Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Ostatní léky na předpis na kosti

HYALGAN 20MG/2ML 1X2ML/20MG-ST Injekční roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 21496

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: FIDIA
Kód výrobku: 21496
Kód EAN: 8594062170020
Kód SÚKL: 59840
Držitel rozhodnutí: FIDIA
Traumatické a degenerativní choroby kloubů. Adjuvantní léčení při ortopedických operacích u dospělých.

Příbalový leták

sp.zn. sukls116210/2013 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Hyalgan

  

20mg/2ml 

injekční roztok (pro intraartikulární injekci) 

 

Léčivá látka: natrii hyaluronas 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je přípravek Hyalgan 20 mg/2ml a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám lékař přípravek  Hyalgan

  

20 mg/2 ml podá  

3. 

Jak se přípravek  Hyalgan

  

20 mg/2 ml používá   

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek  Hyalgan

  

20 mg/2 ml uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Hyalgan 20 mg/2ml a k čemu se používá 

 
Hyalgan 20 mg/ 2 ml  je určen výhradně k nitrokloubnímu  podání,  které provádí lékař. Používá se 
k léčbě degenerativních onemocnění kloubů (artrózy), zejména degenerativního onemocnění 
kolenního kloubu (gonartrózy), včetně artrózy vzniklé následkem úrazu. Léčivou látkou přípravku 
Hyalgan

  

20 mg/2 ml  je sodná sůl kyseliny hyaluronové, přírodní látka, která je důležitou součástí 

pojivových tkání  a vyskytuje se ve vysoké koncentraci v chrupavce a v kloubní tekutině.  
Hyalgan 

 

20 mg/2 ml zlepšuje vlastnosti kloubní tekutiny, aktivuje obnovu kloubní chrupavky a má 

protizánětlivé a analgetické ( bolest tlumící ) účinky. Tyto vlastnosti vedou ke zlepšení funkce kloubu 
a ke zmírnění příznaků, které degenerativní onemocnění kloubů provázejí.  
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám lékař Hyalgan 20mg/2ml aplikuje 

 
Nepoužívejte přípravek 

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku, nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6), 

jestliže máte zánět nebo infekci kůže v oblasti vpichu injekce. 

 
Upozornění a opatření  
Před podáním přípravku se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou: 
-      jestliže jste v minulosti zaznamenal(a) projevy přecitlivělosti na bílkoviny ptačího původu  
          (vejce, vaječné produkty) nebo peří, oznamte tuto skutečnost lékaři – bude Vám věnována 

zvýšená pozornost 

po injekci do kloubu dodržujte klidový režim a kloub nepřetěžujte 

 

 

 

Děti a dospívající 
Bezpečnost použití přípravku Hyalgan 20mg/2ml u dětských pacientů nebyla zkoumána. 
 
 
Další léčivé přípravky a Hyalgan 20mg/2ml 
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo 
které možná budete užívat a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.  
Podání dalších látek do kloubu současně s přípravkem Hyalgan

  

20 mg/2 ml  se nedoporučuje. 

Použití desinfekčních přípravků, které obsahují kvarterní amoniové soli se nedoporučuje, protože 
v jejich přítomnosti se může hyaluronová kyselina srážet. 

-   

Přípravek Hyalgan 20mg/2ml s jídlem, pitím a alkoholem 
Jídlo ani pití nemá na účinnost přípravku žádný vliv. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
S podáváním přípravku Hyalgan

  

20 mg/2 ml těhotným nebo kojícím matkám  nejsou zatím žádné 

zkušenosti.  Pokud jste těhotná nebo kojíte, lékař zváží, zda přínos léčby ve Vašem případě převáží 
případná rizika pro plod nebo kojence. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Nebyly zaznamenány žádné účinky na pozornost nebo schopnost řídit a obsluhovat stroje.

  

Přípravek Hyalgan 20 mg/2 ml neovlivňuje pozornost při řízení motorových vozidel a obsluze strojů.  
Pacient léčený přípravkem Hyalgan 20 mg/2 ml  může řídit nebo obsluhovat stroje. 
 

 

Přípravek Hyalgan 20mg/2ml obsahuje  
v jedné dávce méně než 1 mmol (23 mg) sodíku takže je v podstatě bez sodíku. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Hyalgan 20mg/2ml používá 

 
Pokud lékař neurčí jinak, podává se jedna injekce přípravku Hyalgan 20 mg/2 ml  
do postiženého kloubu jednou týdně po dobu 5 týdnů. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Bezpečnost použití přípravku Hyalgan 20mg/2ml u dětských pacientů nebyla zkoumána. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně jako všechny léky, může mít i Hyalgan 20mg/2ml nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Velmi vzácně (mohou se projevit až u 1 z 10 000 osob) se vyskytly otok obličeje, horečka, 
anafylaktický šok (celková reakce z přecitlivělosti provázená dušností, mdlobou a poklesem krevního 
tlaku).  
Rovněž byl popsán velmi vzácně se vyskytující prudký zánět kloubu s horečkou. Proto je při injekci 
nezbytné dodržet velmi přísné aseptické podmínky (zamezit přístupu choroboplodných zárodků při 
přípravě a aplikaci injekce)!  
Velmi vzácně se vyskytly svědění, kopřivka, ekzém, zarudnutí nebo ztuhlost kloubu. Pokud se výše 
uvedené příznaky u vás objeví, vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc.  

Vzácně (mohou se projevit až u 1 z 1 000 osob) se může objevit bolestivost, výpotek, otok, 
pálení,svědění, zarudnutí  v místě vpichu, nebo zhoršení pohyblivosti kloubu. Tyto příznaky jsou 
přechodné a během několika (1-4) dní vymizí. V těchto případech se nemá kloub zatěžovat a místo 
vpichu se leduje. Pouze vzácně mohou být tyto obtíže výraznější a mohou trvat déle.          
  
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo zdravotní 
sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5. 

Jak Hyalgan 20mg/2ml uchovávat  

 
Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před 
světlem. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP: Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete poškození obalu. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co obsahuje Hyalgan 20mg/2ml 
Léčivou látkou je natrii hyaluronas (sodná sůl kyseliny hyaluronové) 20 mg ve 2 ml (v 1 lahvičce nebo 
předplněné stříkačce) ; 
Pomocnými látkami jsou: chlorid sodný, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, dodekahydrát 
dihydrogenfosforečnanu sodného, voda na injekci 
 
Jak Hyalgan 20mg/2ml vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek se vyrábí ve dvou typech balení : 

a)  Injekční lahvička z bezbarvého skla (borosilikátové sklo třidy I)  uzavřená zátkou 

z halogenbutylové pryže a hliníkovým odtrhovacím uzávěrem s  chráničem z plastické hmoty, 
plastikový PVC přířez, krabička.  

b)  Předplněná injekční stříkačka z čirého bezbarvého skla (borosilikátové sklo třídy y I) s  pístem 

z halogenbutylové pryže a s chráničem, blistr PVC/papír, krabička 

Velikost balení: jedna injekční lahvička nebo jedna předplněná injekční stříkačka. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
FIDIA Farmaceutici S.P.A. 
Via Ponte della Fabbrica 3/A 
35031 ABANO TERME, PADOVA 
ITÁLIE 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 4.5.2016. 
 
Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky: 
 
Hyalgan 20 mg/2 ml  se nemá podávat současně s dalšími intraartikulárními injekcemi. 
Před aplikací se nepoužívají k desinfekci přípravky, které obsahují kvarterní amoniové soli, protože  
v jejich přítomnosti se může kyselina hyaluronová srážet. 
Před podáním přípravku  Hyalgan 20 mg/2 ml je nutno pacienta pečlivě vyšetřit a vyloučit akutní 
zánětlivý proces v ošetřovaném kloubu. V případě akutního zánětu kloubu se aplikace přípravku 
Hyalgan  20 mg/2 ml nedoporučuje. Pokud je v kloubu výpotek, doporučuje se ho před aplikací odsát. 
Intraartikulární injekce se musí aplikovat správnou technikou a za přísně aseptických kautel, aby se 
předešlo rozvoji infekce v místě vpichu. Pacientům s projevy infekce bezprostředně po vpichu je nutné 
věnovat patřičnou péči, aby nedošlo k rozvoji bakteriálního zánětu kloubu. Jako při ostatních 
invazivních léčebných postupech se doporučuje po intraartikulární aplikaci klidový režim kloubu.  
Přípravek Hyalgan 20 mg/ 2 ml se může použít jen je-li roztok čirý. 

Recenze

Recenze produktu HYALGAN 20MG/2ML 1X2ML/20MG-ST Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu HYALGAN 20MG/2ML 1X2ML/20MG-ST Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám