Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 17866
Kód EAN: 8594739026674
Kód SÚKL: 94810
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Hypotylin se používá při léčení vysokého krevního tlaku, u mírného zvýšení samostatně, u těžších forem v kombinaci s jinými léky. Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.

Příbalový leták

1
sp.zn. sukls113037/2013


Příbalová informace: informace pro uživatele

Hypotylin
tablety
metipamidum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lekárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Hypotylin a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Hypotylin užívat
3. Jak se přípravek Hypotylin užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Hypotylin uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Hypotylin a k čemu se používá

Hypotylin je lék, který výrazně snižuje krevní tlak a má mírný a přechodný močopudný účinek.
Hypotylin se používá při léčení vysokého krevního tlaku, u mírného zvýšení samostatně, u těžších
forem v kombinaci s jinými léky.
Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Hypotylin užívat

Neužívejte přípravek Hypotylin
- Jestliže jste alergický/á na léčivou látku metipamid nebo na příbuzné látky ze skupiny
sulfonamidů anebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
- Jestliže trpíte těžkou poruchou funkce jater nebo ledvin nebo výrazně nízkou hladinou draslíku
v krvi.

Upozornění a opatření
Při některých onemocněních je třeba zvláštní opatrnosti při podání přípravku Hypotylin. Před užitím
přípravku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud trpíte onemocněním srdce, jater,
ledvin, dnou, cukrovkou anebo alergickým onemocněním, aby mohl zvážit Vaši léčbu přípravkem
Hypotylin.
U diabetiků léčených léky na snižování hladiny cukru v krvi je možné ovlivnění této hladiny, proto ji
lékař bude pravidelně sledovat a dávkování léků na cukrovku podle ní upraví.
Během léčby Vám bude pravidelně kontrolována krevní hladina elektrolytů, zejména draslíku.

2
Další léčivé přípravky a přípravek Hypotylin
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Účinky přípravku Hypotylin a následujících léků se mohou navzájem ovlivňovat:
- léky užívané k léčbě poruch srdečního rytmu (např. amiodaron, digoxin aj.),
- léky na léčbu cukrovky (např. metformin),
- léky snižující krevní tlak,
- léky na uklidnění a na spaní,
- léky užívané k léčbě deprese ze skupiny tricyklických antidepresiv (např. amitriptylin),
- lithium (užívané k léčbě maniodepresivní poruchy),
- perorální kortikosteroidy užívané na např. léčbu astmatu nebo revmatoidní artritidy.

Bez porady s lékařem neužívejte současně s přípravkem Hypotylin žádné volně prodejné léky.
Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již užíváte Hypotylin.

Hypotylin s jídlem, pitím a alkoholem
Jídlo a pití neovlivňuje užívání přípravku Hypotylin. Během léčby se nedoporučuje pít alkoholické
nápoje.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Přípravek Hypotylin se nedoporučuje používat během těhotenství a kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Na počátku léčby přípravkem Hypotylin může pokles krevního tlaku ovlivnit Vaši pozornost,
motorickou koordinaci a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, ovládání strojů, práce
ve výškách apod.). Proto byste činnosti vyžadující zvýšenou pozornost měli vykonávat jen na základě
výslovného souhlasu lékaře.

Hypotylin obsahuje mléčný cukr laktosu
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento
léčivý přípravek používat.


3. Jak se přípravek Hypotylin užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přesné dávkování a délku léčby určuje vždy lékař. Obvykle se užívá 1/2 až 1 tableta 1x denně. Tabletu
lze rozdělit na dvě stejné dávky. Po dosažení žádoucího účinku může lékař snížit dávkování na 1/2 až
1 tabletu přípravku obden. Při nedostatečném účinku může naopak lékař dávku zvýšit na 2 tablety
denně. Tablety užívejte po jídle a zapijte vodou.

Použití u dětí a dospívajících
Přípravek není určen k léčbě dětí a mladistvých do 18 let vzhledem k nedostatku zkušeností s podáním
Hypotylinu této věkové skupině.

Pokud máte pocit, že účinek léku Hypotylin je příliš silný nebo slabý, oznamte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Hypotylin, než jste měl(a)
3
Při předávkování nebo náhodném požití léku dítětem ihned vyhledejte lékaře.


Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Hypotylin
Pokud jste zapomněl(a) užít dávku, užijte ji, jakmile si vzpomenete a pokračujte v léčbě podle
obvyklého plánu. Přiblížil-li se čas na následující dávku, vynechte zapomenutou dávku a užijte až
následující dávku. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Hypotylin
Léčba je obvykle dlouhodobá. Bez porady s Vaším lékařem nepřerušujte užívání přípravku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Mohou se objevit následující vedlejší účinky:

Vzácné (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 10 000):
zvýšená hladina vápníku v krvi, zejména v prvních měsících léčby.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit četnost)
bolesti hlavy, závratě, pocity mravenčení v prstech;
bušení srdce;
únava, slabost;
nevolnost, zvracení, pocení;
v prvních měsících léčby se mohou objevit některé laboratorní změny jako např. snížená
hladina draslíku nebo sodíku, zvýšená hladina kyseliny močové v krvi nebo mírné přechodné
zvýšení jaterních enzymů.
ovlivnění hladiny cukrů v krvi.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak přípravek Hypotylin uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
4
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce za EXP. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Hypotylin obsahuje
Léčivou látkou je metipamidum 2,5 mg v 1 tabletě.
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý,
mikrokrystalická celulosa, stearan hořečnatý.

Jak přípravek Hypotylin vypadá a co obsahuje toto balení
Hypotylin jsou téměř bílé až nažloutlé tablety s půlící rýhou. Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky.
Velikost balení: 30 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
28.8.2013

Recenze

Recenze produktu HYPOTYLIN TBL 30X2.5MG

Diskuze

Diskuze k produktu HYPOTYLIN TBL 30X2.5MG

Přidat nový příspěvek do diskuze