Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

HYPOTYLIN TBL 30X2.5MG - diskuze

Kód výrobku: 17866

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - HYPOTYLIN TBL 30X2.5MG

sp.zn. sukls113037/2013

Příbalová informace: informace pro uživatele

Hypotylin

tablety metipamidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lekárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Hypotylin a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Hypotylin užívat
 3. Jak se přípravek Hypotylin užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Hypotylin uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Hypotylin a k čemu se používá

Hypotylin je lék, který výrazně snižuje krevní tlak a má mírný a přechodný močopudný účinek. Hypotylin se používá při léčení vysokého krevního tlaku, u mírného zvýšení samostatně, u těžších forem v kombinaci s jinými léky. Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Hypotylin užívat

Neužívejte přípravek Hypotylin

 • Jestliže jste alergický/á na léčivou látku metipamid nebo na příbuzné látky ze skupiny sulfonamidů anebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • Jestliže trpíte těžkou poruchou funkce jater nebo ledvin nebo výrazně nízkou hladinou draslíku v krvi.

Upozornění a opatření

Při některých onemocněních je třeba zvláštní opatrnosti při podání přípravku Hypotylin. Před užitím přípravku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud trpíte onemocněním srdce, jater, ledvin, dnou, cukrovkou anebo alergickým onemocněním, aby mohl zvážit Vaši léčbu přípravkem Hypotylin. U diabetiků léčených léky na snižování hladiny cukru v krvi je možné ovlivnění této hladiny, proto ji lékař bude pravidelně sledovat a dávkování léků na cukrovku podle ní upraví. Během léčby Vám bude pravidelně kontrolována krevní hladina elektrolytů, zejména draslíku.

Další léčivé přípravky a přípravek Hypotylin

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Účinky přípravku Hypotylin a následujících léků se mohou navzájem ovlivňovat:

 • léky užívané k léčbě poruch srdečního rytmu (např. amiodaron, digoxin aj.),
 • léky na léčbu cukrovky (např. metformin),
 • léky snižující krevní tlak,
 • léky na uklidnění a na spaní,
 • léky užívané k léčbě deprese ze skupiny tricyklických antidepresiv (např. amitriptylin),
 • lithium (užívané k léčbě maniodepresivní poruchy),
 • perorální kortikosteroidy užívané na např. léčbu astmatu nebo revmatoidní artritidy.

Bez porady s lékařem neužívejte současně s přípravkem Hypotylin žádné volně prodejné léky. Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již užíváte Hypotylin.

Hypotylin s jídlem, pitím a alkoholem

Jídlo a pití neovlivňuje užívání přípravku Hypotylin. Během léčby se nedoporučuje pít alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Přípravek Hypotylin se nedoporučuje používat během těhotenství a kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Na počátku léčby přípravkem Hypotylin může pokles krevního tlaku ovlivnit Vaši pozornost, motorickou koordinaci a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, ovládání strojů, práce ve výškách apod.). Proto byste činnosti vyžadující zvýšenou pozornost měli vykonávat jen na základě výslovného souhlasu lékaře.

Hypotylin obsahuje mléčný cukr laktosu

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek používat.

3. Jak se přípravek Hypotylin užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přesné dávkování a délku léčby určuje vždy lékař. Obvykle se užívá 1/2 až 1 tableta 1x denně. Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky. Po dosažení žádoucího účinku může lékař snížit dávkování na 1/2 až 1 tabletu přípravku obden. Při nedostatečném účinku může naopak lékař dávku zvýšit na 2 tablety denně. Tablety užívejte po jídle a zapijte vodou.

Použití u dětí a dospívajících

Přípravek není určen k léčbě dětí a mladistvých do 18 let vzhledem k nedostatku zkušeností s podáním Hypotylinu této věkové skupině.

Pokud máte pocit, že účinek léku Hypotylin je příliš silný nebo slabý, oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Hypotylin, než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití léku dítětem ihned vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Hypotylin

Pokud jste zapomněl(a) užít dávku, užijte ji, jakmile si vzpomenete a pokračujte v léčbě podle obvyklého plánu. Přiblížil-li se čas na následující dávku, vynechte zapomenutou dávku a užijte až následující dávku. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Hypotylin

Léčba je obvykle dlouhodobá. Bez porady s Vaším lékařem nepřerušujte užívání přípravku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Mohou se objevit následující vedlejší účinky:

Vzácné (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 10 000):

zvýšená hladina vápníku v krvi, zejména v prvních měsících léčby.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit četnost)

bolesti hlavy, závratě, pocity mravenčení v prstech; bušení srdce; únava, slabost; nevolnost, zvracení, pocení; v prvních měsících léčby se mohou objevit některé laboratorní změny jako např. snížená hladina draslíku nebo sodíku, zvýšená hladina kyseliny močové v krvi nebo mírné přechodné zvýšení jaterních enzymů. ovlivnění hladiny cukrů v krvi.

Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Hypotylin uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Hypotylin obsahuje

Léčivou látkou je metipamidum 2,5 mg v 1 tabletě. Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mikrokrystalická celulosa, stearan hořečnatý.

Jak přípravek Hypotylin vypadá a co obsahuje toto balení

Hypotylin jsou téměř bílé až nažloutlé tablety s půlící rýhou. Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky. Velikost balení: 30 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

28.8.2013

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 17866
Kód EAN: 8594739026674
Kód SÚKL: 94810
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Hypotylin se používá při léčení vysokého krevního tlaku, u mírného zvýšení samostatně, u těžších forem v kombinaci s jinými léky. Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

HYPOTYLIN TBL 30X2.5MG – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu HYPOTYLIN TBL 30X2.5MG zobrazíte nebo stáhnete zde: HYPOTYLIN TBL 30X2.5MG.pdf

Recenze

Recenze produktu HYPOTYLIN TBL 30X2.5MG

Diskuze

Diskuze k produktu HYPOTYLIN TBL 30X2.5MG

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám