Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

FLIXOTIDE DISKUS 250 60X250RG Prášek k inhal. - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15548

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXO WELLCOME S.A., ARANDA DE DUERO (BURGOS)
Kód výrobku: 15548
Kód EAN: 8590335500723
Kód SÚKL: 58399
Držitel rozhodnutí: GLAXO WELLCOME S.A., ARANDA DE DUERO (BURGOS)
Přípravek Flixotide Diskus mohou užívat dospělí, mladiství a děti starší než 4 roky k léčbě mírné, středně těžké a těžké formy bronchiálního astmatu, včetně známek bronchiální hyperreaktivity (průduškové přecitlivělosti) a chronické obstrukční plicní nemoci.

Příbalový leták

1/8
sp.zn. sukls66435/2013, sukls66438/2013, sukls66441/2013


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE


Flixotide Diskus 100
Flixotide Diskus 250
Flixotide Diskus 500
Prášek k inhalaci
Fluticasoni propionas


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat znovu přečíst.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete
1) Co je přípravek Flixotide Diskus a k čemu se užívá
2) Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Flixotide Diskus užívat
3) Jak se přípravek Flixotide Diskus užívá
4) Možné nežádoucí účinky
5) Jak přípravek Flixotide Diskus uchovávat
6) Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK FLIXOTIDE DISKUS A K ČEMU SE UŽÍVÁ

Přípravek se nazývá Flixotide Diskus.

Přípravek Flixotide Diskus se dodává v inhalační pomůcce z umělé hmoty, která obsahuje
foliový strip s 60-ti blistry. V každém blistru je 100, 250 nebo 500 mikrogramů léčivé látky
flutikason-propionát (fluticasoni propionas) a monohydrát laktosy, který působí jako nosič.
Blistry chrání prášek k inhalaci před vlivem atmosféry. Zařízení má počítač dávek, který Vás
informuje, kolik dávek ještě zbývá. Počítá od 60 dolů k číslu 1. Posledních pět dávek je pro
zvýraznění vyznačeno červenými číslicemi.

Flutikason-propionát je jednou z látek patřících do skupiny léčiv, které se nazývají
kortikosteroidy, jednoduše nazývané steroidy.

Kortikosteroidy se užívají k léčbě bronchiálního astmatu, protože mají protizánětlivý účinek.
Tyto látky snižují otok a dráždění ve stěnách drobných průdušek v plicích, a tak usnadňují
dýchání.

Kortikosteroidy rovněž působí při pravidelném užívání preventivně proti vzniku astmatických
záchvatů.

2/8
Flutikason-propionát se nemá zaměňovat s jinými steroidními přípravky, jako jsou např.
anabolika, zneužívaná některými sportovci a užívaná jako tablety nebo injekce.

Váš lékař Vám vybral tento přípravek, protože vyhovuje Vám a Vašemu stavu.

Přípravek Flixotide Diskus se užívá k léčbě bronchiálního astmatu u pacientů, kteří potřebují
pravidelnou léčbu a u dospělých pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí, dlouhodobé
onemocnění, které je zapříčiněno tím, že drobné dýchací cesty v plicích jsou neprůchodné.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
FLIXOTIDE DISKUS UŽÍVAT

Odpovíte-li na některou z těchto otázek kladně ano, než začnete přípravek užívat, obraťte
se na svého lékaře a ujistěte se, zda tento přípravek je pro Vás vhodným.

- Jste těhotná nebo plánujete v brzké době otěhotnět?

- Kojíte?

- Už jste měl(a) někdy reakci přecitlivělosti na přípravek Flixotide Diskus, flutikason-
propionát, nebo na kteroukoliv složku přípravku?

- Už jste někdy měl(a) reakci přecitlivělosti na laktosu nebo mléčné bílkoviny?

- Měli jste již někdy moučnivku dutiny ústní?

- Máte, nebo jste byli již někdy léčeni pro tuberkulózu (TB)?

V některých případech není vhodné inhalovaný flutikason-propionát užívat s jinými
přípravky (např. některými virostatiky užívanými při léčbě HIV nebo perorálními přípravky
proti houbovitým onemocněním). Inhalační přípravek flutikason-propionát neužívejte,
pokud užíváte přípravek, který se nazývá ritonavir, aniž byste o tom informovali svého
lékaře. Je důležité, abyste informoval(a) svého lékaře o všech léčivých přípravcích, které
užíváte nebo které jste užíval(a) v nedávné minulosti. Nezapomeňte informovat i o léčivech,
které jste si opatřil(a) bez lékařského předpisu.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK FLIXOTIDE DISKUS UŽÍVÁ

Přípravek Flixotide Diskus je určen pouze k inhalaci ústy.
Užíváte-li přípravek Flixotide Diskus správně, můžete cítit na svém jazyku prášek. Přesný
popis jak Diskus používat najdete na jiném místě této příbalové informace. Máte-li nějaké
potíže nebo něčemu nerozumíte, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Příbalová informace Vás vždy
informuje, kolik a jak často máte přípravek užívat. Nejste-li si něčím jist(á), obraťte se na
svého lékaře nebo lékárníka.

Obvyklou dávkou je:

Bronchiální astma

Dospělí a mladiství starší 16 let: 100 až 1000 mikrogramů dvakrát denně.
3/8

Děti a mladiství od 4 do 16 let: 50 až 200 mikrogramů dvakrát denně.

Chronická obstrukční plicní nemoc

Dospělí: 500 mikrogramů dvakrát denně.

Předtím, než pocítíte přínos léčby, budete možná užívat přípravek několik dní, je proto velmi
důležité, abyste přípravek užívali pravidelně každý den. Nesmíte ukončit léčbu, i když se
cítíte lépe, pokud Váš lékař sám léčbu neukončí.

Neužívejte tento přípravek k léčbě náhlého zhoršení dušnosti, nepomůže Vám. Potřebujete
jiný přípravek. Užíváte-li více než jeden přípravek, musíte být opatrní, aby nedošlo k jejich
záměně.

Někteří pacienti mohou mít potíže s koordinací nádechu se spuštěním dávkovacího ventilu.
Ke zlepšení léčby může přispět použití zdravotnického prostředku, zvláště při podávání
přípravku malým dětem. Váš lékař, zdravotní sestra nebo lékárník budou schopni Vám
pomoci.

Pokyny pro správné použití

Před použitím přípravku Vás o správném zacházení poučí Váš lékař, sestra nebo lékárník.

Aby léčba byla účinná, přečtěte si pečlivě tento návod a postupujte podle něj, abyste
inhalační pomůcku Diskus používali správně.

Vyjměte z krabičky inhalační pomůcku. Je v poloze ZAVŘENO.
(Viz obrázek 1.)

Popis přístroje:

Obrázek 1. Obrázek 2.

Zavřený Diskus Otevřený Diskus

1


4 2 6 5 3


1. základní část
2. posuvná část
3. počítač dávek
4. jezdec
4/8
5. posuvná páčka
6. náustek

Každá dávka je přesně odměřena a hygienicky chráněna. Inhalační pomůcka tedy nevyžaduje
žádnou údržbu ani opětovné plnění. Počítač dávek umístěný na horní straně ukazuje, kolik
dávek ještě zbývá. Číslice 5 až 0 jsou ČERVENÉ, aby byl pacient upozorněn, že zbývá už jen
málo dávek.

Používání přípravku Flixotide Diskus bude snadné, budete-li dodržovat dále uvedené pokyny:
posunutím páčky na inhalační pomůcce se otevře malý otvor v náustku a současně se uvolní
dávka a připraví se k vdechnutí. Po zavření inhalační pomůcky se páčka automaticky vrátí do
své původní polohy a je připravena k uvolnění další dávky (až ji budete potřebovat). Vnější
kryt chrání inhalační pomůcku, pokud ji právě nepoužíváte.

Obrázek 3.

OTVÍRÁNÍ INHALAČNÍ POMŮCKY A UVOLŇOVÁNÍ DÁVKY

1. Inhalační pomůcku otevřete tak,
že vnější kryt celého zařízení držíte v jedné ruce
a palec druhé ruky vložíte do jezdce a zatlačíte ho co nejvíce dozadu.


Obrázek 4.

2. Otočte inhalační pomůcku náustkem směrem k sobě.
Zatlačte páčku co nejdále směrem od sebe, až uslyšíte cvaknutí.
Pak je inhalační pomůcka připravena k použití.
Po každém zatlačení na páčku se připraví dávka k vdechnutí.
Je to vidět na počítači dávek. S páčkou zbytečně nemanipulujte,
protože se tím uvolní dávka, která se vyplýtvá bez užitku.
5/8


Obrázek 5.

3. INHALOVÁNÍ
Dříve než začnete vdechovat dávku, pročtěte si
pozorně tuto část textu.
Zatím nepřikládejte inhalační pomůcku k ústům.
Vydechněte, jak nejvíce to bez námahy dokážete.
Pamatujte: nikdy nevydechujte do inhalační pomůcky.
Vložte náustek mezi rty a začněte se pomalu a zhluboka ústy, ne nosem,
nadechovat přes inhalační pomůcku.
Odložte inhalační pomůcku.
Zadržte dech asi na 10 sekund, nebo na tak dlouho,
jak to bez námahy vydržíte.
Pomalu vydechněte.Obrázek 6.

4. UKONČENÍ INHALACE
Inhalační pomůcku zavřete tak, že vložíte palec
do jezdce a posunete jim co nejvíce směrem k sobě.
6/8
Při zavření inhalační pomůcky uslyšíte zaklapnutí.
Páčka se automaticky vrátí do původní polohy a je
znovu připravena k aplikaci další dávky.
Pokud užíváte dvě dávky, musíte inhalační pomůcku
zavřít a opakovat kroky 1 až 4.
PAMATUJTE:
Přípravek Flixotide Diskus uchovávejte v suchu.
Pokud inhalační pomůcku nepoužíváte, nechávejte
ji zavřenou.
Nikdy do inhalační pomůcky nevydechujte.
Dávku uvolníte pouhým posunutím páčky.
Přípravek Flixotide Diskus se pomocí inhalační
pomůcky inhaluje pouze ústy.
Nepřekračujte uvedenou dávku.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Flixotide Diskus, než jste měl(a)
Užijete-li náhodně větší množství přípravku, informujte o tom ihned svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Flixotide Diskus
Zapomenete-li si vzít dávku, užijte jej ihned, jakmile si vzpomenete. Dále pokračujte v
původním sledu užívání. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.
Pokud se ihned po užití přípravku Vaše dýchání nebo dušnost zhoršuje, přestaňte přípravek
okamžitě užívat a informujte o tom Vašeho lékaře, jakmile to bude možné.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Flixotide Diskus
K dosažení optimálního léčebného přínosu je nutné, abyste přípravek užívali každodenně, jak
je doporučeno, dokud Vám lékař nedoporučí ukončit léčbu. Podávání přípravku Flixotide
Diskus nikdy náhle nepřerušujte, jelikož by mohlo dojít ke zhoršení Vašich příznaků a mohlo
by dojít k vývoji příznaků souvisejících s hormonální poruchou.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

7/8
Někteří pacienti mohou být alergičtí na tento přípravek. Objeví-li se brzy po podání přípravku
Flixotide Diskus některý z následujících příznaků, PŘESTAŇTE tento přípravek užívat a
ihned o tom informujte svého lékaře:
- náhlá dušnost nebo svírání na hrudi
- otok očních víček, tváře, rtů, jazyka nebo hrtanu
- hrudkovitá kožní vyrážka nebo kopřivka kdekoliv na těle

Pokud se po užití přípravku Vaše dýchání nebo dušnost zhoršuje, ihned o tom informujte
Vašeho lékaře.

Pokud se během několika dní zhoršuje dušnost a sípání navzdory užívání nového přípravku,
nebo zvyšujete-li užívání jiného inhalačního přípravku, ihned o tom informujte svého lékaře.

Mnoho pacientů užívajících tento přípravek nemá žádné problémy. Podobně jako všechny
léky, může mít i přípravek Flixotide Diskus nežádoucí účinky.

Velmi vzácně po inhalaci přípravku se u některých pacientů může objevit bolest hrtanu nebo
jazyka, nebo se hlas změní v chrapot. U některých pacientů se může objevit moučnivka v
oblasti dutiny ústní nebo v hrdle, proto si po každém vdechu ihned vykloktejte vodou a pak ji
vyplivněte, pomůžete tak odstranit bolestivost a moučnivku (postižení dutiny ústní
kvasinkami).

Informujte o tom svého lékaře, ale léčbu nepřerušujte, pokud Vám lékař nedoporučí jiný
postup.

U pacientů s CHOPN byl častěji hlášen výskyt zánětu plic (pneumonie).

Je možné, že někteří pacienti, hlavně ti, kteří užívají vyšší dávky tohoto přípravku, mohou
velmi vzácně trpět následujícími nežádoucími účinky: kulatý obličej, pokles minerální kostní
hustoty, onemocnění očí a zpomalení růstu u dětí. U některých pacientů se mohou více
objevovat pohmožděniny.Může dojít ke zvýšení hladiny cukru (glukosy) v krvi. Jste-li
diabetikem, bude Vám častěji odebírána krev ke sledování hladiny cukru a tento stav si může
vyžádat úpravu dosavadní léčby cukrovky.

U pacientů užívajících tento přípravek se může objevit velmi vzácně pocit úzkosti, poruchy
spánku nebo změny chování, včetně podrážděnosti (převážně u dětí).

Máte-li jiné příznaky, u kterých si nejste jistí, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

5. JAK PŘÍPRAVEK FLIXOTIDE DISKUS UCHOVÁVAT

Přípravek uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Léčivý přípravek se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Držitel rozhodnutí o registraci
8/8
Glaxo Group Ltd., 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velká Británie.

Výrobce
Glaxo Wellcome Production, Evreux, Francie.

Datum revize textu
15.4.2013

Vysvětlení textu na blistru

Lot číslo šarže
Exp. použitelné do
Recenze

Recenze produktu FLIXOTIDE DISKUS 250 60X250RG Prášek k inhal.

Diskuze

Diskuze k produktu FLIXOTIDE DISKUS 250 60X250RG Prášek k inhal.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám