Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

LEKOPTIN 80 MG 50X80MG Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 18013

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Kód výrobku: 18013
Kód EAN: 3838957494828
Kód SÚKL: 97570
Držitel rozhodnutí: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
K čemu se lekoptin užívá Lekoptin se užívá k léčbě: - některých forem bolestí na hrudi způsobených nedostatečným prokrvením srdečního svalu (angíny pectoris námahová, smíšená nebo variantní); - některých poruch srdečního rytmu (fibrilace nebo flutter síní, paroxysmální supraventrikulární tachykardie); - vysokého krevního tlaku (esenciální hypertenze).

Příbalový leták

1/9
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls92719/2008

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Lekoptin 40 mg
Lekoptin 80 mg
Lekoptin 120 mg
obalené tablety
verapamili hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. CO JE PŘÍPRAVEK LEKOPTIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Lekoptin je antagonistou vápníku. Rozšiřuje velké koronární cévy a v důsledku toho
zlepšuje průtok krve.
Přípravek Lekoptin se používá v následujících případech:
Symptomatické koronární srdeční choroby:
chronická stabilní angina pectoris (námahová anginy)
nestabilní angina pectoris (crescendo angina, klidová angina)
vasospastická angina pectoris (Prinzmetalova angina, variantní angina)
angina pectoris při stavech po infarktu myokardu u pacientů bez srdeční nedostatečnosti, pokud
nejsou indikovány betablokátory.
Poruchy srdečního rytmu v případech:
paroxysmální supraventrikulární tachykardie
fibrilace síní/flutter síní s rychlým AV vedením (s výjimkou WPW syndromu).
Hypertenze.
1. Co je přípravek Lekoptin a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lekoptin užívat
3. Jak se přípravek Lekoptin užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Lekoptin uchovávat
6. Další informace
2/9
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK LEKOPTIN
UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Lekoptin:
jestliže jste přecitlivělý/á na léčivou látku verapamil-hydrochlorid nebo kteroukoli z pomocných
látek přípravku Lekoptin
v případě kardiovaskulárního šoku
v případě akutního infarktu myokardu s komplikacemi (pomalý tep (bradykardie), nízký krevní
tlak (hypotenze), selhání levé komory)
pokud máte výrazné poruchy převodu vzruchu (jako je SA nebo AV blok stupňů II a III)
pokud máte poruchy srdečního rytmu (sick sinus syndrom)
v případě srdečního selhání (manifestní srdeční nedostatečnost)
v případě fibrilace/flutter síní a současně přítomným WPW syndromem (zvýšené riziko indukce
komorové tachykardie)
jestliže jste v 1. nebo 2. trimestru těhotenství nebo pokud kojíte.
Přípravek Lekoptin se nesmí podávat pacientům, kteří užívají betablokátory (s výjimkou intenzivní
lékařské péče).
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Lekoptin je zapotřebí:
v případě AV blokády stupně I (choroba systému elektrického vedení v srdci)
v případě nízkého krevního tlaku (systolický krevní tlak nižší než 90 mmHg)
v případě pomalého tepu (puls pod 50 tepů za minutu)
v případě výrazně porušené funkce jater
v případě chorob s poruchou nervosvalového přenosu (myasthenia gravis, Lambert-Eatonův
syndrom, pokročilá Duchenneova svalová dystrofie)
v případě komorové tachykardie se širokým komplexem QRS (> 0,12 sekundy)
v případě akutní nestabilní anginy pectoris. V tomto případě intravenózní použití vyžaduje
pečlivou diagnózu a přísné monitorování.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, bylinných přípravcích
nebo přírodních produktech. Se svým lékařem byste měl/a zvláště probrat, zda je bezpečné používat
přípravek Lekoptin v případě, že užíváte některý z následujících léků:
antiarytmika (léky k léčbě poruch srdečního rytmu, např. amiodaron, chinidin)
betablokátory
inhalační anestetika
antihypertenziva, prazosin (léky k léčbě vysokého krevního tlaku)
diuretika (odvodňovací tablety)
vasodilatátory (léky k rozšíření cév)
digoxin (lk léčbě problémů se srdcem)
perorální antikoagulancia (léky na ředění krve)
salicyláty (kyselina acetylsalicylová)
sulfonamidy a deriváty sulfonylmočoviny (k léčbě cukrovky)
3/9
vápníkové soli a vitamin D
lithium (k léčbě mánie nebo depresí)
rifampicin (k léčbě tuberkulózy)
léky blokující nervosvalový přenos (léky blokující nervosvalový přenos v místě nervosvalové
ploténky, které způsobují ochromení dotčených kosterních svalů)
ethanol
azolová fungistatika (např. klotrimazol nebo ketokonazol) k léčbě houbových infekcí
inhibitory proteázy (např. ritonavir nebo indinavir) k léčbě HIV infekcí a AIDS
makrolidy (např. erythromycin nebo klarithromycin) antibiotika používaná k léčení infekcí
cimetidin lék používaný ke snížení tvorby kyseliny v žaludku
hydantoin, fenytoin, fenobarbital, karbamazepin, midazolam (léky používané k léčení epilepsie)
simvastatin, lovastatin nebo atorvastatin (léky používané k léčení vysokých hladin cholesterolu)
cyklosporin, používaný po transplantaci k potlačení imunitního systému
theofylin (lék používaný při léčbě chorob dýchacích cest, jako je astma).

Užívání přípravku Lekoptin s jídlem a pitím
Během léčby přípravkem Lekoptin nepijte grapefruitovou šťávu, protože to by mohlo zvýšit
plasmatické koncentrace verapamilu.
Těhotenství a kojení
Jestliže jste těhotná (nebo máte za to, že byste mohla být) nebo pokud kojíte, musíte o tom informovat
svého lékaře.
Jestliže jste v 1. nebo 2. trimestru těhotenství nebo pokud kojíte, nesmíte přípravek Lekoptin užívat.
Ve třetím trimestru těhotenství je ve výjimečných případech možné přípravek Lekoptin užívat, ale
pouze po pečlivém zvážení přínosů a rizik léčby lékařem.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Lekoptin může mít vliv na pozornost, u jistých pacientů se mohou vyskytnout v souvislosti
s poklesem krevního tlaku různé reakce, jako je točení hlavy nebo slabost, zejména na začátku léčby,
při zvyšování dávky a v kombinaci s alkoholem. Pokud Vás tyto účinky postihnou, může být Vaše
schopnost řídit nebo obsluhovat stroje zhoršena.
Důležité informace o některých složkách přípravku Lekoptin
Přípravek Lekoptin obsahuje monohydrát laktosy a sacharosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte
některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK LEKOPTIN UŽÍVÁ
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklé dávky přípravku Lekoptin jsou následující:
Dávkování
Dávka přípravku Lekoptin musí být pro každého pacienta stanovena individuálně podle závažnosti
choroby. Na základě dlouhodobých klinických zkušeností je u téměř všech indikací průměrná dávka
mezi 240 a 360 mg za den.
Při dlouhodobé léčbě nesmí být překročena dávka 480 mg, krátkodobé zvýšení je možné.
4/9
Není-li předepsáno jinak, platí následující pokyny pro dávkování:
Lekoptin 40 mg
Dospělí a dospívající s tělesnou hmotností nad 50 kg
Koronární srdeční choroba, paroxysmální, supraventrikulární tachykardie, fibrilace síní/flutter síní
Doporučené dávkování je (120) - 240 - 480 mg verapamil-hydrochloridu za den ve 3 až 4 jednotlivých
dávkách, což odpovídá 1 obalené tabletě přípravku Lekoptin 40 mg 3- až 4krát denně (odpovídá 120
až 160 mg verapamil-hydrochloridu za den).
Přípravek Lekoptin 40 mg je indikován u pacientů, u kterých lze účinnost předpokládat již po nízkých
dávkách (např. u pacientů s poruchou funkce jater nebo u starších pacientů).
Pro vyšší dávky (např. 240 až 480 mg verapamil-hydrochloridu/den) jsou k dispozici lékové formy
příslušných sil.
Hypertenze
Doporučené dávkování je (120) - 240 - 360 mg verapamil-hydrochloridu za den ve 3 jednotlivých
dávkách, což odpovídá 1 obalené tabletě přípravku Lekoptin 40 mg 3krát denně (odpovídá 120 mg
verapamil-hydrochloridu za den).
Přípravek Lekoptin 40 mg je indikován u pacientů, u kterých lze účinnost předpokládat již po nízkých
dávkách (např. u pacientů s poruchou funkce jater nebo u starších pacientů).
Pro vyšší dávky (např. 240 až 360 mg verapamil-hydrochloridu/den) jsou k dispozici lékové formy
příslušných sil.
Děti (pouze v případě poruch rytmu)
Děti do 6 let věku
Doporučené dávkování je 80 až 120 mg verapamil-hydrochloridu za den ve 2 až 3 jednotlivých
dávkách, což odpovídá 1 obalené tabletě přípravku Lekoptin 40 mg 2- až 3krát denně (odpovídá 80 až
120 mg verapamil-hydrochloridu za den).
Děti ve věku 6 až 14 let
Doporučené dávkování je 80 až 360 mg verapamil-hydrochloridu za den ve 2 až 4 jednotlivých
dávkách, což odpovídá 1 až 2 obaleným tabletám přípravku Lekoptin 40 mg 2- až 4krát denně
(odpovídá 80 až 320 mg verapamil-hydrochloridu za den).
Pro vyšší dávky (např. 360 mg verapamil-hydrochloridu za den) jsou k dispozici lékové formy
příslušných sil.
Lekoptin 80 mg
Dospělí a dospívající s tělesnou hmotností nad 50 kg
Koronární srdeční choroba, paroxysmální, supraventrikulární tachykardie, fibrilace síní/flutter síní
Doporučené dávkování je 240 až 480 mg verapamil-hydrochloridu za den ve 3 až 4 jednotlivých
dávkách, což odpovídá 1 obalené tabletě přípravku Lekoptin 80 mg 3- až 4krát denně (odpovídá 240
až 320 mg verapamil-hydrochloridu za den).
Pro vyšší dávky (např. 360 až 480 mg verapamil-hydrochloridu/den) jsou k dispozici lékové formy
příslušných sil.
Hypertenze
Doporučené dávkování je 240 až 360 mg verapamil-hydrochloridu za den ve 3 jednotlivých dávkách,
což odpovídá 1 obalené tabletě přípravku Lekoptin 80 mg 3krát denně (odpovídá 240 mg
verapamil-hydrochloridu za den).
5/9
Pro vyšší dávky (např. 360 mg verapamil-hydrochloridu za den) jsou k dispozici lékové formy
příslušných sil.
Děti (pouze v případě poruch rytmu)
Děti do 6 let věku
Doporučené dávkování je 80 až 120 mg verapamil-hydrochloridu za den ve 2 až 3 jednotlivých
dávkách.
K tomuto účelu jsou k dispozici lékové formy s příslušnou silou (40 mg verapamil-hydrochloridu).
Děti ve věku 6 až 14 let
Doporučené dávkování je 80 až 360 mg verapamil-hydrochloridu za den ve 2 až 4 jednotlivých
dávkách, což odpovídá 1 obalené tabletě přípravku Lekoptin 80 mg 2- až 4krát denně (odpovídá 160
až 320 mg verapamil-hydrochloridu za den).
Přípravek Lekoptin 80 mg obalené tablety se používá, pokud se pomocí nižších dávek (např. 80 mg
verapamil-hydrochloridu za den) nedosáhlo dostatečného účinku.
Pro vyšší dávky (např. 360 mg verapamil-hydrochloridu/den) jsou k dispozici lékové formy
příslušných sil.
Lekoptin 120 mg
Dospělí a dospívající s tělesnou hmotností nad 50 kg
Koronární srdeční choroba, paroxysmální, supraventrikulární tachykardie, fibrilace síní/flutter síní
Doporučené dávkování je 240 až 480 mg verapamil-hydrochloridu za den ve 3 až 4 jednotlivých
dávkách, což odpovídá 1 obalené tabletě přípravku Lekoptin 120 mg 3- až 4krát denně (odpovídá 360
až 480 mg verapamil-hydrochloridu za den).
Přípravek Lekoptin 120 mg obalené tablety se používá, pokud se pomocí nižších dávek (např. 240 mg
verapamil-hydrochloridu za den) nedosáhlo dostatečného účinku.
Hypertenze
Doporučené dávkování je 240 až 360 mg verapamil-hydrochloridu za den ve 3 jednotlivých dávkách,
což odpovídá 1 obalené tabletě přípravku Lekoptin 120 mg 3krát denně (odpovídá 360 mg
verapamil-hydrochloridu za den).
Přípravek Lekoptin 120 mg obalené tablety se používá, pokud se pomocí nižších dávek (např. 240 mg
verapamil-hydrochloridu za den) nedosáhlo dostatečného účinku.
Děti (pouze v případě poruch rytmu)
Děti do 6 let věku
Doporučené dávkování je 80 až 120 mg verapamil-hydrochloridu za den ve 2 až 3 jednotlivých
dávkách.
K tomuto účelu jsou k dispozici lékové formy s příslušnou silou (40 mg verapamil-hydrochloridu).
Děti ve věku 6 až 14 let
Doporučené dávkování je 80 až 360 mg verapamil-hydrochloridu za den ve 2 až 4 jednotlivých
dávkách, což odpovídá 1 obalené tabletě přípravku Lekoptin 120 mg 2- až 3krát denně (odpovídá 240
až 360 mg verapamil-hydrochloridu za den).
Přípravek Lekoptin 120 mg obalené tablety se používá, pokud se pomocí nižších dávek (např. 80 až
160 mg verapamil-hydrochloridu za den) nedosáhlo dostatečného účinku.
Pro vyšší dávky (např. 360 mg verapamil-hydrochloridu za den) jsou k dispozici lékové formy
příslušných sil.
6/9
Všechny lékové formy
Porucha funkce jater
V závislosti na závažnosti choroby u pacientů s poruchou funkce jater je účinek
verapamil-hydrochloridu zesílen a prodloužen, a to v důsledku zpomaleného odbourávání léčiva.
Z tohoto důvodu musí být dávkování v těchto případech se zvláštní péčí upraveno, přičemž léčba musí
být zahájena nižšími dávkami (např. u pacientů s dysfunkcí jater napřed 40 mg
verapamil-hydrochloridu 2- až 3krát denně, což odpovídá 80 mg až 120 mg verapamil-hydrochloridu
za den).
Tablety se nesmějí cucat, žvýkat ani drtit a musí se zapít dostatečným množstvím tekutin (např.
sklenicí vody, nesmí se pít grapefruitová šťáva!), výhodně s jídlem nebo krátce po jídle.
Přípravek Lekoptin neužívejte vleže.
Hydrochlorid verapamilu nesmějí užívat pacienti s anginou pectoris po infarktu myokardu 7 dní po
akutním infarktu.
Trvání léčby není omezeno.
Po dlouhodobé léčbě obecně platí, že přípravek Lekoptin nesmí být vysazen náhle, ale musí se tak stát
postupně.
Jestliže jste užil/a více přípravku Lekoptin, než jste měl/a
Jestliže jste užil/a příliš mnoho tablet, obraťte se na nejbližší pohotovost nebo ihned informujte svého
lékaře. Nejpravděpodobnějším účinkem při předávkování je nízký krevní tlak, srdeční selhání
a poruchy srdečního rytmu.
Pokud jste užil/a větší množství obalených tablet, musí být proveden výplach žaludku a podáno
aktivní uhlí a laxativa.
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Lekoptin
Je důležité, abyste lék užíval/a každý den. Pokud však zapomenete užít jednu nebo více dávek, užijte
ji, jakmile si vzpomenete, a poté pokračujte podle normálního rozpisu. Nezdvojujte následující dávku,
abyste nahradil/a vynechanou dávku.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Lekoptin nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Velmi časté (postihují více než 1 z 10 pacintů)
nauzea
nadýmání
zácpa.
Časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100)
únava
nervozita
bolesti hlavy
točení hlavy nebo ospalost
parestézie (mravenčení)
neuropatie
třes
7/9
vznik srdeční nedostatečnosti (srdeční selhání) nebo exacerbace stávající srdeční
nedostatečnosti (srdečního selhání), nadměrný pokles krevního tlaku a/nebo ortostatická
dysregulace, sinusová bradykardie (velmi pomalý tep), AV blokáda stupně I (choroba
elektrického převodního systému srdce), otok kotníků, návaly horka, zarudnutí kůže a pocit
tepla
erytém
svědění
kopřivka
makulopapulární exantém
erytromelalgie.
Méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1000)
snížená glukosová tolerance
palpitace (pocit bušení srdce)
tachykardie (rychlý tep)
AV blokáda stupně II nebo III (choroby elektrického převodního systému srdce)
bronchospasmus (sípání)
tinnitus
zvracení
hepatitida pravděpodobně navozená alergií s reverzibilním vzestupem jaterních enzymů
impotence.
Vzácné (postihují 1 až 10 pacientů z 10000)
purpura
bolest kloubů (artralgie)
bolest svalů (myalgie)
myasthenie (stav svalové slabosti způsobený poruchami nervosvalového přenosu)
gynekomastie (vznik abnormáně velkých prsních žláz u mužů vedoucí ke zvětšení prsou) při
dlouhodobé léčbě starších pacientů.
Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 pacientů)
extrapyramidové symptomy (Parkinsonův syndrom, choreoatetóza, dystonické syndromy)
sinusový arest s asystolou (srdeční selhání)
exacerbace myasthenie gravis, Lambert-Eatonova syndromu a pokročilé Duchenneho svalové
dystrofie
ileus
hyperplázie dásní (gingivitis, krvácení)
angioneurotický edém
Stevens-Johnsonův syndrom
fotodermatitida
zvýšení hladin prolaktinu, galaktorea.
8/9
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK LEKOPTIN UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 C.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Lekoptin obsahuje
Léčivou látkou je verapamil-hydrochlorid.
Pomocnými látkami jsou:
Lekoptin 40 mg
Jádro tablety: monohydrát laktosy, bramborový škrob, sodná sůl kroskarmelosy, mastek, koloidní
bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, kukuřičný škrob.
Potah tablety: povidon 25, sodná sůl karmelosy, sacharosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek,
polysorbát 80, uhličitan vápenatý, hlinitý lak chinolinové žluti E104, oxid titaničitý E171, voskové
leštidlo.
Lekoptin 80 mg
Jádro tablety: monohydrát laktosy, bramborový škrob, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl
kroskarmelosy, mastek, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, kukuřičný škrob.
Potah tablety: povidon 25, sodná sůl karmelosy, sacharosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek,
polysorbát 80, uhličitan vápenatý, hlinitý lak chinolinové žluti E104, oxid titaničitý E171, voskové
leštidlo.
Lekoptin 120 mg
Jádro tablety: monohydrát laktosy, povidon 25, mikrokrystalická celuloa, sodná sůl kroskarmelosy,
mastek, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, kukuřičný škrob.
Potah tablety: povidon 25, sodná sůl karmelosy, sacharosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek,
polysorbát 80, uhličitan vápenatý, hlinitý lak chinolinové žluti E104, oxid titaničitý E171, voskové
leštidlo.
Jak přípravek Lekoptin vypadá a co obsahuje toto balení
Lekoptin 40 mg jsou kulaté, žluté, bikonvexní obalené tablety o průměru 6,6 7,0 mm.
Tablety se 40 mg verapamil-hydrochloridu v krabičkách po 30 (dva blistry po 15 obalených tabletách).
Tablety se 40 mg verapamil-hydrochloridu v krabičkách po 50 (dva blistry po 25 obalených tabletách).
Lekoptin 80 mg jsou kulaté, žluté, bikonvexní obalené tablety.
Tablety s 80 mg verapamil-hydrochloridu v krabičkách po 50 (pět blistrů po 10 obalených tabletách).
Lekoptin 120 mg jsou kulaté, žluté, bikonvexní obalené tablety.
9/9
Tablety se 120 mg verapamil-hydrochloridu v krabičkách po 20 (dva blistry po 10 obalených
tabletách).


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovinsko.
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci
Sandoz s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
21.3.2 012

Recenze

Recenze produktu LEKOPTIN 80 MG 50X80MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu LEKOPTIN 80 MG 50X80MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám