Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

LORADUR 50 Tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17870

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Kód výrobku: 17870
Kód EAN: 4030096475488
Kód SÚKL: 47476
Držitel rozhodnutí: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Přípravky Loradur a Loradur mite jsou určeny k léčbě vysokého krevního tlaku samostatně anebo v kombinaci s jinými přípravky. Dále se užívají k léčbě otoků např. při srdeční slabosti a při nahromadění tekutiny v břišní dutině při onemocnění jater. Loradur a Loradur mite jsou vhodné zvláště u pacientů, kde je možné předpokládat sníženou hladinu draslíku, nebo kde je třeba se tomuto snížení vyhnout. Loradur a Loradur mite jsou určeny pro dospělé.

Příbalový leták

1/6 

sp.zn. sukls39837/2016 
a sp.zn. sukls39625/2016, sukls39641/2016 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

LORADUR 

 5 mg/50 mg, tablety 

LORADUR MITE 

 2,5 mg/ 25 mg, tablety 

 

amiloridi hydrochloridum anhydricum, hydrochlorothiazidum 

 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. 

Co je Loradur a Loradur mite a k čemu se používají 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Loradur nebo Loradur mite užívat 

3. 

Jak se Loradur a Loradur mite užívají 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Loradur a Loradur mite uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
 
 
 
1. 

Co je Loradur  a  Loradur mite a k čemu se používají 

Loradur  a  Loradur  mite  obsahují  dvě  léčivé  látky,  které  se  svým  účinkem  vhodně  doplňují. 
Hydrochlorothiazid zvyšuje výrazně vylučování vody a sodíku ledvinami. Amilorid brání tomu, aby 
nedošlo současně k nadměrným ztrátám draslíku a hořčíku. 
Loradur a Loradur mite jsou určeny k léčbě vysokého krevního tlaku samostatně anebo v kombinaci 
s jinými přípravky. Dále se užívají k léčbě otoků např. při srdeční slabosti a při nahromadění tekutiny 
v břišní dutině při onemocnění jater. Loradur a Loradur mite jsou vhodné zvláště u pacientů, kde je 
možné předpokládat sníženou hladinu draslíku, nebo kde je třeba se tomuto snížení vyhnout. 
 
Loradur a Loradur mite jsou určeny k léčbě dospělých pacientů. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete  Loradur nebo Loradur mite užívat 

 
Neužívejte Loradur nebo Loradur mite: 

jestliže jste alergický(á) na hydrochlorothiazid, amilorid, sulfonamidy nebo na kteroukoli další 
složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6); 

pokud trpíte těžkou nedostatečností ledvin a jater; 

jestliže jste nemocní dnou; 

2/6 

jestliže jste těhotná nebo kojíte 

 
Přípravky  se  dále  nesmějí  užívat  při  zvýšené  hladině  draslíku  v  krvi  a  při  narušené  elektrolytové 
rovnováze. 
Loradur nebo Loradur mite se nesmějí podávat dětem a dospívajícím do 18 let. 
 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím  Loradur nebo Loradur mite se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
 
Před zahájením léčby těmito léčivými přípravky informujte lékaře jestliže: 

trpíte těžkou sklerózou (kornatěním) srdečních nebo mozkových cév 

trpíte poruchou funkce ledvin a jater 

máte cukrovku 

trpíte nebo jste někdy trpěl(a) lupus erythematodes (onemocnění imunitního systému) 

máte zánět slinivky břišní (pankreatitidu). 

Během léčby Loradurem nebo Loradurem mite byste se neměl(a) intenzivně opalovat. 

 

 
Loradur a Loradur mite s jídlem, pitím a alkoholem: 
Tablety se užívají nerozkousané po jídle a zapíjejí se dostatečným množstvím (1 dcl) tekutiny. 
Současně s užíváním Loraduru nebo Loraduru mite se nedoporučuje požívat alkoholické nápoje. 
 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 
Loradur
 nebo Loradur mite se v těhotenství nesmějí užívat. 
 
 
Kojení 
Loradur
 nebo Loradur mite se během kojení nesmějí užívat. 
 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Loradur
  nebo  Loradur  mite  mohou  zejména  na  počátku  léčby,  při  zvýšené  únavě  a  závrati 
nepříznivě  ovlivnit  činnost  vyžadující  zvýšenou  pozornost,  koordinaci  pohybů  a  rychlé  rozhodování 
(např. řízení motorových vozidel, obsluhu strojů, práci ve výškách apod.). Tyto činnosti byste měl(a) 
vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře. 
 
Loradur a Loradur mite obsahují monohydrát laktosy 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat. 
 
Další léčivé přípravky a Loradur nebo Loradur mite: 
Účinky Loraduru nebo Loraduru mite a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem 
ovlivňovat. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat.  
 

Při současném užívání Loraduru mite nebo Loraduru v kombinaci s: 

  látkami snižujícími krevní tlak a psychofarmaky může být zesílen pokles krevního tlaku. 

3/6 

  ACE inhibitory (užívané k léčbě vysokého krevního tlaku a srdečního selhání, např. kaptopril, 

enalapril a další) se zvyšuje riziko vzniku vysoké hladiny draslíku v krvi s příznaky, jako jsou 
křeče ve svalech. 

  srdečními  glykosidy  (digoxin)  mohou  být  zvýšeny  účinky  glykosidů,  případně  snížena  jejich 

snášenlivost. 

  nesteroidními protizánětlivými látkami (např. indometacin, ibuprofen) může být snížen účinek 

Loraduru nebo Loraduru mite, zvýšeno riziko vysoké hladiny draslíku, nedostatečnosti ledvin, 
případně zesíleno akutní selhání ledvin. 

  urikosuriky    nebo  urikostatiky  (přípravky  k léčbě  dny)  může  být  snížena  jejich  schopnost 

snižovat hladinu kyseliny močové. U pacientů s nedostatečností ledvin může při současném 
užívání alopurinolu dojít k těžkým reakcím z přecitlivělosti. 

  antidiabetiky (užívané při cukrovce) může být snížen jejich účinek a může být  nutné zvýšení 

jejich dávek. 

  antikoagulancii  (protisrážlivé  léky)  může  být  snížen  jejich  antikoagulační  účinek  a  může  být 

nutné zvýšení jejich dávek. 

  lithiem mohou být jeho účinek, respektive srdeční toxicita zvýšeny. 
  mineralokortikoidy,  glukokortikoidy,  projímadly  nebo  injekčně  podávaným  amfotericinem  B 

může být oslaben diuretický (močopudný) účinek a výrazněji snížena hladina draslíku. 

  estrogeny  nebo  sympatomimetiky  může  být  oslaben  účinek  Loraduru  a  Loraduru  mite  na 

snížení krevního tlaku. 

  fotosenzibilizujícími látkami může být zvýšena fotosenzitivita (citlivost na sluneční záření). 
  amantadinem  (antivirotikum)  může  být  vylučování  amantadinu  prodlouženo  a jeho  nežádoucí 

účinky zesíleny. 

  cyklosporinem  může  vzrůst  hladina  draslíku  v  těle,  a  to  zvláště  u  pacientů  s  nedostatečností 

ledvin. 

  iontoměniči může dojít k zadržování tekutin. 
  cholestyraminem  (hypolipidemikum)  může  dojít  ke  snížení  vstřebávání  hydrochlorothiazidu. 

Doporučuje  se  Loradur  mite  nebo  Loradur  užívat  1  hodinu  před  nebo  4  hodiny  po  užití 
cholestyraminu. 

 

 
 
3. 

Jak se Loradur a Loradur mite užívají 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. 
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
Obvykle se užívá 1 tableta Loraduru

 

mite 1x denně nebo ½-1 tableta  Loraduru

 

1x denně, nejlépe 

ráno. V případě potřeby je možné i dávkování vyšší, obvykle 1 tableta Loraduru

 

2x denně. Maximální 

denní dávka je 2 tablety Loraduru nebo 4 tablety Loraduru mite
Léčba Loradurem nebo Loradurem mite

 

je obvykle dlouhodobá a trvá několik měsíců. 

 
Jestliže jste užil(a) více tablet Loraduru nebo Loraduru mite, než jste měl(a): 
Při  předávkování  nebo  náhodném  požití  přípravku  dítětem,  postiženého  uložte  (případně 
s podloženými dolními končetinami) a poraďte se s lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku Loraduru nebo Loraduru mite: 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. 

4/6 

 
Jestliže jste přestal(a) užívat Loradur nebo Loradur mite 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 10, ale více než u 1 ze 100 pacientů): 

  pocit žízně, pocit sucha v ústech 

 

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 ze 100, ale více než u 1 z 1000 pacientů): 

  anorexie (nechutenství) 

  krvácení do zažívacího traktu 

  bolesti v nadbřišku 

  nevolnost 

  zvracení 

  zácpa 

  průjem 

  vratný vzestup močoviny, kreatininu a kyseliny močové 

  záchvat dny (bolestivý otok kloubu) 

 

Vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 1000, ale více než u 1 z 10000 pacientů): 

  tachykardie  (zrychlený  srdeční  rytmus),  arytmie  (nepravidelný  srdeční  rytmus),  angina 

pectoris (bolest na hrudi způsobená onemocněním srdce) 

  poruchy potence, snížení libida 

  alergické  projevy  jako  vyrážka,  zarudnutí,  pupen,  svědění,  Steven-Johnsonův  syndrom 

(závažná kožní reakce s olupováním kůže), zvýšená citlivost na světlo nebo porucha čití 

  zánět slinných žláz 

  snížení počtu červených krvinek - aplastická anémie, hemolytická anémie 

  snížení počtu bílých krvinek - leukopenie, eozinofilie, agranulocytóza 

  snížení počtu krevních destiček - trombocytopenie 

  purpura – tečkovité krvácení do kůže a sliznic 

  zhoršení  metabolismu  u  pacientů  s  cukrovkou,  propuknutí  cukrovky  u  pacientů,  kteří  byli 

dosud bez příznaků 

  hyperkalcemie  (zvýšená  hladina  vápníku  v  krvi),  hypofosfatemie  (snížená  hladina  fosfátů 

v krvi) 

  hyperparatyreoidismus (zvýšená činnost příštítných tělísek) 

  pocit ucpaného nosu, kašel 

  akutní otok plic s dušností a příznaky šoku (alergická pneumonitida) 

  pocit slabosti, unavenosti, deprese, sedace (útlum), nervozita, zmatenost, nespavost, ospalost 

  horečka 

  myopie (krátkozrakost), zvýšení nitroočního tlaku, xanthopsie (porucha vidění) 

  hučení v uších 

  bolesti hlavy, třes 

 
Velmi  vzácné  nežádoucí  účinky  (vyskytují  se  u  méně  než  1  z 10000,  ale  více  než  u  1  z 100000 
pacientů): 

  trombóza  (tvorba  krevních  sraženin),  embolie  (vmetnutí  krevní  sraženiny  do  plicní  tepny), 

nekrotizující vaskulitida (zánět cévní stěny s odumíráním tkáně) 

5/6 

  Lyellův  syndrom  (kožní  onemocnění,  projevující  se  vznikem  puchýřů  a  olupováním  kůže), 

alopecie (vypadávání vlasů) 

  snížené množství moči nebo pálivá a řezavá bolest při močení 

  akutní zánět ledvin s nebezpečím nedostatečnosti ledvin 

  nefrogenní diabetes insipidus (zvýšená produkce moči) 

  hyperlipidémie (zvýšení triglyceridů a cholesterolu) 

  hemoragická pankreatitida (zánět slinivky břišní) 

  zvýšená tvorba žlučových kamenů, zhoršení zánětu žlučníku se žloutenkou 

 
 
Není známo (četnost nežádoucích účinků nelze z dostupných údajů stanovit) 

  anafylaktický šok (závažná až život ohrožující alergická reakce) 

  ortostatická  hypotenze  (náhlý  pokles  krevního  tlaku  při  vzpřímení  se),  synkopy  (náhlá 

krátkodobá ztráta vědomí). 

  přechodná dehydratace (odvodnění organismu) 

  závratě 

  metabolická  acidóza  (pokles  pH  krve),  změna  elektrolytů,  zvláště  hyponatremie  (snížené 

množství sodíku v krvi), hypomagnesemie (snížené množství hořčíku v krvi) a hypochloremie 
(snížené množství chloru v krvi) - s bolestmi, respektive křečemi svalů, hypokalemie (snížené 
množství draslíku v krvi), hyperkalemie (zvýšené množství draslíku v krvi). 

  přechodný vzestup jaterního enzymu AST 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením 
nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak Loradur a Loradur mite uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25° C. 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  za  Použitelné  do. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Loradur nebo Loradur mite obsahuje 

Léčivými látkami jsou amiloridi hydrochloridum anhydricum a hydrochlorothiazidum.  
Loradur obsahuje amiloridi hydrochloridum anhydricum 5 mg, a hydrochlorothiazidum 50 mg 
v 1 tabletě.  
Loradur  mite  obsahuje  amiloridi  hydrochloridum  anhydricum  2,5  mg  a  hydrochlorothiazidum 
25 mg.  

Pomocnými  látkami  jsou  monohydrát  laktosy,  kukuřičný  škrob,  mikrokrystalická  celulosa, 
sodná sůl karboxymethylškrobu, mastek, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, 
červený oxid železitý a žlutý oxid železitý. 

 

 

6/6 

 
Jak Loradur nebo Loradur mite vypadá a co obsahuje toto balení 

Loradur  jsou  světle  oranžové  kulaté,  skvrnité  bikonvexní  tablety  s půlicí  rýhou  na  jedné  straně,  o 
průměru 9 mm. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 

 

Loradur  mite  jsou  světle  oranžové,  skvrnité  bikonvexní  tablety  s půlicí  rýhou  na  jedné  straně,  o 
průměru 7 mm. Půlící rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení 
na stejné dávky. 

 
 
Tablety jsou dostupné v baleních obsahujících 20 nebo 50 tablet.  
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Straße 3, 89079

 

Ulm, Německo 

 
Výrobce: 
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 22.3.2016. 

Recenze

Recenze produktu LORADUR 50 Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu LORADUR 50 Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám