Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

INHIBACE 2,5 MG 28X2.5MG Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 25314

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ROCHE S.R.O.
Kód výrobku: 25314
Kód EAN: 8594040191665
Kód SÚKL: 14926
Držitel rozhodnutí: ROCHE S.R.O.
Přípravek Inhibace se užívá u dospělých při léčbě hypertenze (vysoký krevní tlak) a při léčbě chronické srdeční nedostatečnosti společně s diuretiky (močopudné léky) anebo digitalisovými glykosidy (léky zvyšující sílu srdečního svalu). Hypertenze je časté onemocnění, které postihuje zvláště jedince středního a vyššího věku. Přestože nemusíte pociťovat žádné důsledky tohoto onemocnění, Vaše srdce pracuje proti zvýšenému odporu, což může vyvolat zdravotní komplikace nyní anebo později. Proto je důležité hypertenzi léčit. Je nutné si však uvědomit, že Inhibace pouze pomáhá udržet Váš krevní tlak na přijatelné výši. Proto musíte Inhibace užívat přesně podle pokynů lékaře. Někteří nemocní musí užívat léky snižující krevní tlak po celý zbytek svého života. Chronická srdeční nedostatečnost je stav, kdy srdce nedokáže pumpovat tolik krve, aby jí byly dostatečně zásobeny všechny části těla. Můžete proto pociťovat únavu, dušnost, snížení fyzické výkonnosti a mohou Vám otékat kotníky a dolní končetiny. Inhibace sníží zatížení Vašeho srdce a umožní mu pracovat výkonněji.

Příbalový leták

1/6
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls259045/2011
Příbalová informace: informace pro uživatele
Inhibace 2,5 mg
Inhibace 5 mg
potahované tablety
Cilazaprilum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Inhibace a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Inhibace užívat
3. Jak se přípravek Inhibace užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Inhibace uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je přípravek Inhibace a k čemu se používá
Přípravek Inhibace obsahuje lék nazývaný cilazapril. Ten patří do skupiny léků nazývaných ACE
inhibitory (inhibitory angiotenzin-konvertujícího enzymu).
Přípravek Inhibace se užívá k léčbě následujících onemocnění:
- Vysoký krevní tlak (hypertenze)
- Chronické (dlouhotrvající) srdeční selhání.
Přípravek Inhibace působí na krevní cévy, které uvolňuje a rozšiřuje. Toto přispívá ke snížení
krevního tlaku. Rovněž tím usnadňuje srdci pumpovat krev do celého těla, pokud máte chronické
srdeční selhání.
Lékař Vám může předepsat další léky, které, stejně jako přípravek Inhibace, pomáhají k léčbě Vašich
zdravotních obtíží.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Inhibace užívat
Neužívejte přípravek Inhibace
- jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý/á) na cilazapril nebo na kteroukoli další složku přípravku
Inhibace (viz bod 6: Obsah balení a další informace).
- jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý/á) na jiné léky ze skupiny ACE inhibitorů, jako jsou
kaptopril, enalapril, lisinopril a ramiprinil.
- jestliže se u Vás po užívání jiných ACE inhibitorů objevil závažný nežádoucí účinek nazývaný
angioedém (angioneurotický edém), jestliže máte hereditární (vrozený) angioedém nebo
angioedém neznámé příčiny. Příznaky jsou otok obličeje, rtů, úst a jazyka.
- jestliže jste těhotná déle jak 3 měsíce. (Je rovněž vhodné vyvarovat se užívání přípravku
Inhibace v průběhu časného těhotenství - viz bod Těhotenství a Kojení.)
2/6
Pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká, neužívejte přípravek Inhibace. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Inhibace užívat.
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Inhibace se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem
- jestliže máte problémy se srdcem. Přípravek Inhibace není vhodný pro osoby s určitými typy
srdečních onemocnění.
- jesliže jste prodělal(a) cevní mozkovou příhodu (mrtvici) nebo máte problémy s cévním
zásobením (prokrvením) mozku.
- jestliže máte závažné problémy s játry nebo se u Vás objeví žloutenka.
- jestliže máte problémy s ledvinami nebo máte problémy s prokrvením ledvin, které se nazývá
stenóza (zúžení) renální artérie.
- jestliže podstupujete dialýzu.
- jestliže jste v nedávné době zvracel(a) nebo měl(a) průjem.
- jestliže držíte dietu s kontrolovaným příjmem soli (sodíku).
- jestliže máte podstoupit plánovanou léčbu ke snížení alergie na včelí nebo vosí bodnutí
(desenzibilizační léčba).
- jestliže máte podstoupit plánovanou operaci (včetně zubařských zákroků). To je proto, že
některá anestetika mohou snižovat krevní tlak a ten by pak mohl být příliš nízký.
- jestliže se Vám hromadí tekutina v dutině břišní (ascites).
- jestliže máte cukrovku (diabetes).
- jestliže máte kolagenní cévní onemocnění.
- jestliže podstupujete LDL aferézu se sulfátem dextranu.
Pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká, nebo pokud si nejste jistý(á), promluvte si se svým
lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Inhibace užívat.
Pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo můžete být těhotná), musíte informovat svého lékaře. Přípravek
Inhibace není doporučen v časném těhotenství a nesmí se užívat v případě, že jste těhotná déle než 3
měsíce, protože, pokud je užíván v tomto stupni těhotenství, mohl by vážně poškodit dítě (viz bod
Těhotenství a Kojení).
Děti
Přípravek Inhibace není určen k podávání dětem.
Další léčivé přípravky a přípravek Inhibace
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. To je proto, že přípravek
Inhibace může ovlivnit způsob, jakým některé léky účinkují. Stejně tak některé léky mohou ovlivnit
způsob, jakým účinkuje přípravek Inhibace.
Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte jakékoli z následujících léků:
- diuretika (močopudné léky) viz Vysoký krevní tlak (hypertenze) v bodě 3 Jak se
přípravek Inhibace užívá.
- jakékoli léky k léčbě vysokého krevního tlaku.
- léky nazývané nesteroidní antiflogistika (NSAID). Tyto léky zahrují např. acylpirin,
indometacin a ibuprofen.
- inzulin nebo jiné léky k léčbě cukrovky (diabetu).
- lithium (užívané k léčbě deprese).
- steroidní léky (jako je např. hydrokortizon, prednizolon a dexametazon) nebo další léky, které
potlačují činnost imunitního systému.
- potravinové doplňky obsahující draslík (včetně náhražek soli) nebo močopudné léky šetřící
draslík.
- antagonisty aldosteronu.
- sympatomimetika.
- anestetika, narkotika.
- tricyklická antidepresiva, antipsychotika.
3/6
- sloučeniny zlata (užívané k léčbě revmatoidní artritidy).
Přípravek Inhibace s jídlem a pitím
Pokud užíváte potravinové doplňky, které obsahují draslík, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Těhotenství
Pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo můžete otěhotnět), musíte to sdělit svému lékaři. Lékař Vám
obvykle doporučí ukončit užívání přípravku Inhibace dříve, než otěhotníte, nebo co nejdříve poté, kdy
zjistíte, že jste těhotná. Rovněž Vám místo přípravku Inhibace doporučí jiný lék. Přípravek Inhibace
není doporučen v časném těhotenství a nesmí se užívat, pokud jste těhotná déle než 3 měsíce, protože,
pokud se užívá po třetím měsíci těhotenství, může vážně poškodit dítě.
Kojení
Pokud kojíte, nebo se chystáte s kojením začít, sdělte to svému lékaři. Přípravek Inhibace není
doporučen kojícím matkám. Lékař Vám může vybrat jiný lék, pokud si přejete kojit, zvláště pokud je
Vaše dítě novorozenec nebo předčasně narozené.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při užívání přípravku Inhibace můžete pociťovat závratě. Ty jsou více pravděpodobné při prvním
zahájení léčby. Pokud pociťujete závrať, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje.
Přípravek Inhibace obsahuje
Přípravek Inhibace obsahuje laktosu, což je určitý typ cukru. Pokud máte intoleranci (nesnášenlivost)
laktosy, sdělte to svému lékaři dříve, než začnete přípravek Inhibace užívat.
3. Jak se přípravek Inhibace užívá
Vždy užívejte přípravek Inhibace přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Užívání tohoto léčivého přípravku
- Užívejte vždy jednu tabletu přípravku Inhibace každý den.
- Tabletu spolkněte celou a zapijte ji dostatečným množstvím vody.
- Není důležité, ve kterou denní dobu přípravek Inhibace užíváte, vždy jej ale užívejte přibližně
ve stejnou dobu každý den.
- Přípravek Inhibace můžete užívat před nebo po jídle.
Vysoký krevní tlak (hypertenze)
- Obvyklá úvodní dávka pro dospělé je 1 mg denně.
- Lékař bude zvyšovat dávku až do té doby, než bude krevní tlak upraven obvyklá udržovací
dávka je mezi 2,5 mg a 5 mg denně.
- Pokud máte problémy s ledvinami, nebo pokud jste starší, může Vám lékař předepsat nižší
dávku.
- Pokud již užíváte diuretika (močopudné léky), lékař Vám doporučí ukončit jejich užívání
přibližně 3 dny před zahájením léčby přípravkem Inhibace. Obvyklá úvodní dávka přípravku
Inhibace je pak 0,5 mg denně. Lékař bude zvyšovat dávku až do té doby, než bude krevní tlak
upraven.
Chronické srdeční selhání
- Obvyklá úvodní dávka je 0,5 mg denně.
- Lékař bude poté dávku zvyšovat obvyklá udržovací dávka je mezi 1 mg a 2,5 mg denně.
- Pokud máte problémy s ledvinami, nebo pokud jste staršího věku, může Vám lékař podávat
nižší dávku.
- Pokud máte jaterní cirhózu bez ascitu (tekutiny v břiše), nebude Vám lékař dávat dávku vyšší
než 0,5 mg denně a bude pečlivě sledovat Váš krevní tlak.
4/6
Jestliže jste užil(a) více přípravku Inhibace, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více přípravku Inhibace, než jste měl(a), nebo pokud někdo další užil tablety
přípravku Inhibace, okamžitě to sdělte svému lékaři nebo vyhledejte nejbližší nemocnici. Balení léku
vezměte s sebou. Mohou se objevit následující účinky: pocit závrati nebo opilosti, povrchní dýchání,
chladná vlhká kůže, neschopnost pohybu nebo řeči a zpomalená srdeční frekvence.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Inhibace
- Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, zapomenutou dávku vynechejte. Poté si vezměte
následující dávku jako obvykle.
- Nezdvojnásobujte následující dávku (dvě dávky ve stejnou dobu), abyste nahradil(a)
vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Inhibace nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Závažné reakce:
Pokud se u Vás projeví závažná reakce nazývaná angioedém (angioneurotický edém), ukončete
užívání přípravku Inhibace a okamžitě vyhledejte lékaře. Příznaky mohou být následující:
- Náhlý otok obličeje, hrdla, rtů nebo úst. To může vést k obtížím s dýcháním nebo polykáním.
Poruchy krve, hlášené při užívání ACE inhibitorů, zahrnují:
- Nízký počet červených krvinek (anémie). Příznaky zahrnují pocit únavy, bledost kůže,
zrychlený nebo nepravidelný tlukot srdce (palpitace) a dušnost.
- Nízký počet všech typů bílých krvinek. Příznaky zahrnují zvýšený počet infekcí, např. úst,
dásní, hrdla a plic.
- Nízký počet krevních destiček v krvi. Příznaky zahrnují snadnou tvorbu modřin a krvácení
z nosu.
Další možné nežádoucí účinky:
Časté (postihují méně než 1 osobu z 10)
- Pocit závrati
- Kašel
- Pocit na zvracení (nauzea)
- Pocit únavy
- Bolest hlavy
Méně časté (postihují méně než 1 osobu ze 100)
- Nízký krevní tlak. To může vést k pocitu slabosti, závrati nebo opilosti a může též způsobovat
rozmazané vidění a mdlobu. Výrazné snížení krevního tlaku může zvyšovat riziko srdeční
příhody (infarktu) nebo cévní mozkové příhody (mrtvice) u určitých pacientů.
- Zvýšení tepové frekvence
- Pocit slabosti
- Bolesti na hrudi
- Potíže s dýcháním, včetě dušnosti a pocitu tíhy na hrudi
- Příznaky rýmy nebo ucpaný nos a kýchání (rýma)
- Suchá a opuchlá ústa
- Nechutenství
- Změna chuti
- Průjem nebo zvracení
5/6
- Kožní vyrážka (která může být závažná)
- Svalové křeče nebo bolesti svalů nebo kloubů
- Impotence
- Zvýšené pocení
- Návaly horka
- Poruchy spánku
Vzácné (postihují méně než 1 osobu z 1000)
- Prokázání sníženého počtu červených krvinek, bílých krvinek nebo krevních destiček v krevních
testech (anémie, neutropenie, agranulocytóza a trombocytopenie)
- Určitý typ závažné alergické reakce (anafylaxe)
- Ischémie (nedokrvení) mozku, tranzitorní ischemická ataka (malá mrtvice), cévní mozková
příhoda (mrtvice) (mohou se objevit, pokud krevní tlak příliš poklesne)
- Srdeční infarkt (může se objevit, pokud krevní tlak příliš poklesne)
- Nepravidelný tlukot srdce
- Intersticiální plicní onemocnění
- Obtíže podobající se systémovému lupus erythematodes
- Mravenčení a znecitlivění rukou a nohou
- Sípot
- Pocit plného nosu nebo pulzující bolesti za nosem, tvářemi a očima (sinusitida, zánět
obličejových dutin)
- Bolest jazyka
- Pankreatitida (zánět slinivky břišní). Příznaky zahrnují silnou bolest břicha, která se šíří do zad.
- Změny funkce jater a ledvin (které se prokáží v krevních testech nebo rozboru moči)
- Porucha jater, jako je hepatitida (zánět jater) nebo jaterní poškození
- Závažné kožní reakce, které zahrnují tvorbu puchýřů nebo olupování kůže
- Zvýšená citlivost na světlo
- Ztráta vlasů (která může být dočasná)
- Vypadávání a odlučování nehtů z nehtových lůžek
- Zvětšení prsů u mužů
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. Jak přípravek Inhibace uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Inhibace 2,5 mg: Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Inhibace 5 mg: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Přípravek Inhibace nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za zkratkou
Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Inhibace obsahuje
- Léčivou látkou je cilazaprilum 2,5 mg ve formě monohydrátu (2,61 mg) v 1 tabletě Inhibace 2,5 mg,
cilazaprilum 5 mg ve formě monohydrátu (5,22 mg) v 1 tabletě Inhibace 5 mg.
6/6
- Dalšími složkami jsou ve všech silách tablet monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mastek, natrium-
stearyl-fumarát, hypromelosa 2910/3 a 2910/6, červený oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý
(E172) pouze tablety o síle 2,5 mg, oxid titaničitý (E171).
Jak přípravek Inhibace vypadá a co obsahuje toto balení
Inhibace 2,5 mg: světle červenohnědé, oválné, bikonvexní potahované tablety, s půlicí rýhou na jedné
straně, s nápisem CIL 2,5 na druhé straně.
Inhibace 5 mg: červenohnědé až hnědé, oválné, potahované tablety, s půlicí rýhou na jedné straně, s
nápisem CIL 5 na druhé straně.
Tabletu lze dělit na dvě stejné dávky.
Balení
Inhibace 2,5 mg: blistr - 28 tablet
skleněná lahvička 100 tablet
Inhibace 5 mg: blistr - 28 tablet
skleněná lahvička 100 tablet
Držitel rozhodnutí o registraci
Roche s.r.o., Praha, Česká republika
Výrobce odpovědný za propouštění šarží
Roche Pharma AG
Emil-Barell-Strasse 1
D-79639 Grenzach-Wyhlen
Německo
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Rakousko: Inhibace Roche
Belgie, Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Lucembursko, Polsko, Španělsko: Inhibace
Německo: Dynorm
Řecko, Irsko, Velká Británie: Vascace
Itálie, Portugalsko: Inibace
Nizozemsko: Vascase
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 8.8.2012

Recenze

Recenze produktu INHIBACE 2,5 MG 28X2.5MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu INHIBACE 2,5 MG 28X2.5MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám