Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

LEKOPTIN 80 MG 50X80MG Potahované tablety - diskuze

Kód výrobku: 18013

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - LEKOPTIN 80 MG 50X80MG Potahované tablety

sp.zn.sukls82803/2016

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Lekoptin 40 mg

Lekoptin 80 mg

Lekoptin 120 mg

obalené tablety verapamili hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. CO JE PŘÍPRAVEK LEKOPTIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Lekoptin je selektivním blokátorem vápníkových kanálů s přímým účinkem na srdce. Rozšiřuje velké koronární cévy a v důsledku toho zlepšuje průtok krve. Přípravek Lekoptin se používá k léčbě:

 • Symptomatické koronární srdeční choroby projevující se bolesti na hrudi - tzv. anginou pectoris:
 • chronická stabilní angina pectoris (námahová angina)
 • nestabilní angina pectoris (crescendo angina, klidová angina)
 • vasospastická angina pectoris (Prinzmetalova angina, variantní angina)
 • angina pectoris při stavech po infarktu myokardu u pacientů bez srdeční nedostatečnosti, pokud nejsou indikovány betablokátory.
 • Poruch srdečního rytmu spojených se zrychlenou srdeční činností:
 • paroxysmální supraventrikulární tachykardie
 • fibrilace síní/flutter síní s rychlým AV vedením (s výjimkou WPW syndromu - Wolf-Parkinson- Whiteův syndrom).
  1. Co je přípravek Lekoptin a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lekoptin užívat
  3. Jak se přípravek Lekoptin užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak přípravek Lekoptin uchovávat
  6. Obsah balení a další informace
 • Hypertenze (vysoký krevní tlak). 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK LEKOPTIN UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Lekoptin:

 • jestliže jste alergický(á) na verapamil-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • v případě srdečně-oběhového šoku
 • v případě akutního infarktu myokardu s komplikacemi (s pomalým tepem, nízkým krevním tlakem a selháním levé komory)
 • pokud máte výrazné poruchy převodu vzruchu v srdci (jako je tzv. SA nebo AV blok II. a III. stupně)
 • pokud máte poruchy srdečního rytmu (syndrom chorého sinu)
 • v případě městnavého srdečního selhání
 • v případě kmitání a míhání síní (fibrilace/flutter síní) při současně zrychleném převodu vzruchu ze síní na komory (tzv. WPW syndromu)
 • jestliže jste v 1. nebo 2. trimestru těhotenství nebo pokud kojíte
 • pokud užíváte k léčbě určitých srdečních onemocnění léčivý přípravek obsahující ivabradin. Přípravek Lekoptin se nesmí podávat pacientům, kteří užívají betablokátory (s výjimkou intenzivní lékařské péče). Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Lekoptin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 • v případě AV blokády I. stupně (choroba systému elektrického vedení v srdci)
 • v případě nízkého krevního tlaku (systolický krevní tlak nižší než 90 mmHg)
 • v případě pomalého tepu (puls pod 50 tepů za minutu)
 • v případě výrazné poruchy funkce jater
 • v případě onemocnění s poruchou nervosvalového přenosu (myasthenia gravis, Lambert- Eatonův syndrom, pokročilá Duchenneova svalová dystrofie)
 • v případě komorové tachykardie se širokým komplexem QRS (> 0,12 sekundy)
 • v případě akutní nestabilní anginy pectoris. V tomto případě intravenózní použití vyžaduje pečlivou diagnózu a přísné monitorování. Další léčivé přípravky a přípravek Lekoptin

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Se svým lékařem byste měl(a) zvláště probrat, zda je bezpečné užívat přípravek Lekoptin v případě, že užíváte některý z následujících léků:

 • antiarytmika (léky k léčbě poruch srdečního rytmu, např. amiodaron, chinidin)
 • betablokátory (k léčbě vysokého krevního tlaku)
 • inhalační anestetika
 • antihypertenziva, prazosin (k léčbě vysokého krevního tlaku)
 • diuretika (odvodňovací tablety)
 • vasodilatátory (léky k rozšíření cév)
 • digoxin (lék léčbě onemocnění srdce)
 • perorální antikoagulancia (léky na ředění krve)
 • salicyláty (kyselina acetylsalicylová)
 • sulfonamidy a deriváty sulfonylmočoviny (k léčbě cukrovky)
 • vápníkové soli a vitamin D
 • lithium (k léčbě mánie nebo depresí)
 • rifampicin (k léčbě tuberkulózy)
 • léky blokující nervosvalový přenos (léky blokující nervosvalový přenos v místě nervosvalové ploténky, které způsobují ochromení dotčených kosterních svalů)
 • dabigatran (lék na prevenci vzniku krevních sraženin)
 • ethanol
 • azolová fungistatika (např. klotrimazol nebo ketokonazol) - k léčbě houbových infekcí
 • inhibitory proteázy (např. ritonavir nebo indinavir) - k léčbě HIV infekcí a AIDS
 • makrolidy (např. erythromycin nebo klarithromycin) - antibiotika používaná k léčbě infekcí
 • cimetidin - lék používaný ke snížení tvorby kyseliny v žaludku
 • hydantoin, fenytoin, fenobarbital, karbamazepin, midazolam (léky používané k léčení epilepsie)
 • simvastatin, lovastatin nebo atorvastatin (léky používané k léčení vysokých hladin cholesterolu)
 • cyklosporin, používaný po transplantaci k potlačení imunitního systému
 • theofylin (lék používaný při léčbě chorob dýchacích cest, jako je astma). Přípravek Lekoptin s jídlem a pitím

Během léčby přípravkem Lekoptin nepijte grapefruitovou šťávu, protože to by mohlo zvýšit plasmatické koncentrace verapamilu. Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Jestliže jste v 1. nebo 2. trimestru těhotenství nebo pokud kojíte, nesmíte přípravek Lekoptin užívat. Ve třetím trimestru těhotenství je ve výjimečných případech možné přípravek Lekoptin užívat, ale pouze po pečlivém zvážení přínosů a rizik léčby lékařem. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Lekoptin může mít vliv na pozornost, u jistých pacientů se mohou vyskytnout v souvislosti s poklesem krevního tlaku různé reakce, jako je točení hlavy nebo slabost, zejména na začátku léčby, při zvyšování dávky a v kombinaci s alkoholem. Pokud Vás tyto účinky postihnou, může být Vaše schopnost řídit nebo obsluhovat stroje zhoršena. Přípravek Lekoptin obsahuje monohydrát laktózy a sacharosu

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 3. JAK SE PŘÍPRAVEK LEKOPTIN UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Dávkování

Dávka přípravku Lekoptin musí být pro každého pacienta stanovena individuálně podle závažnosti choroby. Na základě dlouhodobých klinických zkušeností je u téměř všech indikací průměrná dávka mezi 240 a 360 mg za den. Při dlouhodobé léčbě nesmí být překročena dávka 480 mg, krátkodobé zvýšení je možné. Není-li předepsáno jinak, platí následující pokyny pro dávkování: Lekoptin 40 mg Dospělí a dospívající s tělesnou hmotností nad 50 kg

Koronární srdeční choroba, paroxysmální, supraventrikulární tachykardie, fibrilace síní/flutter síní Doporučené dávkování je (120) - 240 - 480 mg verapamil-hydrochloridu za den ve 3 až 4 jednotlivých dávkách, což odpovídá 1 obalené tabletě přípravku Lekoptin 40 mg 3- až 4krát denně (odpovídá 120 až 160 mg verapamil-hydrochloridu za den). Přípravek Lekoptin 40 mg je indikován u pacientů, u kterých lze účinnost předpokládat již po nízkých dávkách (např. u pacientů s poruchou funkce jater nebo u starších pacientů). Pro vyšší dávky (např. 240 až 480 mg verapamil-hydrochloridu/den) jsou k dispozici lékové formy příslušných sil. Hypertenze Doporučené dávkování je (120) - 240 - 360 mg verapamil-hydrochloridu za den ve 3 jednotlivých dávkách, což odpovídá 1 obalené tabletě přípravku Lekoptin 40 mg 3krát denně (odpovídá 120 mg verapamil-hydrochloridu za den). Přípravek Lekoptin 40 mg je indikován u pacientů, u kterých lze účinnost předpokládat již po nízkých dávkách (např. u pacientů s poruchou funkce jater nebo u starších pacientů). Pro vyšší dávky (např. 240 až 360 mg verapamil-hydrochloridu/den) jsou k dispozici lékové formy příslušných sil. Použití u dětí a dospívajících (pouze v případě poruch srdečního rytmu)

Děti do 6 let věku Doporučené dávkování je 80 až 120 mg verapamil-hydrochloridu za den ve 2 až 3 jednotlivých dávkách, což odpovídá 1 obalené tabletě přípravku Lekoptin 40 mg 2- až 3krát denně (odpovídá 80 až 120 mg verapamil-hydrochloridu za den). Děti a dospívající ve věku 6 až 14 let Doporučené dávkování je 80 až 360 mg verapamil-hydrochloridu za den ve 2 až 4 jednotlivých dávkách, což odpovídá 1 až 2 obaleným tabletám přípravku Lekoptin 40 mg 2- až 4krát denně (odpovídá 80 až 320 mg verapamil-hydrochloridu za den). Pro vyšší dávky (např. 360 mg verapamil-hydrochloridu za den) jsou k dispozici lékové formy příslušných sil. Lekoptin 80 mg Dospělí a dospívající s tělesnou hmotností nad 50 kg

Koronární srdeční choroba, paroxysmální, supraventrikulární tachykardie, fibrilace síní/flutter síní Doporučené dávkování je 240 až 480 mg verapamil-hydrochloridu za den ve 3 až 4 jednotlivých dávkách, což odpovídá 1 obalené tabletě přípravku Lekoptin 80 mg 3- až 4krát denně (odpovídá 240 až 320 mg verapamil-hydrochloridu za den). Pro vyšší dávky (např. 360 až 480 mg verapamil-hydrochloridu/den) jsou k dispozici lékové formy příslušných sil. Hypertenze Doporučené dávkování je 240 až 360 mg verapamil-hydrochloridu za den ve 3 jednotlivých dávkách, což odpovídá 1 obalené tabletě přípravku Lekoptin 80 mg 3krát denně (odpovídá 240 mg verapamil-hydrochloridu za den). Pro vyšší dávky (např. 360 mg verapamil-hydrochloridu za den) jsou k dispozici lékové formy příslušných sil. Použití u dětí a dospívajících (pouze v případě poruch srdečního rytmu)

Děti do 6 let věku Doporučené dávkování je 80 až 120 mg verapamil-hydrochloridu za den ve 2 až 3 jednotlivých dávkách. K tomuto účelu jsou k dispozici lékové formy s příslušnou silou (40 mg verapamil-hydrochloridu). Děti a dospívající ve věku 6 až 14 let Doporučené dávkování je 80 až 360 mg verapamil-hydrochloridu za den ve 2 až 4 jednotlivých dávkách, což odpovídá 1 obalené tabletě přípravku Lekoptin 80 mg 2- až 4krát denně (odpovídá 160 až 320 mg verapamil-hydrochloridu za den). Přípravek Lekoptin 80 mg obalené tablety se používá, pokud se pomocí nižších dávek (např. 80 mg verapamil-hydrochloridu za den) nedosáhlo dostatečného účinku. Pro vyšší dávky (např. 360 mg verapamil-hydrochloridu/den) jsou k dispozici lékové formy příslušných sil. Lekoptin 120 mg Dospělí a dospívající s tělesnou hmotností nad 50 kg

Koronární srdeční choroba, paroxysmální, supraventrikulární tachykardie, fibrilace síní/flutter síní Doporučené dávkování je 240 až 480 mg verapamil-hydrochloridu za den ve 3 až 4 jednotlivých dávkách, což odpovídá 1 obalené tabletě přípravku Lekoptin 120 mg 3- až 4krát denně (odpovídá 360 až 480 mg verapamil-hydrochloridu za den). Přípravek Lekoptin 120 mg obalené tablety se používá, pokud se pomocí nižších dávek (např. 240 mg verapamil-hydrochloridu za den) nedosáhlo dostatečného účinku. Hypertenze Doporučené dávkování je 240 až 360 mg verapamil-hydrochloridu za den ve 3 jednotlivých dávkách, což odpovídá 1 obalené tabletě přípravku Lekoptin 120 mg 3krát denně (odpovídá 360 mg verapamil-hydrochloridu za den). Přípravek Lekoptin 120 mg obalené tablety se používá, pokud se pomocí nižších dávek (např. 240 mg verapamil-hydrochloridu za den) nedosáhlo dostatečného účinku. Použití u dětí a dospívajících (pouze v případě poruch srdečního rytmu)

Děti do 6 let věku Doporučené dávkování je 80 až 120 mg verapamil-hydrochloridu za den ve 2 až 3 jednotlivých dávkách. K tomuto účelu jsou k dispozici lékové formy s příslušnou silou (40 mg verapamil-hydrochloridu). Děti a dospívající ve věku 6 až 14 let Doporučené dávkování je 80 až 360 mg verapamil-hydrochloridu za den ve 2 až 4 jednotlivých dávkách, což odpovídá 1 obalené tabletě přípravku Lekoptin 120 mg 2- až 3krát denně (odpovídá 240 až 360 mg verapamil-hydrochloridu za den). Přípravek Lekoptin 120 mg obalené tablety se používá, pokud se pomocí nižších dávek (např. 80 až 160 mg verapamil-hydrochloridu za den) nedosáhlo dostatečného účinku. Pro vyšší dávky (např. 360 mg verapamil-hydrochloridu za den) jsou k dispozici lékové formy příslušných sil. Všechny lékové formy Porucha funkce jater V závislosti na závažnosti onemocnění u pacientů s poruchou funkce jater je účinek verapamil-hydrochloridu zesílen a prodloužen, a to v důsledku zpomaleného odbourávání léčiva. Z tohoto důvodu musí být dávkování v těchto případech se zvláštní péčí upraveno, přičemž léčba musí být zahájena nižšími dávkami (např. u pacientů s dysfunkcí jater napřed 40 mg verapamil-hydrochloridu 2- až 3krát denně, což odpovídá 80 mg až 120 mg verapamil-hydrochloridu za den). Způsob podání

Tablety se nesmějí cucat, žvýkat ani drtit a musí se zapít dostatečným množstvím tekutin (např.

sklenicí vody, nesmí se pít grapefruitová šťáva!), výhodně s jídlem nebo krátce po jídle.

Přípravek Lekoptin neužívejte vleže. Verapamil-hydrochlorid nesmějí užívat pacienti s anginou pectoris po infarktu myokardu 7 dní po akutním infarktu. Délka léčby

Trvání léčby není omezeno. Ukončení léčby

Po dlouhodobé léčbě obecně platí, že přípravek Lekoptin nesmí být vysazen náhle, ale musí se tak stát postupně. Jestliže jste užil(a) více přípravku Lekoptin, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) příliš mnoho tablet, obraťte se na nejbližší pohotovost nebo ihned informujte svého lékaře. Nejpravděpodobnějším účinkem při předávkování je nízký krevní tlak, srdeční selhání a poruchy srdečního rytmu. Pokud jste užil(a) větší množství obalených tablet, musí být proveden výplach žaludku a podáno aktivní uhlí a laxativa. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Lekoptin

Je důležité, abyste lék užíval(a) každý den. Pokud však zapomenete užít jednu nebo více dávek, užijte ji, jakmile si vzpomenete, a poté pokračujte podle normálního rozpisu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Velmi časté

(postihují více než 1 z 10 pacientů):

 • pocit na zvracení (nauzea)
 • nadýmání
 • zácpa. Časté

  (postihují 1 až 10 pacientů ze 100):

 • únava
 • nervozita
 • bolesti hlavy
 • točení hlavy nebo ospalost
 • parestezie (mravenčení)  neuropatie (nezánětlivé onemocnění nervů)
 • třes
 • vznik srdeční nedostatečnosti (srdeční selhání) nebo nové vzplanutí stávající srdeční nedostatečnosti (srdečního selhání), nadměrný pokles krevního tlaku a/nebo ortostatická dysregulace (narušená schopnost regulace tlaku krve při změně polohy těla), sinusová bradykardie (velmi pomalý tep), AV blokáda I. stupně (onemocnění elektrického převodního systému srdce), otok kotníků, návaly horka, zarudnutí kůže a pocit tepla
 • erytém (zčervenání)
 • svědění
 • kopřivka
 • makulopapulární exantém (vyrážka charakterizována skvrnami a pupínky)
 • erytromelalgie (bolestivý, zarudlý otok končetin). Méně časté

  (postihují 1 až 10 pacientů z 1000):

 • snížená glukosová tolerance
 • palpitace (pocit bušení srdce)
 • tachykardie (zrychlený tep)
 • AV blokáda II. nebo III. stupně (onemocnění elektrického převodního systému srdce)
 • bronchospasmus (zúžení průdušek doprovázené sípáním)
 • tinnitus (ušní šelest)
 • zvracení
 • zánět jater, pravděpodobně navozen alergií s dočasným vzestupem jaterních enzymů
 • impotence. Vzácné

  (postihují 1 až 10 pacientů z 10000):

 • purpura (kožní výsev drobných tečkovitých krvácení)
 • bolest kloubů (artralgie)
 • bolest svalů (myalgie)
 • myasthenia gravis (stav svalové slabosti způsobený poruchami nervosvalového přenosu)
 • gynekomastie (vznik abnormálně velkých prsních žláz u mužů vedoucí ke zvětšení prsou) při dlouhodobé léčbě starších pacientů. Velmi vzácné

  (postihují méně než 1 z 10 000 pacientů):

 • extrapyramidové příznaky (porucha svalového napětí a pohybu projevující se např. třesem, poruchou mimiky, chůze a držení těla)
 • sinusový arest s asystolou (srdeční selhání)
 • nové vzplanutí myasthenia gravis, Lambert-Eatonova syndromu a pokročilé Duchenneho svalové dystrofie (onemocnění způsobená poruchou nervosvalového přenosu)
 • ileus (střevní neprůchodnost)
 • hyperplazie dásní (zbytnění dásní)
 • angioneurotický edém (otok podkožní tkáně na různých místech, obvykle na alergickém podkladě)
 • Stevens-Johnsonův syndrom (závažná akutní reakce přecitlivělosti projevující se výsevem puchýřů na kůži a sliznicích)
 • fotodermatitida (zánět kůže vyvolaný přehnanou kožní reakcí na ozáření ultrafialovými paprsky)
 • zvýšení hladin prolaktinu (hormon produkovaný podvěskem mozkovým), galaktorea (tvorba a výtok mléka z prsní žlázy u nekojících žen). Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK LEKOPTIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za Použitelné do:/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBASH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Lekoptin obsahuje

Léčivou látkou je verapamili hydrochloridum 40 mg, 80 mg nebo 120 mg. Pomocnými látkami jsou: Lekoptin 40 mg Jádro tablety:

monohydrát laktózy, bramborový škrob, sodná sůl kroskarmelózy, mastek, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, kukuřičný škrob. Potah tablety:

povidon 25, sodná sůl karmelózy, sacharóza, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek, polysorbát 80, uhličitan vápenatý, hlinitý lak chinolinové žluti (E104), oxid titaničitý (E171), voskové leštidlo. Lekoptin 80 mg Jádro tablety:

monohydrát laktózy, bramborový škrob, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl kroskarmelózy, mastek, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, kukuřičný škrob. Potah tablety: povidon 25, sodná sůl karmelózy, sacharóza, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek, polysorbát 80, uhličitan vápenatý, hlinitý lak chinolinové žluti (E104), oxid titaničitý (E171), voskové leštidlo. Lekoptin 120 mg Jádro tablety:

monohydrát laktózy, povidon 25, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl kroskarmelózy, mastek, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, kukuřičný škrob. Potah tablety:

povidon 25, sodná sůl karmelózy, sacharóza, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek, polysorbát 80, uhličitan vápenatý, hlinitý lak chinolinové žluti (E104), oxid titaničitý (E171), voskové leštidlo. Jak přípravek Lekoptin vypadá a co obsahuje toto balení

Lekoptin 40 mg jsou kulaté, žluté, bikonvexní obalené tablety o průměru 6,6 - 7,0 mm. Tablety se 40 mg verapamil-hydrochloridu v krabičkách po 30 (dva blistry po 15 obalených tabletách). Tablety se 40 mg verapamil-hydrochloridu v krabičkách po 50 (dva blistry po 25 obalených tabletách). Lekoptin 80 mg jsou kulaté, žluté, bikonvexní obalené tablety o průměru 9,9 - 10,1 mm. Tablety s 80 mg verapamil-hydrochloridu v krabičkách po 50 (pět blistrů po 10 obalených tabletách). Lekoptin 120 mg jsou kulaté, žluté, bikonvexní obalené tablety o průměru 12,0 - 12,1 mm. Tablety se 120 mg verapamil-hydrochloridu v krabičkách po 20 (dva blistry po 10 obalených tabletách). Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovinsko. Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Sandoz s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com. Tato příbalová informace byla naposledy revidována

14.4.2016

Informace o produktu

Výrobce: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Kód výrobku: 18013
Kód EAN: 3838957494828
Kód SÚKL: 97570
Držitel rozhodnutí: LEK PHARMACEUTICAL D.D.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

K čemu se lekoptin užívá Lekoptin se užívá k léčbě: - některých forem bolestí na hrudi způsobených nedostatečným prokrvením srdečního svalu (angíny pectoris námahová, smíšená nebo variantní); - některých poruch srdečního rytmu (fibrilace nebo flutter síní, paroxysmální supraventrikulární tachykardie); - vysokého krevního tlaku (esenciální hypertenze).

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

LEKOPTIN 80 MG 50X80MG Potahované tablety – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu LEKOPTIN 80 MG 50X80MG Potahované tablety zobrazíte nebo stáhnete zde: LEKOPTIN 80 MG 50X80MG Potahované tablety.pdf

Recenze

Recenze produktu LEKOPTIN 80 MG 50X80MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu LEKOPTIN 80 MG 50X80MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám