Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

HYCAMTIN 1 MG 10X1MG Tobolky - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 137413

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Kód výrobku: 137413
Kód EAN: 8594050589087
Kód SÚKL: 29338
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE

Příbalový leták

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA I 

 

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 

 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
HYCAMTIN 1 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok 
HYCAMTIN 4 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 
HYCAMTIN 1 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok 
Jedna lahvička obsahuje topotecanum 1 mg (jako topotecani hydrochloridum). 
 
Celkový obsah léčivé látky v injekční lahvičce poskytuje 1 mg léčivé látky na 1 ml, pokud je 
připraven podle doporučení. 
 
HYCAMTIN 4 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok 
Jedna lahvička obsahuje topotecanum 4 mg (jako topotecani hydrochloridum). 
 
Celkový obsah léčivé látky v injekční lahvičce poskytuje 1 mg léčivé látky na 1 ml, pokud je 
připraven podle doporučení. 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 
Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. 
 
Světle žlutý až nazelenalý prášek. 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1  Terapeutické indikace
 
 
Topotekan v monoterapii je indikován k léčbě: 
 

pacientek s metastazujícím karcinomem ovarií v případě selhání léků první volby nebo v 
případě následné terapie. 

 

pacientů s relapsem malobuněčného plicního karcinomu (SCLC), u kterých není opakovaná 
léčba režimem první volby považována za vhodnou (viz bod 5.1). 

 
Topotekan v kombinaci s cisplatinou je indikován u pacientek s karcinomem děložního hrdla 
rekurentním po radioterapii a u pacientek s onemocněním ve stadiu IVB. U pacientek, které již byly 
léčeny cisplatinou, se vyžaduje dostatečně dlouhý interval bez léčby k tomu, aby bylo možno 
považovat podání této kombinace za odůvodněné (viz bod 5.1). 
 
4.2  Dávkování a způsob podání 
 
Topotekan lze používat pouze na pracovištích specializovaných na podávání cytotoxické 
chemoterapie. Topotekan má být podáván pouze pod dohledem lékaře se zkušenostmi v používání 
chemoterapie (viz bod 6.6). 
 
Dávkování 
 
Při současném podávání topotekanu s cisplatinou je třeba prostudovat úplnou informaci o použití 
cisplatiny. 

 
Před podáním prvního cyklu topotekanu musí mít pacienti výchozí počet neutrofilů ≥ 1,5 x 10

9

/l, 

počet trombocytů ≥ 100 x 10

9

/l a hodnoty hemoglobinu ≥ 9 g/dl (po transfuzi, pokud je nutná). 

 
Ovariální karcinom a malobuněčný plicní karcinom 
Počáteční dávkování 
Doporučená dávka topotekanu je 1,5 mg/m

2

 plochy tělesného povrchu/den. Podává se denně formou 

30 minut trvající nitrožilní infuze, a to pět po sobě následujících dní, s intervalem tří týdnů mezi 
začátky jednotlivých cyklů. V léčbě je možné pokračovat, pokud je dobře snášena, až do progrese 
onemocnění (viz bod 4.8 a 5.1). 
 
Následující dávkování 
Topotekan nesmí být znovu aplikován, pokud není počet neutrofilů ≥ 1 x 10

9

/l, počet trombocytů 

≥ 100 x 10

9

/l a pokud nejsou hodnoty hemoglobinu ≥ 9 g/dl (po transfuzi, pokud je nutná). 

 
V běžné onkologické praxi se ke zvládnutí neutropenie buď podává topotekan současně s dalšími 
léčivými přípravky (např. G-CSF) nebo se k udržení počtu neutrofilů snižuje dávka. 
 
Pokud se u pacientů s výskytem těžké neutropenie (počet neutrofilů < 0,5 x 10

9

/l) trvající 7 nebo více 

dní nebo u těch, kde byla těžká neutropenie spojena s horečkou nebo infekcí, případně u pacientů, u 
nichž byla terapie pro neutropenii zpožděna, snižuje dávka, měla by být snížena o 0,25 mg/m

2

/den na 

1,25 mg/m

2

/den (nebo následně až na 1,0 mg/m

2

/den, pokud je to nezbytné). 

 
Dávky je třeba rovněž snížit, pokud počet trombocytů klesne pod hodnotu 25 x 10

9

/l. V klinických 

studiích byla aplikace topotekanu přerušena, pokud redukce dávky na 1,0 mg/m

2

/den

 

nedostačovala a 

vzhledem k nežádoucím účinkům by bylo nezbytné její další snížení. 
 
Karcinom děložního hrdla 
Počáteční dávkování 
Doporučená dávka topotekanu je 0,75 mg/m

2

/den podávaná 1., 2. a 3. den léčby formou intravenózní 

infuze trvající 30 minut. Cisplatina se podává formou intravenózní infuze 1. den léčby v dávce 
50 mg/m

2

/den následně po podání dávky topotekanu. Toto léčebné schéma se opakuje každých 

21 dnů, a to v šesti cyklech nebo do progrese onemocnění. 
 
Následující dávkování 
Topotekan nemá být znovu aplikován, pokud není počet neutrofilů  1,5 x 10

9

/l, počet trombocytů 

 100 x 10

9

/l a pokud nejsou hodnoty hemoglobinu  9 g/dl (po transfuzi, pokud je nutná). 

 
V běžné onkologické praxi se ke zvládnutí neutropenie buď podává topotekan současně s dalšími 
léčivými přípravky (např. G-CSF) nebo se k udržení počtu neutrofilů snižuje dávka. 
 
Pokud se u pacientek s výskytem těžké neutropenie (počet neutrofilů < 0,5 x 10

9

/l) trvající 7 nebo více 

dní nebo u těch, kde byla těžká neutropenie spojena s horečkou nebo infekcí, případně u pacientek, u 
nichž byla terapie pro neutropenii zpožděna, snižuje dávka, měla by být snížena o 20 % na 
0,60 mg/m

2

/den

 

v následujících cyklech (nebo následně až na 0,45 mg/m

2

/den,

 

pokud je to nezbytné). 

 
Podobně mají být dávky sníženy, pokud dojde k poklesu počtu trombocytů pod 25 x 10

9

/l. 

 

Zvláštní populace 
Pacienti s poruchou funkce ledvin 
Monoterapie (ovariální a malobuněčný plicní karcinom): 
S použitím topotekanu u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu < 20 ml/min) 
nejsou dostatečné zkušenosti. Použití topotekanu u této skupiny pacientů není doporučeno (viz 
bod 4.4). 
Omezené údaje naznačují, že by se u pacientů se středně těžkým renálním poškozením měly dávky 
snížit. Doporučené dávkování topotekanu v monoterapii u pacientů s ovariálním nebo malobuněčným 
plicním karcinomem a s clearance kreatininu mezi 20 až 39 ml/min je 0,75 mg/m

2

/den po dobu pěti po 

sobě následujících dnů. 
 
Kombinovaná léčba (karcinom děložního hrdla): 
V klinických studiích s topotekanem podávaným v kombinaci s cisplatinou k léčbě karcinomu 
děložního hrdla byla léčba zahájena pouze u pacientek s hodnotou sérového kreatininu menší nebo 
rovnou 1,5 mg/dl. Pokud při kombinované léčbě topotekanem/cisplatinou přesáhnou hodnoty 
sérového kreatininu 1,5 mg/dl, je třeba se řídit doporučeními pro snížení dávky/pokračování v léčbě 
cisplatinou uvedenými v úplné informaci o použití cisplatiny. K dispozici jsou pouze nedostatečné 
údaje týkající se pokračování monoterapie topotekanem u pacientek s karcinomem děložního hrdla, 
pokud je podávání cisplatiny přerušeno. 
 
Pacienti s poruchou funkce jater 
Malé skupině pacientů s poruchou funkce jater (sérový bilirubin v rozmezí 1,5 a 10 mg/dl) byl podán 
intravenózní topotekan v dávce 1,5 mg/m

2

/den po dobu pěti dnů každé tři týdny. Došlo k redukci 

clearance topotekanu, nicméně pro stanovení doporučeného dávkování pro tuto skupinu pacientů 
dosud není dostačující množství údajů (viz bod 4.4). 
 
S použitím topotekanu u pacientů s těžkou poruchou funkce jater (sérový bilirubin  10 mg/dl) 
způsobenou cirhózou nejsou dostatečné zkušenosti. Použití topotekanu u této skupiny pacientů není 
doporučeno (viz bod 4.4). 
 
Pediatrická populace 
V současnosti dostupné údaje jsou uvedeny v bodě 5.1 a 5.2, ale na jejich základě nelze učinit žádná 
doporučení ohledně dávkování. 
 
Způsob podání 
 
Topotekan musí být před použitím rekonstituován a dále naředěn (viz bod 6.6). 
 
4.3  Kontraindikace 
 

Závažná hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. 

Kojení (viz bod 4.6). 

Těžký útlum kostní dřeně před zahájením prvního cyklu vyjádřený výchozím počtem neutrofilů 
< 1,5 x 10

9

/l a/nebo počtem trombocytů < 100 x 10

9

/l. 

 
4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 
 
Hematologická toxicita je závislá na dávce. Pravidelně má být sledován úplný krevní obraz včetně 
počtu trombocytů (viz bod 4.2). 
 
Podobně jako další cytotoxické léčivé přípravky může topotekan způsobit těžkou myelosupresi. U 
pacientů léčených topotekanem byla hlášena myelosuprese vedoucí k sepsi a úmrtí v důsledku sepse 
(viz bod 4.8). 
 

Topotekanem vyvolaná neutropenie může způsobit neutropenickou kolitidu. V klinických studiích 
s topotekanem byly hlášeny případy neutropenické kolitidy s fatálními následky. U pacientů 
s horečkou, neutropenií a odpovídajícími příznaky abdominální bolesti by měla být zvážena možnost 
rozvoje neutropenické kolitidy. 
  
Při léčbě topotekanem byly hlášeny případy intersticiálního plicního onemocnění (IPO), z nichž 
některé byly fatální (viz bod 4.8). Rizikové faktory zahrnují IPO v anamnéze, plicní fibrózu, plicní 
karcinom, ozařování hrudníku a užívání pneumotoxických látek a/nebo užívání faktorů stimulujících 
kolonie. Pacienti musí být sledováni s ohledem na možný výskyt plicních příznaků svědčících pro IPO 
(např. kašel, horečka, dušnost a/nebo hypoxie) a v případě potvrzení diagnózy IPO musí být léčba 
topotekanem ukončena. 
 
Léčba topotekanem v monoterapii a topotekanem v kombinaci s cisplatinou je často spojena s klinicky 
relevantní trombocytopenií. Tuto skutečnost je třeba při předepisování přípravku HYCAMTIN vzít 
v úvahu např. pokud se zvažuje léčba u pacientek se zvýšeným rizikem nádorového krvácení. 
 
U pacientů v celkově špatném stavu (PS > 1) lze očekávat nižší terapeutickou odpověď a vyšší výskyt 
komplikací, jako jsou například horečka, infekce a sepse (viz bod 4.8). Pečlivé posouzení celkového 
stavu v době podávání léčby je důležité pro ujištění, že nedošlo ke zhoršení celkového stavu pacienta 
na úroveň 3. 
 
Dosud jsou jen omezené zkušenosti s podáváním topotekanu pacientům s těžkou poruchou funkce 
ledvin (clearance kreatininu < 20 ml/min) nebo s těžkou poruchou funkce jater způsobenou cirhózou 
(sérový bilirubin  10 mg/dl). U těchto skupin pacientů není proto podání topotekanu doporučeno (viz 
bod 4.2). 
 
Malé skupině pacientů s poruchou jaterních funkcí (sérový bilirubin v rozmezí 1,5 mg/dl a 10 mg/dl) 
byla podávána intravenózní dávka topotekanu 1,5 mg/m

2

/den po dobu 5 dní každé 3 týdny. Došlo k 

redukci clearance topotekanu, nicméně pro stanovení doporučeného dávkování pro tuto skupinu 
pacientů dosud není dostačující množství údajů (viz bod 4.2). 
 
4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 
 
Nebyly provedeny žádné in vivo studie farmakokinetických interakcí u lidí. 
 
Topotekan neinhibuje humánní enzymy P450 (viz bod 5.2). V populační studii nebylo při intravenózní 
formě aplikace prokázáno, že by souběžné podávání granisetronu, ondansetronu, morfinu nebo 
kortikosteroidů mělo signifikantní vliv na farmakokinetiku celkového topotekanu (účinné i neúčinné 
formy). 
 
Při kombinované léčbě topotekanem a dalšími protinádorovými chemoterapeutiky může být pro 
zlepšení snášenlivosti nezbytná redukce dávek jednotlivých léčivých přípravků. Při kombinaci 
topotekanu s platinovými cytostatiky dochází k rozdílným interakcím v závislosti na tom, zda je 
platinové cytostatikum podáno první nebo pátý den podávání topotekanu. Pokud jsou cisplatina nebo 
karboplatina aplikovány první den podávání topotekanu, musí být pro zlepšení snášenlivosti podány 
nižší dávky těchto léčiv než v případě jejich aplikace pátý den podávání topotekanu. 
 
Při podávání topotekanu (0,75 mg/m

2

/den po dobu pěti po sobě následujících dnů) a cisplatiny 

(60 mg/m

2

/den první den) 13 pacientkám s ovariálním karcinomem bylo 5. den léčby zaznamenáno 

mírné zvýšení AUC (12 %, n = 9) a C

max

 (23 %, n = 11). Není pravděpodobné, že by toto zvýšení bylo 

klinicky relevantní. 

 
4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 
 
Ženy ve fertilním věku / antikoncepce u mužů a žen 
 
V preklinických studiích bylo prokázáno, že topotekan způsobuje embryofetální úmrtí a malformace 
(viz bod 5.3). Podobně jako ostatní cytotoxické léčivé přípravky může topotekan způsobit poškození 
plodu, a proto by měly být ženy v reprodukčním věku poučeny o tom, že nemají v období terapie 
topotekanem otěhotnět. 
 
Stejně jako u všech cytotoxických chemoterapeutik musí být pacientky léčené topotekanem poučeny, 
že ony nebo jejich partneři musí používat účinnou metodu antikoncepce. 
 
Těhotenství 
 
Pokud je topotekan užíván v průběhu těhotenství nebo pokud dojde k otěhotnění v průběhu léčby 
topotekanem, musí být pacientka upozorněna na možná rizika pro plod. 
 
Kojení 
 
Během kojení je podávání topotekanu kontraindikováno (viz bod 4.3). I když není prokázáno, zda 
topotekan prochází do mateřského mléka, musí se kojení na začátku terapie přerušit. 
 
Fertilita 
 
Ve studiích reprodukční toxicity prováděných na potkanech nebylo pozorováno žádné ovlivnění samčí 
nebo samičí fertility (viz bod 5.3). Nicméně podobně jako všechny cytotoxické léčivé přípravky je 
topotekan genotoxický a ovlivnění fertility, včetně fertility mužů, nemůže být vyloučeno. 
 
4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 
 
Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Při řízení 
motorových vozidel a při obsluze strojů by se však měla zachovávat opatrnost, zvláště pokud 
přetrvává únava a astenie. 
 
4.8  Nežádoucí účinky 
 
Ve studiích zabývajících se hledáním optimálního dávkování, do kterých bylo zahrnuto 523 pacientek 
s relapsem ovariálního karcinomu a 631 pacientů s relapsem malobuněčného plicního karcinomu, byly 
limitujícím faktorem monoterapie topotekanem projevy hematologické toxicity. Tato toxicita byla 
očekávaná a reverzibilní. Nebyly zjištěny žádné známky kumulativní hematologické nebo jiné 
toxicity. 
 
Bezpečnostní profil topotekanu podávaného v kombinaci s cisplatinou v klinických studiích u 
pacientek s karcinomem děložního hrdla byl v souladu s profilem nežádoucích účinků zaznamenaných 
při léčbě topotekanem v monoterapii. Celková hematologická toxicita je nižší u pacientů léčených 
topotekanem v kombinaci s cisplatinou ve srovnání s topotekanem podávaným v monoterapii, ale 
vyšší než při podávání samotné cisplatiny. 
 
Při podávání topotekanu v kombinaci s cisplatinou byly hlášeny další nežádoucí účinky, tyto 
nežádoucí účinky však byly hlášeny při monoterapii cisplatinou a nebyly přisuzovány topotekanu. 
Úplný seznam nežádoucích účinků zaznamenaných při užívání cisplatiny je uveden v informaci o 
použití cisplatiny. 

Integrované údaje o bezpečnosti topotekanu podávaného v monoterapii jsou uvedeny níže. 
 
Nežádoucí účinky seřazené dle systému orgánových tříd a absolutní frekvence (všechny hlášené 
případy) jsou uvedeny níže. Frekvence nežádoucích účinků jsou definovány jako: velmi časté 
(≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100), vzácné (≥ 1/10 000 až 
< 1/1000), velmi vzácné (< 1/10 000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit). 
 
V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 
 
Infekce a infestace 
Velmi časté 

Infekce 

Časté 

Sepse

1

 

Poruchy krve a lymfatického systému 
Velmi časté 

Febrilní neutropenie, neutropenie (viz “Gastrointestinální poruchy”), 
trombocytopenie, anemie, leukopenie 

Časté 

Pancytopenie 

Není známo 

Závažné krvácení (spojené s trombocytopenií) 

Poruchy imunitního systému 
Časté 

Hypersenzitivní reakce včetně vyrážky 

Vzácné 

Anafylaktická reakce, angioedém, kopřivka 

Poruchy metabolismu a výživy 
Velmi časté 

Anorexie (může být závažná) 

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy 
Vzácné 

Intersticiální plicní onemocnění (některé případy byly fatální) 

Gastrointestinální poruchy 
Velmi časté 

Nauzea, zvracení a průjem (tyto nežádoucí účinky mohou být závažné), zácpa, 
bolest břicha

2

, mukozitida 

Není známo 

Gastrointestinální perforace 

Poruchy jater a žlučových cest 
Časté 

Hyperbilirubinemie 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 
Velmi časté 

Alopecie 

Časté 

Svědění 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 
Velmi časté 

Pyrexie, astenie, únava 

Časté 

Malátnost 

Velmi vzácné 

Extravazace

3

 

Není známo 

Zánět sliznice 

Fatální případy způsobené sepsí byly hlášeny u pacientů léčených topotekanem (viz bod 4.4). 

2

 Neutropenická kolitida, včetně fatální neutropenické kolitidy, byla hlášena jako komplikace 

topotekanem vyvolané neutropenie (viz bod 4.4). 

Reakce byly mírné a obvykle nevyžadovaly specifickou léčbu. 

 
Výše uvedené nežádoucí účinky se obvykle objevují s vyšší frekvencí u pacientů v celkově špatném 
stavu (viz bod 4.4). 
 
Četnost hematologických a jiných než hematologických nežádoucích účinků uváděných níže vychází z 
hlášení nežádoucích účinků považovaných za nežádoucí účinky vznikající v souvislosti/možné 
souvislosti s léčbou topotekanem. 
 

Hematologické 
 
Neutropenie 
Během 1. cyklu byla pozorována těžká neutropenie (počet neutrofilů < 0,5 x 10

9

/l) u 55 % pacientů (z 

toho u 20 % přetrvávaly déle než sedm dní) a celkově se vyskytovaly u 77 % pacientů (ve 39 % 
cyklů). V souvislosti s výskytem těžké neutropenie se objevila horečka a známky infekce u 16 % 
pacientů během prvního cyklu a celkově u 23 % pacientů (v 6 % cyklů). Střední doba nástupu těžké 
neutropenie byla devět dní a střední délka trvání byla sedm dní. Těžká neutropenie trvající déle než 
sedm dní se objevila celkově v 11 % cyklů. Ve skupině všech pacientů léčených v rámci klinických 
studií (zahrnujících jak pacienty, u nichž se objevila těžká neutropenie, tak pacienty, u nichž se těžká 
neutropenie neobjevila) se u 11 % pacientů (ve 4 % cyklů) vyskytly horečky a u 26 % pacientů (v 9 % 
cyklů) se vyskytly infekce. U 5 % všech léčených pacientů (v 1 % cyklů) došlo navíc k rozvoji sepse 
(viz bod 4.4).  
 
Trombocytopenie 
Těžká trombocytopenie (počet trombocytů < 25 x 10

9

/l) se objevila u 25 % pacientů (v 8 % cyklů), 

středně těžká trombocytopenie (počet trombocytů 25,0 až 50,0 x 10

9

/l) u 25 % pacientů (v 15 % 

cyklů). Střední doba nástupu těžké trombocytopenie byla 15. den a střední délka trvání byla pět dní. 
Transfuze trombocytární masy byla podána ve 4 % cyklů. Signifikantní následky vznikající v 
souvislosti s trombocytopenií, včetně úmrtí v důsledku nádorového krvácení, byly hlášeny vzácně. 
 
Anemie 
Středně těžká až těžká anemie (Hb  8,0 g/dl) byla pozorována u 37 % pacientů (ve 14 % cyklů). 
Transfuze erytrocytární masy byla aplikována u 52 % pacientů (v 21 % cyklů). 
 
Jiné než hematologické 
 
Nejčastěji zaznamenané nežádoucí účinky jiné než hematologické byly gastrointestinální nežádoucí 
účinky, jako např. nauzea (52 %), zvracení (32 %), průjem (18 %), zácpa (9 %) a mukozitida (14 %). 
Těžké projevy (3. nebo 4. stupně) nauzey, zvracení, průjmu a mukozitidy se objevovaly ve 4, 
respektive 3, 2 a 1 %. 
 
Mírná bolest břicha byla popsána u 4 % pacientů. 
 
Únavu uvádělo asi 25 % a astenii 16 % pacientů léčených topotekanem. Výskyt těžké únavy a astenie 
(3. nebo 4. stupně) byl v obou případech 3 %. 
 
Kompletní nebo významná alopecie byla pozorována u 30 % pacientů a částečná alopecie u 15 % 
pacientů. 
 
Další závažné nežádoucí účinky, které vznikaly v přímé nebo možné souvislosti s léčbou 
topotekanem, byly anorexie (12 %), malátnost (3 %) a hyperbilirubinemie (1 %). 
 
Hypersenzitivní reakce zahrnující vyrážku, kopřivku, angioedém a anafylaktické reakce byly hlášeny 
vzácně. V klinických studiích byla vyrážka zaznamenána u 4 % pacientů a svědění u 1,5 % pacientů. 
 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky 
 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v 

Dodatku V

. 

 

4.9  Předávkování 
 
Případy předávkování byly hlášeny u pacientů léčených intravenózně podávaným topotekanem (až do 
10násobku doporučené dávky) i topotekanem podávaným ve formě tobolek (až do 5násobku 
doporučené dávky). Známky a příznaky pozorované po předávkování byly konzistentní se známými 
nežádoucími účinky spojenými s topotekanem (viz bod 4.8). Primárními komplikacemi předávkování 
jsou myelosuprese a mukozitida. Kromě toho bylo při předávkování intravenózně podávaným 
topotekanem hlášeno zvýšení hodnot jaterních enzymů. 
 
Antidotum použitelné při předávkování topotekanem není známé. Další léčba má probíhat podle 
klinické potřeby nebo podle doporučení národního toxikologického centra, pokud je dostupné. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1  Farmakodynamické vlastnosti 
 
Farmakoterapeutická skupina: cytostatika, jiná cytostatika: ATC kód: L01XX17. 
 
Mechanismus účinku 
 
Cytostatická aktivita topotekanu spočívá v inhibici enzymu topoizomerázy , který hraje důležitou roli 
při procesu replikace DNA tím, že uvolňuje torzní napětí molekuly DNA před místem větvení. 
Topotekan inhibuje topoizomerázu I stabilizací kovalentního komplexu mezi enzymem a štěpeným 
vláknem DNA, což je mezistupeň katalytického procesu. Inhibice topoizomerázy  topotekanem vede 
v buňce k indukci jednovláknových zlomů v DNA. 
 
Klinická účinnost a bezpečnost 
 
Ovariální karcinom s relapsem 
Ve srovnávací studii topotekanu a paklitaxelu byla u pacientek s ovariálním karcinomem léčených 
v první fázi platinovými cytostatiky (n  112, resp. n  114) zaznamenána odpověď na léčbu (95% IS) 
u 20,5 % (13 %, 28 %) pacientek léčených topotekanem oproti 14 % (8 %, 20 %) pacientek léčených 
paklitaxelem. Střední doba k začátku progrese onemocnění byla 19 týdnů při léčbě topotekanem a 
15 týdnů při léčbě paklitaxelem (poměr rizik 0,7 [0,6; 1,0]). Střední doba přežívání byla 
u topotekanu 62 týdnů, u paklitaxelu 53 týdnů (poměr rizik 0,9 [0,6; 1,3]). 
 
V celém programu zaměřeném na nemocné s ovariálním karcinomem (n  392, všechny pacientky 
byly v předchozím období léčeny cisplatinou nebo cisplatinou a paklitaxelem) byla pozitivní 
terapeutická odpověď 16 %. Střední doba k začátku odpovědi na léčbu činila v klinických studiích 
7,6 – 11,6 týdnů. U pacientek, u nichž terapie cisplatinou nebyla účinná nebo u nichž došlo během 
3 měsíců po léčbě cisplatinou k relapsu (n  186), byla pozitivní terapeutická odpověď 10 %. 
 
Tyto údaje by se měly hodnotit v souvislosti s celkovým bezpečnostním profilem léčivého přípravku, 
zvláště ve vztahu k významné hematologické toxicitě (viz bod 4.8). 
 
Retrospektivně byly analyzovány údaje 523 pacientek s relapsem ovariálního karcinomu. Úplná nebo 
částečná odpověď na léčbu byla pozorována v 87 případech, z toho u 13 pacientek během pátého a 
šestého cyklu a u 3 pacientek ještě později. Z pacientek, které byly léčeny více než šesti cykly, 91 % 
buď dokončilo léčbu podle plánu, nebo bylo léčeno až do progrese onemocnění a pouze u 3 % byla 
léčba ukončena pro nežádoucí účinky. 

10 

 
SCLC s relapsem 
 
V klinické studii fáze III (studie 478) byl porovnáván perorální topotekan v kombinaci s nejvhodnější 
symptomatickou léčbou (best supportive care, BSC) (n = 71) se samotnou BSC (n = 70) u pacientů s 
relapsem následujícím po léčbě první volby (střední doba do začátku progrese onemocnění [TTP] od 
ukončení léčby první volby: 84 dní pro perorální topotekan + BSC, 90 dní pro BSC) a u kterých 
nebyla opakovaná léčba intravenózními cytostatiky považována za vhodnou. Ve skupině užívající 
perorální topotekan v kombinaci s BSC došlo ke statisticky významnému zlepšení celkového přežití 
ve srovnání se skupinou užívající samotnou BSC (Log-rank p = 0,0104). Neupravený poměr rizik činil 
pro skupinu užívající perorální topotekan plus BSC v porovnání se skupinou užívající samotnou BSC 
0,64 (95% IS: 0,45; 0,90). Střední doba přežití u pacientů léčených perorálním topotekanem 
v kombinaci s BSC byla 25,9 týdnů (95% IS: 18,3; 31,6) ve srovnání s 13,9 týdny (95% IS:11,1; 18,6) 
u pacientů užívajících samotnou BSC (p = 0,0104). 
 
Hlášení symptomů pacienty za použití nezaslepeného hodnocení prokázala konzistentní trend 
zlepšování symptomů pro perorální topotekan v kombinaci s BSC. 
 
K posouzení účinnosti perorálního topotekanu ve srovnání s intravenózním topotekanem u pacientů, 
u kterých došlo k relapsu za ≥ 90 dnů po skončení jednoho předchozího chemoterapeutického režimu 
byly provedeny jedna studie fáze II (studie 065) a jedna studie fáze III (studie 396) (viz tabulka 1). 
Hlášení symptomů pacienty při nezaslepeném hodnocení v obou těchto studiích prokázala, že je 
perorální i intravenózní léčba topotekanem spojena s podobným paliativním účinkem na symptomy u 
pacientů s relapsem SCLC reagujícím na léčbu. 
 
Tabulka 1  Souhrn údajů týkajících se přežití, četnosti odpovědi a doby do začátku progrese 

onemocnění u pacientů s SCLC léčených perorálním nebo intravenózním 
topotekanem 

 

 

Studie 065 

Studie 396 

Perorální 

topotekan 

Intravenózní 

topotekan 

Perorální 

topotekan 

Intravenózní 

topotekan 

(N = 52) 

(N = 54) 

(N = 153) 

(N = 151) 

Střední doba přežití 
(týdny) 

32,3 

25,1 

33,0 

35,0 

  (95% IS) 

(26,3; 40,9) 

(21,1;33,0) 

(29,1; 42,4) 

(31,0; 37,1) 

  Poměr rizik (95% IS) 

0,88 (0,59; 1,31) 

0,88 (0,7;1,11) 

Četnost odpovědi (%) 

23,1 

14,8 

18,3 

21,9 

  (95% IS) 

(11,6; 34,5) 

(5,3; 24,3) 

(12,2; 24,4) 

(15,3; 28,5) 

Rozdíl v četnosti odpovědi 
(95% IS) 

8,3 (-6,6; 23,1) 

-3,6 (-12,6; 5,5) 

Střední doba do začátku 
progrese (týdny) 

14,9 

13,1 

11,9 

14,6 

  (95% IS) 

(8,3; 21,3) 

(11,6; 18,3) 

(9,7; 14,1) 

(13,3; 18,9) 

  Poměr rizik (95% IS) 

0,90 (0,60; 1,35) 

1,21 (0,96; 1,53) 

N = celkový počet léčených pacientů 
IS = interval spolehlivosti 
 
V další randomizované klinické studii fáze III srovnávající intravenózní topotekan s cyklofosfamidem, 
doxorubicinem a vinkristinem (CAV) u pacientů s relapsem SCLC odpovídajícím na léčbu činila 
celková odpověď na léčbu 24,3 % u skupiny užívající topotekan ve srovnání s 18,3 % u skupiny 
dostávající CAV. Střední doba do začátku progrese onemocnění byla u obou skupin podobná 
(13,3 týdne, respektive 12,3 týdne). Střední doba přežití u obou skupin byla 25,0, respektive 
24,7 týdnů. Poměr rizika pro přežití po podání intravenózního topotekanu vzhledem k podání CAV 
byl 1,04 (95% IS: 0,78; 1,40). 

11 

 
Míra odpovědi na léčbu topotekanem v kombinovaném programu léčby malobuněčného plicního 
karcinomu (n = 480) u pacientů s relapsem onemocnění odpovídajícím na terapii první volby byla 
20,2 %. Střední doba přežití byla 30,3 týdnů (95% IS: 27,6; 33,4). 
 
V populaci pacientů s refrakterním SCLC (neodpovídajícím na léčbu první volby) činila míra 
odpovědi na léčbu 4,0 %. 
 
Karcinom děložního hrdla 
V randomizované, srovnávací studii fáze III prováděné skupinou pro gynekologickou onkologii (GOG 
0179) byl porovnáván topotekan plus cisplatina (n = 147) se samotnou cisplatinou (n = 146) v léčbě 
histologicky potvrzeného perzistentního, rekurentního karcinomu děložního hrdla nebo karcinomu 
děložního hrdla stadia IVB v případech, kdy kurativní chirurgická léčba a/nebo radioterapie nebyly 
považovány za vhodné. Topotekan s cisplatinou byly statisticky signifikantně účinnější v ovlivnění 
celkového přežití oproti monoterapii cisplatinou po úpravě v interim analýze (Log-rank p = 0,033). 
 
Tabulka 2  Výsledky studie GOG-0179 
 

ITT populace 

 

Cisplatina 

50 mg/m

2

 v 

den 1 každých 

21 dní 

Cisplatina 50 mg/m

2

 

v den 1 + topotekan 

0,75 mg/m

2

 ve 

dnech 1-3 každých 

21 dní 

Přežití (měsíce) 

(n = 146) 

(n = 147) 

Medián (95% IS) 

6,5 (5,8; 8,8) 

9,4 (7,9; 11,9) 

Poměr rizik (95% IS) 

0,76 (0,59; 0,98) 

Log rank p-hodnota 

0,033 

 

 

Pacientky bez předchozího podání chemoradioterapie s cisplatinou 

 

Cisplatina 

Topotekan/Cisplatina 

Přežití (měsíce) 

(n = 46) 

(n = 44) 

Medián (95% IS) 

8,8 (6,4; 11,5) 

15,7 (11,9; 17,7) 

Poměr rizik (95% IS) 

0,51 (0,31; 0,82) 

 

 

Pacientky s předchozím podáním chemoradioterapie s cisplatinou 

 

Cisplatina 

Topotekan/Cisplatina 

Přežití (měsíce) 

(n = 72) 

(n = 69) 

Medián (95% IS) 

5,9 (4,7; 8,8) 

7,9 (5,5; 10,9) 

Poměr rizik (95% IS) 

0,85 (0,59; 1,21) 

 
U pacientek (n = 39), u kterých došlo k rekurenci onemocnění během 180 dnů po chemoradioterapii 
s cisplatinou, byl medián přežití ve větvi užívající topotekan a cisplatinu 4,6 měsíce (95% IS: 2,6; 6,1) 
oproti 4,5 měsíce (95% IS: 2,9; 9,6) ve větvi užívající samotnou cisplatinu s poměrem rizik 1,15 
(0,59; 2,23). U těch pacientek (n = 102), u kterých došlo k rekurenci onemocnění po 180 dnech, byl 
medián přežití ve větvi s topotekanem a cisplatinou 9,9 měsíce (95% IS: 7; 12,6) oproti 6,3 měsíce 
(95% IS: 4,9; 9,5) ve větvi s cisplatinou s poměrem rizik 0,75 (0,49; 1,16). 
 

12 

Pediatrická populace 
Topotekan byl také hodnocen v pediatrické populaci; k dispozici jsou však pouze omezené údaje 
týkající se účinnosti a bezpečnosti. 
 
V otevřené studii zahrnující děti (n = 108, věkové rozmezí: od kojeneckého věku do 16 let) 
s rekurentními nebo progresivními solidními nádory byl topotekan podáván v počáteční dávce 
2,0 mg/m

2

 ve formě 30minutové infuze po dobu 5 dnů opakovaně každé 3 týdny až po dobu jednoho 

roku v závislosti na odpovědi na léčbu. Typy nádorů zahrnovaly Ewingův sarkom/primitivní 
neuroektodermální nádor, neuroblastom, osteoblastom a rabdomyosarkom. Protinádorová aktivita 
byla prokázána zejména u pacientů s neuroblastomem. Toxicita topotekanu u pediatrických pacientů 
s rekurentními a refrakterními solidními nádory byla podobná toxicitě zaznamenané již dříve u 
dospělých pacientů. V této studii dostalo 46 pacientů (43 %) G-CSF ve více než 192 (42,1 %) 
cyklech; 65 pacientům (60 %) byla podána transfuze erytrocytů a 50 pacientů (46 %) dostalo transfuzi 
trombocytů ve více než 139, respektive 159 cyklech (30,5 %, resp. 34,9 %). Na základě faktoru 
limitujícího dávku, kterým byla myelosuprese, byla ve farmakokinetické studii u pediatrických 
pacientů s refrakterními solidními nádory (viz bod 5.2) stanovena maximální tolerovaná dávka (MTD) 
ve výši 2,0 mg/m

2

/den při podání G-CSF a 1,4 mg/m

2

/den bez podávání G-CSF. 

 
5.2  Farmakokinetické vlastnosti 
 
Distribuce 
 
Po intravenózním podání topotekanu v denních dávkách 0,5 až 1,5 mg/m

2

 ve formě 30minutové infuze 

po dobu 5 dnů je jeho plazmatická clearance vysoká (62 l/h; SD 22), odpovídá přibližně 2/3 jaterního 
krevního průtoku. Topotekan má též velký distribuční objem (okolo 132 l; SD 57) a relativně krátký 
biologický poločas, asi 2 až 3 hodiny. Srovnání farmakokinetických parametrů nenaznačuje žádné 
změny farmakokinetiky během opakované aplikace po dobu 5 dnů. Plocha pod křivkou roste 
proporcionálně se zvyšující se dávkou léku. Při opakovaném denním podávání nedochází k žádnému 
nebo pouze mírnému hromadění topotekanu a neexistuje žádný důkaz o změně farmakokinetiky po 
podání opakovaných dávek. V preklinických studiích bylo prokázáno, že vazba na plazmatické 
bílkoviny je nízká (35 %) a distribuce mezi krevními buňkami a plazmou je celkem homogenní. 
 
Biotransformace 
 
Eliminace topotekanu z lidského organismu byla hodnocena jen částečně. Topotekan je 
metabolizován z převážné části hydrolýzou laktonového kruhu za vzniku karboxylátu s otevřeným 
kruhem. 
 
Metabolismus představuje < 10 % eliminace topotekanu. N-demetylovaný metabolit, u kterého byla v 
testu na buňkách prokázána aktivita podobná jako u mateřské látky nebo menší, byl nalezen v moči, 
plazmě a stolici. Průměrný poměr AUC metabolitu a mateřské látky byl < 10 % pro celkový topotekan 
i lakton topotekanu. Metabolit vznikající po O-glukuronidaci topotekanu a N-demethylovaný 
topotekan byly nalezeny v moči. 
 
Eliminace 
 
Celkové vyloučení topotekanu příbuzných látek po pěti dnech léčby topotekanem činilo 71 až 76 % 
podané i.v. dávky. Přibližně 51 % bylo vyloučeno ve formě celkového topotekanu a 3 % ve formě N-
demethyl topotekanu močí. Vylučování celkového topotekanu stolicí činilo 18 %, zatímco vylučování 
N-demethylovaného metabolitu stolicí bylo 1,7 %. Celkově N-demethylovaný metabolit tvořil v 
průměru méně než 7 % (rozmezí 4-9 %) z celkového množství topotekanu příbuzných látek v moči a 
stolici. Množství topotekan-O-glukuronidu a N-demethylovaného topotekan-O-glukuronidu v moči 
bylo méně než 2,0 %.  
 

13 

Údaje z in vitro studií používajících lidské jaterní mikrozomy naznačují tvorbu malého množství N-
demethylovaného topotekanu. In vitro topotekan neinhiboval enzymy CYP1A2, CYP2A6, CYP2C8/9, 
CYP2C19, CYP2D6, CYP2E, CYP3A nebo CYP4A lidského cytochromu P450 ani lidské cytosolové 
enzymy dihydropyrimidin a xanthinoxidázu. 
 
Při kombinované léčbě s cisplatinou (cisplatina podaná 1. den, topotekan podáván 1. až 5. den) došlo 
ke snížení clearance topotekanu v 5. dnu ve srovnání s 1. dnem (19,1 l/h/m

oproti 21,3 l/h/m

2

) [n = 9] 

(viz bod 4.5). 
 
Zvláštní populace 
 
Porucha funkce jater 
Plazmatická clearance u pacientů s poruchou funkce jater (sérový bilirubin v rozmezí od 1,5 mg/dl do 
10 mg/dl) byla snížena asi na 67 % ve srovnání s kontrolní skupinou. Biologický poločas topotekanu 
byl prodloužen asi o 30 %, nebyl však prokázán rozdíl v jeho distribučním objemu. Plazmatická 
clearance celkového topotekanu (aktivní i inaktivní formy) se u pacientů s poruchou funkce jater 
snížila jen o 10 % ve srovnání s kontrolní skupinou. 
 
Porucha funkce ledvin 
Plazmatická clearance u pacientů s poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu 41 až 60 ml/min) 
byla snížena asi na 67 % ve srovnání s kontrolním souborem. Distribuční objem byl lehce snížen a 
biologický poločas zvýšen pouze o 14 %. U pacientů se středně těžkou poruchou funkce ledvin byla 
plazmatická clearance topotekanu snížena na 34 % hodnoty kontrolní skupiny. Průměrný biologický 
poločas vzrostl z 1,9 hodin na 4,9 hodin. 
 
Věk/tělesná hmotnost 
V populační studii neměly faktory jako věk, tělesná hmotnost a ascites žádný významný vliv na 
clearance celkového topotekanu (účinné i neúčinné formy). 
 
Pediatrická populace 
 
Farmakokinetika topotekanu podávaného ve formě 30minutové infuze po dobu 5 dnů byla posuzována 
ve dvou studiích. V první studii bylo hodnoceno dávkové rozmezí od 1,4

 

do 2,4 mg/m

u dětí (ve věku 

od 2 do 12 let, n = 18), dospívajících (ve věku od 12 do 16 let, n = 9) a mladých pacientů (ve věku 16 
až 21 let, n = 9) s refrakterními solidními nádory. Ve druhé studii bylo hodnoceno dávkové rozmezí 
od 2,0

 

do 5,2 mg/m

2

 u dětí (n = 8), dospívajících (n = 3) a mladých pacientů (n = 3) s leukemií. V 

těchto studiích nebyly zaznamenány zjevné rozdíly ve farmakokinetice topotekanu mezi dětmi, 
dospívajícími a mladými pacienty se solidními nádory nebo s leukemií, vzhledem k omezeným 
údajům však není možno vyvodit z těchto studií konečné závěry. 
 
5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 
 
S ohledem na mechanismus účinku působí topotekan genotoxicky in vitro na savčí buňky (buňky 
myšího lymfomu a lidské lymfocyty a) a in vivo na buňky kostní dřeně myší. Topotekan způsobuje 
u potkanů a u králíků embryo-fetální letalitu. 
 
Ve studiích reprodukční toxicity topotekanu provedených na potkanech nebylo zaznamenáno žádné 
ovlivnění samčí ani samičí fertility; u samic však byla pozorována častější ovulace a mírně zvýšené 
preimplantační ztráty. 
 
Kancerogenní účinek topotekanu nebyl studován. 
 

14 

 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1  Seznam pomocných látek 
 
Kyselina vinná (E334) 
Mannitol (E421) 
Kyselina chlorovodíková (E507) 
Hydroxid sodný 
 
6.2  Inkompatibility 
 
Nejsou známy. 
 
6.3  Doba použitelnosti 
 
Lahvičky  
3 roky 
 
Rekonstituované a naředěné roztoky 
Přípravek má být použit ihned po rekonstituci, protože neobsahuje konzervační látky. Pokud se 
rekonstituce a ředění provádí za přísně aseptických podmínek (např. v laminárním boxu), je možné 
přípravek podat (infuze ukončena) až do 12 hodin (při uchovávání za pokojové teploty), případně až 
do 24 hodin (při uchovávání za teploty 2 až 8 °C) po prvním otevření injekční lahvičky. 
 
6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 
 
Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 
Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho rekonstituci a naředění jsou uvedeny 
v bodě 6.3. 
 
6.5  Druh obalu a obsah balení 
 
HYCAMTIN 1 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok 
 
Injekční lahvička z flintového skla třídy I s šedivou pryžovou zátkou a hliníkovým uzávěrem 
s odtrhávacím víčkem obsahující 1 mg topotekanu. 
 
HYCAMTIN 1 mg je dostupný v baleních obsahujících 1 injekční lahvičku a 5 injekčních lahviček. 
 
HYCAMTIN 4 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok 
 
Injekční lahvička z flintového skla třídy I s šedivou pryžovou zátkou a hliníkovým uzávěrem 
s odtrhávacím víčkem obsahující 4 mg topotekanu. 
 
HYCAMTIN 4 mg je dostupný v baleních obsahujících 1 injekční lahvičku a 5 injekčních lahviček. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 

15 

6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 
 
HYCAMTIN 1 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok 
 
Obsah injekčních lahviček přípravku HYCAMTIN 1 mg je nutné nejprve rekonstituovat přidáním 
vody pro injekci v množství 1,1 ml. Protože má injekční lahvička přeplnění o 10 %, bude mít čirý, 
rekonstituovaný roztok žlutou až žlutozelenou barvu a koncentraci 1 mg topotekanu v 1 ml. 
Rekonstituovaný roztok je nutno dále naředit na vhodný objem buď roztokem chloridu sodného 
o koncentraci 9 mg/ml (0,9%) nebo 5% roztokem glukózy. Výsledná koncentrace má být 25 až 
50 mikrogramů v 1 ml. 
 
HYCAMTIN 4 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok 
 
Obsah injekčních lahviček přípravku HYCAMTIN 4 mg je nutné nejprve rekonstituovat přidáním 
vody pro injekci v množství 4 ml. Čirý, rekonstituovaný roztok má žlutou až žlutozelenou barvu a 
koncentraci 1 mg topotekanu v 1 ml. Rekonstituovaný roztok je nutno dále naředit na vhodný objem 
buď roztokem chloridu sodného o koncentraci 9 mg/ml (0,9%) nebo 5% roztokem glukózy. Výsledná 
koncentrace má být 25 až 50 mikrogramů v 1 ml. 
 
Při zacházení s protinádorovými léky a odstraňování jejich zbytků musí být dodrženy následující 
zásady: 

Rekonstituci léčivého přípravku smí provádět pouze školený personál. 

Těhotné ženy nesmí s tímto léčivým přípravkem pracovat. 

Při rekonstituci tohoto léčivého přípravku je nutné používat ochranný oděv, včetně masky, brýlí 
a rukavic. 

Pokud se topotekan dostane na kůži nebo do oka, je nutné okamžité a důkladné opláchnutí 
postiženého místa velkým množstvím vody. 

Všechny pomůcky použité při aplikaci nebo čištění, včetně rukavic, musí být uloženy do 
odpadních vaků určených pro vysoce rizikový odpad likvidovaný spálením při vysoké teplotě. 

 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Novartis Europharm Limited 
Frimley Business Park 
Camberley GU16 7SR 
Velká Británie 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLA 

 
HYCAMTIN 1 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok 
 
EU/1/96/027/004 
EU/1/96/027/005 
 
HYCAMTIN 4 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok 
 
EU/1/96/027/001 
EU/1/96/027/003 
 

16 

 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 
Datum první registrace:12. listopadu 1996 
Datum posledního prodloužení registrace 20. listopadu 2006  
 
 
10.  DATUM REVIZE TEXTU 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu. 
 

17 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
HYCAMTIN 0,25 mg tvrdé tobolky 
HYCAMTIN 1 mg tvrdé tobolky 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 
HYCAMTIN 0,25 mg tvrdé tobolky 
 
Jedna tobolka obsahuje topotecanum 0,25 mg (jako topotecani hydrochloridum). 
 
HYCAMTIN 1 mg tvrdé tobolky 
 
Jedna tobolka obsahuje topotecanum 1 mg (jako topotecani hydrochloridum). 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 
Tvrdá tobolka. 
 
HYCAMTIN 0,25 mg tvrdé tobolky 
 
Tobolky jsou neprůhledné, bílé až žlutobílé s potiskem ”HYCAMTIN” a ”0,25 mg”. 
 
HYCAMTIN 1 mg tvrdé tobolky 
 
Tobolky jsou neprůhledné, růžové s potiskem ”HYCAMTIN” a ”1 mg”. 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1  Terapeutické indikace 
 
HYCAMTIN tobolky jsou v monoterapii indikovány k léčbě dospělých pacientů s relapsem 
malobuněčného plicního karcinomu (SCLC), u kterých není opakovaná léčba režimem první volby 
považována za vhodnou (viz bod 5.1). 
 
4.2  Dávkování a způsob podání 
 
Přípravek HYCAMTIN tobolky může být předepisován a léčba smí být prováděna pouze pod 
dohledem lékaře se zkušenostmi v používání chemoterapie. 
 
Dávkování 
 
Před podáním prvního cyklu topotekanu musí mít pacienti výchozí počet neutrofilů ≥ 1,5 x 10

9

/l, 

počet trombocytů ≥ 100 x 10

9

/l a hodnoty hemoglobinu ≥ 9 g/dl (po transfuzi, pokud je nutná). 

 
Počáteční dávkování 
Doporučená dávka přípravku HYCAMTIN tobolky je 2,3 mg/m

2

 plochy tělesného povrchu/den 

podávaná pět po sobě následujících dní, s intervalem tří týdnů mezi začátky jednotlivých cyklů. V 
léčbě je možné pokračovat, pokud je dobře snášena, až do progrese onemocnění (viz bod 4.8 a 5.1). 
 
Tobolka/y se musí polykat celá/é a nesmí se žvýkat, drtit nebo půlit. 

18 

Hycamtin tobolky se mohou užívat s jídlem nebo bez jídla (viz bod 5.2). 
 
Následující dávkování 
Topotekan nesmí být znovu podáván, pokud není počet neutrofilů ≥ 1 x 10

9

/l, počet trombocytů 

≥ 100 x 10

9

/l a pokud nejsou hodnoty hemoglobinu ≥ 9 g/dl (po transfuzi, pokud je nutná). 

 
V běžné onkologické praxi se ke zvládnutí neutropenie buď podává topotekan současně s dalšími 
léčivými přípravky (např. G-CSF) nebo se k udržení počtu neutrofilů snižuje dávka. 
 
Pokud se u pacientů s výskytem těžké neutropenie (počet neutrofilů < 0,5 x 10

9

/l) trvající 7 nebo více 

dní nebo u těch, kde byla těžká neutropenie spojena s horečkou nebo infekcí, případně u pacientů, u 
nichž byla terapie pro neutropenii zpožděna, snižuje dávka, měla by být snížena o 0,4 mg/m

2

/den, tj. 

na 1,9 mg/m

2

/den (nebo následně až na 1,5 mg/m

2

/den, pokud je to nezbytné). 

 
Dávky je třeba rovněž snížit, pokud počet trombocytů klesne pod hodnotu 25 x 10

9

/l. V klinických 

studiích bylo podávání topotekanu přerušeno, pokud bylo třeba snížit dávku na méně než 
1,5 mg/m

2

/den. 

 
U pacientů s průjmem 3. nebo 4. stupně by měla být dávka snížena o 0,4 mg/m

2

/den v následujících 

cyklech (viz bod 4.4). U pacientů s průjmem 2. stupně může být někdy nutné provést stejnou úpravu 
dávkování. 
 
Proaktivní léčba průjmu protiprůjmovými léčivy je důležitá. Závažné případy průjmu mohou 
vyžadovat perorální či intravenózní podání elektrolytů a tekutin a přerušení léčby topotekanem (viz 
body 4.4 a 4.8). 
 
Zvláštní populace 
Pacienti s poruchou funkce ledvin 
Doporučená dávka topotekanu podávaného perorálně v monoterapii pacientům s malobuněčným 
plicním karcinomem, kteří mají clearance kreatininu mezi 30 a 49 ml/min, je 1,9 mg/m

2

/den podávaná 

pět po sobě následujících dní. Pokud je tato dávka dobře tolerovaná, je možné ji v následujících 
cyklech zvýšit na 2,3 mg/m

2

/den (viz bod 5.2). 

 
Omezené údaje získané u korejských pacientů s clearance kreatininu nižší než 50 ml/min naznačují, že 
u těchto pacientů může být nutné další snížení dávky (viz bod 5.2). 
 
Pro doporučení dávkování u pacientů s clearance kreatininu < 30 ml/min nejsou k dispozici 
dostatečné údaje. 
 
Pacienti s poruchou funkce jater 
Farmakokinetika přípravku HYCAMTIN tobolky nebyla u pacientů s poruchou funkce jater 
specificky hodnocena. Neexistují dostatečné údaje pro HYCAMTIN tobolky, aby bylo možno 
doporučit vhodné dávkování pro tuto skupinu pacientů (viz bod 4.4). 
 
Pediatrická populace 
V současnosti dostupné údaje jsou uvedeny v bodě 5.1 a 5.2, ale na jejich základě nelze učinit žádná 
doporučení ohledně dávkování. 
 
Starší pacienti 
Mezi pacienty staršími 65 let a mladšími dospělými pacienty nebyly zaznamenány žádné rozdíly v 
účinnosti. Ve dvou studiích, ve kterých byl podáván topotekan perorálně i intravenózně, byl však u 
pacientů starších 65 let užívajících topotekan v perorální formě zaznamenán vyšší výskyt průjmu 
vznikajícího v souvislosti s léčbou ve srovnání s pacienty mladšími než 65 let (viz bod 4.4 a 4.8). 
 

19 

4.3  Kontraindikace 
 

Závažná hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. 

Kojení (viz bod 4.6). 

Těžký útlum kostní dřeně před zahájením prvního cyklu vyjádřený výchozím počtem neutrofilů 
< 1,5 x 10

9

/l a/nebo počtem trombocytů < 100 x 10

9

/l. 

 
4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 
 
Hematologická toxicita je závislá na dávce. Pravidelně má být sledován úplný krevní obraz včetně 
počtu trombocytů (viz bod 4.2). 
 
Podobně jako další cytotoxické léčivé přípravky může topotekan způsobit těžkou myelosupresi. U 
pacientů léčených topotekanem byla hlášena myelosuprese vedoucí k sepsi a úmrtí v důsledku sepse 
(viz bod 4.8). 
 
Topotekanem vyvolaná neutropenie může způsobit neutropenickou kolitidu. V klinických studiích s 
topotekanem byly hlášeny případy neutropenické kolitidy s fatálními následky. U pacientů s horečkou, 
neutropenií a odpovídajícími příznaky abdominální bolesti by měla být zvážena možnost rozvoje 
neutropenické kolitidy. 
 
Při léčbě topotekanem byly hlášeny případy intersticiálního plicního onemocnění (IPO), z nichž 
některé byly fatální (viz bod 4.8). Rizikové faktory zahrnují IPO v anamnéze, plicní fibrózu, plicní 
karcinom, ozařování hrudníku a užívání pneumotoxických látek a/nebo užívání faktorů stimulujících 
kolonie. Pacienti musí být sledováni s ohledem na možný výskyt plicních příznaků svědčících pro IPO 
(např. kašel, horečka, dušnost a/nebo hypoxie) a v případě potvrzení diagnózy IPO musí být léčba 
topotekanem ukončena. 
 
Léčba topotekanem v monoterapii a topotekanem v kombinaci s cisplatinou je často spojena s klinicky 
relevantní trombocytopenií. Tuto skutečnost je třeba při předepisování přípravku HYCAMTIN vzít v 
úvahu např. pokud se zvažuje léčba u pacientů se zvýšeným rizikem nádorového krvácení. 
 
U pacientů v celkově špatném stavu (PS > 1) lze očekávat nižší terapeutickou odpověď a vyšší výskyt 
komplikací, jako jsou například horečka, infekce a sepse (viz bod 4.8). Pečlivé posouzení celkového 
stavu v době léčby je důležité pro ujištění, zda nedošlo ke zhoršení celkového stavu pacienta na 
úroveň 3. 
 
Topotekan je částečně vylučován ledvinami a renální poškození může vést ke zvýšené expozici 
topotekanu. Doporučené dávkování perorálního topotekanu u pacientů s clearance kreatininu méně 
než 30 ml/min nebylo stanoveno. U těchto pacientů proto nelze podání topotekanu doporučit (viz 
bod 4.2). 
 
Malé skupině pacientů s poruchou jaterních funkcí (sérový bilirubin v rozmezí 1,5 a 10 mg/dl) byla 
podávána intravenózní dávka topotekanu 1,5 mg/m

2

/den

 

po dobu 5 dní každé 3 týdny. Došlo k redukci 

clearance topotekanu, nicméně pro stanovení doporučeného dávkování pro tuto skupinu pacientů 
dosud není dostačující množství údajů. Dosud jsou pouze nedostatečné zkušenosti s podáváním 
topotekanu pacientům s těžkou poruchou funkce jater (sérový bilirubin ≥ 10 mg/dl). U těchto pacientů 
proto nelze podání topotekanu doporučit (viz bod 4.2). 
 
V průběhu léčby perorálním topotekanem byl hlášen průjem, včetně závažného průjmu vyžadujícího 
hospitalizaci. Průjem vznikající v důsledku léčby perorálním topotekanem se může objevit ve stejnou 
dobu jako na léčbě závislá neutropenie a její následky. Je důležité, aby byl pacient informován o 
těchto možných nežádoucích účincích před zahájením léčby a aby byla zahájena proaktivní léčba 
všech počátečních známek a příznaků průjmu. Průjem vyvolaný protinádorovou léčbou (CTID) je 
spojen s výraznou morbditou a může být až život ohrožující. Pokud se průjem objeví v průběhu léčby 
perorálním topotekanem, doporučuje se agresivní

 

léčba průjmu. Klinické směrnice popisující 

20 

agresivní léčbu průjmu vyvolaného protinádorovou léčbou zahrnují specifická doporučení týkající se 
komunikace s pacientem a jeho informovanosti, rozpoznání časných varovných příznaků, použití 
antidiaroik a antibiotik, změny v příjmu tekutin a v dietě a nutnost hospitalizace (viz body 4.2 a 4.8). 
 
Podávání topotekanu intravenózně by mělo být zváženo v následujících situacích: nezvládnutelné 
zvracení, poruchy polykání, nezvladatelný průjem, klinické stavy a medikamentózní léčba, které 
mohou ovlivnit gastrointestinální motilitu a absorpci léčiva. 
 
4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 
 
Nebyly provedeny žádné in vivo studie farmakokinetických interakcí u lidí. 
 
Topotekan neinhibuje humánní enzymy P450 (viz bod 5.2). V populační studii nebylo při intravenózní 
formě aplikace prokázáno, že by souběžné podávání granisetronu, ondansetronu, morfinu nebo 
kortikosteroidů mělo signifikantní vliv na farmakokinetiku celkového topotekanu (účinné i neúčinné 
formy). 
 
Topotekan je substrátem pro ABCB1 (P-glykoprotein) i ABCG2 (BCRP). Bylo prokázáno, že 
inhibitory ABCB1 a ABCG2 podávané s perorálním topotekanem zvyšují expozici topotekanu. 
 
Cyklosporin A (inhibitor ABCB1, ABCC1 [MRP-1] a CYP3A4) podávaný s perorálním topotekanem 
zvyšuje AUC topotekanu přibližně 2 až 2,5krát ve srovnání s kontrolní skupinou. 
 
Při užívání perorálního topotekanu zároveň se známými inhibitory ABCB1 nebo ABCG2 musí být 
pacienti pečlivě sledováni s ohledem na možný rozvoj nežádoucích účinků (viz bod 5.2). 
 
Při kombinované léčbě topotekanem a dalšími protinádorovými chemoterapeutiky může být pro 
zlepšení snášenlivosti nezbytná redukce dávek jednotlivých léčivých přípravků. Při kombinaci 
topotekanu s platinovými cytostatiky dochází k rozdílným interakcím v závislosti na tom, zda je 
platinové cytostatikum podáno první nebo pátý den podávání topotekanu. Pokud jsou cisplatina nebo 
karboplatina aplikovány první den podávání topotekanu, musí být pro zlepšení snášenlivosti podány 
nižší dávky těchto léčiv než v případě jejich aplikace pátý den podávání topotekanu. V současné době 
jsou pouze omezené zkušenosti s kombinovanou léčbou topotekanu s dalšími cytostatiky. 
 
Při současném podávání s ranitidinem nebyla farmakokinetika topotekanu celkově změněna. 
  
4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 
 
Ženy ve fertilním věku / antikoncepce u mužů a žen 
 
V preklinických studiích bylo prokázáno, že topotekan způsobuje embryo-fetální úmrtí a malformace 
(viz bod 5.3). Podobně jako ostatní cytotoxické léčivé přípravky může topotekan způsobit poškození 
plodu, a proto by měly být ženy v reprodukčním věku poučeny o tom, že nemají v období terapie 
topotekanem otěhotnět. 
 
Stejně jako u všech cytotoxických chemoterapeutik musí být pacientky léčené topotekanem poučeny, 
že ony nebo jejich partneři musí používat účinnou metodu antikoncepce. 
 
Těhotenství 
 
Pokud je topotekan užíván v průběhu těhotenství nebo pokud dojde k otěhotnění v průběhu léčby 
topotekanem, musí být pacientka upozorněna na možná rizika pro plod. 
 

21 

Kojení 
 
Během kojení je podávání topotekanu kontraindikováno (viz bod 4.3). I když není prokázáno, zda 
topotekan prochází do mateřského mléka, musí se kojení na začátku terapie přerušit. 
 
Fertilita 
 
Ve studiích reprodukční toxicity prováděných na potkanech nebylo pozorováno žádné ovlivnění samčí 
nebo samičí fertility (viz bod 5.3). Nicméně podobně jako všechny cytotoxické léčivé přípravky je 
topotekan genotoxický a ovlivnění fertility, včetně fertility mužů, nemůže být vyloučeno. 
 
4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 
 
Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Při řízení 
motorových vozidel a při obsluze strojů by se však měla zachovávat opatrnost, zvláště pokud 
přetrvává únava a astenie. 
 
4.8  Nežádoucí účinky 
 
V klinických studiích zahrnujících pacienty s relapsem malobuněčného plicního karcinomu byly 
limitujícím faktorem monoterapie topotekanem projevy hematologické toxicity. Tato toxicita byla 
očekávaná a reverzibilní. Nebyly zjištěny žádné známky kumulativní hematologické nebo jiné 
toxicity. 
 
Uvedené frekvence hematologických a jiných než hematologických nežádoucích účinků se týkají 
nežádoucích účinků vznikajících v souvislosti/možné souvislosti s perorální léčbou topotekanem. 
 
Nežádoucí účinky seřazené dle systému orgánových tříd a absolutní frekvence (všechny hlášené 
případy) jsou uvedeny níže. Frekvence nežádoucích účinků jsou definovány jako: velmi časté 
(≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100), vzácné (≥ 1/10 000 až 
< 1/1000), velmi vzácné (< 1/10 000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit). 
 
V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 
 
Infekce a infestace 
Velmi časté 

Infekce 

Časté 

Sepse

1

 

Poruchy krve a lymfatického systému 
Velmi časté 

Febrilní neutropenie, neutropenie (viz “Gastrointestinální poruchy”), 
trombocytopenie, anemie, leukopenie 

Časté 

Pancytopenie 

Není známo 

Závažné krvácení (spojené s trombocytopenií) 

Poruchy imunitního systému 
Časté 

Hypersenzitivní reakce včetně vyrážky 

Vzácné 

Anafylaktická reakce, angioedém, kopřivka 

Poruchy metabolismu a výživy 
Velmi časté 

Anorexie (může být závažná) 

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy 
Vzácné 

Intersticiální plicní onemocnění (některé případy byly fatální) 

Gastrointestinální poruchy 
Velmi časté 

Nauzea, zvracení a průjem (tyto nežádoucí účinky mohou být závažné), které 
mohou vést k dehydrataci (viz body 4.2 a 4.4) 

Časté 

Bolest břicha

2

, zácpa, mukozitida, dyspepsie 

Není známo 

Gastrointestinální perforace 

22 

Poruchy jater a žlučových cest 
Časté 

Hyperbilirubinemie 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 
Velmi časté 

Alopecie 

Časté 

Svědění 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 
Velmi časté 

Únava 

Časté 

Astenie, pyrexie, malátnost 

Není známo 

Zánět sliznice 

Fatální případy způsobené sepsí byly hlášeny u pacientů léčených topotekanem (viz bod 4.4). 

2

 Neutropenická kolitida, včetně fatální neutropenické kolitidy, byla hlášena jako komplikace 

topotekanem vyvolané neutropenie (viz bod 4.4). 
 
Výše uvedené nežádoucí účinky se obvykle objevují s vyšší frekvencí u pacientů v celkově špatném 
stavu (viz bod 4.4). 
 
Údaje o bezpečnosti vycházejí z integrovaných údajů celkového počtu 682 pacientů s relapsem 
plicního karcinomu, kterým bylo podáno celkem 2536 cyklů perorálně podávaného topotekanu 
v monoterapii (275 pacientů s relapsem malobuněčného plicního karcinomu a 407 pacientů s relapsem 
nemalobuněčného plicního karcinomu). 
 
Hematologické 
 
Neutropenie 
Těžká neutropenie (4. stupně - počet neutrofilů < 0,5 x 10

9

/l) se objevila u 32 % pacientů v 13 % 

cyklů. Střední doba nástupu těžké neutropenie byla 12. den a střední délka trvání byla 7 dní. Těžká 
neutropenie trvající déle než 7 dní se objevila v 34 % cyklů. V 1. cyklu byla incidence 20 %, ve 
4. cyklu byla 8 %. Infekce se objevila u 17 % pacientů, sepse u 2 % pacientů a febrilní neutropenie 
u 4 % pacientů. Úmrtí v důsledku sepse bylo zaznamenáno u 1 % pacientů. Hlášena byla též 
pancytopenie. Růstový faktor byl podán 19 % pacientů v 8 % cyklů.  
 
Trombocytopenie 
Těžká trombocytopenie (4. stupně - počet trombocytů <10 x 10

9

/l) se objevila u 6 % pacientů ve 2 % 

cyklů. Střední doba nástupu těžké trombocytopenie byla 15. den a střední délka trvání byla 2,5 dne. 
Těžká neutropenie trvající >7 dní se objevila v 18 % cyklů. Středně těžká trombocytopenie (3. stupně 
- počet trombocytů 10,0 až 50,0 x 10

9

/l) se objevila u 29 % pacientů ve 14 % cyklů. Transfuze 

trombocytární masy byla podána 10 % pacientů ve 4 % cyklů. Signifikantní následky vznikající v 
souvislosti s trombocytopenií, včetně úmrtí v důsledku nádorového krvácení, byly hlášeny vzácně. 
 
Anemie 
Středně těžká až těžká anemie (3. a 4. stupně - Hb  8,0 g/dl) byla pozorována u 25 % pacientů (ve 
12 % cyklů). Střední doba nástupu středně těžké až těžké anemie byla 12. den a střední délka trvání 
byla 7 dní. Středně těžká až těžká anemie trvající déle než 7 dní se objevila ve 46 % cyklů. Transfuze 
erytrocytární masy byla aplikována u 30 % pacientů (ve 13 % cyklů). Erytropoetin byl podán 10 % 
pacientů v 8 % cyklů. 
 
Jiné než hematologické 
 
Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky jiné než hematologické byly nauzea (37 %), průjem (29 %), 
únava (26 %), zvracení (24 %), alopecie (21 %) a anorexie (18 %). Jednalo se o nežádoucí účinky bez 
ohledu na jejich možnou příčinnou souvislost s léčbou. Incidence hlášených závažných případů (3. 
nebo 4. stupně CTC) vznikajících v souvislosti/možné souvislosti s léčbou topotekanem byla 
následující: průjem 5 % (viz bod 4.4), únava 4 %, zvracení 3 %, nauzea 3 % a anorexie 2 %. 
 

23 

Celková incidence průjmu vznikajícího v souvislosti s léčbou činila 22 %, včetně 4 % průjmu 
3. stupně a 0,4 % průjmu 4. stupně. Průjem vznikající v souvislosti s léčbou byl častější u pacientů 
≥ 65 let (28 %) ve srovnání s pacienty mladšími než 65 let (19 %). 
 
Úplná alopecie vznikající v souvislosti/možné souvislosti s léčbou topotekanem byla zaznamenána u 
9 % pacientů a částečná alopecie vznikající v souvislosti/možné souvislosti s léčbou topotekanem byla 
zaznamenána u 11 % pacientů.  
 
Terapeutická intervence nezbytná v souvislosti s jinými než hematologickými nežádoucími účinky 
zahrnovala antiemetika, která byla podána 47 % pacientů v 38 % cyklů a antidiaroika, která byla 
podána 15 % pacientů v 6 % cyklů. Antagonisté 5-HT3 byly podány 30 % pacientů ve 24 % cyklů. 
Loperamid byl podán 13 % pacientů v 5 % cyklů. Střední doba nástupu průjmu 2. nebo vyššího stupně 
byla 9 dní. 
 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky 
 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v 

Dodatku V

. 

 
4.9  Předávkování 
 
Případy předávkování byly hlášeny u pacientů léčených topotekanem podávaným ve formě tobolek 
(až do 5násobku doporučené dávky) i topotekanem podávaným intravenózně (až do 10násobku 
doporučené dávky). Známky a příznaky pozorované po předávkování byly konzistentní se známými 
nežádoucími účinky spojenými s topotekanem (viz bod 4.8).  Primárními komplikacemi předávkování 
jsou myelosuprese a mukozitida. Kromě toho bylo při předávkování intravenózně podávaným 
topotekanem hlášeno zvýšení hodnot jaterních enzymů. 
 
Antidotum použitelné při předávkování topotekanem není známé. Další léčba má probíhat podle 
klinické potřeby nebo podle doporučení národního toxikologického centra, pokud je dostupné. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1  Farmakodynamické vlastnosti
 
 
Farmakoterapeutická skupina: cytostatika, jiná cytostatika, ATC kód: L01XX17. 
 
Mechanismus účinku 
 
Cytostatická aktivita topotekanu spočívá v inhibici enzymu topoizomerázy , který hraje důležitou roli 
při procesu replikace DNA tím, že uvolňuje torzní napětí molekuly DNA před místem větvení. 
Topotekan inhibuje topoizomerázu I stabilizací kovalentního komplexu mezi enzymem a štěpeným 
vláknem DNA, což je mezistupeň katalytického procesu. Inhibice topoizomerázy  topotekanem vede 
v buňce k indukci jednovláknových zlomů v DNA. 
 

24 

Klinická účinnost a bezpečnost 
 
SCLC s relapsem 
V klinické studii fáze III (studie 478) byl porovnáván perorální topotekan v kombinaci s nejvhodnější 
symptomatickou léčbou (best supportive care, BSC) (n = 71) se samotnou BSC (n = 70) u pacientů 
s relapsem následujícím po léčbě první volby (střední doba do začátku progrese onemocnění [TTP] od 
ukončení léčby první volby: 84 dní pro perorální topotekan + BSC, 90 dní pro BSC) a u kterých 
nebyla opakovaná léčba intravenózními cytostatiky považována za vhodnou. Ve skupině užívající 
perorální topotekan v kombinaci s BSC došlo ke statisticky významnému zlepšení celkového přežití 
ve srovnání se skupinou užívající samotnou BSC (Log-rank p=0,0104). Neupravený poměr rizik činil 
pro skupinu užívající perorální topotekan plus BSC v porovnání se skupinou užívající samotnou BSC 
0,64 (95% IS: 0,45; 0,90). Střední doba přežití u pacientů léčených perorálním topotekanem 
v kombinaci s BSC byla 25,9 týdnů (95% IS: 18,3; 31,6) ve srovnání s 13,9 týdny (95% IS: 11,1; 
18,6) u pacientů užívajících samotnou BSC (p = 0,0104).  
 
Hlášení symptomů pacienty za použití nezaslepeného hodnocení prokázala konzistentní trend 
zlepšování symptomů pro perorální topotekan v kombinaci s BSC. 
 
K posouzení účinnosti perorálního topotekanu ve srovnání s intravenózním topotekanem u pacientů, 
u kterých došlo k relapsu za ≥ 90 dnů po skončení jednoho předchozího chemoterapeutického režimu 
byly provedeny jedna studie fáze II (studie 065) a jedna studie fáze III (studie 396) (viz tabulka 1). 
Hlášení symptomů pacienty při nezaslepeném hodnocení v obou těchto studiích prokázala, že je 
perorální i intravenózní léčba topotekanem spojena s podobným paliativním účinkem na symptomy 
u pacientů s relapsem SCLC reagujícím na léčbu. 
 
Tabulka 1 

Souhrn údajů týkajících se přežití, četnosti odpovědi a doby do začátku progrese 
onemocnění u pacientů s SCLC léčených perorálním nebo intravenózním 
topotekanem 

 

 

Studie 065 

Studie 396 

Perorální 

topotekan 

Intravenózní 

topotekan 

Perorální 

topotekan 

Intravenózní 

topotekan 

(N = 52) 

(N = 54) 

(N = 153) 

(N = 151) 

Střední doba přežití 
(týdny)  

32,3 

25,1 

33,0 

35,0 

  (95% IS) 

(26,3; 40,9) 

(21,1; 33,0) 

(29,1; 42,4) 

(31,0; 37,1) 

  Poměr rizik (95% IS) 

0,88 (0,59; 1,31) 

0,88 (0,7;1,11) 

Četnost odpovědi (%) 

23,1 

14,8 

18,3 

21,9 

  (95% IS) 

(11,6; 34,5) 

(5,3; 24,3) 

(12,2; 24,4) 

(15,3;28,5) 

Rozdíl v četnosti odpovědi 
(95% IS) 

8,3 (-6,6; 23,1) 

-3,6 (-12,6; 5,5) 

Střední doba do začátku 
progrese (týdny) 

14,9 

13,1 

11,9 

14,6 

  (95% IS) 

(8,3; 21,3) 

(11,6; 18,3) 

(9,7; 14,1) 

(13,3; 18,9) 

  Poměr rizik (95% IS) 

0,90 (0,60; 1,35) 

1,21 (0,96; 1,53) 

N = celkový počet léčených pacientů 
IS = interval spolehlivosti 
 
Pediatrická populace 
Bezpečnost a účinnost perorálně podávaného topotekanu nebyly u pediatrických pacientů prokázány. 
 

25 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti 
 
Distribuce 
 
Farmakokinetika topotekanu po perorálním podání byla hodnocena u pacientů s nádorovým 
onemocněním po podání dávek 1,2 až 3,1 mg/m

2

/den a 4 mg/m

2

/den po dobu 5 dnů. Biologická 

dostupnost perorálního topotekanu (celkový topotekan i lakton) u lidí je přibližně 40 %. Vrcholové 
plazmatické koncentrace celkového topotekanu (tj. laktonu a karboxylátu) a laktonu topotekanu 
(účinná složka) je dosaženo přibližně za 2 hodiny, resp. za 1,5 hodiny a tyto koncentrace klesají 
biexponenciálně s dosažením průměrného biologického poločasu přibližně 3 až 6 hodin. Celková 
expozice (AUC) se zvyšuje přibližně proporcionálně s dávkou. Při opakovaném denním podávání 
nedochází k žádnému nebo pouze mírnému hromadění topotekanu a neexistuje žádný důkaz o změně 
farmakokinetiky po podání opakovaných dávek. V preklinických studiích bylo prokázáno, že vazba na 
plazmatické bílkoviny je nízká (35 %) a že distribuce mezi krevními buňkami a plazmou je celkem 
homogenní. 
 
Biotransformace 
 
Topotekan je metabolizován z převážné části hydrolýzou laktonového kruhu za vzniku karboxylátu 
s otevřeným kruhem. Kromě hydrolýzy je topotekan vylučován zejména renálně s malou částí 
metabolizovanou na N-demetylovaný metabolit (SB-209780), který byl nalezen v plazmě, moči a 
stolici. 
 
Eliminace 
 
Celkové vyloučení topotekanu příbuzných látek po pěti dnech léčby topotekanem činilo 49 až 72 % (v 
průměru 57 %) perorálně podané dávky. Přibližně 20 % bylo vyloučeno ve formě celkového 
topotekanu a 2 % ve formě N-demethyl topotekanu močí. Vylučování celkového topotekanu stolicí 
činilo 33 %, zatímco vylučování N-demethylovaného metabolitu stolicí bylo 1,5 %. Celkově N-
demethylovaný metabolit tvořil v průměru méně než 6 % (rozmezí 4-8 %) z celkového množství 
topotekanu příbuzných látek v moči a stolici. Jak topotekan-O-glukuronid, tak N-demethylovaný 
topotekan-O-glukuronid byly nalezeny v moči. Poměr průměrných AUC hladin metabolitu a mateřské 
látky byl méně než 10 % pro topotekan i lakton topotekanu. 
 
In vitro topotekan neinhiboval enzymy CYP1A2, CYP2A6, CYP2C8/9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E, 
CYP3A nebo CYP4A lidského cytochromu P450 ani lidské cytosolové enzymy dihydropyrimidin a 
xanthinoxidázu. 
 
Po současném podání inhibitoru ABCB1 (P-gp) a ABCG2 (BCRP) elakridaru (GF102918) v dávce 
100 až 1 000 mg s perorálním topotekanem došlo ke zvýšení AUC

0-∞

 laktonu topotekanu a celkového 

topotekanu přibližně 2,5-krát (viz bod 4.5). 
 
Podání perorálního cyklosporinu A (15 mg/kg), inhibitoru transportérů ABCB1 (P-gp) a ABCC1 
(MRP-1) a zároveň inhibitoru metabolizujícího enzymu CYP3A4 v průběhu 4 hodin po užití 
perorálního topotekanu vedlo ke zvýšení na dávku normalizovaného AUC0 -24h laktonu topotekanu a 
celkového topotekanu přibližně 2-krát, respektive 2,5-krát (viz bod 4.5). 
 
Rozsah expozice byl podobný po jídle s vysokým obsahem tuků i po užití nalačno, zatímco T

max

 byl 

prodloužen z 1,5 na 3 hodiny (lakton topotekanu) a ze 3 na 4 hodiny (celkový topotekan). 
 
Zvláštní populace 
 
Porucha funkce jater 
Farmakokinetika perorálně užívaného topotekanu nebyla hodnocena u pacientů s poruchou funkce 
jater (viz bod 4.2 a 4.4). 
 

26 

Porucha funkce ledvin 
Výsledky analýzy napříč studiemi naznačují, že expozice laktonu topotekanu (účinná složka) po 
podání topotekanu je při snížené renální funkci zvýšena. Geometrický průměr na dávku 
normalizovaných hodnot AUC

(0-)

 laktonu topotekanu byl u pacientů s clearance kreatininu vyšší než 

80 ml/min 9,4 ng*h/ml, u pacientů s clearance kreatininu 50 až 80 ml/min 11,1 ng*h/ml a u pacientů 
s clearance kreatininu 30 až 49 ml/min 12,0 ng*h/ml. V této analýze byla clearance kreatininu 
počítána pomocí Cockcroft-Gaultovy metody. Obdobné výsledky byly dosaženy, když byla rychlost 
glomerulární filtrace (ml/min) odhadnuta pomocí MDRD vzorce upraveného na tělesnou hmotnost. 
Do studií hodnotících účinnost/bezpečnost topotekanu byli zařazeni pacienti s clearance kreatininu 
> 60 ml/min. Podávání normální počáteční dávky pacientům s mírným snížením renální funkce je tedy 
považováno za odůvodněné (viz bod 4.2). 
 
Korejští pacienti s poruchou funkce ledvin měli obecně vyšší expozici než pacienti neasijského 
původu se stejným stupněm renálního poškození. Klinický význam tohoto zjištění je nejasný. 
Geometrický průměr na dávku normalizovaných hodnot AUC

(0-)

 laktonu topotekanu byl u korejských 

pacientů s clearance kreatininu 80 ml/min 7,9 ng*h/ml, u korejských pacientů s clearance kreatininu 
50 až 80 ml/min 12,9 ng*h/ml a u korejských pacientů s clearance kreatininu 30 až 49 ml/min 
19,7 ng*h/ml (viz body 4.2 a 4.4). Nejsou k dispozici žádné údaje u jiných pacientů asijského původu 
s poruchou funkce ledvin než Korejců. 
 
Pohlaví 
Analýza napříč studiemi zahrnující 217 pacientů s pokročilými solidními nádory naznačila, že pohlaví 
klinicky významně neovlivňuje farmakokinetiku přípravku HYCAMTIN tobolky. 
 
5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 
 
S ohledem na mechanismus účinku působí topotekan genotoxicky in vitro na savčí buňky (buňky 
myšího lymfomu a lidské lymfocyty a) a in vivo na buňky kostní dřeně myší. Topotekan způsobuje 
u potkanů a u králíků embryo-fetální letalitu. 
 
Ve studiích reprodukční toxicity topotekanu provedených na potkanech nebylo zaznamenáno žádné 
ovlivnění samčí ani samičí fertility; u samic však byla pozorována častější ovulace a mírně zvýšené 
preimplantační ztráty. 
 
Kancerogenní účinek topotekanu nebyl studován. 
 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1  Seznam pomocných látek 
 
HYCAMTIN 0,25 mg tvrdé tobolky 
 
Obsah tobolek 
Hydrogenovaný rostlinný olej 
Glycerol-monostearát 
 
Obal 
Želatina 
Oxid titaničitý (E171) 
 
Těsnící proužek 
Želatina 
 

27 

Černý inkoust 
Černý oxid železitý (E172) 
Šelak 
Bezvodý ethanol – další informace viz příbalová informace 
Propylenglykol 
Isopropylalkohol 
Butanol 
Koncentrovaný roztok amoniaku 
Hydroxid draselný  
 
HYCAMTIN 1 mg tvrdé tobolky 
 
Obsah tobolek 
Hydrogenovaný rostlinný olej 
Glycerol-monostearát 
 
Obal 
Želatina 
Oxid titaničitý (E171) 
Červený oxid železitý (E172) 
 
Těsnící proužek 
Želatina 
 
Černý inkoust 
Černý oxid železitý (E172) 
Šelak 
Bezvodý ethanol – další informace viz příbalová informace 
Propylenglykol 
Isopropylalkohol 
Butanol 
Koncentrovaný roztok amoniaku 
Hydroxid draselný 
 
6.2  Inkompatibility 
 
Neuplatňuje se. 
 
6.3  Doba použitelnosti 
 
3 roky. 
 
6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 
 
Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). 
 
Chraňte před mrazem. 
 
Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 

28 

6.5  Druh obalu a obsah balení 
 
Bílý blistr z polyvinylchloridu/polychlorotrifluorethylenu uzavřený hliníkovou/polyethylen-
tereftalátovou (PET)/papírovou fólií. Blistry jsou opatřeny vnější fólií zabraňující jejich otevření 
dětmi. 
 
Blistr obsahuje 10 tobolek. 
 
6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 
 
Tobolky přípravku HYCAMTIN nesmějí být otevírány ani drceny. 
Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Novartis Europharm Limited 
Frimley Business Park 
Camberley GU16 7SR 
Velká Británie 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLA 

 
HYCAMTIN 0,25 mg tvrdé tobolky 
 
EU/1/96/027/006 
 
HYCAMTIN 1 mg tvrdé tobolky 
 
EU/1/96/027/007 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 
Datum první registrace: 12. listopadu 1996 
Datum posledního prodloužení registrace: 20. listopadu 2006  
 
 
10.  DATUM REVIZE TEXTU 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu. 
 

29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA II 

 

A. 

VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 

B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 

C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 

D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA 
BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO 
PŘÍPRAVKU 

30 

A. 

VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 
Název a adresa výrobců odpovědných za propouštění šarží 
 
GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A. 
Strada Provinciale Asolana 90 
43056 San Polo di Torrile 
Parma 
Itálie 
 
Novartis Pharmaceuticals UK Limited 
Frimley Business Park 
Frimley 
Camberley, Surrey GU16 7SR 
Velká Británie 
 
Novartis Pharma GmbH 
Roonstrasse 25 
90429 Norimberk 
Německo 
 
V příbalové informaci k léčivému přípravku musí být uveden název a adresa výrobce odpovědného za 
propouštění dané šarže. 
 
 
B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 
Výdej  léčivého  přípravku  je  vázán  na  lékařský  předpis  s  omezením  (viz  Příloha  I:  Souhrn  údajů  o 
přípravku, bod 4.2). 
 
 
C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 
 

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti 

 
Požadavky pro předkládání pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti pro tento léčivý přípravek 
jsou uvedeny v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 107c odst. 7 
směrnice 2001/83/ES a jakékoliv následné změny jsou zveřejněny na evropském webovém portálu pro 
léčivé přípravky. 
 
 
D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ 
LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
 

Plán řízení rizik (RMP) 

 
Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance 
podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2. registrace a ve veškerých 
schválených následných aktualizacích RMP. 
 
Aktualizovaný RMP je třeba předložit: 
 

na žádost Evropské lékové agentury. 

 

při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které 
mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení význačného 
milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik). 

31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA III 

 

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

 

32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. OZNAČENÍ NA OBALU 

33 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
VNĚJŠÍ OBAL 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
HYCAMTIN 1 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok 
topotecanum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Celkový obsah léčivé látky v jedné injekční lahvičce odpovídá koncentraci 1 mg/1 ml léčivé látky po 
rekonstituci podle návodu (viz příbalová informace). 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Obsahuje také: kyselinu vinnou (E334), mannitol (E421), kyselinu chlorovodíkovou (E507), hydroxid 
sodný. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok 
 
1 x 1 mg 
5 x 1 mg 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Intravenózní podání. 
Před použitím rekonstituovat. 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 

34 

 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 
 
10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
UPOZORNĚNÍ: cytotoxické látky, zvláštní pokyny pro zacházení (viz příbalová informace). 
 
 
11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
 
Novartis Europharm Limited 
Frimley Business Park 
Camberley GU16 7SR 
Velká Británie 
 
 
12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 
 
EU/1/96/027/005 

1 x1 mg injekční lahvička 

EU/1/96/027/004 

5 x1 mg injekční lahvičky 

 
 
13.  ČÍSLO ŠARŽE 
 
Lot 
 
 
14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 
 
 
15.  NÁVOD K POUŽITÍ 
 
 
16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
Nevyžaduje se - odůvodnění přijato 
 
 
17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 
SN: 
NN: 

35 

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 
 
INJEKČNÍ LAHVIČKA 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
HYCAMTIN 1 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok 
topotecanum 
i.v. podání 
 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET 

 
1 mg injekční lahvička 
 
 
6. 

JINÉ 

 

36 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
VNĚJŠÍ OBAL 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
HYCAMTIN 4 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok 
topotecanum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Celkový obsah léčivé látky v jedné injekční lahvičce odpovídá koncentraci 1 mg/1 ml léčivé látky po 
rekonstituci podle návodu (viz příbalová informace). 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Obsahuje také: kyselinu vinnou (E334), mannitol (E421), kyselinu chlorovodíkovou (E507), hydroxid 
sodný. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok 
 
1 x 4 mg 
5 x 4 mg 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Intravenózní podání. 
Před použitím rekonstituovat. 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 

37 

 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 
 
10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
UPOZORNĚNÍ: cytotoxické látky, zvláštní pokyny pro zacházení (viz příbalová informace). 
 
 
11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
 
Novartis Europharm Limited 
Frimley Business Park 
Camberley GU16 7SR 
Velká Británie 
 
 
12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 
 
EU/1/96/027/003 

1 x 4 mg injekční lahvička 

EU/1/96/027/001 

5 x 4 mg injekční lahvičky 

 
 
13.  ČÍSLO ŠARŽE 
 
Lot 
 
 
14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 
 
 
15.  NÁVOD K POUŽITÍ 
 
 
16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
Nevyžaduje se - odůvodnění přijato 
 
 
17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 
SN: 
NN: 

38 

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 
 
INJEKČNÍ LAHVIČKA 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
HYCAMTIN 4 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok 
topotecanum 
i.v. podání 
 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET 

 
4 mg injekční lahvička 
 
 
6. 

JINÉ 

 
 
 

39 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
VNĚJŠÍ OBAL 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
HYCAMTIN 0,25 mg tvrdé tobolky 
topotecanum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna tobolka obsahuje topotecani hydrochloridum, což odpovídá topotecanum 0,25 mg. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
Tvrdé tobolky 
 
10 tobolek 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Perorální podání. 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
Tobolky přípravku HYCAMTIN se nesmí lámat nebo drtit. 
 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 

40 

 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. 
Chraňte před mrazem. 
Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 
 
10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
UPOZORNĚNÍ: cytotoxická látka, zvláštní pokyny pro zacházení (viz příbalová informace). 
 
 
11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
 
Novartis Europharm Limited 
Frimley Business Park 
Camberley GU16 7SR 
Velká Británie 
 
 
12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 
 
EU/1/96/027/006 
 
13.  ČÍSLO ŠARŽE 
 
Lot 
 
 
14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 
 
 
15.  NÁVOD K POUŽITÍ 
 
 
16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
hycamtin 0,25 mg 
 
 
17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 
SN: 
NN: 

41 

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH 
 
BLISTRY 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
HYCAMTIN 0,25 mg tvrdé tobolky 
topotecanum 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Novartis Europharm Limited 
 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

JINÉ 

 

42 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
VNĚJŠÍ OBAL 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
HYCAMTIN 1 mg tvrdé tobolky 
topotecanum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna tobolka obsahuje topotecani hydrochloridum, což odpovídá topotecanum 1 mg. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
Tvrdé tobolky 
 
10 tobolek 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Perorální podání. 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
Tobolky přípravku HYCAMTIN se nesmí lámat nebo drtit. 
 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 

43 

 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. 
Chraňte před mrazem. 
Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 
 
10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
UPOZORNĚNÍ: cytotoxická látka, zvláštní pokyny pro zacházení (viz příbalová informace). 
 
 
11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
 
Novartis Europharm Limited 
Frimley Business Park 
Camberley GU16 7SR 
Velká Británie 
 
 
12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 
 
EU/1/96/027/007 
 
13.  ČÍSLO ŠARŽE 
 
Lot 
 
 
14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 
 
 
15.  NÁVOD K POUŽITÍ 
 
 
16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
hycamtin 1 mg 
 
 
17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 
SN: 
NN: 

44 

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH 
 
BLISTRY 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
HYCAMTIN 1 mg tvrdé tobolky 
topotecanum 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Novartis Europharm Limited 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

JINÉ 

 

45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

 

46 

Příbalová informace: Informace pro uživatele 

 

Hycamtin 1 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok 
Hycamtin 4 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok 

topotecanum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
 
1. 

Co je přípravek Hycamtin a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Hycamtin používat 

3. 

Jak se přípravek Hycamtin používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Hycamtin uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Hycamtin a k čemu se používá 

 
Hycamtin pomáhá ničit nádorové buňky. Lék Vám bude podán v nemocnici do žíly pomocí infuze 
lékařem nebo zdravotní sestrou. 
 
Hycamtin se používá k léčbě: 

 

nádorů vaječníků nebo malobuněčného plicního nádoru, které se znovu objevily po 
cytostatické léčbě. 

 

pokročilého nádoru děložního hrdla v případech, kdy není možná operační léčba nebo léčba 
ozařováním. K léčbě nádoru děložního hrdla se Hycamtin podává v kombinaci s dalším léčivem 
nazývaným cisplatina. 

 
Lékař rozhodne spolu s Vámi, zda je pro Vás léčba přípravkem Hycamtin vhodnější než pokračování 
v cytostatické léčbě, která byla použita již dříve. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Hycamtin používat 

 
Nepoužívejte Hycamtin: 

 

jestliže jste alergický(á) na topotekan nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6); 

 

jestliže kojíte; 

 

jestliže máte málo krvinek. O tom Vás bude informovat lékař na základě výsledků posledních 
krevních testů. 

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, oznamte to svému lékaři. 

47 

 
Upozornění a opatření 
Předtím, než Vám bude podán přípravek Hycamtin, musí být lékař informován: 
 

jestliže máte problémy s ledvinami nebo s játry. Tyto případy mohou vyžadovat úpravu 
dávkování přípravku Hycamtin; 

 

jestliže jste těhotná nebo plánujete těhotenství. Viz bod „Těhotenství a kojení“ níže; 

 

jestliže plánujete stát se otcem dítěte. Viz bod „Těhotenství a kojení“ níže. 

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, oznamte to svému lékaři. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Hycamtin 
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které 
možná budete užívat, a to i o rostlinných přípravcích nebo lécích, které jsou dostupné bez lékařského 
předpisu. 
 
Nezapomeňte informovat svého lékaře o jakýchkoli léčivých přípravcích, které začnete užívat 
v průběhu léčby přípravkem Hycamtin. 
 
Těhotenství a kojení 
Přípravek Hycamtin by neměly užívat těhotné ženy. V případě početí před léčbou, v průběhu léčby 
nebo brzy po ukončení léčby by mohlo dojít k poškození dítěte. Měla byste používat vhodnou 
antikoncepční metodu. Poraďte se o vhodné antikoncepci se svým lékařem. Nesnažte se otěhotnět, 
dokud Vám lékař nesdělí, že je to již bezpečné. 
 
Pacienti, kteří se chtějí stát otcem dítěte, by se měli poradit o plánovaném rodičovství a léčbě se svým 
lékařem. Pokud Vaše partnerka otěhotní v průběhu Vaší léčby, okamžitě to oznamte svému lékaři. 
 
V průběhu léčby přípravkem Hycamtin nekojte. Po skončení léčby nezačínejte s kojením, dokud Vám 
lékař nesdělí, že je to již bezpečné. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Při užívání přípravku Hycamtin se může objevit zvýšená únava. Pokud se cítíte unavený(á) nebo 
zesláblý(á), neřiďte dopravní prostředek nebo neobsluhujte žádné stroje. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Hycamtin používá 

 
Dávka přípravku Hycamtin, kterou budete dostávat, bude přesně určena lékařem na základě: 
 

celkového povrchu Vašeho těla (měřeno v metrech čtverečních); 

 

výsledků krevních testů provedených před započetím léčby; 

 

onemocnění, které je léčeno. 

 
Obvyklá dávka 

 

Nádor vaječníků a malobuněčný plicní nádor: 1,5 mg

 

na

 

metr čtvereční plochy povrchu těla 

za den. Léčbu budete dostávat jednou denně po dobu 5 dnů. Toto schéma léčby se bude 
opakovat každé 3 týdny. 

 

Nádor děložního hrdla: 0,75 mg na metr čtvereční plochy povrchu těla za den. Léčbu budete 
dostávat jednou denně po dobu 3 dnů. Toto schéma se bude opakovat každé 3 týdny. 
Při léčbě nádoru děložního hrdla se Hycamtin podává v kombinaci s dalším léčivem 
nazývaným cisplatina. Lékař Vám určí správnou dávku cisplatiny. 

Léčebné schéma může být upraveno podle výsledků krevních testů, které budou pravidelně 
kontrolovány. 
 
Jak se přípravek Hycamtin podává 
Lékař nebo sestra Vám podá přípravek Hycamtin jako infuzi do Vaší paže trvající asi 30 minut. 

48 

 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Vážné nežádoucí účinky: při jejich výskytu informujte svého lékaře 
Tyto velmi časté nežádoucí účinky se mohou objevit u více než 1 z 10 pacientů léčených přípravkem 
Hycamtin: 
 

Příznaky infekce: Hycamtin může snížit počet bílých krvinek a snížit odolnost proti infekci. To 
může být dokonce život ohrožující. Příznaky zahrnují: 

horečku; 

závažné zhoršení celkového stavu; 

místní příznaky infekce jako bolest v krku nebo potíže s močením (např. pálení při 
močení, což může být příznakem infekce močových cest). 

 

Občas se objevující výrazná bolest břicha, horečka a někdy též průjem (vzácně s příměsí krve) 
mohou být příznaky zánětu tlustého střeva (kolitida). 

 
Tento vzácný nežádoucí účinek se může objevit až u 1 z 1000 pacientů léčených přípravkem 
Hycamtin: 
 

Zánět plic (intersticiální plicní onemocnění): Větší riziko tohoto onemocnění se objevuje 
tehdy, jestliže již máte nějaké plicní onemocnění, jestliže jste podstoupil(a) ozařování plic nebo 
jestliže jste užíval(a) léky, které mohou poškodit plíce. Příznaky zahrnují: 

obtížné dýchání; 

kašel; 

horečku. 

 
Pokud se u Vás objeví kterýkoli z příznaků těchto stavů, okamžitě to oznamte svému lékaři, neboť v 
tomto případě může být nezbytná hospitalizace. 
 
Velmi časté nežádoucí účinky 
Tyto nežádoucí účinky se mohou objevit u více než 1 z 10 pacientů léčených přípravkem Hycamtin: 
 

Pocit celkové slabosti a únavy (dočasná chudokrevnost). V některých případech může být 
nezbytné podání krevní transfuze; 

 

Neobvyklá tvorba modřin nebo krvácení, způsobené snížením počtu krevních destiček. To může 
vést k výraznému krvácení z relativně malých poranění, jako jsou drobné řezné rány. Vzácně 
může dojít dokonce k velmi těžkému krvácení (hemoragie). Poraďte se se svým lékařem, jak 
snížit riziko krvácení; 

 

Snížení tělesné hmotnosti a snížení chuti k jídlu (nechutenství); únava; slabost; 

 

Nevolnost (pocit na zvracení), zvracení, průjem, bolest břicha, zácpa; 

 

Zánět nebo vředy na jazyku a dásních; 

 

Vysoká tělesná teplota (horečka); 

 

Vypadávání vlasů. 

 
Časté nežádoucí účinky 
Mohou se objevit až u 1 z 10 pacientů léčených přípravkem Hycamtin: 
 

Alergické reakce nebo reakce přecitlivělosti (včetně vyrážky); 

 

Zežloutnutí kůže; 

 

Celkový pocit nemoci; 

 

Svědění. 

49 

 
Vzácné nežádoucí účinky 
Mohou se objevit až u 1 z 1000 pacientů léčených přípravkem Hycamtin: 
 

Těžké alergické nebo anafylaktické reakce; 

 

Otoky způsobené zadržováním vody v těle (angioedém); 

 

Mírná bolest a zánět v místě injekce; 

 

Svědivá vyrážka (nebo kopřivka). 

 
Nežádoucí účinky s frekvencí není známo 
Četnost některých nežádoucích účinků není známa (případy ze spontánního hlášení a četnost nelze 
z dostupných údajů určit): 
 

Těžká bolest břicha, pocit na zvracení, zvracení krve, černá nebo krvavá stolice (možné 
příznaky proděravění žaludku nebo střeva); 

 

Vředy v ústech, obtížné polykání, bolest břicha, pocit na zvracení, zvracení, průjem, krvavá 
stolice (možné známky a příznaky zánětu sliznice úst, žaludku a/nebo střeva). 

 
Pokud jste léčena pro nádor děložního hrdla, mohou se u Vás objevit nežádoucí účinky vyvolané 
dalším léčivem (cisplatina), které budete dostávat zároveň s přípravkem Hycamtin. Tyto nežádoucí 
účinky jsou uvedeny v příbalové informaci pro cisplatinu. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 
nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Hycamtin uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. 
 
Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 
Tento přípravek je pouze pro jednorázové použití. Po otevření má být přípravek použit okamžitě. 
Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v 
odpovědnosti uživatele. Pokud se rekonstituce a ředění provádí za přísně aseptických podmínek (např. 
v laminárním boxu), má být přípravek podán (infuze ukončena) do 24 hodin po prvním otevření 
injekční lahvičky při uchovávání za teploty 2 až 8 °C. 
 
Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky 
pro cytotoxický materiál. 
 
 

50 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Hycamtin obsahuje 

 

Léčivou látkou je topotecanum. Jedna lahvička obsahuje topotecanum 1 mg nebo 4 mg (jako 
topotecani hydrochloridum). 

 

Dalšími pomocnými látkami jsou: kyselina vinná (E334), mannitol (E421), kyselina 
chlorovodíková (E507) a hydroxid sodný. 

 
Jak přípravek Hycamtin vypadá a co obsahuje toto balení 
Hycamtin je prášek pro koncentrát pro nitrožilní infuzi. 
Dodává se v krabičkách obsahujících 1 nebo 5 skleněných injekčních lahviček; injekční lahvička 
obsahuje 1 mg nebo 4 mg topotekanu. 
Před podáním infuze musí být prášek rozpuštěn a naředěn. 
Po rozpuštění prášku podle návodu je výsledná koncentrace léčivé látky v jedné injekční lahvičce 
1 mg v 1 ml. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Novartis Europharm Limited 
Frimley Business Park 
Camberley GU16 7SR 
Velká Británie 
 
Výrobce 
GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A., Strada Provinciale Asolana 90, 43056 San Polo di Torrile, 
Parma, Itálie 
Novartis Pharmaceuticals UK Limited, Frimley Business Park, Frimley, Camberley, Surrey GU16 
7SR, Velká Británie

 

Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25, D-90429 Norimberk, Německo 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
 

België/Belgique/Belgien 
Novartis Pharma N.V. 
Tél/Tel: +32 2 246 16 11 
 

Lietuva 
Novartis Pharma Services Inc. 
Tel: +370 5 269 16 50 
 

България 
Novartis Bulgaria EOOD 
Тел: +359 2 489 98 28 
 

Luxembourg/Luxemburg 
Novartis Pharma N.V. 
Tél/Tel: +32 2 246 16 11 
 

Česká republika 
Novartis s.r.o. 
Tel: +420 225 775 111 
 

Magyarország 
Novartis Hungária Kft. 
Tel.: +36 1 457 65 00 

Danmark 
Sandoz A/S 
Tlf: +45 63 95 10 00 
 

Malta 
Novartis Pharma Services Inc. 
Tel: +356 2122 2872 

Deutschland 
Novartis Pharma GmbH 
Tel: +49 911 273 0 
 

Nederland 
Novartis Pharma B.V. 
Tel: +31 26 37 82 555 

Eesti 
Novartis Pharma Services Inc. 
Tel: +372 66 30 810 
 

Norge 
Sandoz A/S 
Tlf: +45 63 95 10 00 

51 

 

Ελλάδα 
Novartis (Hellas) A.E.B.E. 
Τηλ: +30 210 281 17 12 
 

Österreich 
Novartis Pharma GmbH 
Tel: +43 1 86 6570 

España 
BEXAL FARMACÉUTICA, S.A. 
Tel: +34 900 456 856 
 

Polska 
Novartis Poland Sp. z o.o. 
Tel.: +48 22 375 4888 

France 
Sandoz 
Tél: +33 800 45 57 99 
 

Portugal 
Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A. 
Tel: +351 21 000 8600 

Hrvatska 
Novartis Hrvatska d.o.o. 
Tel. +385 1 6274 220 
 

România 
Sandoz S.R.L. 
Tel: +40 21 40751 60 

Ireland 
Novartis Ireland Limited 
Tel: +353 1 260 12 55 
 

Slovenija 
Novartis Pharma Services Inc. 
Tel: +386 1 300 75 50 

Ísland 
Vistor hf. 
Sími: +354 535 7000 
 

Slovenská republika 
Novartis Slovakia s.r.o. 
Tel: +421 2 5542 5439 
 

Italia 
Novartis Farma S.p.A. 
Tel: +39 02 96 54 1 

Suomi/Finland 
Novartis Finland Oy 
Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200 
 

Κύπρος 
Novartis Pharma Services Inc. 
Τηλ: +357 22 690 690 
 

Sverige 
Sandoz A/S 
Tel: +45 63 95 10 00 
 

Latvija 
SIA “Novartis Baltics” 
Tel: +371 67 887 070 
 

United Kingdom 
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. 
Tel: +44 1276 698370 
 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
 
Další zdroje informací 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu. 
 

52 

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky: 
 
Návod k rekonstituci, uchovávání a likvidaci přípravku Hycamtin 
 
Rekonstituce 
Hycamtin 1 mg prášek
 pro koncentrát pro infuzní roztok je třeba rekonstituovat 1,1 ml vody pro 
injekci, čímž vznikne roztok o koncentraci 1 mg topotekanu/1 ml. 
 
Hycamtin 4 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok je třeba rekonstituovat 4 ml vody pro 
injekci, čímž vznikne roztok o koncentraci 1 mg topotekanu/1 ml. 
 
Tento roztok je nutno dále naředit. Příslušný objem rekonstituovaného roztoku je třeba dále naředit 
buď 0,9% infuzním roztokem chloridu sodného nebo 5% infuzním roztokem glukózy na výslednou 
koncentraci 25 až 50 mikrogramů v 1 ml. 
 
Uchovávání připraveného roztoku 
Roztok připravený k infuzi má být ihned použit. Pokud se rekonstituce provádí za přísně aseptických 
podmínek, je možné podat infuzi přípravku Hycamtin až do 12 hodin (při uchovávání za pokojové 
teploty), případně do 24 hodin (při uchovávání za teploty 2 až 8 °C). 
 
Pokyny pro zacházení s přípravkem a k jeho likvidaci 
Při zacházení s protinádorovými léky a odstraňování jejich zbytků musí být dodrženy následující 
zásady: 
 

Personál musí být zaškolen, jak tento přípravek rekonstituovat. 

 

Těhotné ženy s tímto přípravkem nesmějí pracovat. 

 

Při manipulaci s tímto přípravkem musí personál používat ochranný oděv, včetně masky, 
ochranných brýlí a rukavic. 

 

Všechny pomůcky použité při aplikaci přípravku nebo čištění, včetně rukavic, musí být uloženy 
do odpadních vaků určených pro vysoce rizikový odpad likvidovaný spálením při vysoké 
teplotě. 

 

Dostane-li se látka náhodně na kůži nebo do oka, je nutné postižené místo okamžitě opláchnout 
velkým množstvím vody. 

53 

Příbalová informace: Informace pro uživatele  

 

Hycamtin 0,25 mg tvrdé tobolky 

Hycamtin 1 mg tvrdé tobolky 

topotecanum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře. 

 

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 

tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
 
1. 

Co je přípravek Hycamtin a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Hycamtin užívat 

3. 

Jak se přípravek Hycamtin užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Hycamtin uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Hycamtin a k čemu se používá 

 
Hycamtin pomáhá ničit nádorové buňky. 
 
Hycamtin se používá k léčbě malobuněčného plicního nádoru, který se znovu objevil po 
cytostatické léčbě. 
 
Lékař rozhodne spolu s Vámi, zda je pro Vás léčba přípravkem Hycamtin vhodnější než pokračování 
v cytostatické léčbě, která byla použita již dříve. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Hycamtin užívat 

 
Neužívejte Hycamtin: 

 

jestliže jste alergický(á) na topotekan nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6); 

 

jestliže kojíte; 

 

jestliže máte málo krvinek. O tom Vás bude informovat lékař na základě výsledků posledních 
krevních testů. 

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, oznamte to svému lékaři. 
 
Upozornění a opatření 
Předtím, než začnete užívat přípravek Hycamtin, musí být lékař informován: 
 

jestliže máte problémy s ledvinami nebo s játry. Tyto případy mohou vyžadovat úpravu 
dávkování přípravku Hycamtin; 

 

jestliže jste těhotná nebo plánujete těhotenství. Viz bod „Těhotenství a kojení“ níže; 

 

jestliže plánujete stát se otcem dítěte. Viz bod „Těhotenství a kojení“ níže. 

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, oznamte to svému lékaři. 
 

54 

Další léčivé přípravky a přípravek Hycamtin 
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které 
možná budete užívat, a to i o rostlinných přípravcích nebo lécích, které jsou dostupné bez lékařského 
předpisu. 
 
Pokud jste současně léčen(a) cyklosporinem A, mohou se u Vás nežádoucí účinky objevit s větší 
pravděpodobností. Jestliže užíváte oba dva tyto léky současně, budete Vaším lékařem pečlivě 
sledován(a). 
 
Nezapomeňte informovat svého lékaře o jakýchkoli léčivých přípravcích, které začnete užívat v 
průběhu léčby přípravkem Hycamtin. 
 
Těhotenství a kojení 
Přípravek Hycamtin by neměly užívat těhotné ženy. V případě početí před léčbou, v průběhu léčby 
nebo brzy po ukončení léčby by mohlo dojít k poškození dítěte. Měla byste používat vhodnou 
antikoncepční metodu. Poraďte se o vhodné antikoncepci se svým lékařem. Nesnažte se otěhotnět, 
dokud Vám lékař nesdělí, že je to již bezpečné. 
 
Pacienti, kteří se chtějí stát otcem dítěte, by se měli poradit o plánovaném rodičovství a léčbě se svým 
lékařem. Pokud Vaše partnerka otěhotní v průběhu Vaší léčby, okamžitě to oznamte svému lékaři. 
 
V průběhu léčby přípravkem Hycamtin nekojte. Po skončení léčby nezačínejte s kojením, dokud Vám 
lékař nesdělí, že je to již bezpečné. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Při užívání přípravku Hycamtin se může objevit zvýšená únava. Pokud se cítíte unavený(á) nebo 
zesláblý(á), neřiďte dopravní prostředek nebo neobsluhujte žádné stroje. 
 
Přípravek Hycamtin obsahuje ethanol 
Tento léčivý přípravek obsahuje malé množství ethanolu (alkoholu). 
 
 
3. 

Jak se přípravek Hycamtin užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Tobolky se musí polykat celé a nesmí se žvýkat, drtit nebo půlit. 
 
Dávka (a počet tobolek) přípravku Hycamtin, kterou budete užívat, bude přesně určena lékařem na 
základě: 
 

celkového povrchu Vašeho těla (měřeno v metrech čtverečních); 

 

výsledků krevních testů provedených před započetím léčby. 

 
Předepsaný počet tobolek se užívá jedenkrát denně po dobu 5 dnů. Tobolky se polykají celé. 
 
Tobolky přípravku Hycamtin se nesmí otevírat nebo drtit. Pokud je tobolka poškozena nebo uniká 
její obsah, okamžitě si důkladně umyjte ruce mýdlem a vodou. Pokud se Vám dostane obsah tobolky 
do očí, vyplachujte si oči mírným proudem vody po dobu nejméně 15 minut. Jestliže se Vám obsah 
tobolky dostane do očí nebo jestliže se u Vás rozvine kožní reakce, vyhledejte svého lékaře. 
 

55 

Vyjmutí tobolek z obalu 
Tobolky jsou uloženy ve speciálním obalu, který zabraňuje jejich vyjmutí dětmi. 
 
1. Oddělte jednu tobolku: z blistru odtrhněte v místě perforace jednu “kapsu” s tobolkou. 
 

 

 
2. Odstraňte vnější fólii: začněte v barevně označeném rohu, nadzdvihněte ho a odloupněte fólii 
z kapsy. 
 

 

 
3. Vyjměte tobolku: jemně protlačte jeden konec tobolky skrz vnitřní fólii. 
 

 

 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Hycamtin, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) více tobolek nebo jestliže přípravek nedopatřením užilo dítě, poraďte se okamžitě 
se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Hycamtin 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Užijte další dávku 
v obvyklém čase. 
 
 

56 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Vážné nežádoucí účinky: při jejich výskytu informujte svého lékaře 
Tyto velmi časté nežádoucí účinky se mohou objevit u více než 1 z 10 pacientů léčených přípravkem 
Hycamtin: 
 

Příznaky infekce. Hycamtin může snížit počet bílých krvinek a snížit odolnost proti infekci. To 
může být dokonce život ohrožující. Příznaky zahrnují: 

horečku; 

závažné zhoršení celkového stavu; 

místní příznaky infekce jako bolest v krku nebo potíže s močením (např. pálení při 
močení, což může být příznakem infekce močových cest). 

 

Průjem. Tento nežádoucí účinek může být závažný. V případě, že máte více než 3 průjmovité 
stolice za den, vyhledejte neprodleně lékaře. 

 

Občas se objevující výrazná bolest břicha, horečka a někdy též průjem (vzácně s příměsí krve) 

mohou být příznaky zánětu tlustého střeva (kolitida)

 
Tento vzácný nežádoucí účinek se může objevit až u 1 z 1000 pacientů léčených přípravkem 
Hycamtin. 
 

Zánět plic (intersticiální plicní onemocnění): Větší riziko tohoto onemocnění se objevuje tehdy, 
jestliže již máte nějaké plicní onemocnění, jestliže jste podstoupil(a) ozařování plic nebo 
jestliže jste užíval(a) léky, které mohou poškodit plíce. Příznaky zahrnují: 

obtížné dýchání; 

kašel; 

horečku. 

 
Pokud se u Vás objeví kterýkoli z příznaků těchto stavů, okamžitě to oznamte svému lékaři, neboť v 
tomto případě může být nezbytná hospitalizace. 
 
Velmi časté nežádoucí účinky 
Tyto nežádoucí účinky se mohou objevit u více než 1 z 10 pacientů léčených přípravkem Hycamtin: 
 

Pocit celkové slabosti a únavy (dočasná chudokrevnost). V některých případech může být 
nezbytné podání krevní transfuze; 

 

Neobvyklá tvorba modřin nebo krvácení způsobené snížením počtu krevních destiček. To může 
vést k výraznému krvácení z relativně malých poranění, jako jsou drobné řezné rány. Vzácně 
může dojít dokonce k velmi těžkému krvácení (hemoragie). Poraďte se se svým lékařem, jak 
snížit riziko krvácení; 

 

Snížení tělesné hmotnosti a snížení chuti k jídlu (nechutenství); únava; slabost; 

 

Nevolnost (pocit na zvracení), zvracení; 

 

Vypadávání vlasů. 

 
Časté nežádoucí účinky 
Mohou se objevit až u 1 z 10 pacientů léčených přípravkem Hycamtin: 
 

Alergické reakce nebo reakce přecitlivělosti (včetně vyrážky); 

 

Zánět nebo vředy v ústech, na jazyku a dásních; 

 

Vysoká tělesná teplota (horečka); 

 

Bolest břicha, zácpa, zažívací obtíže; 

 

Celkový pocit nemoci; 

 

Svědění. 

 
Méně časté nežádoucí účinky 
Mohou se objevit až u 1 ze 100 pacientů léčených přípravkem Hycamtin: 
 

Zežloutnutí kůže. 

57 

 
Vzácné nežádoucí účinky 
Mohou se objevit až u 1 z 1000 pacientů léčených přípravkem Hycamtin: 
 

Těžké alergické nebo anafylaktické reakce; 

 

Otoky způsobené zadržováním vody v těle (angioedém); 

 

Svědivá vyrážka (nebo kopřivka). 

 
Nežádoucí účinky s frekvencí není známo 
Četnost některých nežádoucích účinků není známa (případy ze spontánního hlášení a četnost nelze 
z dostupných údajů určit): 
 

Těžká bolest břicha, pocit na zvracení, zvracení krve, černá nebo krvavá stolice (možné 
příznaky proděravění žaludku nebo střeva); 

 

Vředy v ústech, obtížné polykání, bolest břicha, pocit na zvracení, zvracení, průjem, krvavá 
stolice (možné známky a příznaky zánětu sliznice úst, žaludku a/nebo střeva). 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 
nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Hycamtin uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. 
 
Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). 
 
Chraňte před mrazem. 
 
Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace  

 
Co přípravek Hycamtin obsahuje 

 

Léčivou látkou je topotecanum. Jedna tobolka obsahuje topotecanum 0,25 mg nebo 1 mg (jako 
topotecani hydrochloridum). 

 

Dalšími pomocnými látkami jsou: hydrogenovaný rostlinný olej, glycerol-monostearát, 
želatina, oxid titaničitý (E171) a pouze v 1mg tobolkách červený oxid železitý (E172). Tobolky 
jsou potištěny černým inkoustem, který obsahuje černý oxid železitý (E172), šelak, bezvodý 
ethanol, propylenglykol, isopropylalkohol, butanol, koncentrovaný roztok amoniaku a hydroxid 
draselný. 

 

58 

Jak přípravek Hycamtin vypadá a co obsahuje toto balení 
Hycamtin 0,25 mg tobolky jsou bílé až nažloutlé s potiskem “Hycamtin” a “0,25 mg”. 
 
Hycamtin 1 mg tobolky jsou růžové s potiskem “Hycamtin” a “1 mg”. 
 
Přípravek Hycamtin 0,25 mg a 1 mg tobolky je dostupný v baleních obsahujících 10 tobolek. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Novartis Europharm Limited 
Frimley Business Park 
Camberley GU16 7SR 
Velká Británie 
 
Výrobce 
GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A., Strada Provinciale Asolana 90, 43056 San Polo di Torrile, 
Parma, Itálie 
Novartis Pharmaceuticals UK Limited, Frimley Business Park, Frimley, Camberley, Surrey GU16 
7SR, Velká Británie

 

Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25, D-90429 Norimberk, Německo 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
 

België/Belgique/Belgien 
Novartis Pharma N.V. 
Tél/Tel: +32 2 246 16 11 
 

Lietuva 
Novartis Pharma Services Inc. 
Tel: +370 5 269 16 50 
 

България 
Novartis Bulgaria EOOD 
Тел: +359 2 489 98 28 
 

Luxembourg/Luxemburg 
Novartis Pharma N.V. 
Tél/Tel: +32 2 246 16 11 
 

Česká republika 
Novartis s.r.o. 
Tel: +420 225 775 111 
 

Magyarország 
Novartis Hungária Kft. 
Tel.: +36 1 457 65 00 

Danmark 
Sandoz A/S 
Tlf: +45 63 95 10 00 
 

Malta 
Novartis Pharma Services Inc. 
Tel: +356 2122 2872 

Deutschland 
Novartis Pharma GmbH 
Tel: +49 911 273 0 
 

Nederland 
Novartis Pharma B.V. 
Tel: +31 26 37 82 555 

Eesti 
Novartis Pharma Services Inc. 
Tel: +372 66 30 810 
 

Norge 
Sandoz A/S 
Tlf: +45 63 95 10 00 

Ελλάδα 
Novartis (Hellas) A.E.B.E. 
Τηλ: +30 210 281 17 12 
 

Österreich 
Novartis Pharma GmbH 
Tel: +43 1 86 6570 

España 
BEXAL FARMACÉUTICA, S.A. 
Tel: +34 900 456 856 
 

Polska 
Novartis Poland Sp. z o.o. 
Tel.: +48 22 375 4888 

59 

 

France 
Sandoz 
Tél: +33 800 45 57 99 
 

Portugal 
Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A. 
Tel: +351 21 000 8600 

Hrvatska 
Novartis Hrvatska d.o.o. 
Tel. +385 1 6274 220 
 

România 
Sandoz S.R.L. 
Tel: +40 21 40751 60 

Ireland 
Novartis Ireland Limited 
Tel: +353 1 260 12 55 
 

Slovenija 
Novartis Pharma Services Inc. 
Tel: +386 1 300 75 50 

Ísland 
Vistor hf. 
Sími: +354 535 7000 
 

Slovenská republika 
Novartis Slovakia s.r.o. 
Tel: +421 2 5542 5439 
 

Italia 
Novartis Farma S.p.A. 
Tel: +39 02 96 54 1 

Suomi/Finland 
Novartis Finland Oy 
Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200 
 

Κύπρος 
Novartis Pharma Services Inc. 
Τηλ: +357 22 690 690 
 

Sverige 
Sandoz A/S 
Tel: +45 63 95 10 00 
 

Latvija 
SIA “Novartis Baltics” 
Tel: +371 67 887 070 
 

United Kingdom 
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. 
Tel: +44 1276 698370 
 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
 
Další zdroje informací 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu. 
 

Recenze

Recenze produktu HYCAMTIN 1 MG 10X1MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu HYCAMTIN 1 MG 10X1MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám