Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na cukrovku

GLUBRAVA 56 Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 110456

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: TAKEDA PHARMACEUTICALS
Kód výrobku: 110456
Kód EAN:
Kód SÚKL: 29971
Držitel rozhodnutí: TAKEDA PHARMACEUTICALS
Pioglitazonum/metformini hydrochloridum. Takeda tablety se používají na léčbu diabetu mellitu II. typu (cukrovka nevyžadující aplikaci inzulinu). ento typ cukrovky se obvykle objevuje v dospělosti.

Příbalový leták

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA I 

 

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 

 

 

 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 

Glubrava 15 mg/850 mg potahované tablety 

 

 

2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jedna tableta obsahuje pioglitazonum 15 mg (ve formě pioglitazoni hydrochloridum) a metformini 

hydrochloridum 850 mg. 

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 

 

 

3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Potahovaná tableta (tableta). 

 

Tablety jsou bílé až téměř bílé, podlouhlé, potahované, s vyraženým „15 / 850“ na jedné straně a 

„4833M“ na straně druhé.  

 

 

4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 

4.1  Terapeutické indikace 

 

Glubrava je indikována jako léčivý přípravek druhé volby k léčbě dospělých pacientů s diabetes 

mellitus 2. typu, a to zejména pacientů s nadváhou, u kterých není možno dosáhnout dostatečné 

úpravy glykémie užíváním maximální tolerované dávky samotného perorálního metforminu. 

 

Po zahájení léčby pioglitazonem by měla být odpověď pacientů na léčbu posouzena po 3 -6  měsících 

(např. snížení HbA

1c

). Pokud u pacientů není dosaženo adekvátní odpovědi, léčba pioglitazonem by 

měla být ukončena. Vzhledem k potenciálnímu riziku při dlouhodobé léčbě by mělo být trvání 

dosaženého přínosu léčby potvrzováno při následných běžných kontrolách (viz bod 4.4). 

 

4.2  Dávkování a způsob podání 

 

Dávkování 

 

Dospělí s normální funkcí ledvin (GFR ≥ 90 ml/min) 

Doporučená dávka přípravku Glubrava je 30 mg pioglitazonu denně plus 1700 mg metformin-

hydrochloridu denně (této dávky je dosaženo při užívání jedné tablety Glubrava 15 mg/850 mg 

dvakrát denně).  

 

Předtím, než je pacient převeden na léčbu přípravkem Glubrava, by měla být zvážena titrace dávky 

pioglitazonu, který se přidá k optimální dávce metforminu. 

 

Pokud je to klinicky vhodné, může být zvážen přímý přechod z monoterapie metforminem na léčbu 

přípravkem Glubrava. 

 

Zvláštní populace 

Starší pacienti 

Vzhledem k tomu, že je metformin vylučován ledvinami a starší pacienti mívají sníženou renální 

funkci, měla by být funkce ledvin u starších pacientů užívajících přípravek Glubrava pravidelně 

monitorována (viz body 4.3 a 4.4). 

 

Lékaři by měli zahájit léčbu s co nejnižšími dávkami a zvyšovat tyto dávky postupně, zejména pokud 

je pioglitazon podáván v kombinaci s inzulínem (viz bod 4.4 Retence tekutin a srdeční selhání). 

 

Porucha funkce ledvin 

Rychlost glomerulární filtrace má být vyšetřena před zahájením léčby přípravky s obsahem 

metforminu a následně minimálně každý rok. U pacientů se zvýšeným rizikem další progrese poruchy 

funkce ledvin a u starších pacientů má být renální funkce vyšetřována častěji, např. každých 

3-6 měsíců. 

 

Maximální denní dávka metforminu má být rozdělena nejlépe do 2–3 denních dávek. Před zvážením 

léčby metforminem u pacientů s GFR <60 ml/min mají být znovu vyhodnoceny faktory, které mohou 

zvyšovat riziko laktátové acidózy (viz bod 4.4). 

 

Pokud není k dispozici odpovídající síla přípravku Glubrava je třeba použít jednotlivé složky namísto 

fixní kombinace dávky. 

 

GFR 

ml/min 

 

 

Metformin 

Pioglitazon 

60–89 

Maximální denní dávka je 3 000 mg. 

V souvislosti se zhoršením funkce ledvin 

může být zváženo snížení dávky. 

 

 

 

 

Žádná úprava dávky 

Maximální denní dávka je 45 mg. 

 

 

45–59 

Maximální denní dávka je 2 000 mg. 

Úvodní dávkou je nejvýše polovina 

maximální dávky. 

 

30–44 

Maximální denní dávka je 1 000 mg. 

Úvodní dávkou je nejvýše polovina 

maximální dávky. 

 

< 30 

 

Metformin je kontraindikován. 

 

Porucha funkce jater 

Pacienti s poruchou funkce jater by přípravek Glubrava neměli užívat (viz body 4.3 a 4.4). 

 

Pediatrická populace 

Bezpečnost a účinnost přípravku Glubrava u dětí a dospívajících ve věku do 18 let nebyla stanovena. 

Nejsou dostupné žádné údaje.  

 

Způsob podání 

 

Tablety se mají polykat a zapít sklenicí vody. Užívání přípravku Glubrava s jídlem nebo těsně po jídle 

může snížit gastrointestinální příznaky spojené s léčbou metforminem. 

 

4.3  Kontraindikace 

 

Podávání přípravku Glubrava je kontraindikováno u pacientů(ek): 

s hypersenzitivitou na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku 

uvedenou v bodě  6.1 

se srdečním selháním nebo se srdečním selháním v anamnéze (NYHA stupeň I až IV) 

s probíhající nebo prodělanou rakovinou močového měchýře 

s nevyšetřenou makroskopickou hematurií 

s akutním nebo chronickým onemocněním, které může mít za následek tkáňovou hypoxii, jako 

např. srdeční nebo respirační selhání, infarkt myokardu v nedávné době, šok 

s poruchou funkce jater 

s akutní otravou alkoholem, alkoholismem 

jakýkoli typ akutní metabolické acidózy (jako je laktátová acidóza, diabetická ketoacidóza) 

v diabetickém prekómatu 

závažné renální selhání (GFR < 30 ml/min) 

v akutním stavu, který by mohl vést ke snížení funkce ledvin, jako např.: 

dehydratace 

těžká infekce 

šok 

při intravaskulárním podání jodovaných kontrastních látek (viz bod 4.4) 

při kojení (viz bod 4.6) 

 

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Neexistují klinické zkušenosti s podáváním pioglitazonu v trojkombinaci s jinými perorálními 

antidiabetickými léčivými přípravky. 

 

Laktátová acidóza 

 

Laktátová acidóza je velmi vzácná, ale vážná metabolická komplikace, která se nejčastěji vyskytuje 

při akutním zhoršení renální funkce nebo při kardiorespiračním onemocnění či sepsi. K akumulaci 

metforminu dochází při akutním zhoršení renální funkce; tím se pak zvyšuje riziko laktátové acidózy. 

 

V případě dehydratace (závažný průjem nebo zvracení, horečka, teplo nebo snížený příjem tekutin) má 

být Glubrava dočasně vysazen a doporučuje se kontakt se zdravotnickým odborníkem. 

 

Podávání léčivých přípravků, které mohou akutně narušit renální funkci (jako jsou antihypertenziva, 

diuretika a nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID)), má být u pacientů léčených metforminem 

zahajováno s opatrností. Další rizikové faktory laktátové acidózy jsou nadměrné požívání alkoholu, 

jaterní insuficience, nedostatečně kontrolovaný diabetes, ketóza, dlouhotrvající hladovění a jakékoli 

stavy související s hypoxií, stejně jako souběžné užívání léčivých přípravků, které mohou způsobit 

laktátovou acidózu (viz body 4.3 a 4.5). 

 

Pacienti a/nebo pečovatelé mají být informováni o riziku laktátové acidózy. Laktátová acidóza je 

charakterizována acidotickou dušností, bolestí břicha, svalovými křečemi, astenií a hypotermií 

následovanou kómatem. V případě suspektních příznaků má pacient ukončit užívání Glubrava a 

vyhledat okamžitě lékařskou pomoc. Diagnostické laboratorní nálezy zahrnují snížené pH krve 

(< 7,35), zvýšenou plazmatickou hladinu laktátu (> 5 mmol/l) a zvýšenou aniontovou mezeru a poměr 

laktát/pyruvát. 

 

Renální funkce 

 

Rychlost glomerulární filtrace má být vyšetřena před zahájením léčby a následně v pravidelných 

intervalech, viz bod 4.2. Metformin je kontraindikován u pacientů s GFR < 30 ml/min a má být 

dočasně vysazen při výskytu stavů, které mění renální funkci, viz bod 4.3. 

 

U starších pacientů bývá snížená funkce ledvin častá a asymptomatická. Zvláštní opatrnosti je třeba v 

situacích, kdy může dojít ke vzniku poruchy funkce ledvin, například při zahájení terapie 

antihypertenzivy nebo diuretiky a při zahájení léčby NSAID. 

 

Retence tekutin a srdeční selhání 

 

Pioglitazon může vyvolat retenci tekutin, která může vést k exacerbaci nebo prohloubení srdečního 

selhání. Při léčbě pacientů s alespoň jedním rizikovým faktorem pro rozvoj srdečního selhávání (např. 

předchozí infarkt myokardu nebo symptomatická ischemická choroba srdeční nebo u starších 

pacientů) by lékaři měli zahájit léčbu nejnižší dostupnou dávkou pioglitazonu a dávku postupně 

zvyšovat. Pacienti, obzvlášť pokud mají sníženou srdeční rezervu, by měli být sledováni, zda se u nich 

neobjeví symptomy nebo známky srdečního selhávání, přírůstek tělesné hmotnosti nebo edém. 

Z postmarketingového období byly hlášeny případy srdečního selhání u pacientů léčených 

pioglitazonem v kombinaci s inzulínem nebo u pacientů se selháním srdce v anamnéze. Vzhledem 

k tomu, že oba léky, inzulín a pioglitazon, mohou způsobovat retenci tekutin, může souběžné užívání 

inzulínu a přípravku Glubrava zvyšovat riziko edémů. Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny 

případy periferního edému a srdečního selhání u pacientů užívajících souběžně pioglitazon a 

nesteroidní antirevmatika včetně selektivních inhibitorů COX-2. V případě zhoršení srdečních funkcí 

je třeba léčbu přípravkem Glubrava přerušit. 

 

U pacientů mladších 75 let s diabetes mellitus 2. typu a preexistujícím významným makrovaskulárním 

onemocněním byla provedena studie zaměřená na hodnocení kardiovaskulárních výsledků léčby 

pioglitazonem. Ke stávající antidiabetické a kardiovaskulární terapii byl až po dobu 3,5 roku přidán 

pioglitazon nebo placebo. Tato studie ukázala zvýšený počet hlášení srdečního selhání, nicméně tato 

skutečnost nevedla ke zvýšení mortality ve studii.  

 

Starší pacienti 

 

Pouze s opatrností by mělo být zváženo současné podání pioglitazonu s inzulínem u starších pacientů, 

protože tato kombinace zvyšuje riziko závažného srdečního selhání. 

 

Před zahájením léčby a v jejím průběhu by u starších pacientů měl být vzhledem k rizikům 

souvisejícím s věkem (zvláště rakovina močového měchýře, zlomeniny a srdeční selhání) pečlivě 

zvážen přínos a rizika léčby. 

 

Rakovina močového měchýře 

 

Případy karcinomu močového měchýře byly zjištěny v metaanalýze kontrolovaných klinických studií 

častěji s pioglitazonem (19 případů z 12 506 pacientů, 0,15 %) než v kontrolních skupinách (7 případů 

z 10 212 pacientů, 0,07 %), HR=2,64 (95 % CI 1,11-6,31, p=0,029).  

 

Po vyloučení pacientů, u kterých byla expozice studijnímu přípravku kratší než 1 rok v okamžiku 

diagnózy karcinomu močového měchýře, bylo 7 případů (0,06 %) ve skupině pioglitazonu a 2 případy 

(0,02 %) v kontrolní skupině. Epidemiologické studie také naznačily malé zvýšení rizika karcinomu 

močového měchýře u diabetických pacientů léčených pioglitazonem, přestože ne ve všech studiích 

bylo zjištěno statisticky významné zvýšené riziko. 

 

Před zahájením léčby pioglitazonem by měly být posouzeny rizikové faktory pro vznik rakoviny 

močového měchýře (rizika včetně věku, kouření v anamnéze, expozice některým profesním nebo 

chemoterapeutickým látkám, např. cyklofosfamid nebo předchozí ozařování v pánevní oblasti). 

Před zahájením léčby pioglitazonem by měla být vyšetřena případná makroskopická hematurie. 

 

Pacienti by měli být poučeni, že by měli okamžitě hlásit svému lékaři makroskopickou hematurii nebo 

jiné symptomy jako dysurii nebo náhlé nucení na močení, které se objeví během léčby. 

 

Sledování jaterních funkcí 

 

Při postmarketingovém sledování bylo u pioglitazonu vzácně hlášeno zvýšení hladin jaterních enzymů 

a hepatocelulární dysfunkce (viz bod 4.8). Velmi vzácně byly pozorovány i fatální případy, vztah 

k pioglitazonu však nebyl potvrzen. 

Proto se u pacientů léčených přípravkem Glubrava doporučuje pravidelná kontrola jaterních enzymů. 

Kontrola jaterních enzymů by měla být provedena u všech pacientů před zahájením léčby přípravkem 

Glubrava. Léčba přípravkem Glubrava nemá být u pacientů se zvýšenou hladinou jaterních enzymů 

(ALT > 2,5 násobek horní hranice normy) nebo s jinými příznaky onemocnění jater zahájena.  

 

Po zahájení léčby přípravkem Glubrava je doporučena kontrola hladiny jaterních enzymů 

v pravidelných intervalech dle posouzení klinického stavu. Dojde-li během léčby přípravkem 

Glubrava ke zvýšení hodnot ALT na trojnásobek horní hranice normálního rozmezí, je třeba jaterní 

testy co nejdříve zopakovat. Pokud je i nadále hodnota ALT trojnásobně vyšší oproti normě, musí být 

léčba přípravkem Glubrava přerušena. Pokud se u kteréhokoli pacienta objeví příznaky onemocnění 

jater, jako jsou např. nevysvětlitelná nauzea, zvracení, bolest břicha, únava, nechutenství a/nebo tmavá 

moč, musí být jaterní enzymy rovněž vyšetřeny. Rozhodnutí, zda pokračovat v léčbě přípravkem 

Glubrava, by mělo být podloženo klinickým zhodnocením stavu pacienta a výsledky laboratorních 

testů. Objeví-li se žloutenka, musí být léčba léčivým přípravkem přerušena. 

 

Zvýšení tělesné hmotnosti 

 

V klinických studiích s pioglitazonem bylo prokázáno zvýšení tělesné hmotnosti související s dávkou, 

které může být způsobeno hromaděním tuku a v některých případech spojeno s retencí tekutin. 

V některých případech může být zvýšení hmotnosti symptomem srdečního selhání, a proto by měla 

být hmotnost pečlivě kontrolována. 

 

Hematologie 

 

V průběhu léčby pioglitazonem došlo k mírnému snížení střední hodnoty hemoglobinu (relativní 

snížení o 4 %) a hematokritu (relativní snížení o 4,1 %) což odpovídá hemodiluci. Podobné změny 

byly pozorovány u pacientů, kterým byl v komparativních kontrolovaných klinických studiích 

s pioglitazonem podáván metformin (relativní snížení hemoglobinu o 3-4 % a hematokritu 

o 3,6-4,1 %). 

 

Hypoglykemie 

 

U pacientů užívajících pioglitazon v dvojkombinaci s perorální sulfonylureou může být přítomno vyšší 

riziko hypoglykemie související s dávkou léků a může být nezbytná redukce dávky sulfonylurey. 

 

Poruchy zraku 

 

Při podávání thiazolidindionů, včetně pioglitazonu, byly po uvedení přípravků na trh hlášeny případy 

nově vzniklého diabetického makulárního edému nebo zhoršení již existujícího makulárního edému se 

sníženou zrakovou ostrostí. U řady pacientů se zároveň vyskytl periferní edém. Není jasné, zda 

existuje přímá spojitost mezi pioglitazonem a makulárním edémem, ale lékaři předepisující tento 

přípravek by si měli být vědomi možnosti výskytu makulárního edému u pacientů, kteří si stěžují na 

sníženou zrakovou ostrost; v případě potřeby nutno konzultovat s oftalmologem. 

 

Operace 

 

Vzhledem k tomu, že přípravek Glubrava obsahuje metformin-hydrochlorid, je nutno jeho podávání 

přerušit v době operace s celkovou, spinální nebo epidurální anestezií. Léčba může být znovu zahájena 

nejdříve 48 hodin po operaci nebo obnovení perorální výživy a za předpokladu, že renální funkce byla 

znovu vyhodnocena a bylo zjištěno, že je stabilní. 

 

Podávání jodovaných kontrastních látek 

 

Intravaskulární podání jódových kontrastních látek může vést k nefropatii indukované kontrastní 

látkou s následnou akumulací metforminu a zvýšeným rizikem laktátové acidózy. Glubrava má být 

vysazen před nebo v době provedení zobrazovacího vyšetření a jeho podávání nesmí být znovu 

zahájeno nejméně 48 hodin po provedení vyšetření za předpokladu, že byla znovu vyhodnocena 

renální funkce a bylo zjištěno, že je stabilní, viz body 4.2 a 4.5.  

 

Syndrom polycystických ovárií 

 

V důsledku potenciace účinku inzulínu může vést léčba pioglitazonem k obnovení ovulace u pacientek 

se syndromem polycystických ovárií. Tyto pacientky mohou otěhotnět. Měly by si toho být vědomy 

a přejí-li si otěhotnět nebo otěhotní, léčba pioglitazonem má být přerušena (viz bod 4.6). 

 

Ostatní 

 

Zvýšený výskyt zlomenin u žen byl pozorován v souhrnné analýze hlášení zlomenin jako nežádoucích 

účinků z randomizovaných, kontrolovaných dvojitě zaslepených klinických studií. (viz bod 4.8). 

Vypočítaná incidence zlomenin byla 1,9 fraktur na 100 pacientoroků u žen léčených pioglitazonem 

oproti 1,1 fraktur na 100 pacientoroků u žen léčených komparátorem. Pozorované navýšení rizika 

zlomenin u žen léčených pioglitazonem v tomto souboru je tedy 0,8 fraktur na 100 pacientoroků.  

 

Některé epidemiologické studie naznačily podobně zvýšené riziko fraktur u mužů i žen. Riziko 

zlomenin má být vzato v úvahu při dlouhodobé léčbě pacientů pioglitazonem (viz bod 4.8). 

 

Pioglitazon by měl být používán se zvýšenou opatrností v případě současného podávání inhibitorů 

(např. gemfibrozil) nebo induktorů (např. rifampicin) cytochromu P450 2C8. Je zapotřebí důkladná 

kontrola glykémie. Měla by být také zvážena úprava dávky pioglitazonu v doporučeném rozmezí nebo 

změna antidiabetické léčby (viz bod 4.5). 

 

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Nebyly provedeny žádné formální interakční studie s přípravkem Glubrava. Následující sdělení 

vycházejí z informací dostupných pro jednotlivé léčivé látky (pioglitazon a metformin). 

 

Pioglitazon 

 

Bylo hlášeno, že současné podávání pioglitazonu s gemfibrozilem (inhibitor cytochromu P450 2C8) 

vedlo k trojnásobnému zvýšení AUC pioglitazonu. Vzhledem k možnému zvýšení výskytu 

nežádoucích účinků souvisejících s dávkou může být zapotřebí dávku pioglitazonu, pokud je podáván 

současně s gemfibrozilem, snížit. Glykémii je třeba pečlivě kontrolovat (viz bod 4.4). Současné 

podávání pioglitazonu s rifampicinem (induktor cytochromu P450 2C8) má za následek snížení AUC 

pioglitazonu o 54 %. Pokud je podáván pioglitazon společně s rifampicinem, může být zapotřebí 

dávku pioglitazonu zvýšit. Glykémii je třeba pečlivě kontrolovat (viz bod 4.4). 

 

Glukokortikoidy (podávané systémově nebo lokálně), beta-2-agonisté a diuretika mají vlastní 

hyperglykemizující účinek. Pacient by měl být o této skutečnosti informován a měly by být prováděny 

časté kontroly glykémie, zejména na začátku léčby. V případě nutnosti by měla být v průběhu léčby 

těmito léčivými přípravky nebo po přerušení jejich podávání dávka antidiabetika upravena. 

 

Inhibitory enzymu angiotenzin-konvertázy (ACE) mohou snižovat hladiny glukózy v krvi. V případě 

nutnosti by měla být v průběhu léčby těmito léčivými přípravky nebo po přerušení jejich podávání 

dávka antidiabetika upravena. 

 

Ve studiích interakcí se ukázalo, že pioglitazon neovlivňuje významně farmakokinetiku nebo 

farmakodynamiku digoxinu, warfarinu, fenprokumonu a metforminu. Ve studiích u lidí nebyla zjištěna 

indukce hlavních indukovatelných podtypů cytochromu P450, 1A, 2C8/9 a 3A4. V in vitro studiích 

nebyla zjištěna inhibice žádného podtypu cytochromu P450. Nepředpokládají se žádné interakce 

s látkami, které jsou těmito enzymy metabolizovány, jako je např. perorální antikoncepce, 

cyklosporin, blokátory vápníkového kanálu a inhibitory HMGCoA reduktázy. 

 

Metformin 

 

Souběžné použití se nedoporučuje 

Alkohol 

Intoxikace alkoholem je spojená se zvýšeným rizikem laktátové acidózy, zvláště v případech 

hladovění nebo při malnutrici nebo poruše funkce jater. 

 

Jódové kontrastní látky 

Glubrava musí být vysazen před nebo v době provedení zobrazovacího vyšetření a jeho podávání 

nesmí být znovu zahájeno nejméně 48 hodin po provedení vyšetření za předpokladu, že byla znovu 

vyhodnocena renální funkce a bylo zjištěno, že je stabilní, viz body 4.2 a 4.4.  

 

Kombinace vyžadující opatrnost při použití 

Některé léčivé přípravky mohou nepříznivě ovlivnit renální funkci, což může zvýšit riziko laktátové 

acidózy; jsou to např. NSAID, včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy (COX) II, ACE 

inhibitory, antagonisté receptoru pro angiotenzin II a diuretika, zvláště kličková. Při zahájení nebo 

užívání takových přípravků v kombinaci s metforminem je nutné pečlivé monitorování renální funkce. 

 

U kationaktivních léčivých přípravků, které se vylučují ledvinovou tubulární sekrecí (např. cimetidin), 

může dojít k interakci s metforminem z důvodu soutěžení o společné ledvinové tubulární transportní 

systémy. Studie provedená u sedmi zdravých dobrovolníků ukázala, že cimetidin podávaný v množství 

400 mg dvakrát denně zvýšil systémovou expozici metforminu (AUC) o 50 % a C

max

 o 81 %. Proto je 

při současném podávání kationaktivních léčivých přípravků vylučovaných ledvinovou tubulární 

sekrecí třeba pečlivě sledovat glykémii, případně upravit dávkování v rámci doporučených dávek či 

změnit diabetickou léčbu. 

 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Ženy ve fertilním věku/antikoncepce u mužů a žen 

 

Užívání Glubravy se nedoporučuje ženám ve fertilním věku, které neužívají antikoncepci. Pokud si 

pacientka přeje otěhotnět, měla by být léčba Glubravou přerušena. 

 

Těhotenství 

 

Pioglitazon 

Adekvátní údaje o podávání pioglitazonu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie pioglitazonu na 

zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé. 

 

Metformin 

Údaje o podávání metforminu těhotným ženám jsou omezené. Studie na zvířatech neprokázaly 

teratogenní účinky a studie reprodukční toxicity nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky (viz 

bod 5.3).  

 

Přípravek Glubrava by neměl být podáván během těhotenství. Pokud pacientka otěhotní, má být léčba 

přípravkem Glubrava přerušena. 

 

Kojení 

 

Není známo, zda se pioglitazon a metformin vylučují do lidského mateřského mléka. Dostupné 

toxikologické údaje u zvířat prokázaly vylučování pioglitazonu a metforminu do mléka kojících 

potkanů (viz bod 5.3). Riziko pro kojené novorozence/děti nelze vyloučit. 

 

Podávání přípravku Glubrava je během kojení kontraindikováno (viz bod 4.3). 

 

Fertilita 

 

Studie fertility s pioglitazonem na zvířatech neprokázaly žádný vliv na kopulaci, oplodnění nebo index 

fertility.  

Pokud byl metformin podáván v dávkách dosahujících 600 mg/kg/den, což je přibližně trojnásobek 

maximální doporučené denní dávky pro člověka, založené na srovnání s povrchem těla, fertilita samců 

ani samic potkanů nebyla ovlivněna. 

 

4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Glubrava má nulový nebo zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Nicméně by 

pacienti, kteří zaznamenají poruchy vidění, měli řídit a obsluhovat stroje s opatrností. 

 

4.8  Nežádoucí účinky 

 

Souhrn bezpečnostního profilu 

 

Klinická hodnocení byla prováděna s přípravkem Glubrava tablety a pioglitazonem podávaným 

souběžně s metforminem (viz bod 5.1). Na počátku léčby se mohou objevit bolest břicha, průjem, 

ztráta chuti k jídlu, nauzea a zvracení. Tyto nežádoucí účinky jsou velmi časté, ale obvykle v mnoha 

případech spontánně zmizí. Laktátová acidóza je závažný nežádoucí účinek, který se může objevit 

velmi vzácně (< 1/10000) (viz bod 4.4) a ostatní nežádoucí účinky jako například zlomeniny kostí, 

zvýšení tělesné hmotnosti a otok se mohou objevit často (≥ 1/100 až < 1/10) (viz bod 4.4). 

 

Seznam nežádoucích účinků v tabulce 

 

Následuje výčet nežádoucích účinků, které byly hlášeny z dvojitě zaslepených klinických studií a z 

postmarketingového sledování (MedDRA klasifikace, uvedeno podle orgánových systémů a absolutní 

frekvence). Frekvence nežádoucích účinků je definována takto: velmi časté (≥ 1/10); 

časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100); vzácné (≥ 1/10000 až < 1/1000); velmi 

vzácné (< 1/10000); není známo (z dostupných údajů nelze určit). V každé třídě orgánových systémů 

jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající frekvence výskytu a poté podle klesající závažnosti. 

 

Nežádoucí 

účinky 

Frekvence výskytu nežádoucích účinků 

 

Pioglitazon 

Metformin 

Glubrava 

Infekce a 

infestace 

 

 

infekce horních 

cest dýchacích 

časté 

 

časté 

sinusitida 

méně časté 

 

méně časté 

Novotvary 

benigní, maligní 

a blíže neurčené  

(zahrnující cysty 

a polypy) 

 

 

 

rakovina 

močového 

měchýře 

méně časté 

 

méně časté 

Poruchy krve a 

lymfatického 

systému 

 

 

anémie 

 

 

časté 

Poruchy 

imunitního 

systému 

 

 

 

hypersenzitivita a 

alergické reakce

1

 

není známo

 

 

není známo 

Poruchy 

metabolismu a 

výživy 

 

 

 

snížená absorpce 

vitamínu B12

 

velmi vzácné 

velmi vzácné 

laktátová acidóza   

velmi vzácné 

velmi vzácné 

10 

Nežádoucí 

účinky 

Frekvence výskytu nežádoucích účinků 

 

Pioglitazon 

Metformin 

Glubrava 

Poruchy 

nervového 

systému 

 

 

 

hypoestezie 

časté 

 

časté 

nespavost 

méně časté 

 

méně časté 

bolest hlavy 

 

 

časté 

poruchy chuti 

 

časté 

časté 

Poruchy oka  

 

 

poruchy zraku

časté 

 

časté 

makulární edém 

není známo 

 

není známo 

Gastrointestinál

ní poruchy

4

 

 

 

bolest břicha 

 

velmi časté 

velmi časté 

průjem 

 

velmi časté 

velmi časté 

flatulence 

 

 

méně časté 

ztráta chuti k 

jídlu 

 

velmi časté 

velmi časté 

nauzea 

 

velmi časté 

velmi časté 

zvracení 

 

velmi časté 

velmi časté 

 

Poruchy jater a 

žlučových cest 

 

 

 

Hepatitida

 

není známo 

není známo 

Poruchy kůže a 

podkožní tkáně 

 

 

 

erytém 

 

velmi vzácné 

velmi vzácné 

svědění 

 

velmi vzácné 

velmi vzácné 

kopřivka 

 

velmi vzácné 

velmi vzácné 

Poruchy svalové 

a kosterní 

soustavy a 

pojivové tkáně 

 

 

 

zlomeniny kostí

časté 

 

časté 

bolesti kloubů 

 

 

časté 

Poruchy ledvin a 

močových cest 

 

 

 

hematurie 

 

 

časté 

Poruchy 

reprodukčního 

systému a prsu 

 

 

 

erektilní 

dysfunkce 

 

 

časté 

Celkové 

poruchy a 

reakce v místě 

aplikace 

 

 

 

edém

 

 

časté 

11 

Nežádoucí 

účinky 

Frekvence výskytu nežádoucích účinků 

 

Pioglitazon 

Metformin 

Glubrava 

Vyšetření 

 

 

 

zvýšení tělesné 

hmotnosti

časté 

 

časté 

zvýšení hladiny 

alaninaminotransf

erázy

není známo 

 

není známo 

abnormální 

jaterní testy

 

není známo 

není známo 

 

Popis vybraných nežádoucích účinků 

 

Po uvedení přípravku na trh byly u pacientů léčených pioglitazonem hlášeny hypersenzitivní reakce. 

Tyto reakce zahrnovaly anafylaxi, angioedém a kopřivku. 

 

Dlouhodobé užívání metforminu bývá spojováno se sníženou absorpcí vitaminu B12 společně se 

snížením jeho hladiny v séru. Trpí-li pacient megaloblastickou anémií, doporučuje se tuto etiologii 

zvážit. 

 

Poruchy zraku byly hlášeny především v počátku léčby a souvisely s přechodnými změnami turgoru 

a indexu lomu oční čočky při změnách hladin krevního cukru.  

 

Gastrointestinální poruchy se objevují nejčastěji na začátku terapie, přičemž ve většině případů samy 

odezní. 

 

Ojedinělé případy: Abnormální nálezy jaterních testů nebo hepatitida, která mizí po přerušení 

podávání metforminu. 

 

Byla provedena souhrnná analýza zlomenin hlášených jako nežádoucí příhoda v randomizovaných, 

dvojitě zaslepených klinických studiích kontrolovaných komparátorem, které zahrnovaly 

8 100 pacientů léčených pioglitazonem a 7 400 pacientů léčených komparátorem po dobu až 3,5 roku.  

Byl pozorován zvýšený výskyt zlomenin u žen užívajících pioglitazon (2,6 %) ve srovnání 

s komparátorem (1,7 %). Zvýšení četnosti výskytu zlomenin nebylo pozorováno u mužů léčených 

pioglitazonem (1,3 %) oproti komparátoru (1,5 %). V 3,5 leté studii PROactive došlo ke zlomeninám 

u 44 z 870 (5,1 %, 1,0 fraktura na 100 pacientoroků) pacientek léčených pioglitazonem ve srovnání se 

zlomeninami u 23 z 905 (2,5 %, 0,5 fraktur na 100 pacientoroků) pacientek léčených 

komparátorem. Pozorovaný rozdíl rizika zlomenin vyplývající z této studie je proto u žen užívajících 

pioglitazon 0,5 fraktury na 100 pacientoroků. U mužů léčených pioglitazonem (1,7 %) nebylo 

pozorováno zvýšení rizika zlomenin oproti komparátoru (2,1 %). Po uvedení přípravku na trh byly 

hlášeny zlomeniny kostí jak u mužů, tak u žen (viz bod 4.4). 

 

Ve srovnávacích kontrolovaných studiích s použitím léčivých látek se u skupiny léčené metforminem 

a pioglitazonem vyskytl otok u 6,3 % pacientů, zatímco při doplnění léčby metforminem o 

sulfonylureu se otok vyskytl u 2,2 % pacientů. Otoky byly mírné až středně závažné a obvykle 

nevyžadovaly ukončení léčby. 

 

Ve srovnávacích kontrolovaných studiích s použitím léčivých látek bylo u pacientů s monoterapií 

pioglitazonem průměrné zvýšení tělesné hmotnosti 2-3 kg za rok. V kombinačních studiích 

pioglitazonu podávaného s metforminem činilo průměrné zvýšení 1,5 kg za rok.  

 

V klinických studiích s pioglitazonem byl výskyt více než trojnásobného zvýšení ALT nad horní 

hranici normy stejný jako u placeba, ale menší než ve srovnávacích skupinách s metforminem 

nebo sulfonylureou. Průměrné hladiny jaterních enzymů se při podávání pioglitazonu snížily. 

 

12 

V kontrolovaných klinických studiích byl výskyt srdečního selhání stejný u pioglitazonu jako 

ve skupinách léčených metforminem, sulfonylureou či při podávání placeba, ale byl vyšší při 

kombinovaném podávání s inzulínem. Ve studii u pacientů s preexistujícím významným 

makrovaskulárním onemocněním byl výskyt závažného srdečního selhání po přidání pioglitazonu ke 

stávající terapii zahrnující inzulín vyšší o 1,6 % oproti placebu, přidanému ke stávající terapii. 

Nicméně tato skutečnost nevedla ke zvýšení mortality ve studii. V této studii bylo u pacientů, kteří 

dostávali pioglitazon a inzulín, pozorováno vyšší procento pacientů se srdečním selháním ve věku 

≥ 65 let ve srovnání s pacienty pod 65 let věku (9,7 % ve srovnání s 4,0 %). U pacientů na inzulínu 

bez pioglitazonu byla incidence srdečního selhání 8,2 % ve věku ≥ 65 let ve srovnání s 4,0 % u 

pacientů pod 65 let. Po uvedení přípravku na trh bylo hlášeno srdeční selhání při podávání 

pioglitazonu a častěji však v případech podávání v kombinaci s inzulínem nebo u pacientů se srdečním 

selháním v anamnéze (viz bod 4.4). 

 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v 

Dodatku V

 

4.9  Předávkování 

 

Pacienti v klinických studiích užívali pioglitazon v dávkách vyšších, než je doporučená maximální 

dávka 45 mg/den. Maximální uváděná dávka byla 120 mg/den po čtyři dny a poté 180 mg/den 

po sedm dní bez jakýchkoli příznaků. 

  

Výrazné předávkování metforminem (nebo současné riziko vzniku laktátové acidózy) může vést k 

laktátové acidóze, což je stav vyžadující neodkladnou lékařskou péči a hospitalizaci pacienta. 

 

Nejúčinnější metodou odstranění laktátu a metforminu je hemodialýza. 

 

 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 

5.1  Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: Antidiabetika, kombinace perorálních léků snižujících hladinu glukózy 

v krvi, ATC kód: A10BD05. 

 

Glubrava obsahuje dvě antihyperglykemické léčivé látky s doplňujícím se mechanismem účinku 

užívané ke zlepšení kompenzace diabetu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu: pioglitazon patřící do 

skupiny thiazolidindionů a metformin-hydrochlorid patřící do skupiny biguanidů. Thiazolidindiony 

působí zejména snížením inzulínové rezistence a biguanidy působí hlavně snížením tvorby endogenní 

glukózy v játrech. 

 

Kombinace pioglitazonu a metforminu 

 

V randomizované, dvojitě zaslepené studii s paralelními skupinami byly hodnoceny kombinované 

tablety s fixní dávkou pioglitazonu 15 mg/metforminu 850 mg podávané dvakrát denně (N=201), 

pioglitazon 15 mg podávaný dvakrát denně (N=189) a metformin 850 mg podávaný dvakrát denně 

(N=210) u pacientů s diabetes mellitus 2. typu se střední výchozí hodnotou HbA

1C

 9,5 %. Předchozí 

antidiabetické léčivé přípravky byly vysazeny na 12 týdnů před měřením výchozí hodnoty. Po 

24 týdnech léčby byl primární cílový parametr - střední změna HbA

1c

 ve srovnání s výchozí hodnotou 

-1,83 % v kombinované skupině s kombinovanými tabletami, versus -0,96 % ve skupině s 

pioglitazonem (p< 0,0001) a -0,99 % ve skupině s metforminem (p< 0,0001). 

 

Bezpečnostní profil pozorovaný v této studii odrážel známé nežádoucí účinky pozorované u 

jednotlivých přípravků a nenaznačoval existenci nových bezpečnostních rizik. 

13 

 

Pioglitazon 

 

Účinky pioglitazonu jsou pravděpodobně zprostředkovány snížením inzulínové rezistence. Zdá se, že 

pioglitazon účinkuje prostřednictvím aktivace specifických jaderných receptorů (gama receptor 

aktivovaný proliferátorem peroxizomu), která vede ke zvýšení citlivosti na inzulín v buňkách jater, 

tukové tkáně a kosterního svalstva u zvířat. Zjistilo se, že léčba pioglitazonem snižuje tvorbu glukózy 

v játrech a zvyšuje periferní eliminaci glukózy v případě inzulínové rezistence. 

 

U pacientů s diabetes mellitus 2. typu se vlivem léčby pioglitazonem zlepšily hodnoty glykémie 

nalačno i po jídle. Zlepšení kontroly glykémie je spojeno se sníženou koncentrací inzulínu nalačno 

i po jídle. Za účelem stanovení doby, po které dochází k selhání léčby (definované jako přítomnost 

HbA

1c 

≥ 8,0 % po prvních šesti měsících léčby), bylo prodlouženo trvání klinické studie 

srovnávající monoterapii pioglitazonem vs. gliklazidem na dva roky. Ve srovnání s pioglitazonem 

Kaplan-Meierova analýza prokázala kratší dobu do selhání léčby u pacientů léčených gliklazidem. Po 

dvou letech byla kontrola glykémie (definovaná jako HbA

1c 

< 8,0 %) udržena u 69 % pacientů 

léčených pioglitazonem ve srovnání s 50 % pacientů léčených gliklazidem. Ve dvouleté studii 

srovnávající kombinované podávání metforminu společně s pioglitazonem nebo gliklazidem byla 

kontrola glykémie, měřená jako průměrná změna HbA

1c

 od počáteční hodnoty, po prvním roce léčby 

podobná v obou skupinách. Ve druhém roce bylo zhoršení HbA

1c

 menší u pioglitazonu ve srovnání 

s gliklazidem. 

 

V placebem kontrolované studii byli pacienti, u kterých přes tříměsíční optimalizační léčbu inzulínem 

nebylo dosaženo úpravy glykémie, randomizováni po dobu 12 měsíců do skupiny s podáváním 

pioglitazonu nebo placeba. U pacientů ve skupině s pioglitazonem došlo k redukci HbA

1c

 o 0,45 % ve 

srovnání s pacienty léčenými pouze inzulínem a ve skupině léčené pioglitazonem byla dávka inzulínu 

snížena. 

 

Analýza HOMA (homeostasis model assessment) prokázala zlepšení funkce beta-buněk a zvýšení 

citlivosti na inzulín při podávání pioglitazonu. Dvouleté klinické studie ukázaly přetrvání tohoto 

účinku. 

 

V jednoletých klinických studiích pioglitazon konzistentně statisticky významně snižoval poměr 

albumin/kreatinin ve srovnání s počátečním stavem. 

 

Účinek pioglitazonu (45 mg v monoterapii versus placebo) byl studován v malé 18 týdenní studii 

u diabetiků 2. typu. Podávání pioglitazonu vedlo k signifikantnímu zvýšení tělesné hmotnosti, přičemž 

množství viscerálního tuku bylo významně sníženo, zatímco objem extraabdominálního tuku vzrostl. 

Takovéto změny distribuce tělesného tuku při podávání pioglitazonu provázelo zlepšení citlivosti 

na inzulín. Ve většině klinických studií bylo v porovnání s placebem pozorováno snížení celkové 

plazmatické hladiny triglyceridů a volných mastných kyselin a zvýšení hladiny HDL cholesterolu a 

malé, ale klinicky nevýznamné zvýšení hladiny LDL cholesterolu. Při srovnání s placebem, 

metforminem nebo gliklazidem v klinických studiích trvajících až dva roky pioglitazon redukoval 

celkové plazmatické hladiny triglyceridů a volných mastných kyselin a zvyšoval hladinu HDL 

cholesterolu. Ve srovnání s placebem pioglitazon nezvýšil statisticky významně hladinu LDL 

cholesterolu, zatímco u metforminu a gliklazidu bylo pozorováno její snížení. Ve 20 týdenní studii 

pioglitazon redukoval jak hladinu triglyceridů nalačno, tak zlepšil postprandiální hypertriglyceridémii 

svým účinkem jak na absorbované triglyceridy, tak i na triglyceridy syntetizované v játrech. Tyto 

účinky byly nezávislé na účinku pioglitazonu na glykémii a byly statisticky významně odlišné od 

účinků glibenklamidu. 

 

V klinické studii PROactive, placebem kontrolované studii zaměřené na hodnocení kardiovaskulárních 

výsledků léčby, bylo 5238 pacientů s diabetes mellitus 2. typu a preexistujícím významným 

makrovaskulárním onemocněním randomizováno k přidání pioglitazonu nebo placeba ke stávající 

antidiabetické a kardiovaskulární terapii po dobu až 3,5 roku. Průměrný věk studijního souboru byl 

62 let, průměrné trvání diabetu 9,5 let. Přibližně jedna třetina pacientů byla léčena inzulínem 

v kombinaci s metforminem a/nebo sulfonylureou. Kritériem pro zařazení pacientů do studie byl 

14 

alespoň jeden z následujících nálezů v anamnéze: infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, 

perkutánní srdeční intervence nebo bypass koronární artérie, akutní koronární syndrom, ischemická 

choroba srdeční nebo obstruktivní onemocnění periferních artérií. Téměř polovina pacientů měla v 

anamnéze infarkt myokardu a přibližně 20 % pacientů cévní mozkovou příhodu. U přibližně poloviny 

studijního souboru byla přítomna nejméně dvě vstupní kritéria kardiovaskulárních příhod. Téměř 

všechny subjekty (95 %) užívaly kardiovaskulární léčivé přípravky (betablokátory, ACE inhibitory, 

antagonisty angiotensinu II, blokátory kalciových kanálů, nitráty, diuretika, kyselinu 

acetylsalicylovou, statiny, fibráty). 

 

Ačkoli studie nebyla úspěšná s ohledem na primární cílový parametr, který zahrnoval mortalitu 

z jakéhokoli důvodu, nefatální infarkt myokardu, cévní mozkovou příhodu, akutní koronární syndrom, 

amputaci části dolní končetiny většího rozsahu, koronární revaskularizaci a revaskularizaci dolních 

končetin, výsledky naznačují, že není nutné se obávat, že by používání pioglitazonu způsobovalo 

dlouhodobé kardiovaskulární problémy. Nicméně došlo ke zvýšení incidence edémů, nárůstu tělesné 

hmotnosti a srdečního selhání. Nebylo pozorováno zvýšení mortality z důvodu srdečního selhávání. 

 

Metformin 

 

Metformin je biguanid s antihyperglykemickými účinky, snižující plazmatické hladiny glukózy 

nalačno i po jídle. Nestimuluje sekreci inzulínu a nevyvolává tedy hypoglykémii. 

 

Metformin může působit třemi mechanismy účinku: 

 

snížením tvorby glukózy v játrech inhibicí glukoneogeneze a glykogenolýzy 

ve svalech působí mírné zvýšení citlivosti na inzulín a zlepšuje vychytávání a utilizaci periferní 

glukózy 

zpomalením absorpce glukózy ze střeva 

 

Metformin stimuluje tvorbu intracelulárního glykogenu působením na glykogensyntázu. 

Metformin zvyšuje transportní kapacitu specifických typů membránových glukózových přenašečů 

(GLUT-1 a GLUT-4). 

 

U lidí má metformin příznivý vliv na lipidový metabolismus, a to nezávisle na účinku na glykémii. 

V kontrolovaných, střednědobých nebo dlouhodobých klinických studiích bylo prokázáno, že 

metformin v terapeutických dávkách snižuje hladiny celkového cholesterolu, LDL-cholesterolu a 

triglyceridů. 

 

Prospektivní randomizovaná studie (UKPDS) prokázala dlouhodobý přínos intenzivní úpravy 

glykémie u pacientů s diabetes mellitus 2. typu. Analýza výsledků u pacientů s nadváhou léčených 

metforminem po selhání samotné diety prokázala: 

 

významné snížení absolutního rizika jakékoli komplikace související s diabetem ve skupině 

užívající metformin (29,8 příhod/1000 pacientoroků) oproti skupině léčené pouze dietou 

(43,3 příhod/1000 pacientoroků), p=0,0023, a oproti skupinám léčeným sulfonylureou nebo 

inzulínem v monoterapii (40,1 příhod/1000 pacientoroků), p=0,0034 

významné snížení absolutního rizika jakékoli mortality související s diabetem: metformin 

7,5 příhod/1000 pacientoroků, pouze dieta 12,7 příhod/1000 pacientoroků, p=0,017 

významné snížení absolutního rizika celkové mortality: skupina užívající metformin 

13,5 příhod/1000 pacientoroků oproti skupině léčené pouze dietou 

20,6 příhod/1000 pacientoroků (p=0,011) a oproti skupinám léčeným sulfonylureou nebo 

inzulínem v monoterapii 18,9 příhod/1000 pacientoroků (p=0,021) 

významné snížení absolutního rizika infarktu myokardu: metformin 

11 příhod/1000 pacientoroků, pouze dieta 18 příhod/1000 pacientoroků (p=0,01). 

 

15 

Pediatrická populace 

 

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií s 

přípravkem Glubrava u všech podskupin pediatrické populace s diabetes mellitus 2. typu (informace o 

použití u dětí viz bod 4.2). 

 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti 

 

Glubrava 

 

Bioekvivalenční studie se zdravými dobrovolníky ukázaly, že Glubrava je bioekvivalentní podávání 

pioglitazonu a metforminu ve formě samostatných tablet. 

 

Při podávání přípravku Glubrava zdravým dobrovolníkům nemělo jídlo žádný vliv na AUC a C

max 

pioglitazonu. Nicméně v případě metforminu byla po jídle střední hodnota AUC a C

max

 nižší (13 % a 

28 %). Požití jídla zpozdilo T

max

 přibližně o 1,9 hod v případě pioglitazonu a o 0,8 hod v případě 

metforminu.  

 

V následujícím textu jsou uvedeny farmakokinetické vlastnosti jednotlivých léčivých látek obsažených 

v přípravku Glubrava. 

 

Pioglitazon 

 

Absorpce 

Pioglitazon se po perorálním podání rychle vstřebává, maximální plazmatické koncentrace 

nezměněného pioglitazonu je obyčejně dosaženo 2 hodiny po podání. V rozmezí dávky 2-60 mg bylo 

zjištěno lineární zvyšování plazmatické koncentrace závislé na velikosti dávky. Rovnovážného stavu 

je dosaženo po 4-7 dnech podávání léčiva. Opakované podávání nevede ke kumulaci látky ani jejích 

metabolitů. Příjem potravy neovlivňuje vstřebávání. Absolutní biologická dostupnost pioglitazonu je 

vyšší než 80 %. 

 

Distribuce 

Odhadovaný distribuční objem pioglitazonu u člověka je 0,25 l/kg. 

 

Pioglitazon a všechny jeho aktivní metabolity se výrazně vážou na plazmatické bílkoviny (> 99 %). 

 

Biotransformace 

Pioglitazon je významně metabolizován v játrech prostřednictvím hydroxylace alifatických 

methylenových skupin, k čemuž dochází převážně prostřednictvím cytochromu P450 2C8, i když se 

těchto procesů menší měrou účastní i jiné izoformy. Tři ze šesti identifikovaných metabolitů jsou 

účinné (M-II, M-III a M-IV). Vezmeme-li do úvahy aktivitu, koncentrace a vazbu na plazmatické 

bílkoviny, pioglitazon a metabolit M-III mají stejnou účinnost. Metabolit M-IV je asi 3x účinnější než 

pioglitazon, zatímco relativní účinek M-II je minimální. 

 

in vitro studiích nebylo zjištěno, že by pioglitazon inhiboval některý podtyp cytochromu P450. 

U člověka nedochází k indukci hlavních indukovatelných izoenzymů cytochromu P450, 1A, 2C8/9 

a 3A4. 

 

V interakčních studiích se ukázalo, že pioglitazon nemá významný vliv na farmakokinetiku 

nebo farmakodynamiku digoxinu, warfarinu, fenprokumonu a metforminu. Současné podávání 

pioglitazonu s gemfibrozilem (inhibitor cytochromu P450 2C8) nebo rifampicinem (induktor 

cytochromu P450 2C8) má za následek zvýšení, resp. snížení plazmatické koncentrace pioglitazonu 

(viz bod 4.5). 

 

Eliminace 

Po perorálním podání radioaktivně značeného pioglitazonu u člověka bylo větší množství zachyceno 

ve stolici (55 %) a menší množství v moči (45 %). U zvířat bylo v moči a stolici zjištěno pouze malé 

16 

množství nezměněného pioglitazonu. U člověka je střední hodnota poločasu eliminace nezměněného 

pioglitazonu 5-6 hodin, jeho aktivních metabolitů 16-23 hodin. 

 

Linearita/nelinearita 

 

Studie s jednorázovou dávkou ukazují linearitu farmakokinetiky v rozsahu terapeutických dávek. 

 

Starší osoby 

U osob ve věku 65 let a více je farmakokinetika pioglitazonu v rovnovážném stavu podobná 

farmakokinetice u mladších osob. 

 

Pacienti s poruchou funkce ledvin 

Pacienti s poruchou funkce ledvin mají nižší plazmatické hladiny pioglitazonu a jeho metabolitů než 

osoby s normální funkcí ledvin, i když hodnota clearance výchozí nemetabolizované látky po 

perorálním podání je podobná u obou skupin. Z tohoto důvodu se nemění ani koncentrace volného 

(nevázaného) pioglitazonu. 

 

Pacienti s poruchou funkce jater 

Celková plazmatická koncentrace pioglitazonu se mění pouze při zvětšení distribučního objemu. 

Z tohoto důvodu je vlastní clearance snížena zároveň s vyšším podílem volné frakce pioglitazonu. 

 

Metformin 

 

Absorpce 

Po podání perorální dávky metforminu je T

max

 dosaženo za 2,5 hodiny. Absolutní biologická 

dostupnost 500 mg metforminu v tabletách je u zdravých dobrovolníků přibližně 50-60 %. Po 

perorálním podání činila neabsorbovaná část vyloučená stolicí 20-30 %. 

 

Po perorálním podání je absorpce metforminu saturabilní a neúplná. Předpokládá se, že 

farmakokinetika absorpce metforminu je nelineární. V obvyklých dávkách metforminu a při běžném 

dávkovém schématu je dosaženo plazmatických koncentrací v ustáleném stavu za 24-48 hodin a 

hodnoty jsou obvykle nižší než 1 µg/ml. V kontrolovaných klinických studiích nepřesahovala 

maximální plazmatická koncentrace metforminu (C

max

) 4 µg/ml, a to ani při maximálních dávkách. 

 

Jídlo snižuje rozsah absorpce metforminu a mírně ji zpomaluje. Po podání dávky 850 mg bylo 

pozorováno 40% snížení maximální plazmatické koncentrace, 25% snížení AUC a prodloužení času 

nutného k dosažení maximální plazmatické koncentrace o 35 minut. Klinický význam tohoto snížení 

není znám. 

 

Distribuce 

Vazba na plazmatické bílkoviny je zanedbatelná. Část metforminu vstupuje do erytrocytů. Maximální 

krevní hladina je nižší než maximální plazmatická hladina a objevují se přibližně ve stejnou dobu. 

Červené krvinky představují pravděpodobně sekundární kompartment distribuce. Střední Vd se 

obvykle pohybuje v rozmezí 63-276 litrů. 

 

Biotransformace 

Metformin je vylučován v nezměněné formě močí. U člověka nebyly nalezeny žádné metabolity. 

 

Eliminace 

Renální clearance metforminu je > 400 ml/min, z čehož lze usoudit, že je metformin vylučován 

glomerulární filtrací a tubulární sekrecí. Po podání perorální dávky činí zdánlivý terminální poločas 

eliminace přibližně 6,5 hodiny. Při poškozené funkci ledvin je renální clearance snížena úměrně 

clearance kreatininu. Poločas eliminace je proto prodloužen, což vede ke zvýšení hladiny metforminu 

v plazmě. 

 

17 

Linearita/nelinearita 

Po perorálním podání je absorpce metforminu saturabilní a neúplná. Předpokládá se, že 

farmakokinetika absorpce metforminu je nelineární. 

 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti  

 

S kombinovaným přípravkem Glubrava nebyly prováděny žádné studie na zvířatech. Následující údaje 

vycházejí ze studií prováděných se samotným pioglitazonem nebo samotným metforminem. 

 

Pioglitazon 

 

V toxikologických studiích bylo po opakovaném podávání pioglitazonu myším, potkanům, psům 

a opicím pravidelně pozorováno zvýšení objemu plazmy spojené s hemodilucí, anémií a reverzibilní 

excentrickou hypertrofií srdce. Kromě toho bylo zjištěno zmnožení tukové tkáně a zvýšení infiltrace. 

Tyto nálezy byly pozorovány u všech druhů při plazmatických koncentracích čtyřnásobných a nižších, 

než jakých je dosahováno při dávkách používaných v klinické praxi. Ve studiích na zvířatech bylo 

zjištěno omezení růstu plodu, které je možno přičíst účinku pioglitazonu na snížení hyperinzulinémie 

u matky a zvýšení inzulínové rezistence v těhotenství, čímž se snižuje dostupnost metabolických 

substrátů potřebných pro růst plodu. 

 

V početných in vitro a in vivo studiích zkoumajících genotoxický potenciál se tato vlastnost 

u pioglitazonu nepotvrdila. U potkanů dostávajících pioglitazon až po dobu 2 let byl pozorován 

zvýšený výskyt hyperplazie (samci i samice) a nádorů (samci) epitelu močového měchýře.  

 

Tvorba a výskyt močových kamenů s následným podrážděním a hyperplazií byla stanovena jako 

mechanický základ pro pozorovanou tumorigenní odpověď potkaních samců.  

24měsíční studie těchto mechanických příčin u potkaních samců prokázala, že podávání pioglitazonu 

vede ke zvýšené incidenci hyperplastických změn v močovém měchýři. Okyselení dietou výskyt 

nádorů významně snižovalo, avšak neeliminovalo jejich výskyt. Výskyt mikrokrystalů zhoršil 

hyperplastickou odpověď, ale nebyl považován za primární příčinu hyperplastických změn. Vliv na 

lidský organismus, vzhledem k tumorigenní odpovědi u potkaních samců, nelze vyloučit. 

 

U myší obou pohlaví nebyl výskyt nádorů při podávání pioglitazonu zaznamenán. Hyperplazie 

močového měchýře nebyla zjištěna u psů ani opic, kterým byl podáván pioglitazon po dobu 

až 12 měsíců. 

 

Na zvířecím modelu familiární adenomatózní polypózy (FAP) vedla léčba dalšími dvěma 

thiazolidindiony ke zvýšenému výskytu nádorů v tlustém střevě. Význam tohoto nálezu není znám. 

 

Metformin 

 

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po 

opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu a reprodukční toxicity 

neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. 

 

 

6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 

6.1  Seznam pomocných látek 

 

Jádro tablety 

Mikrokrystalická celulóza 

Povidon (K 30) 

Sodná sůl kroskarmelózy 

Magnesium-stearát 

 

18 

Potah tablety 

Hypromelóza 

Makrogol 8000 

Mastek 

Oxid titaničitý (E171) 

 

6.2  Inkompatibility 

 

Neuplatňuje se. 

 

6.3  Doba použitelnosti 

 

3 roky. 

 

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 

 

6.5  Druh obalu a obsah balení 

 

Al/Al blistry. 

Balení po 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 a 180 tabletách. 

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku 

 

Žádné zvláštní požadavky. 

 

 

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Takeda Pharma A/S 

Dybendal Alle 10 

2630 Taastrup 

Dánsko 

 

 

8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 

EU/1/07/421/001 

EU/1/07/421/002 

EU/1/07/421/003 

EU/1/07/421/004 

EU/1/07/421/005 

EU/1/07/421/006 

EU/1/07/421/007 

EU/1/07/421/008 

EU/1/07/421/009 

 

 

9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 11. prosince 2007 

Datum posledního prodloužení registrace: 17. září 2012 

 

 

19 

10  DATUM REVIZE TEXTU 

 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky na adrese 

http://www.ema.europa.eu

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA II 

 

A. 

VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 

B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ  

 

C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 

D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA 

BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO 

PŘÍPRAVKU 

 

21 

A.  VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 

Název a adresa výrobců odpovědných za propouštění šarží 

 

Delpharm Novara S.r.l. 

Via Crosa, 86 

28065 Cerano (NO) 

Itálie 

 

Takeda Ireland Limited 

Bray Business Park 

Kilruddery 

County Wicklow 

Irsko 

 

Lilly S.A. 

Avda. de la Industria 30 

28108 Alcobendas 

Madrid 

Španělsko 

 

V příbalové informaci k léčivému přípravku musí být uveden název a adresa výrobce odpovědného za 

propouštění dané šarže. 

 

 

B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ  

 

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. 

 

 

C.  DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 

• 

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti 

 

Požadavky pro předkládání pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti pro tento léčivý 

přípravek jsou uvedeny v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 

107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a jakékoli následné změny jsou zveřejněny na evropském 

webovém portálu pro léčivé přípravky. 

 

 

D.  PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU  

 

Plán řízení rizik (RMP) 

 

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance 

podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých 

schválených následných aktualizacích RMP.  

 

Aktualizovaný RMP je třeba předložit: 

• 

na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky, 

• 

při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které 

mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení 

význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik).  

 

 

22 

• 

Další opatření k minimalizaci rizik  

 

Držitel rozhodnutí o registraci poskytne edukační balíček všem lékařům, u nichž se očekává 

preskripce/použití pioglitazonu. Před vlastní distribucí preskripčního návodu v každém členském státě 

nechá držitel rozhodnutí o registraci schválit národní kompetentní autoritou obsah i strukturu 

edukačního materiálu současně s komunikačním plánem. 

 

• 

Tento edukační balíček je zaměřen na posílení povědomí o důležitých identifikovaných rizicích 

rakoviny močového měchýře a srdečního selhání a obsahuje celková doporučení, určená k 

optimalizaci poměru přínos-riziko u pacienta. 

• 

Edukační balíček pro lékaře by měl obsahovat: Souhrn údajů o přípravku, příbalovou informaci 

a preskripční návod. 

 

Preskripční návod zdůrazní následující: 

• 

Kritéria výběru pacientů, včetně toho, že pioglitazon by neměl být používán jako lék první 

volby, a zdůraznění potřeby pravidelného hodnocení léčebného přínosu. 

• 

Riziko rakoviny močového měchýře a relevantní doporučení k minimalizaci rizika. 

• 

Riziko srdečního selhání a relevantní doporučení k minimalizaci rizika. 

• 

S ohledem na rizika související s věkem (obzvlášť rakovina močového měchýře, zlomeniny a 

srdeční selhání) opatrnost při použití u starších pacientů. 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA III 

 

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. OZNAČENÍ NA OBALU 

25 

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 

 

KRABIČKA 

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

Glubrava 15 mg/850 mg potahované tablety 

 

pioglitazonum/metformini hydrochloridum 

 

 

2. 

OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK 

 

Jedna tableta obsahuje pioglitazonum 15 mg (ve formě pioglitazoni hydrochloridum) a metformini 

hydrochloridum 850 mg. 

 

 

3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 

 

4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 

Potahovaná tableta. 

14 tablet 

28 tablet 

30 tablet 

50 tablet 

56 tablet 

60 tablet 

90 tablet 

98 tablet 

180 tablet 

 

 

5. 

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 

Perorální podání. 

 

 

6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

 

 

7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 

 

8. 

POUŽITELNOST 

 

EXP 

 

 

26 

9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

 

10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 

 

11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Takeda Pharma A/S 

Dybendal Alle 10 

2630 Taastrup 

Dánsko 

 

 

12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 

EU/1/07/421/001 14 tablet 

EU/1/07/421/002 28 tablet 

EU/1/07/421/003 30 tablet 

EU/1/07/421/004 50 tablet 

EU/1/07/421/005 56 tablet 

EU/1/07/421/006 60 tablet 

EU/1/07/421/007 90 tablet 

EU/1/07/421/008 98 tablet 

EU/1/07/421/009 180 tablet 

 

 

13.  ČÍSLO ŠARŽE 

 

Lot 

 

 

14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

 

15.  NÁVOD K POUŽITÍ 

 

 

16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 

Glubrava 15 mg/850 mg 

 

 

17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 

 

 

18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 

PC: 

SN: 

NN: 

27 

 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH 

 

BLISTR 

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

Glubrava 15 mg/850 mg tablety 

 

pioglitazonum/metformini hydrochloridum 

 

 

2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Takeda (logo) 

 

 

3. 

POUŽITELNOST 

 

EXP 

 

 

4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

Lot 

 

 

5. 

JINÉ 

 

ZKRATKY PRO DNY V TÝDNU PRO KALENDÁŘNÍ BALENÍ: 

Po 1   

Po 2 

Út 1   

Út 2 

Stř 1   

Stř 2 

Čt 1   

Čt 2 

Pá 1   

Pá 2 

So 1   

So 2 

Ne 1   

Ne 2 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

29 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Glubrava 15 mg/850 mg potahované tablety 

pioglitazonum/metformini hydrochloridum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci: 

 

1. 

Co je Glubrava a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Glubrava užívat 

3. 

Jak se Glubrava užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Glubrava uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 

 

1. 

Co je Glubrava a k čemu se používá 

 

Glubrava obsahuje pioglitazon a metformin, což jsou antidiabetické léky, používané ke kontrole 

hladiny cukru v krvi.  

 

Používá se u dospělých k léčbě diabetu mellitu 2. typu (cukrovka nevyžadující aplikaci inzulínu), 

pokud léčba samotným metforminem není dostatečná. Tento 2. typ cukrovky se obvykle objevuje 

v dospělosti, zejména u pacientů s nadváhou a tam, kde buď není produkován dostatek inzulínu 

(hormon, který kontroluje hladinu krevního cukru), nebo kde nemůže být vlastní inzulín efektivně 

využit. 

  

Trpíte-li cukrovkou 2. typu, přípravek Glubrava pomáhá upravit hladinu Vašeho krevního cukru tím, 

že pomůže Vašemu organismu lépe využívat vlastního inzulínu. Pokud se Vám po 3 až 6 měsících od 

začátku léčby přípravkem Glubrava hladina cukru nezlepší, léčba tímto přípravkem by měla být 

ukončena. 

 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Glubrava užívat  

 

Neužívejte přípravek Glubrava: 

jestliže jste alergický(á) na pioglitazon, metformin nebo na kteroukoli další složku tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6). 

jestliže máte srdeční selhání nebo jste ho měl(a) v minulosti. 

jestliže jste nedávno prodělal(a) infarkt myokardu, máte závažné oběhové problémy, včetně 

šoku, nebo dýchací potíže. 

trpíte-li onemocněním jater. 

jestliže pijete velké množství alkoholu (buď denně, nebo čas od času). 

pokud máte nekontrolovaný diabetes například se závažnou hyperglykémií (vysoká hladina 

glukózy v krvi), pocitem na zvracení, zvracením, průjmem, rychlým úbytkem tělesné hmotnosti, 

laktátovou acidózou (viz bod „Riziko laktátové acidózy“) nebo ketoacidózou. Ketoacidóza je 

onemocnění, při kterém se látky označované jako „ketolátky“ hromadí v krvi a které může vést 

30 

k diabetickému prekómatu. Příznaky zahrnují bolest žaludku, rychlé a hluboké dýchání, ospalost 

nebo neobvyklý ovocný zápach dechu. 

jestliže máte nebo jste někdy měl(a) rakovinu močového měchýře. 

jestliže máte krev v moči a Váš lékař tento stav ještě nevyšetřil. 

pokud máte závažné zhoršení funkce ledvin.  

jestliže trpíte závažnou infekcí nebo jste dehydratován(a). 

půjdete-li brzy na určitý typ rentgenového vyšetření, při kterém Vám bude do krevního oběhu 

vpravena kontrastní látka, promluvte si se svým lékařem, protože na určitou dobu před 

vyšetřením a po něm budete muset užívání přípravku Glubrava přerušit. 

jestliže kojíte. 

 

Upozornění a opatření 

Před užitím přípravku Glubrava se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem (viz také bod 4):  

jestliže máte problémy se srdcem. U některých pacientů s dlouhotrvajícím diabetes mellitus 2. 

typu a srdečním onemocněním nebo předchozí cévní mozkovou příhodou, kteří byli léčeni 

pioglitazonem a inzulínem zároveň, došlo k rozvoji srdečního selhání. Informujte co nejdříve 

svého lékaře, pokud zaznamenáte příznaky srdečního selhání, jako je neobvyklá dušnost nebo 

rychlý nárůst tělesné hmotnosti nebo ohraničený otok (edém). 

jestliže Váš organismus zadržuje vodu (retence tekutin) nebo máte problémy se selháváním 

srdce, zvláště pokud je Vám více než 75 let. Jestliže užíváte protizánětlivé léky, které mohou 

rovněž způsobit zadržování vody v těle a otoky, informujte o tom svého lékaře. 

jestliže trpíte zvláštním typem diabetické oční choroby, která se nazývá makulární edém (otok 

zadní části oka), a zaznamenáte jakékoli změny vidění, poraďte se se svým lékařem. 

jestliže máte cysty na vaječnících (syndrom polycystických ovárií). Zde může být vyšší riziko 

otěhotnění, protože při užívání přípravku Glubrava můžete mít znovu ovulaci. Pokud se to týká 

Vás, používejte vhodnou antikoncepci, abyste se vyhnula neplánovanému těhotenství. 

jestliže máte problémy s játry. Před začátkem užívání přípravku Glubrava Vám bude odebrána 

krev, aby byla zkontrolována funkce jater. Tyto kontroly se mohou pravidelně opakovat. 

Informujte co nejdříve svého lékaře, pokud zaznamenáte příznaky, které naznačují problémy s 

játry (například pocit na zvracení bez vysvětlení, zvracení, bolest břicha, únava, ztráta chuti 

k jídlu a/nebo tmavá moč), protože by měly být zkontrolovány Vaše jaterní funkce.  

 

Může u Vás také dojít ke snížení hodnot krevního obrazu (anémie).  

Lékař Vám může krevními testy sledovat množství krvinek a funkci jater. 

 

Riziko laktátové acidózy 

Přípravek Glubrava může způsobit velmi vzácný, ale velmi závažný nežádoucí účinek označovaný 

jako laktátová acidóza, zvláště pokud Vaše ledviny nefungují správně. Riziko vzniku laktátové 

acidózy se také zvyšuje při nekontrolovaném diabetu, závažných infekcích, dlouhodobém hladovění 

nebo požívání alkoholu, dehydrataci (viz další informace níže), onemocněních jater a jakýchkoli 

stavech, při kterých dochází ke sníženému zásobení kyslíkem v některé části těla (jako při akutním 

závažném onemocnění srdce). 

Pokud se Vás týká některý z výše uvedených stavů, promluvte si se svým lékařem, který Vám 

poskytne další pokyny.  

 

Ukončete užívání přípravku Glubrava na krátkou dobu, pokud máte onemocnění, které může 

souviset s dehydratací (významná ztráta tělesných tekutin), jako při silném zvracení, průjmu, 

horečce, vystavení teplu nebo pokud pijete méně než normálně. Promluvte si se svým lékařem, který 

Vám poskytne další pokyny.  

 

Ukončete užívání přípravku Glubrava a kontaktujte lékaře nebo nejbližší nemocniční 

pohotovost, pokud se u Vás objeví některé příznaky laktátové acidózy, protože tento stav může 

vést ke kómatu. 

 

31 

Mezi příznaky laktátové acidózy patří: 

-  zvracení, 

-  bolest žaludku (bolest břicha), 

-  svalové křeče, 

-  celkový pocit nevolnosti se závažnou únavou, 

-  problémy s dýcháním, 

-  snížení tělesné teploty a srdečního tepu.  

 

Laktátová acidóza je zdravotní stav, který vyžaduje naléhavé ošetření, a musí být léčena v nemocnici. 

 

Během léčby přípravkem Glubrava bude Váš lékař provádět kontrolu funkce ledvin minimálně jednou 

ročně nebo častěji, pokud jste ve vyšším věku a/nebo pokud máte zhoršenou funkci ledvin. 

 

Pokud budete podstupovat velkou operaci, musíte ukončit užívání přípravku Glubrava v období během 

tohoto zákroku a určitou dobu po něm. Váš lékař rozhodne, kdy musíte léčbu přípravkem Glubrava 

ukončit a kdy ji můžete znovu zahájit. 

 

Hypoglykémie 

Pokud užíváte přípravek Glubrava společně s dalšími antidiabetickými léky, je pravděpodobnější, že 

by hladina Vašeho krevního cukru mohla klesat pod normální hodnoty (hypoglykémie). Jestliže se u 

Vás vyskytnou příznaky hypoglykémie, jako například slabost, závratě, zvýšené pocení, rychlý srdeční 

tep, poruchy vidění nebo poruchy koncentrace, měli byste sníst trochu cukru, aby se Vám hladina 

cukru v krvi opět zvýšila. Pokud si nejste jistý(á), jak tento stav rozpoznat, požádejte svého lékaře 

nebo lékárníka o další informace. Doporučuje se nosit s sebou kostku cukru, sladkost, sušenku nebo 

slazený ovocný džus. 

Hladinu cukru ve Vaší krvi nebo moči je třeba pravidelně kontrolovat.  

 

Zlomeniny kostí 

U pacientů, především u žen, užívajících pioglitazon byla pozorována vyšší četnost zlomenin kostí. 

Tuto skutečnost vezme při léčbě cukrovky Váš lékař v úvahu. 

 

Děti a dospívající 

Použití u dětí a dospívajících mladších 18 let se nedoporučuje. 

 

Další léčivé přípravky a Glubrava 

Pokud Vám musí být podána injekce do žíly s kontrastní látkou, která obsahuje jód, například při 

vyšetření pomocí RTG nebo skenu, musíte užívání přípravku Glubrava ukončit před nebo v době 

podání injekce. Váš lékař rozhodne, kdy musíte léčbu přípravkem Glubrava ukončit a kdy ji můžete 

znovu zahájit.  

 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 

užíval(a) nebo které možná budete užívat. Může být nutné častější provádění vyšetření glukózy v krvi 

a funkce ledvin nebo Váš lékař může upravit dávku přípravku Glubrava. Důvodem je to, že některé 

léky mohou zeslabovat nebo zesilovat účinek přípravku Glubrava na hladinu cukru ve Vaší krvi. 

 

Následující léky mohou zvýšit účinek přípravku Glubrava na snížení hladiny cukru v krvi. To může 

vést k riziku vzniku hypoglykémie (nízké hladiny cukru v krvi): 

gemfibrozil (na snížení vysoké hladiny cholesterolu) 

inhibitory enzymu angiotenzin-konvertázy (ACE) a blokátory receptoru pro angiotenzin II, 

(k léčbě vysokého krevního tlaku) 

cimetidin (na snížení žaludeční kyselosti) 

 

32 

Následující léky mohou snížit účinek přípravku Glubrava na snížení hladiny cukru v krvi. To může 

vést k riziku vzniku hyperglykémie (vysoké hladiny cukru v krvi): 

rifampicin (k léčbě tuberkulózy a dalších infekcí) 

glukokortikoidy (k léčbě alergií a zánětu) 

beta-2 agonisté (k léčbě astmatu) 

léky, které zvyšují tvorbu moči (diuretika k léčbě vysokého krevního tlaku) 

léky, které se používají k léčbě bolesti a zánětu (nesteroidní protizánětlivé léky a inhibitory 

COX-2, jako je ibuprofen a celecoxib) 

 

 

Glubrava s alkoholem 

Během užívání přípravku Glubrava se vyhněte nadměrné konzumaci alkoholu, protože to může 

zvyšovat riziko laktátové acidózy (viz bod „Riziko laktátové acidózy“). 

 

 

Těhotenství a kojení 

 

musíte sdělit svému lékaři, pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo 

plánujete otěhotnět. Pokud jste těhotná, neměla byste tento přípravek užívat. Pokud si přejete 

otěhotnět, lékař Vám doporučí přerušit léčbu tímto přípravkem. 

 

neužívejte tento přípravek, pokud kojíte nebo plánujete kojit své dítě (viz bod „Neužívejte 

přípravek Glubrava“). 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Tento přípravek neovlivní Vaši schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje, buďte však 

opatrný(á), pokud se u Vás objeví poruchy zraku. 

 

 

3. 

Jak se Glubrava užívá 

 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

Doporučená dávka přípravku je jedna tableta dvakrát denně. V případě potřeby Vám lékař může 

naordinovat jiné dávkování. Pokud máte sníženou funkci ledvin, může Vám lékař předepsat nižší 

dávku přípravku, kterou může být nutné podávat ve formě jednosložkových tablet pioglitazonu a 

metforminu. 

Tabletu byste měl(a) spolknout a zapít sklenicí vody. Měl(a) byste užívat tablety s jídlem nebo těsně 

po jídle, abyste snížil(a) příznaky žaludeční nevolnosti. 

 

Pokud dodržujete speciální dietu pro diabetiky, pokračujte v ní i při léčbě přípravkem Glubrava. 

 

Pravidelně sledujte svoji hmotnost, v případě jejího zvýšení to sdělte lékaři. 

 

Lékař Vás v průběhu léčby přípravkem Glubrava bude pravidelně zvát k odběrům krve z důvodů 

kontroly funkce Vašich jater. Alespoň jednou za rok (častěji, pokud jste starší osoba nebo máte 

problémy s ledvinami) Vám lékař zkontroluje správnou funkci ledvin.  

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Glubrava, než jste měl(a) 

Pokud omylem užijete více tablet přípravku nebo přípravek užije dítě nebo někdo jiný, sdělte to 

okamžitě lékaři nebo lékárníkovi. Váš krevní cukr by mohl klesnout pod normální hladinu a tuto 

hladinu lze zvýšit požitím cukru. Doporučuje se nosit s sebou kostku cukru, sladkost, sušenku nebo 

slazený ovocný džus. 

 

33 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Glubrava 

Užívejte přípravek Glubrava každý den, jak Vám bylo předepsáno. Zapomenete-li si dávku vzít, 

zapomenutou dávku vynechte a vezměte si následující dávku jako obvykle. Nezdvojnásobujte 

následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 

 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Glubrava 

K dosažení správného léčebného účinku je třeba přípravek Glubrava užívat každý den. Pokud jste 

přestal(a) užívat přípravek Glubrava, může se zvýšit hladina krevního cukru. Informujte svého lékaře 

dříve, než přestanete lék užívat. 

 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka. 

 

 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého. 

 

U pacientů se vyskytly zejména následující závažné nežádoucí účinky: 

 

Přípravek Glubrava může způsobit velmi vzácný (může postihnout až 1 uživatele z 10 000), ale velmi 

závažný nežádoucí účinek označovaný jako laktátová acidóza (viz bod „Upozornění a opatření“). 

Pokud k tomu dojde, musíte okamžitě ukončit užívání přípravku Glubrava a kontaktovat lékaře 

nebo nejbližší nemocniční pohotovost, protože laktátová acidóza může vést ke kómatu. 

 

U pacientů užívajících přípravek Glubrava byla zaznamenána rakovina močového měchýře, a to s 

frekvencí méně častou (může postihnout až 1 ze 100 lidí). Známky a příznaky zahrnují krev v moči, 

bolest při močení nebo náhlé nucení na močení. Pokud se u Vás vyskytne některý z těchto příznaků, 

informujte o tom co nejdříve svého lékaře. 

 

U pacientů užívajících přípravek Glubrava v kombinaci s inzulínem se také často (může postihnout až 

1 z 10 lidí) vyskytly lokální otoky (edém). Pokud se u Vás tento nežádoucí účinek objeví, sdělte to 

neprodleně svému lékaři. 

 

Zlomeniny kostí se vyskytly často (mohou postihnout až 1 z 10 lidí) u žen užívajících Glubrava a byly 

hlášeny i u mužů (četnost výskytu z dostupných údajů nelze určit) užívajících Glubrava. Pokud 

pozorujete takové nežádoucí účinky, poraďte se co nejdříve se svým lékařem. 

 

U pacientů užívajících přípravek Glubrava bylo také hlášeno rozmazané vidění v důsledku otoku 

(nebo přítomnosti tekutiny) v zadní části oka (makulární edém) (četnost výskytu nelze z dostupných 

údajů určit). Pokud se u Vás tento příznak objeví poprvé, sdělte to neprodleně svému lékaři. Také 

pokud již máte rozmazané vidění a tento příznak se zhorší, sdělte to neprodleně svému lékaři. 

 

U pacientů užívajících přípravek Glubrava byly hlášeny alergické reakce s četností výskytu „není 

známo“ (nelze ji z dostupných údajů určit).  

Přestaňte užívat tento léčivý přípravek a vyhledejte okamžitě svého lékaře, pokud se u Vás vyskytne 

závažná alergická reakce včetně kopřivky, otoku tváře, rtů, jazyka nebo krku, který může způsobit 

dechové nebo polykací obtíže. 

 

Následující nežádoucí účinky se vyskytly u některých pacientů užívajících přípravek Glubrava. 

 

34 

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí) 

bolest břicha 

pocit nevolnosti 

zvracení 

průjem 

ztráta chuti k jídlu 

 

Časté 

zvýšení tělesné hmotnosti 

bolest hlavy 

infekce dýchacího ústrojí 

poruchy zraku 

bolest kloubů 

impotence 

krev v moči 

chudokrevnost (anémie) 

pocit necitlivosti 

poruchy chuti 

 

Méně časté 

zánět vedlejších dutin nosních (sinusitida) 

nadýmání 

nespavost (insomnie) 

 

Velmi vzácné 

snížení hladiny vitamínu B12 v krvi 

zčervenání kůže 

svědění kůže 

vystouplá a svědivá vyrážka (kopřivka) 

 

Není známo 

zánět jater (hepatitida) 

játra nepracují tak, jak by měla (změny hladiny jaterních enzymů) 

 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 

nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

 

 

5. 

Jak přípravek Glubrava uchovávat 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“ 

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 

 

 

35 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co přípravek Glubrava obsahuje 

Léčivými látkami jsou pioglitazonum a metformini hydrochloridum. Jedna tableta obsahuje 

pioglitazonum 15 mg (ve formě pioglitazoni hydrochloridum) a metformini hydrochloridum 

850 mg. 

Dalšími složkami jsou mikrokrystalická celulóza, povidon (K 30), sodná sůl kroskarmelózy, 

magnesium-stearát, hypromelóza, makrogol 8000, mastek a oxid titaničitý (E171). 

 

Jak přípravek Glubrava vypadá a co obsahuje toto balení 

Potahované tablety (tablety) jsou bílé až téměř bílé, podlouhlé, konvexní, s vyraženým „15/850“ na 

jedné straně a „4833M“ na straně druhé. Dodávají se v Al/Al blistrech po 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 

nebo 180 tabletách. 

 

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci:  

Takeda Pharma A/S,  

Dybendal Alle 10,  

2630 Taastrup,  

Dánsko. 

 

Výrobce:  

Takeda Ireland Limited, Bray Business Park, Kilruddery, County Wicklow, Irsko  

Delpharm Novara S.r.l, Via Crosa, 86, I-28065 Cerano (NO), Itálie 

Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Španělsko 

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 

 

België/Belgique/Belgien 

Takeda Belgium 

Tél/Tel: +32 2 464 06 11 

takeda-belgium@takeda.com

 

 

Lietuva 

Takeda UAB 

Tel: +370 521 09 070 

lt-info@takeda.com

 

 

България 

Такеда България 

Тел.: + 359 2 958 27 36; + 359 2 958 15 29 

 

Luxembourg/Luxemburg 

Takeda Belgium 

Tél/Tel: +32 2 464 06 11 

takeda-belgium@takeda.com

 

 

Česká republika 

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o. 

Tel: + 420 234 722 722  

Magyarország 

Takeda Pharma Kft. 

Tel: +361 2707030 

 

Danmark 

Takeda Pharma A/S 

Tlf: +45 46 77 11 11 

 

Malta 

Takeda Italia S.p.A. 

Tel: +39 06 502601 

 

Deutschland 

Takeda GmbH 

Tel: 0800 825 3325 

medinfo@takeda.de

 

 

Nederland 

Takeda Nederland bv 

Tel: +31 23 56 68 777 

 

Eesti 

Takeda Pharma AS 

Tel: +372 6177 669 

info@takeda.ee

 

 

Norge 

Takeda AS 

Tlf: +47 6676 3030 

infonorge@takeda.com

 

 

36 

Ελλάδα 

TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε 

Τηλ: +30 210 6387800 

gr.info@takeda.com

 

 

Österreich 

Takeda Pharma Ges.m.b.H 

Tel: +43(0)800 20 80 50 

 

España 

Takeda Farmacéutica España S.A.  

Tel: +34 917 14 99 00 

spain@takeda.com

 

 

Polska 

Takeda Polska Sp. z o.o. 

Tel.: +48 22 608 13 00  

 

France 

Takeda France 

Tél: +33 1 46 25 16 16 

 

Portugal 

Takeda - Farmacêuticos Portugal, Lda. 

Tel: + 351 21 120 1457 

 

Hrvatska 

Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o 

Tel: +385 1 377 88 96 

 

România 

Takeda Pharmaceuticals SRL 

Tel: +40 21 335 03 91 

 

Ireland 

Takeda Products Ireland Limited 

Tel: +353 (0) 1 6420021 

 

Slovenija 

Takeda GmbH, Podružnica Slovenija 

Tel: +386 (0) 59 082 480 

 

Ísland 

Vistor hf. 

Sími: +354 535 7000 

vistor@vistor.is

 

 

Slovenská republika 

Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. 

Tel: +421 (2) 20 602 600 

 

Italia 

Takeda Italia S.p.A. 

Tel: +39 06 502601 

 

Suomi/Finland 

Takeda Oy 

Puh/Tel: +358 20 746 5000 

 

Κύπρος 

Takeda Pharma A/S 

Τηλ: +45 46 77 11 11 

 

Sverige 

Takeda Pharma AB 

Tel: +46 8 731 28 00 

infosweden@takeda.com

 

 

Latvija 

Takeda Latvia SIA 

Tel: +371 67840082 

 

United Kingdom 

Takeda UK Ltd 

Tel: +44 (0)1628 537 900 

 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována  

 

Další zdroje informací 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky 

http://www.ema.europa.eu

 

 

 

Recenze

Recenze produktu GLUBRAVA 56 Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu GLUBRAVA 56 Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám