Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

INOMAX 400 PPM MOL/MOL INH. GAS 1X2LT Plyn k inhal. - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 26714

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 26714
Kód EAN:
Kód SÚKL: 25671
INOmax se používá k léčbě novorozenců s poruchou plic související s vysokým tlakem krve v plicích, stavem známým jako hypoxické respirační selhání. Vdechování oxidu dusnatého může zlepšit proudění krve plícemi a to pomůže zvýšit množství kyslíku, které se dostane do krevního oběhu Vašeho dítěte.

Příbalový leták

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA I 

 

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 

 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 

INOmax 400 ppm mol/mol plyn k inhalaci 

 

 

2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Nitrogenii oxidum (NO) 400 ppm mol/mol. 

 

2 litrová lahev na stlačený plyn naplněná při absolutním tlaku 155 barů dodá 307 litrů plynu pod 

tlakem 1 bar při 15 

o

C. 

10 litrová lahev na stlačený plyn naplněná při absolutním tlaku 155 barů dodá 1535 litrů plynu pod 

tlakem 1 bar při 15 

o

C. 

 

Pomocné látky, viz bod 6.1 

 

 

3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Plyn k inhalaci. 

 

 

4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 

4.1  Terapeutické indikace 

 

INOmax je společně s ventilační podporou a ostatními příslušnými léčivými látkami indikován: 

• 

k léčbě novorozenců narozených ve nebo po 34. týdnu těhotenství s hypoxickou respirační 

poruchou spojenou s klinicky nebo echokardiograficky prokázanou pulmonální hypertenzí, aby 

se zlepšilo okysličování krve a snížila nutnost mimotělní membránové oxygenace. 

• 

jako součást léčby perioperační a postoperační plicní hypertenze u dospělých a dětí ve věku 

0-17 let ve spojení s operací srdce, aby se selektivně snížil plicní arteriální tlak a aby se zlepšila 

funkce pravé komory a oxygenace. 

4.2  Dávkování a způsob podání 

 

Perzistentní plicní hypertenze u novorozence (PPHN) 

Oxid dusnatý musí být předepisován pod dohledem zkušeného lékaře novorozenecké intenzivní péče. 

Může se aplikovat pouze na odděleních péče o novorozence, jejichž pracovníci byli řádně vyškoleni 

v používání systému přivádějícího oxid dusnatý. INOmax se smí aplikovat pouze v souladu 

s předpisem neonataloga. 

 

INOmax by se měl aplikovat ventilovaným novorozencům, u nichž se očekává nutnost podpory po 

dobu >24 hodin. INOmax by se měl používat pouze po optimalizaci ventilační podpory. To znamená 

po optimalizaci dechového objemu/tlaků a rekruitmentu plic (surfaktant, vysokofrekvenční ventilace a 

pozitivní koncový expirační tlak). 

 

Plicní hypertenze ve spojení s operací srdce 

Oxid dusnatý musí být předepisován pod dohledem lékaře se zkušenostmi s kardiotorakální anestezií a 

intenzivní péčí. Může se aplikovat pouze na kardiotorakálních odděleních, jejichž pracovníci byli 

řádně vyškoleni v používání systému přivádějícího oxid dusnatý. INOmax se smí aplikovat pouze 

v souladu s předpisem anesteziologa nebo lékaře jednotky intenzivní péče. 

 

Dávkování 

Perzistentní plicní hypertenze u novorozence 

INOmax se smí aplikovat pouze po optimalizaci respirační podpory včetně použití surfaktantu. 

Maximální doporučená dávka INOmaxu je 20 ppm a tato dávka se nesmí překročit. Počáteční dávka 

při klíčových klinických zkouškách činila 20 ppm. Začíná se co nejdříve a během 4-24 hodin léčby by 

se dávka měla snížit na 5 ppm za předpokladu, že je arteriální oxygenace při této nižší dávce 

přiměřená. Léčbu inhalací oxidu dusnatého je nutno udržovat při dávce 5 ppm, dokud se oxygenace 

novorozence nezlepší tak, aby byl FiO

2

 (podíl vdechovaného kyslíku) < 0,60. 

 

Léčba může pokračovat po dobu 96 hodin, nebo dokud se nevyřeší výchozí kyslíková desaturace a 

novorozenec není připraven k ukončení léčby INOmaxem. Délka léčby je variabilní, ale obvykle je 

kratší než čtyři dny. V případech nedostatečné reakce na vdechovaný oxid dusnatý viz bod 4.4. 

 

Přerušení aplikace 

O přerušení aplikace INOmaxu se lze pokusit až po významném snížení podpory ventilace nebo po 

96 hodinách léčby. Pokud je rozhodnuto přerušit léčbu inhalací oxidu dusnatého, musí se na 30 minut 

až jednu hodinu snížit dávka na 1 ppm. Jestliže při aplikaci 1 ppm INOmaxu nedojde k žádné změně, 

FiO

2

 se musí zvýšit o 10 %, podávání INOmaxu se přeruší a u novorozence se musí důsledně 

monitorovat příznaky hypoxemie. Jestliže je pokles oxygenace >20 %, léčba INOmaxem se musí 

obnovit při dávce 5 ppm a přerušení léčby se může znovu zvážit až po 12 až 24 hodinách. Dítě, u 

kterého nelze ukončit aplikaci INOmax do 4 dní, musí projít důkladným vyšetřením ohledně výskytu 

jiných nemocí. 

 

Plicní hypertenze spojená s operací srdce 

INOmax je možné použít až po optimalizaci konzervativní podpůrné léčby. V rámci klinických 

zkoušek byl INOmax podáván současně s dalšími standardními léčebnými režimy v perioperativních 

podmínkách, včetně inotropních a vazoaktivních léčivých přípravků. Při podávání INOmaxu musí být 

přísně sledována hemodynamika a oxygenace. 

 

Novorozenci, kojenci, batolata, děti a dospívající ve věku 0-17 let

Úvodní dávka inhalačního oxidu dusnatého je 10 ppm (part per million) inhalovaného plynu. Dávku je 

možné zvýšit až na 20 ppm, pokud nižší dávka nemá dostatečné klinické účinky. Měla by se podávat 

nejnižší účinná dávka a tato dávka by měla být snížena na 5 ppm, pokud při této nižší dávce zůstává 

plicní arteriální tlak a systémová arteriální oxygenace přiměřená. 

 

Klinické údaje podporující navrhovanou dávku ve věkovém rozmezí 12-17 let jsou omezené. 

 

Dospělí 

Úvodní dávka inhalovaného oxidu dusnatého je 20 ppm (part per million) inhalovaného plynu. Tuto 

dávku lze zvýšit až na 40 ppm, pokud nemá nižší dávka dostatečné klinické účinky. Měla by se 

podávat nejnižší účinná dávka a tato dávka by měla být snížena na 5 ppm, pokud při této nižší dávce 

zůstává plicní arteriální tlak a systémová arteriální oxygenace přiměřená. 

 

Účinky inhalovaného oxidu dusnatého jsou rychlé, pokles plicního arteriálního tlaku a zlepšení 

oxygenace jsou pozorovány do 5-20 minut. V případě nedostatečné odpovědi je možné dávku titrovat 

po uplynutí minimálně 10 minut. 

 

Je třeba zvážit přerušení léčby, nejsou-li prospěšné fyziologické účinky patrné ani po 30 minutách od 

jejího zahájení. 

 

Léčbu snižující plicní tlak lze zahájit v kterékoliv fázi perioperačního průběhu. V klinických studiích 

byla léčba často zahajována před odpojením z extrakorporálního oběhu. Inhalační NO byl v 

perioperačních podmínkách podáván po dobu až 7 dní, ale běžná doba léčby je 24–48 hodin. 

 

Přerušení aplikace 

O přerušení aplikace INOmaxu je třeba se pokusit, jakmile byly stabilizovány hemodynamické 

poměry současně s odpojením od ventilátoru a s přerušením inotropní podpory. Přerušení podávání 

inhalačního oxidu dusnatého by mělo být postupné. Dávka by měla být snižována postupně o 1 ppm 

za 30 minut za přísného sledování systémového a centrálního tlaku a poté by měl být přísun zastaven. 

Pokus o přerušení aplikace by měl být proveden minimálně jedenkrát za 12 hodin, je-li pacient stabilní 

na nízké dávce INOmaxu. 

 

Příliš rychlé snižování léčby inhalačním oxidem dusnatým s sebou nese riziko opětovného zvýšení 

plicního arteriálního tlaku a následné oběhové nestability. 

 

 

Pediatrická populace 

Bezpečnost a účinnost INOmaxu u nezralých novorozenců narozených před 34. gestačním týdnem 

nebyla ještě stanovena. Údaje, které jsou v současnosti k dispozici, jsou popsány v bodě 5.1, ale žádná 

doporučení ani dávkování nelze odvodit. 

 

Způsob podání 

Pro endotracheopulmonární použití. 

 

Oxid dusnatý se po zředění směsí kyslíku/vzduchu aplikuje pacientovi mechanickou ventilací pomocí 

schváleného systému aplikace oxidu dusnatého (s označením CE). Před zahájením léčby se při 

seřizování ujistěte, že nastavení aplikačního systému souhlasí s koncentrací plynu uvedenou na lahvi. 

 

Tento systém musí zajišťovat stálou koncentraci vdechovaného INOmaxu bez ohledu na ventilátor. 

U ventilátoru pro novorozence s nepřetržitým chodem toho lze dosáhnout vpouštěním malého proudu 

INOmaxu do sací větve ventilačního okruhu ventilátoru. Při použití ventilátoru pro novorozence 

s intermitentním chodem může docházet k výkyvům koncentrace oxidu dusnatého. Aplikační systém 

oxidu dusnatého pro ventilátory s intermitentním chodem musí být přizpůsoben tak, aby nedocházelo 

k výkyvům koncentrace oxidu dusnatého. 

 

Vdechovaná koncentrace INOmaxu se musí nepřetržitě měřit v inspirační větvi ventilačního okruhu 

blízko pacienta. Koncentrace oxidu dusičitého (NO

2

) a FiO

2

 se musí také měřit na stejném místě 

kalibrovaným schváleným měřicím monitorem (s označením CE). K zajištění bezpečí pacienta musí 

být nainstalována vhodná varovná signalizační zařízení pro INOmax (± 2 ppm předepsané dávky), 

NO

2

 (1 ppm) a FiO

2

 (± 0,05). Tlak v  lahvi na stlačený plyn obsahující INOmax se musí zobrazovat, 

aby bylo možno provádět výměnu lahví na stlačený plyn bez neúmyslného přerušení terapie, a ke 

včasné výměně je nutno mít k dispozici záložní lahve s plynem. INOmax musí být k dispozici pro 

manuální ventilaci, například při odsávání pacienta, při jeho přepravě a resuscitaci. 

 

Pro případ selhání systému nebo výpadku síťové elektřiny je nutno mít k dispozici náhradní bateriové 

zdroje napájení a náhradní aplikační systém oxidu dusnatého. Napájení kontrolního přístroje musí být 

nezávislé na napájení aplikačního systému. 

 

Horní hranice vystavení (průměrné vystavení) personálu působení oxidu dusnatého definovaná 

pracovními předpisy činí ve většině zemí 25 ppm za 8 hodin (30 mg/m

3

) a odpovídající hranice u NO

2

 

je 2-3 ppm (4-6 mg/m

3

). 

 

Zaškolení k podávání  

 

Toto jsou klíčové body školení zdravotního personálu k podávání přípravku: 

 

Správné seřízení a připojení 

Připojení k  lahvi na stlačený plyn a k respiračnímu okruhu ventilátoru 

 

Obsluha  

Kontrolní seznam operací před aplikací (řada kroků, které se bezprostředně před zahájením 

aplikace musí u každého pacienta provést, aby se zajistilo řádné fungování systému a kontrola 

jeho očištění od NO2) 

Nastavení zařízení na správnou koncentraci oxidu dusnatého k aplikaci 

Nastavení horních a spodních mezí výstražné signalizace monitorů NO, NO2 a O2  

Použití náhradního manuálního aplikačního systému 

Operace správného přepínání  lahví na stlačený plyn a čištění systému 

Poplašná zařízení lokalizace závad 

Kalibrace monitorů NO, NO2 a O2  

Postup měsíční kontroly výkonu systému 

 

Sledování tvorby methemoglobinu (MetHb  

O novorozencích a kojencích je známo, že mají v porovnání s dospělými sníženou aktivitu MetHb 

reduktázy. Hladina methemoglobinu se musí během jedné hodiny po zahájení léčby INOmaxem 

změřit analyzátorem, který spolehlivě rozlišuje fetální hemoglobin a methemoglobin. Jestliže je 

>2,5 %, musí se dávka INOmaxu snížit a může se zvážit aplikace redukčních léčivých přípravků, jako 

je metylénová modř. Ačkoli je neobvyklé, aby se původně nízká hladina methemoglobinu významně 

zvýšila, je rozumné opakovat měření hladiny methemoglobinu každý den nebo obden.   

 

U dospělých, kteří prodělali operaci srdce, se má hladina methemoglobinu změřit do jedné hodiny po 

zahájení léčby INOmaxem. Pokud podíl methemoglobinu stoupne na úroveň, která může ohrožovat 

náležitou dodávku kyslíku, musí se dávka INOmaxu snížit a je možné zvážit aplikaci redukčních 

léčivých přípavků, jako je metylénová modř. 

 

Sledování tvorby oxidu dusičitého (NO

2

Bezprostředně před začátkem léčby pacienta je nutno očistit systém od NO

2

. Koncentrace NO

se musí 

udržovat na nejnižší možné úrovni, vždy < 0,5 ppm. Jestliže je koncentrace  NO

2

 > 0,5 ppm, je nutno 

zkontrolovat správnost fungování systému, rekalibrovat analyzátor NO

2

, a pokud je to možné, snížit 

INOmax a/nebo FiO

2

. Jestliže dojde k neočekávané změně koncentrace INOmaxu, musí se 

zkontrolovat správnost fungování systému a rekalibrovat analyzátor. 

 

4.3  Kontraindikace 

 

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.. 

Novorozenci závislí na pravolevém nebo na významném levopravém cévním zkratu. 

 

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Nedostatečná klinická reakce 

Jestliže se klinická reakce po 4 až 6 hodinách od zahájení aplikace INOmaxu považuje za 

nevyhovující, je nutno zvážit následující. 

Pro pacienty, kteří mají být přemístěni do jiné nemocnice, je nutno mít při přepravě k dispozici oxid 

dusnatý, aby se předešlo zhoršení jejich stavu v důsledku náhlého přerušení aplikace INOmaxu. Při 

pokračujícím zhoršování stavu nebo tehdy, kdy se nepodaří dosáhnout jeho zlepšení podle kritérií 

založených na místních podmínkách, je nutno zvážit záchrannou službu, například mimotělní 

membránovou oxygenaci (ECMO), pokud je k dispozici. 

 

Zvláštní skupiny pacientů 

Při klinických zkouškách nebyla prokázána žádná účinnost vdechování oxidu dusnatého u pacientů 

s vrozenou brániční kýlou. 

 

Léčba inhalací oxidu dusnatého může při levopravém cévním zkratu zhoršit srdeční nedostatečnost. 

Dochází k tomu v důsledku nežádoucí pulmonální vazodilatace vyvolané inhalovaným oxidem 

dusnatým, což má za následek další vzestup pulmonální hyperperfúze, která může vyvolat časné 

(forward) nebo zpětné (backward) srdeční selhání. Proto se doporučuje provést před aplikací oxidu 

dusnatého katetrizaci pulmonální artérie nebo echokardiografické vyšetření hemodynamiky velkého 

oběhu krevního. Inhalační oxid dusnatý by měl být podáván se zvýšenou opatrností u pacientů 

s komplexní srdeční vadou, u nichž je vysoký plicní arteriální tlak důležitý pro zachování krevního 

oběhu. 

 

Inhalační oxid dusnatý by měl být používán opatrně také u pacientů s porušenou funkcí levé komory a 

zvýšeným základním tlakem v plicních kapilárách (PCWP), protože u nich hrozí vyšší riziko rozvoje 

srdečního selhání (například plicního edému). 

 

Přerušení léčby 

Podávání INOmaxu nemá být přerušeno náhle, protože by to mohlo mít za následek zvýšení plicního 

arteriálního tlaku (PAP) a/nebo zhoršení okysličení krve (PaO2). Ke zhoršení okysličení krve a 

zvýšení tlaku PAP může také dojít u novorozenců bez zjevné reakce na INOmax. Přerušení inhalace 

oxidu dusnatého se musí provést opatrně. U pacientů přepravovaných do jiného zařízení k další léčbě, 

kteří musí pokračovat v inhalaci oxidu dusnatého, je nutno učinit opatření k zajištění nepřetržité 

inhalace oxidu dusnatého během přepravy. Lékař musí mít u lůžka přístup k náhradnímu aplikačnímu 

systému oxidu dusnatého. 

 

Vytváření methemoglobinu 

Velká část inhalovaného oxidu dusnatého se absorbuje systémově. Konečnými produkty oxidu 

dusnatého, které vstupují do velkého oběhu krevního, jsou hlavně methemoglobin a nitrát. 

Koncentrace methemoglobinu v krvi se musí monitorovat (viz bod 4.2). 

 

Vytváření NO

2

 

NO

2

 se rychle vytváří ve směsích plynu obsahujících oxid dusnatý a O

2

, přičemž oxid dusnatý může 

způsobit zánět a poškození dýchacích cest. Pokud koncentrace oxidu dusičitého překročí hodnotu 

0,5 ppm, musí se dávka oxidu dusnatého snížit. 

 

Účinek na destičky 

Modelování na zvířatech dokázalo, že oxid dusnatý může působit na hemostázu, což má za následek 

prodloužení doby krvácení. Údaje o dospělých pacientech jsou rozporné a při randomizovaných 

kontrolních zkouškách nebyl u novorozenců s hypoxickým respiračním selháním, kteří se narodili 

v termínu nebo krátce před termínem, zaznamenán žádný růst komplikací s krvácením.  

 

Při  podávání  INOmaxu  po  dobu  delší  než  24 hodin  pacientům  s funkčními  nebo  kvantitativními 

anomáliemi  destiček,  s nízkými  koagulačními  faktory,  nebo  pacientům,  kterým  je  podávána 

antikoagulační léčba se doporučuje pravidelné sledování hemostázy a měření doby krvácivosti.  

 

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Nebyly provedeny žádné studie interakcí. 

Na základě dostupných údajů nelze vyloučit klinicky významné interakce s jinými léčivými přípravky 

užívanými  při  léčbě  hypoxického  respiračního  selhání.  Působení  INOmaxu  na  nebezpečí  vzniku 

methemoglobinemie  se  může  sčítat  s  působením  donorových  látek  oxidu  dusnatého  včetně 

nitroprusidu sodného  a  nitroglycerinu.  INOmax  byl  bezpečně aplikován  s tolazolinem,  dopaminem, 

dobutaminem,  steroidy,  surfaktantem  a  vysokofrekvenční  ventilací.  Použití  v kombinaci  s jinými 

vazodilatačními  látkami  (např.  sildenafilem)  nebylo  důkladně  studováno.  Dostupné  údaje  naznačují 

aditivní  účinky  na  centrální  oběh,  na  plicní  arteriální  tlak  a  na  výkon  pravé  komory.  V kombinaci 

s dalšími  vazodilatátory,  které  působí  přes  systémy  cGMP  nebo  cAMP,  by  měl  být  inhalační  oxid 

dusnatý používán se zvýšenou opatrností. 

 

Nebezpečí vytváření methemoglobinu se zvyšuje, pokud se souběžně s oxidem dusnatým podávají 

látky se známou tendencí ke zvyšování koncentrací methemoglobinu (například alkylnitráty a 

sulfonamidy). Během léčby inhalací oxidu dusnatého je proto nutno takové látky používat s opatrností. 

Prilokain, ať už se podává perorálně, parenterálně nebo lokálně, může vyvolat methemoglobinemii. 

Proto je při podávání INOmaxu současně s jinými léčivými přípravky obsahujícími prilokain nutné 

dbát opatrnosti. 

 

Oxid dusnatý v přítomnosti kyslíku rychle oxiduje na deriváty, které jsou toxické pro bronchiální 

epitel a pro alveolo-kapilární membránu. Hlavní vytvářenou látkou je oxid dusičitý (NO

2

), který může 

působit zánět a poškození dýchacích cest. Existují také údaje ze zvířecích modelů, které naznačují 

vyšší náchylnost k infekcím dýchacích cest po expozici nízkým hladinám NO

2

. Koncentrace NO

2

 musí 

být během léčby oxidem dusnatým podávaným v dávkách <20 ppm nižší než 0,5 ppm. Jakmile 

koncentrace NO

2

 překročí hodnotu 1 ppm, musí se dávka oxidu dusnatého okamžitě snížit.  Informace 

o monitorování NO

2

 viz bod 4.2. 

 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Nejsou dostupné údaje o použití oxidu dusnatého u těhotných žen. Bezpečnost během těhotenství a 

kojení nebyla stanovena.  

 

Není známo, zda se oxid dusnatý vylučuje do mateřského mléka. 

 

Během těhotenství a kojení nemá být INOmax používán. 

 

Nebyly provedeny žádné studie zabývající se vlivem na fertilitu. 

 

4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Není relevantní. 

 

4.8  Nežádoucí účinky 

 

Souhrn bezpečnostního profilu 

Náhlé přerušení podávání inhalací oxidu dusnatého může způsobit rebound reakci, tedy opětovný 

pokles oxygenace a vzestup centrálního tlaku a následný pokles systémového krevního tlaku. Tato 

reakce po přerušení léčby je nejčastějším nežádoucím účinkem spojeným s klinickým použitím 

INOmaxu a může se vyskytnout časně i později v průběhu léčby. 

 

Při jedné klinické studii (NINOS) byly skupiny léčených pacientů podobné co do výskytu a závažnosti 

intrakraniálního krvácení, krvácení IV. stupně, periventrikulární leukomalacie, cerebrálního infarktu, 

záchvatů vyžadujících aplikaci antikonvulziva, pulmonálního krvácení nebo gastrointestinálního 

krvácení. 

 

Seznam nežádoucích účinků v tabulce 

V tabulce je uveden výčet nežádoucích účinků (ADR), které byly zaznamenány při podávání 

přípravku INOmax ve studii CINRGI hodnotící 212 novorozenců nebo z praxe při léčbě novorozenců 

(do 1 měsíce věku) po uvedení přípravku na trh. Uváděné kategorie četností jsou stanoveny v těchto 

rozmezích: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné 

(≥1/10 000 až <1/1 000), velmi vzácné (<1/10,000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit). 

 

Třídy 

orgánových 

systémů 

Velmi časté

 

 

Časté  

 

Méně časté 

Vzácné  Velmi 

vzácné 

Není známo  

Poruchy krve 

a lymfatického 

systému 

Trombo-

cytopenie

a

 

Methemoglobi

nemie

a

 

-  

Srdeční 

poruchy 

Bradykardie

b

 (po 

náhlém ukončení 

léčby) 

 

Cévní poruchy  

Hypotenze 

a,b,d

 

  - 

Respirační, 

hrudní a 

mediastinální 

poruchy 

-  

Atelektáza

a

 

Hypoxie

b,d 

Dyspnoea

c

 

Nepříjemný 

pocit na hrudi 

Pocit sucha v 

krku

c

 

Poruchy 

nervového 

systému 

Bolest hlavy

c

 

Závratě

c

 

 

 

a: Zjištěno z klinické studie 

b: Zjištěno z praxe po uvedení přípravku na trh

 

 

c: Zjištěno z praxe po uvedení přípravku na trh, ze zkušeností zdravotníků po náhodné expozici

 

d:  Údaje  ze  sledování  po  uvedení  léku  na  trh  (PMSS),  účinky  související  s akutním  přerušením  podávání 

léčivého  přípravku  a/nebo  s chybným  systémem  podávání  léku.  Po  náhlém  přerušení  léčby  oxidem  dusnatým 

byly popsány velmi rychlé rebound reakce jako například výrazná plicní vazokonstrikce a hypoxie, urychlující 

kardiovaskulární kolaps. 

 

Popis vybraných nežádoucích účinků 

Inhalace oxidu dusnatého mohou způsobit zvýšení methemoglobinu. 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky  

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v Dodatku V.  

 

 

4.9  Předávkování 

 

Předávkování INOmaxem se projeví zvýšením hladiny methemoglobinu a NO

2

. Zvýšení NO

2

 může 

způsobit akutní poranění plic. Zvýšení hladiny methemoglobinu snižuje kapacitu přenosu kyslíku 

v krevním oběhu. Během klinických studií byly hladiny NO

2

 > 3 ppm nebo hladiny methemoglobinu 

> 7 % léčeny snížením dávky  nebo přerušením aplikace INOmaxu. 

 

Methemoglobinemii, která nebyla odstraněna snížením dávek nebo přerušením léčby, lze v závislosti 

na klinickém stavu léčit intravenózní aplikací vitaminu C, metylenové modře nebo transfúzí krve. 

 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 

5.1   Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: Jiná léčiva respiračního systému, ATC kód: R07AX01. 

 

Oxid dusnatý je látka vytvářená mnoha buňkami těla. Uvolňuje hladké svaly cév vazbou na hemovou 

polovinu cytoplazmatické guanylátcyklázy, aktivací guanylátcyklázy a zvýšením nitrobuněčné hladiny 

cyklického guanosin 3’,5’-monofosfátu, což vede k vazodilataci. Vdechování oxidu dusnatého 

vyvolává selektivní pulmonální vazodilataci. 

 

INOmax patrně zvyšuje parciální tlak arteriálního kyslíku (PaO

2

) dilatací pulmonálních cév v lépe 

ventilované oblasti plic a redistribuuje tok krve z oblastí plic s nízkým ventilačně perfúzním poměrem 

(V/Q) do míst s normálním poměrem. 

 

Přetrvávající pulmonální hypertenze novorozence (PPHN) vzniká jako primární vývojová vada nebo 

jako sekundární projev jiných nemocí, k nimž patří syndrom aspirace mekonia (MAS), pneumonie, 

sepse, syndrom hyalinních membrán, vrozená brániční kýla (CDH) a pulmonální hypoplazie. U těchto 

stavů je odpor pulmonálních cév (PVR) vysoký, mající za následek hypoxemii, která je sekundární 

k pravolevému cévnímu zkratu přes pacientův ductus arteriosus mezi aortou a plicnicí a foramen ovale. 

INOmax může zlepšit oxygenaci (indikovanou významným zvýšením PaO

2

) u novorozenců s PPHN. 

 

Účinnost přípravku INOmax byla zkoumána u dětí s hypoxickým respiračním selháním různé 

etiologie, které se narodily v termínu a krátce před termínem. 

 

V rámci studie NINOS bylo randomizováno 235 novorozenců s hypoxickým respiračním selháním za 

účelem příjmu 100 % O

2

 s oxidem dusnatým (n=114) nebo bez něj (n=121) většinou s počáteční 

koncentrací 20 ppm a s postupným snižováním, dle možností, do nižších dávek s mediánem délky 

aplikace 40 hodin. Cílem této dvojitě slepé a randomizované studie kontrolované placebem bylo 

určení, zda vdechovaný oxid dusnatý omezuje incidenci smrti nebo zahájení mimotělní membránové 

oxygenace (ECMO). U novorozenců s nižší než plnou odezvou při 20 ppm byla hodnocena odezva na 

80 ppm oxidu dusnatého nebo kontrolního plynu. Kombinovaná incidence smrti či zahájení ECMO 

(vhodně definovaný primární koncový bod) ukázala významné zvýhodnění skupiny s aplikací oxidu 

dusnatého (46 % oproti 64 %, p=0,006). Údaje dále ukázaly, že vyšší dávka oxidu dusnatého nemá 

žádný další  prospěch. Shromážděné údaje o nežádoucích účincích vykazují podobné četnosti v obou 

skupinách. Výsledky mentálního, motorického, audiologického a neurologického hodnocení pacientů 

ve stáří 18 až 24 měsíců byly v obou skupinách podobné. 

 

V rámci studie CINRGI bylo 186 novorozenců s hypoxickou respirační poruchou a bez plicní 

hypoplázie, kteří se narodili v termínu nebo krátce před termínem, randomizováno vzhledem 

k aplikaci INOmaxu (n=97) nebo plynného dusíku (placebo; n=89) s počáteční dávkou 20 ppm, která 

se během 4 až 24 hodin snižovala na 5 ppm s mediánem délky aplikace 44 hodiny. Vhodně definovaný 

primární koncový bod byl definován zahájením ECMO. Ve skupině s aplikací INOmaxu bylo nutno 

zahájit ECMO u výrazně menšího počtu novorozenců než v kontrolní skupině (31 % oproti 57 %, p < 

0,001). Ve skupině s aplikací INOmaxu se významně zvýšila oxygenace měřená PaO

2

, OI a alveolo-

arteriálním gradientem (p < 0,001 u všech parametrů). Z 97 pacientů léčených INOmaxem byli 2 

(2 %) ze studie vyloučeni, protože hladina jejich methemoglobinu byla vyšší než 4 %. Četnost a počet 

nežádoucích účinků byly u obou sledovaných skupin podobné. 

 

U pacientů, kteří prodělali operaci srdce, je často pozorováno zvýšení plicního arteriálního tlaku 

vyvolané plicní vazokonstrikcí. Bylo prokázáno, že inhalace oxidu dusnatého selektivně snižuje plicní 

cévní rezistenci a snižuje zvýšený plicní arteriální tlak. V důsledku toho se může zvýšit ejekční frakce 

pravé komory. Tyto účinky postupně vedou ke zlepšení krevního oběhu a okysličení v plicním oběhu. 

 

V rámci studie INOT27 bylo randomizováno 795 předčasně narozených dětí (gestační věk <29 týdnů) 

s hypoxickým respiračním selháním tak, že dostávali buď INOmax (n=395) v dávce 5 ppm, nebo 

dusík (placebo n=400), přičemž podávání bylo zahájeno v průběhu prvních 24 hodin života a léčba 

trvala nejméně 7 a nejdéle 21 dní. Primární výstup z koncových bodů sledujících účinnost jako úmrtí 

nebo BPD ve 36 týdnech gestačního věku se mezi oběma skupinami signifikantně nelišil, a to ani po 

úpravě, kde byl kovariačním faktorem gestační věk (p = 0,40) nebo porodní hmotnost (p = 0,41). 

Celkový výskyt intraventrikulárního krvácení byl 114 (28,9 %) ve skupině léčené iNO ve srovnání 

s 91 (22,9 %) ve skupině kontrolní. Celkový počet úmrtí v týdnu 36 byl mírně vyšší ve skupině léčené 

iNO 53/395 (13,4 %) ve srovnání s kontrolní skupinou (10,6 %). Studie INOT25, která zkoumala 

účinky iNO u hypoxických předčasně narozených novorozenců, neprokázala zlepšení v přežití bez 

BPD. V této studii však nebyl pozorován ani žádný rozdíl v incidenci intraventrikulárního krvácení ani 

úmrtí. Studie BALLR1, která hodnotila také účinky iNO u předčasně narozených novorozenců, ve 

které bylo ale podávání iNO zahájeno v 7 dnech a v dávce 20 ppm, prokázala signifikantní zvýšení 

počtu přeživších novorozenců bez BPD v gestačním týdnu 36, 121 (45 %) vs. 95 (35,4 %), p<0,028. 

V rámci této studie nebyly pozorovány žádné známky nárůstu počtu nežádoucích účinků. 

 

Oxid dusnatý chemicky reaguje s kyslíkem a vytváří oxid dusičitý. 

 

Oxid dusnatý má jeden nepárový elektron, což způsobuje reaktivitu molekuly. V biologické tkáni 

může oxid dusnatý vyvářet oxid dusičitý a peroxid (O

2

-

), nestabilní látku, která může v důsledku 

dalších oxidačně redukčních reakcí vyvolat poškození tkáně. Oxid dusnatý je kromě toho slučitelný 

s metaloproteiny a může také reagovat se skupinami SH v nitrosylových sloučeninách vytvářejících 

protein. Klinický význam chemické reaktivity oxidu dusnatého v tkáni není znám. Studie potvrzují, že 

oxid dusnatý vykazuje pulmonální farmakodynamické působení uvnitř dýchacích cest i při koncentraci 

1 ppm. 

 

Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila výjimku z povinnosti předložit výsledky studií 

s INOmaxem u všech podskupin pediatrické populace u perzistentní plicní hypertenze a dalších 

plicních a srdečních onemocnění. Informace o použití u dětí viz bod 4.2. 

 

10 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti 

 

Farmakokinetika oxidu dusnatého byla studována na dospělých. Oxid dusnatý je po vdechnutí 

absorbován systémově. Většinou přechází do pulmonálního kapilárního řečiště, kde se slučuje s 

hemoglobinem, který je na 60 až 100 % nasycen kyslíkem. Při této úrovni nasycení kyslíkem se oxid 

dusnatý váže především na oxyhemoglobin, přičemž se vytváří methemoglobin a nitrát. Pokud je 

úroveň nasycení kyslíkem nízká, oxid dusnatý se může slučovat s deoxyhemoglobinem na přechodnou 

formu nitrosylhemoglobinu, která se za působení kyslíku mění na oxidy dusíku a methemoglobin. 

Oxid dusnatý se může v plicích slučovat s kyslíkem a vodou za tvorby oxidu dusičitého a nitridu, které 

naopak reagují s oxyhemoglobinem, přičemž se vytváří methemoglobin a nitrát. Konečnými produkty 

oxidu dusnatého, které vstupují do velkého oběhu krevního, jsou tedy hlavně methemoglobin a nitrát. 

 

Dispozice methemoglobinu byla zkoumána jako funkce času a expozice koncentrace oxidu dusnatého 

u novorozenců s respirační poruchou. Koncentrace methemoglobinu vzrůstá během prvních 8 hodin 

působení oxidu dusnatého. Ve skupině, kde bylo aplikováno placebo, a ve skupinách s aplikací 5 ppm 

a 20 ppm INOmaxu zůstala průměrná úroveň methemoglobinu na hodnotě nižší než 1 %, ale ve 

skupině, kde bylo aplikováno 80 ppm přípravku INOmax, dosáhla hodnoty přibližně 5 %. Úrovně 

methemoglobinu > 7 % bylo dosaženo pouze u pacientů dostávajících 80 ppm, kteří představovali 

35 % členů této skupiny. Průměrný čas k dosažení špičkové hodnoty methemoglobinu u těchto 

13 pacientů činil 10 ± 9 (SD) hodin (medián 8 hodin), ale u jednoho pacienta došlo k překročení 7 % 

úrovně až po 40 hodinách. 

 

Nitrát byl rozpoznán jako hlavní metabolit oxidu dusnatého vylučovaný močí, který zodpovídá za 

> 70 % inhalované dávky oxidu dusnatého. Ledviny očišťují nitrát od plazmy rychlostí, která se blíží 

rychlosti glomerulární filtrace. 

 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Účinky v neklinických studiích byly pozorovány pouze při expozicích dostatečně převyšujících 

maximální expozici u člověka, což svědčí o malém významu pro klinické použití. 

 

Akutní toxicita souvisí s anoxií, která je způsobená zvýšenou hladinou methemoglobinu. 

 

Oxid dusnatý je v některých testovacích systémech genotoxický. Při inhalační expozici koncentracím 

až po doporučenou dávku (20 ppm) 20 hodin denně po dobu dvou let nebyl u potkanů pozorován 

žádný zjevný projev kancerogenního účinku. Vyšší expozice nebyly sledovány. 

 

Nebyly provedeny žádné studie reprodukční toxicity. 

 

 

6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 

6.1  Seznam pomocných látek 

 

Dusík 

 

6.2  Inkompatibility 

 

V přítomnosti kyslíku se NO rychle oxiduje na NO

2

 (viz bod 4.5) 

 

6.3  Doba použitelnosti 

 

3 roky 

 

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Je nutno dodržovat všechna nařízení týkající se zacházení s tlakovými nádobami. 

11 

 

Lahve na stlačený plyn uchovávejte v dobře větraných místnostech nebo venku ve větraných 

přístřešcích, kde jsou chráněny před deštěm a přímým slunečním světlem. 

 

Chraňte lahve na stlačený plyn před nárazy, pády, oxidačními činidly a hořlavými materiály, vlhkostí 

a zdroji tepla nebo vznícení. 

 

Uchovávání v lékárně 

Lahve  na  stlačený  plyn  se  musí  uchovávat  ve  vzdušném  a  čistém  uzavřeném  prostoru,  určenému 

pouze  k uchovávání  léčivého  plynu.  V tomto  prostoru  je  nutno  vymezit  oddělené  místo  pro 

uchovávání lahví na stlačený oxid dusnatý. 

 

Uchovávání ve zdravotnickém zařízení 

Lahev na stlačený plyn se musí uložit na místo vybavené vhodným materiálem, který ji bude udržovat 

ve svislé poloze. 

 

Přeprava lahví na stačený plyn 

Lahve na stlačený plyn se musí přepravovat s vhodným materiálem, který je bude chránit před 

nebezpečnými údery a pády. 

 

Při přepravě pacientů léčených INOmaxem uvnitř nemocnice nebo mezi nemocnicemi je nutno  Lahve 

na stlačený plyndůkladně upevnit, aby byly ve svislé poloze a vyloučilo se nebezpečí jejich pádu nebo 

nevhodné modifikace výstupu. Zvláštní pozornost je nutno věnovat také připevnění regulátoru tlaku, 

aby se vyloučilo nebezpečí jeho náhodného poškození. 

 

6.5  Druh obalu a velikost balení 

 

2litrová a 10litrová hliníková lahev na stlačený plyn (s akvamarínovým hrdlem a bílým pláštěm) 

naplněná pod tlakem 155 barů, opatřená ventilem pozitivního (zbytkového) tlaku z nerezové oceli a 

speciálním připojovacím výstupem. 

 

Velikosti balení: 

2litrová hliníková lahev na stlačený plyn 

10litrová hliníková lahev na stlačený plyn 

 

6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 

Návod k použití/manipulaci s INOmaxem 

Při připojování lahve INOmax k systému pro podání se vždy ujistěte, že koncentrace uvedená na lahvi 

je shodná s koncentrací, pro kterou je tento systém určen. 

 

K vyloučení všech nehod je nutno přísně dodržovat tyto pokyny: 

před použitím se musí zkontrolovat, zda je materiál v dobrém stavu 

Lahve na stlačený plyn se musí dobře uložit, aby nedošlo k nevhodnému pádu 

ventil musí být zcela otevřen, ale nesmí se otvírat s použitím násilí 

vadný ventil nesmí být používán ani opravován. Vraťte distributorovi nebo výrobci. 

nesmí se používat lahev na stlačený plyn, jejíž ventil není chráněn víkem nebo krytem 

musí se používat speciální přípojka se závitem 30 mm určená pro zdravotnictví, která vyhovuje 

požadavkům  ISO 5145  a  je  opatřena  regulátorem  tlaku  dimenzovaným  na  tlak  rovnající  se 

minimálně 1,5 násobku maximálního provozního tlaku (155 barů) lahve na stlačený plyn 

tlakový  regulátor  se  musí  před  každým  použitím  očistit  od  směsi  oxidu  dusnatého  a  oxidu 

dusičitého, aby se zabránilo vdechování oxidu dusičitého 

regulátor tlaku se nesmí utahovat klíčem nebo jiným nástrojem, aby nedošlo k rozdrcení těsnění 

 

Celé zařízení sloužící k aplikaci oxidu dusnatého, včetně konektorů, spojek, potrubí a okruhů, musí 

být vyrobeno z materiálů, které jsou s tímto plynem kompatibilní. Z hlediska koroze lze aplikační 

systém rozdělit na dvě oblasti: 1) od ventilu lahve na stlačený plyn ke zvlhčovači (suchý plyn) a 2) od 

12 

zvlhčovače k výstupu (vlhký plyn, který může obsahovat NO

2

). Testy ukazují, že směsi suchého oxidu 

dusnatého lze používat s většinou materiálů. Nicméně přítomnost oxidu dusičitého a vlhkosti vytváří 

agresivní atmosféru. Z kovových konstrukčních materiálů je možno doporučit pouze nerezovou ocel. 

Testované polymery, které mohou být použity v zařízení k podávání oxidu dusnatého, zahrnují 

polyethylen (PE) a polypropylen (PP). Butylová pryž, polyamid a polyurethan by se neměly používat. 

Polytrifluorochloroethylen, hexafluoropropen-vinyliden copolymer a polytetrafluorethylen se 

používají v širší míře s čistým oxidem dusnatým a jinými korozivními plyny. Ty byly považovány za 

tak inertní, že jejich testování nebylo nutné. 

 

Instalace potrubí s rozvodem oxidu dusnatého se zásobní stanicí lahví se stlačeným plynem, pevnou 

sítí a koncovými jednotkami je zakázáno. 

Obecně není nutno řešit vychytávání přebytečného plynu, je však nutno vzít v úvahu kvalitu vzduchu 

na pracovišti a zbytkové koncentrace NO nebo NO

2

/NOx nesmí přesáhnout zákonem stanovené limity 

expozice na pracovišti. Náhodná expozice nemocničního personálu přípravku INOmax byla spojována 

s nežádoucími účinky (viz bod 4.8). 

 

 

 

Návod k likvidaci lahví na stlačený plyn 

Lahev  na  stlačený  plyn  po  vyprázdnění  nevyhazujte.  Prázdné  lahve  na  stlačený  plyn  shromažďuje 

dodavatel. 

 

 

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI  

 

Linde Healthcare AB  

SE-181 81 Lidingö 

Švédsko 

 

 

8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)   

 

EU/1/01/194/001, EU/1/01/194/002 

 

 

9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE  

 

Datum první registrace: 1. srpna 2011 

Prodloužení registrace: 1. června 2006 

 

 

10.  DATUM REVIZE TEXTU 

 

MM/RRRR 

 

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropská agentura pro 

léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu. 

13 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 

INOmax 800 ppm mol/mol plyn k inhalaci 

 

 

2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Nitrogenii oxidum (NO) 800 ppm mol/mol. 

 

2 litrová lahev na stlačený plyn naplněná při absolutním tlaku 155 barů dodá 307 litrů plynu pod 

tlakem 1 bar při 15 

o

C. 

10 litrová lahev na stlačený plyn naplněná při absolutním tlaku 155 barů dodá 1535 litrů plynu pod 

tlakem 1 bar při 15 

o

C. 

 

Pomocné látky, viz bod 6.1 

 

 

3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Plyn k inhalaci. 

 

 

4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 

4.1  Terapeutické indikace 

 

INOmax je společně s ventilační podporou a ostatními příslušnými léčivými látkami indikován: 

• 

k léčbě novorozenců narozených ve nebo po 34. týdnu těhotenství s hypoxickou respirační 

poruchou spojenou s klinicky nebo echokardiograficky prokázanou pulmonální hypertenzí, aby 

se zlepšilo okysličování krve a snížila nutnost mimotělní membránové oxygenace. 

• 

jako součást léčby perioperační a postoperační plicní hypertenze u dospělých a dětí ve věku 

0-17 let ve spojení s operací srdce, aby se selektivně snížil plicní arteriální tlak a aby se zlepšila 

funkce pravé komory a oxygenace. 

4.2  Dávkování a způsob podání 

 

Perzistentní plicní hypertenze u novorozence (PPHN) 

Oxid dusnatý musí být předepisován pod dohledem zkušeného lékaře novorozenecké intenzivní péče. 

Může se aplikovat pouze na odděleních péče o novorozence, jejichž pracovníci byli řádně vyškoleni 

v používání systému přivádějícího oxid dusnatý. INOmax se smí aplikovat pouze v souladu 

s předpisem neonataloga. 

 

INOmax by se měl aplikovat ventilovaným novorozencům, u nichž se očekává nutnost podpory po 

dobu >24 hodin. INOmax by se měl používat pouze po optimalizaci ventilační podpory. To znamená 

po optimalizaci dechového objemu/tlaků a rekruitmentu plic (surfaktant, vysokofrekvenční ventilace a 

pozitivní koncový expirační tlak). 

 

Plicní hypertenze ve spojení s operací srdce 

Oxid dusnatý musí být předepisován pod dohledem lékaře se zkušenostmi s kardiotorakální anestezií a 

intenzivní péčí. Může se aplikovat pouze na kardiotorakálních odděleních, jejichž pracovníci byli 

řádně vyškoleni v používání systému přivádějícího oxid dusnatý. INOmax se smí aplikovat pouze 

v souladu s předpisem anesteziologa nebo lékaře jednotky intenzivní péče. 

 

Dávkování 

14 

Perzistentní plicní hypertenze u novorozence 

INOmax se smí aplikovat pouze po optimalizaci respirační podpory včetně použití surfaktantu. 

Maximální doporučená dávka INOmaxu je 20 ppm a tato dávka se nesmí překročit. Počáteční dávka 

při klíčových klinických zkouškách činila 20 ppm. Začíná se co nejdříve a během 4-24 hodin léčby by 

se dávka měla snížit na 5 ppm za předpokladu, že je arteriální oxygenace při této nižší dávce 

přiměřená. Léčbu inhalací oxidu dusnatého je nutno udržovat při dávce 5 ppm, dokud se oxygenace 

novorozence nezlepší tak, aby byl FiO

2

 (podíl vdechovaného kyslíku) < 0,60. 

 

Léčba může pokračovat po dobu 96 hodin nebo dokud se nevyřeší výchozí kyslíková desaturace a 

novorozenec není připraven k ukončení léčby INOmaxem. Délka léčby je variabilní, ale obvykle je 

kratší než čtyři dny. V případech nedostatečné reakce na vdechovaný oxid dusnatý viz bod 4.4. 

 

Přerušení aplikace 

O přerušení aplikace INOmaxu se lze pokusit až po významném snížení podpory ventilace nebo po 

96 hodinách léčby. Pokud je rozhodnuto přerušit léčbu inhalací oxidu dusnatého, musí se na 30 minut 

až jednu hodinu snížit dávka na 1 ppm. Jestliže při aplikaci 1 ppm INOmaxu nedojde k žádné změně, 

FiO

2

 se musí zvýšit o 10 %, podávání INOmaxu se přeruší a u novorozence se musí důsledně 

monitorovat příznaky hypoxemie. Jestliže je pokles oxygenace >20 %, léčba INOmaxem se musí 

obnovit při dávce 5 ppm a přerušení léčby se může znovu zvážit až po 12 až 24 hodinách. Dítě, u 

kterého nelze ukončit aplikaci INOmax do 4 dní, musí projít důkladným vyšetřením ohledně výskytu 

jiných nemocí. 

 

Plicní hypertenze spojená s operací srdce 

INOmax je možné použít až po optimalizaci konzervativní podpůrné léčby. V rámci klinických 

zkoušek byl INOmax podáván současně s dalšími standardními léčebnými režimy v perioperativních 

podmínkách, včetně inotropních a vazoaktivních léčivých přípravků. Při podávání INOmaxu musí být 

přísně sledována hemodynamika a oxygenace. 

 

Novorozenci, kojenci, batolata, děti a dospívající ve věku 0-17 let

Úvodní dávka inhalačního oxidu dusnatého je 10 ppm (part per million) inhalovaného plynu. Dávku je 

možné zvýšit až na 20 ppm, pokud nižší dávka nemá dostatečné klinické účinky. Měla by se podávat 

nejnižší účinná dávka a tato dávka by měla být snížena na 5 ppm, pokud při této nižší dávce zůstává 

plicní arteriální tlak a systémová arteriální oxygenace přiměřená. 

 

Klinické údaje podporující navrhovanou dávku ve věkovém rozmezí 12-17 let jsou omezené. 

 

Dospělí 

Úvodní dávka inhalovaného oxidu dusnatého je 20 ppm (part per million) inhalovaného plynu. Tuto 

dávku lze zvýšit až na 40 ppm, pokud nemá nižší dávka dostatečné klinické účinky. Měla by se 

podávat nejnižší účinná dávka a tato dávka by měla být snížena na 5 ppm, pokud při této nižší dávce 

zůstává plicní arteriální tlak a systémová arteriální oxygenace přiměřená. 

 

Účinky inhalovaného oxidu dusnatého jsou rychlé, pokles plicního arteriálního tlaku a zlepšení 

oxygenace jsou pozorovány do 5-20 minut. V případě nedostatečné odpovědi je možné dávku titrovat 

po uplynutí minimálně 10 minut. 

 

Je třeba zvážit přerušení léčby, nejsou-li prospěšné fyziologické účinky patrné ani po 30 minutách od 

jejího zahájení. 

 

Léčbu snižující plicní tlak lze zahájit v kterékoliv fázi perioperačního průběhu. V klinických studiích 

byla léčba často zahajována před odpojením z extrakorporálního oběhu. Inhalační NO byl v 

perioperačních podmínkách podáván po dobu až 7 dní, ale běžná doba léčby je 24–48 hodin. 

 

Přerušení aplikace 

O přerušení aplikace INOmaxu je třeba se pokusit, jakmile byly stabilizovány hemodynamické 

poměry současně s odpojením od ventilátoru a s přerušením inotropní podpory. Přerušení podávání 

15 

inhalačního oxidu dusnatého by mělo být postupné. Dávka by měla být snižována postupně o 1 ppm 

za 30 minut za přísného sledování systémového a centrálního tlaku a poté by měl být přísun zastaven. 

Pokus o přerušení aplikace by měl být proveden minimálně jedenkrát za 12 hodin, je-li pacient stabilní 

na nízké dávce INOmaxu. 

 

Příliš rychlé snižování léčby inhalačním oxidem dusnatým s sebou nese riziko opětovného zvýšení 

plicního arteriálního tlaku a následné oběhové nestability. 

 

Pediatrická populace 

Bezpečnost a účinnost INOmaxu u nezralých novorozenců narozených před 34. gestačním týdnem 

nebyla ještě stanovena. Údaje, které jsou v současnosti k dispozici, jsou popsány v bodě 5.1, ale žádná 

doporučení ani dávkování nelze odvodit. 

 

Způsob podání 

Pro endotracheopulmonární použití. 

 

Oxid dusnatý se po zředění směsí kyslíku/vzduchu aplikuje pacientovi mechanickou ventilací pomocí 

schváleného systému aplikace oxidu dusnatého (s označením CE). Před zahájením léčby se při 

seřizování ujistěte, že nastavení aplikačního systému souhlasí s koncentrací plynu uvedenou na lahvi. 

 

Tento systém musí zajišťovat stálou koncentraci vdechovaného INOmaxu bez ohledu na ventilátor. 

U ventilátoru pro novorozence s nepřetržitým chodem toho lze dosáhnout vpouštěním malého proudu 

INOmaxu do sací větve ventilačního okruhu ventilátoru. Při použití ventilátoru pro novorozence 

s intermitentním chodem může docházet k výkyvům koncentrace oxidu dusnatého. Aplikační systém 

oxidu dusnatého pro ventilátory s intermitentním chodem musí být přizpůsoben tak, aby nedocházelo 

k výkyvům koncentrace oxidu dusnatého. 

 

Vdechovaná koncentrace INOmaxu se musí nepřetržitě měřit v inspirační větvi ventilačního okruhu 

blízko pacienta. Koncentrace oxidu dusičitého (NO

2

) a FiO

2

 se musí také měřit na stejném místě 

kalibrovaným schváleným měřicím monitorem (s označením CE). K zajištění bezpečí pacienta musí 

být nainstalována vhodná varovná signalizační zařízení pro INOmax (± 2 ppm předepsané dávky), 

NO

2

 (1 ppm) a FiO

2

 (± 0,05). Tlak v lahvi na stlačený plyn obsahující INOmax se musí zobrazovat, 

aby bylo možno provádět výměnu lahví na stlačený plyn bez neúmyslného přerušení terapie, a ke 

včasné výměně je nutno mít k dispozici záložní lahve s plynem. INOmax musí být k dispozici pro 

manuální ventilaci, například při odsávání pacienta, při jeho přepravě a resuscitaci. 

 

Pro případ selhání systému nebo výpadku síťové elektřiny je nutno mít k dispozici náhradní bateriové 

zdroje napájení a náhradní aplikační systém oxidu dusnatého. Napájení kontrolního přístroje musí být 

nezávislé na napájení aplikačního systému. 

 

Horní hranice vystavení (průměrné vystavení) personálu působení oxidu dusnatého definovaná 

pracovními předpisy činí ve většině zemí 25 ppm za 8 hodin (30 mg/m

3

) a odpovídající hranice u NO

2

 

je 2-3 ppm (4-6 mg/m

3

). 

 

Zaškolení k podávání  

 

Toto jsou klíčové body školení zdravotního personálu k podávání přípravku: 

 

Správné seřízení a připojení 

Připojení k  lahvi na stlačený plyn a k respiračnímu okruhu ventilátoru 

 

Obsluha  

Kontrolní seznam operací před aplikací (řada kroků, které se bezprostředně před zahájením 

aplikace musí u každého pacienta provést, aby se zajistilo řádné fungování systému a kontrola 

jeho očištění od NO2) 

Nastavení zařízení na správnou koncentraci oxidu dusnatého k aplikaci 

Nastavení horních a spodních mezí výstražné signalizace monitorů NO, NO2 a O2  

16 

Použití náhradního manuálního aplikačního systému 

Operace správného přepínání  lahví na stlačený plyn a čištění systému 

Poplašná zařízení lokalizace závad 

Kalibrace monitorů NO, NO2 a O2  

Postup měsíční kontroly výkonu systému 

 

Sledování tvorby methemoglobinu (MetHb  

O novorozencích a kojencích je známo, že mají v porovnání s dospělými sníženou aktivitu MetHb 

reduktázy. Hladina methemoglobinu se musí během jedné hodiny po zahájení léčby INOmaxem 

změřit analyzátorem, který spolehlivě rozlišuje fetální hemoglobin a methemoglobin. Jestliže je 

>2,5 %, musí se dávka INOmaxu snížit a může se zvážit aplikace redukčních léčivých přípravků, jako 

je metylénová modř. Ačkoli je neobvyklé, aby se původně nízká hladina methemoglobinu významně 

zvýšila, je rozumné opakovat měření hladiny methemoglobinu každý den nebo obden.   

 

U dospělých, kteří prodělali operaci srdce, se má hladina methemoglobinu změřit do jedné hodiny po 

zahájení léčby INOmaxem. Pokud podíl methemoglobinu stoupne na úroveň, která může ohrožovat 

náležitou dodávku kyslíku, musí se dávka INOmaxu snížit a je možné zvážit aplikaci redukčních 

léčivých přípavků, jako je metylénová modř. 

 

Sledování tvorby oxidu dusičitého (NO2) 

Bezprostředně před začátkem léčby pacienta je nutno očistit systém od NO

2

. Koncentrace NO

se musí 

udržovat na nejnižší možné úrovni, vždy < 0,5 ppm. Jestliže je koncentrace  NO

2

 > 0,5 ppm, je nutno 

zkontrolovat správnost fungování systému, rekalibrovat analyzátor NO

2

, a pokud je to možné, snížit 

INOmax a/nebo FiO

2

. Jestliže dojde k neočekávané změně koncentrace INOmaxu, musí se 

zkontrolovat správnost fungování systému a rekalibrovat analyzátor. 

 

4.3  Kontraindikace 

 

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 

Novorozenci závislí na pravolevém nebo na významném levopravém cévním zkratu. 

 

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Nedostatečná klinická reakce 

Jestliže se klinická reakce po 4 až 6 hodinách od zahájení aplikace INOmaxu považuje za 

nevyhovující, je nutno zvážit následující. 

Pro pacienty, kteří mají být přemístěni do jiné nemocnice, je nutno mít při přepravě k dispozici oxid 

dusnatý, aby se předešlo zhoršení jejich stavu v důsledku náhlého přerušení aplikace INOmaxu. Při 

pokračujícím zhoršování stavu nebo tehdy, kdy se nepodaří dosáhnout jeho zlepšení podle kritérií 

založených na místních podmínkách, je nutno zvážit záchrannou službu, například mimotělní 

membránovou oxygenaci (ECMO), pokud je k dispozici. 

 

Zvláštní skupiny pacientů 

Při klinických zkouškách nebyla prokázána žádná účinnost vdechování oxidu dusnatého u pacientů 

s vrozenou brániční kýlou. 

 

Léčba inhalací oxidu dusnatého může při levopravém cévním zkratu zhoršit srdeční nedostatečnost. 

Dochází k tomu v důsledku nežádoucí pulmonální vazodilatace vyvolané inhalovaným oxidem 

dusnatým, což má za následek další vzestup pulmonální hyperperfúze, která může vyvolat časné 

(forward) nebo zpětné (backward) srdeční selhání. Proto se doporučuje provést před aplikací oxidu 

dusnatého katetrizaci pulmonální artérie nebo echokardiografické vyšetření hemodynamiky velkého 

oběhu krevního. Inhalační oxid dusnatý by měl být podáván se zvýšenou opatrností u pacientů 

s komplexní srdeční vadou, u nichž je vysoký plicní arteriální tlak důležitý pro zachování krevního 

oběhu. 

 

17 

Inhalační oxid dusnatý by měl být používán opatrně také u pacientů s porušenou funkcí levé komory a 

zvýšeným základním tlakem v plicních kapilárách (PCWP), protože u nich hrozí vyšší riziko rozvoje 

srdečního selhání (například plicního edému). 

 

Přerušení léčby 

Podávání INOmaxu nemá být přerušeno náhle, protože by to mohlo mít za následek zvýšení plicního 

arteriálního tlaku (PAP) a/nebo zhoršení okysličení krve (PaO

2

). Ke zhoršení okysličení krve a zvýšení 

tlaku PAP může také dojít u novorozenců bez zjevné reakce na INOmax. Přerušení inhalace oxidu 

dusnatého se musí provést opatrně. U pacientů přepravovaných do jiného zařízení k další léčbě, kteří 

musí pokračovat v inhalaci oxidu dusnatého, je nutno učinit opatření k zajištění nepřetržité inhalace 

oxidu dusnatého během přepravy. Lékař musí mít u lůžka přístup k náhradnímu aplikačnímu systému 

oxidu dusnatého. 

 

Vytváření methemoglobinu 

Velká část inhalovaného oxidu dusnatého se absorbuje systémově. Konečnými produkty oxidu 

dusnatého, které vstupují do velkého oběhu krevního, jsou hlavně methemoglobin a nitrát. 

Koncentrace methemoglobinu v krvi se musí monitorovat (viz bod 4.2). 

 

Vytváření NO

2

 

NO

2

 se rychle vytváří ve směsích plynu obsahujících oxid dusnatý a O

2

, přičemž oxid dusnatý může 

způsobit zánět a poškození dýchacích cest. Pokud koncentrace oxidu dusičitého překročí hodnotu 

0,5 ppm, musí se dávka oxidu dusnatého snížit . 

 

Účinek na destičky 

Modelování na zvířatech dokázalo, že oxid dusnatý může působit na hemostázu, což má za následek 

prodloužení doby krvácení. Údaje o dospělých pacientech jsou rozporné a při randomizovaných 

kontrolních zkouškách nebyl u novorozenců s hypoxickým respiračním selháním, kteří se narodili 

v termínu nebo krátce před termínem, zaznamenán žádný růst komplikací s krvácením.  

 

Při  podávání  INOmaxu  po  dobu  delší  než  24 hodin  pacientům  s funkčními  nebo  kvantitativními 

anomáliemi  destiček,  s nízkými  koagulačními  faktory,  nebo  pacientům,  kterým  je  podávána 

antikoagulační léčba se doporučuje pravidelné sledování hemostázy a měření doby krvácivosti.  

 

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Nebyly provedeny žádné studie interakcí. 

Na základě dostupných údajů nelze vyloučit klinicky významné interakce s jinými léčivými přípravky 

užívanými  při  léčbě  hypoxického  respiračního  selhání.  Působení  INOmaxu  na  nebezpečí  vzniku 

methemoglobinemie  se  může  sčítat  s  působením  donorových  látek  oxidu  dusnatého  včetně 

nitroprusidu sodného  a  nitroglycerinu.  INOmax  byl  bezpečně aplikován  s tolazolinem,  dopaminem, 

dobutaminem,  steroidy,  surfaktantem  a  vysokofrekvenční  ventilací.  Použití  v kombinaci  s jinými 

vazodilatačními  látkami  (např.  sildenafilem)  nebylo  důkladně  studováno.  Dostupné  údaje  naznačují 

aditivní  účinky  na  centrální  oběh,  na  plicní  arteriální  tlak  a  na  výkon  pravé  komory.  V kombinaci 

s dalšími  vazodilatátory,  které  působí  přes  systémy  cGMP  nebo  cAMP,  by  měl  být  inhalační  oxid 

dusnatý používán se zvýšenou opatrností. 

 

Nebezpečí vytváření methemoglobinu se zvyšuje, pokud se souběžně s oxidem dusnatým podávají 

látky se známou tendencí ke zvyšování koncentrací methemoglobinu (například alkylnitráty a 

sulfonamidy). Během léčby inhalací oxidu dusnatého je proto nutno takové látky používat s opatrností. 

Prilokain, ať už se podává perorálně, parenterálně nebo lokálně, může vyvolat methemoglobinemii. 

Proto je při podávání INOmaxu současně s jinými léčivými přípravky obsahujícími prilokain nutné 

dbát opatrnosti. 

 

Oxid dusnatý v přítomnosti kyslíku rychle oxiduje na deriváty, které jsou toxické pro bronchiální 

epitel a pro alveolo-kapilární membránu. Hlavní vytvářenou látkou je oxid dusičitý (NO

2

), který může 

působit zánět a poškození dýchacích cest. Existují také údaje ze zvířecích modelů, které naznačují 

vyšší náchylnost k infekcím dýchacích cest po expozici nízkým hladinám NO

2

. Koncentrace NO

2

 musí 

18 

být během léčby oxidem dusnatým podávaným v dávkách <20 ppm nižší než 0,5 ppm. Jakmile 

koncentrace NO

2

 překročí hodnotu 1 ppm, musí se dávka oxidu dusnatého okamžitě snížit.  Informace 

o monitorování NO

2

 viz bod 4.2. 

 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Nejsou dostupné údaje o použití oxidu dusnatého u těhotných žen. Bezpečnost během těhotenství a 

kojení nebyla stanovena.  

 

Není známo, zda se oxid dusnatý vylučuje do mateřského mléka. 

 

Během těhotenství a kojení nemá být INOmax používán. 

 

Nebyly provedeny žádné studie zabývající se vlivem na fertilitu. 

 

4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Není relevantní. 

 

4.8  Nežádoucí účinky 

 

Souhrn bezpečnosti přípravku 

Náhlé přerušení podávání inhalací oxidu dusnatého může způsobit rebound reakci, tedy opětovný 

pokles oxygenace a vzestup centrálního tlaku a následný pokles systémového krevního tlaku. Tato 

reakce po přerušení léčby je nejčastějším nežádoucím účinkem spojeným s klinickým použitím 

INOmaxu a může se vyskytnout časně i později v průběhu léčby. 

 

Při jedné klinické studii (NINOS) byly skupiny léčených pacientů podobné co do výskytu a závažnosti 

intrakraniálního krvácení, krvácení IV. stupně, periventrikulární leukomalacie, cerebrálního infarktu, 

záchvatů vyžadujících aplikaci antikonvulziva, pulmonálního krvácení nebo gastrointestinálního 

krvácení. 

 

Tabulka se seznamem nežádoucích účinků 

V tabulce je uveden výčet nežádoucích účinků (ADR), které byly zaznamenány při podávání 

přípravku INOmax v průzkumu CINRGI zkoumajícím 212 novorozenců nebo z praxe při léčbě 

novorozenců po uvedení přípravku na trh (do 1 měsíce věku). Uváděné kategorie četnosti jsou 

stanoveny v těchto rozmezích: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až 

<1/100), vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000), velmi vzácné (<1/10,000) a není známo (z dostupných údajů 

nelze určit). 

 

Třídy 

orgánových 

systémů 

Velmi časté

 

 

Časté  

 

Méně časté 

Vzácné  Velmi 

vzácné 

Není známo  

Poruchy krve 

a lymfatického 

systému 

Trombo-

cytopenie

a

 

Methemoglobi

nemie

a

 

-  

Srdeční 

poruchy 

Bradykardie

b

 (po 

náhlém ukončení 

léčby) 

 

Cévní poruchy  

Hypotenze 

a,b,d

 

  - 

Respirační, 

hrudní a 

mediastinální 

poruchy 

-  

Atelektáza

a

 

Hypoxie

b,d 

Dyspnoe

c

 

Dušnost

c

 

Pocit sucha v 

krku

c

 

19 

Poruchy 

nervového 

systému 

Bolest hlavy

c

 

Závratě

c

 

 

 

a: Zjištěno z klinického průzkumu 

b: Zjištěno z praxe po uvedení přípravku na trh

 

 

c: Zjištěno z praxe po uvedení přípravku na trh, ze zkušeností odborníků ve zdravotnictví po náhodné expozici

 

d:  Údaje  ze  sledování  po  uvedení  léku  na  trh  (PMSS),  účinky  související  s akutním  přerušením  podávání 

léčivého přípravku a/nebo s chybným systémem podávání léku. Po náhlém přerušení léčby oidem dusnatým byly 

popsány  velmi  rychlé  rebound  reakce  jako  například  výrazná  plicní  vazokonstrikce  a  hypoxie,  urychlující 

kardiovaskulární kolaps. 

 

Popis vybraných nežádoucích účinků 

Inhalace oxidu dusnatého mohou způsobit zvýšení methemoglobinu. 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky  

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v Dodatku V. 

 

4.9  Předávkování 

 

Předávkování INOmaxem se projeví zvýšením hladiny methemoglobinu a NO

2

. Zvýšení NO

2

 může 

způsobit akutní poranění plic. Zvýšení hladiny methemoglobinu snižuje kapacitu přenosu kyslíku 

v krevním oběhu. Během klinických studií byly hladiny NO

2

 > 3 ppm nebo hladiny methemoglobinu 

> 7 % léčeny snížením dávky  nebo přerušením aplikace INOmaxu. 

 

Methemoglobinemii, která nebyla odstraněna snížením dávek nebo přerušením léčby, lze v závislosti 

na klinickém stavu léčit intravenózní aplikací vitaminu C, metylenové modře nebo transfúzí krve. 

 

 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 

5.1   Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: Jiná léčiva respiračního systému, ATC kód: R07AX01. 

 

Oxid dusnatý je látka vytvářená mnoha buňkami těla. Uvolňuje hladké svaly cév vazbou na hemovou 

polovinu cytoplazmatické guanylátcyklázy, aktivací guanylátcyklázy a zvýšením nitrobuněčné hladiny 

cyklického guanosin 3’,5’-monofosfátu, což vede k vazodilataci. Vdechování oxidu dusnatého 

vyvolává selektivní pulmonální vazodilataci. 

 

INOmax patrně zvyšuje parciální tlak arteriálního kyslíku (PaO

2

) dilatací pulmonálních cév v lépe 

ventilované oblasti plic a redistribuuje tok krve z oblastí plic s nízkým ventilačně perfúzním poměrem 

(V/Q) do míst s normálním poměrem. 

 

Přetrvávající pulmonální hypertenze novorozence (PPHN) vzniká jako primární vývojová vada nebo 

jako sekundární projev jiných nemocí, k nimž patří syndrom aspirace mekonia (MAS), pneumonie, 

sepse, syndrom hyalinních membrán, vrozená brániční kýla (CDH) a pulmonální hypoplazie. U těchto 

stavů je odpor pulmonálních cév (PVR) vysoký, mající za následek hypoxemii, která je sekundární 

k pravolevému cévnímu zkratu přes pacientův ductus arteriosus mezi aortou a plicnicí a foramen ovale. 

INOmax může zlepšit oxygenaci (indikovanou významným zvýšením PaO

2

) u novorozenců s PPHN. 

 

20 

Účinnost přípravku INOmax byla zkoumána u dětí s hypoxickým respiračním selháním různé 

etiologie, které se narodily v termínu a krátce před termínem. 

 

V rámci studie NINOS bylo randomizováno 235 novorozenců s hypoxickým respiračním selháním za 

účelem příjmu 100 % O

2

 s oxidem dusnatým (n=114) nebo bez něj (n=121) většinou s počáteční 

koncentrací 20 ppm a s postupným snižováním, dle možností, do nižších dávek s mediánem délky 

aplikace 40 hodin. Cílem této dvojitě slepé a randomizované studie kontrolované placebem bylo 

určení, zda vdechovaný oxid dusnatý omezuje incidenci smrti nebo zahájení mimotělní membránové 

oxygenace (ECMO). U novorozenců s nižší než plnou odezvou při 20 ppm byla hodnocena odezva na 

80 ppm oxidu dusnatého nebo kontrolního plynu. Kombinovaná incidence smrti či zahájení ECMO 

(vhodně definovaný primární koncový bod) ukázala významné zvýhodnění skupiny s aplikací oxidu 

dusnatého (46 % oproti 64 %, p=0,006). Údaje dále ukázaly, že vyšší dávka oxidu dusnatého nemá 

žádný další prospěch. Shromážděné údaje o nežádoucích účincích vykazují podobné četnosti v obou 

skupinách. Výsledky mentálního, motorického, audiologického a neurologického hodnocení pacientů 

ve stáří 18 až 24 měsíců byly v obou skupinách podobné. 

 

V rámci studie CINRGI bylo 186 novorozenců s hypoxickou respirační poruchou a bez plicní 

hypoplázie, kteří se narodili v termínu nebo krátce před termínem, randomizováno vzhledem 

k aplikaci INOmaxu (n=97) nebo plynného dusíku (placebo; n=89) s počáteční dávkou 20 ppm, která 

se během 4 až 24 hodin snižovala na 5 ppm s mediánem délky aplikace 44 hodiny. Vhodně definovaný 

primární koncový bod byl definován zahájením ECMO. Ve skupině s aplikací INOmaxu bylo nutno 

zahájit ECMO u výrazně menšího počtu novorozenců než v kontrolní skupině (31 % oproti 57 %, p < 

0,001). Ve skupině s aplikací INOmaxu se významně zvýšila oxygenace měřená PaO

2

, OI a alveolo-

arteriálním gradientem (p < 0,001 u všech parametrů). Z 97 pacientů léčených INOmaxem byli 2 

(2 %) ze studie vyloučeni, protože hladina jejich methemoglobinu byla vyšší než 4 %. Četnost a počet 

nežádoucích účinků byly u obou sledovaných skupin podobné. 

 

U pacientů, kteří prodělali operaci srdce, je často pozorováno zvýšení plicního arteriálního tlaku 

vyvolané plicní vazokonstrikcí. Bylo prokázáno, že inhalace oxidu dusnatého selektivně snižuje plicní 

cévní rezistenci a snižuje zvýšený plicní arteriální tlak. V důsledku toho se může zvýšit ejekční frakce 

pravé komory. Tyto účinky postupně vedou ke zlepšení krevního oběhu a okysličení v plicním oběhu. 

 

V rámci studie INOT27 bylo randomizováno 795 předčasně narozených dětí (gestační věk <29 týdnů) 

s hypoxickým respiračním selháním tak, že dostávali buď INOmax (n=395) v dávce 5 ppm, nebo 

dusík (placebo n=400), přičemž podávání bylo zahájeno v průběhu prvních 24 hodin života a léčba 

trvala nejméně 7 a nejdéle 21 dní. Primární výstup z koncových bodů sledujících účinnost jako úmrtí 

nebo BPD ve 36 týdnech gestačního věku se mezi oběma skupinami signifikantně nelišil, a to ani po 

úpravě, kde byl kovariačním faktorem gestační věk (p = 0,40) nebo porodní hmotnost (p = 0,41). 

Celkový výskyt intraventrikulárního krvácení byl 114 (28,9 %) ve skupině léčené iNO ve srovnání 

s 91 (22,9 %) ve skupině kontrolní. Celkový počet úmrtí v týdnu 36 byl mírně vyšší ve skupině léčené 

iNO 53/395 (13,4 %) ve srovnání s kontrolní skupinou (10,6 %). Studie INOT25, která zkoumala 

účinky iNO u hypoxických předčasně narozených novorozenců, neprokázala zlepšení v přežití bez 

BPD. V této studii však nebyl pozorován ani žádný rozdíl v incidenci intraventrikulárního krvácení ani 

úmrtí. Studie BALLR1, která hodnotila také účinky iNO u předčasně narozených novorozenců, ve 

které bylo ale podávání iNO zahájeno v 7 dnech a v dávce 20 ppm, prokázala signifikantní zvýšení 

počtu přeživších novorozenců bez BPD v gestačním týdnu 36, 121 (45 %) vs. 95 (35,4 %), p<0,028. 

V rámci této studie nebyly pozorovány žádné známky nárůstu počtu nežádoucích účinků. 

 

Oxid dusnatý chemicky reaguje s kyslíkem a vytváří oxid dusičitý. 

 

Oxid dusnatý má jeden nepárový elektron, což způsobuje reaktivitu molekuly. V biologické tkáni 

může oxid dusnatý vyvářet oxid dusičitý a peroxid (O

2

-

), nestabilní látku, která může v důsledku 

dalších oxidačně redukčních reakcí vyvolat poškození tkáně. Oxid dusnatý je kromě toho slučitelný 

s metaloproteiny a může také reagovat se skupinami SH v nitrosylových sloučeninách vytvářejících 

protein. Klinický význam chemické reaktivity oxidu dusnatého v tkáni není znám. Studie potvrzují, že 

oxid dusnatý vykazuje pulmonální farmakodynamické působení uvnitř dýchacích cest i při koncentraci 

1 ppm. 

21 

 

Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila výjimku z povinnosti předložit výsledky studií 

s INOmaxem u všech podskupin pediatrické populace u perzistentní plicní hypertenze a dalších 

plicních a srdečních onemocnění. Informace o použití u dětí viz bod 4.2. 

 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti 

 

Farmakokinetika oxidu dusnatého byla studována na dospělých. Oxid dusnatý je po vdechnutí 

absorbován systémově. Většinou přechází do pulmonálního kapilárního řečiště, kde se slučuje s 

hemoglobinem, který je na 60 až 100 % nasycen kyslíkem. Při této úrovni nasycení kyslíkem se oxid 

dusnatý váže především na oxyhemoglobin, přičemž se vytváří methemoglobin a nitrát. Pokud je 

úroveň nasycení kyslíkem nízká, oxid dusnatý se může slučovat s deoxyhemoglobinem na přechodnou 

formu nitrosylhemoglobinu, která se za působení kyslíku mění na oxidy dusíku a methemoglobin. 

Oxid dusnatý se může v plicích slučovat s kyslíkem a vodou za tvorby oxidu dusičitého a nitridu, které 

naopak reagují s oxyhemoglobinem, přičemž se vytváří methemoglobin a nitrát. Konečnými produkty 

oxidu dusnatého, které vstupují do velkého oběhu krevního, jsou tedy hlavně methemoglobin a nitrát. 

 

Dispozice methemoglobinu byla zkoumána jako funkce času a expozice koncentrace oxidu dusnatého 

u novorozenců s respirační poruchou. Koncentrace methemoglobinu vzrůstá během prvních 8 hodin 

působení oxidu dusnatého. Ve skupině, kde bylo aplikováno placebo, a ve skupinách s aplikací 5 ppm 

a 20 ppm INOmaxu zůstala průměrná úroveň methemoglobinu na hodnotě nižší než 1 %, ale ve 

skupině, kde bylo aplikováno 80 ppm přípravku INOmax, dosáhla hodnoty přibližně 5 %. Úrovně 

methemoglobinu > 7 % bylo dosaženo pouze u pacientů dostávajících 80 ppm, kteří představovali 

35 % členů této skupiny. Průměrný čas k dosažení špičkové hodnoty methemoglobinu u těchto 

13 pacientů činil 10 ± 9 (SD) hodin (medián 8 hodin), ale u jednoho pacienta došlo k překročení 7 % 

úrovně až po 40 hodinách. 

 

Nitrát byl rozpoznán jako hlavní metabolit oxidu dusnatého vylučovaný močí, který zodpovídá za 

> 70 % inhalované dávky oxidu dusnatého. Ledviny očišťují nitrát od plazmy rychlostí, která se blíží 

rychlosti glomerulární filtrace. 

 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Účinky v neklinických studiích byly pozorovány pouze při expozicích dostatečně převyšujících 

maximální expozici u člověka, což svědčí o malém významu pro klinické použití. 

 

Akutní toxicita souvisí s anoxií, která je způsobená zvýšenou hladinou methemoglobinu. 

 

Oxid dusnatý je v některých testovacích systémech genotoxický. Při inhalační expozici koncentracím 

až po doporučenou dávku (20 ppm) 20 hodin denně po dobu dvou let nebyl u potkanů pozorován 

žádný zjevný projev kancerogenního účinku. Vyšší expozice nebyly sledovány. 

 

Nebyly provedeny žádné studie reprodukční toxicity. 

 

 

6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 

6.1  Seznam pomocných látek 

 

Dusík 

 

6.2  Inkompatibility 

 

V přítomnosti kyslíku se NO rychle oxiduje na NO

2

 (viz bod 4.5) 

 

6.3  Doba použitelnosti 

 

22 

3 roky 

 

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Je nutno dodržovat všechna nařízení týkající se zacházení s tlakovými nádobami. 

 

Lahve na stlačený plyn uchovávejte v dobře větraných místnostech nebo venku ve větraných 

přístřešcích, kde jsou chráněny před deštěm a přímým slunečním světlem. 

 

Chraňte lahve na stlačený plyn před nárazy, pády, oxidačními činidly a hořlavými materiály, vlhkostí 

a zdroji tepla nebo vznícení. 

 

Uchovávání v lékárně 

Lahve  na  stlačený  plyn  se  musí  uchovávat  ve  vzdušném  a  čistém  uzavřeném  prostoru,  určenému 

pouze  k uchovávání  léčivého  plynu.  V tomto  prostoru  je  nutno  vymezit  oddělené  místo  pro 

uchovávání lahví na stlačený oxid dusnatý. 

 

Uchovávání ve zdravotnickém zařízení 

Lahev na stlačený plyn se musí uložit na místo vybavené vhodným materiálem, který ji bude udržovat 

ve svislé poloze. 

 

Přeprava lahví na stačený plyn 

Lahve na stlačený plyn se musí přepravovat s vhodným materiálem, který je bude chránit před 

nebezpečnými údery a pády. 

 

Při přepravě pacientů léčených INOmaxem uvnitř nemocnice nebo mezi nemocnicemi je nutno  Lahve 

na stlačený plyndůkladně upevnit, aby byly ve svislé poloze a vyloučilo se nebezpečí jejich pádu nebo 

nevhodné modifikace výstupu. Zvláštní pozornost je nutno věnovat také připevnění regulátoru tlaku, 

aby se vyloučilo nebezpečí jeho náhodného poškození. 

 

6.5  Druh obalu a velikost balení 

 

2litrová a 10litrová hliníková lahev na stlačený plyn (s akvamarínovým hrdlem a bílým pláštěm) 

naplněná pod tlakem 155 barů, opatřená ventilem pozitivního (zbytkového) tlaku z nerezové oceli a 

speciálním připojovacím výstupem. 

 

Velikosti balení: 

2litrová hliníková lahev na stlačený plyn 

10litrová hliníková lahev na stlačený plyn 

 

6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 

Návod k použití/manipulaci s INOmaxem 

Při připojování lahve INOmax k systému pro podání se vždy ujistěte, že koncentrace uvedená na lahvi 

je shodná s koncentrací, pro kterou je tento systém určen. 

 

K vyloučení všech nehod je nutno přísně dodržovat tyto pokyny: 

před použitím se musí zkontrolovat, zda je materiál v dobrém stavu 

Lahve na stlačený plyn se musí dobře uložit, aby nedošlo k nevhodnému pádu 

ventil musí být zcela otevřen, ale nesmí se otvírat s použitím násilí 

vadný ventil nesmí být používán ani opravován. Vraťte distributorovi nebo výrobci. 

nesmí se používat lahev na stlačený plyn, jejíž ventil není chráněn víkem nebo krytem 

musí se používat speciální přípojka se závitem 30 mm určená pro zdravotnictví, která vyhovuje 

požadavkům  ISO 5145  a  je  opatřena  regulátorem  tlaku  dimenzovaným  na  tlak  rovnající  se 

minimálně 1,5 násobku maximálního provozního tlaku (155 barů) lahve na stlačený plyn 

tlakový  regulátor  se  musí  před  každým  použitím  očistit  od  směsi  oxidu  dusnatého  a  oxidu 

dusičitého, aby se zabránilo vdechování oxidu dusičitého 

23 

regulátor tlaku se nesmí utahovat klíčem nebo jiným nástrojem, aby nedošlo k rozdrcení těsnění 

 

Celé zařízení sloužící k aplikaci oxidu dusnatého, včetně konektorů, spojek, potrubí a okruhů, musí 

být vyrobeno z materiálů, které jsou s tímto plynem kompatibilní. Z hlediska koroze lze aplikační 

systém rozdělit na dvě oblasti: 1) od ventilu lahve na stlačený plyn  ke zvlhčovači (suchý plyn) a 2) od 

zvlhčovače k výstupu (vlhký plyn, který může obsahovat NO

2

). Testy ukazují, že směsi suchého oxidu 

dusnatého lze používat s většinou materiálů. Nicméně přítomnost oxidu dusičitého a vlhkosti vytváří 

agresivní atmosféru. Z kovových konstrukčních materiálů je možno doporučit pouze nerezovou ocel. 

Testované polymery, které mohou být použity v zařízení k podávání oxidu dusnatého, zahrnují 

polyethylen (PE) a polypropylen (PP). Butylová pryž, polyamid a polyurethan by se neměly používat. 

Polytrifluorochloroethylen, hexafluoropropen-vinyliden copolymer a polytetrafluorethylen se 

používají v širší míře s čistým oxidem dusnatým a jinými korozivními plyny. Ty byly považovány za 

tak inertní, že jejich testování nebylo nutné. 

 

Instalace potrubí s rozvodem oxidu dusnatého se zásobní stanicí lahví se stlačeným plynem, pevnou 

sítí a koncovými jednotkami je zakázáno. 

Obecně není nutno řešit zamoření přebytečným plynem, je však nutno zachovat kvalitu vzduchu na 

pracovišti a zbytkové koncentrace NO nebo NO

2

/NOx nesmí přesáhnout zákonem stanovené limity 

expozice na pracovišti. Náhodná expozice pracovníků nemocnice plynem INOmax byla spojována s 

nežádoucími účinky (viz bod 4.8). 

 

 

 

Návod k likvidaci lahví na stlačený plyn 

Lahev  na  stlačený  plyn  po  vyprázdnění  nevyhazujte.  Prázdné  lahve  na  stlačený  plyn  shromažďuje 

dodavatel. 

 

 

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI  

 

Linde Healthcare AB  

SE-181 81 Lidingö 

Švédsko 

 

 

8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)   

 

EU/1/01/194/003, EU/1/01/194/004 

 

 

9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE  

 

Datum první registrace:  1. srpna 2001 

Prodloužení registrace:  1. června 2006 

 

 

10.  DATUM REVIZE TEXTU 

 

MM/RRRR 

 

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropská agentura pro 

léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu. 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA II 

 

A.  VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 
B.  PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 
C.  DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE  
D.  PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ 

A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU  

 

25 

A.  VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 
 

Linde France 

Zone Industrielle de Limay-Porcheville 

3 avenue Ozanne 

78440 Porcheville 

Francie 

 

B.  PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 
 

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením (viz Příloha I: Souhrn údajů o 

přípravku, bod 4.2). 

 

C.  DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE  
 

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti 

Držitel rozhodnutí o registraci předloží pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti pro tento 

léčivý přípravek v souladu s požadavky uvedenými v seznamu referenčních dat Unie (seznam 

EURD) stanoveném v čl. 107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a zveřejněném na evropském 

webovém portálu pro léčivé přípravky. 

 

D.  PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ 

POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU  

 

Plán řízení rizik (RMP) 

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance 

podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých 

schválených následných aktualizacích RMP . 

 

Aktualizovaný RMP je třeba předložit: 

• 

na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky, 

• 

při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které 

mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení 

význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik).  

 

Pokud se shodují data předložení aktualizované zprávy o bezpečnosti (PSUR) a  aktualizovaného 

RMP, je možné je předložit současně. 

 

Další opatření k minimalizaci rizik  

Před uvedením nové indikace v každém členském státě musí nechat držitel rozhodnutí o 

registraci schválit obsah a formát edukačního materiálu příslušnou národní autoritou. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci musí zajistit, aby při uvedení nové indikace všichni pracovníci ve 

zdravotnictví, u nichž se očekává, že budou používat a/nebo předepisovat INOmax jako součást 

léčby peri- nebo pooperační plicní hypertenze u dospělých a dětí v souvislosti s operací srdce, 

byli vybaveni edukačním balíčkem. 

 

Edukační balíček by měl obsahovat: 

• 

Souhrn údajů o přípravku a příbalovou informaci pro pacienta k přípravku INOmax 

• 

Edukační materiál pro zdravotníky 

 

26 

Edukační materiál by měl obsahovat informace o následujících hlavních tématech: 

• 

Riziko rebound účinku a opatření, která je třeba přijmout při přerušení léčby 

• 

Riziko náhlého přerušení léčby INOmaxem v případě kritického selhání systému pro 

aplikaci a jak mu zabránit 

• 

Sledování hladiny methemoglobinu 

• 

Sledování tvorby NO

2

 

• 

Možné riziko krvácení a poruch hemostázy 

• 

Možná rizika při současném použití s dalšími vazodilatačními přípravky, které působí 

pomocí cGMP nebo cAMP 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA III 

 

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. OZNAČENÍ NA OBALU 

29 

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU NEBO NA VNITŘNÍM OBALU, POKUD VNĚJŠÍ 

OBAL NEEXISTUJE  

 

2 LITRY 

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

INOmax 400 ppm mol/mol plyn k inhalaci 

nitrogenii oxidum 

 

 

2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK   

 

Nitrogenii oxidum (NO) 400 ppm mol/mol. 

 

 

3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 

Obsahuje také dusík. 

 

 

4. 

LÉKOVÁ FORMA A  BALENÍ  

 

Plyn k inhalaci. 

2litrová lahev na stlačený plyn naplněná při absolutním tlaku 155 bar dodá 307 litrů plynu pod tlakem 

1 bar při 15 

o

C. 

 

 

5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 

Endotracheopulmonální podání. 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 

 

 

6. 

ZVLÁŠTNÍ  UPOZORNĚNÍ,  ŽE  LÉČIVÝ  PŘÍPRAVEK  MUSÍ  BÝT  UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ  

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

 

 

7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 

Zajistěte, aby si rodič nebo opatrovník před podáním přípravku dítěti přečetl příbalovou informaci a 

řídil se upozorněními, které jsou v něm uvedeny. 

 

 

8. 

POUŽITELNOST 

 

EXP 

 

 

30 

9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Je nutno dodržovat všechny předpisy týkající se zacházení s tlakovými nádobami. 

 

Lahve na stlačený plyn uchovávejte v dobře větraných prostorách uložené ve svislé poloze. 

 

Lahve na stlačený plyn chraňte před nárazy, pády, oxidačními činidly a hořlavými materiály, vlhkostí 

a zdroji tepla nebo vznícení. 

 

 

10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 

Použité lahve na stlačený plyn nevyhazujte. Všechny lahve na stlačený plyn je nutno vrátit dodavateli 

k likvidaci. 

 

 

11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Linde Healthcare AB, 

SE-181 81 Lidingö 

Švédsko 

 

 

12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 

EU/1/01/194/002 

 

 

 

13.  ČÍSLO ŠARŽE  

 

Lot 

 

 

14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis 

 

 

15.  NÁVOD K POUŽITÍ 

 

 

16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato. 

 

31 

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU NEBO NA VNITŘNÍM OBALU, POKUD VNĚJŠÍ 

OBAL NEEXISTUJE  

 

10 LITRŮ 

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU  

 

INOmax 400 ppm mol/mol plyn k inhalaci 

Nitrogenii oxidum 

 

 

2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK  

 

Nitrogenii oxidum (NO) 400 ppm mol/mol. 

 

 

3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 

Obsahuje také dusík. 

 

 

4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 

Plyn k inhalaci 

10litrová lahve na stlačený plyn naplněná při absolutním tlaku 155 bar dodá 1535 litrů plynu pod 

tlakem 1 bar při 15 

o

C. 

 

 

5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ  

 

Endotracheopulmonální podání 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 

 

 

6. 

ZVLÁŠTNÍ  UPOZORNĚNÍ,  ŽE  LÉČIVÝ  PŘÍPRAVEK  MUSÍ  BÝT  UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ  

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

 

 

7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 

Zajistěte, aby si rodič nebo opatrovník před podáním přípravku dítěti přečetl příbalovou informaci a 

řídil se upozorněními, které jsou v něm uvedeny. 

 

 

8. 

POUŽITELNOST 

 

EXP 

 

32 

 

9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Je nutno dodržovat všechny předpisy týkající se zacházení s tlakovými nádobami. 

Lahve na stlačený plyn uchovávejte v dobře větraných prostorách uložené ve svislé poloze. 

 

Lahve na stlačený plyn chraňte před nárazy, pády, oxidačními činidly a hořlavými materiály, vlhkostí 

a zdroji tepla nebo vznícení. 

 

 

10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 

Použité lahve na stlačený plyn nevyhazujte. Všechny lahve na stlačený plyn je nutno vrátit dodavateli 

k likvidaci. 

 

 

11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Linde Healthcare AB, 

SE-181 81 Lidingö 

Švédsko 

 

 

12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 

EU/1/01/194/001 

 

 

 

13.  ČÍSLO ŠARŽE  

 

Lot 

 

 

14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 

 

 

15.  NÁVOD K POUŽITÍ 

 

 

 

 

16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato. 

 

33 

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU NEBO NA VNITŘNÍM OBALU, POKUD VNĚJŠÍ 

OBAL NEEXISTUJE  

 

2 LITRY 

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

INOmax 800 ppm mol/mol plyn k inhalaci 

Nitrogenii oxidum 

 

 

2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK   

 

Nitrogenii oxidum (NO) 800 ppm mol/mol. 

 

 

3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 

Obsahuje také dusík. 

 

 

4. 

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ  

 

Plyn k inhalaci. 

2litrová lahev na stlačený plyn naplněná při absolutním tlaku 155 bar dodá 307 litrů plynu pod tlakem 

1 bar při 15 

o

C. 

 

 

5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 

Endotracheopulmonální podání 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 

 

 

6. 

ZVLÁŠTNÍ  UPOZORNĚNÍ,  ŽE  LÉČIVÝ  PŘÍPRAVEK  MUSÍ  BÝT  UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ  

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

 

 

7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 

Zajistěte, aby si rodič nebo opatrovník před podáním přípravku dítěti přečetl příbalovou informaci a 

řídil se upozorněními, které jsou v něm uvedeny. 

 

 

8. 

POUŽITELNOST 

 

EXP 

 

 

34 

9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Je nutno dodržovat všechny předpisy týkající se zacházení s tlakovými nádobami.´ 

 

Lahve na stlačený plyn uchovávejte v dobře větraných prostorách uložené ve svislé poloze. 

 

Lahve na stlačený plyn chraňte před nárazy, pády, oxidačními činidly a hořlavými materiály, vlhkostí 

a zdroji tepla nebo vznícení. 

 

 

10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 

 

Použité lahve na stlačený plyn nevyhazujte. Všechny lahve na stlačený plyn je nutno vrátit dodavateli 

k likvidaci. 

 

 

11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Linde Healthcare AB, 

SE-181 81 Lidingö 

Švédsko 

 

 

12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 

EU/1/01/194/003 

 

 

13.  ČÍSLO ŠARŽE  

 

Lot 

 

 

14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis 

 

 

15.  NÁVOD K POUŽITÍ 

 

 

 

16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato. 

 

35 

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU NEBO NA VNITŘNÍM OBALU, POKUD VNĚJŠÍ 

OBAL NEEXISTUJE  

 

10 LITRŮ 

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU  

 

INOmax 800 ppm mol/mol plyn k inhalaci 

Nitrogenii oxidum. 

 

 

2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK  

 

Nitrogenii oxidum (NO) 800 ppm mol/mol. 

 

 

3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 

Obsahuje také dusík. 

 

 

4. 

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ 

 

Plyn k inhalaci 

10litrová lahve na stlačený plyn naplněná při absolutním tlaku 155 bar dodá 1535 litrů plynu pod 

tlakem 1 bar při 15 

o

C. 

 

 

5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ  

 

Endotracheopulmonální podání 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 

 

 

6. 

ZVLÁŠTNÍ  UPOZORNĚNÍ,  ŽE  LÉČIVÝ  PŘÍPRAVEK  MUSÍ  BÝT  UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ  

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

 

 

7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 

Zajistěte, aby si rodič nebo opatrovník před podáním přípravku dítěti přečetl příbalovou informaci a 

řídil se upozorněními, které jsou v něm uvedeny. 

 

 

8. 

POUŽITELNOST 

 

EXP 

 

36 

 

9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Je nutno dodržovat všechny předpisy týkající se zacházení s tlakovými nádobami. 

Lahve na stlačený plyn uchovávejte v dobře větraných prostorách uložené ve svislé poloze. 

 

Lahve na stlačený plyn chraňte před nárazy, pády, oxidačními činidly a hořlavými materiály, vlhkostí 

a zdroji tepla nebo vznícení. 

 

 

10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 

 

Použité lahve na stlačený plyn nevyhazujte. Všechny lahve na stlačený plyn je nutno vrátit dodavateli 

k likvidaci. 

 

 

11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Linde Healthcare AB, 

SE-181 81 Lidingö 

Švédsko 

 

 

12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 

EU/1/01/194/004 

 

 

13.  ČÍSLO ŠARŽE  

 

Lot 

 

 

14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 

 

 

15.  NÁVOD K POUŽITÍ 

 

 

 

 

16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato. 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

38 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

INOmax 400 ppm mol/mol plyn k inhalaci 

nitrogenii oxidum 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři.  Stejně 

postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 

informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci: 

1. 

Co je INOmax a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek INOmax používat 

3. 

Jak se INOmax používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek INOmax uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

 

1. 

Co je INOmax a k čemu se používá 

 

INOmax obsahuje oxid dusnatý, plyn, který se používá k léčbě  

novorozenců s poruchou plic související s vysokým tlakem krve v plicích, stavem známým jako 

hypoxické respirační selhání. Vdechování této směsi plynů může zlepšit proudění krve plícemi a 

to pomůže zvýšit množství kyslíku, které se dostane do krevního oběhu Vašeho dítěte. 

Novorozenců, dětí a dospívajících ve věku 0-17 let a dospělých s vysokým krevním tlakem v 

plicích, který souvisí s operací srdce. Tato směs plynů může zlepšit funkci srdce a zvýšit průtok 

krve plícemi, což může pomoci zvýšit množství kyslíku, které se dostane do krevního oběhu. 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek INOmax používat  

 

Nepoužívejte INOmax 

 

jestliže jste Vy (jako pacient) nebo Vaše dítě (jako pacient) alergičtí (přecitlivělí) na oxid 

dusnatý nebo na kteroukoli další složku přípravku INOmax. (Oddíl šest obsahuje seznam všech 

složek přípravku). 

jestliže Vám bylo řečeno, že Vy (jako pacient) nebo Vaše dítě (jako pacient) máte abnormální 

oběh krve v srdci. 

 

Upozornění a opatření 

 

Inhalace oxidu dusnatého nemusí být vždy účinné, a proto pro Vás nebo Vaše dítě může být nezbytné 

použít jiné druhy léčby. 

 

Inhalace oxidu dusnatého může ovlivnit kapacitu krve pro přenášení kyslíku. Tato kapacita bude 

sledována v krevních odběrech, a je-li to nutné, dávkování inhalací oxidu dusnatého musí být sníženo. 

 

Oxid dusnatý může reagovat s kyslíkem a vytvářet oxid dusičitý, který může způsobit podráždění 

dýchacích cest. Lékař u Vás či Vašeho dítěte bude sledovat hladinu oxidu dusičitého a v případě 

zvýšených hodnot bude léčba INOmaxem upravena a dávkování příslušně sníženo. 

 

39 

Inhalace oxidu dusnatého může u Vás či Vašeho dítěte mírně ovlivnit destičky (složky krve, které 

pomáhají, aby se krev srážela) a je třeba sledovat všechny známky krvácení a/nebo modřiny. Budete-li 

pozorovat jakékoliv příznaky, které mohou souviset s krvácením, oznamte to ihned lékaři. 

 

U novorozených dětí s malformací, při které není bránice úplná a která se nazývá „vrozená brániční 

kýla“, nebyl pozorován žádný účinek inhalací oxidu dusnatého. 

 

U novorozenců se zvláštními malformacemi srdce, které lékaři nazývají „vrozené srdeční vady“, může 

inhalace oxidu dusnatého způsobit zhoršení oběhu. 

 

Děti 

 

INOmax nemá být používán u dětí narozených před 34. týdnem těhotenství. 

 

Další léčivé přípravky a INOmax 

 

O léčbě INOmaxem a dalšími léky rozhodne lékař, který bude na Vaši léčbu nebo na léčbu Vašeho 

dítěte pečlivě dohlížet.  

 

Prosím informujte svého lékaře o všech lécích, které Vy (jako pacient) nebo Vaše dítě (jako pacient) 

užíváte nebo jste v nedávné době užívali, a to i o léčivých přípravcích, které jsou dostupné bez 

lékařského předpisu. 

 

Některé léky mohou působit na schopnost krve vázat kyslík. Jde například o prilokain (lokální 

anestetikum používané k úlevě od bolesti v souvislosti s menšími bolestivými zákroky např. šití a 

menší chirurgické nebo diagnostické postupy) nebo glycerol trinitrát (užívaný k léčbě bolestí na hrudi). 

Pokud některý z těchto léčivých přípravků užíváte, bude Váš lékař zjišťovat, zda krev dostatečně váže 

kyslík. 

 

Těhotenství a kojení 

 

Použití INOmaxu se v průběhu těhotenství a kojení nedoporučuje. Pokud jste těhotná, nebo si myslíte, 

že byste mohla být těhotná, oznamte to svému lékaři před zahájením léčby INOmaxem 

 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, dříve než začnete užívat jakýkoliv lék. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

 

Není relevantní. 

 

INOmax obsahuje dusík 

 

 

3. 

Jak se INOmax podává 

 

Váš lékař rozhodne o správném dávkování INOmaxu a podá INOmax do plic Vám nebo Vašemu dítěti 

pomocí systému určeného k přivádění tohoto plynu. Tento systém zajistí přivádění správného 

množství oxidu dusnatého naředěním INOmaxu směsí kyslík/vzduch těsně před tím, než je podáván. 

 

K zajištění bezpečnosti Vás či Vašeho dítěte jsou systémy určené k podávání INOmaxu opatřeny 

zařízeními, která neustále měří množství oxidu dusnatého, kyslíku a oxidu dusičitého (chemické látky, 

která vzniká smísením oxidu dusnatého s kyslíkem) přiváděného do plic. 

 

O délce léčby INOmaxem rozhodne Váš lékař nebo lékař Vašeho dítěte.  

 

INOmax se podává v dávce 10 až 20 ppm (maximální dávka je 20 ppm u dětí a 40 ppm u dospělých), 

tj. part per million, plynu, který Vy nebo Vaše dítě vdechujete. Mělo by být usilováno o podávání co 

40 

nejnižší možné dávky. Léčba je obvykle vyžadována po dobu 4 dnů u novorozenců se selháním plic 

v souvislosti s vysokým krevním tlakem v plicích. U dětí a dospělých s vysokým krevním tlakem 

v plicích, který souvisí s operací na srdci, se INOmax podává obvykle 24-48 hodin. Léčba INOmaxem 

však může trvat také déle. 

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku, než jste měl(a) 

 

Příliš velké množství oxidu dusnatého může ovlivnit kapacitu krve pro přenos kyslíku. Tato kapacita 

bude sledována ve vzorcích krve a v případě potřeby bude dávka INOmaxu snížena. Může být také 

zváženo podání léčivých přípravků, jako je vitamin C, methylenová modř nebo eventuálně podání 

transfúze, aby se zlepšila kapacita krve pro přenos kyslíku. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek INOmax  

 

Léčba INOmaxem nesmí být přerušena náhle. Jestliže je léčba INOmaxem ukončena náhle, aniž by 

byla nejprve snižována jeho dávka, je známo, že může dojít k poklesu krevního tlaku nebo 

k opětovnému zvýšení tlaku v plicích. 

 

Lékař bude na konci léčby pomalu snižovat množství podáváného INOmaxu tak, aby se oběh v plicích 

nejdříve přizpůsobil přívodu kyslíku/vzduchu bez INOmaxu. Může tedy trvat den či dva, než bude 

možné léčbu INOmaxem zcela vysadit. 

 

Máte-li jakékoliv další otázky, týkající se používání tohoto léčivého přípravku, zeptejte se lékaře. 

 

 

4. 

Možné nežádoucí účinky  

 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého. Lékař bude Vás či Vaše díte důkladně vyšetřovat, aby přítomnost nežádoucích 

účinků zaznamenal. 

 

Mezi nežádoucí účinky pozorované v souvislosti s léčbou INOmaxem velmi často (u více než 1 osoby 

z 10) patří: 

• 

nízký počet krevních destiček 

 

Nežádoucí účinky, které se často vyskytují (u více než 1 uživatele ze 100) v souvislosti s léčbou 

přípravkem INOmax: 

 

• 

nízký krevní tlak, nevzdušnost nebo kolaps plíce. 

 

Nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout, avšak méně často (u 1 uživatele ze 100 až u 1 uživatele 

z 1000): 

• 

zvýšení methemoglobinu, což vede ke snížení schopnosti přenášet kyslík.  

 

Nežádoucí účinky, které byly pozorovány, ale o nichž není známa jejich četnost (četnost výskytu nelze 

z dostupných údajů stanovit): 

• 

bradykardie (nízká srdeční frekvence) nebo příliš nízké množství kyslíku v krvi (desaturace 

kyslíku/hypoxémie) při náhlém přerušení léčby 

• 

bolest hlavy, závratě, sucho v krku nebo dušnost po náhodném úniku oxidu dusnatého do 

okolního vzduchu (např. v důsledku netěsnosti zařízení nebo lahve). 

 

Pokud pociťujete bolest hlavy a jste v těsné blízkosti Vašeho dítěte, kterému je podáván INOmax, měli 

byste ihned informovat ošetřující personál. 

 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, i po propuštění Vás či Vašeho 

dítěte z nemocnice, prosím, sdělte to svému lékaři. 

41 

Hlášení nežádoucích účinků  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního 

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V

*

. Nahlášením nežádoucích účinků 

můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

 

5. 

Jak přípravek INOmax uchovávat 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za značkou EXP. Doba 

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

Léčba INOmaxem by měla být používána a aplikována pouze pod dohledem ošetřujícího personálu. 

 

Lahve  s INOmaxem  by  měly  být  bezpečně  skladovány  tak,  aby  se  zabránilo  jejich  pádu  a 

potenciálnímu následnému poškožení. 

 

INOmax  by  měl  být  používán  a  podáván  pouze  personálem,  který  byl  k jeho  používání  a 

k manipulaci s ním speciálně vyškolen. 

 

Je nutno dodržovat všechna nařízení týkající se zacházení s lahvemi na stlačený plyn.  

Uchovávání v nemocnici kontrolují odborníci. Lahve na stlačený plyn se musí uchovávat v dobře 

větraných místnostech nebo přístřešcích, kde jsou chráněny před deštěm a přímým slunečním světlem. 

 

Chraňte lahve na stlačený plyn před nárazy, pády, oxidačními činidly a hořlavými materiály, 

vlhkostí a zdroji tepla nebo vznícení. 

 

Uchovávání v lékárně 

Lahve na stlačený plyn se musí uchovávat ve vzdušném a čistém uzavřeném prostoru, určenému 

pouze k uchovávání léčivého plynu. V tomto prostoru je nutno vymezit oddělené místo pro 

uchovávání lahví se stlačeným oxidem dusnatým. 

 

Uchovávání ve zdravotnickém zařízení 

Lahev na stlačený plyn se musí uložit na místo vybavené vhodným materiálem, který ji bude udržovat 

ve svislé poloze. 

 

Je-li  lahev  na  stlačený  plyn  prázdná,  nevyhazujte  ji.  Prázdné  lahve  budou  shromažďovány 

dodavatelem. 

 

 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co léčivý přípravek INOmax obsahuje 

 

Léčivou látkou přípravku INOmax je nitrogenii oxidum 400 ppm mol/mol.  

2litrová lahev se stlačeným plynem plněným při tlaku 155 barr obsahuje celkem 307 litrů plynu pod 

tlakem 1 barr při 15 °C..  

10litrová lahev se stlačeným plynem plněným při tlaku 155 barr obsahuje celkem 1535 litrů plynu pod 

tlakem 1 barr při 15 °C 

 

Pomocnou látkou je dusík. 

 

Jak léčivý přípravek INOmax vypadá a co obsahuje toto balení 

 

Inhalační plyn 

42 

 

INOmax se dodává ve dvoulitrových a desetilitrových hliníkových lahvích na stlačený plyn 

(identifikovaných akvamarínovým hrdlem a bílým tělem lahve) plněných při tlaku 155 barr, které jsou 

vybaveny ventilem pozitivního (zbytkového) tlaku z nerezové oceli a speciálním připojovacím 

výstupem. 

 

INOmax je k dispozici ve 2litrových a 10litrových lahvích se stlačeným plynem. 

 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

 

Držitel rozhodnutí o registraci 

Linde Healthcare AB 

SE-181 81 Lidingö 

Švédsko 

 

Výrobce 

Linde France 

Z.I. Limay-Porcheville 

3 avenue Ozanne 

78440 Porcheville 

Francie 

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 

 

België/Belgique/Belgien 

Linde Gas Belgium N.V. 

Westvaartdijk 85 

B-1850 Grimbergen  

Tél/Tel.: +32 70 233 826 

info.healthcare.be@linde.com 

 

Lietuva 

UAB "AGA" 

Didlaukio g. 69 

LT-08300, Vilnius 

Tel.: +370 2787787  

administracija@lt.aga.com 

 

България 

Linde Healthcare AB 

SE-181 81 Lidingö 

Sweden 

Tel: +46 8 7311000 

 

Luxembourg/Luxemburg 

Linde Gas Belgium N.V. 

Westvaartdijk 85 

B-1850 Grimbergen  

Tél/Tel.: +32 70 233 826 

info.healthcare.be@linde.com 

 

Česká republika 

Linde Gas a.s. 

U Technoplynu 1324 

198 00 Praha 9 

Tel: +420 800 121 121 

info.cz@linde.com 

 

Magyarország 

Linde Gáz Magyarország Zrt. 

Illatos út 11/A. 

H-1097 Budapest 

Tel.: +361 347 4843 

healthcare@hu.linde-gas.com 

 

Danmark 

Linde Healthcare AGA A/S 

Vermlandsgade 55 

DK-2300 Copenhagen S 

Tlf: + 45 70 104 103 

Healthcare@dk.aga.com 

 

Malta 

Linde Healthcare AB 

SE-181 81 Lidingö 

Sweden 

Tel: +46 8 7311000 

 

Deutschland 

Linde Gas Therapeutics GmbH 

Mittenheimer Straße 62 

85764 Oberschleißheim 

Nederland 

Linde Gas Therapeutics Benelux B.V. 

De Keten 7  

NL-5651 GJ Eindhoven 

43 

 

Tel: +49 89 37000-0 

medizinische.gase@de.linde-gas.com 

 

 

Tel: +31 40 282 58 25 

info.healthcare.nl@linde.com 

 

Eesti 

AS Eesti AGA 

Pärnu mnt. 141 

EE - 11314 Tallinn 

Tel: +372 650 4500 

aga@aga.ee 

 

 

Norge 

AGA AS, Linde Healthcare 

Postboks 13 Nydalen 

N-0409 Oslo 

Tlf. +47 23177200 

healthcare@no.aga.com 

 

Ελλάδα 

ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ ΕΠΕ 

Θέση Τρύπιο Λιθάρι  

GR-19600 Μάνδρα Αττικής  

Τηλ: 0030 211-1045500-510 

healthcare@gr.linde-gas.com 

 

Österreich 

Linde Healthcare 

Linde Gas GmbH 

Modecenterstr.17/ Objekt 1/3.OG 

A-1110 Wien 

Tel: +43(0)50.4273-2200 

Fax: +43(0)50.4273-2260 

healthcare@at.linde-gas.com 

 

España 

Abelló Linde, S.A. 

C/ Bailén 105  

E-08009 (Barcelona) 

Tel: +34 900 941 857 / +34 902 426 462 

hospitalcare@es.linde-gas.com 

 

Polska 

Linde Gaz Polska Sp. z o.o. 

Ul. Prof. Michala Žyczkowskiego 17 

31-864 Krakow 

Tel.: 0 801 142 748 / +48 (12) 643 92 00 

healthcare@pl.linde-gas.com 

 

France 

Linde France - Activité médicale - Linde 

Healthcare 

3 avenue Ozanne 

Z.I. Limay-Porcheville 

78440 Porcheville  

 

Tél: +33 810 421 000 

infotherapies@linde.com 

Portugal 

Linde Portugal, Lda. 

Av. Infante D. Henrique Lotes 21-24 

P-1800-217 Lisboa 

Tel: + 351 218 310 420 

linde.portugal@pt.linde-gas.com 

Hrvatska 

Linde plin d.o.o. 

Kalinovac 2/a 

47000 Karlovac 

Croatia 

Tel. +385 47 609 200 

tg.info@hr.linde-gas.com 

 

România 

Linde Gaz România SRL 

str. Avram Imbroane nr. 9 

Timisoara 300136 - RO 

Tel: +40 256 300 700 

healthcare@ro.linde-gas.com 

 

Ireland 

INO Therapeutics UK 

301 Cornforth Drive, Sittingbourne Research 

Centre, Kent Science Park, 

Sittingbourne 

Kent ME9 8PX - UK.  

Tel: +44 1795 411552 

ukcsc@inotherapy.co.uk 

 

Slovenija 

Linde plin d.o.o., Celje 

Bukovžlak 65/b 

SI-3000 CELJE 

Tel: + 386 (0)3 42 60 746 

prodaja@si.linde-gas.com 

 

Ísland 

Linde Healthcare  

Slovenská republika 

Linde Gas k.s. 

44 

Breiðhöfða 11 

IS-110 Reykjavik 

Sími: + 354 577 3030 

healthcare@is.aga.com 

 

Tuhovská 3 

SK-831 06 Bratislava 

Tel: +421 2 49 10 25 16 

healthcare.sk@linde.com 

Italia 

LINDE MEDICALE S.r.L 

Via Guido Rossa 3 

I-20010 Arluno (MI) 

Tel : +39 02 903731/800 985 597 

 

Suomi/Finland 

Oy AGA Ab, Linde Healthcare 

Itsehallintokuja 6 

FIN-02600 Espoo 

Puh/Tel: + 358 10 2421 

hctilaus@fi.aga.com  

 

Κύπρος 

Linde Hadjikyriakos Gas Ltd 

Λεωφόρος Λεμεσού 260, 2029 Στρόβολος 

Λευκωσία, Κύπρος. 

Τηλ. 77772828 ή +357-22482330 

info@cy.linde-gas.com 

 

Sverige 

AGA Gas AB, Linde Healthcare 

SE-181 81 Lidingö 

Tel: + 46 8 7311800/020 790 151 

healthcare@se.aga.com 

Latvija 

AGA SIA,  

Katrïnas St 5 

Riga, LV-1045 

Tel: +371 80005005 

aga.ksc@lv.aga.com 

United Kingdom 

INO Therapeutics UK 

301 Cornforth Drive, Sittingbourne Research 

Centre, Kent Science Park, 

Sittingbourne 

Kent ME9 8PX - UK.  

Tel: +44 1795 411552 

ukcsc@inotherapy.co.uk 

 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována měsíc/YYYY. 

 

Další zdroje informací 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu. 

45 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

INOmax 800 ppm mol/mol plyn k inhalaci 

Nitrogenii oxidum 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři.  Stejně 

postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 

informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci: 

1. 

Co je INOmax a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek INOmax používat 

7. 

Jak se INOmax používá 

8. 

Možné nežádoucí účinky 

9. 

Jak přípravek INOmax uchovávat 

10.  Obsah balení a další informace 

 

 

1. 

Co je INOmax a k čemu se používá 

 

INOmax obsahuje oxid dusnatý, plyn, který se používá k léčbě  

novorozenců s poruchou plic související s vysokým tlakem krve v plicích, stavem známým jako 

hypoxické respirační selhání. Vdechování této směsi plynů může zlepšit proudění krve plícemi a 

to pomůže zvýšit množství kyslíku, které se dostane do krevního oběhu Vašeho dítěte. 

Novorozenců, dětí a dospívajících ve věku 0-17 let a dospělých s vysokým krevním tlakem v 

plicích, který souvisí s operací srdce. Tato směs plynů může zlepšit funkci srdce a zvýšit průtok 

krve plícemi, což může pomoci zvýšit množství kyslíku, které se dostane do krevního oběhu. 

 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek  inomax používat  

 

Nepoužívejte INOmax 

 

jestliže jste Vy (jako pacient) nebo Vaše dítě (jako pacient) alergičtí (přecitlivělí) na oxid 

dusnatý nebo na kteroukoli další složku přípravku INOmax. (Oddíl šest obsahuje seznam všech 

složek přípravku). 

jestliže Vám bylo řečeno, že Vy (jako pacient) nebo Vaše dítě (jako pacient) máte abnormální 

oběh krve v srdci. 

 

Upozornění a opatření 

 

Inhalace oxidu dusnatého nemusí být vždy účinné, a proto pro Vás nebo Vaše dítě může být nezbytné 

použít jiné druhy léčby. 

 

Inhalace oxidu dusnatého může ovlivnit kapacitu krve pro přenášení kyslíku. Tato kapacita bude 

sledována v krevních odběrech, a je-li to nutné, dávkování inhalací oxidu dusnatého musí být sníženo. 

 

Oxid dusnatý může reagovat s kyslíkem a vytvářet oxid dusičitý, který může způsobit podráždění 

dýchacích cest. Lékař u Vás či Vašeho dítěte bude sledovat hladinu oxidu dusičitého a v případě 

zvýšených hodnot bude léčba INOmaxem upravena a dávkování příslušně sníženo. 

 

46 

Inhalace oxidu dusnatého může u Vás či Vašeho dítěte mírně ovlivnit destičky (složky krve, které 

pomáhají, aby se krev srážela) a je třeba sledovat všechny známky krvácení a/nebo modřiny. Budete-li 

pozorovat jakékoliv příznaky, které mohou souviset s krvácením, oznamte to ihned lékaři. 

 

U novorozených dětí s malformací, při které není bránice úplná a která se nazývá „vrozená brániční 

kýla“, nebyl pozorován žádný účinek inhalací oxidu dusnatého. 

 

U novorozenců se zvláštními malformacemi srdce, které lékaři nazývají „vrozené srdeční vady“, může 

inhalace oxidu dusnatého způsobit zhoršení oběhu. 

 

Děti 

 

INOmax nemá být používán u dětí narozených před 34. týdnem těhotenství. 

 

Další léčivé přípravky a INOmax 

 

O léčbě INOmaxem a dalšími léky rozhodne lékař, který bude na Vaši léčbu nebo na léčbu Vašeho 

dítěte pečlivě dohlížet.  

 

Prosím informujte svého lékaře o všech lécích, které Vy (jako pacient) nebo Vaše dítě (jako pacient) 

užíváte nebo jste v nedávné době užívali, a to i o léčivých přípravcích, které jsou dostupné bez 

lékařského předpisu. 

 

Některé léky mohou působit na schopnost krve vázat kyslík. Jde například o prilokain (lokální 

anestetikum používané k úlevě od bolesti v souvislosti s menšími bolestivými zákroky např. šití a 

menší chirurgické nebo diagnostické postupy) nebo glycerol trinitrát (užívaný k léčbě bolestí na hrudi). 

Pokud některý z těchto léčivých přípravků užíváte, bude Váš lékař zjišťovat, zda krev dostatečně váže 

kyslík. 

 

Těhotenství a kojení 

 

Použití INOmaxu se v průběhu těhotenství a kojení nedoporučuje. Pokud jste těhotná, nebo si myslíte, 

že byste mohla být těhotná, oznamte to svému lékaři před zahájením léčby INOmaxem 

 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, dříve než začnete užívat jakýkoliv lék. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

 

Není relevantní. 

 

INOmax obsahuje dusík 

 

 

3. 

Jak se INOmax podává 

 

Váš lékař rozhodne o správném dávkování INOmaxu a podá INOmax do plic Vám nebo Vašemu dítěti 

pomocí systému určeného k přivádění tohoto plynu. Tento systém zajistí přivádění správného 

množství oxidu dusnatého naředěním INOmaxu směsí kyslík/vzduch těsně před tím, než je podáván. 

 

K zajištění bezpečnosti Vás či Vašeho dítěte jsou systémy určené k podávání INOmaxu opatřeny 

zařízeními, která neustále měří množství oxidu dusnatého, kyslíku a oxidu dusičitého (chemické látky, 

která vzniká smísením oxidu dusnatého s kyslíkem) přiváděného do plic. 

 

O délce léčby INOmaxem rozhodne Váš lékař nebo lékař Vašeho dítěte.  

 

INOmax se podává v dávce 10 až 20 ppm (maximální dávka je 20 ppm u dětí a 40 ppm u dospělých), 

tj. part per million, plynu, který Vy nebo Vaše dítě vdechujete. Mělo by být usilováno o podávání co 

47 

nejnižší možné dávky. Léčba je obvykle vyžadována po dobu 4 dnů u novorozenců se selháním plic 

v souvislosti s vysokým krevním tlakem v plicích. U dětí a dospělých s vysokým krevním tlakem 

v plicích, který souvisí s operací na srdci, se INOmax podává obvykle 24-48 hodin. Léčba INOmaxem 

však může trvat také déle. 

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku, než jste měl(a) 

 

Příliš velké množství oxidu dusnatého může ovlivnit kapacitu krve pro přenos kyslíku. Tato kapacita 

bude sledována ve vzorcích krve a v případě potřeby bude dávka INOmaxu snížena. Může být také 

zváženo podání léčivých přípravků, jako je vitamin C, methylenová modř nebo eventuálně podání 

transfúze, aby se zlepšila kapacita krve pro přenos kyslíku. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek INOmax  

 

Léčba INOmaxem nesmí být přerušena náhle. Jestliže je léčba INOmaxem ukončena náhle, aniž by 

byla nejprve snižována jeho dávka, je známo, že může dojít k poklesu krevního tlaku nebo 

k opětovnému zvýšení tlaku v plicích. 

 

Lékař bude na konci léčby pomalu snižovat množství podáváného INOmaxu tak, aby se oběh v plicích 

nejdříve přizpůsobil přívodu kyslíku/vzduchu bez INOmaxu. Může tedy trvat den či dva, než bude 

možné léčbu INOmaxem zcela vysadit. 

 

Máte-li jakékoliv další otázky, týkající se používání tohoto léčivého přípravku, zeptejte se lékaře. 

 

 

4. 

Možné nežádoucí účinky  

 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého. Lékař bude Vás či Vaše díte důkladně vyšetřovat, aby přítomnost nežádoucích 

účinků zaznamenal. 

 

Mezi nežádoucí účinky pozorované v souvislosti s léčbou INOmaxem velmi často (u více než 1 osoby 

z 10) patří: 

• 

nízký počet krevních destiček 

 

Nežádoucí účinky, které se často vyskytují (u více než 1 uživatele ze 100) v souvislosti s léčbou 

přípravkem INOmax: 

 

• 

nízký krevní tlak, nevzdušnost nebo kolaps plíce. 

 

Nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout, avšak méně často (u 1 uživatele ze 100 až u 1 uživatele 

z 1000): 

• 

zvýšení methemoglobinu, což vede ke snížení schopnosti přenášet kyslík.  

 

Nežádoucí účinky, které byly pozorovány, ale o nichž není známa jejich četnost (četnost výskytu nelze 

z dostupných údajů stanovit): 

• 

bradykardie (nízká srdeční frekvence) nebo příliš nízké množství kyslíku v krvi (desaturace 

kyslíku/hypoxémie) při náhlém přerušení léčby 

• 

bolest hlavy, závratě, sucho v krku nebo dušnost po náhodném úniku oxidu dusnatého do 

okolního vzduchu (např. v důsledku netěsnosti zařízení nebo lahve). 

 

Pokud pociťujete bolest hlavy a jste v těsné blízkosti Vašeho dítěte, kterému je podáván INOmax, měli 

byste ihned informovat ošetřující personál. 

 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, i po propuštění Vás či Vašeho 

dítěte z nemocnice, prosím, sdělte to svému lékaři. 

48 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního 

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V

*

. Nahlášením nežádoucích účinků 

můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

 

5. 

Jak přípravek inomax uchovávat 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za značkou EXP. Doba 

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

Léčba INOmaxem by měla být používána a aplikována pouze pod dohledem ošetřujícího personálu. 

 

Lahve  s INOmaxem  by  měly  být  bezpečně  skladovány  tak,  aby  se  zabránilo  jejich  pádu  a 

potenciálnímu následnému poškožení. 

 

INOmax  by  měl  být  používán  a  podáván  pouze  personálem,  který  byl  k jeho  používání  a 

k manipulaci s ním speciálně vyškolen. 

 

Je nutno dodržovat všechna nařízení týkající se zacházení s lahvemi na stlačený plyn.  

Uchovávání v nemocnici kontrolují odborníci. Lahve na stlačený plyn se musí uchovávat v dobře 

větraných místnostech nebo přístřešcích, kde jsou chráněny před deštěm a přímým slunečním světlem. 

 

Chraňte lahve na stlačený plyn před nárazy, pády, oxidačními činidly a hořlavými materiály, 

vlhkostí a zdroji tepla nebo vznícení. 

 

Uchovávání v lékárně 

Lahve na stlačený plyn se musí uchovávat ve vzdušném a čistém uzavřeném prostoru, určenému 

pouze k uchovávání léčivého plynu. V tomto prostoru je nutno vymezit oddělené místo pro 

uchovávání lahví se stlačeným oxidem dusnatým. 

 

Uchovávání ve zdravotnickém zařízení 

Lahev na stlačený plyn se musí uložit na místo vybavené vhodným materiálem, který ji bude udržovat 

ve svislé poloze. 

 

Je-li  lahev  na  stlačený  plyn  prázdná,  nevyhazujte  ji.  Prázdné  lahve  budou  shromažďovány 

dodavatelem. 

 

 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co léčivý přípravek INOmax obsahuje 

 

Léčivou látkou přípravku INOmax je nitrogenii oxidum 800 ppm mol/mol.  

2litrová lahev se stlačeným plynem plněným při tlaku 155 barr obsahuje celkem 307 litrů plynu pod 

tlakem 1 barr při 15 °C..  

10litrová lahev se stlačeným plynem plněným při tlaku 155 barr obsahuje celkem 1535 litrů plynu pod 

tlakem 1 barr při 15 °C 

 

Pomocnou látkou je dusík. 

 

Jak léčivý přípravek INOmax vypadá a co obsahuje toto balení 

 

Inhalační plyn 

 

49 

INOmax se dodává ve dvoulitrových a desetilitrových hliníkových lahvích na stlačený plyn 

(identifikovaných akvamarínovým hrdlem a bílým tělem lahve) plněných při tlaku 155 barr, které jsou 

vybaveny ventilem pozitivního (zbytkového) tlaku z nerezové oceli a speciálním připojovacím 

výstupem. 

 

INOmax je k dispozici ve 2litrových a 10litrových lahvích se stlačeným plynem. 

 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

 

Držitel rozhodnutí o registraci 

Linde Healthcare AB 

SE-181 81 Lidingö 

Švédsko 

 

Výrobce 

Linde France 

Z.I. Limay-Porcheville 

3 avenue Ozanne 

78440 Porcheville 

Francie 

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 

 

België/Belgique/Belgien 

Linde Gas Belgium N.V. 

Westvaartdijk 85 

B-1850 Grimbergen  

Tél/Tel.: +32 70 233 826 

info.healthcare.be@linde.com 

 

Lietuva 

UAB "AGA" 

Didlaukio g. 69 

LT-08300, Vilnius 

Tel.: +370 2787787  

administracija@lt.aga.com 

 

България 

Linde Healthcare AB 

SE-181 81 Lidingö 

Sweden 

Tel: +46 8 7311000 

 

Luxembourg/Luxemburg 

Linde Gas Belgium N.V. 

Westvaartdijk 85 

B-1850 Grimbergen  

Tél/Tel.: +32 70 233 826 

info.healthcare.be@linde.com 

 

Česká republika 

Linde Gas a.s. 

U Technoplynu 1324 

198 00 Praha 9 

Tel: +420 800 121 121 

info.cz@linde.com 

 

Magyarország 

Linde Gáz Magyarország Zrt. 

Illatos út 11/A. 

H-1097 Budapest 

Tel.: +361 347 4843 

healthcare@hu.linde-gas.com 

 

Danmark 

Linde Healthcare AGA A/S 

Vermlandsgade 55 

DK-2300 Copenhagen S 

Tlf: + 45 70 104 103 

Healthcare@dk.aga.com 

 

Malta 

Linde Healthcare AB 

SE-181 81 Lidingö 

Sweden 

Tel: +46 8 7311000 

 

Deutschland 

Linde Gas Therapeutics GmbH 

Mittenheimer Straße 62 

85764 Oberschleißheim 

 

Nederland 

Linde Gas Therapeutics Benelux B.V. 

De Keten 7  

NL-5651 GJ Eindhoven 

Tel: +31 40 282 58 25 

50 

Tel: +49 89 37000-0 

medizinische.gase@de.linde-gas.com 

 

 

info.healthcare.nl@linde.com 

 

Eesti 

AS Eesti AGA 

Pärnu mnt. 141 

EE - 11314 Tallinn 

Tel: +372 650 4500 

aga@aga.ee 

 

 

Norge 

AGA AS, Linde Healthcare 

Postboks 13 Nydalen 

N-0409 Oslo 

Tlf. +47 23177200 

healthcare@no.aga.com 

 

Ελλάδα 

ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ ΕΠΕ 

Θέση Τρύπιο Λιθάρι  

GR-19600 Μάνδρα Αττικής  

Τηλ: 0030 211-1045500-510 

healthcare@gr.linde-gas.com 

 

Österreich 

Linde Healthcare 

Linde Gas GmbH 

Modecenterstr.17/ Objekt 1/3.OG 

A-1110 Wien 

Tel: +43(0)50.4273-2200 

Fax: +43(0)50.4273-2260 

healthcare@at.linde-gas.com 

 

España 

Abelló Linde, S.A. 

C/ Bailén 105  

E-08009 (Barcelona) 

Tel: +34 900 941 857 / +34 902 426 462 

hospitalcare@es.linde-gas.com 

 

Polska 

Linde Gaz Polska Sp. z o.o. 

Ul. Prof. Michala Žyczkowskiego 17 

31-864 Krakow 

Tel.: 0 801 142 748 / +48 (12) 643 92 00 

healthcare@pl.linde-gas.com 

 

France 

Linde France - Activité médicale - Linde 

Healthcare 

3 avenue Ozanne 

Z.I. Limay-Porcheville 

78440 Porcheville  

Tél: +33 810 421 000 

infotherapies@linde.com 

Portugal 

Linde Portugal, Lda. 

Av. Infante D. Henrique Lotes 21-24 

P-1800-217 Lisboa 

Tel: + 351 218 310 420 

linde.portugal@pt.linde-gas.com 

Hrvatska 

Linde plin d.o.o. 

Kalinovac 2/a 

47000 Karlovac 

Croatia 

Tel. +385 47 609 200 

tg.info@hr.linde-gas.com 

 

România 

Linde Gaz România SRL 

str. Avram Imbroane nr. 9 

Timisoara 300136 - RO 

Tel: +40 256 300 700 

healthcare@ro.linde-gas.com 

 

Ireland 

INO Therapeutics UK 

301 Cornforth Drive, Sittingbourne Research 

Centre, Kent Science Park, 

Sittingbourne 

Kent ME9 8PX - UK.  

Tel: +44 1795 411552 

ukcsc@inotherapy.co.uk 

 

Slovenija 

Linde plin d.o.o., Celje 

Bukovžlak 65/b 

SI-3000 CELJE 

Tel: + 386 (0)3 42 60 746 

prodaja@si.linde-gas.com 

 

Ísland 

Linde Healthcare  

Breiðhöfða 11 

IS-110 Reykjavik 

Slovenská republika 

Linde Gas k.s. 

Tuhovská 3 

SK-831 06 Bratislava 

51 

Sími: + 354 577 3030 

healthcare@is.aga.com 

 

Tel: +421 2 49 10 25 16 

healthcare.sk@linde.com 

Italia 

LINDE MEDICALE S.r.L 

Via Guido Rossa 3 

I-20010 Arluno (MI) 

Tel : +39 02 903731/800 985 597 

 

Suomi/Finland 

Oy AGA Ab, Linde Healthcare 

Itsehallintokuja 6 

FIN-02600 Espoo 

Puh/Tel: + 358 10 2421 

hctilaus@fi.aga.com  

 

Κύπρος 

Linde Hadjikyriakos Gas Ltd 

Λεωφόρος Λεμεσού 260, 2029 Στρόβολος 

Λευκωσία, Κύπρος. 

Τηλ. 77772828 ή +357-22482330 

info@cy.linde-gas.com 

 

Sverige 

AGA Gas AB, Linde Healthcare 

SE-181 81 Lidingö 

Tel: + 46 8 7311800/020 790 151 

healthcare@se.aga.com 

Latvija 

AGA SIA,  

Katrïnas St 5 

Riga, LV-1045 

Tel: +371 80005005 

aga.ksc@lv.aga.com 

United Kingdom 

INO Therapeutics UK 

301 Cornforth Drive, Sittingbourne Research 

Centre, Kent Science Park, 

Sittingbourne 

Kent ME9 8PX - UK.  

Tel: +44 1795 411552 

ukcsc@inotherapy.co.uk 

 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována měsíc/YYYY. 

 

Další zdroje informací 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu. 

 

Recenze

Recenze produktu INOMAX 400 PPM MOL/MOL INH. GAS 1X2LT Plyn k inhal.

Diskuze

Diskuze k produktu INOMAX 400 PPM MOL/MOL INH. GAS 1X2LT Plyn k inhal.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám