Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žaludek a střeva

LANZUL 15 MG 50X15MG Tobolky - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 71682

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 71682
Kód EAN:
Kód SÚKL: 106346
Používá se k léčbě nebo prevenci následujících onemocnění: - léčba dvanáctníkových a žaludečních vředů potvrzených endoskopicky nebo rentgenologicky; - léčba žaludečních nebo dvanáctníkových vředů, způsobených užíváním nesteroidních protizánětlivých přípravků (NSAID); - předcházení vzniku vředů u pacientů, kde je nezbytná dlouhodobá léčba přípravky NSAID; - léčba zánětu jícnu způsobeným pronikáním žaludeční kyseliny do jícnu (refluxní esofagitida); - dlouhodobá léčba k zabránění opakovaného zánětu jícnu v důsledku zpětného návratu žaludeční kyseliny; - odstranění bakterie Helicobacter pylori v kombinaci s vhodnými antibiotiky při léčbě vředů žaludku a dvanáctníku a zabránění opakování vředů, které mají souvislost s výskytem bakterie Helicobacter pylori (eradikační léčba); - léčba tzv. Zollingerova-Ellisonova syndromu (tvorba vředů v žaludku a dvanáctníku z důvodu zvýšené tvorby hormonu, který způsobuje vylučování žaludeční kyseliny a určitý druh nádoru).

Příbalový leták

 

 

 

Sp.zn.sukls99035/2017 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Lanzul 15 mg enterosolventní tvrdé tobolky 

 

lansoprazolum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u Vás  vyskytne kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 

Co je přípravek Lanzul 15 mg a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lanzul 15 mg užívat 

3. 

Jak se přípravek Lanzul 15 mg užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Lanzul 15 mg uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Lanzul 15 mg a k čemu se používá 

 
Léčivou látkou přípravku Lanzul 15 mg je lansoprazol, což je inhibitor protonové pumpy. Inhibitory 
protonové pumpy snižují množství kyseliny, která se tvoří ve Vašem žaludku. 
 
Váš lékař Vám může předepsat přípravek Lanzul 15 mg pro následující indikace u dospělých: 

léčba dvanáctníkových a žaludečních vředů 

léčba zánětu jícnu (refluxní ezofagitida) 

předcházení refluxní ezofagitidy 

léčba pálení žáhy a kyselé regurgitace (tj. návrat kyselého žaludečního obsahu zpět do jícnu) 

léčba infekce způsobené bakterií Helicobacter pylori v kombinaci s léčbou antibiotikem 

léčba  nebo  prevence  dvanáctníkových  nebo  žaludečních  vředů  u  pacientů,  kde  je  nezbytná 
dlouhodobá léčba přípravky NSAID (léčba nesteroidními protizánětlivými přípravky – NSAID 
se používá proti bolestem a zánětu) 

léčba Zollinger-Ellisonova syndromu. 

 
Lékař Vám může předepsat  přípravek Lanzul 15 mg  z jiné indikace nebo v jiné dávce, než která je 
uvedena v této příbalové informaci. Při užívání Vašeho léku dodržujte prosím pokyny Vašeho lékaře. 
 
Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lanzul 15 mg užívat 

 
Neužívejte přípravek Lanzul 15 mg
 

jestliže  jste  alergický(á)  na  lansoprazol  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

 
 

 

 

 

Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Lanzul 15 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Jestliže máte závažné onemocnění jater, řekněte to prosím svému lékaři. Lékař případně upraví dávku 
léku. 
 
Pokud se u Vás někdy objevila kožní reakce po léčbě přípravkem, který je podobný přípravku Lanzul 
15 mg a snižuje množství žaludeční kyseliny. 
 
Pokud budete mít na kůži vyrážku, zejména na místech vystavených slunečním paprskům, sdělte to co 
nejdříve  svému  lékaři,  protože  Vaši  léčbu  přípravkem  Lanzul  15 mg  bude  možná  nutné  ukončit. 
Neopomeňte uvést i případné další nežádoucí účinky, jako jsou bolesti kloubů. 
 
Lékař  může  provést  nebo  nechat  provést  další  vyšetření,  které  se  nazývá  endoskopie,  za  účelem 
diagnostiky Vašeho stavu nebo vyloučení zhoubného onemocnění. 
 
Jestliže dostanete během léčby přípravkem Lanzul 15 mg průjem, obraťte se ihned na svého lékaře, 
protože při léčbě přípravkem Lanzul 15 mg došlo k mírnému zvýšení výskytu infekčního průjmu. 
 
Jestliže Vám lékař předepsal  přípravek Lanzul 15 mg spolu s protizánětlivými léky na léčbu bolesti 
nebo revmatické choroby, přečtěte si prosím pečlivě rovněž i příbalové informace těchto léků. 
 
Jestliže  užíváte  přípravek  Lanzul  15  mg  dlouhodobě  (déle  než  1  rok),  Váš  lékař  Vás  bude 
pravděpodobně  pravidelně  sledovat.  Kdykoliv  navštívíte  svého  lékaře,  oznamte  mu  všechny  nové 
a výjimečné projevy a okolnosti Vašeho zdravotního stavu. 
 
Pokud užíváte inhibitor protonové pumpy, jako je přípravek Lanzul 15 mg, po dobu delší než 1 rok, 
můžete mít mírně zvýšené riziko zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů). Sdělte 
svému  lékaři,  zda  trpíte  osteoporózou  nebo  užíváte  kortikosteroidy  (mohou  také  zvyšovat  riziko 
osteoporózy). 
 
Před  užitím  tohoto  léčivého  přípravku  se  poraďte  se  svým  lékařem,  pokud  máte  jít  na  speciální 
vyšetření krve (chromogranin A). 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Lanzul 15 mg 
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které 
možná budete užívat. 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka zejména o užívání léků obsahujících tyto léčivé látky, protože 
přípravek Lanzul 15 mg může ovlivnit jejich účinek: 

inhibitory HIV proteázy, jako je atazanavir a nelfinavir (používané na léčbu HIV) 

methotrexát (používaný na léčbu autoimunitních onemocnění a rakoviny) 

ketokonazol, itrakonazol, rifampicin (léky používané na léčbu infekcí) 

digoxin (používaný na léčbu srdečních chorob) 

warfarin (používaný na léčbu krevních sraženin) 

theofylin (používaný na léčbu průduškového astmatu) 

takrolimus (používaný k zabránění odmítnutí transplantovaného orgánu) 

fluvoxamin (používaný na léčbu deprese a dalších psychiatrických chorob) 

antacida (používaná na léčbu pálení žáhy a kyselé regurgitace (tj. návrat kyselého žaludečního 
obsahu zpět do jícnu)) 

sukralfát (používaný na hojení vředů) 

třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) (používaná na léčbu mírné deprese) 

 
Přípravek Lanzul 15 mg s jídlem a pitím
 
Aby Váš lék správně účinkoval, užívejte přípravek Lanzul 15 mg nejméně 30 minut před jídlem. 
 

 

 

 

Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
U  pacientů  léčených  přípravkem  Lanzul  15  mg  se  občas  vyskytují  nežádoucí  účinky  jako  např. 
závratě, únava a poruchy zraku. Jestliže se u Vás vyskytnou nežádoucí účinky, jako jsou tyto, buďte 
opatrný(á), protože Vaše schopnost reakce může být snížena. 
 
Vy sám (sama) zodpovídáte za rozhodnutí, zda jste v takovém stavu, abyste mohl(a) řídit motorové 
vozidlo  nebo  provádět  další  činnosti,  které  vyžadují  zvýšenou  pozornost.  Užívání  léků  je  vzhledem 
k jejich účinkům nebo nežádoucím účinkům jedním z faktorů, které mohou snižovat Vaši schopnost 
provádět tyto činnosti bezpečně. 
Popis těchto účinků najdete v dalších oddílech této příbalové informace. 
Přečtěte si všechny informace v této příbalové informaci pro své poučení. 
 
Pokud si nejste něčím jistý(á), poraďte se se svým lékařem, zdravotní sestrou nebo lékárníkem. 
 
Přípravek
 Lanzul 15 mg obsahuje sacharosu 
Pokud  Vám  někdy  lékař  sdělil,  že  trpíte  nesnášenlivostí  některých  cukrů,  kontaktujte  před  použitím 
tohoto přípravku svého lékaře. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Lanzul 15 mg užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Tobolky se polykají celé, zapijí se sklenicí vody. Jestliže máte potíže s polykáním tobolek, lékař Vám 
může  doporučit  náhradní  cesty  podání  léku.  Tobolky  nedrťte,  nežvýkejte  je,  a  to  ani  obsah 
vyprázdněné tobolky, protože pak lék nebude řádně účinkovat. 
 
Jestliže  užíváte  přípravek  Lanzul  15  mg  1x  denně,  snažte  se  ho  brát  každý  den  ve  stejnou  dobu. 
Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud užijete přípravek Lanzul 15 mg hned ráno. 
 
Dávka přípravku Lanzul 15 mg závisí na Vašem zdravotním stavu. Obvyklé dávky přípravku Lanzul 
15 mg  jsou  uvedeny  níže.  Lékař  Vám  někdy  může  předepsat  jinou  dávku  a  řekne  Vám,  jak  dlouho 
bude léčba trvat. 
 
Léčba  pálení  žáhy  a  kyselé  regurgitace:  jedna  nebo  dvě  tobolky  15  mg  denně  po  dobu  4  týdnů. 
Jestliže  projevy  choroby  přetrvávají,  řekněte  to  svému  lékaři.  Jestliže  nedojde  k ústupu  projevů 
choroby během 4 týdnů, obraťte se prosím na svého lékaře. 
 
Léčba dvanáctníkových vředů: dvě tobolky 15 mg každý den po dobu 2 týdnů. 
 
Léčba žaludečních vředů: dvě tobolky 15 mg každý den po dobu 4 týdnů. 
 
Léčba zánětu jícnu (refluxní ezofagitida): dvě tobolky 15 mg každý den po dobu 4 týdnů. 
 
Dlouhodobá  prevence  refluxní  ezofagitidy:  jedna  tobolka  15  mg  každý  den.  Lékař  Vám  může 
upravit dávku na dvě tobolky 15 mg každý den. 
 
Léčba  dvanáctníkových  nebo  žaludečních  vředů  u  pacientů,  u  nichž  je  nutná  trvalá  léčba 
nesteroidními  protizánětlivými  přípravky  (NSAID):
  dvě  tobolky  15  mg  jednou  denně  po  dobu 
4 týdnů. 
 

 

 

 

Prevence  dvanáctníkových  nebo  žaludečních  vředů  u  pacientů,  u  nichž  je  nutná  trvalá  léčba 
nesteroidními  protizánětlivými  přípravky  (NSAID):
  jedna  tobolka  15  mg  jednou  denně.  Lékař 
může upravit dávku na dvě tobolky 15 mg jednou denně. 
 
Léčba  Zollinger-Ellisonova  syndromu:  obvyklá  počáteční  dávka  je  čtyři  tobolky  15  mg  denně 
a později se podle Vaší odpovědi na léčbu přípravkem Lanzul 15 mg lékař rozhodne o nejvhodnější 
dávce. 
 
Přípravek Lanzul 15 mg nemá být podáván dětem. Je třeba se vyvarovat léčení malých dětí ve věku do 
jednoho roku, protože dostupná data neprokázala prospěch z léčby gastroezofageální refluxní choroby. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Lanzul 15 mg, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Lanzul 15 mg, než jste měl(a), vyhledejte rychle lékařskou pomoc. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Lanzul 15 mg 
Jestliže  jste  si  zapomněl(a)  vzít  dávku  přípravku  Lanzul  15  mg,  vezměte  si  ji  ihned,  jakmile  si 
vzpomenete, pokud ale není již blízko doba pro Vaši další dávku léku. Jestliže se již blíží doba pro 
další  dávku,  vynechejte  chybějící  dávku  a  pokračujte  v  užívání  dalších  dávek  jako  obvykle. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tobolku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Lanzul 15 mg 
Neukončujte  předčasně  léčbu,  když  se  projevy  Vaší  choroby  zlepšují.  Vaše  nemoc  se  nemusí  zcela 
vyléčit a může dojít k její recidivě v případě, že nedokončíte řádně léčbu. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Následující nežádoucí účinky se uvádějí jako časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů): 

bolest hlavy, závratě 

pocit  nevolnosti  nebo  nevolnost,  průjem,  bolesti  žaludku,  zácpa,  plynatost,  sucho  nebo  bolest 
v ústech nebo krku, nezhoubné polypy žaludku 

změny výsledků jaterních testů 

kožní vyrážka, svědění 

únava. 

 
Následující  nežádoucí  účinky  se  uvádějí  jako  méně  časté  (mohou  se  vyskytnout 
až u 1 ze 100 pacientů): 

změny počtu krvinek 

deprese 

bolesti kloubů nebo svalů, zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů) 

zadržování tekutiny nebo otoky. 

 
Následující nežádoucí účinky se uvádějí jako vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů): 

chudokrevnost (bledost) 

nespavost, halucinace, zmatenost 

neklid, závratě, pocit mravenčení na kůži (parestezie), ospalost, třes 

poruchy zraku 

zánět  jazyka  (glositida),  kandidóza  (plísňová  infekce,  která  může  postihnout  pokožku  nebo 
sliznice), pankreatitida (zánět slinivky břišní), změna vnímání chuti 

zánět jater (může se projevit jako žluté zbarvení kůže nebo očí) 

 

 

 

kožní reakce jako pocity pálení nebo píchání pod kůží, modřiny, zarudnutí, ztráta vlasů, citlivost 
na světlo 

ledvinové problémy 

otok prsou u mužů 

horečka,  nadměrné  pocení,  angioedém,  nechutenství,  impotence.  Jestliže  se  u  Vás  vyskytnou 
projevy angioedému jako je otok obličeje, jazyka nebo hltanu, obtížné polykání, kopřivka nebo 
dýchací obtíže, vyhledejte okamžitě lékaře. 

 
Následující  nežádoucí  účinky  se  uvádějí  jako  velmi  vzácné  (mohou  se  vyskytnout  až  u  1  z 10 000 
pacientů): 

přípravek Lanzul 15 mg může velmi vzácně způsobovat snížení počtu bílých krvinek a snížení 
odolnosti vůči infekcím. Vyhledejte ihned lékaře, jestliže se u Vás vyskytne infekce s projevy 
jako je horečka, závažné zhoršení Vašeho celkového zdravotního stavu nebo horečka s místními 
projevy  infekce  jako  jsou  bolesti  v  krku,  hltanu  či  dutině  ústní  nebo  máte  potíže  s  močením. 
Bude  třeba  provést  laboratorní  vyšetření  krve  pro  zjištění  případného  snížení  počtu  bílých 
krvinek (agranulocytóza) 

kolitida (zánět tlustého střeva), stomatitida (zánět sliznice dutiny ústní) 

velmi těžké kožní reakce se zarudnutím, tvorbou puchýřů, těžký zánět a úbytek pokožky 

závažné  reakce  přecitlivělosti  včetně  šoku.  Mezi  projevy  reakce  přecitlivělosti  patří  horečka, 
vyrážka, otoky a někdy pokles krevního tlaku 

změny laboratorních hodnot jako jsou hladiny sodíku, cholesterolu a triglyceridů v krvi. 

 
Četnost výskytu následujících nežádoucích účinků není známa (z dostupných údajů nelze určit): 

Pokud užíváte Lanzul 15 mg déle než 3 měsíce, mohlo by u Vás dojít k poklesu hladiny hořčíku 
v krvi. Nízké hladiny hořčíku se projevují únavou, mimovolnými záškuby svalů, dezorientací, 
křečemi,  závratěmi  a  zrychleným  srdečním  tepem.  Pokud  se  u Vás  vyskytne  některý  z  těchto 
příznaků,  vyhledejte  ihned  lékaře.  Nízká  hladina  hořčíku  v krvi  může  vyvolat  i  pokles  hladin 
draslíku  a  vápníku  v  krvi.  Lékař  může  rozhodnout  o  provádění  pravidelných  kontrol  hladiny 
hořčíku ve Vaší krvi. 

Vyrážka, případně provázená bolestmi kloubů. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Lanzul 15 mg uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Plastová lahvička: Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Blistr: Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
 
Po prvním otevření lahvičky užijte obsah do 3 měsíců. 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  štítku,  krabičce,  lahvičce 
za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 

 

 

 

lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Lanzul 15 mg obsahuje 

Léčivou  látkou  je  lansoprazolum.  Jedna  enterosolventní  tobolka  obsahuje  lansoprazolum 
15 miligramů. 

Pomocnými  látkami  jsou  zrněný  cukr  (sacharosa,  kukuřičný  škrob),  povidon,  dihydrát 
hydrogenfosforečnanu  sodného,  sacharosa,  kukuřičný  škrob,  natrium-lauryl-sulfát,  disperze 
kopolymeru MA/EA 1:1 30%, mastek, makrogol 6000, oxid titaničitý (E171), polysorbát 80. 
Obal tobolky: želatina, oxid titaničitý (E171), červený oxid železitý (E172). 

 
Jak přípravek Lanzul 15 mg vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Enterosolventní tvrdé tobolky. 
 
Bílé/červenohnědé  želatinové  tobolky  obsahující  bílé  až  světle  hnědé  nebo  světle  růžové  pelety 
s enterosolventním potahem. 
 
Plastová (HDPE) lahvička s polypropylenovým (PP) uzávěrem s vysoušecí látkou (silikagel)
Velikosti balení: 14, 28, 56 a 98 tobolek. 
Lahvička s 98 tobolkami obsahuje dvě vysoušedla. 
 
OPA-Alu-PVC/Alu blistry: 
Velikosti balení: 7, 14, 15, 28, 30, 50 a 56 tobolek. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 7. 6. 2017  
 

Recenze

Recenze produktu LANZUL 15 MG 50X15MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu LANZUL 15 MG 50X15MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám