Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na krev

HELIXATE NEXGEN 250 IU 1X250UT+SOL Prášek pro inj. roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 23611

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 23611
Kód EAN: 8585028200639
Kód SÚKL: 25578
Léčba a profylaxe krvácení u pacientů s hemofilií A (vrozený nedostatek faktoru VIII). Tento přípravek neobsahuje von Willebrandův faktor a z tohoto důvodu není indikován pro von Willebrandovu chorobu.

Příbalový leták

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA I 

 

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 

 

 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 

Helixate NexGen 250 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 

Helixate NexGen 500 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 

Helixate NexGen 1000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 

Helixate NexGen 2000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 

Helixate NexGen 3000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 

 

 

2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jedna injekční lahvička nominálně obsahuje 250/500/1000/2000/3000 IU lidského koagulačního 

faktoru VIII (INN: octocogum alfa). 

Lidský koagulační faktor VIII je vyroben rekombinantní DNA technologií (rDNA) v ledvinových 

buňkách křeččích mláďat obsahujících gen pro lidský faktor VIII.  

 

• 

Jeden ml přípravku Helixate NexGen 250 IU obsahuje po rekonstituci přibližně 100 IU (250 IU 

/ 2,5 ml) lidského koagulačního faktoru VIII (INN: octocogum alfa). 

• 

Jeden ml přípravku Helixate NexGen 500 IU obsahuje po rekonstituci přibližně 200 IU (500 IU 

/ 2,5 ml) lidského koagulačního faktoru VIII (INN: octocogum alfa). 

• 

Jeden ml přípravku Helixate NexGen 1000 IU obsahuje po rekonstituci přibližně 400 IU 

(1000 IU / 2,5 ml) lidského koagulačního faktoru VIII (INN: octocogum alfa). 

• 

Jeden ml přípravku Helixate NexGen 2000 IU obsahuje po rekonstituci přibližně 400 IU 

(2000 IU / 5 ml) lidského koagulačního faktoru VIII (INN: octocogum alfa). 

• 

Jeden ml přípravku Helixate NexGen 3000 IU obsahuje po rekonstituci přibližně 600 IU 

(3000 IU / 5 ml) lidského koagulačního faktoru VIII (INN: octocogum alfa). 

 

Síla (IU) je určena jednostupňovou srážecí zkouškou proti standardnímu roztoku FDA Mega, který byl 

kalibrován proti standardu WHO v mezinárodních jednotkách (IU). 

Specifická účinnost přípravku Helixate NexGen je přibližně 4000 IU/mg bílkoviny. 

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 

 

 

3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok. 

 

Prášek: suchý bílý až nažloutlý prášek nebo koláč. 

Rozpouštědlo: voda na injekci, čirý, bezbarvý roztok. 

 

 

4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 

4.1  Terapeutické indikace 

 

Léčba a profylaxe krvácení u nemocných s hemofilií A (vrozený nedostatek faktoru VIII). 

Tento přípravek neobsahuje von Willebrandův faktor a není proto indikován pro von Willebrandovu 

chorobu. 

 

Tento přípravek je indikován k léčbě dospělých, dospívajících  a dětí všech věkových kategorií. 

 

4.2  Dávkování a způsob podání 

 

Léčba by měla probíhat pod dozorem lékaře se zkušenostmi s léčbou hemofilie. 

 

Dávkování 

 

Počet jednotek podaného faktoru VIII je vyjádřen v mezinárodních jednotkách (IU), které jsou 

odvozeny od současné normy WHO pro přípravky s faktorem VIII. Plazmatická aktivita faktoru VIII 

je vyjádřena buď jako procento (vztažené k normální lidské plazmě), nebo v mezinárodních 

jednotkách (odvozených z mezinárodní normy pro faktor VIII v plazmě). 

 

Aktivita jedné mezinárodní jednotky (IU) faktoru VIII odpovídá množství faktoru VIII obsaženému 

v jednom ml normální lidské plazmy.  

 

Léčba podle potřeby 

 

Výpočet požadované dávky faktoru VIII vychází z empirické zkušenosti, že 1 mezinárodní jednotka 

(IU) faktoru VIII na jeden kg tělesné hmotnosti zvyšuje aktivitu plazmatického faktoru VIII o 1,5 % 

až 2,5 % normální aktivity. Požadovaná dávka se určí pomocí následujícího vzorce: 

 

I. 

Požadované jednotky IU = tělesná hmotnost (kg) × požadované zvýšení faktoru VIII 

(% normální hladiny) × 0,5 

 

II. 

Očekávané zvýšení faktoru VIII (% normální hladiny) =  

2 × podané IU 

 

tělesná hmotnost (kg) 

 

Dávkování, frekvence a doba trvání substituční terapie musí být individuálně přizpůsobeny potřebám 

pacienta (hmotnost, závažnost poruchy hemostatické funkce, místo a míra krvácení, přítomnost 

inhibitorů a požadovaná hladina faktoru VIII v plazmě). 

 

Následující tabulka obsahuje návod pro minimální hladiny faktoru VIII v krvi. V případě níže 

uvedených výskytů krvácení by aktivita faktoru VIII neměla v příslušném období klesnout pod danou 

hladinu (v % normální hladiny): 

 

Tabulka 1: Návod pro dávkování během krvácivých epizod a chirurgické operace 

Stupeň krvácení /  

Typ chirurgického zákroku 

Požadovaná hladina 

faktoru VIII  

(%) (IU/dl) 

Četnost podání dávky (hodiny)/ 

Délka terapie (dny) 

Krvácení 

 

Časné hemartrózy, krvácení do 

svalu nebo krvácení dutiny 

ústní 

 

 

20 - 40 

Opakujte po 12 až 24 hodinách. 

Minimálně 1 den, dokud krvácení 

projevující se bolestí není zastaveno 

nebo dokud nebylo dosaženo 

zahojení. 

Intenzivnější hemartrózy, 

krvácení do svalu nebo tvorba 

hematomů 

30 - 60 

Infúzi opakujte po 12 až 24 

hodinách po dobu 3 až 4 dnů nebo 

déle, dokud nevymizí bolest a 

porucha funkce.  

Život ohrožující hemoragie 

(např. nitrolebeční krvácení, 

krvácení hrdla, těžké krvácení 

do břišní dutiny)  

60 - 100 

Infúzi opakujte po 8 až 24 hodinách, 

dokud není hrozba odvrácena.  

Chirurgické operace 

 

Menší 

včetně extrakce zubů 

 

 

30 - 60 

 

 

Každých 24 hodin, minimálně 1 

den, dokud není dosaženo zahojení. 

 

Větší 

80 - 100 

(před- a pooperační) 

a) Bolusovou infúzí 

Infúzi opakujte po 8 až 24 hodinách, 

dokud není rána přiměřeně 

zahojena, pak pokračujte v terapii 

nejméně dalších 7 dnů, abyste 

udrželi 30 % až 60 % (IU/dl) 

aktivity faktoru VIII 

b) Kontinuální infúzí 

Zvyšte aktivitu faktoru VIII před 

operací pomocí počáteční bolusové 

infúze a okamžitě pokračujte 

s kontinuální infúzí (v IU/kg/h), 

kterou upravte dle denní clearance 

pacienta a požadovaných hladin 

faktoru VIII, po dobu minimálně 7 

dnů. 

 

U jednotlivých pacientů by dávkování a četnost podání vždy měly být přizpůsobeny klinickému 

účinku, Za určitých okolností je třeba použít vyšší dávku, nežli byla vypočtena, a to zejména v případě 

první dávky. 

 

V průběhu léčby se doporučuje určování hladiny faktoru VIII pomocí vhodné metody, aby bylo 

možné upravit dávku, která má být podávána, a frekvenci opakování infúzí. Zejména v případě větších 

chirurgických zákroků je přesné sledování substituční terapie koagulační analýzou (aktivita 

plazmatického faktoru VIII) nezbytné. Jednotliví pacienti mohou reagovat na faktor VIII různě, 

mohou vykazovat různé poločasy a obnovení. 

 

Kontinuální infúze 

 

Pro účely výpočtu počáteční rychlosti infúze je možné získat clearance vynesením křivky rozpadu 

před operací, a nebo je možné vycházet z průměrných hodnot populace (3,0 – 3,5 ml/h/kg) a následně 

ji vhodně upravit.  

 

Rychlost infúze (v IU/kg/h) = clearance (v ml/h/kg) × požadovaná hladina faktoru VIII (v IU/ml) 

 

Pro kontinuální infúze byla prokázána klinická a in vitro stabilita pomocí ambulantních pump s nádrží 

z PVC. Helixate NexGen obsahuje malé množství pomocné látky polysorbát 80, u které je známo, že 

zvyšuje rychlost extrakce Di (2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) z materiálů PVC. Toto by mělo být 

zváženo při podávání kontinuální infúze. 

 

Profylaxe  

 

Při dlouhodobé profylaxi krvácení u pacientů se závažnou hemofilií A jsou obvykle podávány dávky 

20 až 40 IU Helixate NexGen na kg tělesné hmotnosti v intervalech 2 až 3 dnů. V některých 

případech, zejména u mladších pacientů, mohou být nutné kratší intervaly podávání léku nebo vyšší 

dávky. 

 

Zvláštní populace 

 

Pediatrická populace 

Bezpečnost a účinnost přípravku Helixate NexGen byla stanovena u dětí všech věkových skupin. 

Údaje byly pořízeny z klinických hodnocení, která probíhala u 61 dětí mladších 6 let a 

neintervenčních studií u dětí všech věkových kategorií. 

 

Pacienti s inhibitory 

U pacientů by měl být sledován vznik inhibitorů faktoru VIII. Pokud není očekávaná hladina aktivity 

plazmatického faktoru VIII dosažena nebo pokud krvácení není zastaveno příslušnou dávkou, měla by 

být provedena zkouška za účelem určení přítomnosti inhibitoru faktoru VIII. Je-li inhibitor přítomen 

v hladině nižší než 10 jednotek Bethesda (BU) na ml, může podání dalšího rekombinantního 

koagulačního faktoru VIII zneutralizovat inhibitor a umožnit pokračování klinicky efektivní terapie 

s Helixate NexGen. Avšak při přítomnosti inhibitoru je požadované dávkování proměnlivé a musí být 

upravováno podle klinické odpovědi a výsledků sledování aktivity plazmatického faktoru VIII. U 

pacientů s titry inhibitoru nad 10 BU nebo s vysokou anamnestickou odpovědí musí být zváženo 

použití (aktivovaného) koncentrátu protrombinového komplexu (PCC) nebo přípravků 

rekombinantního aktivovaného faktoru VII (rFVIIa). Tyto terapie by měly být vedeny lékaři se 

zkušenostmi v léčbě pacientů s hemofilií. 

 

Způsob podání 

 

Intravenózní podání

.

 

 

Helixate NexGen by měl být aplikován intravenózně po dobu 2 až 5 minut. Rychlost aplikace by měla 

být určována podle komfortu pacienta (maximální rychlost infuze: 2 ml/min). 

 

Kontinuální infúze 

 

Helixate NexGen může být použit při kontinuální infúzi. Výpočet rychlosti infúze by měl být založen 

na clearance a požadované hladině FVIII. 

Příklad: Pro pacienta s hmotností 75 kg s clearance 3 ml/h/kg bude počáteční rychlost infúze 3 IU/h/kg 

pro dosažení 100 % hladiny FVIII. Pro výpočet ml/h vynásobte rychlost infúze v IU/h/kg tělesnou 

hmotností v kg/koncentrace roztoku (IU/ml). 

 

Tabulka 2: Příklad výpočtu rychlosti infúze pro kontinuální infúzi po iniciální bolusové injekci 

 

Požadovaná hladina 

plazmatického FVIII 

Rychlost infúze 

IU/h/kg 

Rychlost infúze pro 75 kg pacienta  

ml/h 

Clearance 

3 ml/h/kg 

 

 

Koncentrace roztoku rFVIII 
100 IU/ml 

200 IU/ml 

400 IU/ml 

 

100 % (1 IU/ml) 

3,0 

2,25 

1,125 

0,56 

 

60 % (0,6 IU/ml) 

1,8 

1,35 

0,68 

0,34 

 

40 % (0,4 IU/ml) 

1,2 

0,9 

0,45 

0,225 

 

V situacích, kdy dochází ke zvýšení clearance v průběhu velkých krvácení, nebo při extenzivním 

poškození tkání během chirurgických zákroků, může být nutné zvýšit rychlost infúze.  

Po iniciální 24 hodinové kontinuální infúzi by měla být clearance každý den přepočtena pomocí 

rovnice rovnovážného stavu s naměřenou hladinou FVIII a rychlosti infúze pomocí následující 

rovnice: 

clearance = rychlost infúze/aktuální hladina FVIII. 

Během kontinuální infúze se musí infúzní vaky měnit každých 24 hodin. 

 

Návod k rekonstituci léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6. a příbalovém 

informaci. 

 

4.3  Kontraindikace 

 

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 

Známé alergické reakce na myší nebo křeččí protein. 

 

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Hypersenzitivita 

 

Při léčbě přípravkem Helixate NexGen může dojít ke vzniku hypersenzitivních reakcí alergického 

typu. Přípravek obsahuje stopy myších a křeččích proteinů a lidské proteiny jiné než faktor VIII (viz 

bod 5.1). 

 

Pokud se objeví příznaky hypersenzitivity, pacientům má být doporučeno okamžité přerušení 

používání tohoto léčivého přípravku a měli by kontaktovat svého lékaře. 

 

Pacienti by měli být informováni, že časné příznaky hypersenzitivních reakcí zahrnují vyrážku, 

nauzeu, generalizovanou kopřivku, svíravé pocity na hrudi, sípání, hypotenzi a anafylaxi. 

V případě šoku musí být provedena standardní léčba šoku. 

 

Inhibitory 

Tvorba neutralizujících protilátek (inhibitorů) faktoru VIII je známou komplikací léčby jedinců 

s hemofilií A. Tyto inhibitory jsou obvykle imunoglobuliny IgG zaměřené proti prokoagulační aktivitě 

faktoru VIII, které jsou kvantifikovány v Bethesda jednotkách (Bethesda Units, BU) na ml plazmy 

s použitím modifikovaného testu. Riziko vzniku inhibitorů souvisí se závažností onemocnění 

i s expozicí faktoru VIII, přičemž toto riziko je nejvyšší během prvních 20 dnů expozice. Vzácně 

mohou inhibitory vzniknout po prvních 100 dnech expozice. 

 

Po převedení dříve léčených pacientů, s více než 100 dny expozice a vznikem inhibitorů v předchozí 

anamnéze, z jednoho přípravku faktoru VIII na jiný byly zaznamenány případy rekurence inhibitorů 

(nízkého titru). Proto se po záměně jakéhokoliv přípravku doporučuje u těchto pacientů sledovat, 

zda se u nich inhibitory znovu neobjeví. 

 

Klinický význam vzniku inhibitorů bude záviset na titru inhibitoru, přičemž inhibitory nízkého titru, 

které jsou krátkodobě přítomny nebo zůstávají trvale na nízkém titru, představují menší riziko 

nedostatečné klinické odpovědi než inhibitory vysokého titru. 

 

Obecně platí, že všichni pacienti léčení přípravky s koagulačním faktorem VIII musí být pečlivě 

sledováni s ohledem na vznik inhibitorů pomocí příslušných klinických pozorování a laboratorních 

testů. Pokud není dosaženo očekávaných hladin aktivity faktoru VIII v plazmě nebo pokud není 

krvácení patřičnou dávkou zvládnuto, je třeba provést test na přítomnost inhibitoru faktoru VIII. 

U pacientů s vysokými hladinami inhibitoru nemusí být terapie faktorem VIII účinná a je třeba zvážit 

jiné možnosti léčby. Péče o takové pacienty má být vedena lékaři se zkušenostmi v péči o hemofilii 

a inhibitory faktoru VIII. 

 

Kontinuální infúze 

 

V klinické studii o používání kontinuálních infúzí při operacích byl použit heparin, jako prevence před 

tromboflebitidou v místě infúze, stejně jako u dalších dlouhodobých intravenózních infúzí. 

 

Obsah sodíku 

 

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) na injekční lahvičku, tzn. 

v podstatě „neobsahuje sodík“. 

 

Kardiovaskulární příhody 

 

Hemofiličtí pacienti s kardiovaskulárními rizikovými faktory nebo s kardiovaskulárními chorobami 

mohou mít to samé riziko rozvoje kardiovaskulárních příhod jako nehemofiličtí pacienti, jestliže byla 

srážlivost krve normalizována léčbou faktorem VIII. Zvýšení hladiny FVIII po jeho podání, zejména u 

pacientů s přítomnými kardiovaskulárními rizikovými faktory, může pacienta vystavit minimálně 

stejnému riziku uzávěru cév nebo infarktu myokardu jako u nehemofilické populace. Proto by pacienti 

měli být vyšetřeni a sledováni pro přítomnost kardiovaskulárních rizikových faktorů. 

 

Komplikace související s katetrem 

 

Jestliže je třeba použít centrální žilní vstup (central venous access devices, CVAD), musí se uvážit 

riziko vzniku komplikací souvisejících s CVAD, včetně lokální infekce, bakteriemie a trombózy v 

místě vstupu katetru. 

 

Dokumentace 

 

Důrazně se doporučuje, aby byl vždy, když je Helixate NexGen podán pacientovi, zaznamenán název 

a číslo šarže přípravku v zájmu zachování spojení mezi pacientem a šarží přípravku. 

 

Pediatrická populace 

 

Uvedená upozornění a opatření platí pro dospělé i děti.  

 

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Nebyly hlášeny žádné interakce přípravku Helixate NexGen s jinými léčivými přípravky. 

 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 

 

S přípravkem Helixate NexGen nebyly provedeny zvířecí reprodukční studie. 

 

Těhotenství a kojení 

 

Vzhledem k vzácnému výskytu hemofilie A u žen nejsou k dispozici žádné zkušenosti s používáním 

Helixate NexGen během těhotenství a kojení. Proto by měl být Helixate NexGen během těhotenství a 

kojení používán pouze, je-li to jasně indikováno.  

 

Fertilita 

 

Údaje týkající se fertility nejsou k dispozici. 

 

4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Helixate NexGen nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 

 

4.8  Nežádoucí účinky 

 

Souhrn bezpečnostního profilu 

 

Hypersenzitivita nebo alergické reakce (které mohou zahrnovat angioedém, pálení a bodání v místě 

infuze, zimnici, zarudnutí, generalizovanou vyrážku, bolest hlavy, kopřivku, hypotenzi, letargii, 

nauzeu, neklid, tachykardii, svíravý pocit na hrudi, brnění, zvracení, sípání) byly pozorovány 

v souvislosti s přípravky s rekombinantním faktorem VIII a mohou v některých případech vyústit až 

v závažnou anafylaxi (včetně šoku). Běžně se mohou vyskytovat zejména nežádoucí účinky 

projevující se na kůži, zatímco vývoj závažné anafylaxe (včetně šoku) je považován za vzácný. 

 

K rozvoji neutralizujících protilátek (inhibitorů) může dojít u pacientů s hemofilií A, kteří jsou léčeni 

faktorem VIII, včetně přípravku Helixate NexGen. Pokud se takové inhibitory objeví, projeví se tento 

stav jako nedostatečná klinická odpověď. V těchto případech se doporučuje kontaktovat 

specializované hemofilické centrum. 

 

Tabulkový přehled nežádoucích účinků 

 

Tabulka uvedená níže je uspořádána podle standardních tříd orgánových systémů a stanoveného 

vyjádření frekvence výskytu (MedDRA). 

 

Četnosti výskytu byly definovány podle následující konvence: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až 

<1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000), velmi vzácné (<1/10 000), 

není známo (z dostupných údajů nelze určit). 

 

Tabulka 3: Frekvence nežádoucích účinků 

Standardní 

třída 

orgánových 

systémů dle 

MedDRA  

Frekvence 

Velmi časté  Časté 

Méně časté 

Vzácné 

Velmi 

vzácné/není 

známo 

Poruchy 

krve a 

lymfatického 

systému 

 Inhibice 

faktoru VIII 

(PUP)* 

 

 

Inhibice faktoru 

VIII (PTP)* 

 

 

Celkové 

poruchy a 

reakce v 

místě 

aplikace  

 

Reakce v místě 

infúze 

 

Febrilní stav 

(pyrexie) 

související s 

infúzí 

 

Poruchy 

imunitního 

systému  

 

Kožní reakce 

způsobené 

hypersenzitivit

ou (svědění, 

kopřivka a 

vyrážka) 

 

Systémové 

hypersenzitivn

í reakce 

(včetně 

anafylaktické 

reakce, 

nauzey, 

abnormálního 

krevního tlaku 

a závratě) 

 

Poruchy 

nervového 

systému 

 

 

 

 

Dysgeusie 

*Četnost vychází ze studií se všemi přípravky s faktorem VIII, které zahrnovaly pacienty se závažnou 

hemofilií A. PTP = dříve léčení pacienti, PUP = dříve neléčení pacienti  

 

 

 

Pediatrická populace 

 

Očekává se, že výskyt, typ a závažnost nežádoucích účinků u dětí budou stejné jako u všech skupin 

v populaci, s výjimkou té, u které se vytvoří inhibitor. 

 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v Dodatku V

.

 

 

4.9  Předávkování 

 

Nebyly hlášeny žádné případy předávkování rekombinantním koagulačním faktorem VIII. 

 

 

10 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 

5.1  Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: hemostatika: krevní koagulační faktor VIII, ATC kód: B02B D02 

 

Mechanismus účinku 

 

Faktor VIII/von Willebrandův faktor (vWF) se skládá ze dvou molekul (faktor VIII a vWF) s různými 

fyziologickými funkcemi. Při aplikaci pacientovi s hemofilií se faktor VIII váže na vWF v oběhu 

pacienta. Aktivovaný faktor VIII působí jako kofaktor pro aktivovaný faktor IX, urychlující konverzi 

faktoru X na aktivovaný faktor X. Aktivovaný faktor X přeměňuje protrombin na trombin. Trombin 

pak přeměňuje fibrinogen na fibrin a může dojít k vytvoření sraženiny. Hemofilie A je pohlavně 

vázaná dědičná porucha srážlivosti krve způsobená sníženou hladinou faktoru VIII:C, následkem 

čehož dochází k profuznímu krvácení do kloubů, svalů nebo vnitřních orgánů, buď spontánnímu, nebo 

jako následek úrazu při nehodě nebo chirurgickém zákroku. Substituční léčbou se hladiny faktoru VIII 

v plazmě zvýší, čímž je umožněna přechodná úprava nedostatku faktoru VIII a úprava sklonů ke 

krvácení. 

 

Farmakodynamické účinky 

 

Určování aktivovaného parciálního tromboplastinového času (aPTT) je konvenční zkušební metoda in 

vitro pro biologickou aktivitu faktoru VIII. aPPT je delší u všech hemofiliků. Stupeň a trvání 

normalizace aPTT pozorované po podání Helixate NexGen jsou podobné těm dosaženým s faktorem 

VIII získaným z lidské plazmy. 

 

Kontinuální infúze 

 

V klinické studii u dospělých pacientů s hemofilií A, kteří podstupují velký chirurgický zákrok, bylo 

prokázáno, že přípravek Helixate NexGen může být používán ke kontinuální infúzi při operacích 

(před, během i po operaci). V této klinické studii byl použit heparin, jako prevence tromboflebitidy 

v místě infúze, stejně jako u dalších dlouhodobých intravenózních infúzí. 

 

Hypersenzitivita 

 

V průběhu studií žádný pacient nevytvořil klinicky významné titry protilátek proti stopovým 

množstvím myších a křeččích bílkovin přítomných v přípravku. Nicméně stále existuje možnost 

alergické reakce na složky, např. stopová množství myší a křeččí bílkoviny v přípravku u 

predisponovaných pacientů (viz body 4.3 a 4.4). 

 

Navození imunotolerance (Immune Tolerance Induction, ITI) 

 

U pacientů s hemofilií A, u kterých se vyvinuly inhibitory proti faktoru FVIII, byly shromážděny 

údaje týkající se navození imunotolerance. U 40 pacientů byla provedena retrospektivní kontrola a 

39 pacientů bylo zařazeno do prospektivní klinické studie iniciované zkoušejícím. Údaje prokázaly, že 

použití přípravku Helixate NexGen vedlo k indukci imunitní tolerance. U pacientů, u kterých bylo 

dosaženo imunitní tolerance, bylo možné s přípravkem Helixate NexGen opět krvácení předcházet 

nebo krvácení kontrolovat  a pacientů mohli pokračovat v profylaktické léčbě jako v léčbě udržovací. 

 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti 

 

Absorpce 

 

Analýza všech uváděných in vivo uzdravených dříve léčených pacientů ukázala průměrné zvýšení o 

2 % na IU/kg tělesné váhy pro Helixate NexGen. Tento výsledek je podobný hodnotám 

zaznamenaným pro faktor VIII získaný z lidské plazmy. 

 

11 

Distribuce v organismu a eliminace z organismu 

 

Po podání přípravku Helixate NexGen klesala nejvyšší aktivita faktoru VIII s dvoufázovým 

exponenciálním poklesem s průměrným terminálním poločasem kolem 15 hodin. To je podobné jako 

u faktoru VIII získaného z plazmy, jehož průměrný terminální poločas je přibližně 13 hodin. Další 

farmakokinetické parametry pro Helixate NexGen pro bolusové injekce jsou průměrná doba setrvání 

v těle [MRT (0-48)], která je přibližně 22 hodin, a clearance, která je asi 160 ml/hod. Průměrná 

výchozí clearance pro 14 dospělých pacientů, kteří podstupují velký chirurgický zákrok s kontinuální 

infúzí, je 188 ml/h, což odpovídá 3,0 ml/h/kg (rozmezí 1,6 – 4,6 ml/h/kg). 

 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Dokonce ani dávky několikrát převyšující doporučenou klinickou dávku (vztaženou na tělesnou 

hmotnost) neprokázaly jakýkoli akutní nebo subakutní toxický účinek přípravku Helixate NexGen na 

laboratorní zvířata (myš, potkan, králík a pes). 

 

Specifické studie reprodukční toxicity, chronické toxicity a kancerogenity s opakovaným podáváním 

oktokogu alfa nebyly provedeny kvůli imunitní reakci na heterologní proteiny u všech nelidských 

druhů savců. 

 

Nebyly provedeny žádné studie o mutagenním potenciálu Helixate NexGen, protože u předcházejícího 

přípravku Helixate NexGen nemohl být zjištěn in vitro nebo in vivo žádný mutagenní potenciál. 

 

 

6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 

6.1  Seznam pomocných látek 

 

Prášek 

 

Glycin 

Chlorid sodný 

Chlorid vápenatý 

Histidin 

Polysorbát 80 

Sacharosa 

 

Rozpouštědlo 

 

Voda na injekci 

 

6.2  Inkompatibility 

 

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou 

uvedeny v bodě 6.6. 

Mohou být použity pouze dodávané sety určené pro aplikaci léku, protože může dojít k selhání léčby 

v důsledku adsorpce lidského rekombinantního koagulačního faktoru VIII na vnitřní povrchy 

některého infúzního zařízení. 

 

6.3  Doba použitelnosti 

 

30 měsíců. 

 

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě po rekonstituci. Není-li použit 

okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti 

uživatele. 

 

12 

Při používání během studií in vitro však byla prokázána chemická a fyzikální stabilita po otevření před 

použitím ve vacích z PVC pro kontinuální infúzi po dobu 24 hodin při 30 °C. 

Během in vitro studií byla po rekonstituci prokázána chemická a fyzikální stabilita po otevření před 

použitím po dobu 3 hodin. 

 

Po zředění chraňte před chladem. 

 

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C). 

Chraňte před mrazem. Uchovávejte injekční lahvičky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před 

světlem. 

 

V rámci své celkové doby použitelnosti v délce 30 měsíců může být přípravek uchováván ve vnějším 

obalu při pokojové teplotě (do 25°C) po omezenou dobu 12 měsíců. V takovém případě skončí doba 

použitelnosti na konci tohoto 12měsíčního období, nebo po uplynutí data použitelnosti uvedeného na 

injekční lahvičce, podle toho, co nastane dříve. Nová doba použitelnosti musí být uvedena na 

krabičce. 

 

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho rekonstituci jsou uvedeny v bodě 6.3. 

 

6.5  Druh obalu a obsah balení a zvláštní vybavení pro použití, podání nebo implantaci 

 

Jedno balení Helixate NexGen obsahuje: 

 

jednu injekční lahvičku s práškem (injekční lahvička typu 1 z čirého skla o objemu 10 ml se 

zátkou z šedé halogenobutylové pryžové směsi bez obsahu latexu a hliníkovým těsněním) 

 

jednu injekční lahvičku s rozpouštědlem (injekční lahvička typu 1 z čirého skla o objemu 6 ml 

se zátkou z šedé chlorobutylové pryže bez obsahu latexu a hliníkovým těsněním) 

 

dodatečné balení s: 

 

- 1 filtračním přepouštěcím adaptérem 20/20 [Mix2Vial] 

 

- 1 venepunkční sadou 

 

- 1 stříkačkou na jedno použití (5 ml) 

 

- 2 tampóny napuštěnými alkoholem na jedno použití 

 

6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 

Podrobné pokyny pro přípravu a podání jsou obsaženy v příbalové informaci k přípravku Helixate 

NexGen. 

 

Rekonstituovaný léčivý přípravek je čirý a bezbarvý roztok. 

 

Prášek Helixate NexGen by měl být rekonstituován pouze v dodaném rozpouštědle (2,5 ml (pro 250 

IU, 500 IU a 1000 IU) nebo 5 ml (pro 2000 IU a 3000 IU) vody na injekce) za použití sterilního 

filtračního přepouštěcího adaptéru Mix2Vial, který je součástí balení. Přípravek musí být připraven 

pro infuzi v aseptických podmínkách. Pokud je kterákoli součást balení otevřená nebo poškozená, 

nepoužívejte ji. 

Jemně otáčejte injekční lahvičkou, až se veškerý prášek rozpustí. Po rekomstituci je roztok čirý. 

Parenterální léčivé přípravky je nutno před podáním vizuálně zkontrolovat, zda se v nich nenalézají 

částice nebo zda nezměnily barvu. Nepoužívejte Helixate NexGen, pokud jsou v roztoku viditelné 

částečky látky nebo zákal. 

 

Po rekomstituci je roztok odebrán filtračním přepouštěcím adaptérem Mix2Vial do sterilní stříkačky 

na jedno použití (obojí je součástí balení). Přípravek Helixate NexGen je nutno rekonstituovat a podat 

s použitím součástí, které jsou dodány v jednotlivých balíčcích. 

 

Rekonstituovaný přípravek je nutno před podáním přefiltrovat, aby byly z roztoku odstraněny 

případné přítomné částice. Filtrace se provádí pomocí nástavce na injekční lahvičku Mix2vial. 

13 

 

Pouze pro jedno použití. 

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 

požadavky. 

 

 

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Bayer AG 

51368 Leverkusen 

Německo 

 

 

8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 

EU/1/00/144/001 - Helixate NexGen 250 IU 

EU/1/00/144/002 - Helixate NexGen 500 IU 

EU/1/00/144/003 - Helixate NexGen 1000 IU 

EU/1/00/144/004 - Helixate NexGen 2000 IU 

EU/1/00/144/005 - Helixate NexGen 3000 IU 

 

 

9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 04. srpna 2000 

Datum posledního prodloužení registrace: 06. srpna 2010 

 

 

10.  DATUM REVIZE TEXTU 

 

 

 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu. 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA II 

 

A. 

VÝROBCE BIOLOGICKÉ LÉČIVÉ LÁTKY  A VÝROBCE 

ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 

B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 

C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE> 

 

D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA 

BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO 

PŘÍPRAVKU 

15 

A. 

VÝROBCE BIOLOGICKÉ LÉČIVÉ LÁTKY A VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA 

PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 

Název a adresa výrobce/výrobců biologické léčivé látky 

 

Bayer Corporation (license holder) 

Bayer HealthCare LLC 

800 Dwight Way 

Berkeley, CA 94710 

USA 

 

Název a adresa výrobce odpovědného/výrobců odpovědných za propouštění šarží 

 

Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l. 

Via delle Groane 126 

20024 Garbagnate Milanese (MI) 

Itálie 

 

 

B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením (viz příloha I: Souhrn údajů o 

přípravku, bod 4.2) 

 

 

C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 

• 

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti 

 

Držitel rozhodnutí o registraci předkládá pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti pro 

tento léčivý přípravek v souladu s požadavky uvedenými v seznamu referenčních dat Unie 

(seznam EURD) stanoveném v čl. 107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a zveřejněném na 

evropském webovém portálu pro léčivé přípravky. 

 

 

D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

• 

Plán řízení rizik (RMP) 

 

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance 

podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých 

schválených následných aktualizacích RMP. 

 

Aktualizovaný RMP je třeba předložit: 

• 

na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky, 

• 

při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které 

mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení 

význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik).  

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA III 

 

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. OZNAČENÍ NA OBALU 

 

18 

 

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU  

 

KRABIČKA 
 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

Helixate NexGen 250 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 

Helixate NexGen 500 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 

Helixate NexGen 1000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 

Helixate NexGen 2000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 

Helixate NexGen 3000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 

 

Rekombinantní koagulační faktor VIII (octocogum alfa) 

 

 

2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK 

 

Helixate NexGen 250 IU obsahuje (250 IU / 2,5 ml) = octocogum alfa 100 IU na ml po rekonstituci. 

Helixate NexGen 500 IU obsahuje (500 IU / 2,5 ml) = octocogum alfa 200 IU na ml po rekonstituci. 

Helixate NexGen 1000 IU obsahuje (1000 IU / 2,5 ml) = octocogum alfa 400 IU na ml po rekonstituci. 

Helixate NexGen 2000 IU obsahuje (2000 IU / 5 ml) = octocogum alfa 400 IU na ml po rekonstituci. 

Helixate NexGen 3000 IU obsahuje (3000 IU / 5 ml) = octocogum alfa 600 IU na ml po rekonstituci. 

 

 

3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 

Glycin, chlorid sodný, chlorid vápenatý, histidin, polysorbát 80, sacharóza. 

 

 

4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 

1 injekční lahvička s práškem pro přípravu injekčního roztoku 

1 injekční lahvička s 2,5 ml vody na injekci. 

1 injekční lahvička s 5 ml vody na injekci. 

 

 

5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 

Intravenózní podání, pouze k jednorázové aplikaci. 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 

 

 

6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

 

 

7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 

 

19 

8. 

POUŽITELNOST, KÓD DÁRCE A KÓD LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

EXP: 

EXP: (Konec 12 měsíčního období, jestliže je uchováván při pokojové teplotě) : ……. 

Nepoužívejte po tomto datu. 

 

Přípravek může být uchováván při teplotě do 25 °C po dobu 12 měsíců v rámci doby použitelnosti 

uvedené na obalu. Zapište nové datum použitelnosti na krabičku. Po rekonstituci se přípravek musí 

použít během 3 hodin. Po rekonstituci roztok chraňte před chladem. 

 

 

9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C ). Chraňte před mrazem.  

 

Uchovávejte injekční lahvičky v krabičce, aby byly chráněny před světlem.  

 

 

10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 

Všechen nepoužitý roztok musí být zlikvidován. 

 

 

11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Bayer AG 

51368 Leverkusen 

Německo 

 

 

12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 

EU/1/00/144/001 - Helixate NexGen 250 IU 

EU/1/00/144/002 - Helixate NexGen 500 IU 

EU/1/00/144/003 - Helixate NexGen 1000 IU 

EU/1/00/144/004 - Helixate NexGen 2000 IU 

EU/1/00/144/005 - Helixate NexGen 3000 IU 

 

 

13.  ČÍSLO ŠARŽE 

 

č. š. 

 

 

14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

 

15.  NÁVOD K POUŽITÍ 

 

 

20 

16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 

Helixate NexGen 250 

Helixate NexGen 500 

Helixate NexGen 1000 

Helixate NexGen 2000 

Helixate NexGen 3000 

 

 

17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 

 

 

18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 

PC: 

 

SN:  

NN:  

 

21 

 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 

 

INJEKČNÍ LAHVIČKA S PRÁŠKEM NA PŘÍPRAVU INJEKČNÍHO ROZTOKU 

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 

Helixate NexGen 250 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 

Helixate NexGen 500 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 

Helixate NexGen 1000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 

Helixate NexGen 2000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 

Helixate NexGen 3000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 

 

Rekombinantní koagulační faktor VIII (octocogum alfa) 

 

Intravenózní podání. 

 

 

2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 

 

 

3. 

POUŽITELNOST 

 

EXP 

 

 

4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

Lot 

 

 

5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET 

 

250 IU (octocogum alfa ) (100 IU/ml po rekonstituci). 

500 IU (octocogum alfa ) (200 IU/ml po rekonstituci). 

1 000 IU (octocogum alfa ) (400 IU/ml po rekonstituci). 

2 000 IU (octocogum alfa ) (400 IU/ml po rekonstituci). 

3 000 IU (octocogum alfa ) (600 IU/ml po rekonstituci). 

 

 

6. 

JINÉ 

 

 

 

 

22 

 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 

 

INJEKČNÍ LAHVIČKA S 2,5 ml nebo 5 ml VODY PRO INJEKCE 

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 

Voda na injekci 

 

 

2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 

Pro rozpuštění Helixate NexGen viz příbalovou informaci. Použijte celý obsah. 

 

 

3. 

POUŽITELNOST 

 

EXP 

 

 

4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

Lot 

 

 

5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET 

 

2,5 ml [pro rekonstituci sil 250/500/1 000 IU] 

5 ml [pro rekonstituci sil 2 000/3 000 IU] 

 

 

6. 

JINÉ 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

24 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Helixate NexGen 250 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 

Helixate NexGen 500 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 

Helixate NexGen 1000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 

Helixate NexGen 2000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 

Helixate NexGen 3000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 

Rekombinantní koagulační faktor VIII (octocogum alfa) 

 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

-  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-  

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

-  

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci 

1. 

Co je přípravek Helixate NexGen a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Helixate NexGen používat 

3. 

Jak se přípravek Helixate NexGen používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Helixate NexGen uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

 

1. 

Co je přípravek Helixate NexGen a k čemu se používá 

 

Helixate NexGen obsahuje léčivou látku rekombinantní lidský koagulační faktor VIII (oktokog alfa). 

 

Helixate NexGen se používá k léčbě a profylaxi krvácení u dospělých, dospívajících a dětí všech 

věkových kategorií s hemofilií A (vrozený nedostatek faktoru VIII). 

Tento přípravek neobsahuje von Willebrandův faktor, a z tohoto důvodu nemá být používán u von 

Willebrandovy choroby. 

 

Injekční lahvička obsahuje suchý bílý až nažloutlý prášek nebo koláč. Předplněná injekční stříkačka 

obsahuje vodu na injekci, která se použije k rozředění obsahu v injekční lahvičce. 

 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Helixate NexGen používat 

 

Nepoužívejte přípravek Helixate NexGen 

• 

jestliže jste alergický/á na oktokog alfa nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6 a na konci bodui 2)

• 

jestliže jste alergický/á na myší nebo křeččí bílkovinu. 

Jestliže si nejste jistí, zeptejte se svého lékaře. 

 

Upozornění a opatření 

Věnujte zvláštní opatrnost při použití přípravku Helixate NexGen a poraďte se se svým lékařem 

nebo lékárníkem, pokud: 

 

• 

máte svíravý pocit v hrudní oblasti, točí se vám hlava, je vám nevolno nebo mdlo, nebo máte 

závratě, jakmile vstanete, může to znamenat závažnou, náhlou alergickou reakci (tak zvanou 

25 

anafylaktickou reakci) na tento léčivý přípravek. Pokud toto nastane, okamžitě zastavte 

podávání přípravku a vyhledejte lékařskou pomoc. 

 

• 

krvácení není kontrolováno obvyklou dávkou tohoto léčivého přípravku. Tvorba inhibitorů 

(protilátek) je známou komplikací, k níž může dojít během léčby všemi přípravky s faktorem 

VIII. Tyto inhibitory, zejména při vysokých hladinách, zabraňují správnému fungování léčby 

a vznik těchto inhibitorů bude u Vás nebo Vašeho dítěte pečlivě sledován. Jestliže u Vás nebo 

Vašeho dítěte nebude krvácení zvládnuto přípravkem Helixate NexGen, ihned informujte 

svého lékaře.se u vás již objevil inhibitor faktoru VIII a změnil(a) jste produkty s faktorem 

VIII, existuje tu riziko, že se vám inhibitor vrátí.  

 

• 

Vám bylo řečeno, že máte onemocnění srdce nebo riziko pro vznik onemocnění srdce. 

 

• 

je pro podání přípravku Helixate NexGen potřeba použít centrální žilní vstup. Můžete mít 

riziko vzniku komplikací souvisejících s centrálním žilním vstupem, včetně lokální infekce, 

bakterií v krvi (bakteriemie) a krevních sraženin v cévách (trombóza) v místě vstupu katétru. 

 

Váš lékař může nechat provést testy, aby se ujistil, že Vaše současná dávka tohoto přípravku zajišťuje 

dostatečnou hladinu faktoru VIII. 

 

Další léčivé přípravky a přípravek Helixate NexGen 

Vzájemná působení s jinými léky nejsou známa. Nicméně informujte svého lékaře nebo lékárníka o 

všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

 

Děti a dospívající 

Uvedená upozornění a opatření se týkají pacientů všech věkových skupin, dospělých a dětí. 

 

Těhotenství, kojení a fertilita 

Nejsou žádné zkušenosti s přípravkem Helixate NexGen ohledně fertility nebo s používáním tohoto 

přípravku během těhotenství a kojení. Z tohoto důvodu, pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, 

že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento 

přípravek užívat. 

Přípravek Helixate NexGen pravděpodobně neovlivní plodnost u mužů nebo žen, protože léčivá látka 

se normálně vyskytuje v těle. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Nebyl pozorován žádný účinek na schopnost řídit dopravní prostředek nebo obsluhovat stroje. 

 

Přípravek Helixate NexGen obsahuje sodík 

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku na injekční lahvičku, tzn. 

v podstatě je „bez sodíku“. 

 

Dokumentace 

Je doporučeno, abyste pokaždé, když použijete přípravek Helixate NexGen, zapsali název a číslo šarže 

tohoto přípravku. 

 

 

3. 

Jak se přípravek Helixate NexGen používá 

 

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 

lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní 

sestrou. 

 

26 

Léčba krvácení 

Váš lékař vypočítá dávku tohoto přípravku a stanoví, jak často ho máte používat, aby bylo dosaženo 

potřebné hladiny úrovně aktivity faktoru VIII v krvi. Lékař má vždy upravit dávku a frekvenci 

podávání podle Vašich individuálních potřeb. Množství a četnost používání přípravku Helixate 

NexGen závisí na mnoha faktorech, jako jsou: 

• 

Vaše hmotnost, 

• 

závažnost hemofilie, 

• 

místo a závažnost krvácení, 

• 

zda máte inhibitory a jak je vysoký jejich titr, 

• 

požadovaná hladina faktoru VIII. 

 

Prevence krvácení 

Pokud užíváte Helixate NexGen za účelem prevence krvácení (profylaxe), váš lékař vypočte 

potřebnou dávku. Tato dávka se bude obvykle pohybovat v rozsahu 20 až 40 IU oktokogu alfa na kg 

tělesné váhy, podávaná každé 2 až 3 dny. Nicméně v některých případech, zejména u mladších 

pacientů, může být nutné podávat přípravek v kratších intervalech nebo ve vyšších dávkách. 

 

Laboratorní testy 

Velmi se doporučuje, aby byly prováděny příslušné laboratorní zkoušky vaší plazmy ve vhodných 

intervalech, aby bylo zajištěno, že byla dosažena a je udržována přiměřená hladina faktoru VIII. 

Zejména v případě větších chirurgických zákroků je nevyhnutelné přesné monitorování substituční 

terapie pomocí koagulační analýzy. 

 

Použití u dětí a dospívajících 

Přípravek Helixate NexGen může být používán u dětí všech věkových skupin. 

 

Pokud není krvácení zastaveno 

Pokud faktor VIII ve vaší plazmě nedosáhne očekávané hladiny nebo pokud není krvácení zastaveno 

ani po zřejmém dostatečném dávkování, je možné, že u vás došlo k rozvoji inhibitorů faktoru VIII. 

Tato možnost musí být zkontrolována zkušeným lékařem. 

Jestliže máte pocit, že účinek tohoto léčivého přípravku je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to 

svému lékaři. 

 

Pacienti s inhibitory 

Pokud vás lékař informoval, že se u vás vytvořily inhibitory faktoru VIII, budete pravděpodobně 

muset užívat k zastavení krvácení větší množství tohoto léčivého přípravku než dříve. Pokud tato 

dávka nezastaví krvácení, může váš lékař zvážit podání dalšího přípravku, koncentrátu faktoru VIIa 

nebo koncentrátu (aktivovaného) protrombinového komplexu. 

Tyto terapie by měly být předepsány lékaři, kteří mají zkušenosti v péči o pacienty s hemofilií A. 

Promluvte si se svým lékařem, chcete-li více informací. 

Nezvyšujte dávku tohoto léčivého přípravku, kterou užíváte k zastavení krvácení, aniž byste se 

poradil(a) se svým lékařem. 

 

Doba trvání léčby 

Váš lékař vám sdělí, jak často a v jakých intervalech má být tento léčivý přípravek podáván. 

 

Obvykle je substituční terapie s Helixate NexGen celoživotní léčbou. 

 

Jak se přípravek Helixate NexGen podává 

 

Tento léčivý přípravek je určen pro injekci do žíly po dobu delší než 2 až 5 minut v závislosti na 

celkovém objemu a úrovni Vašeho pohodlí a má být použit běhěm tří hodin po rekonstituci.  

 

27 

Jak se přípravek Helixate NexGen připravuje pro podání 

Používejte pouze položky, které jsou součástí každého balení tohoto léčivého přípravku. Pokud tyto 

součásti nelze použít, obraťte se na svého lékaře. Pokud je kterákoli součást balení otevřená nebo 

poškozená, nepoužívejte ji. 

 

Rozpuštěný přípravek je nutno před podáním přefiltrovat, aby byly z roztoku odstraněny případné 

přítomné částice. Filtrování provádějte pomocí adaptéru Mix2Vial. 

 

Tento léčivý přípravek nesmí být smíchán s jinými infuzními roztoky. Nepoužívejte roztoky, které 

obsahují viditelné částice nebo jsou zakalené. Dodržujte přesně pokyny svého lékaře a podrobné 

instrukce pro rozředění a podání uvedené na konci této příbalové informace  

 

Jestliže jste použil(a) více přípravku Helixate NexGen, než jste měl(a) 

Nebyly zaznamenány žádné případy předávkování rekombinantním koagulačním faktorem VIII. 

Pokud jste použil(a) větší množství Helixate NexGen, než jste měl(a), informujte, prosím, svého 

lékaře. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Helixate NexGen 

• 

Pokračujte okamžitě se svou další dávkou a pokračujte v pravidelných intervalech dle pokynů 

svého lékaře. 

• 

Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. 

 

Jestliže chcete přestat používat přípravek Helixate NexGen 

Nepřestávejte užívat Helixate NexGen 250 IU bez porady se svým lékařem. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka. 

 

 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého. 

 

Mezi nejzávažnější nežádoucí účinky patří alergické reakce nebo anafylaktický šok (vzácný 

nežádoucí účinek). 

Pokud se vyskytne alergická nebo anafylaktická reakce, injekce/infuze musí být okamžitě zastaveny. 

Prosím, obraťte se okamžitě na svého lékaře. 

 

U dětí, které nebyly dříve léčeny přípravky s faktorem VIII, se mohou protilátky inhibitorů (viz bod 2) 

tvořit velmi často (více než 1 z 10 pacientů); avšak riziko u pacientů, kteří byli dříve léčeni faktorem 

VIII (více než 150 dní léčby), je méně časté (méně než 1 ze 100 pacientů). Pokud k tomu dojde, 

mohou Vaše léky nebo léky Vašeho dítěte přestat správně fungovat a může se u Vás nebo Vašeho 

dítěte objevit přetrvávající krvácení. V takovém případě je třeba, abyste se ihned obrátil(a) na svého 

lékaře. 

 

Další možné nežádoucí účinky: 

Časté (mohou se týkat až 1 z 10 uživatelů) 

• 

vyrážka/svědivá vyrážka, 

• 

lokální reakce v místě vpichu léčiva (např. pálení, přechodné zčervenání). 

 

Vzácné (mohou se týkat až 1 z 1 000 uživatelů) 

• 

hypersensitivní reakce včetně závažné náhlé alergické reakce (která může zahrnout vyrážku, 

pocit na zvracení, kopřivku, angioedém, zimnici, návaly horka, bolest hlavy, letargii, dušnost 

nebo obtížné dýchání, neklid, tachykardii, mravenčení nebo anafylaktický šok, např. svírání 

28 

v hrudní oblasti/ celková nevolnost, závratě a nevolnost, mírně snížený krevní tlak, který 

způsobí, že pocítíte mdloby poté, co vstanete) 

• 

horečka 

 

Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit) 

• 

dysgeusie (zvláštní chuť) 

 

Pokud zpozorujete jakýkoli z následujících symptomů během aplikace injekce/infúze: 

• 

svíravý pocit v hrudníku/celkovou nevolnost, 

• 

závratě, 

• 

mírnou hypotenzi (mírně snížený krevní tlak, který způsobí, že pocítíte mdloby poté, jakmile 

vstanete), 

• 

nevolnost, 

může to znamenat časné upozornění na hypersensitivitu a anafylaktické reakce. 

Pokud dojde k alergické nebo anafylaktické reakci, musí být injekce/infúze okamžitě zastaveny. 

Prosím, obraťte se okamžitě na svého lékaře. 

 

 

Reakce přecitlivělosti 

V průběhu klinických hodnocení se u žádného pacienta nevytvořily klinicky relevantní titry protilátek 

proti stopovému množství myší a křeččí bílkoviny přítomné v přípravku. Možnost alergické reakce na 

složky obsažené v tomto léčivu, např. stopová množství myší a křeččí bílkoviny v přípravku, existuje u 

jistých predisponovaných pacientů. 

 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte 

v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.Nežádoucí 

účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků 

uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o 

bezpečnosti tohoto přípravku. 

 

 

5. 

Jak přípravek Helixate NexGen uchovávat 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte injekční lahvičky 

v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.  

 

V rámci doby použitelnosti uvedené na obalu může být přípravek uchováván ve vnějším obalu při 

pokojové teplotě (do 25°C) po omezenou dobu 12 měsíců. V tomto případě skončí doba použitelnosti 

přípravku po 12 měsících nebo po uplynutí data použitelnosti uvedeného na injekční lahvičce, podle 

toho, co nastane dříve. Nové datum použitelnosti musíte zapsat na krabičku. 

 

Po rekonstituci roztok chraňte před chladem. Rekonstituovaný roztok musí být použit během 3 hodin. 

Tento přípravek je určen pouze pro jednorázové použití. Všechen nespotřebovaný roztok musí být 

zlikvidován. 

 

Nepoužívejte tento léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na štítcích a krabičce. 

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

Nepoužívejte tento léčivý přípravek, jestliže zaznamenáte viditelné částečky nebo zakalení roztoku. 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 

 

29 

 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co přípravek Helixate NexGen obsahuje 

 

Prášek 

Léčivou látkou je lidský koagulační faktor VIII (octocogum alfa), který je vyroben rekombinantní 

DNA technologií. Jedna injekční lahvička s přípravkem Helixate NexGen obsahuje nominální 

množství 250, 500, 1 000, 2 000 nebo 3 000 IU octocogum alfa. 

Pomocnými látkami jsou glycin, chlorid sodný, chlorid vápenatý, histidin, polysorbát 80 a sacharóza 

(viz poslední část bodu 2). 

 

Rozpouštědlo 

Voda na injekci. 

 

Jak přípravek Helixate NexGen vypadá a co obsahuje toto balení 

 

Helixate NexGen se dodává jako prášek prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok a je to suchý bílý až 

nažloutlý prášek nebo tableta. Po rozpuštění je roztok čirý. Zdravotnické prostředky pro rozpuštění a 

podání se dodávají s každým balením tohoto přípravku. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci 

Bayer AG 

51368 Leverkusen 

Německo 

 

Výrobce 

Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l. 

Via delle Groane 126 

20024 Garbagnate Milanese (MI) 

Itálie 

30 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. 

 

België/Belgique/Belgien 

CSL Behring N.V. 

Tél/Tel: +32-(0)15 28 89 20 

Lietuva 

CSL Behring GmbH 

Tel: +49-(0)69-30584437 

България 

Novimed Ltd. 

Teл. + 359 2 850 86 17 

Luxembourg/Luxemburg 

CSL Behring N.V. 

Tél/Tel: +32-(0)15 28 89 20 

Česká republika 

CSL Behring s.r.o. 

Tel: + 420 702 137 233 

Magyarország 

CSL Behring KFT 

Tel: +36-1-213 4290 

Danmark 

CSL Behring AB 

Tlf: +46-(0)8-54496670 

Malta 

AM Mangion Ltd. 

Tel: +356 2397 6333 

Deutschland 

CSL Behring GmbH 

Tel: +49-(0)69-30584437 

Nederland 

CSL Behring BV 

Tel: +31-(0) 85 111 96 00 

Eesti 

CSL Behring GmbH 

Tel: +49-(0)69-30584437 

Norge 

CSL Behring AB 

Tlf: +46-(0)8-54496670 

Ελλάδα 

CSL Behring ΕΠΕ, 

Τηλ:   +30-210 7255 660 

Österreich 

CSL Behring GmbH  

Tel: +43-(0)1-80101-2463 

España 

CSL Behring, S. A. 

Tel: +34 93 367 1870 

Polska 

CSL Behring sp. z o.o. 

Tel. +48 22 213 22 65 

France 

CSL Behring S.A. 

Tél: +33-(0)1-53585400 

Portugal 

CSL Behring, Lda. 

Tel. +351-21-7826230 

Hrvatska 

PharmaSwiss d.o.o. 

Tel: +385 (1) 631-1833 

România  

Prisum International Trading srl 

Tel. +40 21 322 01 71 

Ireland 

CSL Behring UK Limited 

Tel: +44(0)1444 447405 

Slovenija 

MediSanus d.o.o. 

Tel: +386 1 25 71 496 

Ísland 

CSL Behring AB 

Simi: +46-(0)8-54496670 

Slovenská republika 

CSL Behring s.r.o. 

Tel: +421 911 653 862 

Italia 

CSL Behring S.p.A. 

Tel: +39-02-34964200 

Suomi/Finland 

CSL Behring AB 

Puh/Tel: +46-(0)8-54496670 

Κύπρος 

CSL Behring ΕΠΕ, 

Τηλ:   +30-210 7255 660 

Sverige 

CSL Behring AB 

Tel: +46-(0)8-54496670 

Latvija 

CSL Behring GmbH 

Tel: +49-(0)69-30584437 

United Kingdom 

CSL Behring UK Limited 

Tel: +44(0)1444 447405 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována {MM/RRRR}

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky 

http://www.ema.europa.eu/

. 

 

31 

Podrobné instrukce pro rekonstituci a podání přípravku Helixate NexGen pomocí adaptéru 

Mix2Vial: 

 

1. 

Omyjte si pečlivě ruce mýdlem a teplou vodou. 

 

2. 

Zahřejte neotevřené injekční lahvičky ve svých rukách na příjemnou teplotu (nesmí překročit 

37 °C). 

 

3. 

Odstraňte zaklapávací víčko z injekční lahvičky s přípravkem a rozpouštědlem a očistěte zátky 

antiseptickým roztokem a nechte uschnout před otevřením balení Mix2Vial. 

 

4. 

Otevřete balení Mix2Vial odtržením víčka. Nevyndavejte Mix2Vial 

z blistrového obalu! 

 

5. 

Umístěte injekční lahvičku s rozpouštědlem na rovný, čistý povrch a držte 

ji pevně. Vezměte Mix2Vial spolu s blistrovým obalem a zmáčkněte hrot 

konce modrého adaptéru dolů přes zátku injekční lahvičky s rozpouštědlem. 

 

6. 

Pečlivě vyjměte blistrový obal ze soupravy Mix2Vial přidržením okraje a 

vytlačením vertikálně směrem nahoru. Ujistěte se, že vytlačujete pouze 

blistrový obal a nikoli soupravu Mix2Vial. 

 

7. 

Umístěte injekční lahvičku s přípravkem na rovný a stabilní povrch. Otočte 

injekční lahvičku s rozpouštědlem s připojenou soupravou Mix2Vial a 

zatlačte na konec hrotu transparentního adaptéru směrem dolů přes zátku 

injekční lahvičky s přípravkem. Rozpouštědlo přeteče automaticky do 

injekční lahvičky s přípravkem. 

 

8. 

Jednou rukou uchopte soupravu Mix2Vial na straně s přípravkem a druhou 

rukou uchopte stranu s rozpouštědlem a šroubováním proti směru hodinových 

ručiček rozdělte soupravu na dvě části. Injekční lahvičku s rozpouštědlem 

s připojeným modrým adaptérem Mix2Vial zlikvidujte. 

 

9. 

Mírným kroužením injekční lahvičkou s přípravkem s připojeným 

transparentním adaptérem rozpusťte veškerou látku. Injekční lahvičkou 

netřepejte. Ujistěte se před použitím, že se veškerý prášek rozpustil. Před 

podáním vizuálně zkontrolujte, zda nejsou přítomny částice nebo zda 

přípravek nezměnil barvu. Nepoužívejte roztoky, které obsahují viditelné 

částice, nebo jsou zakalené. 

 

 

10.   Natáhněte vzduch do prázdné, sterilní injekční stříkačky. Držte injekční 

lahvičku s přípravkem svisle, připojte injekční stříkačku na Luer Lock sady 

Mix2Vial našroubováním ve směru hodinových ručiček. Natáhněte vzduch 

do injekční lahvičky s přípravkem. 

 

 

10 

32 

11.  Se stlačeným pístem injekční lahvičky otočte systém do obrácené polohy a 

natáhněte roztok do injekční stříkačky pomalým vytažením pístu. 

 

11 

12.  Nyní, když byl roztok přenesen do injekční stříkačky, držte pevně válec 

injekční stříkačky (píst injekční stříkačky směřuje dolů) a odpojte 

transparentní adaptér Mix2Vial z injekční stříkačky šroubováním proti směru 

hodinových ručiček. Držte stříkačku svisle a zatlačte na píst tak, aby v 

injekční stříkačce nezbyl žádný vzduch. 

12 

13.  Přiložte turniket na paži. 

 

14.  Určete místo vpichu a očistěte kůži tamponem napuštěným alkoholem. 

 

15.  Napíchněte žílu a zajistěte venepunkční sadu náplastí. 

 

16.  Nechte krev vtéci do zpět do otevřeného konce venepunkční sady a pak připojte injekční 

stříkačku s roztokem. Ujistěte se, že se do injekční stříkačky nedostává krev. 

 

17.  Sejměte turniket. 

 

18.  Roztok podávejte injekcí do žíly po dobu 2 až 5 minut, přičemž kontrolujte polohu jehly. 

Rychlost podání má vycházet z toho, jak je Vám to pohodlné, ale nemá být rychlejší než 2 ml za 

minutu. 

 

19.  Je-li nutné podat další dávku, použijte novou injekční stříkačku s rekonstituovaným přípravkem, 

jak je popsáno výše. 

 

20.  Pokud není potřebná žádná další dávka, odstraňte venepunkční sadu a injekční stříkačku. 

Přidržujte tampón pevně k místu vpichu na natažené paži po dobu asi 2 minut. Nakonec přiložte 

na místo aplikace injekce malý tlakový obvaz a zvažte, je-li nutné použít náplast. 

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha IV 

Vědecké závěry  

34 

Vědecké závěry  

Léčba vrozené hemofilie je v současnosti založena na profylaktické nebo dle potřeby prováděné 
substituční terapii koagulačním faktorem VIII (FVIII). Substituční terapii faktorem VIII lze obecně 
rozdělit do dvou širokých tříd přípravků: přípravky s FVIII pocházejícím z plazmy (pdFVIII) 
a přípravky s rekombinantním FVIII (rFVIII). V Evropské unii je pro použití registrována velká řada 
jednotlivých přípravků třídy pdFVIII a rFVIII.  

Hlavní komplikací terapie faktorem VIII je výskyt aloprotilátek třídy IgG (inhibitorů), které 
neutralizují aktivitu FVIII, čímž vedou ke ztrátě kontroly při krvácení. Léčba pacientů, u kterých již 
došlo k rozvoji inhibitorů, vyžaduje pečlivé individuální řízení. Může docházet k rezistenci na léčbu.  

Ke vzniku inhibitorů může vést léčba pomocí jak pdFVIII, tak rFVIII (testováno pomocí metody 
typu Nijmegen s použitím testu Bethesda a definováno jako ≥ 0,6 jednotek Bethesda (BU) pro 
inhibitor „s nízkým titrem“ a ≥ 5 BU pro inhibitor „s vysokým titrem“). 

K výskytu rozvoje inhibitorů u pacientů s hemofilií A, kteří dostávají přípravky s FVIII, dochází 
převážně u dosud neléčených pacientů (PUP) nebo minimálně léčených pacientů (MTP), kteří se 
nacházejí stále v období prvních 50 dní, kdy jsou exponováni léčbě. U dříve již léčených pacientů 
(PTP) je výskyt inhibitorů méně pravděpodobný.  

Známé rizikové faktory rozvoje inhibitorů lze rozdělit na skupinu faktorů souvisejících s pacientem 
a skupinu faktorů souvisejících s léčbou:  

• 

Mezi faktory související s pacientem patří typ mutace genu F8, závažnost hemofilie, etnická 

příslušnost, rodinná anamnéza rozvoje inhibitorů a případně konstituce HLA-DR (lidských 
leukocytárních antigenů DR).  

• 

Mezi faktory související s léčbou patří intenzita expozice, počet dní expozice (ED), léčba dle 

potřeby, která představuje větší riziko než profylaxe, zejména v kontextu nebezpečných 
signálů, jako jsou trauma či chirurgický výkon, a mladší věk při prvním podání léčby, 
představující větší riziko.  

Stále není jasné, zda se rizika rozvoje inhibitorů významně liší mezi různými typy přípravků pro 
substituci FVIII. Rozdíly mezi přípravky v rámci každé třídy FVIII a následně rozdíly v rizicích mezi 
jednotlivými přípravky jsou biologicky možné. Třída pdFVIII se skládá z přípravků s Von 
Willebrandovým faktorem (VWF) či bez něj, přičemž přípravky s VWF obsahují různé hladiny VWF. 
Některé experimentální studie naznačují úlohu VWF při ochraně epitopů FVIII před rozpoznáváním 
antigen prezentujícími buňkami a tím ve snížení imunogenicity, ale tento názor zůstává zatím 
v teoretické rovině. Ve třídě rFVIII není VFW přítomen, ale třída rFVIII je významně heterogenní 
například z důvodu rozdílných použitých výrobních postupů, přičemž během posledních 20 let 
vytvořila řada výrobců široké spektrum přípravků. Tyto rozdílné výrobní postupy (včetně různých 
buněčných linií používaných k výrobě přípravků třídy rFVIII) mohou teoreticky vést k různé 
imunogenicitě. 

V květnu 2016 bylo v časopise New England Journal of Medicine publikováno otevřené 
randomizované kontrolované hodnocení zaměřené na zohlednění incidence inhibitorů mezi oběma 
třídami přípravků (přípravky třídy pdFVIII oproti rFVIII).

1

 Toto hodnocení, známé jako studie 

SIPPET („Survey of Inhibitors in Plasma-Product Exposed Toddlers”), bylo provedeno za účelem 
hodnocení relativního rizika výskytu inhibitorů u pacientů léčených přípravky třídy pdFVIII ve 
srovnání s třídou rFVIII. Ve studii bylo zjištěno, že u pacientů léčených přípravky třídy rFVIII byl 
výskyt veškerých inhibitorů o 87 % vyšší než u pacientů léčených přípravky třídy pdFVIII (které 
obsahovaly VWF) (poměr rizik 1,87; 95% IS 1,17 až 2,96).  

                                                      

1

 F. Peyvandi et al. “A Randomized Trial of Factor VIII and Neutralizing Antibodies in Hemophilia A” N Engl J Med. 2016 

May 26;374(21):2054-64)   

35 

Dne 6. července 2016 zahájil Institut Paula Ehrlicha (Paul-Ehrlich-Institut) v Německu na základě 
údajů z farmakovigilance postup přezkoumání dle článku 31 směrnice 2001/83/ES a požádal výbor 
PRAC, aby zhodnotil možný vliv výsledků studie SIPPET na rozhodnutí o registraci odpovídajících 
přípravků s FVIII a aby vydal doporučení ohledně toho, zda mají být rozhodnutí o registraci 
zachována, pozměněna, pozastavena nebo stažena a zda mají být implementována opatření 
k minimalizaci rizik. Přezkoumání se zaměřuje na riziko rozvoje inhibitorů u pacientů PUP.  

Poté, co byla nedávno publikována studie SIPPET, byli držitelé rozhodnutí o registraci požádáni 
o zhodnocení možného dopadu výsledků této studie a dalších odpovídajících údajů o bezpečnosti 
týkajících se rozvoje inhibitorů u pacientů PUP na rozhodnutí o registraci svého přípravku s FVIII, 
včetně úvahy o opatřeních k minimalizaci rizik.  

Vedoucí autoři studie SIPPET byli také přizváni, aby zodpověděli seznam otázek ohledně metod 
a zjištění studie a aby prezentovali své závěry na plenárním zasedání výboru PRAC v únoru 2017. 
Výbor PRAC zvážil při svém závěrečném rozhodování i informace předložené vedoucími autory 
studie SIPPET v průběhu přezkoumání.  

Klinická diskuze  

Publikované pozorovací studie 

Odpovědi držitelů rozhodnutí o registraci odkazovaly na řadu publikovaných pozorovacích studií 
(mimo jiné studie CANAL, RODIN, FranceCoag, UKHCDO), které se pokoušely zhodnotit veškeré 
rozdíly v rizicích rozvoje inhibitorů mezi třídami pdFVIII a rFVIII i rozdíly v rizicích rozvoje 
inhibitorů mezi přípravky v rámci třídy rFVIII.  

Tyto studie poskytly různé výsledky a trpěly omezením pozorovacích studií, zejména případným 
výběrovým zkreslením. Riziko rozvoje inhibitorů je vícefaktorové (kromě veškerých myšlených rizik 
specifických pro daný přípravek) a takové studie nebyly vždy schopny shromáždit informace 
o významných kovariátách a podle toho upravit analýzy; ohledně reziduálního zkreslení tedy 
nevyhnutelně panuje významná nejistota. Během doby navíc došlo ke změnám ve výrobním 
procesu jednotlivých přípravků a ke změnám v léčebných režimech mezi centry, proto nejsou 
odpovídající srovnání mezi přípravky vždy možná. Tyto faktory ztěžují kontrolu takových studií 
i interpretaci výsledků. 

Ve studii CANAL

2

 nebyly nalezeny důkazy o rozdílech mezi třídami včetně přípravků třídy pdFVIII 

se značným množstvím von Willebrandova faktoru; upravený poměr rizik byl u „klinicky 
významných“ inhibitorů 0,7 (95% IS 0,4-1,1) a u inhibitorů s vysokým titrem (≥ 5 BU) 0,8 (95% 
IS 0,4-1,3).  

Ve studii RODIN/Pednet

3

 také nebyly zjištěny důkazy o rozdílném riziku inhibitorů mezi všemi 

přípravky třídy pdFVIII a všemi přípravky třídy rFVIII; u „klinicky významných“ inhibitorů byl 
upravený poměr rizik 0,96 (95% IS 0,62-1,49) a u inhibitorů s vysokým titrem (≥ 5 BU/ml) 0,95 
(95% IS 0,56-1,61). Ve studii nicméně byly zjištěny důkazy o zvýšeném riziku inhibitorů (všech 
i inhibitorů s vysokým titrem) u 2. generace přípravků třídy rFVIII s oktokogem alfa (Kogenate FS / 
Helixate NexGen) ve srovnání s 3. generací přípravků třídy rFVIII s oktokogem alfa (toto 
pozorování bylo založeno výhradně na údajích pro přípravek Advate). 

Podobně jako ve studii RODIN/Pednet bylo i ve studii UKHCDO u přípravků Kogenate FS / Helixate 
NexGen (2. generace přípravků třídy rFVIII) zjištěno významně zvýšené riziko inhibitorů (všech 
i inhibitorů s vysokým titrem) ve srovnání s přípravkem Advate (3. generace přípravků třídy 
rFVIII). Toto pozorování nicméně ztratilo významnost, když byli ze studie vyloučeni pacienti z UK 

                                                      

2

 

http://www.bloodjournal.org/content/109/11/4648.full.pdf

 

3

 Gouw SC et al. PedNet and RODIN Study Group. Factor VIII products and inhibitor development in severe hemophilia 

A. N Engl J Med 2013; 368: 231-9. - 

http://www.bloodjournal.org/content/121/20/4046.full.pdf

 

36 

(také zařazení do studie RODIN/Pednet). Objevily se také důkazy o zvýšeném riziku u přípravku 
Refacto AF (dalšího přípravku 3. generace rFVIII) oproti přípravku Advate, ale pouze na úrovni 
rozvoje všech inhibitorů. Podobně jako ve studii UKHCDO nebylo ani ve studii FranceCoag zjištěno 
statisticky významně zvýšené riziko pro jakékoli přípravky třídy rFVIII oproti přípravku Advate, 
pokud byli ze studie vyloučeni francouzští pacienti (zařazení také do studie RODIN/Pednet).  

Je nutné konstatovat, že již před současným procesem přezkoumání výbor PRAC zvážil důsledky 
studií RODIN/Pednet, UKHCDO a FranceCoag pro rozhodnutí o registraci pro přípravky s FVIII 
v rámci EU. V roce 2013 dospěl výbor PRAC k závěru, že zjištění ze studie RODIN/Pednet nebyla 
dostatečně robustní na podporu závěru, že by přípravky Kogenate FS / Helixate NexGen byly ve 
srovnání s jinými přípravky spojeny se zvýšeným rizikem rozvoje inhibitorů faktoru VIII. V roce 
2016 výbor PRAC posoudil zjištění z metaanalýzy všech tří studií (studií RODIN/Pednet, UKHCDO 
a FranceCoag) a znovu dospěl k závěru, že v současnosti dostupné důkazy nepotvrzují, že by 
přípravky Kogenate Bayer / Helixate NexGen byly u pacientů PUP spojeny se zvýšeným rizikem 
rozvoje inhibitorů faktoru VIII ve srovnání s jinými přípravky s rekombinantním faktorem VIII. 

Studie sponzorované držiteli rozhodnutí o registraci 

Držitelé rozhodnutí o registraci poskytli analýzu rozvoje inhibitorů s nízkým i vysokým titrem 
u pacientů PUP se závažnou hemofilií A (FVIII < 1 %) na základě všech klinických hodnocení 
a pozorovacích studií provedených u svých přípravků a předložili i kritickou diskuzi týkající se 
omezení těchto studií.   

Údaje pocházely z velmi širokého spektra heterogenních studií napříč přípravky a časem. V mnoha 
těchto případech se jednalo o malé studie, které nebyly specificky navrženy k hodnocení rizika 
inhibitorů u pacientů PUP se závažnou hemofilií A. Studie měly nejčastěji jedno rameno 
a neposkytovaly údaje pro provedení komparativní analýzy (buď mezi pdFVIII a rFVIII při srovnání 
tříd, nebo v rámci třídy rFVIII). Celkové odhady míry výskytu inhibitorů z těchto studií 
u jednotlivých přípravků nicméně v zásadě odpovídají zjištěním z velkých pozorovacích studií. 

Ve větších a významnějších studiích pro přípravky třídy pdFVIII se pozorovaná míra výskytu 
inhibitorů (často nebylo uváděno, zda se jedná o vysoký či nízký titr) pohybovala od 3,5 do 33 %, 
přičemž ve většině studií se pohybovala kolem 10–25 %. V mnoha případech bylo nicméně 
poskytnuto málo informací ohledně metod, populací pacientů a povahy inhibitorů, aby bylo možné 
hodnotit informace v kontextu novějších publikovaných údajů. U většiny přípravků rFVIII jsou 
k dispozici novější a významnější údaje z klinických hodnocení u pacientů PUP. Míra výskytu 
inhibitorů se v těchto studiích pohybuje od 15 do 38 % pro všechny inhibitory a od 9 do 22,6 % 
pro inhibitory s vysokým titrem, tj. v rozmezí „velmi časté“.  

Výbor PRAC vzal také v úvahu průběžné výsledky předložené držiteli rozhodnutí o registraci ze 
stále probíhajících studií společností CSL (CRD019_5001) a Bayer (Leopold KIDS, 13400, část B). 

Výbor PRAC navíc prozkoumal klinická hodnocení a vědeckou literaturu pro de novo vzniklé 
inhibitory u pacientů PTP. Analýza prokázala, že frekvence rozvoje inhibitorů je u pacientů PTP 
mnohem nižší než u pacientů PUP. Dostupné údaje ukázaly, že v mnoha studiích včetně registru 
EUHASS (Iorio, A., 2017

4

; Fisher, K., 2015

5

) by měla být frekvence klasifikována jako „méně 

časté".  

Studie SIPPET 

                                                      

4

 Iorio A, Barbara AM, Makris M, Fischer K, Castaman G, Catarino C, Gilman E, Kavakli K, Lambert T, Lassila R, 

Lissitchkov T, Mauser-Bunschoten E, Mingot-Castellano ME0, Ozdemir N1, Pabinger I, Parra R1, Pasi J, Peerlinck K, 

Rauch A6, Roussel-Robert V, Serban M, Tagliaferri A, Windyga J, Zanon E: Natural history and clinical characteristics of 

inhibitors in previously treated haemophilia A patients: a case series. Haemophilia. 2017 Mar;23(2):255-263. doi: 

10.1111/hae.13167. Epub 2017 Feb 15. 

5

 

Fischer K

Lassila R

Peyvandi F

Calizzani G

Gatt A

Lambert T

Windyga J

Iorio A

Gilman E

Makris M

EUHASS 

participants

 Inhibitor development in haemophilia according to concentrate. Four-year results from the European 

HAemophilia Safety Surveillance (EUHASS) project

Thromb Haemost.

 2015 May;113(5):968-75. doi: 10.1160/TH14-

10-0826. Epub 2015 Jan 8. 

37 

Studie SIPPET byla otevřené, randomizované, multicentrické, nadnárodní hodnocení zkoumající 
incidenci neutralizačních aloprotilátek u pacientů se závažnou vrozenou hemofilií A (plazmatickou 
koncentrací FVIII < 1 %) užívajících koncentráty buď pdFVIII, nebo rFVIII. Vhodní zařazení 
pacienti (< 6 let, mužské pohlaví, závažná hemofilie A, bez předchozí léčby jakýmkoli 
koncentrátem FVIII nebo pouze s minimální léčbou krevními komponentami) pocházeli ze 42 
pracovišť. Primárním výstupem hodnoceným ve studii byla incidence všech inhibitorů (≥ 0,4 
BU/ml) a sekundárním výstupem incidence výskytu inhibitorů s vysokým titrem (≥ 5 BU/ml). 

Inhibitory se rozvinuly u 76 pacientů, z nichž 50 mělo inhibitory s vysokým titrem (≥ 5 BU). 
Inhibitory se rozvinuly u 29 ze 125 pacientů léčených pdFVIII (20 pacientů mělo inhibitory 
s vysokým titrem) a u 47 ze 126 pacientů léčených rFVIII (30 pacientů mělo inhibitory s vysokým 
titrem). Kumulativní incidence všech inhibitorů byla 26,8 % (95% interval spolehlivosti [IS] 18,4 
až 35,2) u pdFVIII a 44,5 % (95% IS 34,7 až 54,3) u rFVIII; kumulativní incidence inhibitorů 
s vysokým titrem byla 18,6 % (95% IS 11,2 až 26,0), respektive 28,4 % (95% IS 19,6 až 37,2). 
V rámci Coxových regresních modelů pro primární koncový ukazatel všech inhibitorů byl rFVIII 
spojen s o 87 % vyšší incidencí než pdFVIII (poměr rizik 1,87; 95% IS 1,17 až 2,96). Tato 
souvislost byla konzistentně pozorována v rámci analýzy více proměnných. U inhibitorů s vysokým 
titrem byl poměr rizik 1,69 (95% IS 0,96 až 2,98).  

Ad hoc svolané setkání odborníků 

Výbor PRAC vzal v úvahu názory vyjádřené odborníky na ad hoc svolaném setkání. Skupina 
odborníků byla toho názoru, že byly zohledněny významné dostupné zdroje údajů. Skupina 
odborníků nadnesla, že jsou potřeba další údaje, aby bylo možné stanovit, zda mezi různými 
přípravky s faktorem VIII existují klinický významné rozdíly ve frekvenci rozvoje inhibitorů, a že 
tyto údaje by v zásadě měly být shromažďovány odděleně pro jednotlivé přípravky, protože stupeň 
imunogenicity lze napříč třídami přípravků (tj. rekombinantních a pocházejících z plazmy) pouze 
obtížně zobecňovat. 

Odborníci se také shodli na tom, že stupeň imunogenicity různých přípravků je celkově dostatečně 
popsán ve změnách v souhrnech údajů o přípravku navrhovaných výborem PRAC, které zdůrazňují 
klinický význam rozvoje inhibitorů (zejména inhibitorů s nízkým titrem ve srovnání s inhibitory 
s vysokým titrem), a odsouhlasili frekvence „velmi časté“ pro pacienty PUP a „méně časté“ pro 
pacienty PTP. Odborníci také navrhli studie, které by mohly dále charakterizovat imunogenní 
vlastnosti léčivých přípravků s faktorem VIII (např. mechanistické, pozorovací studie).   

Diskuse 

 

Výbor PRAC usoudil, že jakožto prospektivní randomizované hodnocení se studie SIPPET vyhnula 
mnoha omezením pozorovacích studií a studií na bázi registrů, které byly dosud podniknuty za 
účelem zhodnocení rizika rozvoje inhibitorů u pacientů PUP. Výbor PRAC je nicméně toho názoru, 
že ohledně zjištění ze studie SIPPET, která předpokládá závěr, že u pacientů PUP léčených 
přípravky rFVIII existuje vyšší riziko rozvoje inhibitorů než u přípravků pdFVIII studovaných 
v tomto klinickém hodnocení, panují níže podrobně popsané nejistoty:   

• 

Analýza ze studie SIPPET neumožňuje odvozovat závěry specifické pro jednotlivé přípravky, 

jelikož se vztahuje pouze k malému počtu určitých přípravků s FVIII. Studie nebyla 
navržena tak, aby vytvořila dostatečné množství údajů specifických pro jednotlivé 
přípravky, a tudíž nemá sílu k odvození jakýchkoli závěrů ohledně rizika rozvoje inhibitorů 
u jednotlivých přípravků. Konkrétně pouze 13 pacientů (10 % v rameni FVIII) dostávalo 
přípravek třídy rFVIII třetí generace. Rozdíly v rizicích mezi přípravky třídy rFVIII nicméně 
nelze ani přes nedostatečnou robustnost důkazů na podporu rozdílu v rizicích vyloučit, 
protože se jedná o heterogenní třídu přípravků s rozdílným složením a lékovou formou. 
Ohledně extrapolace zjištění ze studie SIPPET na celou třídu rFVIII tudíž panuje vysoký 

38 

stupeň nejistoty, zejména u nedávno registrovaných přípravků třídy rFVIII, které nebyly do 
studie SIPPET zahrnuty.  

• 

Studie SIPPET má metodická omezení, přičemž panuje zejména nejistota, zda proces 

randomizace (velikost bloku 2) nemohl do studie vnést výběrové zkreslení.   

• 

Došlo také k odchylkám od konečného protokolu a plánu statistické analýzy. Obavy 

statistického typu zahrnují skutečnost, že nebyla publikována žádná předem specifikovaná 
primární analýza, a skutečnost, že studie byla ukončena předčasně po publikaci studie 
RODIN, která naznačovala, že přípravek Kogenate FS může být spojen se zvýšeným 
rizikem tvorby inhibitorů. Tomu sice nebylo možné zabránit, avšak předčasné ukončení 
otevřeného hodnocení vyvolává otázky ohledně možnosti zkreslení ze strany zkoušejících 
a nadhodnocení pravděpodobnosti detekce účinku, který není přítomen. 

• 

Léčebné režimy v EU jsou odlišné od léčebných režimů ve studii SIPPET. Význam pro 

klinickou praxi v EU (a tedy pro přípravky podléhající tomuto postupu) je proto pochybný. 
Není jisté, zda je zjištění ze studie SIPPET možné extrapolovat na riziko inhibitorů 
u pacientů PUP v současné klinické praxi v EU, protože léčebná modalita i intenzita léčby 
byly navrženy jako rizikové faktory rozvoje inhibitorů již v předchozích studiích. Důležité 
je, že souhrny údajů o přípravcích v rámci EU nezahrnují modifikovanou profylaxi (tak, jak 
byla definována ve studii SIPPET) jako schválený dávkovací režim a že není jasný vliv 
zjevné nerovnováhy mezi nespecifikovanými dalšími kombinacemi léčebných modalit na 
zjištění ze studie SIPPET. Zůstává tedy nejasné, zda by stejné rozdíly v riziku rozvoje 
inhibitorů, jaké byly pozorované ve studii SIPPET, byly zjevné u populací pacientů léčených 
v rámci rutinní péče v jiných zemích, kde je modalita léčby (tj. primární profylaxe) odlišná 
od modality ve studii. Další body v rámci objasnění poskytnutého autory studie SIPPET tuto 
nejistotu plně neeliminují. 

Po zvážení výše uvedených výsledků ze studie SIPPET, publikované literatury a všech informací 
předložených držiteli rozhodnutí o registraci i názorů vyjádřených odborníky na jejich ad hoc 
svolaném setkání dospěl výbor PRAC k závěru, že: 

• 

Rozvoj inhibitorů je identifikované riziko jak u přípravků třídy pdFVIII, tak u přípravků třídy 

rFVIII. Ačkoli v klinických studiích u některých jednotlivých přípravků byl zjištěn omezený 
počet případů rozvoje inhibitorů, jednalo se spíše o malé studie s metodickými omezeními 
nebo o studie, které nebyly vhodným způsobem navrženy k hodnocení tohoto rizika. 

• 

Přípravky s FVIII jsou heterogenní a nelze tedy vyloučit možnost různé míry výskytu rozvoje 

inhibitorů mezi jednotlivými přípravky.  

• 

V jednotlivých studiích bylo zjištěno široké rozmezí rozvoje inhibitorů mezi přípravky, ale 

přímé srovnání výsledků studií je na základě rozdílnosti metod studií a populací pacientů 
v čase sporné.  

• 

Studie SIPPET nebyla navržena k hodnocení rizika rozvoje inhibitorů u jednotlivých přípravků 

a zahrnovala omezený počet přípravků s FVIII. Vzhledem k heterogenitě přípravků panuje 
značná nejistota ohledně extrapolace zjištění ze studií, jež hodnotily pouze účinky třídy, na 
jednotlivé přípravky, a zejména na přípravky (včetně nedávno registrovaných přípravků), 
které nebyly v takových studiích zahrnuty. 

• 

Konečně výbor PRAC konstatoval, že většina dosud provedených studií hodnotících rozdíly 

v riziku rozvoje inhibitorů mezi třídami přípravků s FVIII trpí řadou potenciálních 
metodických omezení a na základě zvážených dostupných údajů neexistují jasné 
a konzistentní důkazy naznačující rozdíly relativního rizika mezi různými třídami přípravků 
s FVIII. Specificky zjištění ze studie SIPPET i zjištění z jednotlivých klinických hodnocení 
a pozorovacích studií zahrnutých v odpovědích držitelů rozhodnutí o registrací nestačí na 

39 

potvrzení jakýchkoli konzistentních statisticky i klinicky významných rozdílů v riziku rozvoje 
inhibitorů mezi přípravky třídy rFVIII a pdFVIII. 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti doporučil výbor PRAC následující aktualizaci bodů 4.4, 4.8 
a 5.1 souhrnu údajů o přípravku i bodů 2 a 4 příbalové informace pro přípravky s FVIII indikované 
k léčbě a profylaxi krvácení u pacientů s hemofilií A (vrozeným deficitem faktoru VIII): 

• 

Bod 4.4 souhrnu údajů o přípravku by měl být pozměněn tak, aby zahrnoval upozornění na 

klinický význam monitorování rozvoje inhibitorů FVIII u pacientů (zejména upozornění 
ohledně klinických následků inhibitorů s nízkým titrem oproti inhibitorům s vysokým 
titrem).  

• 

Ohledně bodů 4.8 a 5.1 souhrnu údajů o přípravku výbor PRAC konstatoval, že u několika 

přípravků s FVIII jsou v současnosti zařazeny odkazy na údaje z výsledků studií, které 
neumožňují definitivní závěry ohledně rizika vzniku inhibitorů u jednotlivých přípravků. 
Jelikož důkazy naznačují, že veškeré přípravky s lidským FVIII sebou nesou riziko rozvoje 
inhibitorů, měla by tato tvrzení být odstraněna. Dostupné údaje dokládají frekvenci rozvoje 
inhibitorů FVIII jako „velmi častou“ pro pacienty PUP a „méně častou“ pro pacienty PTF, 
výbor PRAC proto doporučuje, aby byly v souladu s tím sjednoceny frekvence v souhrnech 
údajů o přípravku, pokud nebudou odůvodněny údaji specifickými pro daný přípravek. Pro 
výrobky, u kterých bod 4.2 obsahuje následující tvrzení pro pacienty PUP: „<Dosud 
neléčení pacienti. Bezpečnost a účinnost přípravku {(smyšlený) název} u dosud neléčených 
pacientů nebyla stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje. >
“, výše uvedená frekvence pro 
pacienty PUP by neměla být implementována. Co se týče bodu 5.1, veškeré odkazy na 
studie zkoumající rozvoj inhibitorů u pacientů PUP a PTP by měly být odstraněny do doby, 
než budou provedeny studie v souladu s plánem pediatrického výzkumu (Paediatric 
Investigation Plan) nebo než studie neposkytnou robustní důkazy o frekvenci inhibitorů, 
která bude u pacientů PUP nižší než „velmi časté“ nebo která bude u pacientů PTP odlišná 
od „méně časté“ (jak je uvedeno v přílohách AR výboru PRAC). 

Po zhodnocení veškerých odpovědí předložených držitelem rozhodnutí o registraci pro susoktokog 
alfa (Obizur) je výbor PRAC toho názoru, že výsledek tohoto postupu přezkoumání podle článku 31 
se na tento přípravek nevztahuje vzhledem k indikaci přípravku Obizur (získané hemofilii A 
z důvodu inhibičních protilátek proti endogennímu faktoru VIII) a vzhledem k odlišné cílové 
populaci. 

Poměr přínosů a rizik 

Na základě současných dostupných údajů ze studie SIPPET i údajů z jednotlivých klinických 
hodnocení a pozorovacích studií zahrnutých do odpovědí držitelů rozhodnutí o registraci i názorů 
vyjádřených odborníky na ad hoc svolaném setkání výbor PRAC souhlasil s názorem, že současné 
důkazy neposkytují jasné a konzistentní známky statisticky a klinicky významných rozdílů v riziku 
inhibitorů mezi přípravky třídy rFVIII a pdFVIII. Nelze odvodit žádné závěry o jakékoli roli VWF 
v ochraně proti rozvoji inhibitorů. 

To vzhledem k heterogennosti přípravků nevylučuje spojení jednotlivých přípravků se zvýšeným 
rizikem rozvoje inhibitorů v probíhajících nebo budoucích studiích u pacientů PUP. 

V jednotlivých studiích bylo u pacientů PUP zjištěno široké rozmezí frekvencí inhibitorů napříč 
přípravky a studie SIPPET nebyla navržena tak, aby rozlišovala mezi jednotlivými přípravky 
v každé třídě. Vzhledem k velmi rozdílným metodám ve studiích, vzhledem k tomu, že během času 
byly sledovány rozdílné populace pacientů a vzhledem k nekonzistentním zjištěním napříč studiemi 
výbor PRAC shledal, že celkové důkazy nepodporují závěr, že by léčivé přípravky s rekombinantním 
faktorem VIII jako třída představovaly vyšší riziko rozvoje inhibitorů než třída přípravků 
pocházejících z plazmy. 

40 

Výbor PRAC kromě toho konstatoval, že několik přípravků s FVIII v současnosti zahrnuje ve svých 
informacích o přípravku odkaz na údaje z výsledků studií, které neumožňují odvodit definitivní 
závěr ohledně rizika inhibitorů u jednotlivých přípravků. Jelikož důkazy naznačují, že všechny 
přípravky obsahující lidský FVIII nesou riziko rozvoje inhibitorů, s frekvencí „velmi časté“ 
u pacientů PUP a „méně časté“ u pacientů PTP, doporučil výbor PRAC, aby byly v souladu s tím 
sjednoceny frekvence v souhrnech údajů o přípravku, pokud nebudou odůvodněny údaji 
specifickými pro daný přípravek. 

Ve světle výše uvedených skutečností dospěl výbor PRAC k závěru, že poměr přínosů a rizik 
přípravků s faktorem VIII indikovaných k léčbě a profylaxi krvácení u pacientů s hemofilií A 
(vrozeným deficitem faktoru VIII) zůstává příznivý za předpokladu, že budou provedeny 
odsouhlasené změny v informacích o přípravku (bod 4.4, 4.8 a 5.1 souhrnu údajů o přípravku).  

Postup přezkoumání 

Po přijetí doporučení výboru PRAC během jeho zasedání v květnu 2017 držitel rozhodnutí 
o registraci LFB Biomedicaments vyjádřil nesouhlas s původním doporučením výboru PRAC.  

Vzhledem k podrobným odůvodněním předloženým držitelem rozhodnutí o registraci výbor PRAC 
znovu posoudil dostupné údaje v rámci opětovného přezkoumání.  

Diskuze výboru PRAC týkající se důvodů pro opětovné přezkoumání 

Studie SIPPET nebyla navržena k hodnocení rizika rozvoje inhibitorů u jednotlivých přípravků 
a zahrnovala omezený počet přípravků s FVIII. Vzhledem k heterogenitě přípravků panuje značná 
nejistota ohledně extrapolace zjištění ze studií, jež hodnotily pouze účinky třídy, na jednotlivé 
přípravky, a zejména na přípravky (včetně nedávno registrovaných přípravků), které nebyly 
v takových studiích zahrnuty. Zjištění ze studie SIPPET i zjištění z jednotlivých klinických 
hodnocení a pozorovacích studií nestačí na potvrzení jakýchkoli konzistentních statisticky i klinicky 
významných rozdílů v riziku rozvoje inhibitorů mezi přípravky třídy rFVIII a pdFVIII. 

Celkově trvá výbor PRAC na svém závěru, že v bodě 4.8 souhrnu údajů o přípravku by pro 
přípravky s FVIII měly být uvedeny standardizované informace o frekvenci u pacientů PUP a PTP, 
a to do doby, než bude pro specifický léčivý přípravek robustními klinickými studiemi, jejichž 
výsledky budou shrnuty v bodě 5.1, prokázáno jiné rozmezí frekvencí. 

Konzultace s odborníky 

Výbor PRAC konzultoval některé dílčí aspekty podrobného odůvodnění předloženého společností 
LFB Biomedicaments s ad hoc svolanou skupinou odborníků. 

Skupina odborníků celkově podpořila výchozí závěry výboru PRAC a vyjádřila souhlas s tím, že 
navrhované informace o přípravku poskytují dostatečnou úroveň informací vhodnou pro sdělení 
rizika rozvoje inhibitorů předepisujícím lékařům a pacientům. Nebyla doporučena žádná další 
sdělení ohledně rizikových faktorů rozvoje inhibitorů kromě informací o přípravku ani žádná další 
opatření pro minimalizaci rizik. 

Skupina také souhlasila s tím, aby do souhrnu údajů o přípravku nebyly pro každý přípravek 
zařazovány specifické údaje o frekvenci rozvoje inhibitorů, protože dostupné studie nemají 
dostatečnou sílu k odvození přesných závěrů ohledně absolutní frekvence pro každý přípravek nebo 
ohledně relativní frekvence rozvoje inhibitorů mezi přípravky.  

Odborníci zdůraznili, že by měla být podporována spolupráce mezi akademickým světem, 
průmyslem i regulačními orgány s cílem shromáždit sjednocené údaje prostřednictvím registrů.  

41 

Závěry výboru PRAC 

Závěrem lze říci, že po výchozím hodnocení i postupu opakovaného přezkoumání trvá výbor PRAC 
na svém závěru, že poměr přínosů a rizik léčivých přípravků obsahujících koagulační faktor VIII 
pocházející z lidské plazmy nebo rekombinantní koagulační faktor VIII zůstává příznivý za 
předpokladu, že budou provedeny odsouhlasené změny v informacích o přípravku (bod 4.4, 4.8 
a 5.1 souhrnu údajů o přípravku). 

Výbor  PRAC  dne  1. září  2017  přijal  doporučení,  které  bylo  poté  posuzováno  výborem  CHMP 
v souladu s článkem 107k směrnice 2001/83/ES. 

Celkové shrnutí vědeckého hodnocení provedeného výborem PRAC 

Vzhledem k tomu, že  

•  výbor PRAC zvážil postup podle článku 31 směrnice 2001/83/ES vyplývající z údajů 

poskytnutých v rámci farmakovigilance pro léčivé přípravky obsahující z lidské plazmy 
pocházející nebo rekombinantní koagulační faktor VIII (viz příloha I a příloha A),  

•  výbor PRAC posoudil celkové údaje předložené s ohledem na riziko rozvoje inhibitorů u tříd 

přípravků s rekombinantním FVIII a s FVIII pocházejícím z plazmy u dosud neléčených 
pacientů (PUP). Tyto údaje zahrnují publikovanou literaturu (studie SIPPET)

6

, údaje 

vytvořené v rámci jednotlivých klinických hodnocení a řadě pozorovacích studií 
předložených držiteli rozhodnutí o registraci včetně údajů vytvořených v rámci velkých 
multicentrických kohortových studií, údajů předložených vnitrostátními odpovědnými 
orgány členských států EU i odpovědi poskytnuté autory studie SIPPET. Výbor PRAC také 
zvážil odůvodnění předložené společností LFB Biomedicaments jako základ pro požadavek 
na přezkoumání doporučení výboru PRAC a názory dvou setkání odborníků pořádaných 
22. února a 3. srpna 2017, 

•  výbor PRAC konstatoval, že studie SIPPET nebyla navržena k hodnocení rizika rozvoje 

inhibitorů u jednotlivých přípravků a zahrnovala omezený počet přípravků s FVIII. 
Vzhledem k heterogenitě přípravků panuje značná nejistota ohledně extrapolace zjištění ze 
studií, jež hodnotily pouze účinky třídy, na jednotlivé přípravky, a zejména na přípravky, 
které nebyly v takových studiích zahrnuty, 

•  výbor PRAC vzal také v úvahu, že dosud provedené studie trpí řadou metodických omezení, 

a naopak na základě dostupných údajů neexistují jasné a konzistentní důkazy, které by 
naznačovaly rozdíly v relativních rizicích mezi třídami přípravků s FVIII. Specificky zjištění 
ze studie SIPPET i zjištění z jednotlivých klinických hodnocení a pozorovacích studií 
zahrnutých v odpovědích držitelů rozhodnutí o registrací nestačí na potvrzení jakýchkoli 
konzistentních statisticky i klinicky významných rozdílů v riziku rozvoje inhibitorů mezi 
přípravky třídy rFVIII a pdFVIII. To vzhledem k heterogennosti přípravků nevylučuje 
spojení jednotlivých přípravků se zvýšeným rizikem rozvoje inhibitorů v probíhajících nebo 
budoucích studiích u pacientů PUP, 

                                                      

6

 Peyvandi F, Mannucci PM, Garagiola I, et al. A Randomized Trial of Factor VIII and Neutralizing Antibodies in 

Hemophilia A. The New England journal of medicine 2016 May 26;374(21):2054-64 

42 

• 

výbor PRAC konstatoval, že účinnost i bezpečnost přípravků s FVIII, jak jsou indikovány 

k léčbě a profylaxi krvácení u pacientů s hemofilií A, byla prokázána. Na základě 
dostupných údajů výbor PRAC usoudil, že u přípravků s FVIII je nutná aktualizace souhrnu 
údajů o přípravku: bod 4.4 by měl být pozměněn tak, aby zahrnoval upozornění na klinický 
význam monitorování rozvoje inhibitorů faktoru VIII u pacientů. Ohledně bodů 4.8 a 5.1 
výbor PRAC konstatoval, že u několika přípravků s FVIII jsou v současnosti zařazeny 
odkazy na údaje z výsledků studií, které neumožňují definitivní závěry ohledně rizika 
vzniku inhibitorů u jednotlivých přípravků. Výsledky klinických studií, které nebyly 
dostatečně robustní (např. trpěly metodickými omezeními) by neměly být v informacích 
o přípravku pro přípravky s FVIII uváděny. Výbor PRAC doporučil odpovídající změny 
informací o přípravku. Kromě toho, jelikož důkazy naznačují, že všechny přípravky 
obsahující lidský FVIII nesou riziko rozvoje inhibitorů, s frekvencí „velmi časté“ u pacientů 
PUP a „méně časté“ u pacientů PTP, doporučil výbor PRAC, aby byly v souladu s tím 
sjednoceny frekvence v informacích o přípravku pro tyto přípravky, pokud nebudou 
odůvodněny údaji specifickými pro daný přípravek.  

Výbor PRAC proto dospěl k závěru, že poměr přínosů a rizik léčivých přípravků obsahujících 
koagulační faktor FVIII pocházející z lidské plazmy nebo rekombinantní koagulační faktor VIII 
zůstává pozitivní, a doporučil úpravu podmínek rozhodnutí o registraci. 

Stanovisko výboru CHMP 

Po přezkoumání doporučení výboru PRAC souhlasí Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 
s celkovými závěry a odůvodněním doporučení. 

Recenze

Recenze produktu HELIXATE NEXGEN 250 IU 1X250UT+SOL Prášek pro inj. roztok

Diskuze

Diskuze k produktu HELIXATE NEXGEN 250 IU 1X250UT+SOL Prášek pro inj. roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám