Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

GIONA EASYHALER 100 200DÁVEK+P Prášek k inhal. - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 137298

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ORION PHARMA A/S (ERCOPHARM LTD), KVISTGARD
Kód výrobku: 137298
Kód EAN: 6432100007155
Kód SÚKL: 31573
Držitel rozhodnutí: ORION PHARMA A/S (ERCOPHARM LTD), KVISTGARD

Příbalový leták

 

sp.zn.sukls200770/2017 
 
 

Příbalová informace: Informace pro uživatele 

 

Giona Easyhaler 100 
Giona Easyhaler 200 
Giona Easyhaler 400 

prášek k inhalaci 

budesonidum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 
- Tento přípravek byl předepsán  výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,  
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. Co je přípravek Giona Easyhaler a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Giona Easyhaler používat 
3. Jak se přípravek Giona Easyhaler používá  
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Giona Easyhaler uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 
 
 
1. Co je přípravek Giona Easyhaler a k čemu se používá 
 
Léčivou látkou přípravku  Giona Easyhaler je budesonid. Prášek budesonidu je obsažen v inhalátoru. 
Náustkem inhalátoru budete vdechovat prášek do plic. Budesonid snižuje a zabraňuje otoku a zánětu 
Vašich plic. 
 
Giona Easyhaler je lék preventivní. Je používán k prevenci příznaků astmatu. Patří do skupiny léčiv 
nazývaných kortikosteroidy. 
 
Budesonid NEZASTAVÍ astmatický záchvat, který již začal. Proto budete vždy potřebovat mít u sebe 
rychle účinkující bronchodilatátor (beta

2

 – agonista), přípravek, který rozšíří průdušky. 

 
Účinek budesonidu může být znatelný po několika dnech léčby, ale maximálního účinku dosáhne až 
po  několika  týdnech.  Musíte  používat  přípravek  Giona  Easyhaler  pravidelně,  aby  se  zabránilo 
astmatickému zánětu. Používejte přípravek pravidelně podle pokynů, a to i tehdy, když nemáte žádné 
příznaky.  
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Giona Easyhaler používat 
 
Nepoužívejte přípravek Giona Easyhaler, pokud jste alergický(á) 
- na léčivou látku budesonid, 
-  na  další  složku  tohoto  přípravku  (uvedenou  v  bodě  6),  což  je  laktosa  (obsahující  malé  množství 
mléčných bílkovin). 
 
V tomto případě informujte svého lékaře, který přípravek vymění za jiný. 
 

 

 
Upozornění a opatření  
Informujte lékaře dříve, než začnete přípravek Giona Easyhaler používat, pokud trpíte: 
- plicní tuberkulózou, 
- neléčenou bakteriální, virovou nebo houbovou infekcí v ústech, dýchacích cestách nebo plicích, 
- závažným onemocněním jater. 
 
Pokud se u vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře.

 

 
Po inhalaci Vaší dávky si vypláchněte ústa, aby se zabránilo plísňové infekci v ústech. 
 
Přípravek Giona Easyhaler není doporučen pro děti do 6 let věku. 
 
Další léčivé přípravky a Giona Easyhaler 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo které jste v nedávné době 
užíval(a), včetně léků vydávaných bez předpisu. 
 
Některé léky mohou zvyšovat účinky Giona Easyhaler a pokud tyto léky používáte (včetně některých 
léků na HIV: ritonavir, kobicistat), Váš lékař může rozhodnout, že je třeba Vás pečlivě sledovat.  
 
Informujte lékaře, pokud užíváte: 
- nosní přípravky obsahující kortikosteroidy, 
- tablety obsahující kortikosteroidy, 
- antimykotika (protihoubové léky) obsahující itrakonazol nebo ketokonazol. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná, plánujete těhotenství nebo kojíte, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete 
přípravek  Giona  Easyhaler  používat.  Pro  plod  i  pro  matku  je  důležité  dodržovat  odpovídající  léčbu 
astmatu během těhotenství. Podobně jako při podávání jiných léčiv, je nutné i v  případě budesonidu  
v průběhu těhotenství zvážit potenciální prospěch pro matku a riziko pro plod. Na udržení adekvátní 
kontroly astmatu se má používat nejnižší účinná dávka budesonidu. 
     
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Není známo, že by přípravek Giona Easyhaler ovlivnil schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
Přípravek  Giona  Easyhaler  obsahuje  malé  množství  laktosy,  které  pravděpodobně  nezpůsobí 
problémy, ani pokud trpíte nesnášenlivostí laktosy. Pokud trpíte nesnášenlivostí k některým cukrům, 
informujte o tom svého lékaře dříve, než začnete přípravek používat. 
 
Laktosa obsahuje malé množství mléčných bílkovin, které může způsobit alergické reakce. 
 
 
3. Jak se přípravek Giona Easyhaler používá  
 
Dodržujte pokyny pro zacházení s inhalátorem uvedené na konci této příbalové informace. 
 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Váš lékař Vám předepsal pro Vás vhodnou sílu a dávku přípravku. Pečlivě dodržujte jeho pokyny. 
 
Náhrada tablet s kortikosteroidy přípravkem Giona Easyhaler: 
Informujte  svého  lékaře,  pokud  užíváte  kortikosteroidové  tablety  (např.  kortison)  k léčbě  Vašeho 
astmatu.  
Váš  lékař  může  postupně  snižovat  počet  tablet  a  nakonec  léčbu  tabletami  během  několika  týdnů 
ukončit. Pokud se necítíte v tomto přechodném období dobře, informujte lékaře, ale nepřerušujte léčbu 
přípravkem Giona Easyhaler. 

 

 
Použití u dospělých (včetně starších pacientů) a dospívajících (12 až 17 let): 
- 1 až 2 dávky inhalované ráno a večer, nebo jednou denně večer. 
 
Použití u dětí 6 až 11 let: 
- 1 až 2 dávky inhalované ráno a večer, nebo jednou denně večer. 
 
Při pokračování léčby může Váš lékař po nějakém čase přizpůsobovat dávkování tak, abyste užíval(a) 
co nejnižší účinnou dávku potřebnou pro kontrolu Vašeho astmatu (udržovací dávku). 
 
Pokud je přípravek Giona Easyhaler používán dítětem, ujistěte se, že jej používá správně. 
 
K preventivnímu přípravku Giona Easyhaler musíte používat i bronchodilatátor (k úlevě při akutním 
záchvatu): 
Budesonid  NEZASTAVÍ  astmatický  záchvat,  který  již  začal.  Proto  budete  vždy  potřebovat  při 
akutních  příznacích  astmatu  mít  při  sobě  rychle  účinkující  bronchodilatátor  (beta

2

  –  agonista), 

přípravek, který rozšíří průdušky. 
 
Při pravidelném používání bronchodilatátoru (beta

2

 – agonista) jej musíte inhalovat před přípravkem 

Giona Easyhaler. 
 
Zhoršení příznaků astmatu během léčby: 
Okamžitě informujte lékaře, pokud: 
- se během léčby zhorší sípání nebo pocit tíhy na hrudi, 
- potřebujete bronchodilatátor užívat častěji než dříve, 
- Vám bronchodilatátor nepomáhá tak dobře jako dříve. 
Vaše astma se mohlo zhoršit a můžete potřebovat zvláštní léčbu. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Giona Easyhaler než jste měl(a) 
Jestliže užijete větší dávku nebo více dávek přípravku Giona Easyhaler, oznamte to okamžitě svému 
lékaři. Pokračujte dále v užívání přípravku Giona Easyhaler, pokud lékař nerozhodne jinak. 
Je důležité užívat přípravek podle pokynů lékárníka a lékaře. Nesmíte zvyšovat ani snižovat dávkování 
bez předchozí porady s lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít pravidelnou dávku přípravku Giona Easyhaler 
Pokud  jste  vynechal(a)  dávku,  užijte  ji,  jakmile  si  vzpomenete.  Je-li  již  čas  na  Vaši  další  dávku 
v obvyklou dobu, užijte následující dávku. Nejlépe je užívat přípravek vždy ve stejnou denní dobu. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Giona Easyhaler 
Nepřerušujte  používání přípravku bez  konzultace s lékařem. Pokud užívání přerušíte náhle, může se 
Vaše astma zhoršit. 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka 
nebo zdravotní sestry. 
 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Časté nežádoucí účinky (postihují až 1 z 10 pacientů):  
Dráždění  v krku,  potíže  s polykáním,  kašel  nebo  kvasinková  infekce  (moučnivka)  v ústech  nebo 
v krku.  Pokud  se  u  Vás  některé  z těchto  příznaků  objeví,  nepřerušujte  užívání  přípravku  Giona 
Easyhaler a řekněte to svému lékaři. 
 

 

Těmto  výše  uvedeným  nežádoucím  účinkům  lze  většinou  předcházet  důsledným  vyplachováním  úst  
a krku vodou nebo vyčištěním zubů po každé inhalaci. Vodu, kterou ústa vyplachujete, nepolykejte, 
vyplivněte jí. 
 
Méně časté nežádoucí účinky (postihují až 1 ze 100 pacientů): 
Úzkost, deprese, šedý zákal, rozmazané vidění, svalové křeče, třes 
  
Vzácné nežádoucí účinky (postihují až 1 z 1 000 pacientů): 
Příliš velké nebo malé množství kortisolu v krvi. Útlum nadledvinek (žláza u ledvin). Kožní vyrážka, 
svědění,  pohmožděniny,  chrapot,  neklid  a  nervozita.  Zpomalení  růstu  u  dětí.  Změny  chování, 
především u dětí. 
 
Vzácné závažné alergické reakce: 
Pokud se u Vás vyskytne svědění, vyrážka, zčervenání kůže, otok očních víček, rtů, tváře nebo hrdla, 
sípání, nízký krevní tlak nebo kolaps krátce po inhalaci dávky, postupujte tímto způsobem: 
- ukončete užívání přípravku Giona Easyhaler 
- okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. 
 
Dušnost okamžitě po inhalaci 
Vzácně může inhalovaný lék zhoršit sípání a dušnost okamžitě po podání (bronchospasmus). Pokud se 
toto stane: 
- ukončete užívání přípravku Giona Easyhaler 
- užijte rychle působící bronchodilatátor 
- okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují až 1 z 10 000 pacientů): 
Glaukom (zelený zákal, vysoký tlak v oku). Pokles minerální kostní hustoty (zeslabení kostí). 
 
Frekvence výskytu není známá, ale nežádoucí účinky se mohou objevit: 
Problémy  se  spaním,  agresivita,  zvýšení  motorické  aktivity  (problémy  stát  klidně)  a  podrážděnost. 
Tyto účinky se pravděpodobněji vyskytnou u dětí. 
 
Pokud  myslíte,  že  máte některý  z těchto  vzácných  nežádoucích  účinků,  anebo  se jakéhokoliv  z nich 
obáváte, řekněte to svému lékaři. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky: http://

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. Jak přípravek Giona Easyhaler uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Před prvním použitím: uchovávejte přípravek v neotevřeném plastovém obalu. 
 
Po  prvním  otevření  plastového  obalu:  uchovávejte  při  teplotě  do  30º  C  a tak,  aby  byl  chráněn  před 
vlhkem. Doporučuje se uschovávat Easyhaler v ochranném pouzdře. 
 

 

Giona Easyhaler vyměňte vždy 6 měsíců po otevření plastového obalu. Pro snadnější zapamatování si 
zapište datum, kdy jste otevřeli fóliový sáček:  
 
Pokud Vám Giona Easyhaler navlhne, je potřeba vyměnit jej za nový. 
 
Nepoužívejte

 

tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.  

 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Giona Easyhaler obsahuje 
Léčivou látkou je budesonidum.  
Pomocnou látkou je monohydrát laktosy (která obsahuje mléčnou bílkovinu). 
 
Jak přípravek Giona Easyhaler vypadá a co obsahuje toto balení 
Bílý až téměř bílý prášek. 
 
Giona Easyhaler 100: 
200 dávek + ochranné pouzdro 
1 x 200 dávek 
2 x 200 dávek 
600 dávek (3 x 200 dávek) 
 
Giona Easyhaler 200: 
120 dávek 
200 dávek + ochranné pouzdro 
1 x 200 dávek 
2 x 200 dávek 
600 dávek (3 x 200 dávek) 
 
Giona Easyhaler 400: 
100 dávek + ochranné pouzdro 
1 x 100 dávek 
2 x 100 dávek 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.  
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
Orion Corporation 
Orionintie 1 
FI-02200 Espoo 
Finsko 
 
Výrobce  
Orion Corporation, Orion Pharma 
Orionintie 1 
FI-02200 Espoo 
Finsko 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Finsko, Maďarsko, Německo 

 

 

 

 

 

Budesonid Easyhaler 

Španělsko 

 

 

 

 

 

 

 

Budesonida Easyhaler 

Belgie, Polsko   

 

 

 

 

 

 

BudesonideEasyhaler  

 

Slovinsko 

 

 

 

 

 

 

 

Budesonid Orion Easyhaler 

Nizozemsko 

Budesonide Orion Easyhaler 

Velká Británie   

 

 

 

 

 

 

Easyhaler Budesonide 

Norsko, Švédsko, Dánsko, Česká republika, Slovenská republika,  
Rakousko, Estonsko, Litva, Lotyšsko 

Giona Easyhaler 

 

 

 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 14. 8. 2017 
 
 
 

 

 

 
POKYNY K POUŽÍVÁNÍ INHALÁTORU 
 
Giona Easyhaler se používá snadno. Nejdříve si však přečtěte následující instrukce: řeknou Vám co 
máte dělat a na co si máte dávat pozor. 
 
VYBALENÍ INHALÁTORU 
Samotný  inhalátor  (obr.  1)  je  zabalen  v  ochranném  plastovém  sáčku,  který  jej  chrání  před  vlhkem. 
Sáček otevřete pouze v případě, že inhalátor začnete používat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ochranné  pouzdro  je  dobrovolné.  Jestliže  používáte  inhalátor  bez  ochranného  pouzdra,  přejděte 
k bodu „Užití dávky léku Giona Easyhaler“ (obr. 3b).  
 
Otevřete ochranné pouzdro a inhalátor vložte dovnitř (obr. 2). Ujistěte se, že na náustku inhalátoru je 
nasazený kryt (brání náhodnému zmáčknutí inhalátoru).  
 
Pokud inhalátor nepoužijete ihned, vložte jej do ochranného pouzdra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 2.  

Kryt náustku 

 

 

 

.

 

Inhalátor 
 

Náustek 
 

 

 

Ochranné pouzdro 

Obrázek 1.  

 

 

 

 

UŽITÍ DÁVKY LÉKU GIONA EASYHALER  
 
Užíváte-li také úlevový bronchodilatační inhalační přípravek, užijte jej jako první. 
 
Používáte-li ochranné pouzdro, otevřete jej.  
 
Sundejte kryt náustku. 
 
A. Protřepejte 
Inhalátor důkladně protřepejte tři- až pětkrát nahoru a dolů (obr. 3a, 3b). Tím zajistíte, že se prášek 
řádně uvolní a odměří se správná dávka. Po protřepání držte inhalátor ve svislé poloze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Stiskněte 
Zmáčkněte  jednou inhalátor mezi ukazováčkem a palcem (obr. 4a, 4b) dokud neuslyšíte cvaknutí a 
nechte  inhalátor  vrátit  do  původní  polohy.  Tím  se  do  dávkovací  komůrky  uvnitř  náustku  odměřila 
dávka. Stále držte inhalátor ve svislé poloze. 
Pokud si myslíte, že jste inhalátor stiskli více než jednou, přečtěte si upozornění (obr. 6a a 6b). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Inhalujte 
V sedě nebo ve stoje 
- Vydechujte normálně (ale NE do inhalátoru). 
- Vložte náustek do úst mezi zuby a pevně jej sevřete rty. 
- Silně a zhluboka se nadechněte (obr. 5a, 5b). 
- Uvolněte inhalátor z úst. 
- Alespoň na 5 sekund zadržte dech, poté dýchejte normálně. 

Obrázek 3a. 

Obrázek 3b. 

Obrázek 4a. 

Obrázek 4b. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ujistěte se, že jste do inhalátoru nevydechli. Je to důležité, inhalátor by se mohl ucpat. Pokud jste do 
inhalátoru vydechli, přečtěte si upozornění (obr. 6a a 6b). 
 
Pokud máte předepsán více než 1 vdech, opakujte body A, B a C
 
Nasaďte zpět kryt náustku. Používáte-li ochranné pouzdro, uzavřete jej. 
 
Výplach 
Vypláchněte si ústa a krk vodou a vyplivněte jí. To snižuje riziko kvasinkové infekce (moučnivky). 
 
UPOZORNĚNÍ! 
Jestliže  inhalátor  náhodně  stisknete  nebo  jste  jej  stiskli  více  než  jednou  anebo  jste  do  inhalátoru 
vydechli,  odstraňte  prášek  z náustku  poklepáním  proti  desce  stolu  nebo  dlani  (obr.  6a,  6b).  Tím  se 
zajistí správné dávkování. Potom zopakujte postup v bodech A, B a C.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ČIŠTĚNÍ INHALÁTORU  
Náustek  vyčistěte  alespoň  jednou  týdně  suchou  látkou  nebo  papírovým  kapesníkem.  Nikdy 
nepoužívejte vodu nebo jiné tekutiny, prášek v Easyhaleru je citlivý na vlhkost. 
Používáte-li  ochranné  pouzdro,  vyjměte  z něj inhalátor  a  otřete jej. Když  inhalátor  vkládáte  zpět  do 
ochranného pouzdra, nasaďte na náustek kryt, který brání náhodnému uvolnění dávky.  
 
VÝMĚNA INHALÁTORU ZA NOVÝ 
Součástí  inhalátoru  je  počitadlo,  které  ukazuje  zbývající  počet  dávek  v inhalátoru  (obr.  7a,  7b). 
Počítadlo  se  pootočí  po  každých  pěti  stisknutích  inhalátoru  (dávkách).  V  červené  oblasti  počitadlo 
ukazuje  zbývajících  posledních  20  dávek.  Pokud  nemáte  nový  Easyhaler,  požádejte  svého  lékaře  o 
předpis. Když počítadlo ukazuje 0, je čas Easyhaler vyměnit a to i přesto, že okénkem na zadní straně 
inhalátoru (obr. 8) lze v inhalátoru vidět zbývající prášek. 

Obrázek 5a. 

Obrázek 5b. 

Obrázek 6b. 

Obrázek 6a. 

10 

 

 
Ochranné pouzdro si ponechte pro nový inhalátor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počítadlo 
dávek 

Obrázek 7a. 

Obrázek 7b. 

Počítadlo 
dávek 

 

 

Obrázek 8. 

 

 

x

 

x

 

x

 

 

 

x

 

x

 

:

 

x

 

x

 

x

 

:

 

x

 

x

 

-

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

-

 

x

 

x

 

-

 

x

 

x

 

x

 

-

 

x

 

x

 

x

 

x

 

X

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

x

 

x

 

 

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

x

 

/

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

x

 

x

 

x

 

 

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

X

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

X

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

X

 

.

 

X

 

.

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

 

X

 

X

 

Okénko   

Recenze

Recenze produktu GIONA EASYHALER 100 200DÁVEK+P Prášek k inhal.

Diskuze

Diskuze k produktu GIONA EASYHALER 100 200DÁVEK+P Prášek k inhal.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám