Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na cukrovku

GLIMEPIRID-RATIOPHARM 2 MG 60X2MG Tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 43871

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Kód výrobku: 43871
Kód EAN:
Kód SÚKL: 44735
Držitel rozhodnutí: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Glimepirid-ratiopharm se užívá při léčbě diabetes mellitus 2. typu (cukrovky nezávislé na inzulínu, která vzniká spíše u starších, mnohdy obézních pacientů), pokud selhala jiná opatření, jako dieta, fyzická aktivita nebo snížení tělesné hmotnosti. Glimepirid-ratiopharm se může užívat v kombinaci s inzulínem nebo metforminem (jiná antidiabetika).

Příbalový leták

1/9 

Sp.zn. sukls176567/2013 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

GLIMEPIRID-RATIOPHARM 2 mg 
GLIMEPIRID-RATIOPHARM 3 mg 

 

tablety 

(Glimepiridum) 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4.  

 
Co naleznete v této příbalové informaci
1. 

Co je Glimepirid-ratiopharm a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Glimepirid-ratiopharm užívat 

3. 

Jak se Glimepirid-ratiopharm užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Glimepirid-ratiopharm uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
 
1. 

Co je Glimepirid-ratiopharm a k čemu se používá 

 
 

Glimepirid-ratiopharm je léčivý přípravek, který po perorálním podání (spolknutí tablety) snižuje 
hladinu cukru v krvi. Patří do skupiny látek snižujících hladinu cukru v krvi, tzv. derivátů 
sulfonylurey. Účinek přípravku Glimepirid-ratiopharm spočívá ve zvýšení množství inzulínu 
uvolněného ze slinivky břišní. Inzulin pak snižuje hladinu cukru v krvi. 
K čemu se Glimepirid-ratiopharm používá 

Glimepirid-ratiopharm se užívá k léčbě některých forem cukrovky (diabetes mellitus 2. typu) v 
případech, kdy nelze dostat hladinu cukru v krvi pod kontrolu jen pomocí diety, cvičení a snížením 
tělesné hmotnosti. 

 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Glimepirid-ratiopharm užívat 

 
Neužívejte Glimepirid-ratiopharm a informujte svého lékaře: 

 

jestliže  jste  alergický(á)  na  glimepirid  nebo  jiné  deriváty  sulfonylurey  (látky  jako  je  např. 
glibenklamid, které se užívají na snížení hladiny cukru v krvi) nebo na sulfonamidy (látky jako 
je např. sulfomethoxazol, které se používají k léčbě bakteriálních infekcí) nebo na kteroukoliv 
další složku tohoto přípravku  (uvedenou v bodě 6).  

pokud máte tzv. inzulin dependentní cukrovku (diabetes mellitus 1. typu).  

2/9 

pokud máte diabetickou ketoacidózu (komplikace diabetu, kdy je v organismu zvýšena hladina 
kyselin  a  můžete  mít  některý  z  následujících  příznaků:  únava,  nevolnost  (pocit  na  zvracení), 
časté močení a strnulost svalů).  

v případě diabetického kómatu.  

jestliže máte závažné onemocnění ledvin.  

jestliže máte závažné onemocnění jater. 

 Neužívejte tento léčivý přípravek, pokud se Vás některý z výše uvedených bodů týká. Pokud si nejste 
jist(a), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem předtím, než začnete Glimepirid-ratiopharm 
užívat. 

Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Glimepirid-ratiopharm se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, 
pokud: 

 

se zotavujete po úrazu, operaci, infekčním horečnatém onemocnění, nebo z jiné formy stresu, 

informujte o tom lékaře, protože může být nutné dočasně upravit Vaši léčbu;  

 

máte závažnou poruchu funkce jater nebo ledvin. 

Pokud si nejste jist(a), zda se Vás výše uvedené týká, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem 
předtím, než začnete Glimepirid-ratiopharm užívat. 

U pacientů, kteří mají nedostatečnost enzymu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy, může dojít ke snížení 
hladiny hemoglobinu a k rozpadu červených krvinek (hemolytická anémie). 

K dispozici jsou pouze omezené údaje o použití přípravku Glimepirid-ratiopharm u pacientů mladších 
18 let. Proto se těmto pacientům nedoporučuje Glimepirid-ratiopharm užívat. 

Důležité informace o hypoglykémii (nízká hladina cukru v krvi) 

Pokud užíváte Glimepirid-ratiopharm, může se u Vás vyskytnout hypoglykémie (nízká hladina cukru 
v krvi). Přečtěte si prosím níže další informace o hypoglykémii, jejích příznacích a léčbě. 

Následující faktory mohou zvýšit riziko, že se dostanete do hypoglykémie: 

 

podvýživa, nepravidelná doba jídla, vynechání jídla nebo odložení doby jídla nebo hladovění 

po určitou dobu;  

 

změna diety;  

 

užití větší než potřebné dávky přípravku Glimepirid-ratiopharm;  

 

snížená funkce ledvin;  

 

závažné onemocnění jater;  

 

některá onemocnění zejména hormonální povahy (např. poruchy funkce štítné žlázy, hypofýzy 

nebo kůry nadledvin);  

 

pití alkoholu (především pokud současně vynecháte jídlo);  

 

užívání  některých  dalších  léků  (viz  níže  "Další  přípravky  a  přípravek  Glimepirid-

ratiopharm“");  

 

zvýšená  fyzická  aktivita  (cvičení)  a  současně  nedostatečný  příjem  potravy  nebo  jídlo 

obsahující méně sacharidů než obvykle. 

Příznaky hypoglykémie zahrnují: 

3/9 

 

vlčí  hlad,  bolest  hlavy,  nevolnost,  zvracení,  netečnost,  ospalost,  poruchy  spánku,  neklid, 

agresivitu, poruchy koncentrace, poruchu ostražitosti a reaktivity, deprese, zmatenost, poruchy 
řeči  a  zraku,  poruchy  artikulace,  třes,  částečnou  neschopnost  pohnout  některou  částí  těla, 
poruchy čití, točení hlavy, bezmocnost;  

 

další  příznaky,  které  se  mohou  vyskytnout:  pocení,  chladná  a  vlhká  kůže,  úzkost,  zvýšená 

tepová frekvence, zvýšený krevní tlak, bušení srdce, náhlá silná bolest na hrudi, která se může 
radiálně šířit (angina pectoris a srdeční arytmie). 

Bude-li hladina cukru dále klesat, může nastat výrazná zmatenost (delirium), křeče, ztráta 
sebekontroly, mělké dýchání a zpomalení tepu a můžete upadnout do bezvědomí. Klinický obraz těžké 
hypoglykémie může připomínat cévní mozkovou příhodu. 

Léčba hypoglykémie: 

Ve většině případů příznaky nízké hladiny cukru v krvi rychle ustoupí, když sníte cukr v libovolné 
formě, tj. kostky cukru, sladký džus, oslazený čaj apod. 

Proto byste měl(a) vždy nosit nějaký cukr s sebou (např. kostky cukru). Mějte na paměti, že umělá 
sladidla nejsou v tomto případě účinná. Prosím kontaktujte svého lékaře nebo zajděte do nemocnice, 
pokud máte pocit, že sníst kostku cukru Vám nepomáhá, nebo pokud se příznaky hypoglykémie 
vracejí. 

Laboratorní testy 

Hladina cukru v krvi i moči musí být pravidelně kontrolována. Váš lékař může rovněž nařídit krevní 
testy pro kontrolu počtu Vašich krvinek a pro kontrolu funkce Vašich jater. 

 
 
 
Další léčivé přípravky a Glimepirid-ratiopharm 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

Váš lékař může považovat za nutné změnit Vám dávkování přípravku Glimepirid-ratiopharm, pokud 
užíváte některé jiné léky, které mohou zesilovat nebo zeslabovat účinky přípravku Glimepirid-
ratiopharm na hladinu cukru v krvi. 

Následující léčivé přípravky mohou zesilovat účinek přípravku Glimepirid-ratiopharm. To může vést k 
riziku hypoglykémie (nízké hladiny cukru v krvi). 

 

Další léčivé přípravky k léčbě cukrovky (např. inzulin nebo metformin).  

 

Léčivé  přípravky  používané  k  léčbě  bolesti  a  zánětu  (fenylbutazon,  azapropazon  a 

oxyfenbutazon, léky s obsahem kyseliny acetylsalicylové).  

 

Léčivé  přípravky  používané  k  léčbě  infekcí  močového  traktu  (např.  některé  dlouhodobě 

působící sulfonamidy).  

 

Léčivé  přípravky  používané  k  léčbě  bakteriálních  a  mykotických  infekcí  (tetracykliny, 

chloramfenikol, flukonazol, mikonazol, chinolony a klarithromycin).  

 

Léčivé přípravky zabraňující srážení krve (látky odvozené od kumarinu, např. warfarin).  

 

Léčivé přípravky podporující nárůst svalové hmoty (anabolika).  

 

Léčivé přípravky používané jako terapie nahrazující mužské pohlavní hormony.  

 

Léčivé přípravky používané k léčbě deprese (fluoxetin, inhibitory MAO).  

4/9 

 

Léčivé přípravky používané k léčbě srdeční dysrytmie (disopyramid). 

 

Léčivé přípravky snižující vysokou hladinu cholesterolu (fibráty).  

 

Léčivé přípravky snižující vysoký krevní tlak (ACE inhibitory).  

 

 

 

Léčivé přípravky používané k léčbě dny (alopurinol, probenecid, sulfinpyrazon).  

 

Léčivé  přípravky  používané  k  léčbě  nádorových  onemocnění  (cyklofosfamid,  ifosfamid, 

trofosfamid).  

 

Léčivé přípravky používané ke snižování tělesné hmotnosti (fenfluramin).  

 

Léčivé  přípravky  podporující  průtok  krve  cévním  řečištěm,  které  se  podávají  ve  vysokých 

dávkách formou infúze do žíly (pentoxifylin).  

 

Léčivé přípravky používané k léčbě alergií jako je senná rýma (tritochalin).  

 

Léčivé  přípravky  používané  k  léčbě  vysokého  krevního  tlaku,  srdečního  selhání  nebo 

prostatických symptomů (sympatolytika). 

Následující léčivé přípravky mohou zeslabovat účinek přípravku Glimepirid-ratiopharm. To může 

vést k riziku hyperglykémie (vysoké hladiny cukru v krvi). 

 

Léčivé přípravky obsahující ženské pohlavní hormony (estrogeny a progestogeny).  

 

Léčivé přípravky podporující tvorbu moči (thiazidová diuretika).  

 

Léčivé přípravky stimulující štítnou žlázu (např. levotyroxin).  

 

Léčivé přípravky používané k léčbě alergií a zánětu (glukokortikoidy).  

 

Léčivé  přípravky  používané  k  léčbě  závažných  mentálních  poruch  (chlorpromazin  a  ostatní 

fenothiazinové deriváty).  

 

Léčivé  přípravky  používané  ke  zrychlení  srdeční  činnosti,  k  léčbě  astmatu  nebo 

neprůchodného  nosu,  kašle  a  nachlazení,  ke  snižování  hmotnosti  nebo užívané při akutních, 
život ohrožujících stavech (adrenalin a sympatomimetika).  

 

Léčivé přípravky používané k léčbě vysoké hladiny cholesterolu (kyselina nikotinová).  

 

Léčivé přípravky používané k léčbě zácpy, pokud jsou užívány dlouhodobě (laxativa).  

 

Léčivé přípravky používané k léčbě záchvatů (fenytoin).  

 

Léčivé přípravky používané k léčbě nervozity a problémů se spaním (barbituráty).  

 

Léčivé přípravky používané k léčbě vysokého nitroočního tlaku (acetazolamid).  

 

Léčivé přípravky používané k léčbě vysokého krevního tlaku nebo snižující hladinu cukru v 

krvi (diazoxid).  

 

Léčivé přípravky používané k léčbě infekcí, tuberkulózy (rifampicin).  

 

Léčivé přípravky používané k léčbě závažné nízké hladiny cukru v krvi (glukagon). 

Následující léčivé přípravky mohou zeslabovat nebo zesilovat účinek přípravku Glimepirid-

ratiopharm: 

 

Léčivé přípravky používané k léčbě žaludečních vředů (tzv. H

2

 antagonisté).  

5/9 

 

Léčivé  přípravky  používané  k  léčbě  vysokého  krevního  tlaku  nebo  selhání  srdce  (beta-

blokátory,  klonidin,  guanetidin  a  reserpin).  Tyto  látky  mohou  překrývat  příznaky 
hypoglykémie, proto pokud je užíváte, postupujte obzvlášť opatrně. 

Glimepirid-ratiopharm může zvyšovat nebo zeslabovat účinnost následujících látek: 

 

Léčivé  přípravky  zabraňující  srážení  krve  (látky  odvozené  od  kumarinu,  jako  je  např. 

warfarin). 

 
Přípravek Glimepirid-ratiopharm s jídlem a pitím 

Pití alkoholu může nepředvídatelně zesílit nebo zeslabit účinek přípravku Glimepirid-ratiopharm, 
který spočívá ve snížení hladiny cukru v krvi. 

 
Těhotenství a kojení 
 
Těhotenství 
Glimepirid-ratiopharm nesmí být podáván v těhotenství. Pokud si myslíte, že jste těhotná, můžete být 
těhotná nebo pokud plánujete otěhotnět, řekněte to svému lékaři. 
 
Kojení 
Glimepirid-ratiopharm zřejmě přechází při kojení do mateřského mléka. Glimepirid-ratiopharm nesmí 
užívat kojící ženy. 
 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Pokud máte vysokou (hyperglykémie) nebo nízkou (hypoglykémie) hladinu cukru v krvi nebo pokud 
dojde za těchto okolností k poruchám vidění, může být narušena Vaše schopnost koncentrace a reakce. 
Mějte na paměti, že můžete ohrozit sebe i ostatní (např. pokud budete řídit nebo obsluhovat přístroje 
nebo stroje). Zeptejte se lékaře, jestli můžete řídit auto, pokud: 

 

máte časté epizody hypoglykémie;  

 

jsou u Vás varovné signály nastupující hypoglykémie slabé anebo zcela chybějí. 

 
Přípravek Glimepirid-ratiopharm obsahuje laktózu 
Pokud  je  Vám  známo,  že  trpíte  nesnášenlivostí  některých  cukrů,  poraďte  se  se  svým  lékařem,  než 
začnete přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se Glimepirid-ratiopharm užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

Užívání přípravku Glimepirid-ratiopharm 

  Glimepirid-ratiopharm se užívá bezprostředně před nebo společně s prvním hlavním jídlem dne 

(obvykle se snídaní). Jestliže nesnídáte, měl(a) byste užívat tento lék tak, jak Vám předepsal 
lékař. Během užívání přípravku Glimepirid-ratiopharm je důležité nevynechávat žádné hlavní 
jídlo. 

  Tablety spolkněte a zapijte je alespoň polovinou sklenice vody. Nedrťte je ani nežvýkejte. 

Kolik přípravku Glimepirid-ratiopharm máte užít 

6/9 

Dávka přípravku Glimepirid-ratiopharm závisí na Vaší potřebě, onemocnění a výsledcích testů z krve 
a z moči, kterými se stanoví hladina cukru; dávku určí Váš lékař. Neužívejte více přípravku 
Glimepirid-ratiopharm, než kolik Vám lékař předepsal. 

 

Obvyklá úvodní dávka je jedna tableta přípravku Glimepirid-ratiopharm 1 mg jednou denně. 

 

V případě potřeby může lékař dávku zvyšovat v intervalu jednoho až dvou týdnů. 

 

Maximální doporučená dávka je 6 mg přípravku Glimepirid-ratiopharm za den. 

 

Je možné nasadit také kombinovanou léčbu glimepiridem a metforminem nebo glimepiridem a 
inzulínem. V tomto případě lékař individuálně stanoví správnou dávku glimepiridu, 
metforminu, nebo inzulínu, která je pro Vás vhodná. 

 

Pokud se změní Vaše tělesná hmotnost, pokud změníte životní styl nebo jste ve stresu, může být 
zapotřebí dávku přípravku Glimepirid-ratiopharm upravit, proto informujte svého lékaře. 

 

Pokud se Vám zdá účinek přípravku Glimepirid-ratiopharm příliš silný nebo příliš slabý, 
neměňte sami dávku, ale poraďte se s lékařem. 

 
Glimepirid-ratiopharm 2 mg, 3 mg tablety: 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Glimepirid-ratiopharm, než jste měl(a) 
V případě, že užijete dávku navíc nebo příliš mnoho přípravku Glimepirid-ratiopharm, hrozí riziko 
hypoglykémie (příznaky hypoglykémie viz bod 2 –„Upozornění a opatření“), a proto máte ihned 
zkonzumovat nějaký cukr (např. malou kostku cukru, sladký džus, oslazený čaj) a poté hned 
informujte svého lékaře. Při léčbě hypoglykémie u dětí, které náhodně požily tento přípravek, se musí 
důsledně kontrolovat množství podaného cukru, aby se předešlo možnému vzniku nebezpečné 
hyperglykémie. Osobám v bezvědomí se nesmí podávat jídlo ani pití. 

Vzhledem k tomu, že hypoglykemický stav může nějakou dobu přetrvávat, je velmi důležité 
kontrolovat pacienta, dokud nebezpečí zcela nepomine. Jako preventivní opatření může být nutná 
hospitalizace. Ukažte lékaři balení přípravku nebo zbývající tablety, aby věděl, jaký přípravek byl 
požit. 

Závažné případy hypoglykémie provázené bezvědomím a vážnými neurologickými potížemi vyžadují 
rychlý lékařský zásah, okamžitou léčbu a hospitalizaci. Je třeba zajistit, aby vždy byla k dispozici 
předem informovaná osoba, která může v případě nutnosti přivolat lékaře. 

 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Glimepirid-ratiopharm 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat Glimepirid-ratiopharm 
Pokud jste přerušil(a) nebo ukončil(a) léčbu, buďte připraven(a) na to, že hladina Vašeho cukru v krvi 
už nebude dále snižována anebo že se Vaše nemoc zase zhorší. Pokračujte v užívání přípravku 
Glimepirid-ratiopharm, dokud Vám lékař neřekne jinak. 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 

 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

7/9 

Informujte okamžitě svého lékaře, pokud se u Vás vyskytne některý z následujících příznaků: 

 

Alergická reakce (včetně zánětu žil, často ve spojení s vyrážkou), která se může rozvinout do 

závažné alergické reakce spojené s dýchacími obtížemi, poklesem krevního tlaku a někdy i se 
šokem  

 

Abnormální  funkce  jater  včetně  zežloutnutí  kůže  a  očí  (žloutenka),  poruchu  odtoku  žluči 

(městnání žluči), zánětem jater (hepatitidou) nebo selháním jater.  

 

Alergie  (přecitlivělost)  kůže,  která  se  projeví  svěděním,  vyrážkou,  kopřivkou  a  zvýšenou 

citlivostí na sluneční záření. Z alergické reakce mírného stupně někdy může vzniknout alergie 
závažná.  

 

Závažná hypoglykémie včetně ztráty vědomí, záchvatů nebo kómatu. 

Během užívání přípravku Glimepirid-ratiopharm se u některých pacientů vyskytly následující 
nežádoucí účinky: 

Vzácně se vyskytující nežádoucí účinky (postihují  1 až 10 pacientů z 10000) 

 

Snížení  hladiny  cukru  pod  normální  hodnotu  (hypoglykémie)  (viz  bod  2  –„Upozornění  a 

opatření“).  

 

Pokles počtu krevních buněk:  

 

krevních destiček (možnost zvýšení rizika krvácení nebo vzniku modřin);  

 

bílých krvinek (zvýšená pravděpodobnost infekcí);  

 

červených krvinek (může se objevit bledost kůže, slabost a zadýchávání). 

Tyto potíže se obvykle upraví po vysazení přípravku Glimepirid-ratiopharm. 

Velmi vzácně se vyskytující nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10000) 

 

Alergické  reakce  (včetně  zánětu  žil,  často  s  kožní  vyrážkou),  z  nichž  se  mohou  vyvinout 

závažné  alergické  reakce  zahrnující  potíže  s  dýcháním  a  pokles  krevního  tlaku  v  některých 
případech  přecházející  do  šoku.  Pokud  zaznamenáte  některý  z  těchto  příznaků,  okamžitě 
kontaktujte lékaře
.  

 

Abnormální  funkce  jater  včetně  zežloutnutí  kůže  a  očí  (žloutenka),  porucha  odtoku  žluči 

(městnání žluči), zánět jater (hepatitida) nebo selhání jater. Pokud zaznamenáte některý z těchto 
příznaků, okamžitě kontaktujte lékaře.  

 

Pocity na zvracení nebo nevolnost, průjem, pocity plnosti nebo nadýmání a bolesti břicha.  

 

Snížené množství sodíku v krvi (prokáže se krevními testy). 

Ostatní nežádoucí účinky zahrnují: 

 

Kožní projevy alergie (přecitlivělosti), jako je svědění, vyrážka, kopřivka a zvýšená citlivost 

na sluneční záření. Některé mírné alergické reakce se mohou stát závažnými, s příznaky jako 
jsou potíže s polykáním nebo dýcháním, otok rtů, hrdla a jazyka. Pokud zaznamenáte některý 
z těchto nežádoucích účinků, okamžitě kontaktujte lékaře.  

 

Alergickou reakci na deriváty sulfonylurey, sulfonamidy nebo příbuzné skupiny látek.  

 

Problémy se zrakem, které mohou nastat na začátku léčby přípravkem Glimepirid-ratiopharm. 

Souvisí se změnou hladiny cukru v krvi a měly by se brzy zlepšit.  

 

Zvýšené hladiny jaterních enzymů. 

8/9 

 

Výrazné  snížení  počtu  krevních  destiček  s krvácením  do  pokožky  a  sliznice 

(trombocytopenická purpura). 


Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. Nahlášením 

nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak Glimepirid-ratiopharm uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek

 

po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce. Doba 

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 
Glimepirid-ratiopharm 2 mg, 3 mg tablety: 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 

 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

Co Glimepirid-ratiopharm obsahuje 
 

Léčivou látkou je glimepiridum. Jedna tableta obsahuje 2 mg nebo 3 mg glimepiridu. 

Pomocnými látkami jsou: 
Tablety 2 mg: monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), 
povidon  K30,  polysorbát  80,  mastek,  magnesium-stearát,  žlutý  oxid  železitý,  hlinitý  lak 
indigokarmínu.  
Tablety 3 mg: monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), 
povidon K30, polysorbát 80, mastek, magnesium-stearát, žlutý oxid železitý (E172). 

 
Jak Glimepirid-ratiopharm vypadá a co obsahuje toto balení 

Glimepirid-ratiopharm  2  mg:  zelená,  oválná,  plochá  nepotahovaná  tableta  s  půlicí  rýhou  na  jedné 
straně. 

Glimepirid-ratiopharm 3 mg: světle žlutá, oválná, plochá nepotahovaná tableta s půlicí rýhou na jedné 
straně. 
 

Velikost balení: 

Tablety 2 mg a 3 mg: 

PVC/PVDC/Al blistr. 

Velikost balení: 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 a 120 tablet. 

 

10x1, 20x1, 30x1, 50x1, 60x1, 90x1, 100x1 a 120x1 tableta. 

 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 

9/9 

 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo 
 
Výrobce 
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 14.2.2014 
 
 
 

Recenze

Recenze produktu GLIMEPIRID-RATIOPHARM 2 MG 60X2MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu GLIMEPIRID-RATIOPHARM 2 MG 60X2MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám