Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na močové a pohlavní ústrojí » Gynekologické léky na předpis

GLOBULUS C.NATR.TETRAB. 0.6 CSC 100X0.6GM Pesar - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13061

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: VAKOS XT
Kód výrobku: 13061
Kód EAN: 8595047100087
Kód SÚKL: 84475
Držitel rozhodnutí: VAKOS XT
Přípravek se používá při infekčních zánětech pochvy (Fluor vaginalis) způsobených mikroorganismy, především kvasinkami. Rovněž je ho možno použít k úpravě poševní mikroflory. Přípravek je vhodný pro dospělé ženy, mladistvé i těhotné.

Příbalový leták

1/3 

 

sp.zn. sukls213196/2014 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6  CSC 

natrii tetraboras decahydricus 

vaginální kuličky 

 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6  CSC a k čemu se používá 

2. 

Čemu  musíte  věnovat  pozornost,  než  začnete  GLOBULUS  CUM  NATRIO  TETRABORICO 
0,6  CSC používat 

3. 

Jak se GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6  CSC používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6  CSC uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1.  

Co je GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6  CSC a k čemu se používá 

 
Přípravek se používá k léčbě onemocnění pochvy vyvolaných přemnožením kvasinek rodu Candida. 
Léčivá  látka  přípravku  je  mírné  lokální  antiseptikum,  které  ovlivňuje  pH  v pochvě  a  tím  umožňuje 
obnovení přirozené poševní mikroflóry. 
Bez porady s lékařem mohou přípravek užívat ženy a dívky od 16 let. 
 
Hlavními příznaky kvasinkové infekce pochvy jsou: 

-  zarudnutí a pocity pálení a svědění v oblasti pochvy a vulvy 
-  zduření a bolestivost tkání pochvy a vulvy 
-  výtok z pochvy (bílý, bez zápachu, hrudkovitý, konzistencí připomíná tvaroh) 

 
K nejčastějším příčinám vzniku akutní kvasinkové infekce patří: 

-  léčba antibiotiky 
-  nošení nevhodného spodního prádla 
-  koupání ve znečištěné vodě 
-  užívání hormonální antikoncepce s vysokou dávkou estrogenů 
-  nadměrná konzumace sladkostí 
-  cukrovka 

 
Další infekci lze předcházet dodržováním následujících opatření: 

-  vyvarujte  se  častého  nošení  těsných  spodních  kalhotek  ze  syntetických  materiálů 

a přiléhavých kalhot 

-  ke každodenní hygieně používejte mýdla s nižším pH, ne silně parfémovaná 
-  otírejte se toaletním papírem zpředu dozadu, ne naopak 

 
 

2/3 

 

2.  

Čemu  musíte  věnovat  pozornost,  než  začnete  GLOBULUS  CUM  NATRIO 
TETRABORICO 0,6  CSC používat 

 
Nepoužívejte přípravek GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6  CSC  

-  jestliže jste přecitlivělá na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku. 

 
Další léčivé přípravky a přípravek GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6  CSC 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala 
nebo které možná budete užívat. 
Interakce  dosud  nejsou  známy.  Bez  porady  s lékařem  neužívejte  jiné  přípravky  určené  k podání 
do pochvy. 
 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.  
Tento přípravek nesmí používat kojící matky.  
Těhotné ženy mohou tento přípravek používat pouze na doporučení lékaře. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Tento přípravek nemá vliv na schopnost řídit motorová vozidla ani na schopnost obsluhovat stroje. 
 
 
3.  

Jak se GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6  CSC používá 

 
Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
V době  menstruace  je  používání  přípravku  nevhodné.  Léčba  by  měla  být  ukončena  před  začátkem 
menstruace. 
 
Zavádí  se  jedna  vaginální  kulička  1  x  denně,  obvykle  na  noc  hluboko  do  pochvy,  nejlépe  v poloze 
na zádech,  po  dobu  6  –  10  dnů.  Lékař  může  zvýšit  dávkování  na  2  vaginální  kuličky  denně 
a prodloužit délku užívání až na 10 dní. 
Vždy  používejte  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře,  které  se  mohou  částečně  lišit 
od doporučení v této příbalové informaci. 
 
K zabránění opakované infekce by měl místní léčbu podstoupit i sexuální partner, a to nejen když má 
příznaky infekce, např. svědění, zarudnutí. 
 
Jestliže jste použila více přípravku GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6  CSC 
Jestliže  jste  použila  více  než  1  vaginální  kuličku  (nebo  v případě  požití  přípravku  ústy  nebo  požití 
přípravku dítětem), doporučujeme vám poradit se s lékařem nebo lékárníkem. 
 
Jestliže  jste  zapomněla  použít  přípravek  GLOBULUS  CUM  NATRIO  TETRABORICO  0,6  
CSC 
Pokračujte  normálně  až  další  pravidelnou  dávkou.  Nezdvojujte  následující  dávku,  abyste  nahradila 
vynechanou dávku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4.  

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého.  
 

3/3 

 

Přípravek  je  obvykle  dobře  snášen.  Vzácně  se  může  vyskytnout  přecitlivělost  na  některou  složku 
přípravku. Tato přecitlivělost se projevuje místně, a to pocitem mírné palčivosti. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5.  

Jak GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6  CSC uchovávat 

 
Uchovávejte při teplotě do 20 °C, v původním vnitřním obalu a v krabičce, aby byl přípravek chráněn 
před světlem a vlhkostí. 
Z důvodu  snadnějšího  zavádění  přípravku  doporučujeme  vaginální  kuličky  před  použitím  uchovávat 
v chladničce při teplotě asi +5 °C. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  stripu a  na  krabičce.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6.  

Obsah balení a další informace 

 
Co GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6  CSC obsahuje 
Léčivou  látkou  je  tetraboritan  sodný  dekahydrát.  Jedna  vaginální  globule  obsahuje  600  mg  natrii 
tetraboras decahydricus. 
Pomocnými látkami jsou: glycerol 85%, želatina, methylparaben, propylparaben, čištěná voda. 
 
Jak GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6  CSC vypadá a co obsahuje toto balení 
Průsvitné, nažloutlé až světle žluté globule neporušeného hladkého povrchu, torpédovitého tvaru. 
Balení obsahuje 100, 500 nebo 1000 vaginálních kuliček. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
VAKOS XT a.s., Pernerova 28a, 186 00 Praha 8, Česká republika 
Tel.: 224 817 862 
Fax: 222 327 126 
www.vakosxt.cz 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u držitele rozhodnutí o registraci. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 9.2.2015.  

Recenze

Recenze produktu GLOBULUS C.NATR.TETRAB. 0.6 CSC 100X0.6GM Pesar

Diskuze

Diskuze k produktu GLOBULUS C.NATR.TETRAB. 0.6 CSC 100X0.6GM Pesar

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám