Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na krev

FERRLECIT 5X5ML/62.5MG Injekční roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12296

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SANOFI AVENTIS S.R.O.
Kód výrobku: 12296
Kód EAN: 5013011006119
Kód SÚKL: 70425
Držitel rozhodnutí: SANOFI AVENTIS S.R.O.
Prokázaná sideropenická anémie, stavy spojené s deficiencí železa, poruchy enterální absorbce železa. Parenterální forma aplikace by měla být použita pouze v případech prokázané poruchy enterální absorbce železa, selhání či nesnášenlivosti perorální léčby a v případech nespolupracujících, či nespolehlivých pacientů.

Příbalový leták

                                                                    1/5 

 sp.zn. sukls137965/2016 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Ferrlecit 

ferri natrii gluconas 

injekční roztok   

 

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o 

bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak 
hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4. 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci:
  
1. 

Co je přípravek Ferrlecit a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ferrlecit používat  

3. 

Jak se přípravek Ferrlecit používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Ferrlecit uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
 
1. 

Co je přípravek Ferrlecit a k čemu se používá 

 
Efektivita nahrazení železa se projeví zvýšením novotvorby červených krvinek (nárůstem počtu 
mladých červených krvinek, tzv. retikulocytů, v krevním obraze), zvýšením celkové hladiny 
červeného krevního barviva (hemoglobinu) v krvi, zvýšením obsahu hemoglobinu v červených 
krvinkách (erytrocytech) a zvýšením celkového počtu erytrocytů v krevním obraze. 
 
Přípravek Ferrlecit se používá k léčbě chudokrevnosti v důsledku nedostatku železa, stavů spojených s 
nedostatkem železa, poruch vstřebávání železa z potravy. Nitrožilní aplikace má být použita pouze v 
případech, kdy nelze železo podávat ústy (ve formě tablet, tobolek, kapslí a podobně). 
Přípravek je určen dospělým, dospívajícím a dětem starším 6 let. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ferrlecit používat 

 
Nepoužívejte přípravek Ferrlecit: 

Jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

Pokud máte zkušenost se závažnou alergickou (hypersenzitivní) reakcí na jiné injekční 
přípravky s obsahem železa. 

Jestliže trpíte zvýšenou kumulací železa v organismu (hemochromatóza, chronická hemolýza) 
nebo se u Vás projevila porucha využívání železa v organismu (sideroachrestická anemie), 
anémie způsobená otravou olovem, některá dědičná onemocnění krve (talasemie). 

Pokud trpíte zánětlivým onemocnění jater či ledvin. 

                                                                    2/5 

Vzhledem k obsahu benzylalkoholu nesmí být přípravek podáván předčasně narozeným dětem a 
novorozencům.  

 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Ferrlecit sdělte svému lékaři: 
- Pokud jste někdy měl(a) alergii na nějaký lék. 
- Pokud trpíte závažným astmatem, ekzémem či jinou alergií. 
- Pokud trpíte systémovým lupus erythematodes (zánětlivé onemocnění). 
- Pokud trpíte revmatoidní artritidou. 

 

- Pokud trpíte chronickým zánětlivým onemocněním (Crohnova choroba, progresivní chronická 
polyartritida). 
 
Aby se předešlo nahromadění železa v organismu (hemosideróza), je nutné před podáním přípravku 
Ferrlecit do žíly stanovit množství chybějícího železa v těle. 
Benzylalkohol může u novorozenců a dětí do 3 let způsobit toxickou a alergickou reakci. 
Vzhledem k obsahu benzylalkoholu v přípravku je nutné zabránit neúmyslnému injekčnímu podání 
mimo žílu nebo do svalu, které může být velmi bolestivé. Kůže po takové aplikaci může mít 
červenohnědou barvu. 
 
Pokud máte jakékoliv pochybnosti, poraďte se se svým lékařem. 
 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Ferrlecit 
Informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste 
v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Při současné léčbě hypertenze (vysoký tlak) a srdečního selhání léky zvanými ACE inhibitory může 
být zvýšena pravděpodobnost a závažnost případného vzniku reakce přecitlivělosti (anafylaktická 
reakce), které se mohou v souvislosti s léčbou přípravkem Ferrlecit projevit. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 

 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
Podávání přípravku Ferrlecit nebylo testováno u těhotných žen. Váš lékař rozhodne, zda Vám má nebo 
nemá být podán tento přípravek. 
 
Protože injekce železa může způsobit závažnou oběhovou reakci (viz bod 4 „Možné nežádoucí 
účinky“), existuje u těhotných žen riziko, že dojde k poruše výživy nenarozeného dítěte z důvodu 
nedostatečného prokrvení placenty. Je proto důležité používat přípravek v souladu s pokyny (viz bod 3 
„Jak se přípravek Ferrlecit podává“). 
Pokud kojíte, poraďte se se svým lékařem dříve, než Vám přípravek Ferrlecit bude podán. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Nebyly provedeny studie zkoumající účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 
 
 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek používat.  
 
3. 

Jak se přípravek Ferrlecit užívá 

 
 
Lékař Vám podá přípravek Ferrlecit injekčně nebo v infuzi; přípravek Ferrlecit se podává  ve 
zdravotnickém zařízení, kde mohou být alergické reakce správně a okamžitě vyřešeny. 
 
30 minut po každém podání budete pod dohledem Vašeho lékaře. 

                                                                    3/5 

 
Dávkování  je  individuální  a  řídí  se  závažností  anemie  a  stupněm  nedostatku  železa  v  organismu. 
Obvykle se dospělým podává 3 - 5 ml přípravku Ferrlecit (to je 37,5 - 62,5 mg železa) formou pomalé 
nitrožilní injekce 1x denně nebo obden podle stupně nedostatku železa. 
Celková doba léčby se řídí celkovým množstvím železa, které je nutno dodat.  
Toto množství železa lze vypočítat podle následujícího vzorce: 
 
požadované množství Fe [mg] = těl. hmotnost 

1)

 [kg] x Hb deficit [g/dl]

2)

 x factor 3.5 

 

1) 

 u pacientů s nadváhou nutno brát v úvahu normální tělesnou hmotnost pacienta. 

2)

 požadované množství Hb odpovídá běžné hodnotě vzhledem k věku a pohlaví. 

 
Denní dávka nesmí překročit 200 mg železitých iontů pro dospělého a 1,5 mg/kg pro dítě. 
V průběhu léčby Vám může být odebírána krev a prováděno tak kontrolní vyšetření hladiny železa. 
Přípravek Ferrlecit Vám bude podáván vleže formou pomalé nitrožilní injekce nebo rozděleně  
ve 100 ml až 250 ml fyziologického roztoku podaného infuzí trvající 20 až 30 minut. 
 
Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Ferrlecit, než mělo 

Předávkování  se  může  projevovat  oběhovým  selháním,  šokem,  bledostí,  dušností,  neklidem  nebo 
poruchou vědomí až kómatem. Byly hlášeny také případy výskytu horečky a křečí. 

Pokud  hladina  plasmatického  železa  přesahuje  3  mg/l  a  vazebná  kapacita  transferinu je  překročena, 
doporučuje se podat 1 - 2 g deferoxaminu (látka schopná vázat a odvádět železo) formou infuze do 
žíly.  Následující  den  Vám  bude  provedeno  kontrolní vyšetření plasmatické  hladiny  železa,  případně 
Vám bude podána další infuze deferoxaminu. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Ferrlecit 
 
Předávkování přípravkem Ferrlecit je málo pravděpodobné, protože přípravek podává vyškolený 
zdravotnický pracovník.

  

 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Nežádoucí účinky jsou rozděleny podle četnosti výskytu následujícím způsobem: 
 
Vzácné (mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 10 000): 

 Snížení krevního tlaku přecházející do selhání krevního oběhu. 

 Otok plic, zduření sliznice průdušek s potížemi s dýcháním. 

 Kožní vyrážka. 

 Reakce z přecitlivělosti (anafylaktické reakce) s otokem na různých částech těla, rovněž 

v oblasti obličeje, dutiny ústní a hrtanu (otok hlasivek). 

 
Velmi vzácné (mohou postihnout méně než 1 pacienta z 10 000): 

 Hemolýza (rozpad krevních buněk), hemoglobinurie (vylučování krevního barviva močí). 

 
Intravenózní podání 
Další nežádoucí účinky, které byly hlášeny po injekci do žíly, jsou uvedeny níže. Proto je nutné, aby 
injekce do žíly byla vždy velmi pomalá a podána pacientovi ležícímu na zádech. Frekvenci výskytu 
těchto účinků nelze z dostupných dat stanovit. 
 
Není známo (nelze stanovit z dostupných dat): 

                                                                    4/5 

 Pocit brnění (parestezie), závrať, poruchy chuti. 

 Bušení srdce (palpitace). 

 Zvýšený krevní tlak, zčervenání obličeje. 

 Pocit na zvracení (nauzea), bolest břicha. 

 Bolest hrudi a zad, bolest svalů a kloubů, zejména u pacientů s revmatickými potížemi 

 Záchvaty křečí 

 
Použití u dětí 
Následující účinky byly pozorovány v klinickém hodnocení u dětí závislých na dialýze: 
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů): 

 Bušení srdce. 

 Pocit na zvracení (nauzea), zvracení, bolest žaludku. 

 Vzestup krevního tlaku, pokles krevního tlaku. 

 Bolest hlavy. 

 
Časté (mohou postihnout 1 až 10 pacientů ze 100): 

 Infekce, nosní a krční infekce. 

 Vznik sraženin v cévách (trombóza). 

 Bolesti svalů a kloubů, bolest hrudníku a zad. 

 Horečka, otok obličeje. 

 

Vzácné (mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 10 000): 

 Benzylalkohol může výjimečně způsobit hypersenzitivní reakci z přecitlivělosti. 

 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
5. 

Jak přípravek Ferrlecit uchovávat 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, ampuli v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 
Přípravek Ferrlecit nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedenou na krabičce za zkratkou 
„EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nepoužívejte přípravek Ferrlecit, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

                                                                    5/5 

 
Co přípravek Ferrlecit obsahuje 
 

Léčivou látkou je ferrum 62,5 mg (ve formě komplexu ferri natrii gluconas) v jedné ampulce o 
obsahu 5 ml. 

Pomocnými látkami jsou dekahydrát uhličitanu sodného, sacharosa, 45 mg benzylalkoholu 
v jedné 5 ml ampuli, voda na injekci 

 
Jak přípravek Ferrlecit vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Injekční roztok přípravku Ferrlecit je čirý tmavohnědý roztok. 
5 ampulí o obsahu 5 ml. 
6 ampulí o obsahu 5 ml. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika 
 
Výrobce: 
Aventis Pharma, Dagenham, Essex, Velká Británie 
sanofi S.p.A., Anagni, Itálie 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 28.7.2016 

Recenze

Recenze produktu FERRLECIT 5X5ML/62.5MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu FERRLECIT 5X5ML/62.5MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám