Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

JUMEX 5 MG 50X5MG Tablety - diskuze

Kód výrobku: 21888

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - JUMEX 5 MG 50X5MG Tablety

sp.zn. sukls42317/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

Jumex 5 mg

tablety

selegilini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Jumex 5 mg a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Jumex 5 mg užívat
 3. Jak se přípravek Jumex 5 mg užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Jumex 5 mg uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Jumex 5 mg a k čemu se používá

Přípravek Jumex 5 mg obsahuje léčivou látku selegilin. Selegilin se užívá v počátečních stádiích Parkinsonovy choroby a při parkinsonismu, kde zpomaluje další postup choroby a zlepšuje práceschopnost. V pozdějších stádiích je výhodným doplňkem léčby levodopou, protože umožňuje snížení její dávky a tím i omezení jejích nežádoucích účinků.

Pravděpodobnou příčinou Parkinsonovy nemoci je snižování hladiny nervového mediátoru dopaminu v některých oblastech mozku. Selegilin působí nevratnou blokádu aktivity enzymu monoaminooxidázy typu B, která štěpí dopamin, dále tento přípravek usnadňuje tvorbu a uvolňování dopaminu a snižuje také jeho zpětné vychytávání. Přípravek Jumex 5 mg je určen pouze pro dospělé.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Jumex 5 mg užívat

Neužívejte přípravek Jumex 5 mg:

 • Jestliže jste alergický(á) na selegilin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • Pokud současně užíváte léky proti depresím, které obsahují tzv. inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI), tricyklická antidepresiva, inhibitory monoaminooxidázy, nebo sympatomimetika či opioidy (viz „Další léčivé přípravky a Jumex 5 mg“).
 • Jestliže máte vředovou chorobu žaludku nebo dvanáctníku.

Při užívání přípravku Jumex 5 mg v kombinaci s levodopou je zapotřebí vzít v úvahu kontraindikace levodopy (okolnosti, za nichž nelze levodopu podávat). Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Jumex 5 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Při současném podávání s levodopou může selegilin zvyšovat účinek levodopy a tím zesílit její nežádoucí účinky. Může být zapotřebí dávku levodopy snížit. U pacientů s kardiovaskulárními potížemi (týkající se srdce a cév) bylo ve studiích zjištěno vyšší riziko vzniku nízkého krevního tlaku při současném podávání selegilinu a levodopy.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Jumex 5 mg je zapotřebí v následujících případech:

 • Jestliže máte vysoký krevní tlak nebo onemocnění srdce.
 • Pokud jste někdy v minulosti měl(a) žaludeční nebo dvanáctníkový vřed.
 • Pokud máte závažnou poruchu funkce jater nebo ledvin.
 • Jestliže trpíte duševním onemocněním (psychózou).
 • Pokud užíváte tzv. inhibitory monoaminooxidázy a máte podstoupit celkovou anestezii (narkózu).
 • Jestliže užíváte kromě selegilinu jiné léčivé přípravky působící na centrální nervový systém.
 • Pokud je Vám známo, že nesnášíte některé cukry (laktózu).

Další léčivé přípravky a přípravek Jumex 5 mg

Účinky tohoto přípravku a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Sympatomimetika (léky působící převážně na srdce a krevní oběh) se nesmí užívat současně se selegilinem, protože by došlo k výraznému vzestupu krevního tlaku. Opioidy (silné léky proti bolesti) se nesmí užívat současně se selegilinem, protože by mohlo dojít k výraznému vzestupu krevního tlaku a oběhovému selhání. Současné užívání selegilinu a léků proti depresím (tricyklických antidepresiv) může mít za následek změny chování, křeče, pocení a poruchy krevního tlaku. Léky proti depresím, které obsahují tzv. inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) nebo inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI), mohou při současném užívání se selegilinem způsobit zmatenost, hypománii, halucinace, neklid, poruchy koordinace, svalový třes, pocení, průjem, horečku a vzestup krevního tlaku, proto se nesmí podávat současně se selegilinem. Fluoxetin by neměl být podán dříve než 14 dní po vysazení selegilinu. Naopak léčbu selegilinem lze zahájit až po 5 týdnech po vysazení fluoxetinu. Současné užívání selegilinu a některých léků proti depresím (inhibitory MAO) může vyvolat výrazný pokles krevního tlaku. Nedoporučuje se užívat selegilin současně s perorální (ústy podávanou) antikoncepcí. Léčba v kombinaci s léčivými látkami jako je digitalis a/nebo antikoagulancia (přípravky snižující srážlivost krve) vyžaduje zvýšenou opatrnost a lékařský dozor.

Přípravek Jumex 5 mg s jídlem, pitím a alkoholem

V případě současného podávání selegilinu s některými látkami (tzv. konvenční MAO inhibitory) je doporučeno vyhnout se požívání potravin s vyšším obsahem tyraminu, jako jsou např. zrající sýry a výrobky s droždím. Při léčbě přípravkem Jumex 5 mg se nesmí požívat alkohol.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. V těhotenství a období kojení se podávání přípravku nedoporučuje a lze jej podávat jen ze zvlášť závažných důvodů.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Protože selegilin může způsobit závrať, neměl(a) byste řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje, pokud se u Vás během léčby objeví tento nežádoucí účinek.

Přípravek Jumex 5 mg obsahuje laktózu

Přípravek obsahuje laktózu (mléčný cukr) jako pomocnou látku. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Jumex 5 mg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek je určen pouze pro dospělé. Přesné dávkování a dobu trvání léčby stanoví lékař individuálně. Obvyklá dávka je 5 až 10 mg (1 - 2 tablety po 5 mg) ráno nebo rozděleně 5 mg (1 tableta po 5 mg) ráno a 5 mg po obědě. Tablety polykejte celé, zapíjejte malým množstvím tekutiny.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Jumex 5 mg, než jste měl(a)

Při vyšších dávkách (více než 10 mg denně) může dojít k náhlému zvýšení krevního tlaku, zejména při současné konzumaci potravin bohatých na tyramin (sýry, červené víno, kuřecí játra, slanečky, atd.). Dojde-li k předávkování nebo k náhodnému požití přípravku dítětem, okamžitě se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Jumex 5 mg

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů ze 100):  závratě;  bolest hlavy;  pocit na zvracení;  zpomalení srdeční činnosti (bradykardie);  mírný vzestup hodnot jaterních enzymů.

Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 1 000):  mírné přechodné poruchy spánku;  sucho v ústech;  porucha srdečního rytmu (supraventrikulární tachykardie);  změny nálady.

Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000):  kožní reakce;  pokles tlaku krve objevující se při přechodu do vzpřímené polohy (posturální hypotenze).

Nežádoucí účinky, jejichž četnost není známa (z dostupných údajů nelze určit):  zadržování (retence) moči;  nadměrná sexuální aktivita.

Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Jumex 5 mg uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru a na krabičce za zkratkou „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Jumex 5 mg obsahuje

 • Léčivou látkou je selegilini hydrochloridum 5 mg v 1 tabletě
 • Pomocnými látkami jsou magnesium-stearát, mastek, povidon, kukuřičný škrob, monohydrát laktózy.

Jak přípravek Jumex 5 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: bílé až téměř bílé hladké tablety s vyraženým symbolem „JU“ na jedné straně Velikost balení: 50 tablet po 5 mg. Tablety jsou baleny v Al/Al blistru a v krabičce.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci sanofi-aventis, s.r.o. Praha, Česká republika

Výrobce CHINOIN, Pharmaceutical and Chemical Works Private Co. Ltd., Veresegyház, Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 13.3.2015

Informace o produktu

Kód výrobku: 21888
Kód EAN: 5997086104737
Kód SÚKL: 31036

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Selegilin se užívá v počátečních stádiích Parkinsonovy choroby a při parkinsonismu, kde zpomaluje další postup choroby a zlepšuje práceschopnost. V pozdějších stádiích je výhodným doplňkem léčby levodopou, protože umožňuje snížení její dávky a tím i omezení jejích nežádoucích účinků. Selegilin je vhodný i u Alzheimerovy choroby a tzv. senilní demence Alzheimerova typu, kde se díky zvýšení hladiny dopaminu zlepšují intelektuální schopnosti pacienta, jeho paměť, schopnost učení, pohyblivost a zručnost i možnost zařazení do společnosti.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

JUMEX 5 MG 50X5MG Tablety – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu JUMEX 5 MG 50X5MG Tablety zobrazíte nebo stáhnete zde: JUMEX 5 MG 50X5MG Tablety.pdf

Recenze

Recenze produktu JUMEX 5 MG 50X5MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu JUMEX 5 MG 50X5MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám