Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

GYRABLOCK 400 30X400MG Potahované tablety - diskuze

Kód výrobku: 20193

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - GYRABLOCK 400 30X400MG Potahované tablety

1/6
sp.zn.: sukls58323/2011
a k sp.zn.: sukls30333/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
GYRABLOCK 400
potahované tablety
norfloxacinum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je GYRABLOCK a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete GYRABLOCK užívat
3. Jak se GYRABLOCK užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak GYRABLOCK uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. CO JE GYRABLOCK A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Léčivá látka ve Vašich tabletách se jmenuje norfloxacin. Patří do skupiny léků, které se nazývají
antibiotika. GYRABLOCK je chinolonový antimikrobiální léčivý přípravek se širokým spektrem
účinku - je účinný proti velkému počtu druhů bakterií a mikroorganismů. GYRABLOCK by měl
vyléčit Vaši infekci.
Váš lékař Vám předepsal GYRABLOCK, protože máte infekci močového systému způsobenou
bakteriemi.
Pokud potřebujete další informace, zeptejte se Vašeho lékaře.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE GYRABLOCK UŽÍVAT
Neužívejte GYRABLOCK
jestliže jste alergický(á) na norfloxacin nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6)
jestliže jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná
jestliže jste ještě před pubertou nebo jste mladistvý/á, který/á dosud roste
jestliže kojíte
2/6
Upozornění a opatření
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku GYRABLOCK je zapotřebí:
jestliže jste v minulosti měl/měla křeče nebo máte předpoklady pro výskyt křečí
jestliže Vy nebo člen Vaší rodiny trpíte poruchou, při které se pacienti po podání jistých léků
stávají chudokrevnými (nedostatek glukóza-6-fosfát dehydrogenázy)
pokud trpíte onemocněním myastenia gravis, které způsobuje svalovou slabost
jestliže máte nebo jste měl(a) problémy se srdečním rytmem, pokud Vám na
elektrokardiogramu nalezli prodloužený QT interval nebo pokud měl problémy se srdečním
rytmem někdo v rodině
jestliže máte bolest nebo zánět šlach, zvláště v oblasti kotníků
Srdeční poruchy
Při užívání tohoto a podobných přípravků musíte být opatrní, pokud jste se narodili s prodlouženým
QT intervalem (je vidět na EKG, elektrickém záznamu srdeční činnosti) nebo máte tuto poruchu
v rodině, máte nerovnováhu solí v krvi (především nízkou hladinu draslíku nebo hořčíku v krvi), máte
velmi pomalou srdeční činnost (bradykardie), máte slabé srdce (srdeční selhávání), v minulosti jste
prodělal(a) srdeční příhodu (infarkt myokardu), jste žena nebo starší pacient nebo pokud užíváte jiné
léky, které mohou způsobovat změny na EKG (viz bod Další léčivé přípravky a GYRABLOCK).
Další léčivé přípravky a GYRABLOCK
Informujte lékaře před zahájením užívání přípravku GYRABLOCK, pokud užíváte následující léky:
warfarin a jiné léky na ředění krve
teofylin, který bývá obsažen v lécích na astma a některých lécích proti kašli nebo otokům
nosní sliznice
antirevmatikum fenbufen (protizánětlivý přípravek)
cyklosporin
probenecid, lék užívaný k léčbě dny a dnavé artrititidy
nitrofurantoin užívaný k léčbě infekcí
multivitaminy nebo výrobky obsahující železo a zinek
antacida nebo sukralfát
kofein, který se nachází také v čaji, kávě, koka-kole atd.
didanosin
glibenclamid, lék užívaný diabetiky
cisaprid, lék na gastrointestinální potíže, jako např. kyselý reflux (vracení žaludečních šťáv)
Musíte svému lékaři říci, pokud užíváte jiné léky, které mohou negativně ovlivňovat srdeční rytmus:
např. antiarytmika (léky používané na poruchy srdečního rytmu jako např. chinidin, hydrochinidin,
disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), tricyklická antidepresiva, některé léky proti
infekcím (patřící do skupiny makrolidových antibiotik) a některá antipsychotika.
GYRABLOCK s jídlem a pitím
GYRABLOCK by se měl zapít sklenicí vody a užívat nejméně hodinu před nebo dvě hodiny po jídle
nebo vypití mléka. Multivitaminy, výrobky obsahující železo nebo zinek, antacida nebo sukralfát
a přípravky s didanosidem by se neměly užívat společně s GYRABLOCKEM a do dvou hodin po
požití GYRABLOCKU.
3/6
Těhotenství a kojení
Užívání tohoto přípravku během těhotenství a kojení se nedoporučuje.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
K dispozici nejsou žádné zprávy týkající se konkrétního účinku. Můžete pociťovat závratě a podobné
nežádoucí účinky. Neřiďte ani neobsluhujte stroje, dokud nenabudete jistoty, že Vaše schopnosti
nejsou přípravkem ovlivněny.
3. JAK SE GYRABLOCK UŽÍVÁ
Vždy užívejte GYRABLOCK přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka přípravku pro dospělé je 400 mg (1 tableta) dvakrát
denně po dobu tří dnů. Pro vážnější infekce 400 mg dvakrát denně po dobu 7 až 10 dní. Pokud se
infekce vrací, lze v léčbě pokračovat až 12 týdnů. Neužívejte více nebo méně, než Vám lékař
předepsal.
Po dobu užívání GYRABLOCKU se vyhýbejte přemíře slunečního záření, neboť u některých pacientů
dochází v reakci na sluneční světlo k projevům alergie.
Použití GYRABLOCKU u dětí se nedoporučuje.
Je důležité užívat lék tak dlouho, jak lékař doporučil. Nepřestávejte, ani když se cítíte lépe.
Přípravek se z důvodu rezistence nesmí podávat opakovaně.
Jestliže jste užil(a) více přípravku GYRABLOCK, než jste měl(a)
Při požití více dávek, než bylo předepsáno, kontaktujte ihned svého lékárníka nebo lékaře. Pokud to
není možné, jděte do nejbližší nemocnice. Krabičku léku vezměte vždy sebou, aby bylo zřejmé, jaký
lék jste požil/požila.
Jestliže jste zapomněl(a) užít GYRABLOCK
Nebojte se. Pokud si zapomenete vzít dávku, zapomenutou dávku vynechejte a vezměte si příští dávku
v normálním čase.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal(a) užívat GYRABLOCK
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Nejběžnější nežádoucí účinky jsou:
nevolnost
bolest hlavy
závratě
vyrážka
pálení žáhy
4/6
bolest nebo křeče břicha a průjem
Pokud se některý z nich u Vás vyskytne v těžké formě nebo pokud z nich máte obavy, řekněte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
Další méně běžné nežádoucí účinky jsou tyto:
anorexie
poruchy spánku
deprese
úzkost nebo nervozita
podrážděnost
euforie
dezorientace
halucinace
ušní šelest
nadměrné slzení
Během užívání přípravku byly dále hlášeny tyto nežádoucí účinky:
Vaginální kandidóza (kvasinkové onemocnění pochvy)
Anémie (chudokrevnost projevující se bledostí a únavou) zvláště u pacientů s nedostatkem
glukóza-6-fosfát dehydrogenázy, díky ztrátě červených krvinek
Účinky na nervový systém, jako zmatenost, mravenčení, duševní poruchy, křeče, třes
a zmatené pohyby, Guillaine-Barreův syndrom způsobující zánět některých nervů
s následným rychlým zhoršením svalové slabosti, někdy vedoucí k paralýze
Poruchy vidění
Srdeční poruchy, frekvence neznáma: Abnormálně rychlá srdeční činnost, život ohrožující
nepravidelnosti srdečního rytmu, poruchy srdečního rytmu (nazývané prodloužení QT
intervalu, viditelné na EKG, elektrickém záznamu činnosti srdce).
Účinky na zažívací systém, např. poruchy chuti, zánět střev, jater nebo žlučníku (vzácně),
doprovázené těmito symptomy: bolest břicha, horečka, průjem (může obsahovat krev),
zvracení, žlutá barva kůže. Mohou se objevit posuny hodnot krevních testů v souvislosti se
změněnou funkcí jater
Kožní reakce, včetně podráždění slunečním světlem, alergické reakce, svědění, dermatitida
(zánět kůže) a těžké kožní reakce působící puchýře a krvácení nazývané Stevens-Johnsonův
syndrom
Svalové účinky, jako např. zánět šlach, přetržení šlachy a zhoršení onemocnění myastenia
gravis, která se projevuje svalovou slabostí
Selhání ledvin
Alergické reakce: Mohou zahrnovat jakékoli z následujících symptomů: otok obličeje, rtů,
jazyka a/nebo jícnu (s obtížným dýcháním a polykáním), kopřivka, zánět ledvin (který může
způsobit horečku, bolest v dolní části zad nebo bolestivé močení); zánět žil (může působit
změny zásobované části těla jako kůže, hlava nebo noha); zánět kloubů (působící bolest nebo
tuhost kloubu); zánět svalů (působící svalové bolesti).
Těchto nežádoucích účinků se neobávejte, nemusí se u Vás projevit.
5/6
V případě nežádoucích účinků projevujících se na svalech a šlachách nechte postiženou končetinu
v klidu.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.
5. JAK GYRABLOCK UCHOVÁVAT
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C v dobře uzavřeném původním obalu, aby byl přípravek chráněn před
světlem a vlhkostí.
GYRABLOCK nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a na krabičce. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Co GYRABLOCK obsahuje
Léčivou látkou je norfloxacin.
Pomocnými látkami jsou sodná sůl kroskarmelosy, povidon, mikrokrystalická celulosa,
magnesium-stearát, oxid titaničitý, hypromelosa, makrogol 400, hlinitý lak chinolinové žluti,
makrogol 6000.
Jedna potahovaná tableta obsahuje 400 mg norfloxacinu.
Jak GYRABLOCK vypadá a co obsahuje toto balení
Potahované tablety.
Žluté oválné bikonvexní tablety s půlící rýhou na jedné straně, 14x8 mm.
Půlící rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné
dávky.
Balení 14, 30 a 50 tablet
Šedá nádobka z plastické hmoty (PP) s bílým bezpečnostním uzávěrem (PE), krabička
Balení 100, 500 a 1000 tablet
Šedá nádobka z plastické hmoty (PP) s bílým bezpečnostním uzávěrem (PE)
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6/6

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
MEDOCHEMIE Ltd., Constantinoupoleos Str. 1-10, 3011 Limassol, Kypr

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
21.8.2013

Informace o produktu

Výrobce: MEDOCHEMIE LTD, LIMASSOL
Kód výrobku: 20193
Kód EAN: 5290931001862
Kód SÚKL: 18668
Držitel rozhodnutí: MEDOCHEMIE LTD, LIMASSOL

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek Gyrablock je užíván k léčbě náhle vzniklých i vleklých infekcí močových cest, jako je zánět ledvin a ledvinné pánvičky, zánět močového měchýře, močové trubice, prostaty (předstojné žlázy) a nadvarlete. Dále k léčbě nekomplikované kapavky, zánětu žaludku a střev vyvolaného původci citlivými na norfloxacin. Přípravek Gyrablock je vhodný pro dospělé.

Recenze

Recenze produktu GYRABLOCK 400 30X400MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu GYRABLOCK 400 30X400MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám