Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

LACIPIL 4 MG 28X4MG Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 18007

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXO WELLCOME S.A., ARANDA DE DUERO (BURGOS)
Kód výrobku: 18007
Kód EAN: 8590335500037
Kód SÚKL: 47670
Držitel rozhodnutí: GLAXO WELLCOME S.A., ARANDA DE DUERO (BURGOS)
Přípravek se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze), a to jak samotný (v monoterapii), tak v kombinaci s jinými přípravky snižujícími krevní tlak. Přípravek mohou užívat pouze dospělí.

Příbalový leták

1/6 

sp. zn. sukls9383/2017

 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

Lacipil 2 mg  
Lacipil 4 mg  

potahované tablety 

lacidipinum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1)  Co je přípravek Lacipil a k čemu se používá 
2)  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lacipil užívat 
3)  Jak se přípravek Lacipil užívá 
4)  Možné nežádoucí účinky 
5)  Jak přípravek Lacipil uchovávat 
6)  Obsah balení a další informace 
 
 
1. 

CO JE PŘÍPRAVEK LACIPIL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Přípravek  Lacipil  je  určený  k léčbě  vysokého  krevního  tlaku  (hypertenze).  Patří  do  skupiny  léků 
nazývaných „blokátory kalciových kanálů“. Předpokládá se, že přípravek Lacipil rozšiřuje (dilatuje) 
krevní cévy, což napomáhá snadnějšímu krevnímu průtoku a snižuje krevní tlak. 
 
 
2. 

ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  PŘÍPRAVEK  LACIPIL 
UŽÍVAT 
 

Neužívejte přípravek Lacipil: 

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na lacidipin nebo na kteroukoli další složku přípravku 
Lacipil (uvedenou v bodě 6). 

jestliže  máte  srdeční  onemocnění  nazývané  aortální  stenóza,  což  je  zúžení  aortální  chlopně, 
které brání proudění krve ze srdce do tělního oběhu.  

 Pokud si myslíte, že se Vás cokoli z tohoto týká, neužívejte přípravek Lacipil, dokud se 

neporadíte se svým lékařem. 

 
 

2/6 

Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Lacipil se poraďte se svým lékařem. 

-  Před zahájením léčby přípravkem Lacipil potřebuje Váš lékař vědět: 
-  zda máte problémy se srdcem 
-  zda máte onemocnění jater 

 
Další léčivé přípravky a přípravek Lacipil 

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 
v nedávné době, o lécích, které začnete užívat nově, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského 
předpisu. 
 
Některé léky mohou ovlivnit způsob, jakým přípravek Lacipil účinkuje, nebo zvýšit pravděpodobnost, 
že  se  u  Vás  objeví  nežádoucí  účinky.  Přípravek  Lacipil  může  rovněž  ovlivňovat  způsob,  jakým 
účinkují jiné léky. To se týká: 
-  dalších  léků  užívaných  k léčbě  vysokého  krevního  tlaku,  jako  je  např.  furosemid,  propranolol 

nebo kaptopril 

-  cimetidinu (k léčbě žaludečních vředů

-  cyklosporinu  (užívaného  k prevenci  rejekce  (odmítnutí)  transplantovaných  orgánů  nebo  k léčbě 

určitých autoimunitních onemocnění) 

-  rifampicinu, itrakonazolu (antibiotika, antimykotika) 
-  kortikoidů, tetrakosaktidu - současné podávání lacidipinu a kortikoidů nebo tetrakosaktidu může 

snižovat účinek lacidipinu na krevní tlak. 

 
 Pokud se Vás cokoli z tohoto týká, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi
 
Přípravek Lacipil s jídlem a pitím 

Při užívání přípravku Lacipil nepijte grapefruitový džus. 
 

Těhotenství a kojení 

O  bezpečnosti  přípravku  Lacipil  u  těhotných  žen  nejsou  k dispozici  žádné  údaje.  Pokud  jste 
těhotná,  nebo  si  myslíte,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  pokud  těhotenství  plánujete,  neužívejte 
přípravek Lacipil
 bez toho, abyste se poradila se svým lékařem. Váš lékař zváží rizika a prospěch 
užívání přípravku Lacipil pro Vás a Vaše dítě. 
 
Složky přípravku Lacipil mohou procházet do mateřského mléka. Pokud kojíte, musíte se poradit se 
svým lékařem 
dříve, než začnete přípravek Lacipil užívat. 
 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Lacidipin může způsobovat závratě. Měli byste být poučeni, abyste neřídili, ani neobsluhovali stroje, 
pokud se u Vás objeví závrať nebo podobné příznaky. 
 
 
 

3/6 

Pomocné látky se známým účinkem 
Tento  léčivý  přípravek  obsahuje  pomocné  látky  se  známým  účinkem:  monohydrát  laktosy  a 
monohydrát  laktosy  usušený  rozprášením.  Pokud  Vám  Váš  lékař  řekl,  že  nesnášíte  některé  cukry, 
poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 

JAK SE PŘÍPRAVEK LACIPIL UŽÍVÁ 

Kolik přípravku se užívá 
 
Vždy  užívejte  přípravek  Lacipil  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře
.  Pokud  si  nejste  jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Obvyklá počáteční dávka přípravku Lacipil je jedna 2 mg tableta jednou denně ráno. Po přibližně 3-
4 týdnech může lékař rozhodnout o zvýšení dávky na 4 nebo 6 mg jednou denně ráno. 
 
Jak přípravek Lacipil užívat 

Spolkněte tabletu a zapijte dostatečným množstvím vody. 
Užívejte lék každý den ve stejnou dobu. 
Přípravek Lacipil můžete užívat s jídlem i nalačno. 
 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Lacipil 

Jestliže  jste  zapomněl(a)  užít  dávku,  vezměte  si  svojí  následující  tabletu  v obvyklý  čas. 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Lacipil, než jste měl(a)
 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Lacipil, než jste měl(a), může se u Vás s větší pravděpodobností 
objevit  nízký  krevní  tlak  a  může  se  změnit  Vaše  tepová  frekvence  (bude  pomalejší  nebo 
rychlejší).
 
 Kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka, abyste se s ním poradil(a). 
 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Lacipil  

Užívejte přípravek Lacipil tak dlouho, jak Vám doporučil lékař. Nepřestávejte přípravek užívat, pokud 
Vám to nedoporučí lékař. 

Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 

 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  přípravek  Lacipil  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
 

4/6 

Časté nežádoucí účinky 

Tyto se mohou objevit až u 1 osoby z 10
• 

nepravidelná srdeční frekvence (palpitace

• 

zrychlená srdeční frekvence (tachykardie

• 

otoky  

• 

pocit závratě 

• 

zvýšené močení 

• 

bolest hlavy 

• 

kožní vyrážka (včetně zarudnutí a svědění) 

• 

návaly 

• 

žaludeční potíže 

• 

pocit na zvracení (nauzea

• 

pocit slabosti 

Časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech: 
• 

reverzibilní (přechodné) zvýšení hladiny enzymu nazývaného alkalická fosfatáza  

 

Méně časté nežádoucí účinky 

Mohou se objevit až u 1 osoby ze 100
• 

zhoršení bolesti na hrudi (angina pectoris

• 

mdloba 

• 

nízký krevní tlak 

• 

krátkodobá ztráta vědomí 

• 

krvácení a bolest dásní 

 

Vzácné nežádoucí účinky 

Mohou se objevit až u 1 osoby z 1000
• 

závažná  alergická  reakce  vedoucí  k otoku  obličeje,  jazyka  a  hrdla,  která  může  způsobit  potíže 
s polykáním nebo dýcháním   

• 

kopřivka (svědivé otoky na kůži) 

 

Velmi vzácné nežádoucí účinky 

Mohou se objevit až u 1 osoby z 10000
• 

třes nebo chvění paží nebo nohou 

• 

deprese 

 

Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  

5/6 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 

JAK PŘÍPRAVEK LACIPIL UCHOVÁVAT  

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

Nevyjímejte přípravek z fóliového obalu, dokud nejste připraven(a) přípravek Lacipil užít. 

Pokud dávkování vyžaduje dělení tablety, uchovejte nepoužitou polovinu tablety v originálním balení 
a použijte ji nejpozději do 48 hodin. 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 

 
6. 

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

Co přípravek Lacipil obsahuje 

Přípravek Lacipil je dostupný v různých silách. 

Lacipil 2 mg: 
- Léčivou látkou je lacidipinum. Jedna potahovaná tableta obsahuje lacidipinum 2 mg. 
- Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, monohydrát laktosy sušený rozprášením, povidon 40, 

magnesium-stearát, potahová soustava Opadry OY-S-7335 bílá (oxid titaničitý, hypromelosa) nebo 
potahová soustava Opadry YS-1-18043 bílá (oxid titaničitý, hypromelosa, polysorbát 80, makrogol 
400).   

 

 Lacipil 4 mg: 
- Léčivou látkou je lacidipinum. Jedna potahovaná tableta obsahuje lacidipinum 4 mg. 
- Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, monohydrát laktosy sušený rozprášením, povidon 40, 

magnesium-stearát, potahová soustava Opadry OY-S-7335 bílá (oxid titaničitý, hypromelosa) nebo 
potahová soustava Opadry YS-1-18043 bílá (oxid titaničitý, hypromelosa, polysorbát 80, makrogol 
400).    

    

 

 
Jak přípravek Lacipil vypadá a co obsahuje toto balení 

Přípravek Lacipil 2 mg jsou bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety na jedné straně s označením 
„2". 

6/6 

Přípravek  Lacipil  4  mg  jsou  bílé,  oválné,  bikonvexní  potahované  tablety  s  půlící  rýhou  na obou 
stranách. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Přípravek  Lacipil  2  mg:  Potahované  tablety  jsou  baleny  do  dětských  bezpečnostních  Al/Al/papír 
blistrů. Blistry jsou uloženy do papírové krabičky. 
 
Přípravek  Lacipil  4  mg:  Potahované  tablety  jsou  baleny  do  dětských  bezpečnostních  Al/Al/papír 
blistrů. Blistry jsou uloženy do papírové krabičky. 
 

Velikosti balení: 

Lacipil 2 mg: balení obsahující 14 nebo 28 potahovaných tablet. 

Lacipil 4 mg: balení obsahující 14 nebo 28 potahovaných tablet. 

 
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.  
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce  
Držitel rozhodnutí o registraci 
Glaxo Group Ltd., 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velká Británie.  
 

Výrobce 
Glaxo Wellcome S.A., Aranda de Duero, Burgos, Španělsko 
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA, Poznań, Polsko 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 
2. 1. 2017 

Vysvětlení cizojazyčných údajů na obalu:  
LOT= Číslo šarže 
EXP= Použitelné do 
 
 

Recenze

Recenze produktu LACIPIL 4 MG 28X4MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu LACIPIL 4 MG 28X4MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám