Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kůži » Léky na předpis na vyrážky a záněty

FUCIDIN UNG 1X15GM 2% - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12684

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LEO LABORATORIES LIMITED
Kód výrobku: 12684
Kód EAN: 5702191006483
Kód SÚKL: 88746
Držitel rozhodnutí: LEO LABORATORIES LIMITED
Fucidin mast je indikována pro léčbu kožních infekcí, které vyvolávají stafylokoky, streptokoky, Corynebacterium minutissimum a jiné mikroorganismy citlivé na Fucidin. Nejvýznamnější indikace jsou: Impetigo (ulcerózní zánět kůže, který způsobují stafylokoky a streptokoky), nežit, folikulitída (hnisavý zánět vlasového folikulu), infikované rány, hidradenitida (zánět potních žláz), paronychium (zánět nehtového lůžka), erythrasma (kožní onemocnění postihující hlavně vnitřní povrch stehen), acne vulgaris (zánět mazových žláz) s hnisavými projevy. Přípravek mohou používat dospělí, mladiství a děti. Přípravek je možné s opatrností používat v průběhu těhotenství a kojení.

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 4)
sp.zn. sukls71941/2012
a sukls103573/2013, sukls103568/2013


Příbalová informace: informace pro uživatele

Fucidin
Mast

Natrii fusidas


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by
jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Fucidin a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fucidin používat
3. Jak se Fucidin používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Fucidin uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je Fucidin a k čemu se používá

Fucidin je mast, která se používá k léčbě povrchových kožních infekcí vyvolaných
bakteriemi. Patří sem hlavně hnisavý zánět kůže (impetigo), hnisavý zánět vlasového míšku
(folikulitida), plísni podobné cihlově červené skvrny v podpaží, tříslech a na vnitřní straně
stehen (erytrasma), drobná infikovaná kožní poranění říznutí a odřeniny

Fucidin obsahuje sodnou sůl kyseliny fusidové (natrium-fusidát). Natrium-fusidát je
antibiotikum, které zastavuje růst a množení mnohých bakterií.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fucidin používat

Nepoužívejte Fucidin
- jestliže jste alergický(á) na natrium-fusidát nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6)

Upozornění a opatření
Při dlouhodobé nebo opakované léčbě může dojít ke snížení účinku proti bakteriím
(bakteriální rezistence).
Strana 2 (celkem 4)
Je-li mast Fucidin používána v obličeji, je nezbytné vyhnout se kontaktu s očima, protože
může způsobit přechodné podráždění.

Další léčivé přípravky a Fucidin mast
Žádné vzájemné působení přípravku Fucidin s dalšími léčivými přípravky není známé, přesto
bez porady s lékařem nenanášejte na stejná místa jiné místně působící přípravky.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. Pokud kojíte,
vyhněte se nanášení přípravku přímo na bradavky a do jejich těsného okolí.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Fucidin nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Fucidin mast obsahuje cetylalkohol a tuk z ovčí vlny. Tyto pomocné látky
mohou způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu). Fucidin mast obsahuje
butylhydroxytoluen (E321), který může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní
dermatitidu) nebo podráždění očí a sliznic.


3. Jak se Fucidin používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem.

Fucidin nanášejte na postižená místa 23x denně, obvykle po dobu 7 dní.
Přípravek mohou používat dospělí, dospívající i děti.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Fucidin, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Fucidin
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

U přípravku Fucidin byly zaznamenány následující nežádoucí účinky:

Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 osob):
- různé typy vyrážek
- podráždění kůže v místě použití (zahrnující pocity bolesti, pálení a bodání)
- svědění
- zčervenání kůže (erytém)
- zánět kůže (kontaktní dermatitis)

Strana 3 (celkem 4)
Vzácné (postihují méně než 1 z 1 000 osob):
- kopřivka
- nadměrný alergický otok kůže (angioedém)
- tvorba puchýřů
- zánět spojivek
- alergické reakce

Nežádoucí účinky u dětí:
U dětí byly pozorovány podobné nežádoucí účinky jako u dospělých.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. Jak Fucidin uchovávat

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Po prvním otevření spotřebujte do 90 dní.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Fucidin mast obsahuje
- Léčivou látkou je natrii fusidas, v 1 g masti je 20 mg natrii fusidas.
- Pomocnými látkami jsou tuk z ovčí vlny (obsahuje butylhydroxytoluen E321),
cetylalkohol, tekutý parafin (obsahuje tokoferol-alfa), bílá vazelína (obsahuje tokoferol-
alfa).

Jak Fucidin mast vypadá a co obsahuje toto balení
Fucidin je průzračná až nažloutle bílá mast. Je balena v zatavené hliníkové tubě s vnitřní
epoxyfenolovou vrstvou a s polyethylenovým šroubovacím uzávěrem a v krabičce.
Velikost balení: 1 x 15 g.

Držitel rozhodnutí o registraci
LEO Pharma A/S, Ballerup, Dánsko


Strana 4 (celkem 4)
Výrobce
LEO Laboratories Ltd., Dublin, Irsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 25.9.2013.

Recenze

Recenze produktu FUCIDIN UNG 1X15GM 2%

Diskuze

Diskuze k produktu FUCIDIN UNG 1X15GM 2%

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám