Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

EXELON 4,6 MG/24H 60X9MG Náplast - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 101469

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Kód výrobku: 101469
Kód EAN:
Kód SÚKL: 29185
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE
Co je Exelon a k čemu se používá Rivastigmin patří do skupiny látek, které se nazývají inhibitory cholinesterázy. Exelon se používá k léčbě poruchy paměti u pacientů s Alzheimerovou chorobou.

Příbalový leták

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA I 

 

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
Exelon 1,5 mg tvrdé tobolky 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 
Jedna tobolka obsahuje rivastigmini hydrogenotartras, což odpovídá rivastigminum 1,5 mg. 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 
Tvrdé tobolky 
 
Tobolka se žlutou vrchní i spodní částí, obsahující téměř bílý až nažloutlý prášek, s červeným potiskem 
„EXELON 1,5 mg“ na spodní části. 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1  Terapeutické indikace 
 
Symptomatická léčba mírné až středně závažné Alzheimerovy demence. 
Symptomatická léčba mírné až středně závažné demence u pacientů s idiopatickou Parkinsonovou 
chorobou. 
 
4.2  Dávkování a způsob podání 
 
Léčba by měla být zahájena a vedena lékařem, který má zkušenosti v diagnostice a léčbě Alzheimerovy 
demence nebo demence spojené s Parkinsonovou nemocí. Diagnóza by měla být provedena podle 
současně platných směrnic. Léčba rivastigminem by měla být zahájena pouze v případě, pokud je 
k dispozici pečovatel(ka), který/á bude pravidelně sledovat, zda pacient léčivý přípravek užívá. 
 
Dávkování 
Rivastigmin by měl být podáván dvakrát denně s ranním a večerním jídlem. Tobolky se polykají celé. 
 
Úvodní dávka 
1,5 mg dvakrát denně. 
 
Titrace dávky 
Počáteční dávka je 1,5 mg dvakrát denně. Pokud je tato dávka dobře tolerována nejméně po dobu dvou 
týdnů léčby, může být zvýšena na 3 mg dvakrát denně. Následná zvýšení na 4,5 mg a poté na 6 mg 
dvakrát denně by měla být také založena na dobré toleranci současně užívané dávky a mohou být 
zvažována až minimálně po dvou týdnech léčby na této dávkovací hladině. 
 
Pokud se v průběhu léčby objeví nežádoucí účinky (např. nauzea, zvracení, bolest břicha nebo ztráta 
chuti k jídlu) snížení tělesné hmotnosti nebo zhoršení extrapyramidových příznaků (např. třes) u pacientů 
s demencí spojenou s Parkinsonovou chorobou, tyto mohou ustoupit po vynechání jedné nebo více 
dávek. Pokud nežádoucí účinky přetrvávají, měla by být denní dávka dočasně snížena na předchozí 
dobře tolerovanou dávku nebo by měla být léčba přerušena. 
 

Udržovací dávka 
Účinná dávka je 3 až 6 mg dvakrát denně; pro dosažení maximální terapeutické odpovědi by měla být u 
pacientů udržována nejvyšší dobře tolerovaná dávka. Doporučená maximální denní dávka je 6 mg 
dvakrát denně. 
 
Udržovací léčba může pokračovat, dokud existuje terapeutický přínos pro pacienta. Klinický přínos 
rivastigminu by měl být proto pravidelně přehodnocován zvláště u pacientů, kteří jsou léčeni dávkami 
nižšími než 3 mg dvakrát denně. Léčba by měla být přerušena, pokud po 3 měsících léčby udržovací 
dávkou není příznivě upraven pokles příznaků demence. Pokud již dále není přítomen terapeutický 
účinek, mělo by také být zváženo ukončení léčby. 
 
Individuální odpověď na rivastigmin není možno předvídat. Nicméně výraznější účinek léčby byl 
pozorován u pacientů s Parkinsonovou chorobou s příznaky středně závažné demence. Podobně větší 
účinek byl pozorován u pacientů s Parkinsonovou chorobou, kteří trpěli vizuálními halucinacemi (viz 
bod 5.1). 
 
Terapeutický účinek nebyl ve studiích kontrolovaných placebem sledován déle než 6 měsíců. 
 
Znovu zahájení léčby 
Pokud je léčba přerušena na více než tři dny, měla by být znovu zahájena dávkou 1,5 mg dvakrát 
denně. Titrace dávky by měla být provedena stejným způsobem, jaký je popsán výše. 
 
Porucha funkce ledvin a jater 
U pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce ledvin nebo jater není úprava dávky nutná. 
Vzhledem ke zvýšené expozici u této populace by však u těchto pacientů měla být přísně dodržována 
individuální úprava dávkování s titrací dávky v závislosti na individuální toleranci, neboť pacienti s 
klinicky signifikantní poruchou funkce ledvin nebo jater mohou mít v závislosti na dávce větší výskyt 
nežádoucích účinků. U pacientů s vážnou poruchou funkce jater nebyly klinické studie provedeny, ale 
Exelon tvrdé tobolky mohou být u této populace pacientů používány za předpokladu provádění 
pečlivého monitorování (viz body 4.4 a 5.2). 
 
Pediatrická populace 
Neexistuje žádné relevantní použití Exelonu u pediatrické populace při léčbě Alzheimerovy demence. 
 
4.3  Kontraindikace 
 
Tento léčivý přípravek je kontraindikován u pacientů se známou hypersenzitivitou na léčivou látku 
rivastigmin, jiné deriváty karbamátu nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 
 
Předchozí reakce v místě aplikace rivastigminu transdermálních náplastí připomínající alergickou 
kontaktní dermatitidu (viz bod 4.4). 
 
4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 
 
Výskyt a závažnost nežádoucích účinků se obecně zvyšují při vyšších dávkách. Pokud je léčba 
přerušena na více než tři dny, měla by být znovu zahájena dávkou 1,5 mg dvakrát denně, aby byla 
snížena možnost výskytu nežádoucích reakcí (např. zvracení). 
 
U rivastigminu ve formě náplastí se můžou objevit reakce v místě aplikace, které jsou obvykle mírné 
až střední intenzity. Tyto reakce nejsou samy o sobě známkou senzibilizace. Nicméně podávání 
rivastigminu ve formě náplastí může vést k alergické kontaktní dermatitidě. 
 
Za alergická kontatkní dermatitidu by měla být považována reakce v místě aplikace, která je rozšířená za 
hranici náplasti pokud je zřejmá intenzivnější místní reakce (např. zvýšený erytém, edém, papuly, 
puchýřky) a pokud se příznaky výrazně nezlepší do 48 hodin po odstranění náplasti. V těchto případech 
by měla být léčba přerušena (viz bod 4.3). 

 
Pacienti, u kterých se objeví reakce v místě aplikace připomínající alergickou kontaktní dermatitidu po 
podání rivastigminu ve formě náplastí a kteří stále vyžadují léčbu rivastigminem, by měli být převedeni 
na perorální léčbu rivastigminem pouze po negativním alergickém testování a pod přísným lékařským 
dohledem. Je možné, že někteří pacienti citliví na rivastigmin ve formě náplastí nemusí být schopni 
užívat rivastigmin v jakékoliv formě. 
 
Vzácně byly z postmarketingových sledování hlášeny případy pacientů, u kterých došlo k alergické 
dermatitidě (diseminované) po podání rivastigminu bez ohledu na způsob podání (perorální, 
transdermální). V těchto případech by měla být léčba přerušena (viz bod 4.3). 
 
Pacienti a pečovatelé by měli být v souladu s tímto poučením. 
 
Titrace dávky: Krátce po zvýšení dávky byly pozorovány nežádoucí účinky (např. hypertenze a 
halucinace u pacientů s Alzheimerovou demencí a zhoršení extrapyramidových symptomů, zejména 
třes, u pacientů s demencí spojenou s Parkinsonovou chorobou). Tyto nežádoucí účinky mohou 
reagovat na snížení dávky. V ostatních případech byla léčba Exelonem zastavena (viz bod 4.8). 
 
Gastrointestinální poruchy, jako je nauzea, zvracení a průjem, souvisí s dávkováním a mohou se 
vyskytnout zvláště při zahájení léčby a/nebo při zvýšení dávky (viz bod 4.8). Tyto nežádoucí účinky 
se vyskytují častěji u žen. Projevy dehydratace u pacientů v důsledku dlouhodobého zvracení nebo 
průjmu mohou být zvládnuty intravenózním podáním tekutin a snížením dávky nebo přerušením 
léčby, pokud jsou rozpoznány a léčeny včas. Dehydratace může mít závažné důsledky. 
 
U pacientů s Alzheimerovou chorobou může dojít ke snížení tělesné hmotnosti. Snížení tělesné 
hmotnosti u těchto pacientů souvisí s léčbou inhibitory cholinesterázy včetně rivastigminu. Během 
léčby by měla být sledována tělesná hmotnost pacienta. 
 
V případě silného zvracení spojeného s léčbou rivastigminem se musí vhodně upravit dávkování, jak je 
doporučeno v bodu 4.2. Některé případy silného zvracení byly spojeny s rupturou jícnu (viz bod 4.8). 
Takové případy se vyskytly zejména po zvýšení dávky nebo při podávání vysokých dávek rivastigminu. 
 
Rivastigmin může vyvolat bradykardii, která představuje rizikový faktor pro výskyt torsade de pointes, 
převážně u pacientů s rizikovými faktory. Doporučuje se opatrnost u pacientů s vyšším rizikem vzniku 
torsade de pointes; například u pacientů s nekompenzovaným srdečním selháním, u pacientů, kteří 
nedávno prodělali infarkt myokardu, u pacientů s bradyarytmii, u pacientů, kteří mají predispozici k 
hypokalémii nebo hypomagnezémii, nebo kterým jsou současně podávány léčivé přípravky vyvolávající 
prodloužení QT intervalu a/nebo torsade de pointes (viz bod 4.5 a 4.8). 
 
Při užívání rivastigminu je nutná zvýšená opatrnost u pacientů se syndromem nemocného sinu nebo s 
jinými poruchami srdečního převodu (sinoatriální blok, atrioventrikulární blokáda) (viz bod 4.8). 
 
Rivastigmin může vyvolat zvýšení sekrece žaludeční kyseliny. Léčbě pacientů s aktivním žaludečním 
nebo duodenálním vředem nebo pacientů s predispozicí k těmto stavům by měla být věnována 
pozornost. 
 
Inhibitory cholinesterázy by měly být předepisovány s opatrností u pacientů s anamnézou astmatu nebo 
obstrukční plicní nemoci. 
 
Cholinomimetika mohou indukovat nebo vyvolat recidivu obstrukce močových cest a epileptické 
záchvaty. Při léčbě pacientů, kteří jsou predisponováni k těmto nemocem, se doporučuje opatrnost. 
 
Použití rivastigminu u pacientů s vážnou demencí Alzheimerovy choroby nebo demencí spojenou 
s Parkinsonovou nemocí s jinými typy demence nebo jinými typy poruchy paměti (např. snížení 
rozpoznávacích funkcí, vyvolané věkem) nebylo sledováno a proto se použití u této populace pacientů 
nedoporučuje. 

 
Podobně jako jiná cholinomimetika může rivastigmin vyvolat recidivu nebo indukovat extrapyramidové 
příznaky. Zhoršení (včetně bradykineze, dyskineze, abnormální chůze) a zvýšený výskyt nebo intenzita 
tremoru byly pozorovány u pacientů s demencí spojenou s Parkinsonovou chorobou (viz bod 4.8). Tyto 
příhody vedly v některých případech k přerušení podávání rivastigminu (např. přerušení léčby z důvodu 
tremoru 1,7% u skupiny s rivastigminem vs 0% s placebem). Kvůli těmto nežádoucím účinkům se 
doporučuje klinické sledování. 
 
Zvláštní skupiny 
Pacienti s klinicky signifikantní poruchou funkce ledvin nebo jater mohou mít větší výskyt 
nežádoucích účinků (viz bod 4.2 a 5.2). Dávkování s titrací musí být pečlivě sledováno v závislosti na 
individuální snášenlivosti. U pacientů s vážnou poruchou funkce jater nebyly klinické studie provedeny. 
Podávání přípravku Exelon je i u této populace pacientů možné, pečlivé sledování je nezbytné. 
 
Pacienti s tělesnou hmotností nižší než 50 kg mohou mít více nežádoucích účinků a je u nich 
pravděpodobnější přerušení léčby z důvodu nežádoucích účinků. 
 
4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 
 
Jako inhibitor cholinesterázy může rivastigmin během anestezie zvýšit účinky myorelaxancií 
sukcinylcholinového typu. Je doporučena obezřetnost při výběru anestetik. V případě potřeby může být 
zvážena úprava dávkování nebo dočasné pozastavení léčby. 
 
Vzhledem ke svým farmakodynamickým účinkům a možným aditivním účinkům by rivastigmin neměl 
být podáván současně s jinými cholinomimetickými látkami. Rivastigmin může také ovlivňovat 
účinky anticholinergních léčivých přípravků (např. oxybutynin, tolterodin). 
 
Aditivní účinky vedoucí k bradykardii (což může vést k synkopám) byly hlášeny při kombinovaném 
použití různých betablokátorů (včetně atenololu) s rivastigminem. U kardiovaskulárních betablokátorů se 
očekává, že budou spojeny s největším rizikem, ale dle dosavadních obdržených zpráv byly hlášeny i u 
pacientů užívajících jiné betablokátory. Proto je nutná opatrnost, pokud se rivastigmin podává v 
kombinaci s betablokátory, a také dalšími bradykardizujícími látkami (např. antiarytmika třídy III, 
antagonisté kalciových kanálů, glykosid digitalis, pilokarpin). 
 
Vzhledem k tomu že bradykardie představuje rizikový faktor pro vznik torsades de pointes, kombinace 
rivastigminu s léčivými přípravky indukujícími torsades de pointes, jako jsou antipsychotika, tedy 
některé fenothiaziny (chlorpromazin, levomepromazin), benzamidy (sulpirid, sultoprid, amisulprid, 
tiaprid, veraliprid), pimozid, haloperidol, droperidol, cisaprid, citalopram, difemanil, erythromycin i.v., 
halofantrin, mizolastin, methadon, pentamidin a moxifloxacin, je třeba podávat s opatrností a může být 
také nutné klinické sledování včetně (EKG). 
 
Ve studiích u zdravých dobrovolníků nebyly pozorovány žádné farmakokinetické interakce mezi 
rivastigminem a digoxinem, warfarinem, diazepamem nebo fluoxetinem. Prodloužení protrombinového 
času, vyvolané warfarinem, není podáním rivastigminu ovlivněno. Při současném podávání digoxinu a 
rivastigminu nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky na převodní systém srdeční. 
 
Ačkoli rivastigmin může inhibovat metabolismus jiných látek, zprostředkovaný 
butyrylcholinesterázou, jeví se metabolické interakce s jinými léčivými přípravky podle způsobu 
metabolismu rivastigminu jako nepravděpodobné. 
 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 
 
Těhotenství 
U zvířat rivastigmin a/nebo metabolity přecházejí přes placentu. Není známo, zda k tomu dochází i u 
lidí. Nejsou k dispozici klinické údaje o podávání během těhotenství.. V peri-/postnatálních studiích na 
potkanech bylo pozorováno prodloužení gestační doby. Rivastigmin by neměl být během těhotenství 
podáván, pokud to není nezbytně nutné. 
 
Kojení 
U zvířat se rivastigmin vylučuje do mléka. Není známo, zda se rivastigmin vylučuje do mateřského 
mléka. Proto by ženy užívající rivastigmin neměly kojit. 
 
Fertilita 
U potkanů nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky rivastigminu na plodnost ani reprodukční 
schopnost (viz bod 5.3). Účinky rivastigminu na lidskou fertilitu nejsou známy. 
 
4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 
 
Alzheimerova choroba může způsobit postupné zhoršování schopnosti řídit, nebo ohrozit schopnost 
obsluhovat stroje. Kromě toho může rivastigmin vyvolat závratě a ospalost, zvláště při zahájení léčby 
nebo zvýšení dávky. Následkem je malý nebo mírný vliv rivastigminu na schopnost řídit nebo 
obsluhovat stroje. Proto by schopnost řídit nebo obsluhovat složité stroje u pacientů s demencí, 
užívajících rivastigmin, měla být pravidelně vyhodnocována ošetřujícím lékařem. 
 
4.8  Nežádoucí účinky 
 
Shrnutí bezpečnostního profilu 
Nejčastěji popisovanými nežádoucími účinky (adverse reactions - ADR) jsou gastrointestinální 
poruchy zahrnující nauzeu (38%) a zvracení (23%), které se objevují zvláště během titrace dávky. 
V klinických studiích byly ženy citlivější k výskytu gastrointestinálních nežádoucích účinků a úbytku 
tělesné hmotnosti než muži. 
 
Tabulkový seznam nežádoucích účinků 
Nežádoucí účinky v tabulce 1 a tabulce 2 jsou seřazeny podle tříd orgánových systémů databáze 
MedDRA a četnosti výskytu. Četnost výskytu je definována s použitím následující konvence: velmi 
časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1 000 až <1/100); vzácné (≥1/10 000 až 
<1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). 
 
Následující nežádoucí účinky, uvedené v tabulce 1, byly shromážděny u pacientů s Alzheimerovou 
demencí léčených Exelonem. 
 
Tabulka 1 
 
Infekce a infestace 
 

Velmi vzácné 

Infekce močových cest 

Poruchy metabolismu a výživy 
 

Velmi časté 

Anorexie 

 

Časté 

Snížená chuť k jídlu 

 

Není známo 

Dehydratace 

 
Psychiatrické poruchy 
 

Časté 

Noční můry 

 

Časté 

Neklid 

 

Časté 

Zmatenost 

 

Časté 

Úzkost 

 

Méně časté 

Nespavost 

 

Méně časté 

Deprese 

 

Velmi vzácné 

Halucinace 

 

Není známo 

Agresivita, neklid 

Poruchy nervového systému 
 

Velmi časté 

Závratě 

 

Časté 

Bolest hlavy 

 

Časté 

Ospalost 

 

Časté 

Třes 

 

Méně časté 

Synkopa 

 

Vzácné 

Epileptické záchvaty 

 

Velmi vzácné 

Extrapyramidové příznaky (včetně zhoršení Parkinsonovy 
choroby) 

Srdeční poruchy 
 

Vzácné 

Angina pectoris 

 

Velmi vzácné 

Srdeční arytmie (např. bradykardie, atrioventrikulární 
blokáda, fibrilace síní a tachykardie) 

 

Není známo 

Sick sinus syndrom 

Cévní poruchy 
 

Velmi vzácné 

Hypertenze 

Gastrointestinální poruchy 
 

Velmi časté 

Nauzea 

 

Velmi časté 

Zvracení 

 

Velmi časté 

Průjem 

 

Časté 

Bolest břicha a dyspepsie 

 

Vzácné 

Žaludeční a duodenální vředy 

 

Velmi vzácné 

Gastrointestinální krvácení 

 

Velmi vzácné 

Pankreatitida 

 

Není známo 

Několik případů silného zvracení spojeného s rupturou jícnu 
(viz bod 4.4) 

Poruchy jater a žlučových cest 
 

Méně časté 

Zvýšení jaterních testů 

 

Není známo 

Hepatitida 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 
 

Časté 

Hyperhydróza 

 

Vzácné 

Vyrážka 

 

Není známo 

Svědění, alergická dermatitida (diseminovaná) 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 
 

Časté 

Únava a astenie 

 

Časté 

Malátnost 

 

Méně časté 

Pády 

Vyšetření 
 

Časté 

Snížení tělesné hmotnosti 

 

Následující další nežádoucí účinky byly zaznamenány v souvislosti s Exelonem transdermálními 
náplastmi: delirium, horečka, snížená chuť k jídlu, inkontinence moči (časté), psychomotorická 
hyperaktivita (méně časté), erytém, kopřivka, pochýře, alergická dermatitida (není známo). 
 
V tabulce 2 jsou uvedeny nežádoucí účinky hlášené v průběhu klinických studiích u pacientů 
s demencí spojenou s Parkinsonovou nemocí, kteří byli léčeni Exelonem ve formě tobolek. 
 
Tabulka 2 
 
Poruchy metabolismu a výživy 
 

Časté 

Snížená chuť k jídlu 

 

Časté 

Dehydratace 

Psychiatrické poruchy 
 

Časté 

Nespavost 

 

Časté 

Úzkost 

 

Časté 

Neklid 

 

Časté 

Halucinace, vizuální 

 

Časté 

Deprese 

 

Není známo 

Agresivita 

Poruchy nervového systému 
 

Velmi časté 

Třes 

 

Časté 

Závratě 

 

Časté 

Ospalost 

 

Časté 

Bolest hlavy 

 

Časté 

Parkinsonova choroba (zhoršení) 

 

Časté 

Bradykineze 

 

Časté 

Dyskineze 

 

Časté 

Hypokineze 

 

Časté 

Rigidita ozubeného kola 

 

Méně časté 

Dystonie 

Srdeční poruchy 
 

Časté 

Bradykardie 

 

Méně časté 

Fibrilace síní 

 

Méně časté 

Atrioventrikulární blokáda 

 

Není známo 

Sick sinus syndrom 

Cévní poruchy 

 

 

Časté 

Hypertenze 

 

Méně časté 

Hypotenze 

Gastrointestinální poruchy 
 

Velmi časté 

Nauzea 

 

Velmi časté 

Zvracení 

 

Časté 

Průjem 

 

Časté 

Bolest břicha a dyspepsie 

 

Časté 

Zvýšené vylučování slin 

Poruchy jater a žlučových cest 
 

Není známo 

Hepatitida 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 
 

Časté 

Hyperhydróza 

 

Není známo 

Alergická dermatitida (diseminovaná) 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 
 

Velmi časté 

Pády 

 

Časté 

Únava a astenie 

 

Časté 

Poruchy chůze 

 

Časté 

Parkinsonská chůze 

 

Následující další nežádoucí účinek byl pozorován ve studii u pacientů s demencí u Parkinsonovy 
choroby léčených Exelon transdermálními náplastmi: neklid (časté). 
 
V tabulce 3 jsou uvedeny počty a procentuální podíl pacientů ze specifické 24týdenní klinické studie 
s Exelonem, u pacientů s demencí spojenou s Parkinsonovou nemocí, s předem stanovenými 
nežádoucími účinky, které mohou reflektovat zhoršení příznaků Parkinsonovy nemoci. 
 
Tabulka 3 
 
Predefinované nežádoucí účinky, které mohou 
reflektovat zhoršení příznaků Parkinsonovy choroby u 
pacientů s demencí spojenou s Parkinsonovou 
chorobou 

Exelon 

n (%) 

Placebo 

n (%) 

Celkový počet pacientů ve studii 

362 (100) 

179 (100) 

Celkový počet pacientů s predefinovanými NÚ 

99 (27,3) 

28 (15,6) 

Třes 

37 (10,2) 

7 (3,9) 

Pád 

21 (5,8) 

11 (6,1) 

Parkinsonova choroba (zhoršení) 

12 (3,3) 

2 (1,1) 

Zvýšené vylučování slin 

5 (1,4) 

Dyskineze 

5 (1,4) 

1 (0,6) 

Parkinsonismus 

8 (2,2) 

1 (0,6) 

Hypokineze 

1 (0,3) 

Porucha hybnosti 

1 (0,3) 

Bradykineze 

9 (2,5) 

3 (1,7) 

Dystonie 

3 (0,8) 

1 (0,6) 

Abnormální chůze 

5 (1,4) 

Svalová rigidita 

1 (0,3) 

Porucha rovnováhy 

3 (0,8) 

2 (1,1) 

Muskuloskeletální ztuhlost 

3 (0,8) 

Ztuhlost 

1 (0,3) 

Motorická dysfunkce 

1 (0,3) 

 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v 

Dodatku V

. 

 
4.9  Předávkování 
 
Příznaky 
Většina případů náhodného předávkování nebyla spojena s žádnými klinickými známkami nebo 
příznaky a téměř všichni pacienti se rozhodli pokračovat v léčbě rivastigminem 24 hodin po 
předávkování. 
 
Byla hlášena cholinergní toxicita s muskarinovými symptomy, které jsou pozorovány při mírné otravě, 
jako jsou mióza, návaly horka, poruchy trávení včetně bolesti břicha, nauzey, zvracení a průjmu, 
bradykardie, bronchospasmus a zvýšená bronchiální sekrece, nadměrné pocení, mimovolní močení 
a/nebo defekace, slzení, hypotenze a zvýšená tvorba slin. 
 
V závažnějších případech mohou nikotinové účinky vytvářet svalovou slabost, fascikulace, křeče a 
respirační zástavu s možnými fatálními důsledky. 
 
Po uvedení na trh se vyskytly případy závratě, tremoru, bolesti hlavy, somnolence, stavu zmatenosti, 
hypertenze, halucinací a malátnosti. 
 

10 

Léčba 
Jelikož plazmatický poločas rivastigminu je přibližně 1 hodina a délka trvání inhibice 
acetylcholinesterázy je kolem 9 hodin, doporučuje se, aby v případě asymptomatického předávkování 
nebyla následujících 24 hodin podána žádná další dávka rivastigminu. Při předávkování 
doprovázeném závažnou nauzeou a zvracením by se mělo zvážit podání antiemetik. Symptomatická 
léčba dalších nežádoucích účinků by se měla provádět podle potřeby. 
 
V případě těžkého předávkování lze použít atropin. Doporučuje se úvodní dávka atropinsulfátu 
0,03 mg/kg, podaná intravenózně, s následnými dávkami podle klinické odpovědi. Použití 
skopolaminu jako antidota se nedoporučuje. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1  Farmakodynamické vlastnosti 
 
Farmakoterapeutická skupina: psychoanaleptika, anticholinesterázy, ATC kód: N06DA03 
 
Rivastigmin je inhibitor acetyl- a butyrylcholinesterázy karbamátového typu, který usnadňuje 
cholinergní přenos tím, že zpomaluje odbourávání acetylcholinu uvolněného funkčně intaktními 
cholinergními neurony. Rivastigmin může proto zlepšovat poruchy kognitivních funkcí, které jsou 
u demence spojené s Alzheimerovou chorobou a Parkinsonovou chorobou způsobeny deficitem 
cholinergního přenosu. 
 
Rivastigmin se kovalentně váže na svůj cílový enzym, se kterým tvoří komplex, čímž tento enzym 
dočasně inaktivuje. U zdravých mladých mužů snižuje během první 1,5 hodiny po podání perorální 
dávky 3 mg rivastigminu aktivitu acetylcholinesterázy (AchE) v mozkomíšním moku (CSF) přibližně 
o 40%. Aktivita enzymu se navrací k výchozí hodnotě přibližně za 9 hodin po dosažení maximálního 
inhibičního účinku. U pacientů s Alzheimerovou chorobou byla inhibice acetylcholinesterázy 
v mozkomíšním moku, vyvolaná rivastigminem, závislá na dávce, a to až do 6 mg podávaných dvakrát 
denně, což byla nejvyšší testovaná dávka. Inhibice aktivity butyrylcholinesterázy v mozkomíšním 
moku byla u 14 pacientů s Alzheimerovou chorobou, léčených rivastigminem, podobná inhibici 
acetylcholinesterázy. 
 
Klinické studie u Alzheimerovy choroby 
Účinnost rivastigminu byla stanovena při použití tří nezávislých hodnotících testů (škál) pro jednotlivé 
oblasti, které byly během 6 měsíců hodnoceny v pravidelných intervalech. Patří sem ADAS-Cog 
(Alzheimer’s Disease Assessment Scale – Cognitive subscale, měření rozpoznávání, založené na 
výkonu), CIBIC-Plus (Clinician’s Interview Based Impression of Change-Plus, celkové hodnocení 
pacienta lékařem při zohlednění názoru ošetřovatele) a PDS (Progressive Deterioration Scale, 
hodnocení činností každodenního života, provedené ošetřovatelem, zahrnující osobní hygienu, jídlo, 
oblékání, domácí práce, jako je nakupování, zachování schopnosti orientovat se v okolí a zapojení se 
do činností souvisících s penězi, atd.). 
 
Pacienti ve studii měli MMSE (Mini-Mental State Examination) skóre 10–24. 
 

11 

Výsledky dosažené u pacientů klinicky reagujících na léčbu byly shrnuty ze dvou studií hodnotících 
flexibilní dávky z celkem tří hlavních multicentrických studií trvajících 26 týdnů, provedených 
u pacientů s mírnou až středně těžkou Alzheimerovou demencí. Tyto výsledky jsou uvedeny níže 
v tabulce 4. Klinicky relevantní zlepšení v těchto studiích bylo definováno jako zlepšení nejméně o 
4 body v porovnání s dřívějším stavem na ADAS-Cog, zlepšení na CIBIC-Plus, nebo nejméně 10% 
zlepšení na PDS. 
 
Kromě toho je v téže tabulce uvedena post-hoc definice odpovědi. Sekundární definice klinické 
odpovědi na léčbu vyžadovala nejméně 4bodové zlepšení na ADAS-Cog, žádné zhoršení na 
CIBIC-Plus a žádné zhoršení na PDS. Průměrná aktuální denní dávka u pacientů odpovídajících na 
léčbu ve skupině léčené dávkou 6–12 mg denně, kteří odpovídají této definici, byla 9,3 mg. Je důležité 
poznamenat, že škály používané v této indikaci se liší a přímé srovnání výsledků dosažených různými 
terapeutickými přípravky není platné. 
 
Tabulka 4 
 

 

Pacienti s klinicky signifikantní odpovědí (%) 

 

Úmysl léčit (intent to treat)  Započítané poslední pozorování 

Měřítko odpovědi 

Rivastigmin 

6–12 mg 

N=473 

Placebo 

 

N=472 

Rivastigmin 

6–12 mg 

N=379 

Placebo 

 

N=444 

ADAS-Cog: zlepšení 
nejméně o 4 body 

21*** 

 

12 

 

25*** 

 

12 

CIBIC-Plus: zlepšení 

29*** 

18 

32*** 

19 

PDS: zlepšení nejméně o 
10% 

26*** 

17 

30*** 

18 

Nejméně 4bodové zlepšení 
na ADAS-Cog bez zhoršení 
na CIBIC-Plus a na PDS 

10* 

 

 

12** 

 

* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 
 

12 

Klinické studie u demence spojené s Parkinsonovou chorobou 
Účinnost rivastigminu u demence spojené s Parkinsonovou chorobou byla prokázána ve 24týdenní 
multicentrické dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii a ve 24týdenní otevřené prodloužené 
fázi. Pacienti zařazení do této studie měli MMSE (Mini-Mental State Examination) skóre 10–24. 
Účinnost byla stanovena užitím dvou nezávislých hodnotících testů (škál), které byly během 6 měsíců 
hodnoceny v pravidelných intervalech, jak je níže znázorněno v tabulce 5: ADAS-Cog, měření 
rozpoznávání a souhrnné měření ADCS-CGIC (Alzheimer’s Disease Cooperative Study-Clinician’s 
Global Impression of Change). 
 
Tabulka 5 
 
Demence spojená s 
Parkinsonovou chorobou 

ADAS-Cog 
Exelon 
 

ADAS-Cog 
Placebo 
 

ADCS-CGIC 
Exelon 
 

ADCS-
CGIC
 
Placebo 
 

ITT + RDO populace 

(n=329) 

(n=161) 

(n=329) 

(n=165) 

 

 

 

 

 

Průměrná výchozí hodnota 
± SD 
Průměrná změna po 
24 týdnech ± SD 

23,8 ± 10,2 
 
2,1 ± 8,2 

24,3 ± 10,5 
 
-0,7 ± 7,5 

n/a 
 
3,8 ± 1,4 

n/a 
 
4,3 ± 1,5 

Upravený léčebný rozdíl 

2,88

1

 

n/a 

p-hodnota versus placebo 

<0,001

1

 

0,007

2

 

 

 

 

 

 

ITT - LOCF populace 

(n=287) 

(n=154) 

(n=289) 

(n=158) 

 

 

 

 

 

Průměrná výchozí hodnota 
± SD 
Průměrná změna po 
24 týdnech ± SD 

24,0 ± 10,3 
 
2,5 ± 8,4 

24,5 ± 10,6 
 
-0,8 ± 7,5 

n/a 
 
3,7 ± 1,4 

n/a 
 
4,3 ± 1,5 

Upravený léčebný rozdíl 

3,54

1

 

n/a 

p-hodnota versus placebo 

<0,001

1

 

<0,001

2

 

 

 

 

 

 

1

 Podle ANCOVA s léčbou a zemí jako faktory a výchozí hodnota ADAS-Cog jako kovariance. 

Pozitivní změna signalizující zlepšení. 

2

 Průměrné údaje uvedené pro zjednodušení, analýza kategorií provedená prostřednictvím van 

Elterenova testu 
ITT: všichni pacienti zařazení do studie (Intent-To-Treat); RDO: vysledovaní pacienti, kteří ukončili 
účast ve studii (Retrieved Drop Outs); LOCF: pacienti, u kterých bylo provedeno poslední sledování 
(Last Observation Carried Forward) 
 

13 

Ačkoliv byl léčebný účinek prokázán v celé sledované populaci, údaje naznačovaly, že výraznější 
léčebný účinek ve srovnání s placebem byl pozorován ve skupině pacientů s mírnou demencí spojenou 
s Parkinsonovou chorobou. Podobně výraznější léčebný účinek byl pozorován u těch pacientů, kteří 
měli vizuální halucinace (viz tabulka 6). 
 
Tabulka 6 
 
Demence spojená s 
Parkinsonovou chorobou 

ADAS-Cog 
Exelon 
 

ADAS-Cog 
Placebo 
 

ADAS-Cog 
Exelon 
 

ADAS-Cog 
Placebo 
 

 

Pacienti s vizuálními 
halucinacemi
 

Pacienti bez vizuálních 
halucinací 

 

 

 

 

 

ITT + RDO populace 

(n=107) 

(n=60) 

(n=220) 

(n=101) 

 

 

 

 

 

Průměrná výchozí hodnota 
± SD 
Průměrná změna po 
24 týdnech ± SD 

25,4 ± 9,9 
 
1,0 ± 9,2 

27,4 ± 10,4 
 
-2,1 ± 8,3 

23,1 ± 10,4 
 
2,6 ± 7,6 

22,5 ± 10,1 
 
0,1 ± 6,9 

Upravený léčebný rozdíl 

4,27

1

 

2,09

1

 

p-hodnota versus placebo 

0,002

1

 

0,015

1

 

 

Pacienti se středně závažnou 
demencí (MMSE 10-17) 

Pacienti s mírnou demencí 
(MMSE 18-24)
 

 

 

 

 

 

ITT + RDO population 

(n=87) 

(n=44) 

(n=237) 

(n=115) 

 

 

 

 

 

Průměrná výchozí hodnota 
± SD 
Průměrná změna po 
24 týdnech ± SD 

32,6 ± 10,4 
 
2,6 ± 9,4 

33,7 ± 10,3 
 
-1,8 ± 7,2 

20,6 ± 7,9 
 
1,9 ± 7,7 

20,7 ± 7,9 
 
-0,2 ± 7,5 

Upravený léčebný rozdíl 

4,73

1

 

2,14

1

 

p-hodnota versus placebo 

0,002

1

 

0,010

1

 

 

 

 

 

 

1

 Podle ANCOVA s léčbou a zemí jako faktory a výchozí hodnota ADAS-Cog jako kovariance. 

Pozitivní změna signalizující zlepšení. 
ITT: všichni pacienti zařazení do studie (Intent-To-Treat); RDO: vysledovaní pacienti, kteří ukončili 
účast ve studii (Retrieved Drop Outs) 
 
Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií 
s přípravkem Exelon u všech podskupin pediatrické populace v léčbě Alzheimerovy demence a 
v léčbě demence u pacientů s idiopatickou Parkinsonovou chorobou (informace o použití u dětí viz 
bod 4.2). 
 
5.2  Farmakokinetické vlastnosti 
 
Absorpce 
Rivastigmin je rychle a úplně absorbován. Maximální plazmatické koncentrace jsou dosaženy 
přibližně za 1 hodinu. Následkem interakce rivastigminu s cílovým enzymem je zvýšení biologické 
dostupnosti asi 1,5krát větší, než by se očekávalo ze zvýšení dávky. Absolutní biologická dostupnost 
po dávce 3 mg je asi 36%13%. Podání rivastigminu s jídlem zpomaluje absorpci (t

max

) o 90 minut a 

snižuje C

max

 a zvyšuje AUC přibližně o 30%. 

 
Distribuce 
Vazba rivastigminu na bílkoviny je přibližně 40%. Snadno přechází hematoencefalickou bariérou a 
jeho distribuční objem se pohybuje v rozmezí 1,8 až 2,7 l/kg. 

14 

 
Biotransformace 
Rivastigmin je rychle a rozsáhle metabolizován (plazmatický poločas je přibližně 1 hodina), primárně 
hydrolýzou prostřednictvím cholinesterázy na dekarbamylovaný metabolit. In vitro tento metabolit jen 
minimálně inhibuje acetylcholinesterázu (<10%). 
 
Na základě studie in vitro se neočekává žádná farmakokinetická interakce s léčivými přípravky, které 
jsou metabolizovány těmito izoenzymy cytochromů: CYP1A2, CYP2D6, CYP3A4/5, CYP2E1, 
CYP2C9, CYP2C8, CYP2C19, nebo CYP2B6. Na základě důkazů studií na zvířatech se hlavní 
izoenzymy cytochrómu P450 podílejí na metabolismu rivastigminu jen minimálně. Celková 
plazmatická clearance rivastigminu byla po intravenózní dávce 0,2 mg přibližně 130 l/h a po 
intravenózní dávce 2,7 mg se snížila na 70 l/h. 
 
Eliminace 
Nezměněný rivastigmin se v moči nenachází; vylučování metabolitů močí představuje hlavní cestu 
eliminace. Po podání 

14

C-rivastigminu byla renální eliminace rychlá a v podstatě úplná (>90%) během 

24 hodin. Méně než 1% podané dávky se vyloučí stolicí. U pacientů s Alzheimerovou chorobou 
nedochází k akumulaci rivastigminu nebo jeho dekarbamylovaného metabolitu. 
 
Populační farmakokinetická analýza ukázala, že užívání nikotinu zvyšuje perorální clearance 
rivastigminu o 23% u pacientů s Alzheimerovou chorobou (n = 75 kuřáků a 549 nekuřáků) po dávkách 
rivastigminu v perorálních tobolkách až do 12 mg/den. 
 
Starší lidé 
Ačkoli je biologická dostupnost rivastigminu ve srovnání s mladými zdravými dobrovolníky větší u 
starších lidí, studie u pacientů s Alzheimerovou chorobou ve věku 50 až 92 let neprokázaly žádnou 
změnu biologické dostupnosti v souvislosti s věkem. 
 
Porucha funkce jater 
Ve srovnání se zdravými subjekty byla u pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou funkce jater 
C

max

 rivastigminu přibližně o 60% vyšší a AUC rivastigminu více než dvakrát vyšší. 

 
Porucha funkce ledvin 
C

max

 a AUC rivastigminu byly u pacientů se středně závažnou poruchou funkce ledvin více než dvakrát 

vyšší ve srovnání se zdravými subjekty; u pacientů se vážnou poruchou funkce ledvin však nedošlo ke 
změnám C

max

 a AUC rivastigminu. 

 
5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 
 
Studie sledující opakovanou toxicitu na potkanech, myších a psech odhalily pouze účinky souvisící 
s nadměrným farmakologickým účinkem. Nebyla pozorována žádná orgánová toxicita. Vzhledem 
k citlivosti použitých zvířecích modelů nebylo dosaženo žádné hranice toxicity, která by byla adekvátní 
použití tohoto léku u lidí. 
 
Ve standardních in vitro in vivo testech nepůsobil rivastigmin mutagenně kromě testu 
chromozomální aberace na lidských periferních lymfocytech v dávce 10

4

krát vyšší, než je maximální 

klinická expozice. Při in vivo podmínkách byl mikronukleární test negativní. Hlavní metabolit 
NAP226-90 také neprokázal genotoxický potenciál. 
 
Ve studiích na myších a potkanech nebyly zjištěny žádné známky karcinogenity v maximální tolerované 
dávce, ačkoli expozice rivastigminu a jeho metabolitům byla nižší než expozice u člověka. Při porovnání 
na plochu tělesného povrchu odpovídá expozice rivastigminu a jeho metabolitům přibližně maximální 
doporučené dávce u člověka 12 mg/den, avšak při srovnání s maximální dávkou u člověka bylo u zvířat 
dosaženo přibližně 6násobku této dávky. 
 

15 

U zvířat prostupuje rivastigmin placentou a je vylučován do mléka. Po perorálním podání březím 
samicím potkanů a králíků nebyl prokázán teratogenní účinek rivastigminu. Ve studiích s perorálním 
podáním se samci a samicemi potkanů nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky rivastigminu na 
plodnost nebo reprodukční schopnost u rodičovské generace, nebo u potomstva. 
 
Ve studiích zaměřených na králíky byl zjištěn potenciál rivastigminu k mírnému podráždění očí/sliznice. 
 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1  Seznam pomocných látek 
 
Želatina 
Magnesium-stearát 
Hypromelosa 
Mikrokrystalická celulosa 
Koloidní bezvodý oxid křemičitý 
Žlutý oxid železitý (E172) 
Červený oxid železitý (E172) 
Oxid titaničitý (E171) 
Šelak 
 
6.2  Inkompatibility 
 
Neuplatňuje se. 
 
6.3  Doba použitelnosti 
 
5 let 
 
6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 
 
Uchovávejte při teplotě do 30°C. 
 
6.5  Druh obalu a obsah balení 
 

Blistr - průhledná PVC nosná část s modrou krycí fólií, obsahující 14 tobolek. Každá krabička 
obsahuje 28, 56 nebo 112 tobolek. 

HDPE lahvička zapečetěná uzavřená plastovým uzávěrem. Každá lahvička obsahuje 
250 tobolek. 

 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku 
 
Žádné zvláštní požadavky. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Novartis Europharm Limited 
Frimley Business Park 
Camberley GU16 7SR 
Velká Británie 
 

16 

 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/98/066/001-3 
EU/1/98/066/014 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 
Datum první registrace: 12. května 1998 
Datum posledního prodloužení registrace: 12. května 2008 
 
 
10.  DATUM REVIZE TEXTU 
 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu 

17 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
Exelon 3,0 mg tvrdé tobolky 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 
Jedna tobolka obsahuje rivastigmini hydrogenotartras, což odpovídá rivastigminum 3,0 mg. 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 
Tvrdé tobolky 
 
Tobolka s oranžovou vrchní i spodní částí, obsahující téměř bílý až nažloutlý prášek, s červeným 
potiskem „EXELON 3 mg“ na spodní části. 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1  Terapeutické indikace 
 
Symptomatická léčba mírné až středně závažné Alzheimerovy demence. 
Symptomatická léčba mírné až středně závažné demence u pacientů s idiopatickou Parkinsonovou 
chorobou. 
 
4.2  Dávkování a způsob podání 
 
Léčba by měla být zahájena a vedena lékařem, který má zkušenosti v diagnostice a léčbě Alzheimerovy 
demence nebo demence spojené s Parkinsonovou nemocí. Diagnóza by měla být provedena podle 
současně platných směrnic. Léčba rivastigminem by měla být zahájena pouze v případě, pokud je 
k dispozici pečovatel(ka), který/á bude pravidelně sledovat, zda pacient léčivý přípravek užívá. 
 
Dávkování 
Rivastigmin by měl být podáván dvakrát denně s ranním a večerním jídlem. Tobolky se polykají celé. 
 
Úvodní dávka 
1,5 mg dvakrát denně. 
 
Titrace dávky 
Počáteční dávka je 1,5 mg dvakrát denně. Pokud je tato dávka dobře tolerována nejméně po dobu dvou 
týdnů léčby, může být zvýšena na 3 mg dvakrát denně. Následná zvýšení na 4,5 mg a poté na 6 mg 
dvakrát denně by měla být také založena na dobré toleranci současně užívané dávky a mohou být 
zvažována až minimálně po dvou týdnech léčby na této dávkovací hladině. 
 
Pokud se v průběhu léčby objeví nežádoucí účinky (např. nauzea, zvracení, bolest břicha nebo ztráta 
chuti k jídlu) snížení tělesné hmotnosti nebo zhoršení extrapyramidových příznaků (např. třes) u pacientů 
s demencí spojenou s Parkinsonovou chorobou, tyto mohou ustoupit po vynechání jedné nebo více 
dávek. Pokud nežádoucí účinky přetrvávají, měla by být denní dávka dočasně snížena na předchozí 
dobře tolerovanou dávku nebo by měla být léčba přerušena. 
 
Udržovací dávka 
Účinná dávka je 3 až 6 mg dvakrát denně; pro dosažení maximální terapeutické odpovědi by měla být u 
pacientů udržována nejvyšší dobře tolerovaná dávka. Doporučená maximální denní dávka je 6 mg 
dvakrát denně. 

18 

 
Udržovací léčba může pokračovat, dokud existuje terapeutický přínos pro pacienta. Klinický přínos 
rivastigminu by měl být proto pravidelně přehodnocován zvláště u pacientů, kteří jsou léčeni dávkami 
nižšími než 3 mg dvakrát denně. Léčba by měla být přerušena, pokud po 3 měsících léčby udržovací 
dávkou není příznivě upraven pokles příznaků demence. Pokud již dále není přítomen terapeutický 
účinek, mělo by také být zváženo ukončení léčby. 
 
Individuální odpověď na rivastigmin není možno předvídat. Nicméně výraznější účinek léčby byl 
pozorován u pacientů s Parkinsonovou chorobou s příznaky středně závažné demence. Podobně větší 
účinek byl pozorován u pacientů s Parkinsonovou chorobou, kteří trpěli vizuálními halucinacemi (viz 
bod 5.1). 
 
Terapeutický účinek nebyl ve studiích kontrolovaných placebem sledován déle než 6 měsíců. 
 
Znovu zahájení léčby 
Pokud je léčba přerušena na více než tři dny, měla by být znovu zahájena dávkou 1,5 mg dvakrát 
denně. Titrace dávky by měla být provedena stejným způsobem, jaký je popsán výše. 
 
Porucha funkce ledvin a jater 
U pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce ledvin nebo jater není úprava dávky nutná. 
Vzhledem ke zvýšené expozici u této populace by však u těchto pacientů měla být přísně dodržována 
individuální úprava dávkování s titrací dávky v závislosti na individuální toleranci, neboť pacienti s 
klinicky signifikantní poruchou funkce ledvin nebo jater mohou mít v závislosti na dávce větší výskyt 
nežádoucích účinků. U pacientů s vážnou poruchou funkce jater nebyly klinické studie provedeny, ale 
Exelon tvrdé tobolky mohou být u této populace pacientů používány za předpokladu provádění 
pečlivého monitorování (viz body 4.4 a 5.2). 
 
Pediatrická populace 
Neexistuje žádné relevantní použití Exelonu u pediatrické populace při léčbě Alzheimerovy demence. 
 
4.3  Kontraindikace 
 
Tento léčivý přípravek je kontraindikován u pacientů se známou hypersenzitivitou na léčivou látku 
rivastigmin, jiné deriváty karbamátu nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 
 
Předchozí reakce v místě aplikace rivastigminu transdermálních náplastí připomínající alergickou 
kontaktní dermatitidu (viz bod 4.4). 
 
4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 
 
Výskyt a závažnost nežádoucích účinků se obecně zvyšují při vyšších dávkách. Pokud je léčba 
přerušena na více než tři dny, měla by být znovu zahájena dávkou 1,5 mg dvakrát denně, aby byla 
snížena možnost výskytu nežádoucích reakcí (např. zvracení). 
 
U rivastigminu ve formě náplastí se můžou objevit reakce v místě aplikace, které jsou obvykle mírné 
až střední intenzity. Tyto reakce nejsou samy o sobě známkou senzibilizace. Nicméně podávání 
rivastigminu ve formě náplastí může vést k alergické kontaktní dermatitidě. 
 
Za alergická kontatkní dermatitidu by měla být považována reakce v místě aplikace, která je rozšířená za 
hranici náplasti pokud je zřejmá intenzivnější místní reakce (např. zvýšený erytém, edém, papuly, 
puchýřky) a pokud se příznaky výrazně nezlepší do 48 hodin po odstranění náplasti. V těchto případech 
by měla být léčba přerušena (viz bod 4.3). 
 

19 

Pacienti, u kterých se objeví reakce v místě aplikace připomínající alergickou kontaktní dermatitidu po 
podání rivastigminu ve formě náplastí a kteří stále vyžadují léčbu rivastigminem, by měli být převedeni 
na perorální léčbu rivastigminem pouze po negativním alergickém testování a pod přísným lékařským 
dohledem. Je možné, že někteří pacienti citliví na rivastigmin ve formě náplastí nemusí být schopni 
užívat rivastigmin v jakékoliv formě. 
 
Vzácně byly z postmarketingových sledování hlášeny případy pacientů, u kterých došlo k alergické 
dermatitidě (diseminované) po podání rivastigminu bez ohledu na způsob podání (perorální, 
transdermální). V těchto případech by měla být léčba přerušena (viz bod 4.3). 
 
Pacienti a pečovatelé by měli být v souladu s tímto poučením. 
 
Titrace dávky: Krátce po zvýšení dávky byly pozorovány nežádoucí účinky (např. hypertenze a 
halucinace u pacientů s Alzheimerovou demencí a zhoršení extrapyramidových symptomů, zejména 
třes, u pacientů s demencí spojenou s Parkinsonovou chorobou). Tyto nežádoucí účinky mohou 
reagovat na snížení dávky. V ostatních případech byla léčba Exelonem zastavena (viz bod 4.8). 
 
Gastrointestinální poruchy, jako je nauzea, zvracení a průjem, souvisí s dávkováním a mohou se 
vyskytnout zvláště při zahájení léčby a/nebo při zvýšení dávky (viz bod 4.8). Tyto nežádoucí účinky 
se vyskytují častěji u žen. Projevy dehydratace u pacientů v důsledku dlouhodobého zvracení nebo 
průjmu mohou být zvládnuty intravenózním podáním tekutin a snížením dávky nebo přerušením 
léčby, pokud jsou rozpoznány a léčeny včas. Dehydratace může mít závažné důsledky. 
 
U pacientů s Alzheimerovou chorobou může dojít ke snížení tělesné hmotnosti. Snížení tělesné 
hmotnosti u těchto pacientů souvisí s léčbou inhibitory cholinesterázy včetně rivastigminu. Během 
léčby by měla být sledována tělesná hmotnost pacienta. 
 
V případě silného zvracení spojeného s léčbou rivastigminem se musí vhodně upravit dávkování, jak je 
doporučeno v bodu 4.2. Některé případy silného zvracení byly spojeny s rupturou jícnu (viz bod 4.8). 
Takové případy se vyskytly zejména po zvýšení dávky nebo při podávání vysokých dávek rivastigminu. 
 
Rivastigmin může vyvolat bradykardii, která představuje rizikový faktor pro výskyt torsade de pointes, 
převážně u pacientů s rizikovými faktory. Doporučuje se opatrnost u pacientů s vyšším rizikem vzniku 
torsade de pointes; například u pacientů s nekompenzovaným srdečním selháním, u pacientů, kteří 
nedávno prodělali infarkt myokardu, u pacientů s bradyarytmii, u pacientů, kteří mají predispozici k 
hypokalémii nebo hypomagnezémii, nebo kterým jsou současně podávány léčivé přípravky vyvolávající 
prodloužení QT intervalu a/nebo torsade de pointes (viz bod 4.5 a 4.8). 
 
Při užívání rivastigminu je nutná zvýšená opatrnost u pacientů se syndromem nemocného sinu nebo s 
jinými poruchami srdečního převodu (sinoatriální blok, atrioventrikulární blokáda) (viz bod 4.8). 
 
Rivastigmin může vyvolat zvýšení sekrece žaludeční kyseliny. Léčbě pacientů s aktivním žaludečním 
nebo duodenálním vředem nebo pacientů s predispozicí k těmto stavům by měla být věnována 
pozornost. 
 
Inhibitory cholinesterázy by měly být předepisovány s opatrností u pacientů s anamnézou astmatu nebo 
obstrukční plicní nemoci. 
 
Cholinomimetika mohou indukovat nebo vyvolat recidivu obstrukce močových cest a epileptické 
záchvaty. Při léčbě pacientů, kteří jsou predisponováni k těmto nemocem, se doporučuje opatrnost. 
 
Použití rivastigminu u pacientů s vážnou demencí Alzheimerovy choroby nebo demencí spojenou 
s Parkinsonovou nemocí s jinými typy demence nebo jinými typy poruchy paměti (např. snížení 
rozpoznávacích funkcí, vyvolané věkem) nebylo sledováno a proto se použití u této populace pacientů 
nedoporučuje. 
 

20 

Podobně jako jiná cholinomimetika může rivastigmin vyvolat recidivu nebo indukovat extrapyramidové 
příznaky. Zhoršení (včetně bradykineze, dyskineze, abnormální chůze) a zvýšený výskyt nebo intenzita 
tremoru byly pozorovány u pacientů s demencí spojenou s Parkinsonovou chorobou (viz bod 4.8). Tyto 
příhody vedly v některých případech k přerušení podávání rivastigminu (např. přerušení léčby z důvodu 
tremoru 1,7% u skupiny s rivastigminem vs 0% s placebem). Kvůli těmto nežádoucím účinkům se 
doporučuje klinické sledování. 
 
Zvláštní skupiny 
Pacienti s klinicky signifikantní poruchou funkce ledvin nebo jater mohou mít větší výskyt 
nežádoucích účinků (viz bod 4.2 a 5.2). Dávkování s titrací musí být pečlivě sledováno v závislosti na 
individuální snášenlivosti. U pacientů s vážnou poruchou funkce jater nebyly klinické studie provedeny. 
Podávání přípravku Exelon je i u této populace pacientů možné, pečlivé sledování je nezbytné. 
 
Pacienti s tělesnou hmotností nižší než 50 kg mohou mít více nežádoucích účinků a je u nich 
pravděpodobnější přerušení léčby z důvodu nežádoucích účinků. 
 
4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 
 
Jako inhibitor cholinesterázy může rivastigmin během anestezie zvýšit účinky myorelaxancií 
sukcinylcholinového typu. Je doporučena obezřetnost při výběru anestetik. V případě potřeby může být 
zvážena úprava dávkování nebo dočasné pozastavení léčby. 
 
Vzhledem ke svým farmakodynamickým účinkům a možným aditivním účinkům by rivastigmin neměl 
být podáván současně s jinými cholinomimetickými látkami. Rivastigmin může také ovlivňovat 
účinky anticholinergních léčivých přípravků (např. oxybutynin, tolterodin). 
 
Aditivní účinky vedoucí k bradykardii (což může vést k synkopám) byly hlášeny při kombinovaném 
použití různých betablokátorů (včetně atenololu) s rivastigminem. U kardiovaskulárních betablokátorů se 
očekává, že budou spojeny s největším rizikem, ale dle dosavadních obdržených zpráv byly hlášeny i u 
pacientů užívajících jiné betablokátory. Proto je nutná opatrnost, pokud se rivastigmin podává v 
kombinaci s betablokátory, a také dalšími bradykardizujícími látkami (např. antiarytmika třídy III, 
antagonisté kalciových kanálů, glykosid digitalis, pilokarpin). 
 
Vzhledem k tomu že bradykardie představuje rizikový faktor pro vznik torsades de pointes, kombinace 
rivastigminu s léčivými přípravky indukujícími torsades de pointes, jako jsou antipsychotika, tedy 
některé fenothiaziny (chlorpromazin, levomepromazin), benzamidy (sulpirid, sultoprid, amisulprid, 
tiaprid, veraliprid), pimozid, haloperidol, droperidol, cisaprid, citalopram, difemanil, erythromycin i.v., 
halofantrin, mizolastin, methadon, pentamidin a moxifloxacin, je třeba podávat s opatrností a může být 
také nutné klinické sledování včetně (EKG). 
 
Ve studiích u zdravých dobrovolníků nebyly pozorovány žádné farmakokinetické interakce mezi 
rivastigminem a digoxinem, warfarinem, diazepamem nebo fluoxetinem. Prodloužení protrombinového 
času, vyvolané warfarinem, není podáním rivastigminu ovlivněno. Při současném podávání digoxinu a 
rivastigminu nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky na převodní systém srdeční. 
 
Ačkoli rivastigmin může inhibovat metabolismus jiných látek, zprostředkovaný 
butyrylcholinesterázou, jeví se metabolické interakce s jinými léčivými přípravky podle způsobu 
metabolismu rivastigminu jako nepravděpodobné. 
 

21 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 
 
Těhotenství 
U zvířat rivastigmin a/nebo metabolity přecházejí přes placentu. Není známo, zda k tomu dochází i u 
lidí. Nejsou k dispozici klinické údaje o podávání během těhotenství.. V peri-/postnatálních studiích na 
potkanech bylo pozorováno prodloužení gestační doby. Rivastigmin by neměl být během těhotenství 
podáván, pokud to není nezbytně nutné. 
 
Kojení 
U zvířat se rivastigmin vylučuje do mléka. Není známo, zda se rivastigmin vylučuje do mateřského 
mléka. Proto by ženy užívající rivastigmin neměly kojit. 
 
Fertilita 
U potkanů nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky rivastigminu na plodnost ani reprodukční 
schopnost (viz bod 5.3). Účinky rivastigminu na lidskou fertilitu nejsou známy. 
 
4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 
 
Alzheimerova choroba může způsobit postupné zhoršování schopnosti řídit, nebo ohrozit schopnost 
obsluhovat stroje. Kromě toho může rivastigmin vyvolat závratě a ospalost, zvláště při zahájení léčby 
nebo zvýšení dávky. Následkem je malý nebo mírný vliv rivastigminu na schopnost řídit nebo 
obsluhovat stroje. Proto by schopnost řídit nebo obsluhovat složité stroje u pacientů s demencí, 
užívajících rivastigmin, měla být pravidelně vyhodnocována ošetřujícím lékařem. 
 
4.8  Nežádoucí účinky 
 
Shrnutí bezpečnostního profilu 
Nejčastěji popisovanými nežádoucími účinky (adverse reactions - ADR) jsou gastrointestinální 
poruchy zahrnující nauzeu (38%) a zvracení (23%), které se objevují zvláště během titrace dávky. 
V klinických studiích byly ženy citlivější k výskytu gastrointestinálních nežádoucích účinků a úbytku 
tělesné hmotnosti než muži. 
 
Tabulkový seznam nežádoucích účinků 
Nežádoucí účinky v tabulce 1 a tabulce 2 jsou seřazeny podle tříd orgánových systémů databáze 
MedDRA a četnosti výskytu. Četnost výskytu je definována s použitím následující konvence: velmi 
časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1 000 až <1/100); vzácné (≥1/10 000 až 
<1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). 
 
Následující nežádoucí účinky, uvedené v tabulce 1, byly shromážděny u pacientů s Alzheimerovou 
demencí léčených Exelonem. 
 
Tabulka 1 
 
Infekce a infestace 
 

Velmi vzácné 

Infekce močových cest 

Poruchy metabolismu a výživy 
 

Velmi časté 

Anorexie 

 

Časté 

Snížená chuť k jídlu 

 

Není známo 

Dehydratace 

22 

 
Psychiatrické poruchy 
 

Časté 

Noční můry 

 

Časté 

Neklid 

 

Časté 

Zmatenost 

 

Časté 

Úzkost 

 

Méně časté 

Nespavost 

 

Méně časté 

Deprese 

 

Velmi vzácné 

Halucinace 

 

Není známo 

Agresivita, neklid 

Poruchy nervového systému 
 

Velmi časté 

Závratě 

 

Časté 

Bolest hlavy 

 

Časté 

Ospalost 

 

Časté 

Třes 

 

Méně časté 

Synkopa 

 

Vzácné 

Epileptické záchvaty 

 

Velmi vzácné 

Extrapyramidové příznaky (včetně zhoršení Parkinsonovy 
choroby) 

Srdeční poruchy 
 

Vzácné 

Angina pectoris 

 

Velmi vzácné 

Srdeční arytmie (např. bradykardie, atrioventrikulární 
blokáda, fibrilace síní a tachykardie) 

 

Není známo 

Sick sinus syndrom 

Cévní poruchy 
 

Velmi vzácné 

Hypertenze 

Gastrointestinální poruchy 
 

Velmi časté 

Nauzea 

 

Velmi časté 

Zvracení 

 

Velmi časté 

Průjem 

 

Časté 

Bolest břicha a dyspepsie 

 

Vzácné 

Žaludeční a duodenální vředy 

 

Velmi vzácné 

Gastrointestinální krvácení 

 

Velmi vzácné 

Pankreatitida 

 

Není známo 

Několik případů silného zvracení spojeného s rupturou jícnu 
(viz bod 4.4) 

Poruchy jater a žlučových cest 
 

Méně časté 

Zvýšení jaterních testů 

 

Není známo 

Hepatitida 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 
 

Časté 

Hyperhydróza 

 

Vzácné 

Vyrážka 

 

Není známo 

Svědění, alergická dermatitida (diseminovaná) 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 
 

Časté 

Únava a astenie 

 

Časté 

Malátnost 

 

Méně časté 

Pády 

Vyšetření 
 

Časté 

Snížení tělesné hmotnosti 

 

23 

Následující další nežádoucí účinky byly zaznamenány v souvislosti s Exelonem transdermálními 
náplastmi: delirium, horečka, snížená chuť k jídlu, inkontinence moči (časté), psychomotorická 
hyperaktivita (méně časté), erytém, kopřivka, pochýře, alergická dermatitida (není známo). 
 
V tabulce 2 jsou uvedeny nežádoucí účinky hlášené v průběhu klinických studiích u pacientů 
s demencí spojenou s Parkinsonovou nemocí, kteří byli léčeni Exelonem ve formě tobolek. 
 
Tabulka 2 
 
Poruchy metabolismu a výživy 
 

Časté 

Snížená chuť k jídlu 

 

Časté 

Dehydratace 

Psychiatrické poruchy 
 

Časté 

Nespavost 

 

Časté 

Úzkost 

 

Časté 

Neklid 

 

Časté 

Halucinace, vizuální 

 

Časté 

Deprese 

 

Není známo 

Agresivita 

Poruchy nervového systému 
 

Velmi časté 

Třes 

 

Časté 

Závratě 

 

Časté 

Ospalost 

 

Časté 

Bolest hlavy 

 

Časté 

Parkinsonova choroba (zhoršení) 

 

Časté 

Bradykineze 

 

Časté 

Dyskineze 

 

Časté 

Hypokineze 

 

Časté 

Rigidita ozubeného kola 

 

Méně časté 

Dystonie 

Srdeční poruchy 
 

Časté 

Bradykardie 

 

Méně časté 

Fibrilace síní 

 

Méně časté 

Atrioventrikulární blokáda 

 

Není známo 

Sick sinus syndrom 

Cévní poruchy 

 

 

Časté 

Hypertenze 

 

Méně časté 

Hypotenze 

Gastrointestinální poruchy 
 

Velmi časté 

Nauzea 

 

Velmi časté 

Zvracení 

 

Časté 

Průjem 

 

Časté 

Bolest břicha a dyspepsie 

 

Časté 

Zvýšené vylučování slin 

Poruchy jater a žlučových cest 
 

Není známo 

Hepatitida 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 
 

Časté 

Hyperhydróza 

 

Není známo 

Alergická dermatitida (diseminovaná) 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 
 

Velmi časté 

Pády 

 

Časté 

Únava a astenie 

 

Časté 

Poruchy chůze 

 

Časté 

Parkinsonská chůze 

 

24 

Následující další nežádoucí účinek byl pozorován ve studii u pacientů s demencí u Parkinsonovy 
choroby léčených Exelon transdermálními náplastmi: neklid (časté). 
 
V tabulce 3 jsou uvedeny počty a procentuální podíl pacientů ze specifické 24týdenní klinické studie 
s Exelonem, u pacientů s demencí spojenou s Parkinsonovou nemocí, s předem stanovenými 
nežádoucími účinky, které mohou reflektovat zhoršení příznaků Parkinsonovy nemoci. 
 
Tabulka 3 
 
Predefinované nežádoucí účinky, které mohou 
reflektovat zhoršení příznaků Parkinsonovy choroby u 
pacientů s demencí spojenou s Parkinsonovou 
chorobou 

Exelon 

n (%) 

Placebo 

n (%) 

Celkový počet pacientů ve studii 

362 (100) 

179 (100) 

Celkový počet pacientů s predefinovanými NÚ 

99 (27,3) 

28 (15,6) 

Třes 

37 (10,2) 

7 (3,9) 

Pád 

21 (5,8) 

11 (6,1) 

Parkinsonova choroba (zhoršení) 

12 (3,3) 

2 (1,1) 

Zvýšené vylučování slin 

5 (1,4) 

Dyskineze 

5 (1,4) 

1 (0,6) 

Parkinsonismus 

8 (2,2) 

1 (0,6) 

Hypokineze 

1 (0,3) 

Porucha hybnosti 

1 (0,3) 

Bradykineze 

9 (2,5) 

3 (1,7) 

Dystonie 

3 (0,8) 

1 (0,6) 

Abnormální chůze 

5 (1,4) 

Svalová rigidita 

1 (0,3) 

Porucha rovnováhy 

3 (0,8) 

2 (1,1) 

Muskuloskeletální ztuhlost 

3 (0,8) 

Ztuhlost 

1 (0,3) 

Motorická dysfunkce 

1 (0,3) 

 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v 

Dodatku V

. 

 
4.9  Předávkování 
 
Příznaky 
Většina případů náhodného předávkování nebyla spojena s žádnými klinickými známkami nebo 
příznaky a téměř všichni pacienti se rozhodli pokračovat v léčbě rivastigminem 24 hodin po 
předávkování. 
 
Byla hlášena cholinergní toxicita s muskarinovými symptomy, které jsou pozorovány při mírné otravě, 
jako jsou mióza, návaly horka, poruchy trávení včetně bolesti břicha, nauzey, zvracení a průjmu, 
bradykardie, bronchospasmus a zvýšená bronchiální sekrece, nadměrné pocení, mimovolní močení 
a/nebo defekace, slzení, hypotenze a zvýšená tvorba slin. 
 
V závažnějších případech mohou nikotinové účinky vytvářet svalovou slabost, fascikulace, křeče a 
respirační zástavu s možnými fatálními důsledky. 
 
Po uvedení na trh se vyskytly případy závratě, tremoru, bolesti hlavy, somnolence, stavu zmatenosti, 
hypertenze, halucinací a malátnosti. 

25 

 
Léčba 
Jelikož plazmatický poločas rivastigminu je přibližně 1 hodina a délka trvání inhibice 
acetylcholinesterázy je kolem 9 hodin, doporučuje se, aby v případě asymptomatického předávkování 
nebyla následujících 24 hodin podána žádná další dávka rivastigminu. Při předávkování 
doprovázeném závažnou nauzeou a zvracením by se mělo zvážit podání antiemetik. Symptomatická 
léčba dalších nežádoucích účinků by se měla provádět podle potřeby. 
 
V případě těžkého předávkování lze použít atropin. Doporučuje se úvodní dávka atropinsulfátu 
0,03 mg/kg, podaná intravenózně, s následnými dávkami podle klinické odpovědi. Použití 
skopolaminu jako antidota se nedoporučuje. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1  Farmakodynamické vlastnosti 
 
Farmakoterapeutická skupina: psychoanaleptika, anticholinesterázy, ATC kód: N06DA03 
 
Rivastigmin je inhibitor acetyl- a butyrylcholinesterázy karbamátového typu, který usnadňuje 
cholinergní přenos tím, že zpomaluje odbourávání acetylcholinu uvolněného funkčně intaktními 
cholinergními neurony. Rivastigmin může proto zlepšovat poruchy kognitivních funkcí, které jsou 
u demence spojené s Alzheimerovou chorobou a Parkinsonovou chorobou způsobeny deficitem 
cholinergního přenosu. 
 
Rivastigmin se kovalentně váže na svůj cílový enzym, se kterým tvoří komplex, čímž tento enzym 
dočasně inaktivuje. U zdravých mladých mužů snižuje během první 1,5 hodiny po podání perorální 
dávky 3 mg rivastigminu aktivitu acetylcholinesterázy (AchE) v mozkomíšním moku (CSF) přibližně 
o 40%. Aktivita enzymu se navrací k výchozí hodnotě přibližně za 9 hodin po dosažení maximálního 
inhibičního účinku. U pacientů s Alzheimerovou chorobou byla inhibice acetylcholinesterázy 
v mozkomíšním moku, vyvolaná rivastigminem, závislá na dávce, a to až do 6 mg podávaných dvakrát 
denně, což byla nejvyšší testovaná dávka. Inhibice aktivity butyrylcholinesterázy v mozkomíšním 
moku byla u 14 pacientů s Alzheimerovou chorobou, léčených rivastigminem, podobná inhibici 
acetylcholinesterázy. 
 
Klinické studie u Alzheimerovy choroby 
Účinnost rivastigminu byla stanovena při použití tří nezávislých hodnotících testů (škál) pro jednotlivé 
oblasti, které byly během 6 měsíců hodnoceny v pravidelných intervalech. Patří sem ADAS-Cog 
(Alzheimer’s Disease Assessment Scale – Cognitive subscale, měření rozpoznávání, založené na 
výkonu), CIBIC-Plus (Clinician’s Interview Based Impression of Change-Plus, celkové hodnocení 
pacienta lékařem při zohlednění názoru ošetřovatele) a PDS (Progressive Deterioration Scale, 
hodnocení činností každodenního života, provedené ošetřovatelem, zahrnující osobní hygienu, jídlo, 
oblékání, domácí práce, jako je nakupování, zachování schopnosti orientovat se v okolí a zapojení se 
do činností souvisících s penězi, atd.). 
 
Pacienti ve studii měli MMSE (Mini-Mental State Examination) skóre 10–24. 
 

26 

Výsledky dosažené u pacientů klinicky reagujících na léčbu byly shrnuty ze dvou studií hodnotících 
flexibilní dávky z celkem tří hlavních multicentrických studií trvajících 26 týdnů, provedených 
u pacientů s mírnou až středně těžkou Alzheimerovou demencí. Tyto výsledky jsou uvedeny níže 
v tabulce 4. Klinicky relevantní zlepšení v těchto studiích bylo definováno jako zlepšení nejméně o 
4 body v porovnání s dřívějším stavem na ADAS-Cog, zlepšení na CIBIC-Plus, nebo nejméně 10% 
zlepšení na PDS. 
 
Kromě toho je v téže tabulce uvedena post-hoc definice odpovědi. Sekundární definice klinické 
odpovědi na léčbu vyžadovala nejméně 4bodové zlepšení na ADAS-Cog, žádné zhoršení na 
CIBIC-Plus a žádné zhoršení na PDS. Průměrná aktuální denní dávka u pacientů odpovídajících na 
léčbu ve skupině léčené dávkou 6–12 mg denně, kteří odpovídají této definici, byla 9,3 mg. Je důležité 
poznamenat, že škály používané v této indikaci se liší a přímé srovnání výsledků dosažených různými 
terapeutickými přípravky není platné. 
 
Tabulka 4 
 

 

Pacienti s klinicky signifikantní odpovědí (%) 

 

Úmysl léčit (intent to treat)  Započítané poslední pozorování 

Měřítko odpovědi 

Rivastigmin 

6–12 mg 

N=473 

Placebo 

 

N=472 

Rivastigmin 

6–12 mg 

N=379 

Placebo 

 

N=444 

ADAS-Cog: zlepšení 
nejméně o 4 body 

21*** 

 

12 

 

25*** 

 

12 

CIBIC-Plus: zlepšení 

29*** 

18 

32*** 

19 

PDS: zlepšení nejméně o 
10% 

26*** 

17 

30*** 

18 

Nejméně 4bodové zlepšení 
na ADAS-Cog bez zhoršení 
na CIBIC-Plus a na PDS 

10* 

 

 

12** 

 

* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 
 

27 

Klinické studie u demence spojené s Parkinsonovou chorobou 
Účinnost rivastigminu u demence spojené s Parkinsonovou chorobou byla prokázána ve 24týdenní 
multicentrické dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii a ve 24týdenní otevřené prodloužené 
fázi. Pacienti zařazení do této studie měli MMSE (Mini-Mental State Examination) skóre 10–24. 
Účinnost byla stanovena užitím dvou nezávislých hodnotících testů (škál), které byly během 6 měsíců 
hodnoceny v pravidelných intervalech, jak je níže znázorněno v tabulce 5: ADAS-Cog, měření 
rozpoznávání a souhrnné měření ADCS-CGIC (Alzheimer’s Disease Cooperative Study-Clinician’s 
Global Impression of Change). 
 
Tabulka 5 
 
Demence spojená s 
Parkinsonovou chorobou 

ADAS-Cog 
Exelon 
 

ADAS-Cog 
Placebo 
 

ADCS-CGIC 
Exelon 
 

ADCS-
CGIC
 
Placebo 
 

ITT + RDO populace 

(n=329) 

(n=161) 

(n=329) 

(n=165) 

 

 

 

 

 

Průměrná výchozí hodnota 
± SD 
Průměrná změna po 
24 týdnech ± SD 

23,8 ± 10,2 
 
2,1 ± 8,2 

24,3 ± 10,5 
 
-0,7 ± 7,5 

n/a 
 
3,8 ± 1,4 

n/a 
 
4,3 ± 1,5 

Upravený léčebný rozdíl 

2,88

1

 

n/a 

p-hodnota versus placebo 

<0,001

1

 

0,007

2

 

 

 

 

 

 

ITT - LOCF populace 

(n=287) 

(n=154) 

(n=289) 

(n=158) 

 

 

 

 

 

Průměrná výchozí hodnota 
± SD 
Průměrná změna po 
24 týdnech ± SD 

24,0 ± 10,3 
 
2,5 ± 8,4 

24,5 ± 10,6 
 
-0,8 ± 7,5 

n/a 
 
3,7 ± 1,4 

n/a 
 
4,3 ± 1,5 

Upravený léčebný rozdíl 

3,54

1

 

n/a 

p-hodnota versus placebo 

<0,001

1

 

<0,001

2

 

 

 

 

 

 

1

 Podle ANCOVA s léčbou a zemí jako faktory a výchozí hodnota ADAS-Cog jako kovariance. 

Pozitivní změna signalizující zlepšení. 

2

 Průměrné údaje uvedené pro zjednodušení, analýza kategorií provedená prostřednictvím van 

Elterenova testu 
ITT: všichni pacienti zařazení do studie (Intent-To-Treat); RDO: vysledovaní pacienti, kteří ukončili 
účast ve studii (Retrieved Drop Outs); LOCF: pacienti, u kterých bylo provedeno poslední sledování 
(Last Observation Carried Forward) 
 

28 

Ačkoliv byl léčebný účinek prokázán v celé sledované populaci, údaje naznačovaly, že výraznější 
léčebný účinek ve srovnání s placebem byl pozorován ve skupině pacientů s mírnou demencí spojenou 
s Parkinsonovou chorobou. Podobně výraznější léčebný účinek byl pozorován u těch pacientů, kteří 
měli vizuální halucinace (viz tabulka 6). 
 
Tabulka 6 
 
Demence spojená s 
Parkinsonovou chorobou 

ADAS-Cog 
Exelon 
 

ADAS-Cog 
Placebo 
 

ADAS-Cog 
Exelon 
 

ADAS-Cog 
Placebo 
 

 

Pacienti s vizuálními 
halucinacemi
 

Pacienti bez vizuálních 
halucinací 

 

 

 

 

 

ITT + RDO populace 

(n=107) 

(n=60) 

(n=220) 

(n=101) 

 

 

 

 

 

Průměrná výchozí hodnota 
± SD 
Průměrná změna po 
24 týdnech ± SD 

25,4 ± 9,9 
 
1,0 ± 9,2 

27,4 ± 10,4 
 
-2,1 ± 8,3 

23,1 ± 10,4 
 
2,6 ± 7,6 

22,5 ± 10,1 
 
0,1 ± 6,9 

Upravený léčebný rozdíl 

4,27

1

 

2,09

1

 

p-hodnota versus placebo 

0,002

1

 

0,015

1

 

 

Pacienti se středně závažnou 
demencí (MMSE 10-17) 

Pacienti s mírnou demencí 
(MMSE 18-24)
 

 

 

 

 

 

ITT + RDO population 

(n=87) 

(n=44) 

(n=237) 

(n=115) 

 

 

 

 

 

Průměrná výchozí hodnota 
± SD 
Průměrná změna po 
24 týdnech ± SD 

32,6 ± 10,4 
 
2,6 ± 9,4 

33,7 ± 10,3 
 
-1,8 ± 7,2 

20,6 ± 7,9 
 
1,9 ± 7,7 

20,7 ± 7,9 
 
-0,2 ± 7,5 

Upravený léčebný rozdíl 

4,73

1

 

2,14

1

 

p-hodnota versus placebo 

0,002

1

 

0,010

1

 

 

 

 

 

 

1

 Podle ANCOVA s léčbou a zemí jako faktory a výchozí hodnota ADAS-Cog jako kovariance. 

Pozitivní změna signalizující zlepšení. 
ITT: všichni pacienti zařazení do studie (Intent-To-Treat); RDO: vysledovaní pacienti, kteří ukončili 
účast ve studii (Retrieved Drop Outs) 
 
Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií 
s přípravkem Exelon u všech podskupin pediatrické populace v léčbě Alzheimerovy demence a 
v léčbě demence u pacientů s idiopatickou Parkinsonovou chorobou (informace o použití u dětí viz 
bod 4.2). 
 
5.2  Farmakokinetické vlastnosti 
 
Absorpce 
Rivastigmin je rychle a úplně absorbován. Maximální plazmatické koncentrace jsou dosaženy 
přibližně za 1 hodinu. Následkem interakce rivastigminu s cílovým enzymem je zvýšení biologické 
dostupnosti asi 1,5krát větší, než by se očekávalo ze zvýšení dávky. Absolutní biologická dostupnost 
po dávce 3 mg je asi 36%13%. Podání rivastigminu s jídlem zpomaluje absorpci (t

max

) o 90 minut a 

snižuje C

max

 a zvyšuje AUC přibližně o 30%. 

 
Distribuce  
Vazba rivastigminu na bílkoviny je přibližně 40%. Snadno přechází hematoencefalickou bariérou a 
jeho distribuční objem se pohybuje v rozmezí 1,8 až 2,7 l/kg. 

29 

 
Biotransformace 
Rivastigmin je rychle a rozsáhle metabolizován (plazmatický poločas je přibližně 1 hodina), primárně 
hydrolýzou prostřednictvím cholinesterázy na dekarbamylovaný metabolit. In vitro tento metabolit jen 
minimálně inhibuje acetylcholinesterázu (<10%).  
 
Na základě studie in vitro se neočekává žádná farmakokinetická interakce s léčivými přípravky, které 
jsou metabolizovány těmito izoenzymy cytochromů: CYP1A2, CYP2D6, CYP3A4/5, CYP2E1, 
CYP2C9, CYP2C8, CYP2C19, nebo CYP2B6. Na základě důkazů studií na zvířatech se hlavní 
izoenzymy cytochrómu P450 podílejí na metabolismu rivastigminu jen minimálně. Celková 
plazmatická clearance rivastigminu byla po intravenózní dávce 0,2 mg přibližně 130 l/h a po 
intravenózní dávce 2,7 mg se snížila na 70 l/h. 
 
Eliminace 
Nezměněný rivastigmin se v moči nenachází; vylučování metabolitů močí představuje hlavní cestu 
eliminace. Po podání 

14

C-rivastigminu byla renální eliminace rychlá a v podstatě úplná (>90%) během 

24 hodin. Méně než 1% podané dávky se vyloučí stolicí. U pacientů s Alzheimerovou chorobou 
nedochází k akumulaci rivastigminu nebo jeho dekarbamylovaného metabolitu. 
 
Populační farmakokinetická analýza ukázala, že užívání nikotinu zvyšuje perorální clearance 
rivastigminu o 23% u pacientů s Alzheimerovou chorobou (n = 75 kuřáků a 549 nekuřáků) po dávkách 
rivastigminu v perorálních tobolkách až do 12 mg/den. 
 
Starší lidé 
Ačkoli je biologická dostupnost rivastigminu ve srovnání s mladými zdravými dobrovolníky větší u 
starších lidí, studie u pacientů s Alzheimerovou chorobou ve věku 50 až 92 let neprokázaly žádnou 
změnu biologické dostupnosti v souvislosti s věkem. 
 
Porucha funkce jater 
Ve srovnání se zdravými subjekty byla u pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou funkce jater 
C

max

 rivastigminu přibližně o 60% vyšší a AUC rivastigminu více než dvakrát vyšší. 

 
Porucha funkce ledvin 
C

max

 a AUC rivastigminu byly u pacientů se středně závažnou poruchou funkce ledvin více než dvakrát 

vyšší ve srovnání se zdravými subjekty; u pacientů se vážnou poruchou funkce ledvin však nedošlo ke 
změnám C

max

 a AUC rivastigminu. 

 
5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 
 
Studie sledující opakovanou toxicitu na potkanech, myších a psech odhalily pouze účinky souvisící 
s nadměrným farmakologickým účinkem. Nebyla pozorována žádná orgánová toxicita. Vzhledem 
k citlivosti použitých zvířecích modelů nebylo dosaženo žádné hranice toxicity, která by byla adekvátní 
použití tohoto léku u lidí. 
 
Ve standardních in vitro in vivo testech nepůsobil rivastigmin mutagenně kromě testu 
chromozomální aberace na lidských periferních lymfocytech v dávce 10

4

krát vyšší, než je maximální 

klinická expozice. Při in vivo podmínkách byl mikronukleární test negativní. Hlavní metabolit 
NAP226-90 také neprokázal genotoxický potenciál. 
 
Ve studiích na myších a potkanech nebyly zjištěny žádné známky karcinogenity v maximální tolerované 
dávce, ačkoli expozice rivastigminu a jeho metabolitům byla nižší než expozice u člověka. Při porovnání 
na plochu tělesného povrchu odpovídá expozice rivastigminu a jeho metabolitům přibližně maximální 
doporučené dávce u člověka 12 mg/den, avšak při srovnání s maximální dávkou u člověka bylo u zvířat 
dosaženo přibližně 6násobku této dávky. 
 

30 

U zvířat prostupuje rivastigmin placentou a je vylučován do mléka. Po perorálním podání březím 
samicím potkanů a králíků nebyl prokázán teratogenní účinek rivastigminu. Ve studiích s perorálním 
podáním se samci a samicemi potkanů nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky rivastigminu na 
plodnost nebo reprodukční schopnost u rodičovské generace, nebo u potomstva. 
 
Ve studiích zaměřených na králíky byl zjištěn potenciál rivastigminu k mírnému podráždění očí/sliznice. 
 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1  Seznam pomocných látek 
 
Želatina 
Magnesium-stearát 
Hypromelosa 
Mikrokrystalická celulosa 
Koloidní bezvodý oxid křemičitý 
Žlutý oxid železitý (E172) 
Červený oxid železitý (E172) 
Oxid titaničitý (E171) 
Šelak 
 
6.2  Inkompatibility 
 
Neuplatňuje se. 
 
6.3  Doba použitelnosti 
 
5 let 
 
6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 
 
Uchovávejte při teplotě do 30°C. 
 
6.5  Druh obalu a obsah balení 
 

Blistr - průhledná PVC nosná část s modrou krycí fólií, obsahující 14 tobolek. Každá krabička 
obsahuje 28, 56 nebo 112 tobolek. 

HDPE lahvička zapečetěná uzavřená plastovým uzávěrem. Každá lahvička obsahuje 
250 tobolek. 

 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 
 
Žádné zvláštní požadavky. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Novartis Europharm Limited 
Frimley Business Park 
Camberley GU16 7SR 
Velká Británie 
 

31 

 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/98/066/004-6 
EU/1/98/066/015 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 
Datum první registrace: 12. května 1998 
Datum posledního prodloužení registrace: 12. května 2008 
 
 
10.  DATUM REVIZE TEXTU 
 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu 

32 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
Exelon 4,5 mg tvrdé tobolky 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 
Jedna tobolka obsahuje rivastigmini hydrogenotartras, což odpovídá rivastigminum 4,5 mg. 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 
Tvrdé tobolky 
 
Tobolka s červenou vrchní i spodní částí, obsahující téměř bílý až nažloutlý prášek, s bílým potiskem 
„EXELON 4,5 mg“ na spodní části. 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1  Terapeutické indikace 
 
Symptomatická léčba mírné až středně závažné Alzheimerovy demence. 
Symptomatická léčba mírné až středně závažné demence u pacientů s idiopatickou Parkinsonovou 
chorobou. 
 
4.2  Dávkování a způsob podání 
 
Léčba by měla být zahájena a vedena lékařem, který má zkušenosti v diagnostice a léčbě Alzheimerovy 
demence nebo demence spojené s Parkinsonovou nemocí. Diagnóza by měla být provedena podle 
současně platných směrnic. Léčba rivastigminem by měla být zahájena pouze v případě, pokud je 
k dispozici pečovatel(ka), který/á bude pravidelně sledovat, zda pacient léčivý přípravek užívá. 
 
Dávkování 
Rivastigmin by měl být podáván dvakrát denně s ranním a večerním jídlem. Tobolky se polykají celé. 
 
Úvodní dávka 
1,5 mg dvakrát denně. 
 
Titrace dávky 
Počáteční dávka je 1,5 mg dvakrát denně. Pokud je tato dávka dobře tolerována nejméně po dobu dvou 
týdnů léčby, může být zvýšena na 3 mg dvakrát denně. Následná zvýšení na 4,5 mg a poté na 6 mg 
dvakrát denně by měla být také založena na dobré toleranci současně užívané dávky a mohou být 
zvažována až minimálně po dvou týdnech léčby na této dávkovací hladině. 
 
Pokud se v průběhu léčby objeví nežádoucí účinky (např. nauzea, zvracení, bolest břicha nebo ztráta 
chuti k jídlu) snížení tělesné hmotnosti nebo zhoršení extrapyramidových příznaků (např. třes) u pacientů 
s demencí spojenou s Parkinsonovou chorobou, tyto mohou ustoupit po vynechání jedné nebo více 
dávek. Pokud nežádoucí účinky přetrvávají, měla by být denní dávka dočasně snížena na předchozí 
dobře tolerovanou dávku nebo by měla být léčba přerušena. 
 

33 

Udržovací dávka 
Účinná dávka je 3 až 6 mg dvakrát denně; pro dosažení maximální terapeutické odpovědi by měla být u 
pacientů udržována nejvyšší dobře tolerovaná dávka. Doporučená maximální denní dávka je 6 mg 
dvakrát denně. 
 
Udržovací léčba může pokračovat, dokud existuje terapeutický přínos pro pacienta. Klinický přínos 
rivastigminu by měl být proto pravidelně přehodnocován zvláště u pacientů, kteří jsou léčeni dávkami 
nižšími než 3 mg dvakrát denně. Léčba by měla být přerušena, pokud po 3 měsících léčby udržovací 
dávkou není příznivě upraven pokles příznaků demence. Pokud již dále není přítomen terapeutický 
účinek, mělo by také být zváženo ukončení léčby. 
 
Individuální odpověď na rivastigmin není možno předvídat. Nicméně výraznější účinek léčby byl 
pozorován u pacientů s Parkinsonovou chorobou s příznaky středně závažné demence. Podobně větší 
účinek byl pozorován u pacientů s Parkinsonovou chorobou, kteří trpěli vizuálními halucinacemi (viz 
bod 5.1). 
 
Terapeutický účinek nebyl ve studiích kontrolovaných placebem sledován déle než 6 měsíců. 
 
Znovu zahájení léčby 
Pokud je léčba přerušena na více než tři dny, měla by být znovu zahájena dávkou 1,5 mg dvakrát 
denně. Titrace dávky by měla být provedena stejným způsobem, jaký je popsán výše. 
 
Porucha funkce ledvin a jater 
U pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce ledvin nebo jater není úprava dávky nutná. 
Vzhledem ke zvýšené expozici u této populace by však u těchto pacientů měla být přísně dodržována 
individuální úprava dávkování s titrací dávky v závislosti na individuální toleranci, neboť pacienti s 
klinicky signifikantní poruchou funkce ledvin nebo jater mohou mít v závislosti na dávce větší výskyt 
nežádoucích účinků. U pacientů s vážnou poruchou funkce jater nebyly klinické studie provedeny, ale 
Exelon tvrdé tobolky mohou být u této populace pacientů používány za předpokladu provádění 
pečlivého monitorování (viz body 4.4 a 5.2). 
 
Pediatrická populace 
Neexistuje žádné relevantní použití Exelonu u pediatrické populace při léčbě Alzheimerovy demence. 
 
4.3  Kontraindikace 
 
Tento léčivý přípravek je kontraindikován u pacientů se známou hypersenzitivitou na léčivou látku 
rivastigmin, jiné deriváty karbamátu nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 
 
Předchozí reakce v místě aplikace rivastigminu transdermálních náplastí připomínající alergickou 
kontaktní dermatitidu (viz bod 4.4). 
 
4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 
 
Výskyt a závažnost nežádoucích účinků se obecně zvyšují při vyšších dávkách. Pokud je léčba 
přerušena na více než tři dny, měla by být znovu zahájena dávkou 1,5 mg dvakrát denně, aby byla 
snížena možnost výskytu nežádoucích reakcí (např. zvracení). 
 
U rivastigminu ve formě náplastí se můžou objevit reakce v místě aplikace, které jsou obvykle mírné 
až střední intenzity. Tyto reakce nejsou samy o sobě známkou senzibilizace. Nicméně podávání 
rivastigminu ve formě náplastí může vést k alergické kontaktní dermatitidě. 
 
Za alergická kontatkní dermatitidu by měla být považována reakce v místě aplikace, která je rozšířená za 
hranici náplasti pokud je zřejmá intenzivnější místní reakce (např. zvýšený erytém, edém, papuly, 
puchýřky) a pokud se příznaky výrazně nezlepší do 48 hodin po odstranění náplasti. V těchto případech 
by měla být léčba přerušena (viz bod 4.3). 

34 

 
Pacienti, u kterých se objeví reakce v místě aplikace připomínající alergickou kontaktní dermatitidu po 
podání rivastigminu ve formě náplastí a kteří stále vyžadují léčbu rivastigminem, by měli být převedeni 
na perorální léčbu rivastigminem pouze po negativním alergickém testování a pod přísným lékařským 
dohledem. Je možné, že někteří pacienti citliví na rivastigmin ve formě náplastí nemusí být schopni 
užívat rivastigmin v jakékoliv formě. 
 
Vzácně byly z postmarketingových sledování hlášeny případy pacientů, u kterých došlo alergické 
dermatitidě (diseminované) po podání rivastigminu bez ohledu na způsob podání (perorální, 
transdermální). V těchto případech by měla být léčba přerušena (viz bod 4.3). 
 
Pacienti a pečovatelé by měli být v souladu s tímto poučením. 
 
Titrace dávky: Krátce po zvýšení dávky byly pozorovány nežádoucí účinky (např. hypertenze a 
halucinace u pacientů s Alzheimerovou demencí a zhoršení extrapyramidových symptomů, zejména 
třes, u pacientů s demencí spojenou s Parkinsonovou chorobou). Tyto nežádoucí účinky mohou 
reagovat na snížení dávky. V ostatních případech byla léčba Exelonem zastavena (viz bod 4.8). 
 
Gastrointestinální poruchy, jako je nauzea, zvracení a průjem, souvisí s dávkováním a mohou se 
vyskytnout zvláště při zahájení léčby a/nebo při zvýšení dávky (viz bod 4.8). Tyto nežádoucí účinky 
se vyskytují častěji u žen. Projevy dehydratace u pacientů v důsledku dlouhodobého zvracení nebo 
průjmu mohou být zvládnuty intravenózním podáním tekutin a snížením dávky nebo přerušením 
léčby, pokud jsou rozpoznány a léčeny včas. Dehydratace může mít závažné důsledky. 
 
U pacientů s Alzheimerovou chorobou může dojít ke snížení tělesné hmotnosti. Snížení tělesné 
hmotnosti u těchto pacientů souvisí s léčbou inhibitory cholinesterázy včetně rivastigminu. Během 
léčby by měla být sledována tělesná hmotnost pacienta. 
 
V případě silného zvracení spojeného s léčbou rivastigminem se musí vhodně upravit dávkování, jak je 
doporučeno v bodu 4.2. Některé případy silného zvracení byly spojeny s rupturou jícnu (viz bod 4.8). 
Takové případy se vyskytly zejména po zvýšení dávky nebo při podávání vysokých dávek rivastigminu. 
 
Rivastigmin může vyvolat bradykardii, která představuje rizikový faktor pro výskyt torsade de pointes, 
převážně u pacientů s rizikovými faktory. Doporučuje se opatrnost u pacientů s vyšším rizikem vzniku 
torsade de pointes; například u pacientů s nekompenzovaným srdečním selháním, u pacientů, kteří 
nedávno prodělali infarkt myokardu, u pacientů s bradyarytmii, u pacientů, kteří mají predispozici k 
hypokalémii nebo hypomagnezémii, nebo kterým jsou současně podávány léčivé přípravky vyvolávající 
prodloužení QT intervalu a/nebo torsade de pointes (viz bod 4.5 a 4.8). 
 
Při užívání rivastigminu je nutná zvýšená opatrnost u pacientů se syndromem nemocného sinu nebo s 
jinými poruchami srdečního převodu (sinoatriální blok, atrioventrikulární blokáda) (viz bod 4.8). 
 
Rivastigmin může vyvolat zvýšení sekrece žaludeční kyseliny. Léčbě pacientů s aktivním žaludečním 
nebo duodenálním vředem nebo pacientů s predispozicí k těmto stavům by měla být věnována 
pozornost. 
 
Inhibitory cholinesterázy by měly být předepisovány s opatrností u pacientů s anamnézou astmatu nebo 
obstrukční plicní nemoci. 
 
Cholinomimetika mohou indukovat nebo vyvolat recidivu obstrukce močových cest a epileptické 
záchvaty. Při léčbě pacientů, kteří jsou predisponováni k těmto nemocem, se doporučuje opatrnost. 
 
Použití rivastigminu u pacientů s vážnou demencí Alzheimerovy choroby nebo demencí spojenou 
s Parkinsonovou nemocí s jinými typy demence nebo jinými typy poruchy paměti (např. snížení 
rozpoznávacích funkcí, vyvolané věkem) nebylo sledováno a proto se použití u této populace pacientů 
nedoporučuje. 

35 

 
Podobně jako jiná cholinomimetika může rivastigmin vyvolat recidivu nebo indukovat extrapyramidové 
příznaky. Zhoršení (včetně bradykineze, dyskineze, abnormální chůze) a zvýšený výskyt nebo intenzita 
tremoru byly pozorovány u pacientů s demencí spojenou s Parkinsonovou chorobou (viz bod 4.8). Tyto 
příhody vedly v některých případech k přerušení podávání rivastigminu (např. přerušení léčby z důvodu 
tremoru 1,7% u skupiny s rivastigminem vs 0% s placebem). Kvůli těmto nežádoucím účinkům se 
doporučuje klinické sledování. 
 
Zvláštní skupiny 
Pacienti s klinicky signifikantní poruchou funkce ledvin nebo jater mohou mít větší výskyt 
nežádoucích účinků (viz bod 4.2 a 5.2). Dávkování s titrací musí být pečlivě sledováno v závislosti na 
individuální snášenlivosti. U pacientů s vážnou poruchou funkce jater nebyly klinické studie provedeny. 
Podávání přípravku Exelon je i u této populace pacientů možné, pečlivé sledování je nezbytné. 
 
Pacienti s tělesnou hmotností nižší než 50 kg mohou mít více nežádoucích účinků a je u nich 
pravděpodobnější přerušení léčby z důvodu nežádoucích účinků. 
 
4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 
 
Jako inhibitor cholinesterázy může rivastigmin během anestezie zvýšit účinky myorelaxancií 
sukcinylcholinového typu. Je doporučena obezřetnost při výběru anestetik. V případě potřeby může být 
zvážena úprava dávkování nebo dočasné pozastavení léčby. 
 
Vzhledem ke svým farmakodynamickým účinkům a možným aditivním účinkům by rivastigmin neměl 
být podáván současně s jinými cholinomimetickými látkami. Rivastigmin může také ovlivňovat 
účinky anticholinergních léčivých přípravků (např. oxybutynin, tolterodin). 
 
Aditivní účinky vedoucí k bradykardii (což může vést k synkopám) byly hlášeny při kombinovaném 
použití různých betablokátorů (včetně atenololu) s rivastigminem. U kardiovaskulárních betablokátorů se 
očekává, že budou spojeny s největším rizikem, ale dle dosavadních obdržených zpráv byly hlášeny i u 
pacientů užívajících jiné betablokátory. Proto je nutná opatrnost, pokud se rivastigmin podává v 
kombinaci s betablokátory, a také dalšími bradykardizujícími látkami (např. antiarytmika třídy III, 
antagonisté kalciových kanálů, glykosid digitalis, pilokarpin). 
 
Vzhledem k tomu že bradykardie představuje rizikový faktor pro vznik torsades de pointes, kombinace 
rivastigminu s léčivými přípravky indukujícími torsades de pointes, jako jsou antipsychotika, tedy 
některé fenothiaziny (chlorpromazin, levomepromazin), benzamidy (sulpirid, sultoprid, amisulprid, 
tiaprid, veraliprid), pimozid, haloperidol, droperidol, cisaprid, citalopram, difemanil, erythromycin i.v., 
halofantrin, mizolastin, methadon, pentamidin a moxifloxacin, je třeba podávat s opatrností a může být 
také nutné klinické sledování včetně (EKG). 
 
Ve studiích u zdravých dobrovolníků nebyly pozorovány žádné farmakokinetické interakce mezi 
rivastigminem a digoxinem, warfarinem, diazepamem nebo fluoxetinem. Prodloužení protrombinového 
času, vyvolané warfarinem, není podáním rivastigminu ovlivněno. Při současném podávání digoxinu a 
rivastigminu nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky na převodní systém srdeční. 
 
Ačkoli rivastigmin může inhibovat metabolismus jiných látek, zprostředkovaný 
butyrylcholinesterázou, jeví se metabolické interakce s jinými léčivými přípravky podle způsobu 
metabolismu rivastigminu jako nepravděpodobné. 
 

36 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 
 
Těhotenství 
U zvířat rivastigmin a/nebo metabolity přecházejí přes placentu. Není známo, zda k tomu dochází i u 
lidí. Nejsou k dispozici klinické údaje o podávání během těhotenství.. V peri-/postnatálních studiích na 
potkanech bylo pozorováno prodloužení gestační doby. Rivastigmin by neměl být během těhotenství 
podáván, pokud to není nezbytně nutné. 
 
Kojení 
U zvířat se rivastigmin vylučuje do mléka. Není známo, zda se rivastigmin vylučuje do mateřského 
mléka. Proto by ženy užívající rivastigmin neměly kojit. 
 
Fertilita 
U potkanů nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky rivastigminu na plodnost ani reprodukční 
schopnost (viz bod 5.3). Účinky rivastigminu na lidskou fertilitu nejsou známy. 
 
4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 
 
Alzheimerova choroba může způsobit postupné zhoršování schopnosti řídit, nebo ohrozit schopnost 
obsluhovat stroje. Kromě toho může rivastigmin vyvolat závratě a ospalost, zvláště při zahájení léčby 
nebo zvýšení dávky. Následkem je malý nebo mírný vliv rivastigminu na schopnost řídit nebo 
obsluhovat stroje. Proto by schopnost řídit nebo obsluhovat složité stroje u pacientů s demencí, 
užívajících rivastigmin, měla být pravidelně vyhodnocována ošetřujícím lékařem. 
 
4.8  Nežádoucí účinky 
 
Shrnutí bezpečnostního profilu 
Nejčastěji popisovanými nežádoucími účinky (adverse reactions - ADR) jsou gastrointestinální 
poruchy zahrnující nauzeu (38%) a zvracení (23%), které se objevují zvláště během titrace dávky. 
V klinických studiích byly ženy citlivější k výskytu gastrointestinálních nežádoucích účinků a úbytku 
tělesné hmotnosti než muži. 
 
Tabulkový seznam nežádoucích účinků 
Nežádoucí účinky v tabulce 1 a tabulce 2 jsou seřazeny podle tříd orgánových systémů databáze 
MedDRA a četnosti výskytu. Četnost výskytu je definována s použitím následující konvence: velmi 
časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1 000 až <1/100); vzácné (≥1/10 000 až 
<1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). 
 
Následující nežádoucí účinky, uvedené v tabulce 1, byly shromážděny u pacientů s Alzheimerovou 
demencí léčených Exelonem. 
 
Tabulka 1 
 
Infekce a infestace 
 

Velmi vzácné 

Infekce močových cest 

Poruchy metabolismu a výživy 
 

Velmi časté 

Anorexie 

 

Časté 

Snížená chuť k jídlu 

 

Není známo 

Dehydratace 

37 

 
Psychiatrické poruchy 
 

Časté 

Noční můry 

 

Časté 

Neklid 

 

Časté 

Zmatenost 

 

Časté 

Úzkost 

 

Méně časté 

Nespavost 

 

Méně časté 

Deprese 

 

Velmi vzácné 

Halucinace 

 

Není známo 

Agresivita, neklid 

Poruchy nervového systému 
 

Velmi časté 

Závratě 

 

Časté 

Bolest hlavy 

 

Časté 

Ospalost 

 

Časté 

Třes 

 

Méně časté 

Synkopa 

 

Vzácné 

Epileptické záchvaty 

 

Velmi vzácné 

Extrapyramidové příznaky (včetně zhoršení Parkinsonovy 
choroby) 

Srdeční poruchy 
 

Vzácné 

Angina pectoris 

 

Velmi vzácné 

Srdeční arytmie (např. bradykardie, atrioventrikulární 
blokáda, fibrilace síní a tachykardie) 

 

Není známo 

Sick sinus syndrom 

Cévní poruchy 
 

Velmi vzácné 

Hypertenze 

Gastrointestinální poruchy 
 

Velmi časté 

Nauzea 

 

Velmi časté 

Zvracení 

 

Velmi časté 

Průjem 

 

Časté 

Bolest břicha a dyspepsie 

 

Vzácné 

Žaludeční a duodenální vředy 

 

Velmi vzácné 

Gastrointestinální krvácení 

 

Velmi vzácné 

Pankreatitida 

 

Není známo 

Několik případů silného zvracení spojeného s rupturou jícnu 
(viz bod 4.4) 

Poruchy jater a žlučových cest 
 

Méně časté 

Zvýšení jaterních testů 

 

Není známo 

Hepatitida 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 
 

Časté 

Hyperhydróza 

 

Vzácné 

Vyrážka 

 

Není známo 

Svědění, alergická dermatitida (diseminovaná) 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 
 

Časté 

Únava a astenie 

 

Časté 

Malátnost 

 

Méně časté 

Pády 

Vyšetření 
 

Časté 

Snížení tělesné hmotnosti 

 

38 

Následující další nežádoucí účinky byly zaznamenány v souvislosti s Exelonem transdermálními 
náplastmi: delirium, horečka, snížená chuť k jídlu, inkontinence moči (časté), psychomotorická 
hyperaktivita (méně časté), erytém, kopřivka, pochýře, alergická dermatitida (není známo). 
 
V tabulce 2 jsou uvedeny nežádoucí účinky hlášené v průběhu klinických studiích u pacientů 
s demencí spojenou s Parkinsonovou nemocí, kteří byli léčeni Exelonem ve formě tobolek. 
 
Tabulka 2 
 
Poruchy metabolismu a výživy 
 

Časté 

Snížená chuť k jídlu 

 

Časté 

Dehydratace 

Psychiatrické poruchy 
 

Časté 

Nespavost 

 

Časté 

Úzkost 

 

Časté 

Neklid 

 

Časté 

Halucinace, vizuální 

 

Časté 

Deprese 

 

Není známo 

Agresivita 

Poruchy nervového systému 
 

Velmi časté 

Třes 

 

Časté 

Závratě 

 

Časté 

Ospalost 

 

Časté 

Bolest hlavy 

 

Časté 

Parkinsonova choroba (zhoršení) 

 

Časté 

Bradykineze 

 

Časté 

Dyskineze 

 

Časté 

Hypokineze 

 

Časté 

Rigidita ozubeného kola 

 

Méně časté 

Dystonie 

Srdeční poruchy 
 

Časté 

Bradykardie 

 

Méně časté 

Fibrilace síní 

 

Méně časté 

Atrioventrikulární blokáda 

 

Není známo 

Sick sinus syndrom 

Cévní poruchy 

 

 

Časté 

Hypertenze 

 

Méně časté 

Hypotenze 

Gastrointestinální poruchy 
 

Velmi časté 

Nauzea 

 

Velmi časté 

Zvracení 

 

Časté 

Průjem 

 

Časté 

Bolest břicha a dyspepsie 

 

Časté 

Zvýšené vylučování slin 

Poruchy jater a žlučových cest 
 

Není známo 

Hepatitida 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 
 

Časté 

Hyperhydróza 

 

Není známo 

Alergická dermatitida (diseminovaná) 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 
 

Velmi časté 

Pády 

 

Časté 

Únava a astenie 

 

Časté 

Poruchy chůze 

 

Časté 

Parkinsonská chůze 

 

39 

Následující další nežádoucí účinek byl pozorován ve studii u pacientů s demencí u Parkinsonovy 
choroby léčených Exelon transdermálními náplastmi: neklid (časté). 
 
V tabulce 3 jsou uvedeny počty a procentuální podíl pacientů ze specifické 24týdenní klinické studie 
s Exelonem, u pacientů s demencí spojenou s Parkinsonovou nemocí, s předem stanovenými 
nežádoucími účinky, které mohou reflektovat zhoršení příznaků Parkinsonovy nemoci. 
 
Tabulka 3 
 
Predefinované nežádoucí účinky, které mohou 
reflektovat zhoršení příznaků Parkinsonovy choroby u 
pacientů s demencí spojenou s Parkinsonovou 
chorobou 

Exelon 

n (%) 

Placebo 

n (%) 

Celkový počet pacientů ve studii 

362 (100) 

179 (100) 

Celkový počet pacientů s predefinovanými NÚ 

99 (27,3) 

28 (15,6) 

Třes 

37 (10,2) 

7 (3,9) 

Pád 

21 (5,8) 

11 (6,1) 

Parkinsonova choroba (zhoršení) 

12 (3,3) 

2 (1,1) 

Zvýšené vylučování slin 

5 (1,4) 

Dyskineze 

5 (1,4) 

1 (0,6) 

Parkinsonismus 

8 (2,2) 

1 (0,6) 

Hypokineze 

1 (0,3) 

Porucha hybnosti 

1 (0,3) 

Bradykineze 

9 (2,5) 

3 (1,7) 

Dystonie 

3 (0,8) 

1 (0,6) 

Abnormální chůze 

5 (1,4) 

Svalová rigidita 

1 (0,3) 

Porucha rovnováhy 

3 (0,8) 

2 (1,1) 

Muskuloskeletální ztuhlost 

3 (0,8) 

Ztuhlost 

1 (0,3) 

Motorická dysfunkce 

1 (0,3) 

 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v 

Dodatku V

. 

 
4.9  Předávkování 
 
Příznaky 
Většina případů náhodného předávkování nebyla spojena s žádnými klinickými známkami nebo 
příznaky a téměř všichni pacienti se rozhodli pokračovat v léčbě rivastigminem 24 hodin po 
předávkování. 
 
Byla hlášena cholinergní toxicita s muskarinovými symptomy, které jsou pozorovány při mírné otravě, 
jako jsou mióza, návaly horka, poruchy trávení včetně bolesti břicha, nauzey, zvracení a průjmu, 
bradykardie, bronchospasmus a zvýšená bronchiální sekrece, nadměrné pocení, mimovolní močení 
a/nebo defekace, slzení, hypotenze a zvýšená tvorba slin. 
 
V závažnějších případech mohou nikotinové účinky vytvářet svalovou slabost, fascikulace, křeče a 
respirační zástavu s možnými fatálními důsledky. 
 
Po uvedení na trh se vyskytly případy závratě, tremoru, bolesti hlavy, somnolence, stavu zmatenosti, 
hypertenze nebo halucinací a malátnosti. 

40 

 
Léčba 
Jelikož plazmatický poločas rivastigminu je přibližně 1 hodina a délka trvání inhibice 
acetylcholinesterázy je kolem 9 hodin, doporučuje se, aby v případě asymptomatického předávkování 
nebyla následujících 24 hodin podána žádná další dávka rivastigminu. Při předávkování 
doprovázeném závažnou nauzeou a zvracením by se mělo zvážit podání antiemetik. Symptomatická 
léčba dalších nežádoucích účinků by se měla provádět podle potřeby. 
 
V případě těžkého předávkování lze použít atropin. Doporučuje se úvodní dávka atropinsulfátu 
0,03 mg/kg, podaná intravenózně, s následnými dávkami podle klinické odpovědi. Použití 
skopolaminu jako antidota se nedoporučuje. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1  Farmakodynamické vlastnosti 
 
Farmakoterapeutická skupina: psychoanaleptika, anticholinesterázy, ATC kód: N06DA03 
 
Rivastigmin je inhibitor acetyl- a butyrylcholinesterázy karbamátového typu, který usnadňuje 
cholinergní přenos tím, že zpomaluje odbourávání acetylcholinu uvolněného funkčně intaktními 
cholinergními neurony. Rivastigmin může proto zlepšovat poruchy kognitivních funkcí, které jsou 
u demence spojené s Alzheimerovou chorobou a Parkinsonovou chorobou způsobeny deficitem 
cholinergního přenosu. 
 
Rivastigmin se kovalentně váže na svůj cílový enzym, se kterým tvoří komplex, čímž tento enzym 
dočasně inaktivuje. U zdravých mladých mužů snižuje během první 1,5 hodiny po podání perorální 
dávky 3 mg rivastigminu aktivitu acetylcholinesterázy (AchE) v mozkomíšním moku (CSF) přibližně 
o 40%. Aktivita enzymu se navrací k výchozí hodnotě přibližně za 9 hodin po dosažení maximálního 
inhibičního účinku. U pacientů s Alzheimerovou chorobou byla inhibice acetylcholinesterázy 
v mozkomíšním moku, vyvolaná rivastigminem, závislá na dávce, a to až do 6 mg podávaných dvakrát 
denně, což byla nejvyšší testovaná dávka. Inhibice aktivity butyrylcholinesterázy v mozkomíšním 
moku byla u 14 pacientů s Alzheimerovou chorobou, léčených rivastigminem, podobná inhibici 
acetylcholinesterázy. 
 
Klinické studie u Alzheimerovy choroby 
Účinnost rivastigminu byla stanovena při použití tří nezávislých hodnotících testů (škál) pro jednotlivé 
oblasti, které byly během 6 měsíců hodnoceny v pravidelných intervalech. Patří sem ADAS-Cog 
(Alzheimer’s Disease Assessment Scale – Cognitive subscale, měření rozpoznávání, založené na 
výkonu), CIBIC-Plus (Clinician’s Interview Based Impression of Change-Plus, celkové hodnocení 
pacienta lékařem při zohlednění názoru ošetřovatele) a PDS (Progressive Deterioration Scale, 
hodnocení činností každodenního života, provedené ošetřovatelem, zahrnující osobní hygienu, jídlo, 
oblékání, domácí práce, jako je nakupování, zachování schopnosti orientovat se v okolí a zapojení se 
do činností souvisících s penězi, atd.). 
 
Pacienti ve studii měli MMSE (Mini-Mental State Examination) skóre 10–24. 
 

41 

Výsledky dosažené u pacientů klinicky reagujících na léčbu byly shrnuty ze dvou studií hodnotících 
flexibilní dávky z celkem tří hlavních multicentrických studií trvajících 26 týdnů, provedených 
u pacientů s mírnou až středně těžkou Alzheimerovou demencí. Tyto výsledky jsou uvedeny níže 
v tabulce 4. Klinicky relevantní zlepšení v těchto studiích bylo definováno jako zlepšení nejméně o 
4 body v porovnání s dřívějším stavem na ADAS-Cog, zlepšení na CIBIC-Plus, nebo nejméně 10% 
zlepšení na PDS. 
 
Kromě toho je v téže tabulce uvedena post-hoc definice odpovědi. Sekundární definice klinické 
odpovědi na léčbu vyžadovala nejméně 4bodové zlepšení na ADAS-Cog, žádné zhoršení na 
CIBIC-Plus a žádné zhoršení na PDS. Průměrná aktuální denní dávka u pacientů odpovídajících na 
léčbu ve skupině léčené dávkou 6–12 mg denně, kteří odpovídají této definici, byla 9,3 mg. Je důležité 
poznamenat, že škály používané v této indikaci se liší a přímé srovnání výsledků dosažených různými 
terapeutickými přípravky není platné. 
 
Tabulka 4 
 

 

Pacienti s klinicky signifikantní odpovědí (%) 

 

Úmysl léčit (intent to treat)  Započítané poslední pozorování 

Měřítko odpovědi 

Rivastigmin 

6–12 mg 

N=473 

Placebo 

 

N=472 

Rivastigmin 

6–12 mg 

N=379 

Placebo 

 

N=444 

ADAS-Cog: zlepšení 
nejméně o 4 body 

21*** 

 

12 

 

25*** 

 

12 

CIBIC-Plus: zlepšení 

29*** 

18 

32*** 

19 

PDS: zlepšení nejméně o 
10% 

26*** 

17 

30*** 

18 

Nejméně 4bodové zlepšení 
na ADAS-Cog bez zhoršení 
na CIBIC-Plus a na PDS 

10* 

 

 

12** 

 

* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 
 

42 

Klinické studie u demence spojené s Parkinsonovou chorobou 
Účinnost rivastigminu u demence spojené s Parkinsonovou chorobou byla prokázána ve 24týdenní 
multicentrické dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii a ve 24týdenní otevřené prodloužené 
fázi. Pacienti zařazení do této studie měli MMSE (Mini-Mental State Examination) skóre 10–24. 
Účinnost byla stanovena užitím dvou nezávislých hodnotících testů (škál), které byly během 6 měsíců 
hodnoceny v pravidelných intervalech, jak je níže znázorněno v tabulce 5: ADAS-Cog, měření 
rozpoznávání a souhrnné měření ADCS-CGIC (Alzheimer’s Disease Cooperative Study-Clinician’s 
Global Impression of Change). 
 
Tabulka 5 
 
Demence spojená s 
Parkinsonovou chorobou 

ADAS-Cog 
Exelon 
 

ADAS-Cog 
Placebo 
 

ADCS-CGIC 
Exelon 
 

ADCS-
CGIC
 
Placebo 
 

ITT + RDO populace 

(n=329) 

(n=161) 

(n=329) 

(n=165) 

 

 

 

 

 

Průměrná výchozí hodnota 
± SD 
Průměrná změna po 
24 týdnech ± SD 

23,8 ± 10,2 
 
2,1 ± 8,2 

24,3 ± 10,5 
 
-0,7 ± 7,5 

n/a 
 
3,8 ± 1,4 

n/a 
 
4,3 ± 1,5 

Upravený léčebný rozdíl 

2,88

1

 

n/a 

p-hodnota versus placebo 

<0,001

1

 

0,007

2

 

 

 

 

 

 

ITT - LOCF populace 

(n=287) 

(n=154) 

(n=289) 

(n=158) 

 

 

 

 

 

Průměrná výchozí hodnota 
± SD 
Průměrná změna po 
24 týdnech ± SD 

24,0 ± 10,3 
 
2,5 ± 8,4 

24,5 ± 10,6 
 
-0,8 ± 7,5 

n/a 
 
3,7 ± 1,4 

n/a 
 
4,3 ± 1,5 

Upravený léčebný rozdíl 

3,54

1

 

n/a 

p-hodnota versus placebo 

<0,001

1

 

<0,001

2

 

 

 

 

 

 

1

 Podle ANCOVA s léčbou a zemí jako faktory a výchozí hodnota ADAS-Cog jako kovariance. 

Pozitivní změna signalizující zlepšení. 

2

 Průměrné údaje uvedené pro zjednodušení, analýza kategorií provedená prostřednictvím van 

Elterenova testu 
ITT: všichni pacienti zařazení do studie (Intent-To-Treat); RDO: vysledovaní pacienti, kteří ukončili 
účast ve studii (Retrieved Drop Outs); LOCF: pacienti, u kterých bylo provedeno poslední sledování 
(Last Observation Carried Forward) 
 

43 

Ačkoliv byl léčebný účinek prokázán v celé sledované populaci, údaje naznačovaly, že výraznější 
léčebný účinek ve srovnání s placebem byl pozorován ve skupině pacientů s mírnou demencí spojenou 
s Parkinsonovou chorobou. Podobně výraznější léčebný účinek byl pozorován u těch pacientů, kteří 
měli vizuální halucinace (viz tabulka 6). 
 
Tabulka 6 
 
Demence spojená s 
Parkinsonovou chorobou 

ADAS-Cog 
Exelon 
 

ADAS-Cog 
Placebo 
 

ADAS-Cog 
Exelon 
 

ADAS-Cog 
Placebo 
 

 

Pacienti s vizuálními 
halucinacemi
 

Pacienti bez vizuálních 
halucinací 

 

 

 

 

 

ITT + RDO populace 

(n=107) 

(n=60) 

(n=220) 

(n=101) 

 

 

 

 

 

Průměrná výchozí hodnota 
± SD 
Průměrná změna po 
24 týdnech ± SD 

25,4 ± 9,9 
 
1,0 ± 9,2 

27,4 ± 10,4 
 
-2,1 ± 8,3 

23,1 ± 10,4 
 
2,6 ± 7,6 

22,5 ± 10,1 
 
0,1 ± 6,9 

Upravený léčebný rozdíl 

4,27

1

 

2,09

1

 

p-hodnota versus placebo 

0,002

1

 

0,015

1

 

 

Pacienti se středně závažnou 
demencí (MMSE 10-17) 

Pacienti s mírnou demencí 
(MMSE 18-24)
 

 

 

 

 

 

ITT + RDO population 

(n=87) 

(n=44) 

(n=237) 

(n=115) 

 

 

 

 

 

Průměrná výchozí hodnota 
± SD 
Průměrná změna po 
24 týdnech ± SD 

32,6 ± 10,4 
 
2,6 ± 9,4 

33,7 ± 10,3 
 
-1,8 ± 7,2 

20,6 ± 7,9 
 
1,9 ± 7,7 

20,7 ± 7,9 
 
-0,2 ± 7,5 

Upravený léčebný rozdíl 

4,73

1

 

2,14

1

 

p-hodnota versus placebo 

0,002

1

 

0,010

1

 

 

 

 

 

 

1

 Podle ANCOVA s léčbou a zemí jako faktory a výchozí hodnota ADAS-Cog jako kovariance. 

Pozitivní změna signalizující zlepšení. 
ITT: všichni pacienti zařazení do studie (Intent-To-Treat); RDO: vysledovaní pacienti, kteří ukončili 
účast ve studii (Retrieved Drop Outs) 
 
Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií 
s přípravkem Exelon u všech podskupin pediatrické populace v léčbě Alzheimerovy demence a 
v léčbě demence u pacientů s idiopatickou Parkinsonovou chorobou (informace o použití u dětí viz 
bod 4.2). 
 
5.2  Farmakokinetické vlastnosti 
 
Absorpce 
Rivastigmin je rychle a úplně absorbován. Maximální plazmatické koncentrace jsou dosaženy 
přibližně za 1 hodinu. Následkem interakce rivastigminu s cílovým enzymem je zvýšení biologické 
dostupnosti asi 1,5krát větší, než by se očekávalo ze zvýšení dávky. Absolutní biologická dostupnost 
po dávce 3 mg je asi 36%13%. Podání rivastigminu s jídlem zpomaluje absorpci (t

max

) o 90 minut a 

snižuje C

max

 a zvyšuje AUC přibližně o 30%. 

 
Distribuce 
Vazba rivastigminu na bílkoviny je přibližně 40%. Snadno přechází hematoencefalickou bariérou a 
jeho distribuční objem se pohybuje v rozmezí 1,8 až 2,7 l/kg. 

44 

 
Biotransformace 
Rivastigmin je rychle a rozsáhle metabolizován (plazmatický poločas je přibližně 1 hodina), primárně 
hydrolýzou prostřednictvím cholinesterázy na dekarbamylovaný metabolit. In vitro tento metabolit jen 
minimálně inhibuje acetylcholinesterázu (<10%). 
 
Na základě studie in vitro se neočekává žádná farmakokinetická interakce s léčivými přípravky, které 
jsou metabolizovány těmito izoenzymy cytochromů: CYP1A2, CYP2D6, CYP3A4/5, CYP2E1, 
CYP2C9, CYP2C8, CYP2C19, nebo CYP2B6. Na základě důkazů studií na zvířatech se hlavní 
izoenzymy cytochrómu P450 podílejí na metabolismu rivastigminu jen minimálně. Celková 
plazmatická clearance rivastigminu byla po intravenózní dávce 0,2 mg přibližně 130 l/h a po 
intravenózní dávce 2,7 mg se snížila na 70 l/h. 
 
Eliminace 
Nezměněný rivastigmin se v moči nenachází; vylučování metabolitů močí představuje hlavní cestu 
eliminace. Po podání 

14

C-rivastigminu byla renální eliminace rychlá a v podstatě úplná (>90%) během 

24 hodin. Méně než 1% podané dávky se vyloučí stolicí. U pacientů s Alzheimerovou chorobou 
nedochází k akumulaci rivastigminu nebo jeho dekarbamylovaného metabolitu. 
 
Populační farmakokinetická analýza ukázala, že užívání nikotinu zvyšuje perorální clearance 
rivastigminu o 23% u pacientů s Alzheimerovou chorobou (n = 75 kuřáků a 549 nekuřáků) po dávkách 
rivastigminu v perorálních tobolkách až do 12 mg/den. 
 
Starší lidé 
Ačkoli je biologická dostupnost rivastigminu ve srovnání s mladými zdravými dobrovolníky větší u 
starších lidí, studie u pacientů s Alzheimerovou chorobou ve věku 50 až 92 let neprokázaly žádnou 
změnu biologické dostupnosti v souvislosti s věkem. 
 
Porucha funkce jater 
Ve srovnání se zdravými subjekty byla u pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou funkce jater 
C

max

 rivastigminu přibližně o 60% vyšší a AUC rivastigminu více než dvakrát vyšší. 

 
Porucha funkce ledvin 
C

max

 a AUC rivastigminu byly u pacientů se středně závažnou poruchou funkce ledvin více než dvakrát 

vyšší ve srovnání se zdravými subjekty; u pacientů se vážnou poruchou funkce ledvin však nedošlo ke 
změnám C

max

 a AUC rivastigminu. 

 
5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 
 
Studie sledující opakovanou toxicitu na potkanech, myších a psech odhalily pouze účinky souvisící 
s nadměrným farmakologickým účinkem. Nebyla pozorována žádná orgánová toxicita. Vzhledem 
k citlivosti použitých zvířecích modelů nebylo dosaženo žádné hranice toxicity, která by byla adekvátní 
použití tohoto léku u lidí. 
 
Ve standardních in vitro in vivo testech nepůsobil rivastigmin mutagenně kromě testu 
chromozomální aberace na lidských periferních lymfocytech v dávce 10

4

krát vyšší, než je maximální 

klinická expozice. Při in vivo podmínkách byl mikronukleární test negativní. Hlavní metabolit 
NAP226-90 také neprokázal genotoxický potenciál. 
 
Ve studiích na myších a potkanech nebyly zjištěny žádné známky karcinogenity v maximální tolerované 
dávce, ačkoli expozice rivastigminu a jeho metabolitům byla nižší než expozice u člověka. Při porovnání 
na plochu tělesného povrchu odpovídá expozice rivastigminu a jeho metabolitům přibližně maximální 
doporučené dávce u člověka 12 mg/den, avšak při srovnání s maximální dávkou u člověka bylo u zvířat 
dosaženo přibližně 6násobku této dávky. 
 

45 

U zvířat prostupuje rivastigmin placentou a je vylučován do mléka. Po perorálním podání březím 
samicím potkanů a králíků nebyl prokázán teratogenní účinek rivastigminu. Ve studiích s perorálním 
podáním se samci a samicemi potkanů nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky rivastigminu na 
plodnost nebo reprodukční schopnost u rodičovské generace, nebo u potomstva. 
 
Ve studiích zaměřených na králíky byl zjištěn potenciál rivastigminu k mírnému podráždění očí/sliznice. 
 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1  Seznam pomocných látek 
 
Želatina 
Magnesium-stearát 
Hypromelosa 
Mikrokrystalická celulosa 
Koloidní bezvodý oxid křemičitý 
Žlutý oxid železitý (E172) 
Červený oxid železitý (E172) 
Oxid titaničitý (E171) 
Šelak 
 
6.2  Inkompatibility 
 
Neuplatňuje se. 
 
6.3  Doba použitelnosti 
 
5 let 
 
6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 
 
Uchovávejte při teplotě do 30°C. 
 
6.5  Druh obalu a obsah balení 
 

Blistr - průhledná PVC nosná část s modrou krycí fólií, obsahující 14 tobolek. Každá krabička 
obsahuje 28, 56 nebo 112 tobolek. 

HDPE lahvička zapečetěná uzavřená plastovým uzávěrem. Každá lahvička obsahuje 
250 tobolek. 

 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 
 
Žádné zvláštní požadavky. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Novartis Europharm Limited 
Frimley Business Park 
Camberley GU16 7SR 
Velká Británie 
 

46 

 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/98/066/007-9 
EU/1/98/066/016 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 
Datum první registrace: 12. května 1998 
Datum posledního prodloužení registrace: 12. května 2008 
 
 
10.  DATUM REVIZE TEXTU 
 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu 
 

47 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
Exelon 6,0 mg tvrdé tobolky 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 
Jedna tobolka obsahuje rivastigmini hydrogenotartras, což odpovídá rivastigminum 6,0 mg. 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 
Tvrdé tobolky 
 
Tobolka s červenou vrchní a oranžovou spodní částí, obsahující téměř bílý až nažloutlý prášek, 
s červeným potiskem „EXELON 6 mg“ na spodní části. 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1  Terapeutické indikace 
 
Symptomatická léčba mírné až středně závažné Alzheimerovy demence. 
Symptomatická léčba mírné až středně závažné demence u pacientů s idiopatickou Parkinsonovou 
chorobou. 
 
4.2  Dávkování a způsob podání 
 
Léčba by měla být zahájena a vedena lékařem, který má zkušenosti v diagnostice a léčbě Alzheimerovy 
demence nebo demence spojené s Parkinsonovou nemocí. Diagnóza by měla být provedena podle 
současně platných směrnic. Léčba rivastigminem by měla být zahájena pouze v případě, pokud je 
k dispozici pečovatel(ka), který/á bude pravidelně sledovat, zda pacient léčivý přípravek užívá. 
 
Dávkování 
Rivastigmin by měl být podáván dvakrát denně s ranním a večerním jídlem. Tobolky se polykají celé. 
 
Úvodní dávka 
1,5 mg dvakrát denně. 
 
Titrace dávky 
Počáteční dávka je 1,5 mg dvakrát denně. Pokud je tato dávka dobře tolerována nejméně po dobu dvou 
týdnů léčby, může být zvýšena na 3 mg dvakrát denně. Následná zvýšení na 4,5 mg a poté na 6 mg 
dvakrát denně by měla být také založena na dobré toleranci současně užívané dávky a mohou být 
zvažována až minimálně po dvou týdnech léčby na této dávkovací hladině. 
 
Pokud se v průběhu léčby objeví nežádoucí účinky (např. nauzea, zvracení, bolest břicha nebo ztráta 
chuti k jídlu) snížení tělesné hmotnosti nebo zhoršení extrapyramidových příznaků (např. třes) u pacientů 
s demencí spojenou s Parkinsonovou chorobou, tyto mohou ustoupit po vynechání jedné nebo více 
dávek. Pokud nežádoucí účinky přetrvávají, měla by být denní dávka dočasně snížena na předchozí 
dobře tolerovanou dávku nebo by měla být léčba přerušena. 
 
Udržovací dávka 
Účinná dávka je 3 až 6 mg dvakrát denně; pro dosažení maximální terapeutické odpovědi by měla být u 
pacientů udržována nejvyšší dobře tolerovaná dávka. Doporučená maximální denní dávka je 6 mg 
dvakrát denně. 

48 

 
Udržovací léčba může pokračovat, dokud existuje terapeutický přínos pro pacienta. Klinický přínos 
rivastigminu by měl být proto pravidelně přehodnocován zvláště u pacientů, kteří jsou léčeni dávkami 
nižšími než 3 mg dvakrát denně. Léčba by měla být přerušena, pokud po 3 měsících léčby udržovací 
dávkou není příznivě upraven pokles příznaků demence. Pokud již dále není přítomen terapeutický 
účinek, mělo by také být zváženo ukončení léčby. 
 
Individuální odpověď na rivastigmin není možno předvídat. Nicméně výraznější účinek léčby byl 
pozorován u pacientů s Parkinsonovou chorobou s příznaky středně závažné demence. Podobně větší 
účinek byl pozorován u pacientů s Parkinsonovou chorobou, kteří trpěli vizuálními halucinacemi (viz 
bod 5.1). 
 
Terapeutický účinek nebyl ve studiích kontrolovaných placebem sledován déle než 6 měsíců. 
 
Znovu zahájení léčby 
Pokud je léčba přerušena na více než tři dny, měla by být znovu zahájena dávkou 1,5 mg dvakrát 
denně. Titrace dávky by měla být provedena stejným způsobem, jaký je popsán výše. 
 
Porucha funkce ledvin a jater 
U pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce ledvin nebo jater není úprava dávky nutná. 
Vzhledem ke zvýšené expozici u této populace by však u těchto pacientů měla být přísně dodržována 
individuální úprava dávkování s titrací dávky v závislosti na individuální toleranci, neboť pacienti s 
klinicky signifikantní poruchou funkce ledvin nebo jater mohou mít v závislosti na dávce větší výskyt 
nežádoucích účinků. U pacientů s vážnou poruchou funkce jater nebyly klinické studie provedeny, ale 
Exelon tvrdé tobolky mohou být u této populace pacientů používány za předpokladu provádění 
pečlivého monitorování (viz body 4.4 a 5.2). 
 
Pediatrická populace 
Neexistuje žádné relevantní použití Exelonu u pediatrické populace při léčbě Alzheimerovy demence. 
 
4.3  Kontraindikace 
 
Tento léčivý přípravek je kontraindikován u pacientů se známou hypersenzitivitou na léčivou látku 
rivastigmin, jiné deriváty karbamátu nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 
 
Předchozí reakce v místě aplikace rivastigminu transdermálních náplastí připomínající alergickou 
kontaktní dermatitidu (viz bod 4.4). 
 
4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 
 
Výskyt a závažnost nežádoucích účinků se obecně zvyšují při vyšších dávkách. Pokud je léčba 
přerušena na více než tři dny, měla by být znovu zahájena dávkou 1,5 mg dvakrát denně, aby byla 
snížena možnost výskytu nežádoucích reakcí (např. zvracení). 
 
U rivastigminu ve formě náplastí se můžou objevit reakce v místě aplikace, které jsou obvykle mírné 
až střední intenzity. Tyto reakce nejsou samy o sobě známkou senzibilizace. Nicméně podávání 
rivastigminu ve formě náplastí může vést k alergické kontaktní dermatitidě. 
 
Za alergická kontatkní dermatitidu by měla být považována reakce v místě aplikace, která je rozšířená za 
hranici náplasti pokud je zřejmá intenzivnější místní reakce (např. zvýšený erytém, edém, papuly, 
puchýřky) a pokud se příznaky výrazně nezlepší do 48 hodin po odstranění náplasti. V těchto případech 
by měla být léčba přerušena (viz bod 4.3). 
 

49 

Pacienti, u kterých se objeví reakce v místě aplikace připomínající alergickou kontaktní dermatitidu po 
podání rivastigminu ve formě náplastí a kteří stále vyžadují léčbu rivastigminem, by měli být převedeni 
na perorální léčbu rivastigminem pouze po negativním alergickém testování a pod přísným lékařským 
dohledem. Je možné, že někteří pacienti citliví na rivastigmin ve formě náplastí nemusí být schopni 
užívat rivastigmin v jakékoliv formě. 
 
Vzácně byly z postmarketingových sledování hlášeny případy pacientů, u kterých došlo k alergické 
dermatitidě (diseminované) po podání rivastigminu bez ohledu na způsob podání (perorální, 
transdermální). V těchto případech by měla být léčba přerušena (viz bod 4.3). 
 
Pacienti a pečovatelé by měli být v souladu s tímto poučením. 
 
Titrace dávky: Krátce po zvýšení dávky byly pozorovány nežádoucí účinky (např. hypertenze a 
halucinace u pacientů s Alzheimerovou demencí a zhoršení extrapyramidových symptomů, zejména 
třes, u pacientů s demencí spojenou s Parkinsonovou chorobou). Tyto nežádoucí účinky mohou 
reagovat na snížení dávky. V ostatních případech byla léčba Exelonem zastavena (viz bod 4.8). 
 
Gastrointestinální poruchy, jako je nauzea, zvracení a průjem, souvisí s dávkováním a mohou se 
vyskytnout zvláště při zahájení léčby a/nebo při zvýšení dávky (viz bod 4.8). Tyto nežádoucí účinky 
se vyskytují častěji u žen. Projevy dehydratace u pacientů v důsledku dlouhodobého zvracení nebo 
průjmu mohou být zvládnuty intravenózním podáním tekutin a snížením dávky nebo přerušením 
léčby, pokud jsou rozpoznány a léčeny včas. Dehydratace může mít závažné důsledky. 
 
U pacientů s Alzheimerovou chorobou může dojít ke snížení tělesné hmotnosti. Snížení tělesné 
hmotnosti u těchto pacientů souvisí s léčbou inhibitory cholinesterázy včetně rivastigminu. Během 
léčby by měla být sledována tělesná hmotnost pacienta. 
 
V případě silného zvracení spojeného s léčbou rivastigminem se musí vhodně upravit dávkování, jak je 
doporučeno v bodu 4.2. Některé případy silného zvracení byly spojeny s rupturou jícnu (viz bod 4.8). 
Takové případy se vyskytly zejména po zvýšení dávky nebo při podávání vysokých dávek rivastigminu. 
 
Rivastigmin může vyvolat bradykardii, která představuje rizikový faktor pro výskyt torsade de pointes, 
převážně u pacientů s rizikovými faktory. Doporučuje se opatrnost u pacientů s vyšším rizikem vzniku 
torsade de pointes; například u pacientů s nekompenzovaným srdečním selháním, u pacientů, kteří 
nedávno prodělali infarkt myokardu, u pacientů s bradyarytmii, u pacientů, kteří mají predispozici k 
hypokalémii nebo hypomagnezémii, nebo kterým jsou současně podávány léčivé přípravky vyvolávající 
prodloužení QT intervalu a/nebo torsade de pointes (viz bod 4.5 a 4.8). 
 
Při užívání rivastigminu je nutná zvýšená opatrnost u pacientů se syndromem nemocného sinu nebo s 
jinými poruchami srdečního převodu (sinoatriální blok, atrioventrikulární blokáda) (viz bod 4.8). 
 
Rivastigmin může vyvolat zvýšení sekrece žaludeční kyseliny. Léčbě pacientů s aktivním žaludečním 
nebo duodenálním vředem nebo pacientů s predispozicí k těmto stavům by měla být věnována 
pozornost. 
 
Inhibitory cholinesterázy by měly být předepisovány s opatrností u pacientů s anamnézou astmatu nebo 
obstrukční plicní nemoci. 
 
Cholinomimetika mohou indukovat nebo vyvolat recidivu obstrukce močových cest a epileptické 
záchvaty. Při léčbě pacientů, kteří jsou predisponováni k těmto nemocem, se doporučuje opatrnost. 
 
Použití rivastigminu u pacientů s vážnou demencí Alzheimerovy choroby nebo demencí spojenou 
s Parkinsonovou nemocí s jinými typy demence nebo jinými typy poruchy paměti (např. snížení 
rozpoznávacích funkcí, vyvolané věkem) nebylo sledováno a proto se použití u této populace pacientů 
nedoporučuje. 
 

50 

Podobně jako jiná cholinomimetika může rivastigmin vyvolat recidivu nebo indukovat extrapyramidové 
příznaky. Zhoršení (včetně bradykineze, dyskineze, abnormální chůze) a zvýšený výskyt nebo intenzita 
tremoru byly pozorovány u pacientů s demencí spojenou s Parkinsonovou chorobou (viz bod 4.8). Tyto 
příhody vedly v některých případech k přerušení podávání rivastigminu (např. přerušení léčby z důvodu 
tremoru 1,7% u skupiny s rivastigminem vs 0% s placebem). Kvůli těmto nežádoucím účinkům se 
doporučuje klinické sledování. 
 
Zvláštní skupiny 
Pacienti s klinicky signifikantní poruchou funkce ledvin nebo jater mohou mít větší výskyt 
nežádoucích účinků (viz bod 4.2 a 5.2). Dávkování s titrací musí být pečlivě sledováno v závislosti na 
individuální snášenlivosti. U pacientů s vážnou poruchou funkce jater nebyly klinické studie provedeny. 
Podávání přípravku Exelon je i u této populace pacientů možné, pečlivé sledování je nezbytné. 
 
Pacienti s tělesnou hmotností nižší než 50 kg mohou mít více nežádoucích účinků a je u nich 
pravděpodobnější přerušení léčby z důvodu nežádoucích účinků. 
 
4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 
 
Jako inhibitor cholinesterázy může rivastigmin během anestezie zvýšit účinky myorelaxancií 
sukcinylcholinového typu. Je doporučena obezřetnost při výběru anestetik. V případě potřeby může být 
zvážena úprava dávkování nebo dočasné pozastavení léčby. 
 
Vzhledem ke svým farmakodynamickým účinkům a možným aditivním účinkům by rivastigmin neměl 
být podáván současně s jinými cholinomimetickými látkami. Rivastigmin může také ovlivňovat 
účinky anticholinergních léčivých přípravků (např. oxybutynin, tolterodin). 
 
Aditivní účinky vedoucí k bradykardii (což může vést k synkopám) byly hlášeny při kombinovaném 
použití různých betablokátorů (včetně atenololu) s rivastigminem. U kardiovaskulárních betablokátorů se 
očekává, že budou spojeny s největším rizikem, ale dle dosavadních obdržených zpráv byly hlášeny i u 
pacientů užívajících jiné betablokátory. Proto je nutná opatrnost, pokud se rivastigmin podává v 
kombinaci s betablokátory, a také dalšími bradykardizujícími látkami (např. antiarytmika třídy III, 
antagonisté kalciových kanálů, glykosid digitalis, pilokarpin). 
 
Vzhledem k tomu že bradykardie představuje rizikový faktor pro vznik torsades de pointes, kombinace 
rivastigminu s léčivými přípravky indukujícími torsades de pointes, jako jsou antipsychotika, tedy 
některé fenothiaziny (chlorpromazin, levomepromazin), benzamidy (sulpirid, sultoprid, amisulprid, 
tiaprid, veraliprid), pimozid, haloperidol, droperidol, cisaprid, citalopram, difemanil, erythromycin i.v., 
halofantrin, mizolastin, methadon, pentamidin a moxifloxacin, je třeba podávat s opatrností a může být 
také nutné klinické sledování včetně (EKG). 
 
Ve studiích u zdravých dobrovolníků nebyly pozorovány žádné farmakokinetické interakce mezi 
rivastigminem a digoxinem, warfarinem, diazepamem nebo fluoxetinem. Prodloužení protrombinového 
času, vyvolané warfarinem, není podáním rivastigminu ovlivněno. Při současném podávání digoxinu a 
rivastigminu nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky na převodní systém srdeční. 
 
Ačkoli rivastigmin může inhibovat metabolismus jiných látek, zprostředkovaný 
butyrylcholinesterázou, jeví se metabolické interakce s jinými léčivými přípravky podle způsobu 
metabolismu rivastigminu jako nepravděpodobné. 
 

51 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 
 
Těhotenství 
U zvířat rivastigmin a/nebo metabolity přecházejí přes placentu. Není známo, zda k tomu dochází i u 
lidí. Nejsou k dispozici klinické údaje o podávání během těhotenství.. V peri-/postnatálních studiích na 
potkanech bylo pozorováno prodloužení gestační doby. Rivastigmin by neměl být během těhotenství 
podáván, pokud to není nezbytně nutné. 
 
Kojení 
U zvířat se rivastigmin vylučuje do mléka. Není známo, zda se rivastigmin vylučuje do mateřského 
mléka. Proto by ženy užívající rivastigmin neměly kojit. 
 
Fertilita 
U potkanů nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky rivastigminu na plodnost ani reprodukční 
schopnost (viz bod 5.3). Účinky rivastigminu na lidskou fertilitu nejsou známy. 
 
4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 
 
Alzheimerova choroba může způsobit postupné zhoršování schopnosti řídit, nebo ohrozit schopnost 
obsluhovat stroje. Kromě toho může rivastigmin vyvolat závratě a ospalost, zvláště při zahájení léčby 
nebo zvýšení dávky. Následkem je malý nebo mírný vliv rivastigminu na schopnost řídit nebo 
obsluhovat stroje. Proto by schopnost řídit nebo obsluhovat složité stroje u pacientů s demencí, 
užívajících rivastigmin, měla být pravidelně vyhodnocována ošetřujícím lékařem. 
 
4.8  Nežádoucí účinky 
 
Shrnutí bezpečnostního profilu 
Nejčastěji popisovanými nežádoucími účinky (adverse reactions - ADR) jsou gastrointestinální 
poruchy zahrnující nauzeu (38%) a zvracení (23%), které se objevují zvláště během titrace dávky. 
V klinických studiích byly ženy citlivější k výskytu gastrointestinálních nežádoucích účinků a úbytku 
tělesné hmotnosti než muži. 
 
Tabulkový seznam nežádoucích účinků 
Nežádoucí účinky v tabulce 1 a tabulce 2 jsou seřazeny podle tříd orgánových systémů databáze 
MedDRA a četnosti výskytu. Četnost výskytu je definována s použitím následující konvence: velmi 
časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1 000 až <1/100); vzácné (≥1/10 000 až 
<1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). 
 
Následující nežádoucí účinky, uvedené v tabulce 1, byly shromážděny u pacientů s Alzheimerovou 
demencí léčených Exelonem. 
 
Tabulka 1 
 
Infekce a infestace 
 

Velmi vzácné 

Infekce močových cest 

Poruchy metabolismu a výživy 
 

Velmi časté 

Anorexie 

 

Časté 

Snížená chuť k jídlu 

 

Není známo 

Dehydratace 

52 

 
Psychiatrické poruchy 
 

Časté 

Noční můry 

 

Časté 

Neklid 

 

Časté 

Zmatenost 

 

Časté 

Úzkost 

 

Méně časté 

Nespavost 

 

Méně časté 

Deprese 

 

Velmi vzácné 

Halucinace 

 

Není známo 

Agresivita, neklid 

Poruchy nervového systému 
 

Velmi časté 

Závratě 

 

Časté 

Bolest hlavy 

 

Časté 

Ospalost 

 

Časté 

Třes 

 

Méně časté 

Synkopa 

 

Vzácné 

Epileptické záchvaty 

 

Velmi vzácné 

Extrapyramidové příznaky (včetně zhoršení Parkinsonovy 
choroby) 

Srdeční poruchy 
 

Vzácné 

Angina pectoris 

 

Velmi vzácné 

Srdeční arytmie (např. bradykardie, atrioventrikulární 
blokáda, fibrilace síní a tachykardie) 

 

Není známo 

Sick sinus syndrom 

Cévní poruchy 
 

Velmi vzácné 

Hypertenze 

Gastrointestinální poruchy 
 

Velmi časté 

Nauzea 

 

Velmi časté 

Zvracení 

 

Velmi časté 

Průjem 

 

Časté 

Bolest břicha a dyspepsie 

 

Vzácné 

Žaludeční a duodenální vředy 

 

Velmi vzácné 

Gastrointestinální krvácení 

 

Velmi vzácné 

Pankreatitida 

 

Není známo 

Několik případů silného zvracení spojeného s rupturou jícnu 
(viz bod 4.4) 

Poruchy jater a žlučových cest 
 

Méně časté 

Zvýšení jaterních testů 

 

Není známo 

Hepatitida 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 
 

Časté 

Hyperhydróza 

 

Vzácné 

Vyrážka 

 

Není známo 

Svědění, alergická dermatitida (diseminovaná) 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 
 

Časté 

Únava a astenie 

 

Časté 

Malátnost 

 

Méně časté 

Pády 

Vyšetření 
 

Časté 

Snížení tělesné hmotnosti 

 

53 

Následující další nežádoucí účinky byly zaznamenány v souvislosti s Exelonem transdermálními 
náplastmi: delirium, horečka, snížená chuť k jídlu, inkontinence moči (časté), psychomotorická 
hyperaktivita (méně časté), erytém, kopřivka, pochýře, alergická dermatitida (není známo). 
 
V tabulce 2 jsou uvedeny nežádoucí účinky hlášené v průběhu klinických studiích u pacientů 
s demencí spojenou s Parkinsonovou nemocí, kteří byli léčeni Exelonem ve formě tobolek. 
 
Tabulka 2 
 
Poruchy metabolismu a výživy 
 

Časté 

Snížená chuť k jídlu 

 

Časté 

Dehydratace 

Psychiatrické poruchy 
 

Časté 

Nespavost 

 

Časté 

Úzkost 

 

Časté 

Neklid 

 

Časté 

Halucinace, vizuální 

 

Časté 

Deprese 

 

Není známo 

Agresivita 

Poruchy nervového systému 
 

Velmi časté 

Třes 

 

Časté 

Závratě 

 

Časté 

Ospalost 

 

Časté 

Bolest hlavy 

 

Časté 

Parkinsonova choroba (zhoršení) 

 

Časté 

Bradykineze 

 

Časté 

Dyskineze 

 

Časté 

Hypokineze 

 

Časté 

Rigidita ozubeného kola 

 

Méně časté 

Dystonie 

Srdeční poruchy 
 

Časté 

Bradykardie 

 

Méně časté 

Fibrilace síní 

 

Méně časté 

Atrioventrikulární blokáda 

 

Není známo 

Sick sinus syndrom 

Cévní poruchy 

 

 

Časté 

Hypertenze 

 

Méně časté 

Hypotenze 

Gastrointestinální poruchy 
 

Velmi časté 

Nauzea 

 

Velmi časté 

Zvracení 

 

Časté 

Průjem 

 

Časté 

Bolest břicha a dyspepsie 

 

Časté 

Zvýšené vylučování slin 

Poruchy jater a žlučových cest 
 

Není známo 

Hepatitida 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 
 

Časté 

Hyperhydróza 

 

Není známo 

Alergická dermatitida (diseminovaná) 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 
 

Velmi časté 

Pády 

 

Časté 

Únava a astenie 

 

Časté 

Poruchy chůze 

 

Časté 

Parkinsonská chůze 

 

54 

Následující další nežádoucí účinek byl pozorován ve studii u pacientů s demencí u Parkinsonovy 
choroby léčených Exelon transdermálními náplastmi: neklid (časté). 
 
V tabulce 3 jsou uvedeny počty a procentuální podíl pacientů ze specifické 24týdenní klinické studie 
s Exelonem, u pacientů s demencí spojenou s Parkinsonovou nemocí, s předem stanovenými 
nežádoucími účinky, které mohou reflektovat zhoršení příznaků Parkinsonovy nemoci. 
 
Tabulka 3 
 
Predefinované nežádoucí účinky, které mohou 
reflektovat zhoršení příznaků Parkinsonovy choroby u 
pacientů s demencí spojenou s Parkinsonovou 
chorobou 

Exelon 

n (%) 

Placebo 

n (%) 

Celkový počet pacientů ve studii 

362 (100) 

179 (100) 

Celkový počet pacientů s predefinovanými NÚ 

99 (27,3) 

28 (15,6) 

Třes 

37 (10,2) 

7 (3,9) 

Pád 

21 (5,8) 

11 (6,1) 

Parkinsonova choroba (zhoršení) 

12 (3,3) 

2 (1,1) 

Zvýšené vylučování slin 

5 (1,4) 

Dyskineze 

5 (1,4) 

1 (0,6) 

Parkinsonismus 

8 (2,2) 

1 (0,6) 

Hypokineze 

1 (0,3) 

Porucha hybnosti 

1 (0,3) 

Bradykineze 

9 (2,5) 

3 (1,7) 

Dystonie 

3 (0,8) 

1 (0,6) 

Abnormální chůze 

5 (1,4) 

Svalová rigidita 

1 (0,3) 

Porucha rovnováhy 

3 (0,8) 

2 (1,1) 

Muskuloskeletální ztuhlost 

3 (0,8) 

Ztuhlost 

1 (0,3) 

Motorická dysfunkce 

1 (0,3) 

 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v 

Dodatku V

. 

 
4.9  Předávkování 
 
Příznaky 
Většina případů náhodného předávkování nebyla spojena s žádnými klinickými známkami nebo 
příznaky a téměř všichni pacienti se rozhodli pokračovat v léčbě rivastigminem 24 hodin po 
předávkování. 
 
Byla hlášena cholinergní toxicita s muskarinovými symptomy, které jsou pozorovány při mírné otravě, 
jako jsou mióza, návaly horka, poruchy trávení včetně bolesti břicha, nauzey, zvracení a průjmu, 
bradykardie, bronchospasmus a zvýšená bronchiální sekrece, nadměrné pocení, mimovolní močení 
a/nebo defekace, slzení, hypotenze a zvýšená tvorba slin. 
 
V závažnějších případech mohou nikotinové účinky vytvářet svalovou slabost, fascikulace, křeče a 
respirační zástavu s možnými fatálními důsledky. 
 
Po uvedení na trh se vyskytly případy závratě, tremoru, bolesti hlavy, somnolence, stavu zmatenosti,  
hypertenze,halucinací a malátnosti. 

55 

 
Léčba 
Jelikož plazmatický poločas rivastigminu je přibližně 1 hodina a délka trvání inhibice 
acetylcholinesterázy je kolem 9 hodin, doporučuje se, aby v případě asymptomatického předávkování 
nebyla následujících 24 hodin podána žádná další dávka rivastigminu. Při předávkování 
doprovázeném závažnou nauzeou a zvracením by se mělo zvážit podání antiemetik. Symptomatická 
léčba dalších nežádoucích účinků by se měla provádět podle potřeby. 
 
V případě těžkého předávkování lze použít atropin. Doporučuje se úvodní dávka atropinsulfátu 
0,03 mg/kg, podaná intravenózně, s následnými dávkami podle klinické odpovědi. Použití 
skopolaminu jako antidota se nedoporučuje. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1  Farmakodynamické vlastnosti 
 
Farmakoterapeutická skupina: psychoanaleptika, anticholinesterázy, ATC kód: N06DA03 
 
Rivastigmin je inhibitor acetyl- a butyrylcholinesterázy karbamátového typu, který usnadňuje 
cholinergní přenos tím, že zpomaluje odbourávání acetylcholinu uvolněného funkčně intaktními 
cholinergními neurony. Rivastigmin může proto zlepšovat poruchy kognitivních funkcí, které jsou 
u demence spojené s Alzheimerovou chorobou a Parkinsonovou chorobou způsobeny deficitem 
cholinergního přenosu. 
 
Rivastigmin se kovalentně váže na svůj cílový enzym, se kterým tvoří komplex, čímž tento enzym 
dočasně inaktivuje. U zdravých mladých mužů snižuje během první 1,5 hodiny po podání perorální 
dávky 3 mg rivastigminu aktivitu acetylcholinesterázy (AchE) v mozkomíšním moku (CSF) přibližně 
o 40%. Aktivita enzymu se navrací k výchozí hodnotě přibližně za 9 hodin po dosažení maximálního 
inhibičního účinku. U pacientů s Alzheimerovou chorobou byla inhibice acetylcholinesterázy 
v mozkomíšním moku, vyvolaná rivastigminem, závislá na dávce, a to až do 6 mg podávaných dvakrát 
denně, což byla nejvyšší testovaná dávka. Inhibice aktivity butyrylcholinesterázy v mozkomíšním 
moku byla u 14 pacientů s Alzheimerovou chorobou, léčených rivastigminem, podobná inhibici 
acetylcholinesterázy. 
 
Klinické studie u Alzheimerovy choroby 
Účinnost rivastigminu byla stanovena při použití tří nezávislých hodnotících testů (škál) pro jednotlivé 
oblasti, které byly během 6 měsíců hodnoceny v pravidelných intervalech. Patří sem ADAS-Cog 
(Alzheimer’s Disease Assessment Scale – Cognitive subscale, měření rozpoznávání, založené na 
výkonu), CIBIC-Plus (Clinician’s Interview Based Impression of Change-Plus, celkové hodnocení 
pacienta lékařem při zohlednění názoru ošetřovatele) a PDS (Progressive Deterioration Scale, 
hodnocení činností každodenního života, provedené ošetřovatelem, zahrnující osobní hygienu, jídlo, 
oblékání, domácí práce, jako je nakupování, zachování schopnosti orientovat se v okolí a zapojení se 
do činností souvisících s penězi, atd.). 
 
Pacienti ve studii měli MMSE (Mini-Mental State Examination) skóre 10–24. 
 

56 

Výsledky dosažené u pacientů klinicky reagujících na léčbu byly shrnuty ze dvou studií hodnotících 
flexibilní dávky z celkem tří hlavních multicentrických studií trvajících 26 týdnů, provedených 
u pacientů s mírnou až středně těžkou Alzheimerovou demencí. Tyto výsledky jsou uvedeny níže 
v tabulce 4. Klinicky relevantní zlepšení v těchto studiích bylo definováno jako zlepšení nejméně o 
4 body v porovnání s dřívějším stavem na ADAS-Cog, zlepšení na CIBIC-Plus, nebo nejméně 10% 
zlepšení na PDS. 
 
Kromě toho je v téže tabulce uvedena post-hoc definice odpovědi. Sekundární definice klinické 
odpovědi na léčbu vyžadovala nejméně 4bodové zlepšení na ADAS-Cog, žádné zhoršení na 
CIBIC-Plus a žádné zhoršení na PDS. Průměrná aktuální denní dávka u pacientů odpovídajících na 
léčbu ve skupině léčené dávkou 6–12 mg denně, kteří odpovídají této definici, byla 9,3 mg. Je důležité 
poznamenat, že škály používané v této indikaci se liší a přímé srovnání výsledků dosažených různými 
terapeutickými přípravky není platné. 
 
Tabulka 4 
 

 

Pacienti s klinicky signifikantní odpovědí (%) 

 

Úmysl léčit (intent to treat)  Započítané poslední pozorování 

Měřítko odpovědi 

Rivastigmin 

6–12 mg 

N=473 

Placebo 

 

N=472 

Rivastigmin 

6–12 mg 

N=379 

Placebo 

 

N=444 

ADAS-Cog: zlepšení 
nejméně o 4 body 

21*** 

 

12 

 

25*** 

 

12 

CIBIC-Plus: zlepšení 

29*** 

18 

32*** 

19 

PDS: zlepšení nejméně o 
10% 

26*** 

17 

30*** 

18 

Nejméně 4bodové zlepšení 
na ADAS-Cog bez zhoršení 
na CIBIC-Plus a na PDS 

10* 

 

 

12** 

 

* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 
 

57 

Klinické studie u demence spojené s Parkinsonovou chorobou 
Účinnost rivastigminu u demence spojené s Parkinsonovou chorobou byla prokázána ve 24týdenní 
multicentrické dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii a ve 24týdenní otevřené prodloužené 
fázi. Pacienti zařazení do této studie měli MMSE (Mini-Mental State Examination) skóre 10–24. 
Účinnost byla stanovena užitím dvou nezávislých hodnotících testů (škál), které byly během 6 měsíců 
hodnoceny v pravidelných intervalech, jak je níže znázorněno v tabulce 5: ADAS-Cog, měření 
rozpoznávání a souhrnné měření ADCS-CGIC (Alzheimer’s Disease Cooperative Study-Clinician’s 
Global Impression of Change). 
 
Tabulka 5 
 
Demence spojená s 
Parkinsonovou chorobou 

ADAS-Cog 
Exelon 
 

ADAS-Cog 
Placebo 
 

ADCS-CGIC 
Exelon 
 

ADCS-
CGIC
 
Placebo 
 

ITT + RDO populace 

(n=329) 

(n=161) 

(n=329) 

(n=165) 

 

 

 

 

 

Průměrná výchozí hodnota 
± SD 
Průměrná změna po 
24 týdnech ± SD 

23,8 ± 10,2 
 
2,1 ± 8,2 

24,3 ± 10,5 
 
-0,7 ± 7,5 

n/a 
 
3,8 ± 1,4 

n/a 
 
4,3 ± 1,5 

Upravený léčebný rozdíl 

2,88

1

 

n/a 

p-hodnota versus placebo 

<0,001

1

 

0,007

2

 

 

 

 

 

 

ITT - LOCF populace 

(n=287) 

(n=154) 

(n=289) 

(n=158) 

 

 

 

 

 

Průměrná výchozí hodnota 
± SD 
Průměrná změna po 
24 týdnech ± SD 

24,0 ± 10,3 
 
2,5 ± 8,4 

24,5 ± 10,6 
 
-0,8 ± 7,5 

n/a 
 
3,7 ± 1,4 

n/a 
 
4,3 ± 1,5 

Upravený léčebný rozdíl 

3,54

1

 

n/a 

p-hodnota versus placebo 

<0,001

1

 

<0,001

2

 

 

 

 

 

 

1

 Podle ANCOVA s léčbou a zemí jako faktory a výchozí hodnota ADAS-Cog jako kovariance. 

Pozitivní změna signalizující zlepšení. 

2

 Průměrné údaje uvedené pro zjednodušení, analýza kategorií provedená prostřednictvím van 

Elterenova testu 
ITT: všichni pacienti zařazení do studie (Intent-To-Treat); RDO: vysledovaní pacienti, kteří ukončili 
účast ve studii (Retrieved Drop Outs); LOCF: pacienti, u kterých bylo provedeno poslední sledování 
(Last Observation Carried Forward) 
 

58 

Ačkoliv byl léčebný účinek prokázán v celé sledované populaci, údaje naznačovaly, že výraznější 
léčebný účinek ve srovnání s placebem byl pozorován ve skupině pacientů s mírnou demencí spojenou 
s Parkinsonovou chorobou. Podobně výraznější léčebný účinek byl pozorován u těch pacientů, kteří 
měli vizuální halucinace (viz tabulka 6). 
 
Tabulka 6 
 
Demence spojená s 
Parkinsonovou chorobou 

ADAS-Cog 
Exelon 
 

ADAS-Cog 
Placebo 
 

ADAS-Cog 
Exelon 
 

ADAS-Cog 
Placebo 
 

 

Pacienti s vizuálními 
halucinacemi
 

Pacienti bez vizuálních 
halucinací 

 

 

 

 

 

ITT + RDO populace 

(n=107) 

(n=60) 

(n=220) 

(n=101) 

 

 

 

 

 

Průměrná výchozí hodnota 
± SD 
Průměrná změna po 
24 týdnech ± SD 

25,4 ± 9,9 
 
1,0 ± 9,2 

27,4 ± 10,4 
 
-2,1 ± 8,3 

23,1 ± 10,4 
 
2,6 ± 7,6 

22,5 ± 10,1 
 
0,1 ± 6,9 

Upravený léčebný rozdíl 

4,27

1

 

2,09

1

 

p-hodnota versus placebo 

0,002

1

 

0,015

1

 

 

Pacienti se středně závažnou 
demencí (MMSE 10-17) 

Pacienti s mírnou demencí 
(MMSE 18-24)
 

 

 

 

 

 

ITT + RDO population 

(n=87) 

(n=44) 

(n=237) 

(n=115) 

 

 

 

 

 

Průměrná výchozí hodnota 
± SD 
Průměrná změna po 
24 týdnech ± SD 

32,6 ± 10,4 
 
2,6 ± 9,4 

33,7 ± 10,3 
 
-1,8 ± 7,2 

20,6 ± 7,9 
 
1,9 ± 7,7 

20,7 ± 7,9 
 
-0,2 ± 7,5 

Upravený léčebný rozdíl 

4,73

1

 

2,14

1

 

p-hodnota versus placebo 

0,002

1

 

0,010

1

 

 

 

 

 

 

1

 Podle ANCOVA s léčbou a zemí jako faktory a výchozí hodnota ADAS-Cog jako kovariance. 

Pozitivní změna signalizující zlepšení. 
ITT: všichni pacienti zařazení do studie (Intent-To-Treat); RDO: vysledovaní pacienti, kteří ukončili 
účast ve studii (Retrieved Drop Outs) 
 
Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií 
s přípravkem Exelon u všech podskupin pediatrické populace v léčbě Alzheimerovy demence a 
v léčbě demence u pacientů s idiopatickou Parkinsonovou chorobou (informace o použití u dětí viz 
bod 4.2). 
 
5.2  Farmakokinetické vlastnosti 
 
Absorpce 
Rivastigmin je rychle a úplně absorbován. Maximální plazmatické koncentrace jsou dosaženy 
přibližně za 1 hodinu. Následkem interakce rivastigminu s cílovým enzymem je zvýšení biologické 
dostupnosti asi 1,5krát větší, než by se očekávalo ze zvýšení dávky. Absolutní biologická dostupnost 
po dávce 3 mg je asi 36%13%. Podání rivastigminu s jídlem zpomaluje absorpci (t

max

) o 90 minut a 

snižuje C

max

 a zvyšuje AUC přibližně o 30%. 

 
Distribuce 
Vazba rivastigminu na bílkoviny je přibližně 40%. Snadno přechází hematoencefalickou bariérou a 
jeho distribuční objem se pohybuje v rozmezí 1,8 až 2,7 l/kg. 

59 

 
Biotransformace 
Rivastigmin je rychle a rozsáhle metabolizován (plazmatický poločas je přibližně 1 hodina), primárně 
hydrolýzou prostřednictvím cholinesterázy na dekarbamylovaný metabolit. In vitro tento metabolit jen 
minimálně inhibuje acetylcholinesterázu (<10%). 
 
Na základě studie in vitro se neočekává žádná farmakokinetická interakce s léčivými přípravky, které 
jsou metabolizovány těmito izoenzymy cytochromů: CYP1A2, CYP2D6, CYP3A4/5, CYP2E1, 
CYP2C9, CYP2C8, CYP2C19, nebo CYP2B6. Na základě důkazů studií na zvířatech se hlavní 
izoenzymy cytochrómu P450 podílejí na metabolismu rivastigminu jen minimálně. Celková 
plazmatická clearance rivastigminu byla po intravenózní dávce 0,2 mg přibližně 130 l/h a po 
intravenózní dávce 2,7 mg se snížila na 70 l/h. 
 
Eliminace 
Nezměněný rivastigmin se v moči nenachází; vylučování metabolitů močí představuje hlavní cestu 
eliminace. Po podání 

14

C-rivastigminu byla renální eliminace rychlá a v podstatě úplná (>90%) během 

24 hodin. Méně než 1% podané dávky se vyloučí stolicí. U pacientů s Alzheimerovou chorobou 
nedochází k akumulaci rivastigminu nebo jeho dekarbamylovaného metabolitu. 
 
Populační farmakokinetická analýza ukázala, že užívání nikotinu zvyšuje perorální clearance 
rivastigminu o 23% u pacientů s Alzheimerovou chorobou (n = 75 kuřáků a 549 nekuřáků) po dávkách 
rivastigminu v perorálních tobolkách až do 12 mg/den. 
 
Starší lidé 
Ačkoli je biologická dostupnost rivastigminu ve srovnání s mladými zdravými dobrovolníky větší u 
starších lidí, studie u pacientů s Alzheimerovou chorobou ve věku 50 až 92 let neprokázaly žádnou 
změnu biologické dostupnosti v souvislosti s věkem. 
 
Porucha funkce jater 
Ve srovnání se zdravými subjekty byla u pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou funkce jater 
C

max

 rivastigminu přibližně o 60% vyšší a AUC rivastigminu více než dvakrát vyšší. 

 
Porucha funkce ledvin 
C

max

 a AUC rivastigminu byly u pacientů se středně závažnou poruchou funkce ledvin více než dvakrát 

vyšší ve srovnání se zdravými subjekty; u pacientů se vážnou poruchou funkce ledvin však nedošlo ke 
změnám C

max

 a AUC rivastigminu. 

 
5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 
 
Studie sledující opakovanou toxicitu na potkanech, myších a psech odhalily pouze účinky souvisící 
s nadměrným farmakologickým účinkem. Nebyla pozorována žádná orgánová toxicita. Vzhledem 
k citlivosti použitých zvířecích modelů nebylo dosaženo žádné hranice toxicity, která by byla adekvátní 
použití tohoto léku u lidí. 
 
Ve standardních in vitro in vivo testech nepůsobil rivastigmin mutagenně kromě testu 
chromozomální aberace na lidských periferních lymfocytech v dávce 10

4

krát vyšší, než je maximální 

klinická expozice. Při in vivo podmínkách byl mikronukleární test negativní. Hlavní metabolit 
NAP226-90 také neprokázal genotoxický potenciál. 
 

60 

Ve studiích na myších a potkanech nebyly zjištěny žádné známky karcinogenity v maximální tolerované 
dávce, ačkoli expozice rivastigminu a jeho metabolitům byla nižší než expozice u člověka. Při porovnání 
na plochu tělesného povrchu odpovídá expozice rivastigminu a jeho metabolitům přibližně maximální 
doporučené dávce u člověka 12 mg/den, avšak při srovnání s maximální dávkou u člověka bylo u zvířat 
dosaženo přibližně 6násobku této dávky. 
 
U zvířat prostupuje rivastigmin placentou a je vylučován do mléka. Po perorálním podání březím 
samicím potkanů a králíků nebyl prokázán teratogenní účinek rivastigminu. Ve studiích s perorálním 
podáním se samci a samicemi potkanů nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky rivastigminu na 
plodnost nebo reprodukční schopnost u rodičovské generace, nebo u potomstva. 
 
Ve studiích zaměřených na králíky byl zjištěn potenciál rivastigminu k mírnému podráždění očí/sliznice. 
 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1  Seznam pomocných látek 
 
Želatina 
Magnesium-stearát 
Hypromelosa 
Mikrokrystalická celulosa 
Koloidní bezvodý oxid křemičitý 
Žlutý oxid železitý (E172) 
Červený oxid železitý (E172) 
Oxid titaničitý (E171) 
Šelak 
 
6.2  Inkompatibility 
 
Neuplatňuje se. 
 
6.3  Doba použitelnosti 
 
5 let 
 
6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 
 
Uchovávejte při teplotě  do 30°C. 
 
6.5  Druh obalu a obsah balení 
 

Blistr - průhledná PVC nosná část s modrou krycí fólií, obsahující 14 tobolek. Každá krabička 
obsahuje 28, 56 nebo 112 tobolek. 

HDPE lahvička zapečetěná uzavřená plastovým uzávěrem. Každá lahvička obsahuje 
250 tobolek. 

 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 
 
Žádné zvláštní požadavky. 
 
 

61 

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Novartis Europharm Limited 
Frimley Business Park 
Camberley GU16 7SR 
Velká Británie 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/98/066/010-12 
EU/1/98/066/017 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 
Datum první registrace: 12. května 1998 
Datum posledního prodloužení registrace: 12. května 2008 
 
 
10.  DATUM REVIZE TEXTU 
 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu 

62 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
Exelon 2,0 mg/ml perorální roztok 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 
Jeden ml obsahuje rivastigmini hydrogenotartras, což odpovídá rivastigminum 2 mg. 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 
Perorální roztok 
 
Čirý, žlutý roztok. 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1  Terapeutické indikace 
 
Symptomatická léčba mírné až středně závažné Alzheimerovy demence. 
Symptomatická léčba mírné až středně závažné demence u pacientů s idiopatickou Parkinsonovou 
chorobou. 
 
4.2  Dávkování a způsob podání 
 
Léčba by měla být zahájena a vedena lékařem, který má zkušenosti v diagnostice a léčbě Alzheimerovy 
demence nebo demence spojené s Parkinsonovou nemocí. Diagnóza by měla být provedena podle 
současně platných směrnic. Léčba rivastigminem by měla být zahájena pouze v případě, pokud je 
k dispozici pečovatel(ka), který/á bude pravidelně sledovat, zda pacient léčivý přípravek užívá. 
 
Dávkování 
Rivastigmin perorální roztok by měl být podáván dvakrát denně s ranním a večerním jídlem. 
Předepsané množství perorálního roztoku se odtáhne z nádobky přiloženou dávkovací stříkačkou pro 
ústní aplikaci. Rivastigmin perorální roztok by měl být aplikován přímo ze stříkačky do úst. 
Rivastigmin perorální roztok a rivastigm tobolky mohou být vzájemně ve stejné dávce zaměněny. 
 
Úvodní dávka 
1,5 mg dvakrát denně. 
 
Titrace dávky 
Počáteční dávka je 1,5 mg dvakrát denně. Pokud je tato dávka dobře tolerována nejméně po dobu dvou 
týdnů léčby, může být zvýšena na 3 mg dvakrát denně. Následná zvýšení na 4,5 mg a poté na 6 mg 
dvakrát denně by měla být také založena na dobré toleranci současně užívané dávky a mohou být 
zvažována až minimálně po dvou týdnech léčby na této dávkovací hladině. 
 
Pokud se v průběhu léčby objeví nežádoucí účinky (např. nauzea, zvracení, bolest břicha nebo ztráta 
chuti k jídlu) snížení tělesné hmotnosti nebo zhoršení extrapyramidových příznaků (např. třes) u pacientů 
s demencí spojenou s Parkinsonovou chorobou, tyto mohou ustoupit po vynechání jedné nebo více 
dávek. Pokud nežádoucí účinky přetrvávají, měla by být denní dávka dočasně snížena na předchozí 
dobře tolerovanou dávku nebo by měla být léčba přerušena. 
 

63 

Udržovací dávka 
Účinná dávka je 3 až 6 mg dvakrát denně; pro dosažení maximální terapeutické odpovědi by měla být u 
pacientů udržována nejvyšší dobře tolerovaná dávka. Doporučená maximální denní dávka je 6 mg 
dvakrát denně. 
 
Udržovací léčba může pokračovat, dokud existuje terapeutický přínos pro pacienta. Klinický přínos 
rivastigminu by měl být proto pravidelně přehodnocován zvláště u pacientů, kteří jsou léčeni dávkami 
nižšími než 3 mg dvakrát denně. Léčba by měla být přerušena, pokud po 3 měsících léčby udržovací 
dávkou není příznivě upraven pokles příznaků demence. Pokud již dále není přítomen terapeutický 
účinek, mělo by také být zváženo ukončení léčby. 
 
Individuální odpověď na rivastigmin není možno předvídat. Nicméně výraznější účinek léčby byl 
pozorován u pacientů s Parkinsonovou chorobou s příznaky středně závažné demence. Podobně větší 
účinek byl pozorován u pacientů s Parkinsonovou chorobou, kteří trpěli vizuálními halucinacemi (viz 
bod 5.1). 
 
Terapeutický účinek nebyl ve studiích kontrolovaných placebem sledován déle než 6 měsíců. 
 
Znovu zahájení léčby 
Pokud je léčba přerušena na více než tři dny, měla by být znovu zahájena dávkou 1,5 mg dvakrát 
denně. Titrace dávky by měla být provedena stejným způsobem, jaký je popsán výše. 
 
Porucha funkce ledvin a jater 
U pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce ledvin nebo jater není úprava dávky nutná. 
Vzhledem ke zvýšené expozici u této populace by však u těchto pacientů měla být přísně dodržována 
individuální úprava dávkování s titrací dávky v závislosti na individuální toleranci, neboť pacienti s 
klinicky signifikantní poruchou funkce ledvin nebo jater mohou mít v závislosti na dávce větší výskyt 
nežádoucích účinků. U pacientů s vážnou poruchou funkce jater nebyly klinické studie provedeny, ale 
Exelon perorální roztok může být u této populace pacientů používán za předpokladu provádění 
pečlivého monitorování (viz body 4.4 a 5.2). 
 
Pediatrická populace 
Neexistuje žádné relevantní použití Exelonu u pediatrické populace při léčbě Alzheimerovy demence. 
 
4.3  Kontraindikace 
 
Tento léčivý přípravek je kontraindikován u pacientů se známou hypersenzitivitou na léčivou látku 
rivastigmin, jiné deriváty karbamátu nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 
 
Předchozí reakce v místě aplikace rivastigminu transdermálních náplastí připomínající alergickou 
kontaktní dermatitidu (viz bod 4.4). 
 
4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 
 
Výskyt a závažnost nežádoucích účinků se obecně zvyšují při vyšších dávkách. Pokud je léčba 
přerušena na více než tři dny, měla by být znovu zahájena dávkou 1,5 mg dvakrát denně, aby byla 
snížena možnost výskytu nežádoucích reakcí (např. zvracení).  
 
U rivastigminu ve formě náplastí se můžou objevit reakce v místě aplikace, které jsou obvykle mírné 
až střední intenzity. Tyto reakce nejsou samy o sobě známkou senzibilizace. Nicméně podávání 
rivastigminu ve formě náplastí může vést k alergické kontaktní dermatitidě. 
 
Za alergická kontatkní dermatitidu by měla být považována reakce v místě aplikace, která je rozšířená za 
hranici náplasti pokud je zřejmá intenzivnější místní reakce (např. zvýšený erytém, edém, papuly, 
puchýřky) a pokud se příznaky výrazně nezlepší do 48 hodin po odstranění náplasti. V těchto případech 
by měla být léčba přerušena (viz bod 4.3). 

64 

 
Pacienti, u kterých se objeví reakce v místě aplikace připomínající alergickou kontaktní dermatitidu po 
podání rivastigminu ve formě náplastí a kteří stále vyžadují léčbu rivastigminem, by měli být převedeni 
na perorální léčbu rivastigminem pouze po negativním alergickém testování a pod přísným lékařským 
dohledem. Je možné, že někteří pacienti citliví na rivastigmin ve formě náplastí nemusí být schopni 
užívat rivastigmin v jakékoliv formě. 
 
Vzácně byly z postmarketingových sledování hlášeny případy pacientů, u kterých došlo k alergické 
dermatitidě (diseminované) po podání rivastigminu bez ohledu na způsob podání (perorální, 
transdermální). V těchto případech by měla být léčba přerušena (viz bod 4.3). 
 
Pacienti a pečovatelé by měli být v souladu s tímto poučením. 
 
Titrace dávky: Krátce po zvýšení dávky byly pozorovány nežádoucí účinky (např. hypertenze a 
halucinace u pacientů s Alzheimerovou demencí a zhoršení extrapyramidových symptomů, zejména 
třes, u pacientů s demencí spojenou s Parkinsonovou chorobou). Tyto nežádoucí účinky mohou 
reagovat na snížení dávky. V ostatních případech byla léčba Exelonem zastavena (viz bod 4.8). 
 
Gastrointestinální poruchy, jako je nauzea, zvracení a průjem, souvisí s dávkováním a mohou se 
vyskytnout zvláště při zahájení léčby a/nebo při zvýšení dávky (viz bod 4.8). Tyto nežádoucí účinky 
se vyskytují častěji u žen. Projevy dehydratace u pacientů v důsledku dlouhodobého zvracení nebo 
průjmu mohou být zvládnuty intravenózním podáním tekutin a snížením dávky nebo přerušením 
léčby, pokud jsou rozpoznány a léčeny včas. Dehydratace může mít závažné důsledky. 
 
U pacientů s Alzheimerovou chorobou může dojít ke snížení tělesné hmotnosti. Snížení tělesné 
hmotnosti u těchto pacientů souvisí s léčbou inhibitory cholinesterázy včetně rivastigminu. Během 
léčby by měla být sledována tělesná hmotnost pacienta. 
 
V případě silného zvracení spojeného s léčbou rivastigminem se musí vhodně upravit dávkování, jak je 
doporučeno v bodu 4.2. Některé případy silného zvracení byly spojeny s rupturou jícnu (viz bod 4.8). 
Takové případy se vyskytly zejména po zvýšení dávky nebo při podávání vysokých dávek rivastigminu. 
 
Rivastigmin může vyvolat bradykardii, která představuje rizikový faktor pro výskyt torsade de pointes, 
převážně u pacientů s rizikovými faktory. Doporučuje se opatrnost u pacientů s vyšším rizikem vzniku 
torsade de pointes; například u pacientů s nekompenzovaným srdečním selháním, u pacientů, kteří 
nedávno prodělali infarkt myokardu, u pacientů s bradyarytmii, u pacientů, kteří mají predispozici k 
hypokalémii nebo hypomagnezémii, nebo kterým jsou současně podávány léčivé přípravky vyvolávající 
prodloužení QT intervalu a/nebo torsade de pointes (viz bod 4.5 a 4.8). 
 
Při užívání rivastigminu je nutná zvýšená opatrnost u pacientů se syndromem nemocného sinu nebo s 
jinými poruchami srdečního převodu (sinoatriální blok, atrioventrikulární blokáda) (viz bod 4.8). 
 
Rivastigmin může vyvolat zvýšení sekrece žaludeční kyseliny. Léčbě pacientů s aktivním žaludečním 
nebo duodenálním vředem nebo pacientů s predispozicí k těmto stavům by měla být věnována 
pozornost. 
 
Inhibitory cholinesterázy by měly být předepisovány s opatrností u pacientů s anamnézou astmatu nebo 
obstrukční plicní nemoci. 
 
Cholinomimetika mohou indukovat nebo vyvolat recidivu obstrukce močových cest a epileptické 
záchvaty. Při léčbě pacientů, kteří jsou predisponováni k těmto nemocem, se doporučuje opatrnost. 
 
Jednou z pomocných látek perorálního roztoku Exelonu je benzoan sodný. Kyselina benzoová mírně 
dráždí kůži, oči a sliznice. 
 

65 

Použití rivastigminu u pacientů s vážnou demencí Alzheimerovy choroby nebo demencí spojenou 
s Parkinsonovou nemocí s jinými typy demence nebo jinými typy poruchy paměti (např. snížení 
rozpoznávacích funkcí, vyvolané věkem) nebylo sledováno a proto se použití u této populace pacientů 
nedoporučuje. 
 
Podobně jako jiná cholinomimetika může rivastigmin vyvolat recidivu nebo indukovat extrapyramidové 
příznaky. Zhoršení (včetně bradykineze, dyskineze, abnormální chůze) a zvýšený výskyt nebo intenzita 
tremoru byly pozorovány u pacientů s demencí spojenou s Parkinsonovou chorobou (viz bod 4.8). Tyto 
příhody vedly v některých případech k přerušení podávání rivastigminu (např. přerušení léčby z důvodu 
tremoru 1,7% u skupiny s rivastigminem vs 0% s placebem). Kvůli těmto nežádoucím účinkům se 
doporučuje klinické sledování. 
 
Zvláštní skupiny 
Pacienti s klinicky signifikantní poruchou funkce ledvin nebo jater mohou mít větší výskyt 
nežádoucích účinků (viz bod 4.2 a 5.2). Dávkování s titrací musí být pečlivě sledováno v závislosti na 
individuální snášenlivosti. U pacientů s vážnou poruchou funkce jater nebyly klinické studie provedeny. 
Podávání přípravku Exelon je i u této populace pacientů možné, pečlivé sledování je nezbytné. 
 
Pacienti s tělesnou hmotností nižší než 50 kg mohou mít více nežádoucích účinků a je u nich 
pravděpodobnější přerušení léčby z důvodu nežádoucích účinků. 
 
4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 
 
Jako inhibitor cholinesterázy může rivastigmin během anestezie zvýšit účinky myorelaxancií 
sukcinylcholinového typu. Je doporučena obezřetnost při výběru anestetik. V případě potřeby může být 
zvážena úprava dávkování nebo dočasné pozastavení léčby. 
 
Vzhledem ke svým farmakodynamickým účinkům a možným aditivním účinkům by rivastigmin neměl 
být podáván současně s jinými cholinomimetickými látkami. Rivastigmin může také ovlivňovat 
účinky anticholinergních léčivých přípravků (např. oxybutynin, tolterodin). 
 
Aditivní účinky vedoucí k bradykardii (což může vést k synkopám) byly hlášeny při kombinovaném 
použití různých betablokátorů (včetně atenololu) s rivastigminem. U kardiovaskulárních betablokátorů se 
očekává, že budou spojeny s největším rizikem, ale dle dosavadních obdržených zpráv byly hlášeny i u 
pacientů užívajících jiné betablokátory. Proto je nutná opatrnost, pokud se rivastigmin podává v 
kombinaci s betablokátory, a také dalšími bradykardizujícími látkami (např. antiarytmika třídy III, 
antagonisté kalciových kanálů, glykosid digitalis, pilokarpin). 
 
Vzhledem k tomu že bradykardie představuje rizikový faktor pro vznik torsades de pointes, kombinace 
rivastigminu s léčivými přípravky indukujícími torsades de pointes, jako jsou antipsychotika, tedy 
některé fenothiaziny (chlorpromazin, levomepromazin), benzamidy (sulpirid, sultoprid, amisulprid, 
tiaprid, veraliprid), pimozid, haloperidol, droperidol, cisaprid, citalopram, difemanil, erythromycin i.v., 
halofantrin, mizolastin, methadon, pentamidin a moxifloxacin, je třeba podávat s opatrností a může být 
také nutné klinické sledování včetně (EKG). 
 
Ve studiích u zdravých dobrovolníků nebyly pozorovány žádné farmakokinetické interakce mezi 
rivastigminem a digoxinem, warfarinem, diazepamem nebo fluoxetinem. Prodloužení protrombinového 
času, vyvolané warfarinem, není podáním rivastigminu ovlivněno. Při současném podávání digoxinu a 
rivastigminu nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky na převodní systém srdeční. 
 
Ačkoli rivastigmin může inhibovat metabolismus jiných látek, zprostředkovaný 
butyrylcholinesterázou, jeví se metabolické interakce s jinými léčivými přípravky podle způsobu 
metabolismu rivastigminu jako nepravděpodobné. 

66 

 
4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 
 
Těhotenství 
U zvířat rivastigmin a/nebo metabolity přecházejí přes placentu. Není známo, zda k tomu dochází i u 
lidí. Nejsou k dispozici klinické údaje o podávání během těhotenství.. V peri-/postnatálních studiích na 
potkanech bylo pozorováno prodloužení gestační doby. Rivastigmin by neměl být během těhotenství 
podáván, pokud to není nezbytně nutné. 
 
Kojení 
U zvířat se rivastigmin vylučuje do mléka. Není známo, zda se rivastigmin vylučuje do mateřského 
mléka. Proto by ženy užívající rivastigmin neměly kojit. 
 
Fertilita 
U potkanů nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky rivastigminu na plodnost ani reprodukční 
schopnost (viz bod 5.3). Účinky rivastigminu na lidskou fertilitu nejsou známy. 
 
4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 
 
Alzheimerova choroba může způsobit postupné zhoršování schopnosti řídit, nebo ohrozit schopnost 
obsluhovat stroje. Kromě toho může rivastigmin vyvolat závratě a ospalost, zvláště při zahájení léčby 
nebo zvýšení dávky. Následkem je malý nebo mírný vliv rivastigminu na schopnost řídit nebo 
obsluhovat stroje. Proto by schopnost řídit nebo obsluhovat složité stroje u pacientů s demencí, 
užívajících rivastigmin, měla být pravidelně vyhodnocována ošetřujícím lékařem. 
 
4.8  Nežádoucí účinky 
 
Shrnutí bezpečnostního profilu 
Nejčastěji popisovanými nežádoucími účinky (adverse reactions - ADR) jsou gastrointestinální 
poruchy zahrnující nauzeu (38%) a zvracení (23%), které se objevují zvláště během titrace dávky. 
V klinických studiích byly ženy citlivější k výskytu gastrointestinálních nežádoucích účinků a úbytku 
tělesné hmotnosti než muži. 
 
Tabulkový seznam nežádoucích účinků 
Nežádoucí účinky v tabulce 1 a tabulce 2 jsou seřazeny podle tříd orgánových systémů databáze 
MedDRA a četnosti výskytu. Četnost výskytu je definována s použitím následující konvence: velmi 
časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1 000 až <1/100); vzácné (≥1/10 000 až 
<1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). 
 
Následující nežádoucí účinky, uvedené v tabulce 1, byly shromážděny u pacientů s Alzheimerovou 
demencí léčených Exelonem. 
 
Tabulka 1 
 
Infekce a infestace 
 

Velmi vzácné 

Infekce močových cest 

Poruchy metabolismu a výživy 
 

Velmi časté 

Anorexie 

 

Časté 

Snížená chuť k jídlu 

 

Není známo 

Dehydratace 

67 

 
Psychiatrické poruchy 
 

Časté 

Noční můry 

 

Časté 

Neklid 

 

Časté 

Zmatenost 

 

Časté 

Úzkost 

 

Méně časté 

Nespavost 

 

Méně časté 

Deprese 

 

Velmi vzácné 

Halucinace 

 

Není známo 

Agresivita, neklid 

Poruchy nervového systému 
 

Velmi časté 

Závratě 

 

Časté 

Bolest hlavy 

 

Časté 

Ospalost 

 

Časté 

Třes 

 

Méně časté 

Synkopa 

 

Vzácné 

Epileptické záchvaty 

 

Velmi vzácné 

Extrapyramidové příznaky (včetně zhoršení Parkinsonovy 
choroby) 

Srdeční poruchy 
 

Vzácné 

Angina pectoris 

 

Velmi vzácné 

Srdeční arytmie (např. bradykardie, atrioventrikulární 
blokáda, fibrilace síní a tachykardie) 

 

Není známo 

Sick sinus syndrom 

Cévní poruchy 
 

Velmi vzácné 

Hypertenze 

Gastrointestinální poruchy 
 

Velmi časté 

Nauzea 

 

Velmi časté 

Zvracení 

 

Velmi časté 

Průjem 

 

Časté 

Bolest břicha a dyspepsie 

 

Vzácné 

Žaludeční a duodenální vředy 

 

Velmi vzácné 

Gastrointestinální krvácení 

 

Velmi vzácné 

Pankreatitida 

 

Není známo 

Několik případů silného zvracení spojeného s rupturou jícnu 
(viz bod 4.4) 

Poruchy jater a žlučových cest 
 

Méně časté 

Zvýšení jaterních testů 

 

Není známo 

Hepatitida 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 
 

Časté 

Hyperhydróza 

 

Vzácné 

Vyrážka 

 

Není známo 

Svědění, alergická dermatitida (diseminovaná) 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 
 

Časté 

Únava a astenie 

 

Časté 

Malátnost 

 

Méně časté 

Pády 

Vyšetření 
 

Časté 

Snížení tělesné hmotnosti 

 

68 

Následující další nežádoucí účinky byly zaznamenány v souvislosti s Exelonem transdermálními 
náplastmi: delirium, horečka, snížená chuť k jídlu, inkontinence moči (časté), psychomotorická 
hyperaktivita (méně časté), erytém, kopřivka, pochýře, alergická dermatitida (není známo). 
 
V tabulce 2 jsou uvedeny nežádoucí účinky hlášené v průběhu klinických studiích u pacientů 
s demencí spojenou s Parkinsonovou nemocí, kteří byli léčeni Exelonem ve formě tobolek. 
 
Tabulka 2 
 
Poruchy metabolismu a výživy 
 

Časté 

Snížená chuť k jídlu 

 

Časté 

Dehydratace 

Psychiatrické poruchy 
 

Časté 

Nespavost 

 

Časté 

Úzkost 

 

Časté 

Neklid 

 

Časté 

Halucinace, vizuální 

 

Časté 

Deprese 

 

Není známo 

Agresivita 

Poruchy nervového systému 
 

Velmi časté 

Třes 

 

Časté 

Závratě 

 

Časté 

Ospalost 

 

Časté 

Bolest hlavy 

 

Časté 

Parkinsonova choroba (zhoršení) 

 

Časté 

Bradykineze 

 

Časté 

Dyskineze 

 

Časté 

Hypokineze 

 

Časté 

Rigidita ozubeného kola 

 

Méně časté 

Dystonie 

Srdeční poruchy 
 

Časté 

Bradykardie 

 

Méně časté 

Fibrilace síní 

 

Méně časté 

Atrioventrikulární blokáda 

 

Není známo 

Sick sinus syndrom 

Cévní poruchy 

 

 

Časté 

Hypertenze 

 

Méně časté 

Hypotenze 

Gastrointestinální poruchy 
 

Velmi časté 

Nauzea 

 

Velmi časté 

Zvracení 

 

Časté 

Průjem 

 

Časté 

Bolest břicha a dyspepsie 

 

Časté 

Zvýšené vylučování slin 

Poruchy jater a žlučových cest 
 

Není známo 

Hepatitida 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 
 

Časté 

Hyperhydróza 

 

Není známo 

Alergická dermatitida (diseminovaná) 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 
 

Velmi časté 

Pády 

 

Časté 

Únava a astenie 

 

Časté 

Poruchy chůze 

 

Časté 

Parkinsonská chůze 

 

69 

Následující další nežádoucí účinek byl pozorován ve studii u pacientů s demencí u Parkinsonovy 
choroby léčených Exelon transdermálními náplastmi: neklid (časté). 
 
V tabulce 3 jsou uvedeny počty a procentuální podíl pacientů ze specifické 24týdenní klinické studie 
s Exelonem, u pacientů s demencí spojenou s Parkinsonovou nemocí, s předem stanovenými 
nežádoucími účinky, které mohou reflektovat zhoršení příznaků Parkinsonovy nemoci. 
 
Tabulka 3 
 
Predefinované nežádoucí účinky, které mohou 
reflektovat zhoršení příznaků Parkinsonovy choroby u 
pacientů s demencí spojenou s Parkinsonovou 
chorobou 

Exelon 

n (%) 

Placebo 

n (%) 

Celkový počet pacientů ve studii 

362 (100) 

179 (100) 

Celkový počet pacientů s predefinovanými NÚ 

99 (27,3) 

28 (15,6) 

Třes 

37 (10,2) 

7 (3,9) 

Pád 

21 (5,8) 

11 (6,1) 

Parkinsonova choroba (zhoršení) 

12 (3,3) 

2 (1,1) 

Zvýšené vylučování slin 

5 (1,4) 

Dyskineze 

5 (1,4) 

1 (0,6) 

Parkinsonismus 

8 (2,2) 

1 (0,6) 

Hypokineze 

1 (0,3) 

Porucha hybnosti 

1 (0,3) 

Bradykineze 

9 (2,5) 

3 (1,7) 

Dystonie 

3 (0,8) 

1 (0,6) 

Abnormální chůze 

5 (1,4) 

Svalová rigidita 

1 (0,3) 

Porucha rovnováhy 

3 (0,8) 

2 (1,1) 

Muskuloskeletální ztuhlost 

3 (0,8) 

Ztuhlost 

1 (0,3) 

Motorická dysfunkce 

1 (0,3) 

 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v 

Dodatku V

. 

 
4.9  Předávkování 
 
Příznaky 
Většina případů náhodného předávkování nebyla spojena s žádnými klinickými známkami nebo 
příznaky a téměř všichni pacienti se rozhodli pokračovat v léčbě rivastigminem 24 hodin po 
předávkování. 
 
Byla hlášena cholinergní toxicita s muskarinovými symptomy, které jsou pozorovány při mírné otravě, 
jako jsou mióza, návaly horka, poruchy trávení včetně bolesti břicha, nauzey, zvracení a průjmu, 
bradykardie, bronchospasmus a zvýšená bronchiální sekrece, nadměrné pocení, mimovolní močení 
a/nebo defekace, slzení, hypotenze a zvýšená tvorba slin. 
 
V závažnějších případech mohou nikotinové účinky vytvářet svalovou slabost, fascikulace, křeče a 
respirační zástavu s možnými fatálními důsledky. 
 
Po uvedení na trh se vyskytly případy závratě, tremoru, bolesti hlavy, somnolence, stavu zmatenosti,  
hypertenze nebo halucinací a malátnosti. 

70 

 
Léčba 
Jelikož plazmatický poločas rivastigminu je přibližně 1 hodina a délka trvání inhibice 
acetylcholinesterázy je kolem 9 hodin, doporučuje se, aby v případě asymptomatického předávkování 
nebyla následujících 24 hodin podána žádná další dávka rivastigminu. Při předávkování 
doprovázeném závažnou nauzeou a zvracením by se mělo zvážit podání antiemetik. Symptomatická 
léčba dalších nežádoucích účinků by se měla provádět podle potřeby. 
 
V případě těžkého předávkování lze použít atropin. Doporučuje se úvodní dávka atropinsulfátu 
0,03 mg/kg, podaná intravenózně, s následnými dávkami podle klinické odpovědi. Použití 
skopolaminu jako antidota se nedoporučuje. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1  Farmakodynamické vlastnosti 
 
Farmakoterapeutická skupina: psychoanaleptika, anticholinesterázy, ATC kód: N06DA03 
 
Rivastigmin je inhibitor acetyl- a butyrylcholinesterázy karbamátového typu, který usnadňuje 
cholinergní přenos tím, že zpomaluje odbourávání acetylcholinu uvolněného funkčně intaktními 
cholinergními neurony. Rivastigmin může proto zlepšovat poruchy kognitivních funkcí, které jsou 
u demence spojené s Alzheimerovou chorobou a Parkinsonovou chorobou způsobeny deficitem 
cholinergního přenosu. 
 
Rivastigmin se kovalentně váže na svůj cílový enzym, se kterým tvoří komplex, čímž tento enzym 
dočasně inaktivuje. U zdravých mladých mužů snižuje během první 1,5 hodiny po podání perorální 
dávky 3 mg rivastigminu aktivitu acetylcholinesterázy (AchE) v mozkomíšním moku (CSF) přibližně 
o 40%. Aktivita enzymu se navrací k výchozí hodnotě přibližně za 9 hodin po dosažení maximálního 
inhibičního účinku. U pacientů s Alzheimerovou chorobou byla inhibice acetylcholinesterázy 
v mozkomíšním moku, vyvolaná rivastigminem, závislá na dávce, a to až do 6 mg podávaných dvakrát 
denně, což byla nejvyšší testovaná dávka. Inhibice aktivity butyrylcholinesterázy v mozkomíšním 
moku byla u 14 pacientů s Alzheimerovou chorobou, léčených rivastigminem, podobná inhibici 
acetylcholinesterázy. 
 
Klinické studie u Alzheimerovy choroby 
Účinnost rivastigminu byla stanovena při použití tří nezávislých hodnotících testů (škál) pro jednotlivé 
oblasti, které byly během 6 měsíců hodnoceny v pravidelných intervalech. Patří sem ADAS-Cog 
(Alzheimer’s Disease Assessment Scale – Cognitive subscale, měření rozpoznávání, založené na 
výkonu), CIBIC-Plus (Clinician’s Interview Based Impression of Change-Plus, celkové hodnocení 
pacienta lékařem při zohlednění názoru ošetřovatele) a PDS (Progressive Deterioration Scale, 
hodnocení činností každodenního života, provedené ošetřovatelem, zahrnující osobní hygienu, jídlo, 
oblékání, domácí práce, jako je nakupování, zachování schopnosti orientovat se v okolí a zapojení se 
do činností souvisících s penězi, atd.). 
 
Pacienti ve studii měli MMSE (Mini-Mental State Examination) skóre 10–24. 
 

71 

Výsledky dosažené u pacientů klinicky reagujících na léčbu byly shrnuty ze dvou studií hodnotících 
flexibilní dávky z celkem tří hlavních multicentrických studií trvajících 26 týdnů, provedených 
u pacientů s mírnou až středně těžkou Alzheimerovou demencí. Tyto výsledky jsou uvedeny níže 
v tabulce 4. Klinicky relevantní zlepšení v těchto studiích bylo definováno jako zlepšení nejméně o 
4 body v porovnání s dřívějším stavem na ADAS-Cog, zlepšení na CIBIC-Plus, nebo nejméně 10% 
zlepšení na PDS. 
 
Kromě toho je v téže tabulce uvedena post-hoc definice odpovědi. Sekundární definice klinické 
odpovědi na léčbu vyžadovala nejméně 4bodové zlepšení na ADAS-Cog, žádné zhoršení na 
CIBIC-Plus a žádné zhoršení na PDS. Průměrná aktuální denní dávka u pacientů odpovídajících na 
léčbu ve skupině léčené dávkou 6–12 mg denně, kteří odpovídají této definici, byla 9,3 mg. Je důležité 
poznamenat, že škály používané v této indikaci se liší a přímé srovnání výsledků dosažených různými 
terapeutickými přípravky není platné. 
 
Tabulka 4 
 

 

Pacienti s klinicky signifikantní odpovědí (%) 

 

Úmysl léčit (intent to treat)  Započítané poslední pozorování 

Měřítko odpovědi 

Rivastigmin 

6–12 mg 

N=473 

Placebo 

 

N=472 

Rivastigmin 

6–12 mg 

N=379 

Placebo 

 

N=444 

ADAS-Cog: zlepšení 
nejméně o 4 body 

21*** 

 

12 

 

25*** 

 

12 

CIBIC-Plus: zlepšení 

29*** 

18 

32*** 

19 

PDS: zlepšení nejméně o 
10% 

26*** 

17 

30*** 

18 

Nejméně 4bodové zlepšení 
na ADAS-Cog bez zhoršení 
na CIBIC-Plus a na PDS 

10* 

 

 

12** 

 

* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 
 

72 

Klinické studie u demence spojené s Parkinsonovou chorobou 
Účinnost rivastigminu u demence spojené s Parkinsonovou chorobou byla prokázána ve 24týdenní 
multicentrické dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii a ve 24týdenní otevřené prodloužené 
fázi. Pacienti zařazení do této studie měli MMSE (Mini-Mental State Examination) skóre 10–24. 
Účinnost byla stanovena užitím dvou nezávislých hodnotících testů (škál), které byly během 6 měsíců 
hodnoceny v pravidelných intervalech, jak je níže znázorněno v tabulce 5: ADAS-Cog, měření 
rozpoznávání a souhrnné měření ADCS-CGIC (Alzheimer’s Disease Cooperative Study-Clinician’s 
Global Impression of Change). 
 
Tabulka 5 
 
Demence spojená s 
Parkinsonovou chorobou 

ADAS-Cog 
Exelon 
 

ADAS-Cog 
Placebo 
 

ADCS-CGIC 
Exelon 
 

ADCS-
CGIC
 
Placebo 
 

ITT + RDO populace 

(n=329) 

(n=161) 

(n=329) 

(n=165) 

 

 

 

 

 

Průměrná výchozí hodnota 
± SD 
Průměrná změna po 
24 týdnech ± SD 

23,8 ± 10,2 
 
2,1 ± 8,2 

24,3 ± 10,5 
 
-0,7 ± 7,5 

n/a 
 
3,8 ± 1,4 

n/a 
 
4,3 ± 1,5 

Upravený léčebný rozdíl 

2,88

1

 

n/a 

p-hodnota versus placebo 

<0,001

1

 

0,007

2

 

 

 

 

 

 

ITT - LOCF populace 

(n=287) 

(n=154) 

(n=289) 

(n=158) 

 

 

 

 

 

Průměrná výchozí hodnota 
± SD 
Průměrná změna po 
24 týdnech ± SD 

24,0 ± 10,3 
 
2,5 ± 8,4 

24,5 ± 10,6 
 
-0,8 ± 7,5 

n/a 
 
3,7 ± 1,4 

n/a 
 
4,3 ± 1,5 

Upravený léčebný rozdíl 

3,54

1

 

n/a 

p-hodnota versus placebo 

<0,001

1

 

<0,001

2

 

 

 

 

 

 

1

 Podle ANCOVA s léčbou a zemí jako faktory a výchozí hodnota ADAS-Cog jako kovariance. 

Pozitivní změna signalizující zlepšení. 

2

 Průměrné údaje uvedené pro zjednodušení, analýza kategorií provedená prostřednictvím van 

Elterenova testu 
ITT: všichni pacienti zařazení do studie (Intent-To-Treat); RDO: vysledovaní pacienti, kteří ukončili 
účast ve studii (Retrieved Drop Outs); LOCF: pacienti, u kterých bylo provedeno poslední sledování 
(Last Observation Carried Forward) 
 

73 

Ačkoliv byl léčebný účinek prokázán v celé sledované populaci, údaje naznačovaly, že výraznější 
léčebný účinek ve srovnání s placebem byl pozorován ve skupině pacientů s mírnou demencí spojenou 
s Parkinsonovou chorobou. Podobně výraznější léčebný účinek byl pozorován u těch pacientů, kteří 
měli vizuální halucinace (viz tabulka 6). 
 
Tabulka 6 
 
Demence spojená s 
Parkinsonovou chorobou 

ADAS-Cog 
Exelon 
 

ADAS-Cog 
Placebo 
 

ADAS-Cog 
Exelon 
 

ADAS-Cog 
Placebo 
 

 

Pacienti s vizuálními 
halucinacemi
 

Pacienti bez vizuálních 
halucinací 

 

 

 

 

 

ITT + RDO populace 

(n=107) 

(n=60) 

(n=220) 

(n=101) 

 

 

 

 

 

Průměrná výchozí hodnota 
± SD 
Průměrná změna po 
24 týdnech ± SD 

25,4 ± 9,9 
 
1,0 ± 9,2 

27,4 ± 10,4 
 
-2,1 ± 8,3 

23,1 ± 10,4 
 
2,6 ± 7,6 

22,5 ± 10,1 
 
0,1 ± 6,9 

Upravený léčebný rozdíl 

4,27

1

 

2,09

1

 

p-hodnota versus placebo 

0,002

1

 

0,015

1

 

 

Pacienti se středně závažnou 
demencí (MMSE 10-17) 

Pacienti s mírnou demencí 
(MMSE 18-24)
 

 

 

 

 

 

ITT + RDO population 

(n=87) 

(n=44) 

(n=237) 

(n=115) 

 

 

 

 

 

Průměrná výchozí hodnota 
± SD 
Průměrná změna po 
24 týdnech ± SD 

32,6 ± 10,4 
 
2,6 ± 9,4 

33,7 ± 10,3 
 
-1,8 ± 7,2 

20,6 ± 7,9 
 
1,9 ± 7,7 

20,7 ± 7,9 
 
-0,2 ± 7,5 

Upravený léčebný rozdíl 

4,73

1

 

2,14

1

 

p-hodnota versus placebo 

0,002

1

 

0,010

1

 

 

 

 

 

 

1

 Podle ANCOVA s léčbou a zemí jako faktory a výchozí hodnota ADAS-Cog jako kovariance. 

Pozitivní změna signalizující zlepšení. 
ITT: všichni pacienti zařazení do studie (Intent-To-Treat); RDO: vysledovaní pacienti, kteří ukončili 
účast ve studii (Retrieved Drop Outs) 
 
Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií 
s přípravkem Exelon u všech podskupin pediatrické populace v léčbě Alzheimerovy demence a 
v léčbě demence u pacientů s idiopatickou Parkinsonovou chorobou (informace o použití u dětí viz 
bod 4.2). 
 
5.2  Farmakokinetické vlastnosti 
 
Absorpce 
Rivastigmin je rychle a úplně absorbován. Maximální plazmatické koncentrace jsou dosaženy 
přibližně za 1 hodinu. Následkem interakce léku s cílovým enzymem je zvýšení biologické 
dostupnosti asi 1,5krát větší, než by se očekávalo ze zvýšení dávky. Absolutní biologická dostupnost 
po dávce 3 mg je asi 36%13%. Podání perorálního roztoku s jídlem zpomaluje absorpci (t

max

) o 

74 minut a snižuje C

max 

o 43% a zvyšuje AUC přibližně o 9%. 

 
Distribuce 
Vazba rivastigminu na bílkoviny je přibližně 40%. Snadno přechází hematoencefalickou bariérou a 
jeho distribuční objem se pohybuje v rozmezí 1,8 až 2,7 l/kg. 
 

74 

Biotransformace 
Rivastigmin je rychle a rozsáhle metabolizován (plazmatický poločas je přibližně 1 hodina), primárně 
hydrolýzou prostřednictvím cholinesterázy na dekarbamylovaný metabolit. In vitro tento metabolit jen 
minimálně inhibuje acetylcholinesterázu (<10%). 
 
Na základě studie in vitro se neočekává žádná farmakokinetická interakce s léčivými přípravky, které 
jsou metabolizovány těmito izoenzymy cytochromů: CYP1A2, CYP2D6, CYP3A4/5, CYP2E1, 
CYP2C9, CYP2C8, CYP2C19, nebo CYP2B6. Na základě důkazů studií na zvířatech se hlavní 
izoenzymy cytochrómu P450 podílejí na metabolismu rivastigminu jen minimálně. Celková 
plazmatická clearance rivastigminu byla po intravenózní dávce 0,2 mg přibližně 130 l/h a po 
intravenózní dávce 2,7 mg se snížila na 70 l/h. 
 
Eliminace 
Nezměněný rivastigmin se v moči nenachází; vylučování metabolitů močí představuje hlavní cestu 
eliminace. Po podání 

14

C-rivastigminu byla renální eliminace rychlá a v podstatě úplná (>90%) během 

24 hodin. Méně než 1% podané dávky se vyloučí stolicí. U pacientů s Alzheimerovou chorobou 
nedochází k akumulaci rivastigminu nebo jeho dekarbamylovaného metabolitu. 
 
Populační farmakokinetická analýza ukázala, že užívání nikotinu zvyšuje perorální clearance 
rivastigminu o 23% u pacientů s Alzheimerovou chorobou (n = 75 kuřáků a 549 nekuřáků) po dávkách 
rivastigminu v perorálních tobolkách až do 12 mg/den. 
 
Starší lidé 
Ačkoli je biologická dostupnost rivastigminu ve srovnání s mladými zdravými dobrovolníky větší u 
starších lidí, studie u pacientů s Alzheimerovou chorobou ve věku 50 až 92 let neprokázaly žádnou 
změnu biologické dostupnosti v souvislosti s věkem. 
 
Porucha funkce jater 
Ve srovnání se zdravými subjekty byla u pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou funkce jater 
C

max

 rivastigminu přibližně o 60% vyšší a AUC rivastigminu více než dvakrát vyšší. 

 
Porucha funkce ledvin 
C

max

 a AUC rivastigminu byly u pacientů se středně závažnou poruchou funkce ledvin více než dvakrát 

vyšší ve srovnání se zdravými subjekty; u pacientů se vážnou poruchou funkce ledvin však nedošlo ke 
změnám C

max

 a AUC rivastigminu. 

 
5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 
 
Studie sledující opakovanou toxicitu na potkanech, myších a psech odhalily pouze účinky souvisící 
s nadměrným farmakologickým účinkem. Nebyla pozorována žádná orgánová toxicita. Vzhledem 
k citlivosti použitých zvířecích modelů nebylo dosaženo žádné hranice toxicity, která by byla adekvátní 
použití tohoto léku u lidí. 
 
Ve standardních in vitro in vivo testech nepůsobil rivastigmin mutagenně kromě testu 
chromozomální aberace na lidských periferních lymfocytech v dávce 10

4

krát vyšší, než je maximální 

klinická expozice. Při in vivo podmínkách byl mikronukleární test negativní. Hlavní metabolit 
NAP226-90 také neprokázal genotoxický potenciál. 
 
Ve studiích na myších a potkanech nebyly zjištěny žádné známky karcinogenity v maximální tolerované 
dávce, ačkoli expozice rivastigminu a jeho metabolitům byla nižší než expozice u člověka. Při porovnání 
na plochu tělesného povrchu odpovídá expozice rivastigminu a jeho metabolitům přibližně maximální 
doporučené dávce u člověka 12 mg/den, avšak při srovnání s maximální dávkou u člověka bylo u zvířat 
dosaženo přibližně 6násobku této dávky. 
 

75 

U zvířat prostupuje rivastigmin placentou a je vylučován do mléka. Po perorálním podání březím 
samicím potkanů a králíků nebyl prokázán teratogenní účinek rivastigminu. Ve studiích s perorálním 
podáním se samci a samicemi potkanů nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky rivastigminu na 
plodnost nebo reprodukční schopnost u rodičovské generace, nebo u potomstva. 
 
Ve studiích zaměřených na králíky byl zjištěn potenciál rivastigminu k mírnému podráždění očí/sliznice. 
 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1  Seznam pomocných látek 
 
Natrium-benzoát 
Kyselina citronová 
Citronan sodný 
Chinolinová žluť (E104) 
Čištěná voda 
 
6.2  Inkompatibility 
 
Neuplatňuje se. 
 
6.3  Doba použitelnosti 
 
3 roky. 
 
Exelon perorální roztok by měl být spotřebován do 1 měsíce po otevření lahvičky. 
 
6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 
 
Uchovávejte při teplotě do 30°C. Chraňte před chladem nebo mrazem. 
 
Uchovávejte ve vzpřímené pozici. 
 
6.5  Druh obalu a obsah balení 
 
Lahvička z hnědého skla III. typu s bezpečnostním uzávěrem odolávajícím dětem, se zanořenou 
trubičkou a vyrovnávací zátkou.Lahvičky o objemu 50 ml nebo 120 ml. K perorálnímu roztoku je 
přibalena ústní dávkovací stříkačka v plastovém pouzdru. 
 
6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 
 
Předepsané množství perorálního roztoku se odtáhne z lahvičky pomocí přiložené dávkovací 
stříkačky. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Novartis Europharm Limited 
Frimley Business Park 
Camberley GU16 7SR 
Velká Británie 
 
 

76 

8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/98/066/013 
EU/1/98/066/018 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 
Datum první registrace: 12. května 1998 
Datum posledního prodloužení registrace: 12. května 2008 
 
 
10.  DATUM REVIZE TEXTU 
 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu 

77 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
Exelon 4,6 mg/24 h transdermální náplast 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 
Z jedné transdermální náplasti se během 24 hodin uvolní rivastigminum 4,6 mg. Jedna transdermální 
náplast o velikosti 5 cm

2

 obsahuje rivastigminum 9 mg. 

 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 
Transdermální náplast 
 
Jedna transdermální náplast je tenká, matrixová náplast obsahující tři vrstvy. Vnější strana náplasti je 
béžová a označená „Exelon“, „4.6 mg/24 h“ a „AMCX“. 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1  Terapeutické indikace 
 
Symptomatická léčba mírné až středně závažné Alzheimerovy demence. 
 
4.2  Dávkování a způsob podání 
 
Léčba by měla být zahájena a vedena lékařem, který má zkušenosti v diagnostice a léčbě Alzheimerovy 
demence. Diagnóza by měla být provedena podle současně platných směrnic. Podobně jako jakákoliv 
léčba zahájená u pacientů s demencí by měla léčba rivastigminem začít pouze v případě, pokud je k 
dispozici ošetřovatel(ka), který/á bude pravidelně podávat a sledovat léčbu. 
 
Dávkování 
 
Transdermální 
náplasti
 

Rivastigmin in vivo množství 
uvolněné látky za 24 h
 

Exelon 4,6 mg/24 h 

4,6 mg 

Exelon 9,5 mg/24 h 

9,5 mg 

Exelon 13,3 mg/24 h 

13,3 mg 

 
Zahajovací dávka 
Léčba se zahajuje náplastí Exelon 4,6 mg/24 h. 
 
Udržovací dávka 
Po minimálně čtyřech týdnech léčby a podle uvážení ošetřujícího lékaře, že je léčba dobře snášená, měla 
by být dávka Exelon 4,6 mg/24 h zvýšena na Exelon 9,5 mg/24 h, doporučenou denní účinnou dávku, 
která by měla pokračovat tak dlouho, dokud existuje léčebný prospěch pro pacienta. 
 

78 

Zvyšování dávky 
Exelon 9,5 mg/24 h je doporučená denní účinná dávka, která by měla pokračovat tak dlouho, dokud 
existuje léčebný prospěch pro pacienta. Pokud je Exelon dobře snášen a pouze po minimálně 6 měsících 
léčby Exelonem 9,5 mg/24 h, může ošetřující lékař zvážit zvýšení dávky na Exelon 13,3 mg/24 h u 
pacientů, kteří prokazují významné zhoršení kognitivních funkcí (např. pokles v MMSE testu) a/nebo 
funkční pokles (na základě lékařského posouzení) během léčby doporučenou denní účinnou dávkou 
9,5 mg/24 h (viz bod 5.1). 
 
Klinický přínos rivastigminu by měl být pravidelně přehodnocován. Přerušení podávání by mělo být také 
zváženo, pokud při podávání optimální dávky již neexistuje léčebný prospěch pro pacienta. 
 
Pokud se objeví gastrointestinální nežádoucí účinky, měla by být léčba dočasně přerušena, dokud tyto 
nežádoucí účinky trvají. Opět zahájit léčbu transdermální náplastí lze ve stejné dávce, pokud léčba 
nebyla přerušena více než 3 dny. Jinak by se měla zahájit léčba znovu náplastí Exelon 4,6 mg/24 h. 
 
Převedení léčby z tobolek nebo perorálního roztoku na transdermální náplasti 
Na základě srovnatelné expozice mezi perorálním a transdermálním rivastigminem (viz bod 5.2) 
pacienti léčení Exelonem tobolkami nebo perorálním roztokem mohou být převedeni na Exelon 
transdermální náplasti následovně: 

 

Pacient, který užíval dávku rivastigminu 3 mg/den perorálně, může být převeden na 
transdermální náplasti 4,6 mg/24 h. 

 

Pacient, který užíval dávku rivastigminu 6 mg/den perorálně, může být převeden na 
transdermální náplasti 4,6 mg/24 h. 

 

Pacient, který stabilně užíval a dobře toleroval dávku rivastigminu 9 mg/den perorálně, může 
být převeden na transdermální náplasti 9,5 mg/24 h. Jestliže dávka rivastigminu 9 mg/den 
perorálně nebyla užívána stabilně a nebyla dobře tolerována, doporučuje se převedení na 
transdermální náplasti 4,6 mg/24 h. 

 

Pacient, který užíval dávku rivastigminu 12 mg/den perorálně, může být převeden na 
transdermální náplasti 9,5 mg/24 h. 

 
Po převedení na transdermální náplasti 4,6 mg/24 h, které jsou dobře tolerovány po dobu nejméně čtyř 
týdnů léčby, lze dávku zvýšit na 9,5 mg/24 h, což je doporučená účinná dávka. 
 
První transdermální náplast se doporučuje aplikovat následující den po užití poslední perorální dávky. 
 
Speciální populace 

 

Pediatrická populace: Neexistuje žádné relevantní použití Exelonu u pediatrické populace 
při léčbě Alzheimerovy demence. 

 

Pacienti s tělesnou hmotností nižší než 50 kg: Zvláštní pozornost by měla být věnována titraci 
dávky nad doporučenou účinnou dávku 9,5 mg/24 h (viz bod 4.4) u pacientů s tělesnou hmotností 
nižší než 50 kg. Tito pacienti mohou mít více nežádoucích účinků a spíše budou vysazovat léčbu 
kvůli nežádoucím účinkům. 

 

Porucha funkce jater: Vzhledem ke zvýšené expozici u mírné až středně těžké poruchy funkce 
jater, jak bylo pozorováno u perorálních forem, by však u těchto pacientů měla být přísně 
dodržována individuální úprava dávkování s titrací dávky v závislosti na individuální toleranci. 
Pacienti s klinicky signifikantní poruchou funkce jater mohou mít v závislosti na dávce větší 
výskyt nežádoucích účinků. U pacientů s vážnou poruchou funkce jater nebyly klinické studie 
provedeny. Zvláštní pozornost by měla u těchto pacientů být věnována titraci dávky (viz body 4.4 
a 5.2). 

 

Porucha funkce ledvin: U pacientů s poruchou funkce ledvin není úprava dávky nutná (viz bod 
5.2). 

 

79 

Způsob podání 
Transdermální náplasti se aplikují jednou denně na čistou, suchou, holou, nepoškozenou zdravou kůži 
na horní nebo spodní část zad, horní část paže nebo hrudi, na místa, kde nebude docházet ke tření prádla 
o kůži. Přiložit transdermální náplast na stehno nebo břicho se nedoporučuje z důvodu snížené 
biologické dostupnosti rivastigminu, která byla zjištěna při aplikaci transdermální náplasti na tyto části 
těla. 
 
Transdermální náplast se nesmí přikládat na kůži, která je zarudlá, podrážděná nebo poraněná. Během 14 
dnů je třeba se vyvarovat nalepení náplasti na stejné místo, aby se tak snížilo riziko podráždění kůže. 
 
Pacienti a ošetřovatelé by měli být poučeni o důležitých instrukcích podávání: 

 

Každý den před nanesením nové náplasti musí být nejprve odstraněna stará náplast z předchozího 
dne (viz bod 4.9). 

 

Náplast by měla být nahrazena za novou po 24 hodinách. Používá se pouze jedna náplast najednou 
(viz bod 4.9). 

 

Náplast je nutné pevně přitisknout po dobu nejméně 30 sekund pomocí dlaně ruky, aby dobře 
přilnula i v rozích. 

 

Pokud se náplast odlepí, je potřeba nalepit po zbytek dne novou, která bude odstraněna jako 
obvykle ve stejný čas další den. 

 

Náplast může být použita v každodenních situacích, včetně koupání a během horkého počasí. 

 

Náplast by neměla být vystavena žádným vnějším zdrojům tepla (např. nadměrné sluneční záření, 
sauny, solárium) na dlouhou dobu. 

 

Náplast se nesmí stříhat na kusy. 

 
4.3  Kontraindikace 
 
Tento léčivý přípravek je kontraindikován u pacientů se známou hypersenzitivitou na léčivou látku 
rivastigmin, jiné deriváty karbamátu nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 
 
Předchozí reakce v místě aplikace rivastigminu transdermálních náplastí připomínající alergickou 
kontaktní dermatitidu (viz bod 4.4). 
 
4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 
 
Výskyt a závažnost nežádoucích účinků se obecně zvyšují při vyšších dávkách, zejména při změnách 
dávkování. Pokud je léčba přerušena na více než 3 dny, měla by být znovu zahájena dávkou 
4,6 mg/24 h. 
 
Nesprávné použití léčivého přípravku a chyby v dávkování způsobující předávkování 
Nesprávné použití léčivého přípravku a chyby v dávkování přípravku Exelon transdermální náplast 
mají za následek závažné nežádoucí účinky, některé případy vyžadovaly hospitalizaci a vzácně vedly 
k úmrtí (viz bod 4.9). Většina případů nesprávného použití léčivého přípravku nebo chyb v dávkování 
zahrnovaly neodstranění staré náplasti při aplikaci nové náplasti a použití více náplastí najednou. 
Pacienti a jejich ošetřovatelé musí být poučeni o důležitých instrukcích podávání přípravku Exelon 
transdermální náplast (viz bod 4.2). 
 
Gastrointestinální poruchy 
Gastrointestinální poruchy jako je nauzea, zvracení a průjem souvisí s dávkováním a mohou se 
vyskytnout při zahájení léčby a/nebo při zvýšení dávky (viz bod 4.8). Tyto nežádoucí účinky se 
vyskytují častěji u žen. Projevy dehydratace u pacientů v důsledku dlouhodobého zvracení nebo 
průjmu mohou být zvládnuty intravenózním podáním tekutin a snížením dávky nebo přerušením 
léčby, pokud jsou rozpoznány a léčeny včas. Dehydratace může mít závažné důsledky. 
 

80 

Ztráta tělesné hmotnosti 
Pacienti s Alzheimerovou demencí mohou ubývat na váze, jestliže užívají inhibitory cholinesterázy 
včetně rivastigminu. Během léčby Exelon transdermálními náplastmi je třeba sledovat tělesnou 
hmotnost pacienta. 
 
Bradykardie 
Rivastigmin může vyvolat bradykardii, která představuje rizikový faktor pro výskyt torsade de pointes, 
převážně u pacientů s rizikovými faktory. Doporučuje se opatrnost u pacientů s vyšším rizikem vzniku 
torsade de pointes; například u pacientů s nekompenzovaným srdečním selháním, u pacientů, kteří 
nedávno prodělali infarkt myokardu, u pacientů s bradyarytmii, u pacientů, kteří mají predispozici k 
hypokalémii nebo hypomagnezémii, nebo kterým jsou současně podávány léčivé přípravky 
vyvolávající prodloužení QT intervalu a/nebo torsade de pointes (viz bod 4.5 a 4.8). 
 
Další nežádoucí účinky 
Opatrnost musí být věnována při předepisování Exelon transdermálních náplastí: 

 

u pacientů se syndromem nemocného sinu nebo poruchami srdečního převodu (sinoatriální blok, 
atrio-ventrikulární blokáda) (viz bod 4.8); 

 

u pacientů s aktivním žaludečním nebo duodenálním vředem nebo u pacientů s predispozicí k 
těmto stavům, protože rivastigmin může vyvolat zvýšení sekrece žaludeční kyseliny (viz bod 
4.8); 

 

u pacientů s predispozicí k obstrukci močových cest a epileptickým záchvatům, protože 
cholinomimetika mohou indukovat nebo vyvolat recidivu těchto onemocnění; 

 

u pacientů s anamnézou astmatu nebo obstrukční plicní nemoci. 

 
Kožní reakce v místě aplikace 
U rivastigminu ve formě náplastí se můžou objevit reakce v místě aplikace, které jsou obvykle mírné 
až střední intenzity. Pacienti a ošetřovatelé musí být adekvátně poučeni. 
 
Tyto reakce nejsou samy o sobě známkou senzibilizace. Nicméně podávání rivastigminu ve formě 
náplastí může vést k alergické kontaktní dermatitidě. 
 
Za alergická kontatkní dermatitidu by měla být považována reakce v místě aplikace, která je rozšířená za 
hranici náplasti pokud je zřejmá intenzivnější místní reakce (např. zvýšený erytém, edém, papuly, 
puchýřky) a pokud se příznaky výrazně nezlepší do 48 hodin po odstranění náplasti. V těchto případech 
by měla být léčba přerušena (viz bod 4.3). 
 
Pacienti, u kterých se objeví reakce v místě aplikace připomínající alergickou kontaktní dermatitidu po 
podání rivastigminu ve formě náplastí a kteří stále vyžadují léčbu rivastigminem, by měli být převedeni 
na perorální léčbu rivastigminem pouze po negativním alergickém testování a pod přísným lékařským 
dohledem. Je možné, že někteří pacienti citliví na rivastigmin ve formě náplastí nemusí být schopni 
užívat rivastigmin v jakékoliv formě. 
 
Vzácně byly z postmarketingových sledování hlášeny případy pacientů, u kterých došlo k alergické 
dermatitidě (diseminované) po podání rivastigminu bez ohledu na způsob podání (perorální, 
transdermální). V těchto případech by měla být léčba přerušena (viz bod 4.3). 
 
Další upozornění a opatření 
Rivastigmin může exacerbovat nebo indukovat extrapyramidové příznaky. 
 
Po manipulaci s Exelon transdermálními náplastmi je nutno se vyvarovat kontaktu s očima (viz bod 5.3). 
Po odstranění náplasti je potřeba si umýt ruce mýdlem a vodou. V případě kontaktu s očima nebo pokud 
jsou oči zarudlé po manipulaci s náplastí, okamžitě důkladně vypláchněte oči vodou a v případě, že 
symptomy nezmizí, vyhledejte lékařskou pomoc. 
 

81 

Zvláštní skupiny 

 

Pacienti s tělesnou hmotností nižší než 50 kg mohou mít více nežádoucích účinků a spíše budou 
vysazovat léčbu kvůli nežádoucím účinkům (viz bod 4.2). U těchto pacientů je nutná opatrná 
titrace a sledování nežádoucích účinků (např. nadměrná nauzea nebo zvracení) a pokud se 
takové nežádoucí účinky objeví, je potřeba zvážit snížení udržovací dávky na Exelon 
4,6 mg/24 h transdermální náplast. 

 

Porucha funkce jater: Pacienti s klinicky signifikantní poruchou funkce jater mohou mít větší 
výskyt nežádoucích účinků. Dávkování s titrací musí být pečlivě sledováno v závislosti na 
individuální snášenlivosti. Pacienti s těžkou poruchou funkce jater nebyli sledováni. Zvláštní 
pozornost musí být u těchto pacientů věnována titraci dávky (viz body 4.2 a 5.2). 

 
4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 
 
Žádné studie interakcí nebyly s Exelon transdermálními náplastmi provedeny. 
 
Jako inhibitor cholinesterázy může rivastigmin během anestezie zvýšit účinky myorelaxancií 
sukcinylcholinového typu. Je doporučena obezřetnost při výběru anestetik. V případě potřeby může být 
zvážena úprava dávkování nebo dočasné pozastavení léčby. 
 
Vzhledem ke svým farmakodynamickým účinkům a možným aditivním účinkům by rivastigmin neměl 
být podáván současně s jinými cholinomimetickými látkami. Rivastigmin může také ovlivňovat 
účinky anticholinergních léčivých přípravků (např. oxybutynin, tolterodin). 
 
Aditivní účinky vedoucí k bradykardii (což může vést k synkopám) byly hlášeny při kombinovaném 
použití různých betablokátorů (včetně atenololu) s rivastigminem. U kardiovaskulárních betablokátorů se 
očekává, že budou spojeny s největším rizikem, ale dle dosavadních obdržených zpráv byly hlášeny i u 
pacientů užívajících jiné betablokátory. Proto je nutná opatrnost, pokud se rivastigmin podává v 
kombinaci s betablokátory, a také dalšími bradykardizujícími látkami (např. antiarytmika třídy III, 
antagonisté kalciových kanálů, glykosid digitalis, pilokarpin). 
 
Vzhledem k tomu že bradykardie představuje rizikový faktor pro vznik torsades de pointes, kombinace 
rivastigminu s léčivými přípravky indukujícími torsades de pointes, jako jsou antipsychotika, tedy 
některé fenothiaziny (chlorpromazin, levomepromazin), benzamidy (sulpirid, sultoprid, amisulprid, 
tiaprid, veraliprid), pimozid, haloperidol, droperidol, cisaprid, citalopram, difemanil, erythromycin i.v., 
halofantrin, mizolastin, methadon, pentamidin a moxifloxacin, je třeba podávat s opatrností a může být 
také nutné klinické sledování včetně (EKG). 
 
Ve studiích u zdravých dobrovolníků nebyly pozorovány žádné farmakokinetické interakce mezi 
perorálním rivastigminem a digoxinem, warfarinem, diazepamem nebo fluoxetinem. Prodloužení 
protrombinového času vyvolané warfarinem není podáním perorálního rivastigminu ovlivněno. Při 
současném podávání digoxinu a perorálního rivastigminu nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky na 
převodní srdeční systém. 
 
Souběžná léčba rivastigminem s běžně předepisovanými léčivými přípravky, jako jsou antacida, 
antiemetika, antidiabetika, centrálně působící antihypertensiva, blokátory kalciového kanálu, inotropní 
léky, antianginózní léky, nesteroidní protizánětlivé léky, estrogeny, analgetika, benzodiazepiny a 
antihistaminika, nesouvisela se změnou v kinetice rivastigminu nebo se zvýšeným rizikem klinicky 
významných neobvyklých účinků. 
 
Ačkoli rivastigmin může inhibovat metabolismus jiných látek, zprostředkovaný 
butyrylcholinesterázou, jeví se metabolické interakce s jinými léčivými přípravky podle způsobu 
metabolismu rivastigminu jako nepravděpodobné. 

82 

 
4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 
 
Těhotenství 
U zvířat rivastigmin a/nebo metabolity přecházejí přes placentu. Není známo, zda k tomu dochází i u 
lidí. Nejsou k dispozici klinické údaje o podávání během těhotenství. V peri-/postnatálních studiích na 
potkanech bylo pozorováno prodloužení gestační doby. Rivastigmin by neměl být během těhotenství 
podáván, pokud to není nezbytně nutné. 
 
Kojení 
U zvířat se rivastigmin vylučuje do mléka. Není známo, zda se rivastigmin vylučuje do mateřského 
mléka. Proto by ženy užívající rivastigmin neměly kojit. 
 
Fertilita 
U potkanů nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky rivastigminu na plodnost ani reprodukční 
schopnost (viz bod 5.3). Účinky rivastigminu na lidskou fertilitu nejsou známy. 
 
4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 
 
Alzheimerova demence může způsobit postupné zhoršování schopnosti řídit, nebo ohrozit schopnost 
obsluhovat stroje. Kromě toho může rivastigmin vyvolat mdloby nebo mentální narušení. Následkem je 
malý nebo mírný vliv rivastigminu na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Proto by schopnost řídit 
nebo obsluhovat složité stroje u pacientů s demencí léčených rivastigminem měla být pravidelně 
vyhodnocována ošetřujícím lékařem. 
 
4.8  Nežádoucí účinky 
 
Shrnutí bezpečnostního profilu 
Kožní reakce v místě aplikace (obvykle mírný až střední erytém v místě aplikace) jsou nejčastější 
nežádoucí účinky porozované při použití Exelonu transdermální náplasti. Další nejčastější nežádoucí 
účinky jsou gastrointestinální poruchy, včetně nauzey a zvracení. 
 
Nežádoucí účinky v tabulce 1 jsou seřazeny podle tříd orgánových systémů databáze MedDRA a 
četnosti výskytu. Četnost výskytu je definována s použitím následující konvence: velmi časté (≥1/10); 
časté (≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1 000 až <1/100); vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000); velmi 
vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). 
 
Tabulkový seznam nežádoucích účinků 
V tabulce 1 jsou uvedeny nežádoucí účinky hlášené u 1670 pacientů s Alzheimerovou demencí 
léčených v randomizovaných dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných klinických studiích 
s přípravkem Exelon transdermální náplasti po dobu 24-48 týdnů a z postmarketingových dat. 
 
Tabulka 1 
 

Infekce a infestace 
 

Časté 

Infekce močových cest 

Poruchy metabolismu a výživy 
 

Časté 

Anorexie, snížená chuť k jídlu 

 

Méně časté 

Dehydratace 

Psychiatrické poruchy 
 

Časté 

Úzkost, deprese, delirium, agitovanost 

 

Méně časté 

Agresivita 

 

Není známo 

Halucinace, neklid, noční můry 

83 

 

Poruchy nervového systému 
 

Časté 

Bolest hlavy, synkopa, závratě 

 

Méně časté 

Psychomotorická hyperaktivita 

 

Velmi vzácné 

Extrapyramidové příznaky 

 

Není známo 

Zhoršení Parkinsonovy choroby, epileptické záchvaty, tremor, 
somnolence 

Srdeční poruchy 
 

Méně časté 

Bradykardie 

 

Není známo 

Atrioventrikulární blokáda, fibrilace síní, tachykardie, sick sinus 
syndrom 

Cévní poruchy 
 

Není známo 

Hypertenze 

Gastrointestinální poruchy 
 

Časté 

Nauzea, zvracení, průjem, dyspepsie, bolest břicha 

 

Méně časté 

Žaludeční vředy 

 

Není známo 

Pankreatitida 

Poruchy jater a žlučových cest 
 

Není známo 

Hepatitida, zvýšení jaterních testů 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 
 

Časté 

Vyrážka 

 

Není známo 

Pruritus, erytém, kopřivka, puchýře, alergická dermatitida 
(diseminovaná) 

Poruchy ledvin a močových cest 
 

Časté 

Inkontinence moči 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 
 

Časté 

Kožní reakce v místě aplikace (např. erytém v místě aplikace*, pruritus 
v místě aplikace*, edém v místě aplikace*, dermatitida v místě 
aplikace, podráždění v místě aplikace), stavy slabosti (např. únava, 
astenie), pyrexie, snížení tělesné hmotnosti 

 

Vzácné 

Pády 

* Ve 24týdenní kontrolované studii u japonských pacientů byly označeny erytém v místě aplikace, 
pruritus v místě aplikace a edém v místě aplikace jako „velmi časté“. 
 
Popis vybraných nežádoucích účinků 
Při podání dávek vyšších než 13,3 mg/24 h (ve výše uvedené placebem kontrolované studii) byly 
častěji pozorovány insomnie a srdeční selhání, než při podávání dávky 13,3 mg/24 h nebo placeba, což 
naznačuje souvislost mezi výskytem nežádoucích účinků a velikostí dávky. Tyto příhody se však 
neobjevily u dávky Exelon 13,3 mg/24 h transdermální náplasti častěji než u placeba. 
 
Následující nežádoucí účinky byly pozorovány při léčbě Exelon tobolkami a perorálním roztokem, avšak 
nevyskytly se v klinických studiích s Exelon transdermální náplasti: malátnost, zmatenost, zvýšené 
pocení (často); duodenální vředy, angina pectoris (vzácně); gastrointestinální krvácení (velmi vzácně); 
a několik případů silného zvracení spojeného s rupturou jícnu (není známo). 
 

84 

Kožní podráždění 
V dvojitě zaslepené, kontrolované klinické studii byly většinou reakce v místě aplikace mírné až 
střední závažnosti.Výskyt kožních reakcí v místě aplikace vedoucích k přerušení léčby byl ≤2,3 % u 
pacientů léčených přípravkem Exelon transdermální náplasti.Výskyt kožních reakcí v místě aplikace 
vedoucích k přerušení léčby byl vyšší u asijské resp. čínské a japonské populace s 4,9 % a 8,4 %. 
 
Ve dvou 24týdenních dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných klinických studií byly při každé 
návštěvě měřeny kožní reakce použitím stupnice pro posouzení kožního podráždění. U pacientů 
léčených přípravkem Exelon transdermální náplasti bylo podráždění kůže většinou minimální nebo 
mírné závažnosti. V těchto studiích bylo hodnoceno jako závažné u ≤2,2 % pacientů a v japonské 
studii u ≤3,7 % pacientů léčených přípravkem Exelon transdermální náplasti. 
 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v 

Dodatku V

. 

 
4.9  Předávkování 
 
Příznaky 
Většina případů náhodného předávkování perorálním rivastigminem nebyla spojena s žádnými 
klinickými známkami nebo příznaky a téměř všichni pacienti se rozhodli pokračovat v léčbě 
rivastigminem 24 hodin po předávkování. 
 
Byla hlášena cholinergní toxicita s muskarinovými symptomy, které jsou pozorovány při mírné otravě, 
jako jsou mióza, návaly horka, poruchy trávení včetně bolesti břicha, nauzey, zvracení a průjmu, 
bradykardie, bronchospasmus a zvýšená bronchiální sekrece, nadměrné pocení, mimovolní močení 
a/nebo defekace, slzení, hypotenze a zvýšená tvorba slin. 
 
V závažnějších případech mohou nikotinové účinky vytvářet svalovou slabost, fascikulace, křeče a 
respirační zástavu s možnými fatálními důsledky. 
 
Po uvedení na trh se vyskytly případy závratě, tremoru, bolesti hlavy, somnolence, stavu zmatenosti, 
hypertenze, halucinací a malátnosti. Z postmarketingového sledování a vzácně z klinických studií bylo 
hlášeno předávkování přípravkem Exelon transdermální náplast následkem nesprávného 
použití/dávkovací chyby (použití mnoha náplastí najednou). 
 
Léčba 
Jelikož plazmatický poločas rivastigminu je přibližně 3,4 hodiny a délka trvání inhibice 
acetylcholinesterázy je kolem 9 hodin, doporučuje se, aby v případě asymptomatického předávkování 
byly okamžitě odstraněny všechny Exelon transdermální náplasti a žádná další transdermální náplast by 
se neměla aplikovat po dobu příštích 24 hodin. Při předávkování doprovázeném závažnou nauzeou a 
zvracením by se mělo zvážit podání antiemetik. Symptomatická léčba dalších nežádoucích účinků by se 
měla provádět podle potřeby. 
 
V případě těžkého předávkování lze použít atropin. Doporučuje se úvodní dávka atropinsulfátu 
0,03 mg/kg, podaná intravenózně, s následnými dávkami podle klinické odpovědi. Použití 
skopolaminu jako antidota se nedoporučuje. 
 

85 

 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1  Farmakodynamické vlastnosti 
 
Farmakoterapeutická skupina: psychoanaleptika, anticholinesterázy, ATC kód: N06DA03 
 
Rivastigmin je inhibitor acetyl- a butyrylcholinesterázy karbamátového typu, který usnadňuje 
cholinergní přenos tím, že zpomaluje odbourávání acetylcholinu uvolněného funkčně intaktními 
cholinergními neurony. Rivastigmin může proto zlepšovat poruchy kognitivních funkcí, které jsou 
u demence spojené s Alzheimerovou chorobou způsobenou deficitem cholinergního přenosu. 
 
Rivastigmin se kovalentne váže na svůj cílový enzym, se kterým tvoří komplex, čímž tento enzym 
dočasně inaktivuje. U zdravých mladých mužů snižuje během první 1,5 hodiny po podání perorální 
dávky 3 mg rivastigminu aktivitu acetylcholinesterázy (AChE) v mozkomíšním moku (CSF) přibližně 
40%. Aktivita enzymu se navrací k výchozí hodnotě přibližně za 9 hodin po dosažení maximálního 
inhibičního účinku. U pacientů s Alzheimerovou chorobou byla inhibice AChE v CSF vyvolaná 
perorálním rivastigminem závislá na dávce, a to až do 6 mg podávaných dvakrát denně, což byla 
nejvyšší testovaná dávka. Inhibice aktivity butyrylcholinesterázy v CSF byla u 14 pacientů s 
Alzheimerovou chorobou, léčených perorálním rivastigminem podobná inhibici aktivity AChE. 
 
Klinické studie u Alzheimerovy demence 
Účinnost léčby Exelon transdermální náplasti u pacientů s Alzheimerovou demencí byla prokázána ve 
24týdenní dvojitě zaslepené placebem kontrolované základní studii a její otevřené prodloužené fázi a 
ve 48týdenní dvojitě zaslepené srovnávací studii. 
 

86 

24týdenní placebem kontrolovaná studie 
Pacienti zařazení v placebem kontrolované studii měli MMSE (Mini-Mental State Examination) skóre 
10-20. Účinnost byla stanovena při použití nezávislých hodnotících testů pro jednotlivé oblasti, testy 
byly prováděny v pravidelných intervalech během 24týdenního léčebného období. Patří sem ADAS-
Cog (Alzheimer’s Disease Assessment Scale – Cognitive subscale, měření rozpoznávání, založené na 
výkonu) a ADCS-CGIC (Alzheimer’s Disease Cooperative Study – Clinician’s Global Impression of 
Change, komplexní hodnocení pacienta lékařem při zohlednění názoru ošetřovatele), a ADCS-ADL 
(Alzheimer’s Disease Cooperative Study – Activities of Daily Living, hodnocení činností 
každodenního života, provedené ošetřovatelem, zahrnující osobní hygienu, přijímání potravy, 
oblékání, činnosti v domácnosti jako nakupování, zachování schopnosti orientovat se v okolí, rovněž 
zapojení se do činnosti souvisících s penězi). Výsledky ze tří hodnotících testů po 24 týdnech léčby 
jsou shrnuty v tabulce 2. 
 
Tabulka 2 
 
 

Exelon 

transdermální 

náplasti 

9,5 mg/24 h 

Exelon 

tobolky 

12 mg/den 

Placebo 

ITT-LOCF populace 

N = 251 

N = 256 

N = 282 

ADAS-Cog 

 

 

 

 

(n=248) 

(n=253) 

(n=281) 

Průměrná výchozí hodnota 

 SD 

27,0  10,3 

27,9  9,4 

28,6  9,9 

Průměrná změna po 
24 týdnech  SD 

-0,6  6,4 

-0,6  6,2 

1,0  6,8 

p-hodnota versus placebo 

0,005*

1

 

0,003*

1

 

 

ADCS-CGIC 

 

 

 

 

(n=248) 

(n=253) 

(n=278) 

Průměrné skóre  SD 

3,9  1,20 

3,9  1,25 

4,2  1,26 

p-hodnota versus placebo 

0,010*

2

 

0,009*

2

 

 

ADCS-ADL 

 

 

 

 

(n=247) 

(n=254) 

(n=281) 

Průměrná výchozí hodnota 
 SD 

50,1  16,3 

49,3  15,8 

49,2  16,0 

Průměrná změna po 
24 týdnech  SD 

-0,1  9,1 

-0,5  9,5 

-2,3  9,4 

p-hodnota versus placebo 

0,013*

1

 

0,039*

1

 

 

* p≤0,05 versus placebo 
ITT: všichni pacienti zařazení do studie (Intent-To-Treat); LOCF: pacienti, u kterých bylo provedeno 
poslední sledování (Last Observation Carried Forward) 

1

 Podle ANCOVA s léčbou a zemí jako faktory a výchozí hodnotou jako kovariací. Negativní ADAS-

Cog změny signalizující zlepšení. Pozitivní ADCS-ADL změny signalizující zlepšení. 

2

 Podle CMH testu (van Elteren test) uzavřeného pro zemi. ADCS-CGIC skóre <4 signalizující 

zlepšení. 
 

87 

Výsledky klinicky významných odpovědí z 24týdenní placebem kontrolované studie jsou uvedeny v 
tabulce 3. Klinicky významné zlepšení bylo definováno jako zlepšení nejméně o 4 body v porovnání s 
dřívějším stavem na ADAS-Cog, žádné zhoršení na ADCS-CGIC a žádné zhoršení na ADCS-ADL. 
 
Tabulka 3 
 

 

Pacienti s klinicky významnou odpovědí (%) 

 
 
 
ITT-LOCF populace 

Exelon 

transdermální 

náplasti 

9,5 mg/24 h 

N = 251 

Exelon tobolky 

12 mg/den 

 
 

N = 256 

Placebo 

 
 

 

N = 282 

ADAS-Cog zlepšení nejméně 
o 4 body s žádným zhoršením 
na ADCS-CGIC a ADCS-
ADL 
 

17,4 

19,0 

10,5 

p-hodnota versus placebo 

0,037* 

0,004* 

 

*p<0,05 versus placebo 

 
Kompartmentový model naznačil, že použití 9,5 mg/24 h transdermální náplasti prokázalo podobnou 
účinnost jako užívání perorální dávky 12 mg/den. 
 

88 

48týdenní srovnávací aktivní léčbou kontrolovaná studie 
Pacienti zařazeni ve srovnávací aktivní léčbou kontrolované studii měli MMSE (Mini-Mental State 
Examination) skóre 10-24. Studie byla navržena tak, aby srovnávala účinnost Exelon 13,3 mg/24 h 
transdermálních náplastí s Exelon 9,5 mg/24 h transdermálními náplastmi během 48týdenního dvojitě 
zaslepeného léčebného období u pacientů trpící Alzheimerovou chorobou, kteří prokázali kognitivní a 
funkční pokles během léčby udržovací dávkou Exelon 9,5 mg/24 h transdermálními náplastmi po 
počátečních 24-48 týdnech otevřené léčebné fáze. Funkční pokles byl hodnocen zkoušejícím a 
kognitivní pokles byl definován jako pokles MMSE skóre o více jak 2 body oproti předchozí návštěvě 
nebo snížení o více jak 3 body oproti výchozí hodnotě. Účinnost byla stanovena při použití ADAS-
Cog (Alzheimer’s Disease Assessment Scale – Cognitive subscale, měření rozpoznávání, založené na 
výkonu) a ADCS-IADL (Alzheimer’s Disease Cooperative Study – Instrumental Activities of Daily 
Living, hodnocení pomocných činnosti každodenního života) hodnotící pomocné činnosti, které 
zahrnují činnosti související s pěnězi, přípravou jídla, nakupováním, zachováním schopnosti 
orientovat se v okolí a schopností být ponechán bez dozoru). Výsledky ze dvou hodnotících testů po 
48 týdnech léčby jsou shrnuty v tabulce 4. 
 
Tabulka 4 

 
Populace/Návštěva 

Exelon 15 cm2 
N = 265 

Exelon 10 cm2 
N = 271 

Exelon 15 cm2 

Exelon 
10 cm2 

průměr 

průměr 

DLSM 

95% CI 

p-
hodnota 

ADAS-Cog 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCF 

Výchozí 
hodnota 

264 

34,4 

268 

34,9 

 

 

 

 

48. týden 
dvojitě 
zaslepené 
fáze 

Hodnota 

264 

38,5 

268 

39,7 

 

 

 

 

 

Změna 

264 

4,1 

268 

4,9 

-0,8 

(-2,1, 0,5) 

0,227 

ADCS-IADL 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCF 

Výchozí 
hodnota 

265 

27,5 

271 

25,8 

 

 

 

 

48. týden 

Hodnota 

265 

23,1 

271 

19,6 

 

 

 

 

 

Změna 

265 

-4,4 

271 

-6,2 

2,2 

(0,8, 3,6) 

0,002* 

CI – interval spolehlivosti. 
DLSM – metoda nejmenších čtverců. 
LOCF – metoda extrapolace posledních získaných údajů. 
ADAS-Cog skóre: záporný rozdíl hodnoty DLSM znamená větší zlepšení u Exelonu 15 cm

2

 ve 

srovnání s Exelonem 10 cm

2

ADCS-IADL skóre: kladný rozdíl hodnoty DLMS znamená větší zlepšení u Exelonu  15 cm

2

 ve 

srovnání s Exelonem 10 cm

2

N je počet pacientů s hodnocením na začátku (poslední hodnocení v počáteční otevřené fázi) a s 
minimálně jedním hodnocením po počáteční fázi (pro LOCF). 
DLSM, 95% interval spolehlivosti (CI) a p-hodnota jsou založeny na modelu ANCOVA (analýza 
kovariace) upravené pro zemi a výchozí hodnotu ADAS-Cog skóre. 
* p<0,05 
Zdroje: Studie D2340-tabulka 11-6 a tabulka 11-7

 

 
Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií s 
přípravkem Exelon u všech podskupin pediatrické populace v léčbě Alzheimerovy demence 
(informace o použití u dětí viz bod 4.2). 

89 

 
5.2  Farmakokinetické vlastnosti 
 
Absorpce 
Absorpce rivastigminu z Exelon transdermálních náplastí je pomalá. Plazmatické koncentrace jsou po 
první dávce zjistitelné po 0,5-1 hodině. Vrcholové koncentrace C

max

 je dosaženo po 10-16 hodinách. 

Po dosažení vrcholu plazmatické koncentrace během 24 hodin po aplikaci pomalu klesají. Při 
vícečetném dávkování (jako při rovnovážném stavu), kdy předchozí transdermální náplast je 
nahrazena novou, plazmatické koncentrace zpočátku pomalu klesají průměrně asi 40 minut, posléze 
absorpce z nově aplikované transdermální náplasti je rychlejší než eliminace, a plazmatické hladiny 
začnou znovu stoupat a dosáhnou nového vrcholu přibližně za 8 hodin. Při rovnovážném stavu 
dosahují průměrné hladiny na konci dávkovacího intervalu přibližně 50% vrcholových hladin oproti 
perorálnímu podávání, při kterém koncentrace na konci dávkovacího intervalu klesají prakticky až na 
nulu. Expozice rivastigminu (C

max

 a AUC) se při eskalaci dávky z dávky 4,6 mg/24 h na 9,5 mg/24 h a 

na 13,3 mg/24 h, v tomto pořadí, zvýšila neproporcionálně (faktorem 2,6 a 4,9). Toto neproporcionální 
zvýšení je však u náplasťové formy méně vyjádřeno než u formy perorální. Fluktuační index (FI), míra 
relativního rozdílu mezi vrcholovými koncentracemi a koncentracemi na konci dávkovacího intervalu 
((C

max

-C

min

)/C

avg

), byl 0,58 u Exelon 4,6 mg/24 h transdermální náplasti, 0,77 u Exelon 9,5 mg/24 h 

transdermální náplasti a 0,72 u Exelon 13,3 mg/24 h transdermální náplati, což představuje mnohem 
menší fluktuaci než mezi koncentracemi na konci dávkovacího intervalu a vrcholovými koncentracemi 
u perorální lékové formy (FI = 3,96 (6 mg/den) a 4,15 (12 mg/den)). 
 
Dávka rivastigminu, která se uvolní z transdermální náplasti za 24 hodin (mg/24 h), nemůže být přímo 
srovnávána s množstvím (mg) rivastigminu obsaženého v tobolkách vzhledem k vývoji plazmatické 
koncentrace během 24 hodin. 
 
Interindividuální variabilita farmakokinetických parametrů (normalizovaných na dávku/kg tělesné 
hmotnosti) jednorázově podaného rivastigminu byla 43% (C

max

) a 49% (AUC

0-24h

) po transdermálním 

podání oproti 74% a 103% po perorální lékové formě. Interindividuální variabilita ve studii 
rovnovážného stavu u Alzheimerovy demence byla maximálně 45% (C

max

) a 43% (AUC

0-24h

) po 

aplikaci transdermální náplasti, a 71% a 73% po podání perorální lékové formy. 
 
U pacientů s Alzheimerovou demencí byla vypozorována souvislost mezi expozicí léčivé látky v 
rovnovážném stavu (rivastigminu a metabolitu NAP226-90) a tělesnou hmotností. Koncentrace 
rivastigminu v rovnovážném stavu byly u pacientů s tělesnou hmotností 35 kg dvojnásobné oproti 
pacientům s tělesnou hmotností 65 kg, kdežto u pacientů s tělesnou hmotností 100 kg byly 
koncentrace přibližně poloviční. Vliv tělesné hmotnosti na expozici léčivé látky znamená, že je třeba 
věnovat zvláštní pozornost pacientům s velmi nízkou tělesnou hmotností během titrování léku (viz bod 
4.4). 
 
Expozice (AUC

) rivastigminu (a metabolitu NAP266-90) byla vyšší, pokud se transdermální náplast 

aplikovala na horní část zad, hrudníku nebo horní část paže, a přibližně o 20-30% nižší při aplikaci na 
břicho nebo stehna. 
 
Akumulace rivastigminu nebo metabolitu NAP226-90 v plazmě nebyla u pacientů s Alzheimerovou 
chorobou významná kromě toho, že plazmatické hladiny byly vyšší druhý den léčby transdermální 
náplastí oproti prvnímu dni léčby. 
 
Distribuce 
Rivastigmin se slabě váže na bílkoviny (přibližně 40%). Snadno přechází hematoencefalickou bariérou a 
jeho distribuční objem se pohybuje v rozmezí 1,8 až 2,7 l/kg. 

90 

 
Biotransformace 
Rivastigmin je rychle a rozsáhle metabolizován s plazmatickým poločasem eliminace přibližně 
3,4 hodiny po odstranění transdermální náplasti. Eliminace vykazovala závislost na míře absorpce (flip-
flop kinetika), což vysvětluje delší t

½

 při transdermální náplasti (3,4 h) oproti perorálnímu nebo 

intravenóznímu podávání (1,4 až 1,7 h). Metabolismus probíhá primárně hydrolýzou zprostředkovanou 
cholinesterázou na metabolit NAP226-90. In vitro tento metabolit jen minimálně inhibuje 
acetylcholinesterázu (<10%). 
 
Na základě studie in vitro se neočekává žádná farmakokinetická interakce s léčivými přípravky, které 
jsou metabolizovány těmito izoenzymy cytochromů: CYP1A2, CYP2D6, CYP3A4/5, CYP2E1, 
CYP2C9, CYP2C8, CYP2C19, nebo CYP2B6. Na základě výsledků studií na zvířatech se hlavní 
izoenzymy cytochromu P450 podílejí na metabolismu rivastigminu jen minimálně. Celková plazmatická 
clearance rivastigminu byla po intravenózní dávce 0,2 mg přibližně 130 l/h a po intravenózní dávce 
2,7 mg se snížila na 70 l/h, což je v souladu s nelineární farmakokinetikou rivastigminu v důsledku 
saturace jeho eliminačních mechanismů. 
 
AUC

 poměr metabolitu k účinné látce byl okolo 0,7 po aplikaci transdermální náplasti oproti 3,5 po 

perorálním podání, což značí, nižší výskyt metabolitů po dermální aplikaci oproti perorální léčbě. 
Nižší výskyt metabolitu NAP226-90 při použití transdermální náplasti oproti perorálnímu podávání je 
pravděpodobně důsledkem chybění presystémového metabolismu (první průchod játry). 
 
Eliminace 
Nezměněný rivastigmin se v moči vyskytuje ve stopovém množství; vylučování metabolitů močí 
představuje hlavní cestu eliminace po aplikaci transdermální náplasti. Po podání perorálního 

14

C-

rivastigminu byla renální eliminace rychlá a v podstatě úplná (>90%) během 24 hodin. Méně než 1% 
podané dávky se vyloučí stolicí. 
 
Populační farmakokinetická analýza ukázala, že užívání nikotinu zvyšuje perorální clearance 
rivastigminu o 23% u pacientů s Alzheimerovou chorobou (n = 75 kuřáků a 549 nekuřáků) po dávkách 
rivastigminu v perorálních tobolkách až do 12 mg/den. 
 
Starší lidé 
Věk neměl vliv na expozici rivastigminu u pacientů s Alzheimerovou demencí léčených Exelon 
transdermálními náplastmi. 
 
Porucha funkce jater 
Studie s Exelon transdermálními náplastmi u pacientů s poruchou funkce jater nebyly provedeny. Po 
perorálním podávání rivastigminu ve srovnání se zdravými subjekty byla u pacientů s mírnou až středně 
těžkou poruchou funkce jater C

max 

rivastigminu přibližně o 60% vyšší a AUC rivastigminu více než 

dvakrát vyšší. 
 
Po jedné 3 mg nebo 6 mg perorální dávce je průměrná perorální clearance rivastigminu přibližně o 
46-63% nižší u pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce jater (n = 10, Child-Pugh skóre 
5-12, biopticky prokázáno), než u zdravých subjektů (n = 10). 
 
Porucha funkce ledvin 
Studie s Exelon transdermálními náplastmi u pacientů s poruchou funkce ledvin nebyly provedeny. Na 
základě analýzy populace clearance kreatininu neprokázala žádný zřetelný vliv na ustálenou koncentraci 
rivastigminu nebo jeho metabolitu. U pacientů s poruchou funkce ledvin není nezbytná úprava dávky 
(viz bod 4.2). 

91 

 
5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 
 
Studie sledující toxicitu opakované perorální a topické dávky u potkanů, myší, králíků, psů a malých 
prasat odhalily pouze účinky souvisící s nadměrným famakologickým účinkem. Nebyla pozorována 
žádná orgánová toxicita. Vzhledem k citlivosti použitých zvířecích modelů bylo perorální a topické 
dávkování ve studiích na zvířatech omezené. 
 
Ve standardních in vitro a in vivo testech nepůsobil rivastigmin mutagenně kromě testu chromozomální 
aberace na lidských periferních lymfocytech v dávce 10

4

krát vyšší, než je očekávaná klinická expozice. 

Při in vivo podmínkách byl mikronukleární test negativní. Hlavní metabolit NAP226-90 také neprokázal 
genotoxický potenciál. 
 
Ve studiích s perorálním nebo topickým podáváním myším a ve studii s perorálním podáváním 
potkanům nebyly zjištěny žádné známky kancerogenity v maximální tolerované dávce. Expozice 
rivastigminu a jeho metabolitům odpovídala přibližně expozici nejvyšší dávkou rivastigminu tobolek a 
transdermálních náplastí u člověka. 
 
U zvířat prostupuje rivastigmin placentou a je vylučován do mléka. Po perorálním podání březím 
samicím potkanů a králíků nebyl prokázán teratogenní účinek rivastigminu. Ve studiích s perorálním 
podáním se samci a samicemi potkanů nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky rivastigminu na 
plodnost nebo reprodukční schopnost u rodičovské generace, nebo u potomstva. Specifické kožní 
studie u březích samic nebyly provedeny. 
 
Transdermální náplasti s rivastigminem nebyly fototoxické a byly považovány za nesensitizující. V 
některých studiích dermální toxicity byly pozorovány účinky mírného podráždění kůže laboratorních 
zvířat. To může u pacientů znamenat, že Exelon transdermální náplasti vyvolají mírný erytém. 
 
Ve studiích zaměřených na králíky byl zjištěn potenciál rivastigminu k mírnému podráždění očí/sliznice. 
Proto by se měl pacient/ošetřovatel po manipulaci s náplastí vyvarovat kontaktu s očima (viz bod 4.4). 
 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1  Seznam pomocných látek 
 
Krycí vrstva: 
- vápenatý lak pegoterátu. 
Vrstva s léčivou látkou: 
- tokoferol alfa, 
- kopolymer methyl- a butylmethakrylátu, 
- akrylátový kopolymer. 
Adhesivní vrstva: 
- tokoferol alfa, 
- silikonový olej, 
- dimetikon. 
Odnímatelná fólie: 
-fluorpolymerovaná pegoterátová fólie. 
 
6.2  Inkompatibility 
 
K zamezení interference s adhezivními vlastnostmi transdermální náplasti by neměly být v oblasti 
kůže, kde je přípravek aplikován, použity žádné krémy, pleťová mléka nebo zásypy. 
 

92 

6.3  Doba použitelnosti 
 
2 roky 
 
6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 
 
Uchovávejte při teplotě do 25°C. 
Až do použití uchovávejte transdermální náplast v sáčku. 
 
6.5  Druh obalu a obsah balení 
 
Jeden sáček odolný proti otevření dítětem je vyrobený z vícevrstevného materiálu 
papír/polyester/hliník/polyakrylonitril. Jeden sáček obsahuje jednu transdermální náplast. 
 
Dostupné balení obsahuje 7, 30 nebo 42 sáčků a vícečetné balení obsahuje 60, 84 nebo 90 sáčků. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku 
 
Použité transdermální náplasti by se měly přeložit napůl, adhezivní stranou dovnitř, vrátit do původního 
sáčku, aby byly bezpečně odloženy a byly mimo dosah a dohled dětí. Použité nebo nepoužité 
transdermální náplasti by měly být zneškodněny podle místních požadavků nebo vráceny do lékárny. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Novartis Europharm Limited 
Frimley Business Park 
Camberley GU16 7SR 
Velká Británie 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/98/066/019-022 
EU/1/98/066/031-032 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 
Datum první registrace: 12. května 1998 
Datum posledního prodloužení registrace: 12. května 2008 
 
 
10.  DATUM REVIZE TEXTU 
 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu 

93 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
Exelon 9,5 mg/24 h transdermální náplast 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 
Z jedné transdermální náplasti se během 24 hodin uvolní rivastigminum 9,5 mg. Jedna transdermální 
náplast o velikosti 10 cm

2

 obsahuje rivastigminum 18 mg. 

 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 
Transdermální náplast 
 
Jedna transdermální náplast je tenká, matrixová náplast obsahující tři vrstvy. Vnější strana náplasti je 
béžová a označená „Exelon“, „9.5 mg/24 h“ a „BHDI“. 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1  Terapeutické indikace 
 
Symptomatická léčba mírné až středně závažné Alzheimerovy demence. 
 
4.2  Dávkování a způsob podání 
 
Léčba by měla být zahájena a vedena lékařem, který má zkušenosti v diagnostice a léčbě Alzheimerovy 
demence. Diagnóza by měla být provedena podle současně platných směrnic. Podobně jako jakákoliv 
léčba zahájená u pacientů s demencí by měla léčba rivastigminem začít pouze v případě, pokud je k 
dispozici ošetřovatel(ka), který/á bude pravidelně podávat a sledovat léčbu. 
 
Dávkování 
 
Transdermální 
náplasti
 

Rivastigmin in vivo množství 
uvolněné látky za 24 h
 

Exelon 4,6 mg/24 h 

4,6 mg 

Exelon 9,5 mg/24 h 

9,5 mg 

Exelon 13,3 mg/24 h 

13,3 mg 

 
Zahajovací dávka 
Léčba se zahajuje náplastí Exelon 4,6 mg/24 h. 
 
Udržovací dávka 
Po minimálně čtyřech týdnech léčby a podle uvážení ošetřujícího lékaře, že je léčba dobře snášená, měla 
by být dávka Exelon 4,6 mg/24 h zvýšena na Exelon 9,5 mg/24 h, doporučenou denní účinnou dávku, 
která by měla pokračovat tak dlouho, dokud existuje léčebný prospěch pro pacienta. 

94 

 
Zvyšování dávky 
Exelon 9,5 mg/24 h je doporučená denní účinná dávka, která by měla pokračovat tak dlouho, dokud 
existuje léčebný prospěch pro pacienta. Pokud je Exelon dobře snášen a pouze po minimálně 6 měsících 
léčby Exelonem 9,5 mg/24 h, může ošetřující lékař zvážit zvýšení dávky na Exelon 13,3 mg/24 h u 
pacientů, kteří prokazují významné zhoršení kognitivních funkcí (např. pokles v MMSE testu) a/nebo 
funkční pokles (na základě lékařského posouzení) během léčby doporučenou denní účinnou dávkou 
9,5 mg/24 h (viz bod 5.1). 
 
Klinický přínos rivastigminu by měl být pravidelně přehodnocován. Přerušení podávání by mělo být také 
zváženo, pokud při podávání optimální dávky již neexistuje léčebný prospěch pro pacienta. 
 
Pokud se objeví gastrointestinální nežádoucí účinky, měla by být léčba dočasně přerušena, dokud tyto 
nežádoucí účinky trvají. Opět zahájit léčbu transdermální náplastí lze ve stejné dávce, pokud léčba 
nebyla přerušena více než 3 dny. Jinak by se měla zahájit léčba znovu náplastí Exelon 4,6 mg/24 h. 
 
Převedení léčby z tobolek nebo perorálního roztoku na transdermální náplasti 
Na základě srovnatelné expozice mezi perorálním a transdermálním rivastigminem (viz bod 5.2) 
pacienti léčení Exelonem tobolkami nebo perorálním roztokem mohou být převedeni na Exelon 
transdermální náplasti následovně: 

 

Pacient, který užíval dávku rivastigminu 3 mg/den perorálně, může být převeden na 
transdermální náplasti 4,6 mg/24 h. 

 

Pacient, který užíval dávku rivastigminu 6 mg/den perorálně, může být převeden na 
transdermální náplasti 4,6 mg/24 h. 

 

Pacient, který stabilně užíval a dobře toleroval dávku rivastigminu 9 mg/den perorálně, může 
být převeden na transdermální náplasti 9,5 mg/24 h. Jestliže dávka rivastigminu 9 mg/den 
perorálně nebyla užívána stabilně a nebyla dobře tolerována, doporučuje se převedení na 
transdermální náplasti 4,6 mg/24 h. 

 

Pacient, který užíval dávku rivastigminu 12 mg/den perorálně, může být převeden na 
transdermální náplasti 9,5 mg/24 h. 

 
Po převedení na transdermální náplasti 4,6 mg/24 h, které jsou dobře tolerovány po dobu nejméně čtyř 
týdnů léčby, lze dávku zvýšit na 9,5 mg/24 h, což je doporučená účinná dávka. 
 
První transdermální náplast se doporučuje aplikovat následující den po užití poslední perorální dávky. 
 
Speciální populace 

 

Pediatrická populace: Neexistuje žádné relevantní použití Exelonu u pediatrické populace 
při léčbě Alzheimerovy demence. 

 

Pacienti s tělesnou hmotností nižší než 50 kg: Zvláštní pozornost by měla být věnována titraci 
dávky nad doporučenou účinnou dávku 9,5 mg/24 h (viz bod 4.4) u pacientů s tělesnou hmotností 
nižší než 50 kg. Tito pacienti mohou mít více nežádoucích účinků a spíše budou vysazovat léčbu 
kvůli nežádoucím účinkům. 

 

Porucha funkce jater: Vzhledem ke zvýšené expozici u mírné až středně těžké poruchy funkce 
jater, jak bylo pozorováno u perorálních forem, by však u těchto pacientů měla být přísně 
dodržována individuální úprava dávkování s titrací dávky v závislosti na individuální toleranci. 
Pacienti s klinicky signifikantní poruchou funkce jater mohou mít v závislosti na dávce větší 
výskyt nežádoucích účinků. U pacientů s vážnou poruchou funkce jater nebyly klinické studie 
provedeny. Zvláštní pozornost by měla u těchto pacientů být věnována titraci dávky (viz body 4.4 
a 5.2). 

 

Porucha funkce ledvin: U pacientů s poruchou funkce ledvin není úprava dávky nutná. (viz bod 
5.2). 

95 

 
Způsob podání 
Transdermální náplasti se aplikují jednou denně na čistou, suchou, holou, nepoškozenou zdravou kůži 
na horní nebo spodní část zad, horní část paže nebo hrudi, na místa, kde nebude docházet ke tření prádla 
o kůži. Přiložit transdermální náplast na stehno nebo břicho se nedoporučuje z důvodu snížené 
biologické dostupnosti rivastigminu, která byla zjištěna při aplikaci transdermální náplasti na tyto části 
těla. 
 
Transdermální náplast se nesmí přikládat na kůži, která je zarudlá, podrážděná nebo poraněná. Během 14 
dnů je třeba se vyvarovat nalepení náplasti na stejné místo, aby se tak snížilo riziko podráždění kůže. 
 
Pacienti a ošetřovatelé by měli být poučeni o důležitých instrukcích podávání: 

 

Každý den před nanesením nové náplasti musí být nejprve odstraněna stará náplast z předchozího 
dne (viz bod 4.9). 

 

Náplast by měla být nahrazena za novou po 24 hodinách. Používá se pouze jedna náplast najednou 
(viz bod 4.9). 

 

Náplast je nutné pevně přitisknout po dobu nejméně 30 sekund pomocí dlaně ruky, aby dobře 
přilnula i v rozích. 

 

Pokud se náplast odlepí, je potřeba nalepit po zbytek dne novou, která bude odstraněna jako 
obvykle ve stejný čas další den. 

 

Náplast může být použita v každodenních situacích, včetně koupání a během horkého počasí. 

 

Náplast by neměla být vystavena žádným vnějším zdrojům tepla (např. nadměrné sluneční záření, 
sauny, solárium) na dlouhou dobu. 

 

Náplast se nesmí stříhat na kusy. 

 
4.3  Kontraindikace 
 
Tento léčivý přípravek je kontraindikován u pacientů se známou hypersenzitivitou na léčivou látku 
rivastigmin, jiné deriváty karbamátu nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 
 
Předchozí reakce v místě aplikace rivastigminu transdermálních náplastí připomínající alergickou 
kontaktní dermatitidu (viz bod 4.4). 
 
4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 
 
Výskyt a závažnost nežádoucích účinků se obecně zvyšují při vyšších dávkách, zejména při změnách 
dávkování. Pokud je léčba přerušena na více než 3 dny, měla by být znovu zahájena dávkou 
4,6 mg/24 h. 
 
Nesprávné použití léčivého přípravku a chyby v dávkování způsobující předávkování 
Nesprávné použití léčivého přípravku a chyby v dávkování přípravku Exelon transdermální náplast 
mají za následek závažné nežádoucí účinky, některé případy vyžadovaly hospitalizaci a vzácně vedly 
k úmrtí (viz bod 4.9). Většina případů nesprávného použití léčivého přípravku nebo chyb v dávkování 
zahrnovaly neodstranění staré náplasti při aplikaci nové náplasti a použití více náplastí najednou. 
Pacienti a jejich ošetřovatelé musí být poučeni o důležitých instrukcích podávání přípravku Exelon 
transdermální náplast (viz bod 4.2). 
 
Gastrointestinální poruchy 
Gastrointestinální poruchy jako je nauzea, zvracení a průjem souvisí s dávkováním a mohou se 
vyskytnout při zahájení léčby a/nebo při zvýšení dávky (viz bod 4.8). Tyto nežádoucí účinky se 
vyskytují častěji u žen. Projevy dehydratace u pacientů v důsledku dlouhodobého zvracení nebo 
průjmu mohou být zvládnuty intravenózním podáním tekutin a snížením dávky nebo přerušením 
léčby, pokud jsou rozpoznány a léčeny včas. Dehydratace může mít závažné důsledky. 

96 

 
Ztráta tělesné hmotnosti 
Pacienti s Alzheimerovou demencí mohou ubývat na váze, jestliže užívají inhibitory cholinesterázy 
včetně rivastigminu. Během léčby Exelon transdermálními náplastmi je třeba sledovat tělesnou 
hmotnost pacienta. 
 
Bradykardie 
Rivastigmin může vyvolat bradykardii, která představuje rizikový faktor pro výskyt torsade de pointes, 
převážně u pacientů s rizikovými faktory. Doporučuje se opatrnost u pacientů s vyšším rizikem vzniku 
torsade de pointes; například u pacientů s nekompenzovaným srdečním selháním, u pacientů, kteří 
nedávno prodělali infarkt myokardu, u pacientů s bradyarytmii, u pacientů, kteří mají predispozici k 
hypokalémii nebo hypomagnezémii, nebo kterým jsou současně podávány léčivé přípravky 
vyvolávající prodloužení QT intervalu a/nebo torsade de pointes (viz bod 4.5 a 4.8). 
 
 
Další nežádoucí účinky 
Opatrnost musí být věnována při předepisování Exelon transdermálních náplastí: 

 

u pacientů se syndromem nemocného sinu nebo poruchami srdečního převodu (sinoatriální blok, 
atrio-ventrikulární blokáda) (viz bod 4.8); 

 

u pacientů s aktivním žaludečním nebo duodenálním vředem nebo u pacientů s predispozicí k 
těmto stavům, protože rivastigmin může vyvolat zvýšení sekrece žaludeční kyseliny (viz bod 
4.8); 

 

u pacientů s predispozicí k obstrukci močových cest a epileptickým záchvatům, protože 
cholinomimetika mohou indukovat nebo vyvolat recidivu těchto onemocnění; 

 

u pacientů s anamnézou astmatu nebo obstrukční plicní nemoci. 

 
Kožní reakce v místě aplikace 
U rivastigminu ve formě náplastí se můžou objevit reakce v místě aplikace, které jsou obvykle mírné 
až střední intenzity. Pacienti a ošetřovatelé musí být adekvátně poučeni. 
 
Tyto reakce nejsou samy o sobě známkou senzibilizace. Nicméně podávání rivastigminu ve formě 
náplastí může vést k alergické kontaktní dermatitidě. 
 
Za alergická kontatkní dermatitidu by měla být považována reakce v místě aplikace, která je rozšířená za 
hranici náplasti pokud je zřejmá intenzivnější místní reakce (např. zvýšený erytém, edém, papuly, 
puchýřky) a pokud se příznaky výrazně nezlepší do 48 hodin po odstranění náplasti. V těchto případech 
by měla být léčba přerušena (viz bod 4.3). 
 
Pacienti, u kterých se objeví reakce v místě aplikace připomínající alergickou kontaktní dermatitidu po 
podání rivastigminu ve formě náplastí a kteří stále vyžadují léčbu rivastigminem, by měli být převedeni 
na perorální léčbu rivastigminem pouze po negativním alergickém testování a pod přísným lékařským 
dohledem. Je možné, že někteří pacienti citliví na rivastigmin ve formě náplastí nemusí být schopni 
užívat rivastigmin v jakékoliv formě. 
 
Vzácně byly z postmarketingových sledování hlášeny případy pacientů, u kterých došlo k alergické 
dermatitidě (diseminované) po podání rivastigminu bez ohledu na způsob podání (perorální, 
transdermální). V těchto případech by měla být léčba přerušena (viz bod 4.3). 
 
Další upozornění a opatření 
Rivastigmin může exacerbovat nebo indukovat extrapyramidové příznaky. 
 
Po manipulaci s Exelon transdermálními náplastmi je nutno se vyvarovat kontaktu s očima (viz bod 5.3). 
Po odstranění náplasti je potřeba si umýt ruce mýdlem a vodou. V případě kontaktu s očima nebo pokud 
jsou oči zarudlé po manipulaci s náplastí, okamžitě důkladně vypláchněte oči vodou a v případě, že 
symptomy nezmizí, vyhledejte lékařskou pomoc. 

97 

 
Zvláštní skupiny 

 

Pacienti s tělesnou hmotností nižší než 50 kg mohou mít více nežádoucích účinků a spíše budou 
vysazovat léčbu kvůli nežádoucím účinkům (viz bod 4.2). U těchto pacientů je nutná opatrná 
titrace a sledování nežádoucích účinků (např. nadměrná nauzea nebo zvracení) a pokud se 
takové nežádoucí účinky objeví, je potřeba zvážit snížení udržovací dávky na Exelon 
4,6 mg/24 h transdermální náplast. 

 

Porucha funkce jater: Pacienti s klinicky signifikantní poruchou funkce jater mohou mít větší 
výskyt nežádoucích účinků. Dávkování s titrací musí být pečlivě sledováno v závislosti na 
individuální snášenlivosti. Pacienti s těžkou poruchou funkce jater nebyli sledováni. Zvláštní 
pozornost musí být u těchto pacientů věnována titraci dávky (viz body 4.2 a 5.2). 

 
4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 
 
Žádné studie interakcí nebyly s Exelon transdermálními náplastmi provedeny. 
 
Jako inhibitor cholinesterázy může rivastigmin během anestezie zvýšit účinky myorelaxancií 
sukcinylcholinového typu. Je doporučena obezřetnost při výběru anestetik. V případě potřeby může být 
zvážena úprava dávkování nebo dočasné pozastavení léčby. 
 
Vzhledem ke svým farmakodynamickým účinkům a možným aditivním účinkům by rivastigmin neměl 
být podáván současně s jinými cholinomimetickými látkami. Rivastigmin a může také ovlivňovat 
účinky anticholinergních léčivých přípravků (např. oxybutynin, tolterodin). 
 
Aditivní účinky vedoucí k bradykardii (což může vést k synkopám) byly hlášeny při kombinovaném 
použití různých betablokátorů (včetně atenololu) s rivastigminem. U kardiovaskulárních betablokátorů se 
očekává, že budou spojeny s největším rizikem, ale dle dosavadních obdržených zpráv byly hlášeny i u 
pacientů užívajících jiné betablokátory. Proto je nutná opatrnost, pokud se rivastigmin podává v 
kombinaci s betablokátory, a také dalšími bradykardizujícími látkami (např. antiarytmika třídy III, 
antagonisté kalciových kanálů, glykosid digitalis, pilokarpin). 
 
Vzhledem k tomu že bradykardie představuje rizikový faktor pro vznik torsades de pointes, kombinace 
rivastigminu s léčivými přípravky indukujícími torsades de pointes, jako jsou antipsychotika, tedy 
některé fenothiaziny (chlorpromazin, levomepromazin), benzamidy (sulpirid, sultoprid, amisulprid, 
tiaprid, veraliprid), pimozid, haloperidol, droperidol, cisaprid, citalopram, difemanil, erythromycin i.v., 
halofantrin, mizolastin, methadon, pentamidin a moxifloxacin, je třeba podávat s opatrností a může být 
také nutné klinické sledování včetně (EKG). 
 
Ve studiích u zdravých dobrovolníků nebyly pozorovány žádné farmakokinetické interakce mezi 
perorálním rivastigminem a digoxinem, warfarinem, diazepamem nebo fluoxetinem. Prodloužení 
protrombinového času vyvolané warfarinem není podáním perorálního rivastigminu ovlivněno. Při 
současném podávání digoxinu a perorálního rivastigminu nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky na 
převodní srdeční systém. 
 
Souběžná léčba rivastigminem s běžně předepisovanými léčivými přípravky, jako jsou antacida, 
antiemetika, antidiabetika, centrálně působící antihypertensiva, blokátory kalciového kanálu, inotropní 
léky, antianginózní léky, nesteroidní protizánětlivé léky, estrogeny, analgetika, benzodiazepiny a 
antihistaminika, nesouvisela se změnou v kinetice rivastigminu nebo se zvýšeným rizikem klinicky 
významných neobvyklých účinků. 
 
Ačkoli rivastigmin může inhibovat metabolismus jiných látek, zprostředkovaný 
butyrylcholinesterázou, jeví se metabolické interakce s jinými léčivými přípravky podle způsobu 
metabolismu rivastigminu jako nepravděpodobné. 
 

98 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 
 
Těhotenství 
U zvířat rivastigmin a/nebo metabolity přecházejí přes placentu. Není známo, zda k tomu dochází i u 
lidí. Nejsou k dispozici klinické údaje o podávání během těhotenství. V peri-/postnatálních studiích na 
potkanech bylo pozorováno prodloužení gestační doby. Rivastigmin by neměl být během těhotenství 
podáván, pokud to není nezbytně nutné. 
 
Kojení 
U zvířat se rivastigmin vylučuje do mléka. Není známo, zda se rivastigmin vylučuje do mateřského 
mléka. Proto by ženy užívající rivastigmin neměly kojit. 
 
Fertilita 
U potkanů nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky rivastigminu na plodnost ani reprodukční 
schopnost (viz bod 5.3). Účinky rivastigminu na lidskou fertilitu nejsou známy. 
 
4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 
 
Alzheimerova demence může způsobit postupné zhoršování schopnosti řídit, nebo ohrozit schopnost 
obsluhovat stroje. Kromě toho může rivastigmin vyvolat mdloby nebo mentální narušení. Následkem je 
malý nebo mírný vliv rivastigminu na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Proto by schopnost řídit 
nebo obsluhovat složité stroje u pacientů s demencí léčených rivastigminem měla být pravidelně 
vyhodnocována ošetřujícím lékařem. 
 
4.8  Nežádoucí účinky 
 
Shrnutí bezpečnostního profilu 
Kožní reakce v místě aplikace (obvykle mírný až střední erytém v místě aplikace) jsou nejčastější 
nežádoucí účinky porozované při použití Exelonu transdermální náplasti. Další nejčastější nežádoucí 
účinky jsou gastrointestinální poruchy, včetně nauzey a zvracení. 
 
Nežádoucí účinky v tabulce 1 jsou seřazeny podle tříd orgánových systémů databáze MedDRA a 
četnosti výskytu. Četnost výskytu je definována s použitím následující konvence: velmi časté (≥1/10); 
časté (≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1 000 až <1/100); vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000); velmi 
vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). 
 
Tabulkový seznam nežádoucích účinků 
V tabulce 1 jsou uvedeny nežádoucí účinky hlášené u 1670 pacientů s Alzheimerovou demencí 
léčených v randomizovaných dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných klinických studiích 
s přípravkem Exelon transdermální náplasti po dobu 24-48 týdnů a z postmarketingových dat. 
 
Tabulka 1 
 

Infekce a infestace 
 

Časté 

Infekce močových cest 

Poruchy metabolismu a výživy 
 

Časté 

Anorexie, snížená chuť k jídlu 

 

Méně časté 

Dehydratace 

Psychiatrické poruchy 
 

Časté 

Úzkost, deprese, delirium, agitovanost 

 

Méně časté 

Agresivita 

 

Není známo 

Halucinace, neklid, noční můry 

99 

 

Poruchy nervového systému 
 

Časté 

Bolest hlavy, synkopa, závratě 

 

Méně časté 

Psychomotorická hyperaktivita 

 

Velmi vzácné 

Extrapyramidové příznaky 

 

Není známo 

Zhoršení Parkinsonovy choroby, epileptické záchvaty, tremor, 
somnolence 

Srdeční poruchy 
 

Méně časté 

Bradykardie 

 

Není známo 

Atrioventrikulární blokáda, fibrilace síní, tachykardie, sick sinus 
syndrom 

Cévní poruchy 
 

Není známo 

Hypertenze 

Gastrointestinální poruchy 
 

Časté 

Nauzea, zvracení, průjem, dyspepsie, bolest břicha 

 

Méně časté 

Žaludeční vředy 

 

Není známo 

Pankreatitida 

Poruchy jater a žlučových cest 
 

Není známo 

Hepatitida, zvýšení jaterních testů 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 
 

Časté 

Vyrážka 

 

Není známo 

Pruritus, erytém, kopřivka, puchýře, alergická dermatitida 
(diseminovaná) 

Poruchy ledvin a močových cest 
 

Časté 

Inkontinence moči 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 
 

Časté 

Kožní reakce v místě aplikace (např. erytém v místě aplikace*, pruritus 
v místě aplikace*, edém v místě aplikace*, dermatitida v místě 
aplikace, podráždění v místě aplikace), stavy slabosti (např. únava, 
astenie), pyrexie, snížení tělesné hmotnosti 

 

Vzácné 

Pády 

* Ve 24týdenní kontrolované studii u japonských pacientů byly označeny erytém v místě aplikace, 
pruritus v místě aplikace a edém v místě aplikace jako „velmi časté“. 
 
Popis vybraných nežádoucích účinků 
Při podání dávek vyšších než 13,3 mg/24 h (ve výše uvedené placebem kontrolované studii) byly 
častěji pozorovány insomnie a srdeční selhání, než při podávání dávky 13,3 mg/24 h nebo placeba, což 
naznačuje souvislost mezi výskytem nežádoucích účinků a velikostí dávky. Tyto příhody se však 
neobjevily u dávky Exelon 13,3 mg/24 h transdermální náplasti častěji než u placeba. 
 
Následující nežádoucí účinky byly pozorovány při léčbě Exelon tobolkami a perorálním roztokem, avšak 
nevyskytly se v klinických studiích s Exelon transdermální náplasti: malátnost, zmatenost, zvýšené 
pocení (často); duodenální vředy, angina pectoris (vzácně); gastrointestinální krvácení (velmi vzácně); 
a několik případů silného zvracení spojeného s rupturou jícnu (není známo). 
 
Kožní podráždění 
V dvojitě zaslepené, kontrolované klinické studii byly většinou reakce v místě aplikace mírné až 
střední závažnosti.Výskyt kožních reakcí v místě aplikace vedoucích k přerušení léčby byl ≤2,3 % u 
pacientů léčených přípravkem Exelon transdermální náplasti.Výskyt kožních reakcí v místě aplikace 
vedoucích k přerušení léčby byl vyšší u asijské resp. čínské a japonské populace s 4,9 % a 8,4 %. 
 

100 

Ve dvou 24týdenních dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných klinických studií byly při každé 
návštěvě měřeny kožní reakce použitím stupnice pro posouzení kožního podráždění. U pacientů 
léčených přípravkem Exelon transdermální náplasti bylo podráždění kůže většinou minimální nebo 
mírné závažnosti. V těchto studiích bylo hodnoceno jako závažné u ≤2,2 % pacientů a v japonské 
studii u ≤3,7 % pacientů léčených přípravkem Exelon transdermální náplasti. 
 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v 

Dodatku V

. 

 
4.9  Předávkování 
 
Příznaky 
Většina případů náhodného předávkování perorálním rivastigminem nebyla spojena s žádnými 
klinickými známkami nebo příznaky a téměř všichni pacienti se rozhodli pokračovat v léčbě 
rivastigminem24 hodin po předávkování. 
 
Byla hlášena cholinergní toxicita s muskarinovými symptomy, které jsou pozorovány při mírné otravě, 
jako jsou mióza, návaly horka, poruchy trávení včetně bolesti břicha, nauzey, zvracení a průjmu, 
bradykardie, bronchospasmus a zvýšená bronchiální sekrece, nadměrné pocení, mimovolní močení 
a/nebo defekace, slzení, hypotenze a zvýšená tvorba slin. 
 
V závažnějších případech mohou nikotinové účinky vytvářet svalovou slabost, fascikulace, křeče a 
respirační zástavu s možnými fatálními důsledky. 
 
Po uvedení na trh se vyskytly případy závratě, tremoru, bolesti hlavy, somnolence, stavu zmatenosti, 
hypertenze, halucinací a malátnosti. Z postmarketingového sledování a vzácně z klinických studií bylo 
hlášeno předávkování přípravkem Exelon transdermální náplast následkem nesprávného 
použití/dávkovací chyby (použití mnoha náplastí najednou). 
 
Léčba 
Jelikož plazmatický poločas rivastigminu je přibližně 3,4 hodiny a délka trvání inhibice 
acetylcholinesterázy je kolem 9 hodin, doporučuje se, aby v případě asymptomatického předávkování 
byly okamžitě odstraněny všechny Exelon transdermální náplasti a žádná další transdermální náplast by 
se neměla aplikovat po dobu příštích 24 hodin. Při předávkování doprovázeném závažnou nauzeou a 
zvracením by se mělo zvážit podání antiemetik. Symptomatická léčba dalších nežádoucích účinků by se 
měla provádět podle potřeby. 
 
V případě těžkého předávkování lze použít atropin. Doporučuje se úvodní dávka atropinsulfátu 
0,03 mg/kg, podaná intravenózně, s následnými dávkami podle klinické odpovědi. Použití 
skopolaminu jako antidota se nedoporučuje. 
 
 

101 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1  Farmakodynamické vlastnosti 
 
Farmakoterapeutická skupina: psychoanaleptika, anticholinesterázy, ATC kód: N06DA03 
 
Rivastigmin je inhibitor acetyl- a butyrylcholinesterázy karbamátového typu, který usnadňuje 
cholinergní přenos tím, že zpomaluje odbourávání acetylcholinu uvolněného funkčně intaktními 
cholinergními neurony. Rivastigmin může proto zlepšovat poruchy kognitivních funkcí, které jsou 
u demence spojené s Alzheimerovou chorobou způsobenou deficitem cholinergního přenosu. 
 
Rivastigmin se kovalentne váže na svůj cílový enzym, se kterým tvoří komplex, čímž tento enzym 
dočasně inaktivuje. U zdravých mladých mužů snižuje během první 1,5 hodiny po podání perorální 
dávky 3 mg rivastigminu aktivitu acetylcholinesterázy (AChE) v mozkomíšním moku (CSF) přibližně 
40%. Aktivita enzymu se navrací k výchozí hodnotě přibližně za 9 hodin po dosažení maximálního 
inhibičního účinku. U pacientů s Alzheimerovou chorobou byla inhibice AChE v CSF vyvolaná 
perorálním rivastigminem závislá na dávce, a to až do 6 mg podávaných dvakrát denně, což byla 
nejvyšší testovaná dávka. Inhibice aktivity butyrylcholinesterázy v CSF byla u 14 pacientů s 
Alzheimerovou chorobou, léčených perorálním rivastigminem podobná inhibici aktivity AChE. 
 
Klinické studie u Alzheimerovy demence 
Účinnost léčby Exelon transdermální náplasti u pacientů s Alzheimerovou demencí byla prokázána ve 
24týdenní dvojitě zaslepené placebem kontrolované základní studii a její otevřené prodloužené fázi a 
ve 48týdenní dvojitě zaslepené srovnávací studii. 
 

102 

24týdenní placebem kontrolovaná studie 
Pacienti zařazení v placebem kontrolované studii měli MMSE (Mini-Mental State Examination) skóre 
10-20. Účinnost byla stanovena při použití nezávislých hodnotících testů pro jednotlivé oblasti, testy 
byly prováděny v pravidelných intervalech během 24týdenního léčebného období. Patří sem ADAS-
Cog (Alzheimer’s Disease Assessment Scale – Cognitive subscale, měření rozpoznávání, založené na 
výkonu) a ADCS-CGIC (Alzheimer’s Disease Cooperative Study – Clinician’s Global Impression of 
Change, komplexní hodnocení pacienta lékařem při zohlednění názoru ošetřovatele), a ADCS-ADL 
(Alzheimer’s Disease Cooperative Study – Activities of Daily Living, hodnocení činností 
každodenního života, provedené ošetřovatelem, zahrnující osobní hygienu, přijímání potravy, 
oblékání, činnosti v domácnosti jako nakupování, zachování schopnosti orientovat se v okolí, rovněž 
zapojení se do činnosti souvisících s penězi). Výsledky ze tří hodnotících testů po 24 týdnech léčby 
jsou shrnuty v tabulce 2. 
 
Tabulka 2 
 
 

Exelon 

transdermální 

náplasti 

9,5 mg/24 h 

Exelon 

tobolky 

12 mg/den 

Placebo 

ITT-LOCF populace 

N = 251 

N = 256 

N = 282 

ADAS-Cog 

 

 

 

 

(n=248) 

(n=253) 

(n=281) 

Průměrná výchozí hodnota 

 SD 

27,0  10,3 

27,9  9,4 

28,6  9,9 

Průměrná změna po 
24 týdnech  SD 

-0,6  6,4 

-0,6  6,2 

1,0  6,8 

p-hodnota versus placebo 

0,005*

1

 

0,003*

1

 

 

ADCS-CGIC 

 

 

 

 

(n=248) 

(n=253) 

(n=278) 

Průměrné skóre  SD 

3,9  1,20 

3,9  1,25 

4,2  1,26 

p-hodnota versus placebo 

0,010*

2

 

0,009*

2

 

 

ADCS-ADL 

 

 

 

 

(n=247) 

(n=254) 

(n=281) 

Průměrná výchozí hodnota 
 SD 

50,1  16,3 

49,3  15,8 

49,2  16,0 

Průměrná změna po 
24 týdnech  SD 

-0,1  9,1 

-0,5  9,5 

-2,3  9,4 

p-hodnota versus placebo 

0,013*

1

 

0,039*

1

 

 

* p≤0,05 versus placebo 
ITT: všichni pacienti zařazení do studie (Intent-To-Treat); LOCF: pacienti, u kterých bylo provedeno 
poslední sledování (Last Observation Carried Forward) 

1

 Podle ANCOVA s léčbou a zemí jako faktory a výchozí hodnotou jako kovariací. Negativní ADAS-

Cog změny signalizující zlepšení. Pozitivní ADCS-ADL změny signalizující zlepšení. 

2

 Podle CMH testu (van Elteren test) uzavřeného pro zemi. ADCS-CGIC skóre <4 signalizující 

zlepšení. 
 

103 

Výsledky klinicky významných odpovědí z 24týdenní placebem kontrolované studie jsou uvedeny v 
tabulce 3. Klinicky významné zlepšení bylo definováno jako zlepšení nejméně o 4 body v porovnání s 
dřívějším stavem na ADAS-Cog, žádné zhoršení na ADCS-CGIC a žádné zhoršení na ADCS-ADL. 
 
Tabulka 3 
 

 

Pacienti s klinicky významnou odpovědí (%) 

 
 
 
ITT-LOCF populace 

Exelon 

transdermální 

náplasti 

9,5 mg/24 h 

N = 251 

Exelon tobolky 

12 mg/den 

 
 

N = 256 

Placebo 

 
 

 

N = 282 

ADAS-Cog zlepšení nejméně 
o 4 body s žádným zhoršením 
na ADCS-CGIC a ADCS-
ADL 
 

17,4 

19,0 

10,5 

p-hodnota versus placebo 

0,037* 

0,004* 

 

*p<0,05 versus placebo 

 
Kompartmentový model naznačil, že použití 9,5 mg/24 h transdermální náplasti prokázalo podobnou 
účinnost jako užívání perorální dávky 12 mg/den. 

104 

 
48týdenní srovnávací aktivní léčbou kontrolovaná studie 
Pacienti zařazeni ve srovnávací aktivní léčbou kontrolované studii měli MMSE (Mini-Mental State 
Examination) skóre 10-24. Studie byla navržena tak, aby srovnávala účinnost Exelon 13,3 mg/24 h 
transdermálních náplastí s Exelon 9,5 mg/24 h transdermálními náplastmi během 48týdenního dvojitě 
zaslepeného léčebného období u pacientů trpící Alzheimerovou chorobou, kteří prokázali kognitivní a 
funkční pokles během léčby udržovací dávkou Exelon 9,5 mg/24 h transdermálními náplastmi po 
počátečních 24-48 týdnech otevřené léčebné fáze. Funkční pokles byl hodnocen zkoušejícím a 
kognitivní pokles byl definován jako pokles MMSE skóre o více jak 2 body oproti předchozí návštěvě 
nebo snížení o více jak 3 body oproti výchozí hodnotě. Účinnost byla stanovena při použití ADAS-
Cog (Alzheimer’s Disease Assessment Scale – Cognitive subscale, měření rozpoznávání, založené na 
výkonu) a ADCS-IADL (Alzheimer’s Disease Cooperative Study – Instrumental Activities of Daily 
Living, hodnocení pomocných činnosti každodenního života) hodnotící pomocné činnosti, které 
zahrnují činnosti související s pěnězi, přípravou jídla, nakupováním, zachováním schopnosti 
orientovat se v okolí a schopností být ponechán bez dozoru). Výsledky ze dvou hodnotících testů po 
48 týdnech léčby jsou shrnuty v tabulce 4. 
 
Tabulka 4 

 
Populace/Návštěva 

Exelon 15 cm2 
N = 265 

Exelon 10 cm2 
N = 271 

Exelon 15 cm2 

Exelon 
10 cm2 

průměr 

průměr 

DLSM 

95% CI 

p-
hodnota 

ADAS-Cog 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCF 

Výchozí 
hodnota 

264 

34,4 

268 

34,9 

 

 

 

 

48. týden 
dvojitě 
zaslepené 
fáze 

Hodnota 

264 

38,5 

268 

39,7 

 

 

 

 

 

Změna 

264 

4,1 

268 

4,9 

-0,8 

(-2,1, 0,5) 

0,227 

ADCS-IADL 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCF 

Výchozí 
hodnota 

265 

27,5 

271 

25,8 

 

 

 

 

48. týden 

Hodnota 

265 

23,1 

271 

19,6 

 

 

 

 

 

Změna 

265 

-4,4 

271 

-6,2 

2,2 

(0,8, 3,6) 

0,002* 

CI – interval spolehlivosti. 
DLSM – metoda nejmenších čtverců. 
LOCF – metoda extrapolace posledních získaných údajů. 
ADAS-Cog skóre: záporný rozdíl hodnoty DLSM znamená větší zlepšení u Exelonu 15 cm

2

 ve 

srovnání s Exelonem 10 cm

2

ADCS-IADL skóre: kladný rozdíl hodnoty DLMS znamená větší zlepšení u Exelonu  15 cm

2

 ve 

srovnání s Exelonem 10 cm

2

N je počet pacientů s hodnocením na začátku (poslední hodnocení v počáteční otevřené fázi) a s 
minimálně jedním hodnocením po počáteční fázi (pro LOCF). 
DLSM, 95% interval spolehlivosti (CI) a p-hodnota jsou založeny na modelu ANCOVA (analýza 
kovariace) upravené pro zemi a výchozí hodnotu ADAS-Cog skóre. 
* p<0,05 
Zdroje: Studie D2340-tabulka 11-6 a tabulka 11-7

 

 
Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií s 
přípravkem Exelon u všech podskupin pediatrické populace v léčbě Alzheimerovy demence 
(informace o použití u dětí viz bod 4.2). 

105 

 
5.2  Farmakokinetické vlastnosti 
 
Absorpce 
Absorpce rivastigminu z Exelon transdermálních náplastí je pomalá. Plazmatické koncentrace jsou po 
první dávce zjistitelné po 0,5-1 hodině. Vrcholové koncentrace C

max

 je dosaženo po 10-16 hodinách. 

Po dosažení vrcholu plazmatické koncentrace během 24 hodin po aplikaci pomalu klesají. Při 
vícečetném dávkování (jako při rovnovážném stavu), kdy předchozí transdermální náplast je 
nahrazena novou, plazmatické koncentrace zpočátku pomalu klesají průměrně asi 40 minut, posléze 
absorpce z nově aplikované transdermální náplasti je rychlejší než eliminace, a plazmatické hladiny 
začnou znovu stoupat a dosáhnou nového vrcholu přibližně za 8 hodin. Při rovnovážném stavu 
dosahují průměrné hladiny na konci dávkovacího intervalu přibližně 50% vrcholových hladin oproti 
perorálnímu podávání, při kterém koncentrace na konci dávkovacího intervalu klesají prakticky až na 
nulu. Expozice rivastigminu (C

max

 a AUC) se při eskalaci dávky z dávky 4,6 mg/24 h na 9,5 mg/24 h a 

na 13,3 mg/24 h, v tomto pořadí, zvýšila neproporcionálně (faktorem 2,6 a 4,9). Toto neproporcionální 
zvýšení je však u náplasťové formy méně vyjádřeno než u formy perorální. Fluktuační index (FI), míra 
relativního rozdílu mezi vrcholovými koncentracemi a koncentracemi na konci dávkovacího intervalu 
((C

max

-C

min

)/C

avg

), byl 0,58 u Exelon 4,6 mg/24 h transdermální náplasti, 0,77 u Exelon 9,5 mg/24 h 

transdermální náplasti a 0,72 u Exelon 13,3 mg/24 h transdermální náplati, což představuje mnohem 
menší fluktuaci než mezi koncentracemi na konci dávkovacího intervalu a vrcholovými koncentracemi 
u perorální lékové formy (FI = 3,96 (6 mg/den) a 4,15 (12 mg/den)). 
 
Dávka rivastigminu, která se uvolní z transdermální náplasti za 24 hodin (mg/24 h), nemůže být přímo 
srovnávána s množstvím (mg) rivastigminu obsaženého v tobolkách vzhledem k vývoji plazmatické 
koncentrace během 24 hodin. 
 
Interindividuální variabilita farmakokinetických parametrů (normalizovaných na dávku/kg tělesné 
hmotnosti) jednorázově podaného rivastigminu byla 43% (C

max

) a 49% (AUC

0-24h

) po transdermálním 

podání oproti 74% a 103% po perorální lékové formě. Interindividuální variabilita ve studii 
rovnovážného stavu u Alzheimerovy demence byla maximálně 45% (C

max

) a 43% (AUC

0-24h

) po 

aplikaci transdermální náplasti, a 71% a 73% po podání perorální lékové formy. 
 
U pacientů s Alzheimerovou demencí byla vypozorována souvislost mezi expozicí léčivé látky v 
rovnovážném stavu (rivastigminu a metabolitu NAP226-90) a tělesnou hmotností. Koncentrace 
rivastigminu v rovnovážném stavu byly u pacientů s tělesnou hmotností 35 kg dvojnásobné oproti 
pacientům s tělesnou hmotností 65 kg, kdežto u pacientů s tělesnou hmotností 100 kg byly 
koncentrace přibližně poloviční. Vliv tělesné hmotnosti na expozici léčivé látky znamená, že je třeba 
věnovat zvláštní pozornost pacientům s velmi nízkou tělesnou hmotností během titrování léku (viz bod 
4.4). 
 
Expozice (AUC

) rivastigminu (a metabolitu NAP266-90) byla vyšší, pokud se transdermální náplast 

aplikovala na horní část zad, hrudníku nebo horní část paže, a přibližně o 20-30% nižší při aplikaci na 
břicho nebo stehna. 
 
Akumulace rivastigminu nebo metabolitu NAP226-90 v plazmě nebyla u pacientů s Alzheimerovou 
chorobou významná kromě toho, že plazmatické hladiny byly vyšší druhý den léčby transdermální 
náplastí oproti prvnímu dni léčby. 
 
Distribuce 
Rivastigmin se slabě váže na bílkoviny (přibližně 40%). Snadno přechází hematoencefalickou bariérou a 
jeho distribuční objem se pohybuje v rozmezí 1,8 až 2,7 l/kg. 
 

106 

Biotransformace 
Rivastigmin je rychle a rozsáhle metabolizován s plazmatickým poločasem eliminace přibližně 
3,4 hodiny po odstranění transdermální náplasti. Eliminace vykazovala závislost na míře absorpce (flip-
flop kinetika), což vysvětluje delší t

½

 při transdermální náplasti (3,4 h) oproti perorálnímu nebo 

intravenóznímu podávání (1,4 až 1,7 h). Metabolismus probíhá primárně hydrolýzou zprostředkovanou 
cholinesterázou na metabolit NAP226-90. In vitro tento metabolit jen minimálně inhibuje 
acetylcholinesterázu (<10%). 
 
Na základě studie in vitro se neočekává žádná farmakokinetická interakce s léčivými přípravky, které 
jsou metabolizovány těmito izoenzymy cytochromů: CYP1A2, CYP2D6, CYP3A4/5, CYP2E1, 
CYP2C9, CYP2C8, CYP2C19, nebo CYP2B6. Na základě výsledků studií na zvířatech se hlavní 
izoenzymy cytochromu P450 podílejí na metabolismu rivastigminu jen minimálně. Celková plazmatická 
clearance rivastigminu byla po intravenózní dávce 0,2 mg přibližně 130 l/h a po intravenózní dávce 
2,7 mg se snížila na 70 l/h, což je v souladu s nelineární farmakokinetikou rivastigminu v důsledku 
saturace jeho eliminačních mechanismů. 
 
AUC

 poměr metabolitu k účinné látce byl okolo 0,7 po aplikaci transdermální náplasti oproti 3,5 po 

perorálním podání, což značí, nižší výskyt metabolitů po dermální aplikaci oproti perorální léčbě. 
Nižší výskyt metabolitu NAP226-90 při použití transdermální náplasti oproti perorálnímu podávání je 
pravděpodobně důsledkem chybění presystémového metabolismu (první průchod játry). 
 
Eliminace 
Nezměněný rivastigmin se v moči vyskytuje ve stopovém množství; vylučování metabolitů močí 
představuje hlavní cestu eliminace po aplikaci transdermální náplasti. Po podání perorálního 

14

C-

rivastigminu byla renální eliminace rychlá a v podstatě úplná (>90%) během 24 hodin. Méně než 1% 
podané dávky se vyloučí stolicí. 
 
Populační farmakokinetická analýza ukázala, že užívání nikotinu zvyšuje perorální clearance 
rivastigminu o 23% u pacientů s Alzheimerovou chorobou (n = 75 kuřáků a 549 nekuřáků) po dávkách 
rivastigminu v perorálních tobolkách až do 12 mg/den. 
 
Starší lidé 
Věk neměl vliv na expozici rivastigminu u pacientů s Alzheimerovou demencí léčených Exelon 
transdermálními náplastmi. 
 
Porucha funkce jater 
Studie s Exelon transdermálními náplastmi u pacientů s poruchou funkce jater nebyly provedeny. Po 
perorálním podávání rivastigminu ve srovnání se zdravými subjekty byla u pacientů s mírnou až středně 
těžkou poruchou funkce jater C

max 

rivastigminu přibližně o 60% vyšší a AUC rivastigminu více než 

dvakrát vyšší. 
 
Po jedné 3 mg nebo 6 mg perorální dávce je průměrná perorální clearance rivastigminu přibližně o 
46-63% nižší u pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce jater (n = 10, Child-Pugh skóre 
5-12, biopticky prokázáno), než u zdravých subjektů (n = 10). 
 
Porucha funkce ledvin 
Studie s Exelon transdermálními náplastmi u pacientů s poruchou funkce ledvin nebyly provedeny. . Na 
základě analýzy populace clearance kreatininu neprokázala žádný zřetelný vliv na ustálenou koncentraci 
rivastigminu nebo jeho metabolitu. U pacientů s poruchou funkce ledvin není nezbytná úprava dávky 
(viz bod 4.2). 
 

107 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 
 
Studie sledující toxicitu opakované perorální a topické dávky u potkanů, myší, králíků, psů a malých 
prasat odhalily pouze účinky souvisící s nadměrným famakologickým účinkem. Nebyla pozorována 
žádná orgánová toxicita. Vzhledem k citlivosti použitých zvířecích modelů bylo perorální a topické 
dávkování ve studiích na zvířatech omezené. 
 
Ve standardních in vitro a in vivo testech nepůsobil rivastigmin mutagenně kromě testu chromozomální 
aberace na lidských periferních lymfocytech v dávce 10

4

krát vyšší, než je očekávaná klinická expozice. 

Při in vivo podmínkách byl mikronukleární test negativní. Hlavní metabolit NAP226-90 také neprokázal 
genotoxický potenciál. 
 
Ve studiích s perorálním nebo topickým podáváním myším a ve studii s perorálním podáváním 
potkanům nebyly zjištěny žádné známky kancerogenity v maximální tolerované dávce. Expozice 
rivastigminu a jeho metabolitům odpovídala přibližně expozici nejvyšší dávkou rivastigminu tobolek a 
transdermálních náplastí u člověka. 
 
U zvířat prostupuje rivastigmin placentou a je vylučován do mléka. Po perorálním podání březím 
samicím potkanů a králíků nebyl prokázán teratogenní účinek rivastigminu. Ve studiích s perorálním 
podáním se samci a samicemi potkanů nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky rivastigminu na 
plodnost nebo reprodukční schopnost u rodičovské generace, nebo u potomstva. Specifické kožní 
studie u březích samic nebyly provedeny. 
 
Transdermální náplasti s rivastigminem nebyly fototoxické a byly považovány za nesensitizující. V 
některých studiích dermální toxicity byly pozorovány účinky mírného podráždění kůže laboratorních 
zvířat. To může u pacientů znamenat, že Exelon transdermální náplasti vyvolají mírný erytém. 
 
Ve studiích zaměřených na králíky byl zjištěn potenciál rivastigminu k mírnému podráždění očí/sliznice. 
Proto by se měl pacient/ošetřovatel po manipulaci s náplastí vyvarovat kontaktu s očima (viz bod 4.4). 
 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1  Seznam pomocných látek 
 
Krycí vrstva: 
- vápenatý lak pegoterátu. 
Vrstva s léčivou látkou: 
- tokoferol alfa, 
- kopolymer methyl- a butylmethakrylátu, 
- akrylátový kopolymer. 
Adhesivní vrstva: 
- tokoferol alfa, 
- silikonový olej, 
- dimetikon. 
Odnímatelná fólie: 
-fluorpolymerovaná pegoterátová fólie. 
 
6.2  Inkompatibility 
 
K zamezení interference s adhezivními vlastnostmi transdermální náplasti by neměly být v oblasti 
kůže, kde je přípravek aplikován, použity žádné krémy, pleťová mléka nebo zásypy. 
 

108 

6.3  Doba použitelnosti 
 
2 roky 
 
6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 
 
Uchovávejte při teplotě do 25°C. 
Až do použití uchovávejte transdermální náplast v sáčku. 
 
6.5  Druh obalu a obsah balení 
 
Jeden sáček odolný proti otevření dítětem je vyrobený z vícevrstevného materiálu 
papír/polyester/hliník/polyakrylonitril. Jeden sáček obsahuje jednu transdermální náplast. 
 
Dostupné balení obsahuje 7, 30 nebo 42 sáčků a vícečetné balení obsahuje 60. 84 nebo 90 sáčků. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku 
 
Použité transdermální náplasti by se měly přeložit napůl, adhezivní stranou dovnitř, vrátit do původního 
sáčku, aby byly bezpečně odloženy a byly mimo dosah a dohled dětí. Použité nebo nepoužité 
transdermální náplasti by měly být zneškodněny podle místních požadavků nebo vráceny do lékárny. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Novartis Europharm Limited 
Frimley Business Park 
Camberley GU16 7SR 
Velká Británie 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/98/066/023-026 
EU/1/98/066/033-034 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 
Datum první registrace: 12. května 1998 
Datum posledního prodloužení registrace: 12. května 2008 
 
 
10.  DATUM REVIZE TEXTU 
 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu 

109 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
Exelon 13,3 mg/24 h transdermální náplast 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 
Z jedné transdermální náplasti se během 24 hodin uvolní rivastigminum 13,3 mg. Jedna transdermální 
náplast o velikosti 15 cm

2

 obsahuje rivastigminum 27 mg. 

 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 
Transdermální náplast 
 
Jedna transdermální náplast je tenká, matrixová náplast obsahující tři vrstvy. Vnější strana náplasti je 
béžová a označená „Exelon“, „13.3 mg/24 h“ a „CNFU“. 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1  Terapeutické indikace 
 
Symptomatická léčba mírné až středně závažné Alzheimerovy demence. 
 
4.2  Dávkování a způsob podání 
 
Léčba by měla být zahájena a vedena lékařem, který má zkušenosti v diagnostice a léčbě Alzheimerovy 
demence. Diagnóza by měla být provedena podle současně platných směrnic. Podobně jako jakákoliv 
léčba zahájená u pacientů s demencí by měla léčba rivastigminem začít pouze v případě, pokud je k 
dispozici ošetřovatel(ka), který/á bude pravidelně podávat a sledovat léčbu. 
 
Dávkování 
 
Transdermální 
náplasti
 

Rivastigmin in vivo množství 
uvolněné látky za 24 h
 

Exelon 4,6 mg/24 h 

4,6 mg 

Exelon 9,5 mg/24 h 

9,5 mg 

Exelon 13,3 mg/24 h 

13,3 mg 

 
Zahajovací dávka 
Léčba se zahajuje náplastí Exelon 4,6 mg/24 h. 
 
Udržovací dávka 
Po minimálně čtyřech týdnech léčby a podle uvážení ošetřujícího lékaře, že je léčba dobře snášená, měla 
by být dávka Exelon 4,6 mg/24 h zvýšena na Exelon 9,5 mg/24 h, doporučenou denní účinnou dávku, 
která by měla pokračovat tak dlouho, dokud existuje léčebný prospěch pro pacienta. 
 

110 

Zvyšování dávky 
Exelon 9,5 mg/24 h je doporučená denní účinná dávka, která by měla pokračovat tak dlouho, dokud 
existuje léčebný prospěch pro pacienta. Pokud je Exelon dobře snášen a pouze po minimálně 6 měsících 
léčby Exelonem 9,5 mg/24 h, může ošetřující lékař zvážit zvýšení dávky na Exelon 13,3 mg/24 h u 
pacientů, kteří prokazují významné zhoršení kognitivních funkcí (např. pokles v MMSE testu) a/nebo 
funkční pokles (na základě lékařského posouzení) během léčby doporučenou denní účinnou dávkou 
9,5 mg/24 h (viz bod 5.1). 
 
Klinický přínos rivastigminu by měl být pravidelně přehodnocován. Přerušení podávání by mělo být také 
zváženo, pokud při podávání optimální dávky již neexistuje léčebný prospěch pro pacienta. 
 
Pokud se objeví gastrointestinální nežádoucí účinky, měla by být léčba dočasně přerušena, dokud tyto 
nežádoucí účinky trvají. Opět zahájit léčbu transdermální náplastí lze ve stejné dávce, pokud léčba 
nebyla přerušena více než 3 dny. Jinak by se měla zahájit léčba znovu náplastí Exelon 4,6 mg/24 h. 
 
Převedení léčby z tobolek nebo perorálního roztoku na transdermální náplasti 
Na základě srovnatelné expozice mezi perorálním a transdermálním rivastigminem (viz bod 5.2) 
pacienti léčení Exelonem tobolkami nebo perorálním roztokem mohou být převedeni na Exelon 
transdermální náplasti následovně: 

 

Pacient, který užíval dávku rivastigminu 3 mg/den perorálně, může být převeden na 
transdermální náplasti 4,6 mg/24 h. 

 

Pacient, který užíval dávku rivastigminu 6 mg/den perorálně, může být převeden na 
transdermální náplasti 4,6 mg/24 h. 

 

Pacient, který stabilně užíval a dobře toleroval dávku rivastigminu 9 mg/den perorálně, může 
být převeden na transdermální náplasti 9,5 mg/24 h. Jestliže dávka rivastigminu 9 mg/den 
perorálně nebyla užívána stabilně a nebyla dobře tolerována, doporučuje se převedení na 
transdermální náplasti 4,6 mg/24 h. 

 

Pacient, který užíval dávku rivastigminu 12 mg/den perorálně, může být převeden na 
transdermální náplasti 9,5 mg/24 h. 

 
Po převedení na transdermální náplasti 4,6 mg/24 h, které jsou dobře tolerovány po dobu nejméně čtyř 
týdnů léčby, lze dávku zvýšit na 9,5 mg/24 h, což je doporučená účinná dávka. 
 
První transdermální náplast se doporučuje aplikovat následující den po užití poslední perorální dávky. 
 
Speciální populace 

 

Pediatrická populace: Neexistuje žádné relevantní použití Exelonu u pediatrické populace 
při léčbě Alzheimerovy demence. 

 

Pacienti s tělesnou hmotností nižší než 50 kg: Zvláštní pozornost by měla být věnována titraci 
dávky nad doporučenou účinnou dávku 9,5 mg/24 h (viz bod 4.4) u pacientů s tělesnou hmotností 
nižší než 50 kg. Tito pacienti mohou mít více nežádoucích účinků a spíše budou vysazovat léčbu 
kvůli nežádoucím účinkům. 

 

Porucha funkce jater. Vzhledem ke zvýšené expozici u mírné až středně těžké poruchy funkce 
jater, jak bylo pozorováno u perorálních forem, by však u těchto pacientů měla být přísně 
dodržována individuální úprava dávkování s titrací dávky v závislosti na individuální toleranci. 
Pacienti s klinicky signifikantní poruchou funkce jater mohou mít v závislosti na dávce větší 
výskyt nežádoucích účinků. U pacientů s vážnou poruchou funkce jater nebyly klinické studie 
provedeny. Zvláštní pozornost by měla u těchto pacientů být věnována titraci dávky (viz body 4.4 
a 5.2). 

 

Porucha funkce ledvin: U pacientů s poruchou funkce ledvin není úprava dávky nutná. (viz bod 
5.2). 

 

111 

Způsob podání 
Transdermální náplasti se aplikují jednou denně na čistou, suchou, holou, nepoškozenou zdravou kůži 
na horní nebo spodní část zad, horní část paže nebo hrudi, na místa, kde nebude docházet ke tření prádla 
o kůži. Přiložit transdermální náplast na stehno nebo břicho se nedoporučuje z důvodu snížené 
biologické dostupnosti rivastigminu, která byla zjištěna při aplikaci transdermální náplasti na tyto části 
těla. 
 
Transdermální náplast se nesmí přikládat na kůži, která je zarudlá, podrážděná nebo poraněná. Během 14 
dnů je třeba se vyvarovat nalepení náplasti na stejné místo, aby se tak snížilo riziko podráždění kůže. 
 
Pacienti a ošetřovatelé by měli být poučeni o důležitých instrukcích podávání: 

 

Každý den před nanesením nové náplasti musí být nejprve odstraněna stará náplast z předchozího 
dne (viz bod 4.9). 

 

Náplast by měla být nahrazena za novou po 24 hodinách. Používá se pouze jedna náplast najednou 
(viz bod 4.9). 

 

Náplast je nutné pevně přitisknout po dobu nejméně 30 sekund pomocí dlaně ruky, aby dobře 
přilnula i v rozích. 

 

Pokud se náplast odlepí, je potřeba nalepit po zbytek dne novou, která bude odstraněna jako 
obvykle ve stejný čas další den. 

 

Náplast může být použita v každodenních situacích, včetně koupání a během horkého počasí. 

 

Náplast by neměla být vystavena žádným vnějším zdrojům tepla (např. nadměrné sluneční záření, 
sauny, solárium) na dlouhou dobu. 

 

Náplast se nesmí stříhat na kusy. 

 
4.3  Kontraindikace 
 
Tento léčivý přípravek je kontraindikován u pacientů se známou hypersenzitivitou na léčivou látku 
rivastigmin, jiné deriváty karbamátu nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 
 
Předchozí reakce v místě aplikace rivastigminu transdermálních náplastí připomínající alergickou 
kontaktní dermatitidu (viz bod 4.4). 
 
4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 
 
Výskyt a závažnost nežádoucích účinků se obecně zvyšují při vyšších dávkách, zejména při změnách 
dávkování. Pokud je léčba přerušena na více než 3 dny, měla by být znovu zahájena dávkou 
4,6 mg/24 h. 
 
Nesprávné použití léčivého přípravku a chyby v dávkování způsobující předávkování 
Nesprávné použití léčivého přípravku a chyby v dávkování přípravku Exelon transdermální náplast 
mají za následek závažné nežádoucí účinky, některé případy vyžadovaly hospitalizaci a vzácně vedly 
k úmrtí (viz bod 4.9). Většina případů nesprávného použití léčivého přípravku nebo chyb v dávkování 
zahrnovaly neodstranění staré náplasti při aplikaci nové náplasti a použití více náplastí najednou. 
Pacienti a jejich ošetřovatelé musí být poučeni o důležitých instrukcích podávání přípravku Exelon 
transdermální náplast (viz bod 4.2). 
 
Gastrointestinální poruchy 
Gastrointestinální poruchy jako je nauzea, zvracení a průjem souvisí s dávkováním a mohou se 
vyskytnout při zahájení léčby a/nebo při zvýšení dávky (viz bod 4.8). Tyto nežádoucí účinky se 
vyskytují častěji u žen. Projevy dehydratace u pacientů v důsledku dlouhodobého zvracení nebo 
průjmu mohou být zvládnuty intravenózním podáním tekutin a snížením dávky nebo přerušením 
léčby, pokud jsou rozpoznány a léčeny včas. Dehydratace může mít závažné důsledky. 
 

112 

Ztráta tělesné hmotnosti 
Pacienti s Alzheimerovou demencí mohou ubývat na váze, jestliže užívají inhibitory cholinesterázy 
včetně rivastigminu. Během léčby Exelon transdermálními náplastmi je třeba sledovat tělesnou 
hmotnost pacienta. 
 
Bradykardie 
Rivastigmin může vyvolat bradykardii, která představuje rizikový faktor pro výskyt torsade de pointes, 
převážně u pacientů s rizikovými faktory. Doporučuje se opatrnost u pacientů s vyšším rizikem vzniku 
torsade de pointes; například u pacientů s nekompenzovaným srdečním selháním, u pacientů, kteří 
nedávno prodělali infarkt myokardu, u pacientů s bradyarytmii, u pacientů, kteří mají predispozici k 
hypokalémii nebo hypomagnezémii, nebo kterým jsou současně podávány léčivé přípravky 
vyvolávající prodloužení QT intervalu a/nebo torsade de pointes (viz bod 4.5 a 4.8). 
 
Další nežádoucí účinky 
Opatrnost musí být věnována při předepisování Exelon transdermálních náplastí: 

 

u pacientů se syndromem nemocného sinu nebo poruchami srdečního převodu (sinoatriální blok, 
atrio-ventrikulární blokáda) (viz bod 4.8); 

 

u pacientů s aktivním žaludečním nebo duodenálním vředem nebo u pacientů s predispozicí k 
těmto stavům, protože rivastigmin může vyvolat zvýšení sekrece žaludeční kyseliny (viz bod 
4.8); 

 

u pacientů s predispozicí k obstrukci močových cest a epileptickým záchvatům, protože 
cholinomimetika mohou indukovat nebo vyvolat recidivu těchto onemocnění; 

 

u pacientů s anamnézou astmatu nebo obstrukční plicní nemoci. 

 
Kožní reakce v místě aplikace 
U rivastigminu ve formě náplastí se můžou objevit reakce v místě aplikace, které jsou obvykle mírné 
až střední intenzity. Pacienti a ošetřovatelé musí být adekvátně poučeni. 
 
Tyto reakce nejsou samy o sobě známkou senzibilizace. Nicméně podávání rivastigminu ve formě 
náplastí může vést k alergické kontaktní dermatitidě. 
 
Za alergická kontatkní dermatitidu by měla být považována reakce v místě aplikace, která je rozšířená za 
hranici náplasti pokud je zřejmá intenzivnější místní reakce (např. zvýšený erytém, edém, papuly, 
puchýřky) a pokud se příznaky výrazně nezlepší do 48 hodin po odstranění náplasti. V těchto případech 
by měla být léčba přerušena (viz bod 4.3). 
 
Pacienti, u kterých se objeví reakce v místě aplikace připomínající alergickou kontaktní dermatitidu po 
podání rivastigminu ve formě náplastí a kteří stále vyžadují léčbu rivastigminem, by měli být převedeni 
na perorální léčbu rivastigminem pouze po negativním alergickém testování a pod přísným lékařským 
dohledem. Je možné, že někteří pacienti citliví na rivastigmin ve formě náplastí nemusí být schopni 
užívat rivastigmin v jakékoliv formě. 
 
Vzácně byly z postmarketingových sledování hlášeny případy pacientů, u kterých došlo k alergické 
dermatitidě (diseminované) po podání rivastigminu bez ohledu na způsob podání (perorální, 
transdermální). V těchto případech by měla být léčba přerušena (viz bod 4.3). 
 
Další upozornění a opatření 
Rivastigmin může exacerbovat nebo indukovat extrapyramidové příznaky. 
 
Po manipulaci s Exelon transdermálními náplastmi je nutno se vyvarovat kontaktu s očima (viz bod 5.3). 
Po odstranění náplasti je potřeba si umýt ruce mýdlem a vodou. V případě kontaktu s očima nebo pokud 
jsou oči zarudlé po manipulaci s náplastí, okamžitě důkladně vypláchněte oči vodou a v případě, že 
symptomy nezmizí, vyhledejte lékařskou pomoc. 
 

113 

Zvláštní skupiny 

 

Pacienti s tělesnou hmotností nižší než 50 kg mohou mít více nežádoucích účinků a spíše budou 
vysazovat léčbu kvůli nežádoucím účinkům (viz bod 4.2). U těchto pacientů je nutná opatrná 
titrace a sledování nežádoucích účinků (např. nadměrná nauzea nebo zvracení) a pokud se 
takové nežádoucí účinky objeví, je potřeba zvážit snížení udržovací dávky na Exelon 
4,6 mg/24 h transdermální náplast. 

 

Porucha funkce jater: Pacienti s klinicky signifikantní poruchou funkce jater mohou mít větší 
výskyt nežádoucích účinků. Dávkování s titrací musí být pečlivě sledováno v závislosti na 
individuální snášenlivosti. Pacienti s těžkou poruchou funkce jater nebyli sledováni. Zvláštní 
pozornost musí být u těchto pacientů věnována titraci dávky (viz body 4.2 a 5.2). 

 
4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 
 
Žádné studie interakcí nebyly s Exelon transdermálními náplastmi provedeny. 
 
Jako inhibitor cholinesterázy může rivastigmin během anestezie zvýšit účinky myorelaxancií 
sukcinylcholinového typu. Je doporučena obezřetnost při výběru anestetik. V případě potřeby může být 
zvážena úprava dávkování nebo dočasné pozastavení léčby. 
 
Vzhledem ke svým farmakodynamickým účinkům a možným aditivním účinkům by rivastigmin neměl 
být podáván současně s jinými cholinomimetickými látkami. Rivastigmin může také ovlivňovat 
účinky anticholinergních léčivých přípravků (např. oxybutynin, tolterodin). 
 
Aditivní účinky vedoucí k bradykardii (což může vést k synkopám) byly hlášeny při kombinovaném 
použití různých betablokátorů (včetně atenololu) s rivastigminem. U kardiovaskulárních betablokátorů se 
očekává, že budou spojeny s největším rizikem, ale dle dosavadních obdržených zpráv byly hlášeny i u 
pacientů užívajících jiné betablokátory. Proto je nutná opatrnost, pokud se rivastigmin podává v 
kombinaci s betablokátory, a také dalšími bradykardizujícími látkami (např. antiarytmika třídy III, 
antagonisté kalciových kanálů, glykosid digitalis, pilokarpin). 
 
Vzhledem k tomu že bradykardie představuje rizikový faktor pro vznik torsades de pointes, kombinace 
rivastigminu s léčivými přípravky indukujícími torsades de pointes, jako jsou antipsychotika, tedy 
některé fenothiaziny (chlorpromazin, levomepromazin), benzamidy (sulpirid, sultoprid, amisulprid, 
tiaprid, veraliprid), pimozid, haloperidol, droperidol, cisaprid, citalopram, difemanil, erythromycin i.v., 
halofantrin, mizolastin, methadon, pentamidin a moxifloxacin, je třeba podávat s opatrností a může být 
také nutné klinické sledování včetně (EKG). 
 
Ve studiích u zdravých dobrovolníků nebyly pozorovány žádné farmakokinetické interakce mezi 
perorálním rivastigminem a digoxinem, warfarinem, diazepamem nebo fluoxetinem. Prodloužení 
protrombinového času vyvolané warfarinem není podáním perorálního rivastigminu ovlivněno. Při 
současném podávání digoxinu a perorálního rivastigminu nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky na 
převodní srdeční systém. 
 
Souběžná léčba rivastigminem s běžně předepisovanými léčivými přípravky, jako jsou antacida, 
antiemetika, antidiabetika, centrálně působící antihypertensiva, blokátory kalciového kanálu, inotropní 
léky, antianginózní léky, nesteroidní protizánětlivé léky, estrogeny, analgetika, benzodiazepiny a 
antihistaminika, nesouvisela se změnou v kinetice rivastigminu nebo se zvýšeným rizikem klinicky 
významných neobvyklých účinků. 
 
Ačkoli rivastigmin může inhibovat metabolismus jiných látek, zprostředkovaný 
butyrylcholinesterázou, jeví se metabolické interakce s jinými léčivými přípravky podle způsobu 
metabolismu rivastigminu jako nepravděpodobné. 

114 

 
4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 
 
Těhotenství 
U zvířat rivastigmin a/nebo metabolity přecházejí přes placentu. Není známo, zda k tomu dochází i u 
lidí. Nejsou k dispozici klinické údaje o podávání během těhotenství. V peri-/postnatálních studiích na 
potkanech bylo pozorováno prodloužení gestační doby. Rivastigmin by neměl být během těhotenství 
podáván, pokud to není nezbytně nutné. 
 
Kojení 
U zvířat se rivastigmin vylučuje do mléka. Není známo, zda se rivastigmin vylučuje do mateřského 
mléka. Proto by ženy užívající rivastigmin neměly kojit. 
 
Fertilita 
U potkanů nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky rivastigminu na plodnost ani reprodukční 
schopnost (viz bod 5.3). Účinky rivastigminu na lidskou fertilitu nejsou známy. 
 
4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 
 
Alzheimerova demence může způsobit postupné zhoršování schopnosti řídit, nebo ohrozit schopnost 
obsluhovat stroje. Kromě toho může rivastigmin vyvolat mdloby nebo mentální narušení. Následkem je 
malý nebo mírný vliv rivastigminu na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Proto by schopnost řídit 
nebo obsluhovat složité stroje u pacientů s demencí léčených rivastigminem měla být pravidelně 
vyhodnocována ošetřujícím lékařem. 
 
4.8  Nežádoucí účinky 
 
Shrnutí bezpečnostního profilu 
Kožní reakce v místě aplikace (obvykle mírný až střední erytém v místě aplikace) jsou nejčastější 
nežádoucí účinky porozované při použití Exelonu transdermální náplasti. Další nejčastější nežádoucí 
účinky jsou gastrointestinální poruchy, včetně nauzey a zvracení. 
 
Nežádoucí účinky v tabulce 1 jsou seřazeny podle tříd orgánových systémů databáze MedDRA a 
četnosti výskytu. Četnost výskytu je definována s použitím následující konvence: velmi časté (≥1/10); 
časté (≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1 000 až <1/100); vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000); velmi 
vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). 
 

115 

Tabulkový seznam nežádoucích účinků 
V tabulce 1 jsou uvedeny nežádoucí účinky hlášené u 1670 pacientů s Alzheimerovou demencí 
léčených v randomizovaných dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných klinických studiích 
s přípravkem Exelon transdermální náplasti po dobu 24-48 týdnů a z postmarketingových dat. 
 
Tabulka 1 
 

Infekce a infestace 
 

Časté 

Infekce močových cest 

Poruchy metabolismu a výživy 
 

Časté 

Anorexie, snížená chuť k jídlu 

 

Méně časté 

Dehydratace 

Psychiatrické poruchy 
 

Časté 

Úzkost, deprese, delirium, agitovanost 

 

Méně časté 

Agresivita 

 

Není známo 

Halucinace, neklid, noční můry 

Poruchy nervového systému 
 

Časté 

Bolest hlavy, synkopa, závratě 

 

Méně časté 

Psychomotorická hyperaktivita 

 

Velmi vzácné 

Extrapyramidové příznaky 

 

Není známo 

Zhoršení Parkinsonovy choroby, epileptické záchvaty, tremor, 
somnolence 

Srdeční poruchy 
 

Méně časté 

Bradykardie 

 

Není známo 

Atrioventrikulární blokáda, fibrilace síní, tachykardie, sick sinus 
syndrom 

Cévní poruchy 
 

Není známo 

Hypertenze 

Gastrointestinální poruchy 
 

Časté 

Nauzea, zvracení, průjem, dyspepsie, bolest břicha 

 

Méně časté 

Žaludeční vředy 

 

Není známo 

Pankreatitida 

Poruchy jater a žlučových cest 
 

Není známo 

Hepatitida, zvýšení jaterních testů 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 
 

Časté 

Vyrážka 

 

Není známo 

Pruritus, erytém, kopřivka, puchýře, alergická 
dermatitida(diseminovaná) 

Poruchy ledvin a močových cest 
 

Časté 

Inkontinence moči 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 
 

Časté 

Kožní reakce v místě aplikace (např. erytém v místě aplikace*, pruritus 
v místě aplikace*, edém v místě aplikace*, dermatitida v místě 
aplikace, podráždění v místě aplikace), stavy slabosti (např. únava, 
astenie), pyrexie, snížení tělesné hmotnosti 

 

Vzácné 

Pády 

* Ve 24týdenní kontrolované studii u japonských pacientů byly označeny erytém v místě aplikace, 
pruritus v místě aplikace a edém v místě aplikace jako „velmi časté“. 
 

116 

Popis vybraných nežádoucích účinků 
Při podání dávek vyšších než 13,3 mg/24 h (ve výše uvedené placebem kontrolované studii) byly 
častěji pozorovány insomnie a srdeční selhání, než při podávání dávky 13,3 mg/24 h nebo placeba, což 
naznačuje souvislost mezi výskytem nežádoucích účinků a velikostí dávky. Tyto příhody se však 
neobjevily u dávky Exelon 13,3 mg/24 h transdermální náplasti častěji než u placeba. 
 
Následující nežádoucí účinky byly pozorovány při léčbě Exelon tobolkami a perorálním roztokem, avšak 
nevyskytly se v klinických studiích s Exelon transdermální náplasti: malátnost, zmatenost, zvýšené 
pocení (často); duodenální vředy, angina pectoris (vzácně); gastrointestinální krvácení (velmi vzácně); 
a několik případů silného zvracení spojeného s rupturou jícnu (není známo). 
 
Kožní podráždění 
V dvojitě zaslepené, kontrolované klinické studii byly většinou reakce v místě aplikace mírné až 
střední závažnosti.Výskyt kožních reakcí v místě aplikace vedoucích k přerušení léčby byl ≤2,3 % u 
pacientů léčených přípravkem Exelon transdermální náplasti.Výskyt kožních reakcí v místě aplikace 
vedoucích k přerušení léčby byl vyšší u asijské resp. čínské a japonské populace s 4,9 % a 8,4 %. 
 
Ve dvou 24týdenních dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných klinických studií byly při každé 
návštěvě měřeny kožní reakce použitím stupnice pro posouzení kožního podráždění. U pacientů 
léčených přípravkem Exelon transdermální náplasti bylo podráždění kůže většinou minimální nebo 
mírné závažnosti. V těchto studiích bylo hodnoceno jako závažné u ≤2,2 % pacientů a v japonské 
studii  u ≤3,7 % pacientů léčených přípravkem Exelon transdermální náplasti. 
 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v 

Dodatku V

. 

 
4.9  Předávkování 
 
Příznaky 
Většina případů náhodného předávkování perorálním rivastigminem nebyla spojena s žádnými 
klinickými známkami nebo příznaky a téměř všichni pacienti se rozhodli pokračovat v léčbě 
rivastigminem24 hodin po předávkování. 
 
Byla hlášena cholinergní toxicita s muskarinovými symptomy, které jsou pozorovány při mírné otravě, 
jako jsou mióza, návaly horka, poruchy trávení včetně bolesti břicha, nauzey, zvracení a průjmu, 
bradykardie, bronchospasmus a zvýšená bronchiální sekrece, nadměrné pocení, mimovolní močení 
a/nebo defekace, slzení, hypotenze a zvýšená tvorba slin. 
 
V závažnějších případech mohou nikotinové účinky vytvářet svalovou slabost, fascikulace, křeče a 
respirační zástavu s možnými fatálními důsledky. 
 
Po uvedení na trh se vyskytly případy závratě, tremoru, bolesti hlavy, somnolence, stavu zmatenosti, 
hypertenze, halucinací a malátnosti. Z postmarketingového sledování a vzácně z klinických studií bylo 
hlášeno předávkování přípravkem Exelon transdermální náplast následkem nesprávného 
použití/dávkovací chyby (použití mnoha náplastí najednou). 
 

117 

Léčba 
Jelikož plazmatický poločas rivastigminu je přibližně 3,4 hodiny a délka trvání inhibice 
acetylcholinesterázy je kolem 9 hodin, doporučuje se, aby v případě asymptomatického předávkování 
byly okamžitě odstraněny všechny Exelon transdermální náplasti a žádná další transdermální náplast by 
se neměla aplikovat po dobu příštích 24 hodin. Při předávkování doprovázeném závažnou nauzeou a 
zvracením by se mělo zvážit podání antiemetik. Symptomatická léčba dalších nežádoucích účinků by se 
měla provádět podle potřeby. 
 
V případě těžkého předávkování lze použít atropin. Doporučuje se úvodní dávka atropinsulfátu 
0,03 mg/kg, podaná intravenózně, s následnými dávkami podle klinické odpovědi. Použití 
skopolaminu jako antidota se nedoporučuje. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1  Farmakodynamické vlastnosti 
 
Farmakoterapeutická skupina: psychoanaleptika, anticholinesterázy, ATC kód: N06DA03 
 
Rivastigmin je inhibitor acetyl- a butyrylcholinesterázy karbamátového typu, který usnadňuje 
cholinergní přenos tím, že zpomaluje odbourávání acetylcholinu uvolněného funkčně intaktními 
cholinergními neurony. Rivastigmin může proto zlepšovat poruchy kognitivních funkcí, které jsou 
u demence spojené s Alzheimerovou chorobou způsobenou deficitem cholinergního přenosu. 
 
Rivastigmin se kovalentne váže na svůj cílový enzym, se kterým tvoří komplex, čímž tento enzym 
dočasně inaktivuje. U zdravých mladých mužů snižuje během první 1,5 hodiny po podání perorální 
dávky 3 mg rivastigminu aktivitu acetylcholinesterázy (AChE) v mozkomíšním moku (CSF) přibližně 
40%. Aktivita enzymu se navrací k výchozí hodnotě přibližně za 9 hodin po dosažení maximálního 
inhibičního účinku. U pacientů s Alzheimerovou chorobou byla inhibice AChE v CSF vyvolaná 
perorálním rivastigminem závislá na dávce, a to až do 6 mg podávaných dvakrát denně, což byla 
nejvyšší testovaná dávka. Inhibice aktivity butyrylcholinesterázy v CSF byla u 14 pacientů s 
Alzheimerovou chorobou, léčených perorálním rivastigminem podobná inhibici aktivity AChE. 
 
Klinické studie u Alzheimerovy demence 
Účinnost léčby Exelon transdermální náplasti u pacientů s Alzheimerovou demencí byla prokázána ve 
24týdenní dvojitě zaslepené placebem kontrolované základní studii a její otevřené prodloužené fázi a 
ve 48týdenní dvojitě zaslepené srovnávací studii. 
 

118 

24týdenní placebem kontrolovaná studie 
Pacienti zařazení v placebem kontrolované studii měli MMSE (Mini-Mental State Examination) skóre 
10-20. Účinnost byla stanovena při použití nezávislých hodnotících testů pro jednotlivé oblasti, testy 
byly prováděny v pravidelných intervalech během 24týdenního léčebného období. Patří sem ADAS-
Cog (Alzheimer’s Disease Assessment Scale – Cognitive subscale, měření rozpoznávání, založené na 
výkonu) a ADCS-CGIC (Alzheimer’s Disease Cooperative Study – Clinician’s Global Impression of 
Change, komplexní hodnocení pacienta lékařem při zohlednění názoru ošetřovatele), a ADCS-ADL 
(Alzheimer’s Disease Cooperative Study – Activities of Daily Living, hodnocení činností 
každodenního života, provedené ošetřovatelem, zahrnující osobní hygienu, přijímání potravy, 
oblékání, činnosti v domácnosti jako nakupování, zachování schopnosti orientovat se v okolí, rovněž 
zapojení se do činnosti souvisících s penězi). Výsledky ze tří hodnotících testů po 24 týdnech léčby 
jsou shrnuty v tabulce 2. 
 
Tabulka 2 
 
 

Exelon 

transdermální 

náplasti 

9,5 mg/24 h 

Exelon 

tobolky 

12 mg/den 

Placebo 

ITT-LOCF populace 

N = 251 

N = 256 

N = 282 

ADAS-Cog 

 

 

 

 

(n=248) 

(n=253) 

(n=281) 

Průměrná výchozí hodnota 

 SD 

27,0  10,3 

27,9  9,4 

28,6  9,9 

Průměrná změna po 
24 týdnech  SD 

-0,6  6,4 

-0,6  6,2 

1,0  6,8 

p-hodnota versus placebo 

0,005*

1

 

0,003*

1

 

 

ADCS-CGIC 

 

 

 

 

(n=248) 

(n=253) 

(n=278) 

Průměrné skóre  SD 

3,9  1,20 

3,9  1,25 

4,2  1,26 

p-hodnota versus placebo 

0,010*

2

 

0,009*

2

 

 

ADCS-ADL 

 

 

 

 

(n=247) 

(n=254) 

(n=281) 

Průměrná výchozí hodnota 
 SD 

50,1  16,3 

49,3  15,8 

49,2  16,0 

Průměrná změna po 
24 týdnech  SD 

-0,1  9,1 

-0,5  9,5 

-2,3  9,4 

p-hodnota versus placebo 

0,013*

1

 

0,039*

1

 

 

* p≤0,05 versus placebo 
ITT: všichni pacienti zařazení do studie (Intent-To-Treat); LOCF: pacienti, u kterých bylo provedeno 
poslední sledování (Last Observation Carried Forward) 

1

 Podle ANCOVA s léčbou a zemí jako faktory a výchozí hodnotou jako kovariací. Negativní ADAS-

Cog změny signalizující zlepšení. Pozitivní ADCS-ADL změny signalizující zlepšení. 

2

 Podle CMH testu (van Elteren test) uzavřeného pro zemi. ADCS-CGIC skóre <4 signalizující 

zlepšení. 
 

119 

Výsledky klinicky významných odpovědí z 24týdenní placebem kontrolované studie jsou uvedeny v 
tabulce 3. Klinicky významné zlepšení bylo definováno jako zlepšení nejméně o 4 body v porovnání s 
dřívějším stavem na ADAS-Cog, žádné zhoršení na ADCS-CGIC a žádné zhoršení na ADCS-ADL. 
 
Tabulka 3 
 

 

Pacienti s klinicky významnou odpovědí (%) 

 
 
 
ITT-LOCF populace 

Exelon 

transdermální 

náplasti 

9,5 mg/24 h 

N = 251 

Exelon tobolky 

12 mg/den 

 
 

N = 256 

Placebo 

 
 

 

N = 282 

ADAS-Cog zlepšení nejméně 
o 4 body s žádným zhoršením 
na ADCS-CGIC a ADCS-
ADL 
 

17,4 

19,0 

10,5 

p-hodnota versus placebo 

0,037* 

0,004* 

 

*p<0,05 versus placebo 

 
Kompartmentový model naznačil, že použití 9,5 mg/24 h transdermální náplasti prokázalo podobnou 
účinnost jako užívání perorální dávky 12 mg/den. 
 

120 

48týdenní srovnávací aktivní léčbou kontrolovaná studie 
Pacienti zařazeni ve srovnávací aktivní léčbou kontrolované studii měli MMSE (Mini-Mental State 
Examination) skóre 10-24. Studie byla navržena tak, aby srovnávala účinnost Exelon 13,3 mg/24 h 
transdermálních náplastí s Exelon 9,5 mg/24 h transdermálními náplastmi během 48týdenního dvojitě 
zaslepeného léčebného období u pacientů trpící Alzheimerovou chorobou, kteří prokázali kognitivní a 
funkční pokles během léčby udržovací dávkou Exelon 9,5 mg/24 h transdermálními náplastmi po 
počátečních 24-48 týdnech otevřené léčebné fáze. Funkční pokles byl hodnocen zkoušejícím a 
kognitivní pokles byl definován jako pokles MMSE skóre o více jak 2 body oproti předchozí návštěvě 
nebo snížení o více jak 3 body oproti výchozí hodnotě. Účinnost byla stanovena při použití ADAS-
Cog (Alzheimer’s Disease Assessment Scale – Cognitive subscale, měření rozpoznávání, založené na 
výkonu) a ADCS-IADL (Alzheimer’s Disease Cooperative Study – Instrumental Activities of Daily 
Living, hodnocení pomocných činnosti každodenního života) hodnotící pomocné činnosti, které 
zahrnují činnosti související s pěnězi, přípravou jídla, nakupováním, zachováním schopnosti 
orientovat se v okolí a schopností být ponechán bez dozoru). Výsledky ze dvou hodnotících testů po 
48 týdnech léčby jsou shrnuty v tabulce 4. 
 
Tabulka 4 

 
Populace/Návštěva 

Exelon 15 cm2 
N = 265 

Exelon 10 cm2 
N = 271 

Exelon 15 cm2 

Exelon 
10 cm2 

průměr 

průměr 

DLSM 

95% CI 

p-
hodnota 

ADAS-Cog 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCF 

Výchozí 
hodnota 

264 

34,4 

268 

34,9 

 

 

 

 

48. týden 
dvojitě 
zaslepené 
fáze 

Hodnota 

264 

38,5 

268 

39,7 

 

 

 

 

 

Změna 

264 

4,1 

268 

4,9 

-0,8 

(-2,1, 0,5) 

0,227 

ADCS-IADL 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCF 

Výchozí 
hodnota 

265 

27,5 

271 

25,8 

 

 

 

 

48. týden 

Hodnota 

265 

23,1 

271 

19,6 

 

 

 

 

 

Změna 

265 

-4,4 

271 

-6,2 

2,2 

(0,8, 3,6) 

0,002* 

CI – interval spolehlivosti. 
DLSM – metoda nejmenších čtverců. 
LOCF – metoda extrapolace posledních získaných údajů. 
ADAS-Cog skóre: záporný rozdíl hodnoty DLSM znamená větší zlepšení u Exelonu 15 cm

2

 ve 

srovnání s Exelonem 10 cm

2

ADCS-IADL skóre: kladný rozdíl hodnoty DLMS znamená větší zlepšení u Exelonu  15 cm

2

 ve 

srovnání s Exelonem 10 cm

2

N je počet pacientů s hodnocením na začátku (poslední hodnocení v počáteční otevřené fázi) a s 
minimálně jedním hodnocením po počáteční fázi (pro LOCF). 
DLSM, 95% interval spolehlivosti (CI) a p-hodnota jsou založeny na modelu ANCOVA (analýza 
kovariace) upravené pro zemi a výchozí hodnotu ADAS-Cog skóre. 
* p<0,05 
Zdroje: Studie D2340-tabulka 11-6 a tabulka 11-7

 

 
Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií s 
přípravkem Exelon u všech podskupin pediatrické populace v léčbě Alzheimerovy demence 
(informace o použití u dětí viz bod 4.2). 
 

121 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti 
 
Absorpce 
Absorpce rivastigminu z Exelon transdermálních náplastí je pomalá. Plazmatické koncentrace jsou po 
první dávce zjistitelné po 0,5-1 hodině. Vrcholové koncentrace C

max

 je dosaženo po 10-16 hodinách. 

Po dosažení vrcholu plazmatické koncentrace během 24 hodin po aplikaci pomalu klesají. Při 
vícečetném dávkování (jako při rovnovážném stavu), kdy předchozí transdermální náplast je 
nahrazena novou, plazmatické koncentrace zpočátku pomalu klesají průměrně asi 40 minut, posléze 
absorpce z nově aplikované transdermální náplasti je rychlejší než eliminace, a plazmatické hladiny 
začnou znovu stoupat a dosáhnou nového vrcholu přibližně za 8 hodin. Při rovnovážném stavu 
dosahují průměrné hladiny na konci dávkovacího intervalu přibližně 50% vrcholových hladin oproti 
perorálnímu podávání, při kterém koncentrace na konci dávkovacího intervalu klesají prakticky až na 
nulu. Expozice rivastigminu (C

max

 a AUC) se při eskalaci dávky z dávky 4,6 mg/24 h na 9,5 mg/24 h a 

na 13,3 mg/24 h, v tomto pořadí, zvýšila neproporcionálně (faktorem 2,6 a 4,9). Toto neproporcionální 
zvýšení je však u náplasťové formy méně vyjádřeno než u formy perorální. Fluktuační index (FI), míra 
relativního rozdílu mezi vrcholovými koncentracemi a koncentracemi na konci dávkovacího intervalu 
((C

max

-C

min

)/C

avg

), byl 0,58 u Exelon 4,6 mg/24 h transdermální náplasti, 0,77 u Exelon 9,5 mg/24 h 

transdermální náplasti a 0,72 u Exelon 13,3 mg/24 h transdermální náplati, což představuje mnohem 
menší fluktuaci než mezi koncentracemi na konci dávkovacího intervalu a vrcholovými koncentracemi 
u perorální lékové formy (FI = 3,96 (6 mg/den) a 4,15 (12 mg/den)). 
 
Dávka rivastigminu, která se uvolní z transdermální náplasti za 24 hodin (mg/24 h), nemůže být přímo 
srovnávána s množstvím (mg) rivastigminu obsaženého v tobolkách vzhledem k vývoji plazmatické 
koncentrace během 24 hodin. 
 
Interindividuální variabilita farmakokinetických parametrů (normalizovaných na dávku/kg tělesné 
hmotnosti) jednorázově podaného rivastigminu byla 43% (C

max

) a 49% (AUC

0-24h

) po transdermálním 

podání oproti 74% a 103% po perorální lékové formě. Interindividuální variabilita ve studii 
rovnovážného stavu u Alzheimerovy demence byla maximálně 45% (C

max

) a 43% (AUC

0-24h

) po 

aplikaci transdermální náplasti, a 71% a 73% po podání perorální lékové formy. 
 
U pacientů s Alzheimerovou demencí byla vypozorována souvislost mezi expozicí léčivé látky v 
rovnovážném stavu (rivastigminu a metabolitu NAP226-90) a tělesnou hmotností. Koncentrace 
rivastigminu v rovnovážném stavu byly u pacientů s tělesnou hmotností 35 kg dvojnásobné oproti 
pacientům s tělesnou hmotností 65 kg, kdežto u pacientů s tělesnou hmotností 100 kg byly 
koncentrace přibližně poloviční. Vliv tělesné hmotnosti na expozici léčivé látky znamená, že je třeba 
věnovat zvláštní pozornost pacientům s velmi nízkou tělesnou hmotností během titrování léku (viz bod 
4.4). 
 
Expozice (AUC

) rivastigminu (a metabolitu NAP266-90) byla vyšší, pokud se transdermální náplast 

aplikovala na horní část zad, hrudníku nebo horní část paže, a přibližně o 20-30% nižší při aplikaci na 
břicho nebo stehna. 
 
Akumulace rivastigminu nebo metabolitu NAP226-90 v plazmě nebyla u pacientů s Alzheimerovou 
chorobou významná kromě toho, že plazmatické hladiny byly vyšší druhý den léčby transdermální 
náplastí oproti prvnímu dni léčby. 
 
Distribuce 
Rivastigmin se slabě váže na bílkoviny (přibližně 40%). Snadno přechází hematoencefalickou bariérou a 
jeho distribuční objem se pohybuje v rozmezí 1,8 až 2,7 l/kg. 
 

122 

Biotransformace 
Rivastigmin je rychle a rozsáhle metabolizován s plazmatickým poločasem eliminace přibližně 
3,4 hodiny po odstranění transdermální náplasti. Eliminace vykazovala závislost na míře absorpce (flip-
flop kinetika), což vysvětluje delší t

½

 při transdermální náplasti (3,4 h) oproti perorálnímu nebo 

intravenóznímu podávání (1,4 až 1,7 h). Metabolismus probíhá primárně hydrolýzou zprostředkovanou 
cholinesterázou na metabolit NAP226-90. In vitro tento metabolit jen minimálně inhibuje 
acetylcholinesterázu (<10%). 
 
Na základě studie in vitro se neočekává žádná farmakokinetická interakce s léčivými přípravky, které 
jsou metabolizovány těmito izoenzymy cytochromů: CYP1A2, CYP2D6, CYP3A4/5, CYP2E1, 
CYP2C9, CYP2C8, CYP2C19, nebo CYP2B6. Na základě výsledků studií na zvířatech se hlavní 
izoenzymy cytochromu P450 podílejí na metabolismu rivastigminu jen minimálně. Celková plazmatická 
clearance rivastigminu byla po intravenózní dávce 0,2 mg přibližně 130 l/h a po intravenózní dávce 
2,7 mg se snížila na 70 l/h, což je v souladu s nelineární farmakokinetikou rivastigminu v důsledku 
saturace jeho eliminačních mechanismů. 
 
AUC

 poměr metabolitu k účinné látce byl okolo 0,7 po aplikaci transdermální náplasti oproti 3,5 po 

perorálním podání, což značí, nižší výskyt metabolitů po dermální aplikaci oproti perorální léčbě. 
Nižší výskyt metabolitu NAP226-90 při použití transdermální náplasti oproti perorálnímu podávání je 
pravděpodobně důsledkem chybění presystémového metabolismu (první průchod játry). 
 
Eliminace 
Nezměněný rivastigmin se v moči vyskytuje ve stopovém množství; vylučování metabolitů močí 
představuje hlavní cestu eliminace po aplikaci transdermální náplasti. Po podání perorálního 

14

C-

rivastigminu byla renální eliminace rychlá a v podstatě úplná (>90%) během 24 hodin. Méně než 1% 
podané dávky se vyloučí stolicí. 
 
Populační farmakokinetická analýza ukázala, že užívání nikotinu zvyšuje perorální clearance 
rivastigminu o 23% u pacientů s Alzheimerovou chorobou (n = 75 kuřáků a 549 nekuřáků) po dávkách 
rivastigminu v perorálních tobolkách až do 12 mg/den. 
 
Starší lidé 
Věk neměl vliv na expozici rivastigminu u pacientů s Alzheimerovou demencí léčených Exelon 
transdermálními náplastmi. 
 
Porucha funkce jater 
Studie s Exelon transdermálními náplastmi u pacientů s poruchou funkce jater nebyly provedeny. Po 
perorálním podávání rivastigminu ve srovnání se zdravými subjekty byla u pacientů s mírnou až středně 
těžkou poruchou funkce jater C

max 

rivastigminu přibližně o 60% vyšší a AUC rivastigminu více než 

dvakrát vyšší. 
 
Po jedné 3 mg nebo 6 mg perorální dávce je průměrná perorální clearance rivastigminu přibližně o 
46-63% nižší u pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce jater (n = 10, Child-Pugh skóre 
5-12, biopticky prokázáno), než u zdravých subjektů (n = 10). 
 
Porucha funkce ledvin 
Studie s Exelon transdermálními náplastmi u pacientů s poruchou funkce ledvin nebyly provedeny. Na 
základě analýzy populace clearance kreatininu neprokázala žádný zřetelný vliv na ustálenou koncentraci 
rivastigminu nebo jeho metabolitu. U pacientů s poruchou funkce ledvin není nezbytná úprava dávky 
(viz bod 4.2). 
 

123 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 
 
Studie sledující toxicitu opakované perorální a topické dávky u potkanů, myší, králíků, psů a malých 
prasat odhalily pouze účinky souvisící s nadměrným famakologickým účinkem. Nebyla pozorována 
žádná orgánová toxicita. Vzhledem k citlivosti použitých zvířecích modelů bylo perorální a topické 
dávkování ve studiích na zvířatech omezené. 
 
Ve standardních in vitro a in vivo testech nepůsobil rivastigmin mutagenně kromě testu chromozomální 
aberace na lidských periferních lymfocytech v dávce 10

4

krát vyšší, než je očekávaná klinická expozice. 

Při in vivo podmínkách byl mikronukleární test negativní. Hlavní metabolit NAP226-90 také neprokázal 
genotoxický potenciál. 
 
Ve studiích s perorálním nebo topickým podáváním myším a ve studii s perorálním podáváním 
potkanům nebyly zjištěny žádné známky kancerogenity v maximální tolerované dávce. Expozice 
rivastigminu a jeho metabolitům odpovídala přibližně expozici nejvyšší dávkou rivastigminu tobolek a 
transdermálních náplastí u člověka. 
 
U zvířat prostupuje rivastigmin placentou a je vylučován do mléka. Po perorálním podání březím 
samicím potkanů a králíků nebyl prokázán teratogenní účinek rivastigminu. Ve studiích s perorálním 
podáním se samci a samicemi potkanů nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky rivastigminu na 
plodnost nebo reprodukční schopnost u rodičovské generace, nebo u potomstva. Specifické kožní 
studie u březích samic nebyly provedeny. 
 
Transdermální náplasti s rivastigminem nebyly fototoxické a byly považovány za nesensitizující. V 
některých studiích dermální toxicity byly pozorovány účinky mírného podráždění kůže laboratorních 
zvířat. To může u pacientů znamenat, že Exelon transdermální náplasti vyvolají mírný erytém. 
 
Ve studiích zaměřených na králíky byl zjištěn potenciál rivastigminu k mírnému podráždění očí/sliznice. 
Proto by se měl pacient/ošetřovatel po manipulaci s náplastí vyvarovat kontaktu s očima (viz bod 4.4). 
 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1  Seznam pomocných látek 
 
Krycí vrstva: 
- vápenatý lak pegoterátu. 
Vrstva s léčivou látkou: 
- tokoferol alfa, 
- kopolymer methyl- a butylmethakrylátu, 
- akrylátový kopolymer. 
Adhesivní vrstva: 
- tokoferol alfa, 
- silikonový olej, 
- dimetikon. 
Odnímatelná fólie: 
-fluorpolymerovaná pegoterátová fólie. 
 
6.2  Inkompatibility 
 
K zamezení interference s adhezivními vlastnostmi transdermální náplasti by neměly být v oblasti 
kůže, kde je přípravek aplikován, použity žádné krémy, pleťová mléka nebo zásypy. 
 

124 

6.3  Doba použitelnosti 
 
2 roky 
 
6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 
 
Uchovávejte při teplotě do 25°C. 
Až do použití uchovávejte transdermální náplast v sáčku. 
 
6.5  Druh obalu a obsah balení 
 
Jeden sáček odolný proti otevření dítětem je vyrobený z vícevrstevného materiálu 
papír/polyester/hliník/polyakrylonitril. Jeden sáček obsahuje jednu transdermální náplast. 
 
Dostupné balení obsahuje 7 nebo 30 sáčků a vícečetné balení obsahuje 60 nebo 90 sáčků. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku 
 
Použité transdermální náplasti by se měly přeložit napůl, adhezivní stranou dovnitř, vrátit do původního 
sáčku, aby byly bezpečně odloženy a byly mimo dosah a dohled dětí. Použité nebo nepoužité 
transdermální náplasti by měly být zneškodněny podle místních požadavků nebo vráceny do lékárny. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Novartis Europharm Limited 
Frimley Business Park 
Camberley GU16 7SR 
Velká Británie 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/98/066/027-030 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 
Datum první registrace: 12. května 1998 
Datum posledního prodloužení registrace: 12. května 2008 
 
 
10.  DATUM REVIZE TEXTU 
 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu 

125 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA II 

 

A. 

VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 

B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 

C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 

D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA 
BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO 
PŘÍPRAVKU 

 

126 

A. 

VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 
Název a adresa výrobců odpovědných za propouštění šarží 
 
Tvrdá tobolka 
Novartis Farmacéutica, S.A. 
Planta de Producción 
Ronda de Santa Maria 158 
E-08210 Barberà del Vallès, Barcelona 
Španělsko 
 
Perorální roztok 
Novartis Pharma GmbH 
Roonstraße 25 
D-90429 Norimberk 
Německo 
 
Transdermální náplast 
Novartis Pharma GmbH 
Roonstraße 25 
D-90429 Norimberk 
Německo 
 
V příbalové informaci k léčivému přípravku musí být uveden název a adresa výrobce odpovědného za 
propouštění dané šarže. 
 
 
B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením (viz příloha I: Souhrn údajů o 
přípravku, bod 4.2). 
 
 
C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 

 

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti 

Držitel rozhodnutí o registraci předkládá pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti pro tento 
léčivý přípravek v souladu s požadavky uvedenými v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) 
stanoveném v čl. 107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a zveřejněném na evropském webovém portálu 
pro léčivé přípravky. 
 
 

127 

D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A 
ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

 

Plán řízení rizik (RMP) 

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance 
podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2. registrace a ve veškerých 
schválených následných aktualizací RMP. 
 
Aktualizovaný RMP je třeba předložit: 

 

na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky. 

 

při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které 
mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení 
význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik). 

 
Pokud se shodují data předložení aktualizované zprávy o bezpečnosti (PSUR) a aktualizovaného 
RMP, je možné je předložit současně. 
 

 

Další opatření k minimalizaci rizik 

 
Před uvedením přípravku na trh se musí držitel rozhodnutí o registraci dohodnout s příslušnou státní 
autoritou na konečné verzi edukačních materiálů. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci musí zajistit, že po dohodě a schválení příslušnou státní autoritou 
v každém členském státě, kde je přípravek Exelon náplast prodáván, bude lékařům, u kterých se 
očekává, že budou předepisovat přípravek Exelon náplast, předán informační balíček obsahující 
následující položky: 

 

Souhrn informací o přípravku 

 

Karta pacienta 

 

Pokyny pro pacienty nebo ošetřovatele o použití karty pacienta 

 
Karta pacienta by měla obsahovat následující důležité informace: 

 

Odstraňte předchozí náplast před nanesením JEDNÉ nové transdermální náplasti. 

 

Naneste pouze jednu transdermální náplast denně. 

 

Náplast nestříhejte na kusy. 

 

Náplast silně přitlačte na kůži po dobu nejméně 30 sekund pomocí dlaně ruky. 

 

Jak používat kartu pacienta, abyste si pamatovali aplikaci náplasti a její odstranění. 

 

128 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA III 

 

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

 
 

129 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. OZNAČENÍ NA OBALU 

130 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
SKLÁDACÍ KRABIČKA 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Exelon 1,5 mg tvrdé tobolky 
rivastigminum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna tobolka obsahuje rivastigminum 1,5 mg ve formě rivastigmini hydrogenotartras. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
28 tvrdých tobolek 
56 tvrdých tobolek 
112 tvrdých tobolek 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Perorální podání. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
Tobolky se polykají celé, aniž by se drtily či otevíraly. 
 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
Použitelné do: 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte při teplotě do 30C. 
 

131 

 
10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
 
Novartis Europharm Limited 
Frimley Business Park 
Camberley GU16 7SR 
Velká Británie 
 
 
12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 
 
EU/1/98/066/001 

28 tvrdých tobolek 

EU/1/98/066/002 

56 tvrdých tobolek 

EU/1/98/066/003 

112 tvrdých tobolek 

 
 
13.  ČÍSLO ŠARŽE 
 
č.š.: 
 
 
14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 
 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15.  NÁVOD K POUŽITÍ 
 
 
16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
Exelon 1,5 mg 

132 

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH 
 
BLISTRY 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Exelon 1,5 mg tvrdé tobolky 
rivastigminum 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Novartis Europharm Limited 
 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

JINÉ 

 
Pondělí 
Úterý 
Středa 
Čtvrtek 
Pátek 
Sobota 
Neděle 
 
 

133 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU 
 
ŠTÍTEK NA LAHVIČCE 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Exelon 1,5 mg tvrdé tobolky 
rivastigminum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna tobolka obsahuje rivastigminum 1,5 mg ve formě rivastigmini hydrogenotartras. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
250 tvrdých tobolek 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Perorální podání. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
Tobolky se polykají celé, aniž by se drtily či otevíraly. 
 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
Použitelné do: 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte při teplotě do 30C. 
 

134 

 
10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
 
Novartis Europharm Limited 
Frimley Business Park 
Camberley GU16 7SR 
Velká Británie 
 
 
12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 
 
EU/1/98/066/014 
 
 
13.  ČÍSLO ŠARŽE 
 
č.š.: 
 
 
14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 
 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15.  NÁVOD K POUŽITÍ 
 
 
16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
Exelon 1,5 mg 

135 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
SKLÁDACÍ KRABIČKA 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Exelon 3,0 mg tvrdé tobolky 
rivastigminum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna tobolka obsahuje rivastigminum 3,0 mg ve formě rivastigmini hydrogenotartras. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
28 tvrdých tobolek 
56 tvrdých tobolek 
112 tvrdých tobolek 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Perorální podání. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
Tobolky se polykají celé, aniž by se drtily či otevíraly. 
 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
Použitelné do: 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte při teplotě do 30C. 
 

136 

 
10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
 
Novartis Europharm Limited 
Frimley Business Park 
Camberley GU16 7SR 
Velká Británie 
 
 
12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 
 
EU/1/98/066/004 

28 tvrdých tobolek 

EU/1/98/066/005 

56 tvrdých tobolek 

EU/1/98/066/006 

112 tvrdých tobolek 

 
 
13.  ČÍSLO ŠARŽE 
 
č.š.: 
 
 
14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 
 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15.  NÁVOD K POUŽITÍ 
 
 
16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
Exelon 3,0 mg 

137 

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH 
 
BLISTRY 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Exelon 3,0 mg tvrdé tobolky 
rivastigminum 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Novartis Europharm Limited 
 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

JINÉ 

 
Pondělí 
Úterý 
Středa 
Čtvrtek 
Pátek 
Sobota 
Neděle 
 
 

138 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU 
 
ŠTÍTEK NA LAHVIČCE 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Exelon 3,0 mg tvrdé tobolky 
rivastigminum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna tobolka obsahuje rivastigminum 3,0 mg ve formě rivastigmini hydrogenotartras. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
250 tvrdých tobolek 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Perorální podání. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
Tobolky se polykají celé, aniž by se drtily či otevíraly. 
 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
Použitelné do: 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte při teplotě do 30C. 
 

139 

 
10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
 
Novartis Europharm Limited 
Frimley Business Park 
Camberley GU16 7SR 
Velká Británie 
 
 
12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 
 
EU/1/98/066/015 
 
 
13.  ČÍSLO ŠARŽE 
 
č.š.: 
 
 
14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 
 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15.  NÁVOD K POUŽITÍ 
 
 
16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
Exelon 3,0 mg 

140 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
SKLÁDACÍ KRABIČKA 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Exelon 4,5 mg tvrdé tobolky 
rivastigminum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna tobolka obsahuje rivastigminum 4,5 mg ve formě rivastigmini hydrogenotartras. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
28 tvrdých tobolek 
56 tvrdých tobolek 
112 tvrdých tobolek 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Perorální podání. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
Tobolky se polykají celé, aniž by se drtily či otevíraly. 
 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
Použitelné do: 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte při teplotě do 30C. 
 

141 

 
10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
 
Novartis Europharm Limited 
Frimley Business Park 
Camberley GU16 7SR 
Velká Británie 
 
 
12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA  
 
EU/1/98/066/007 

28 tvrdých tobolek 

EU/1/98/066/008 

56 tvrdých tobolek 

EU/1/98/066/009 

112 tvrdých tobolek 

 
 
13.  ČÍSLO ŠARŽE 
 
č.š.: 
 
 
14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 
 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15.  NÁVOD K POUŽITÍ 
 
 
16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
Exelon 4,5 mg 

142 

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH 
 
BLISTRY 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Exelon 4,5 mg tvrdé tobolky 
rivastigminum 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Novartis Europharm Limited 
 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

JINÉ 

 
Pondělí 
Úterý 
Středa 
Čtvrtek 
Pátek 
Sobota 
Neděle 
 
 

143 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU 
 
ŠTÍTEK NA LAHVIČCE 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Exelon 4,5 mg tvrdé tobolky 
rivastigminum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna tobolka obsahuje rivastigminum 4,5 mg ve formě rivastigmini hydrogenotartras. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
250 tvrdých tobolek 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Perorální podání. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
Tobolky se polykají celé, aniž by se drtily či otevíraly. 
 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
Použitelné do: 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte při teplotě do 30C. 
 

144 

 
10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
 
Novartis Europharm Limited 
Frimley Business Park 
Camberley GU16 7SR 
Velká Británie 
 
 
12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA  
 
EU/1/98/066/016 
 
 
13.  ČÍSLO ŠARŽE 
 
č.š.: 
 
 
14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 
 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15.  NÁVOD K POUŽITÍ 
 
 
16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
Exelon 4,5 mg 

145 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
SKLÁDACÍ KRABIČKA 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Exelon 6,0 mg tvrdé tobolky 
rivastigminum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna tobolka obsahuje rivastigminum 6,0 mg ve formě rivastigmini hydrogenotartras. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
28 tvrdých tobolek 
56 tvrdých tobolek 
112 tvrdých tobolek 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Perorální podání. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
Tobolky se polykají celé, aniž by se drtily či otevíraly. 
 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
Použitelné do: 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte při teplotě do 30C. 
 

146 

 
10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
 
Novartis Europharm Limited 
Frimley Business Park 
Camberley GU16 7SR 
Velká Británie 
 
 
12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 
 
EU/1/98/066/010 

28 tvrdých tobolek 

EU/1/98/066/011 

56 tvrdých tobolek 

EU/1/98/066/012 

112 tvrdých tobolek 

 
 
13.  ČÍSLO ŠARŽE 
 
č.š.: 
 
 
14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 
 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15.  NÁVOD K POUŽITÍ 
 
 
16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
Exelon 6,0 mg 

147 

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH 
 
BLISTRY 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Exelon 6,0 mg tvrdé tobolky 
rivastigminum 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Novartis Europharm Limited 
 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

JINÉ 

 
Pondělí 
Úterý 
Středa 
Čtvrtek 
Pátek 
Sobota 
Neděle 
 
 

148 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU 
 
ŠTÍTEK NA LAHVIČCE 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Exelon 6,0 mg tvrdé tobolky 
rivastigminum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna tobolka obsahuje rivastigminum 6,0 mg ve formě rivastigmini hydrogenotartras. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
250 tvrdých tobolek 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Perorální podání. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
Tobolky se polykají celé, aniž by se drtily či otevíraly. 
 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
Použitelné do: 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte při teplotě do 30C. 
 

149 

 
10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
 
Novartis Europharm Limited 
Frimley Business Park 
Camberley GU16 7SR 
Velká Británie 
 
 
12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 
 
EU/1/98/066/017 
 
 
13.  ČÍSLO ŠARŽE 
 
č.š.: 
 
 
14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 
 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15.  NÁVOD K POUŽITÍ 
 
 
16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
Exelon 6,0 mg 

150 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU 
 
SKLÁDACÍ KRABIČKA A ŠTÍTEK NA LAHVIČCE 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Exelon 2 mg/ml perorální roztok 
rivastigminum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jeden ml obsahuje rivastigminum 2 mg ve formě rivastigmini hydrogenotartras 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Také obsahuje: natrium-benzoát, kyselinu citronovou, citronan sodný, chinolinovou žluť (E104) a 
čištěnou vodu. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
Perorální roztok 
50 ml 
120 ml 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Perorální podání. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
Použitelné do: 
Exelon perorální roztok by měl být spotřebován do 1 měsíce po otevření lahvičky. 
 

151 

 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte při teplotě do 30C. Chraňte před chladem nebo mrazem. 
Uchovávejte ve vzpřímené pozici. 
 
 
10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
 
Novartis Europharm Limited 
Frimley Business Park 
Camberley GU16 7SR 
Velká Británie 
 
 
12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 
 
EU/1/98/066/018 

50 ml 

EU/1/98/066/013 

120 ml 

 
 
13.  ČÍSLO ŠARŽE 
 
č.š.: 
 
 
14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 
 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15.  NÁVOD K POUŽITÍ 
 
 
16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
Exelon 2 mg/ml [pouze na krabičce] 

152 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
KRABIČKA PRO JEDNOTLIVÉ BALENÍ 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Exelon 4,6 mg/24 h transdermální náplast 
rivastigminum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
1 transdermální náplast 5 cm

2

 obsahuje rivastigminum 9 mg, ze které se uvolní 4,6 mg/24 h. 

 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Kromě toho obsahuje: vápenatý lak pegoterátu, tokoferol alfa, kopolymer methyl- a butylmethakrylátu, 
akrylátový kopolymer, silikonový olej, dimetikon, fluorpolymerovanou pegoterátovou fólii. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
7 transdermálních náplastí 
30 transdermálních náplastí 
42 transdermálních náplastí 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Transdermální podání. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ
 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
Použitelné do: 
 

153 

 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte při teplotě do 25°C. 
Než bude náplast použita, ponechte ji v sáčku. 
 
 
10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
 
Novartis Europharm Limited 
Frimley Business Park 
Camberley GU16 7SR 
Velká Británie 
 
 
12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 
 
EU/1/98/066/019 

7 transdermálních náplastí 

EU/1/98/066/020 

30 transdermálních náplastí 

EU/1/98/066/031 

42 transdermálních náplastí 

 
 
13.  ČÍSLO ŠARŽE 
 
č.š.: 
 
 
14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 
 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15.  NÁVOD K POUŽITÍ 
 
 
16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
Exelon 4,6 mg/24 h 

154 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
VNITŘNÍ KRABIČKA VÍCEČETNÉHO BALENÍ (BEZ BLUE BOXU) 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Exelon 4,6 mg/24 h transdermální náplast 
rivastigminum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
1 transdermální náplast 5 cm

2

 obsahuje rivastigminum 9 mg, ze které se uvolní 4,6 mg/24 h. 

 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Kromě toho obsahuje: vápenatý lak pegoterátu, tokoferol alfa, kopolymer methyl- a butylmethakrylátu, 
akrylátový kopolymer, silikonový olej, dimetikon, fluorpolymerovanou pegoterátovou fólii. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
30 transdermálních náplastí. Součást vícečetného balení. Nesmí být prodávány samostatně. 
42 transdermálních náplastí. Součást vícečetného balení. Nesmí být prodávány samostatně. 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Transdermální podání. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ
 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
Použitelné do: 
 

155 

 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte při teplotě do 25°C. 
Než bude náplast použita, ponechte ji v sáčku. 
 
 
10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
 
Novartis Europharm Limited 
Frimley Business Park 
Camberley GU16 7SR 
Velká Británie 
 
 
12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 
 
EU/1/98/066/021 

60 transdermálních náplastí 

EU/1/98/066/022 

90 transdermálních náplastí 

EU/1/98/066/032 

84 transdermálních náplastí 

 
 
13.  ČÍSLO ŠARŽE 
 
č.š.: 
 
 
14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 
 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15.  NÁVOD K POUŽITÍ 
 
 
16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
Exelon 4,6 mg/24 h 

156 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
VNĚJŠÍ KRABIČKA VÍCEČETNÉHO BALENÍ (VČETNĚ BLUE BOXU) 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Exelon 4,6 mg/24 h transdermální náplast 
rivastigminum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
1 transdermální náplast 5 cm

2

 obsahuje rivastigminum 9 mg, ze které se uvolní 4,6 mg/24 h. 

 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Kromě toho obsahuje: vápenatý lak pegoterátu, tokoferol alfa, kopolymer methyl- a 
butylmethakrylátu, akrylátový kopolymer, silikonový olej, dimetikon, fluorpolymerovanou 
pegoterátovou fólii. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
Vícečetné balení: 60 (2 balení po 30) transdermálních náplastí 
Vícečetné balení: 90 (3 balení po 30) transdermálních náplastí 
Vícečetné balení: 84 (2 balení po 42) transdermálních náplastí 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Transdermální podání. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ
 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
Použitelné do: 
 

157 

 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte při teplotě do 25°C. 
Než bude náplast použita, ponechte ji v sáčku. 
 
 
10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
 
Novartis Europharm Limited 
Frimley Business Park 
Camberley GU16 7SR 
Velká Británie 
 
 
12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 
 
EU/1/98/066/021 

60 transdermálních náplastí 

EU/1/98/066/022 

90 transdermálních náplastí 

EU/1/98/066/032 

84 transdermálních náplastí 

 
 
13.  ČÍSLO ŠARŽE 
 
č.š.: 
 
 
14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 
 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15.  NÁVOD K POUŽITÍ 
 
 
16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
Exelon 4,6 mg/24 h 

158 

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 
 
SÁČEK 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Exelon 4,6 mg/24 h transdermální náplast 
rivastigminum 
 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Transdermální podání 
 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET 

 
1 transdermální náplast v sáčku 
 
 
6. 

JINÉ 

 
Naneste pouze jednu transdermální náplast denně. Odstraňte předchozí náplast před nanesením 
JEDNÉ nové transdermální náplasti. 
 

159 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
KRABIČKA PRO JEDNOTLIVÉ BALENÍ 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Exelon 9,5 mg/24 h transdermální náplast 
rivastigminum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
1 transdermální náplast 10 cm

2

 obsahuje rivastigminum 18 mg, ze které se uvolní 9,5 mg/24 h. 

 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Kromě toho obsahuje: vápenatý lak pegoterátu, tokoferol alfa, kopolymer methyl- a butylmethakrylátu, 
akrylátový kopolymer, silikonový olej, dimetikon, fluorpolymerovanou pegoterátovou fólii. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
7 transdermálních náplastí 
30 transdermálních náplastí 
42 transdermálních náplastí 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Transdermální podání. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ
 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
Použitelné do: 
 

160 

 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte při teplotě do 25°C. 
Než bude náplast použita, ponechte ji v sáčku. 
 
 
10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
 
Novartis Europharm Limited 
Frimley Business Park 
Camberley GU16 7SR 
Velká Británie 
 
 
12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 
 
EU/1/98/066/023 

7 transdermálních náplastí 

EU/1/98/066/024 

30 transdermálních náplastí 

EU/1/98/066/033 

42 transdermálních náplastí 

 
 
13.  ČÍSLO ŠARŽE 
 
č.š.: 
 
 
14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 
 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15.  NÁVOD K POUŽITÍ 
 
 
16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
Exelon 9,5 mg/24 h 

161 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
VNITŘNÍ KRABIČKA VÍCEČETNÉHO BALENÍ (BEZ BLUE BOXU) 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Exelon 9,5 mg/24 h transdermální náplast 
rivastigminum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
1 transdermální náplast 10 cm

2

 obsahuje rivastigminum 18 mg, ze které se uvolní 9,5 mg/24 h. 

 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Kromě toho obsahuje: vápenatý lak pegoterátu, tokoferol alfa, kopolymer methyl- a butylmethakrylátu, 
akrylátový kopolymer, silikonový olej, dimetikon, fluorpolymerovanou pegoterátovou fólii. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
30 transdermálních náplastí. Součást vícečetného balení. Nesmí být prodávány samostatně. 
42 transdermálních náplastí. Součást vícečetného balení. Nesmí být prodávany samostatně. 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Transdermální podání. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ
 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
Použitelné do: 
 

162 

 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte při teplotě do 25°C. 
Než bude náplast použita, ponechte ji v sáčku. 
 
 
10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
 
Novartis Europharm Limited 
Frimley Business Park 
Camberley GU16 7SR 
Velká Británie 
 
 
12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 
 
EU/1/98/066/025 

60 transdermálních náplastí 

EU/1/98/066/026 

90 transdermálních náplastí 

EU/1/98/066/034 

84 transdermálních náplastí 

 
 
13.  ČÍSLO ŠARŽE 
 
č.š.: 
 
 
14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 
 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15.  NÁVOD K POUŽITÍ 
 
 
16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
Exelon 9,5 mg/24 h 

163 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
VNĚJŠÍ KRABIČKA VÍCEČETNÉHO BALENÍ (VČETNĚ BLUE BOXU) 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Exelon 9,5 mg/24 h transdermální náplast 
rivastigminum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
1 transdermální náplast 10 cm

2

 obsahuje rivastigminum 18 mg, ze které se uvolní 9,5 mg/24 h. 

 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Kromě toho obsahuje: vápenatý lak pegoterátu, tokoferol alfa, kopolymer methyl- a 
butylmethakrylátu, akrylátový kopolymer, silikonový olej, dimetikon, fluorpolymerovanou 
pegoterátovou fólii. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
Vícečetné balení: 60 (2 balení po 30) transdermálních náplastí 
Vícečetné balení: 90 (3 balení po 30) transdermálních náplastí 
Vícečetné balení: 84 (2 balení po 42) transdermálních náplastí 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Transdermální podání. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ
 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
Použitelné do: 
 

164 

 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte při teplotě do 25°C. 
Než bude náplast použita, ponechte ji v sáčku. 
 
 
10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
 
Novartis Europharm Limited 
Frimley Business Park 
Camberley GU16 7SR 
Velká Británie 
 
 
12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 
 
EU/1/98/066/025 

60 transdermálních náplastí 

EU/1/98/066/026 

90 transdermálních náplastí 

EU/1/98/066/034 

84 transdermálních náplastí 

 
 
13.  ČÍSLO ŠARŽE 
 
č.š.: 
 
 
14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 
 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15.  NÁVOD K POUŽITÍ 
 
 
16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
Exelon 9,5 mg/24 h 

165 

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 
 
SÁČEK 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Exelon 9,5 mg/24 h transdermální náplast 
rivastigminum 
 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Transdermální podání 
 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET 

 
1 transdermální náplast v sáčku 
 
 
6. 

JINÉ 

 
Naneste pouze jednu transdermální náplast denně. Odstraňte předchozí náplast před nanesením 
JEDNÉ nové transdermální náplasti. 
 

166 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
KRABIČKA PRO JEDNOTLIVÉ BALENÍ 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Exelon 13,3 mg/24 h transdermální náplast 
rivastigminum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
1 transdermální náplast 15 cm

2

 obsahuje rivastigminum 27 mg, ze které se uvolní 13,3 mg/24 h. 

 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Kromě toho obsahuje: vápenatý lak pegoterátu, tokoferol alfa, kopolymer methyl- a butylmethakrylátu, 
akrylátový kopolymer, silikonový olej, dimetikon, fluorpolymerovanou pegoterátovou fólii. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
7 transdermálních náplastí 
30 transdermálních náplastí 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Transdermální podání. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ
 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
Použitelné do: 
 

167 

 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte při teplotě do 25°C. 
Než bude náplast použita, ponechte ji v sáčku. 
 
 
10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
 
Novartis Europharm Limited 
Frimley Business Park 
Camberley GU16 7SR 
Velká Británie 
 
 
12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 
 
EU/1/98/066/027 

7 transdermálních náplastí 

EU/1/98/066/028 

30 transdermálních náplastí 

 
 
13.  ČÍSLO ŠARŽE 
 
č.š.: 
 
 
14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 
 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15.  NÁVOD K POUŽITÍ 
 
 
16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
Exelon 13,3 mg/24 h 

168 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
VNITŘNÍ KRABIČKA VÍCEČETNÉHO BALENÍ (BEZ BLUE BOXU) 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Exelon 13,3 mg/24 h transdermální náplast 
rivastigminum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
1 transdermální náplast 15 cm

2

 obsahuje rivastigminum 27 mg, ze které se uvolní 13,3 mg/24 h. 

 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Kromě toho obsahuje: vápenatý lak pegoterátu, tokoferol alfa, kopolymer methyl- a butylmethakrylátu, 
akrylátový kopolymer, silikonový olej, dimetikon, fluorpolymerovanou pegoterátovou fólii. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
30 transdermálních náplastí. Součást vícečetného balení. Nesmí být prodávány samostatně. 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Transdermální podání. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ
 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
Použitelné do: 
 

169 

 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte při teplotě do 25°C. 
Než bude náplast použita, ponechte ji v sáčku. 
 
 
10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
 
Novartis Europharm Limited 
Frimley Business Park 
Camberley GU16 7SR 
Velká Británie 
 
 
12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 
 
EU/1/98/066/029 

60 transdermálních náplastí 

EU/1/98/066/030 

90 transdermálních náplastí 

 
 
13.  ČÍSLO ŠARŽE 
 
č.š.: 
 
 
14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 
 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15.  NÁVOD K POUŽITÍ 
 
 
16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
Exelon 13,3 mg/24 h 

170 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
VNĚJŠÍ KRABIČKA VÍCEČETNÉHO BALENÍ (VČETNĚ BLUE BOXU) 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Exelon 13,3 mg/24 h transdermální náplast 
rivastigminum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
1 transdermální náplast 15 cm

2

 obsahuje rivastigminum 27 mg, ze které se uvolní 13,3 mg/24 h. 

 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Kromě toho obsahuje: vápenatý lak pegoterátu, tokoferol alfa, kopolymer methyl- a 
butylmethakrylátu, akrylátový kopolymer, silikonový olej, dimetikon, fluorpolymerovanou 
pegoterátovou fólii. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
Vícečetné balení: 60 (2 balení po 30) transdermálních náplastí 
Vícečetné balení: 90 (3 balení po 30) transdermálních náplastí 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Transdermální podání. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ
 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
Použitelné do: 
 

171 

 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte při teplotě do 25°C. 
Než bude náplast použita, ponechte ji v sáčku. 
 
 
10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
 
Novartis Europharm Limited 
Frimley Business Park 
Camberley GU16 7SR 
Velká Británie 
 
 
12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 
 
EU/1/98/066/029 

60 transdermálních náplastí 

EU/1/98/066/030 

90 transdermálních náplastí 

 
 
13.  ČÍSLO ŠARŽE 
 
č.š.: 
 
 
14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 
 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15.  NÁVOD K POUŽITÍ 
 
 
16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
Exelon 13,3 mg/24 h 

172 

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 
 
SÁČEK 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Exelon 13,3 mg/24 h transdermální náplast 
rivastigminum 
 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Transdermální podání 
 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET 

 
1 transdermální náplast v sáčku 
 
 
6. 

JINÉ 

 
Naneste pouze jednu transdermální náplast denně. Odstraňte předchozí náplast před nanesením 
JEDNÉ nové transdermální náplasti. 
 

173 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

174 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Exelon 1,5 mg tvrdé tobolky 
Exelon 3,0 mg tvrdé tobolky 
Exelon 4,5 mg tvrdé tobolky 
Exelon 6,0 mg tvrdé tobolky 

rivastigminum 

 
 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
 
1. 

Co je přípravek Exelon a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Exelon užívat 

3. 

Jak se přípravek Exelon užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Exelon uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Exelon a k čemu se používá 

 
Léčivou látkou přípravku Exelon je rivastigmin. 
 
Rivastigmin patří do skupiny látek, které se nazývají inhibitory cholinesterázy. U pacientů 
s Alzheimerovou demencí nebo demencí spojenou s Parkinsonovou chorobou některé nervové buňky 
v mozku odumírají, což vede k nízkým hladinám neurotransmiteru acetylcholinu (látka, která 
umožňuje nervovým buňkám komunikovat mezi sebou). Rivastigmin působí tak, že blokuje enzymy, 
které odbourávají acetylcholin: acetylcholinesterázu a butyrylcholinesterázu. Blokováním těchto 
enzymů Exelon umožňuje zvýšení hladiny acetylcholinu v mozku a tím pomáhá snížit příznaky 
Alzheimerovy choroby a demence spojené s Parkinsonovou chorobou. 
 
Exelon je užíván k léčbě dospělých pacientů s mírnou až středně závažnou Alzheimerovou demencí, 
což je progresivní mozkové onemocnění, které postupně postihuje paměť, intelektuální schopnosti a 
chování. Tobolky a perorální roztok se mohou také užít k léčbě demence u dospělých pacientů 
s Parkinsonovou nemocí. 
 
 

175 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Exelon užívat 

 
Neužívejte přípravek Exelon 

jestliže jste alergický(á) na rivastigmin (léčivou látku přípravku Exelon) nebo na kteroukoli další 
složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

jestliže se u Vás vyskytla kožní reakce rozšířená i za hranici náplasti, jestliže se jedná o 
intenzivnější místní reakci (jako jsou puchýřky, zvětšující se kožní zánět, otok) a pokud se to 
nezlepší do 48 hodin po odstranění náplastě. 

Pokud se Vás něco z toho týká, řekněte to svému lékaři a přípravek Exelon neužívejte. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Exelon se poraďte se svým lékařem: 

jestliže máte nebo jste někdy měl(a) nepravidelnou nebo pomalou srdeční akci. 

jestliže máte nebo jste někdy měl(a) aktivní vřed žaludku. 

jestliže máte nebo jste někdy měl(a) obtíže při močení. 

jestliže máte nebo jste někdy měl(a) epileptické záchvaty. 

jestliže máte nebo jste někdy měl(a) astma nebo těžké onemocnění dýchacích cest. 

jestliže máte nebo jste někdy měl(a) poruchu funkce ledvin. 

jestliže máte nebo jste někdy měl(a) poruchu funkce jater. 

jestliže trpíte třesem. 

jestliže máte nízkou tělesnou hmostnost. 

jestliže pociťujete zažívací potíže, jako je nevolnost (pocit na zvracení) nebo zvracíte a máte 
průjem. Pokud zvracení nebo průjem trvají dlouho, může dojít k dehydrataci (ztratíte příliš 
mnoho tekutin). 

Jestliže se Vás týká cokoli z výše uvedeného, bude možná nutné, aby Vás lékař v průběhu užívání 
tohoto léku sledoval podrobněji. 
 
Jestliže jste neužil(a) přípravek Exelon více jak tři dny, neužívejte další dávku, dokud o tom neřeknete 
svému lékaři. 
 
Děti a dospívající 
Neexistuje žádné relevantní použití přípravku Exelon u pediatrické populace při léčbě Alzheimerovy 
demence. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Exelon 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Přípravek Exelon by neměl být užíván současně s dalšími léky s podobnými účinky. Přípravek Exelon 
může vzájemně působit s léky, které mají anticholinergní účinky (léky používané k uvolnění stahů 
nebo křečí žaludku, léky pro léčbu Parkinsonovy choroby nebo pro předcházení nevolnosti při 
cestování). 
 
Exelon by neměl být podáván ve stejné době jako metoklopramid (lék používaný ke zmírnění nebo 
prevenci pocitu na zvracení a zvracení). Vezmeme-li dva léky dohromady, mohou způsobit problémy 
jako tuhé končetiny a třes rukou. 
 
Pokud během užívání přípravku Exelon musíte podstoupit chirurgický výkon, informujte o tom lékaře 
ještě dříve, než Vám budou podána jakákoli anestetika, protože přípravek Exelon může během 
anestezie prohloubit účinky některých léků snižujících napětí svalů (myorelaxancia). 
 
Dejte si pozor, pokud užíváte Exelon společně s betablokátory (léky, jako jsou atenolol, používané k 
léčbě vysokého krevního tlaku, anginy pectoris a dalších srdečních onemocnění). Vezmete-li tyto dva 
léky dohromady, můžete si způsobit problémy, jako je např. zpomalení srdečního tepu (bradykardie), 
což vede k omdlévání nebo ztrátě vědomí. 

176 

 
Těhotenství, kojení a fertilita 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékářem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Jestliže jste těhotná, je třeba posoudit prospěch léčby přípravkem Exelon oproti možným účinkům na 
Vaše nenarozené dítě. Přípravek Exelon by neměl být používán během těhotenství, pokud to není 
nezbytně nutné. 
 
Během užívání přípravku Exelon byste neměla kojit. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Váš lékař Vás bude informovat o tom, zda Vám Vaše onemocnění dovoluje řídit dopravní prostředky a 
obsluhovat stroje. Přípravek Exelon může vyvolat závratě a ospalost, a to zvláště na počátku léčby 
nebo při zvýšení dávky. Pokud pociťujete závratě nebo ospalost, neřiďte, neobsluhujte žádné stroje a 
nevykonávejte žádné úkoly, které vyžadují Vaši pozornost. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Exelon užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. 
 
Jak se zahajuje léčba 
Váš lékař Vám řekne, jakou dávku přípravku Exelon máte užívat. 

 

Léčba se obvykle zahajuje nízkou dávkou. 

 

V závislosti na tom, jak budete na léčbu reagovat, bude Váš lékař dávku pomalu zvyšovat. 

 

Nejvyšší doporučená dávka je 6,0 mg dvakrát denně. 

 
Váš lékař bude pravidelně kontrolovat, zda u Vás léčivý přípravek účinkuje. Po dobu užívání tohoto 
léčivého přípravku bude Váš lékař též sledovat Vaši váhu. 
 
Jestliže jste neužil(a) přípravek Exelon více jak tři dny, neužívejte další dávku, dokud o tom neřeknete 
svému lékaři. 
 
Užívání léčivého přípravku 

 

Sdělte svému pečovateli/pečovatelce, že užíváte přípravek Exelon. 

 

Tento lék je nutné brát denně, aby účinkoval. 

 

Užívejte přípravek Exelon dvakrát denně (ráno a večer) spolu s jídlem. 

 

Tobolky se polykají celé a zapíjejí se tekutinou. 

 

Tobolky neotevírejte ani nedrťte. 

 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Exelon, než jste měl(a) 
Pokud náhodně užijete více přípravku Exelon, než jste měl(a), informujte svého lékaře. Budete možná 
potřebovat lékařské ošetření. U některých osob, které náhodně užily větší množství přípravku Exelon, 
se vyskytl pocit nevolnosti (nauzea), bylo jim špatně (zvracení), průjem, vysoký krevní tlak a 
halucinace. Může se také objevit snížení frekvence srdečního rytmu a mdloby. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Exelon 
Jestliže jste zjistil(a), že jste zapomněl(a) užít dávku přípravku Exelon, počkejte a užijte až další dávku 
v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 

177 

 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Při zahájení užívání Vašeho přípravku nebo při zvýšení dávky se mohou nežádoucí účinky vyskytnout 
ve větší míře. Nežádoucí účinky většinou vymizí,až si Vaše tělo na přípravek zvykne. 
 
Velmi časté (mohou postihnout více jak 1 z 10 lidí) 

 

Závrať 

 

Nechutenství 

 

Žaludeční potíže jako nevolnost (pocit na zvracení) nebo zvracení, průjem 

 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí) 

 

Úzkost 

 

Pocení 

 

Bolest hlavy 

 

Pálení žáhy 

 

Pokles tělesné hmotnosti 

 

Bolest žaludku 

 

Neklid 

 

Slabost, únava 

 

Celkový pocit indispozice 

 

Třes nebo pocity zmatenosti 

 

Snížená chuť k jídlu 

 

Noční můry 

 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí) 

 

Deprese 

 

Poruchy spánku 

 

Mdloby nebo náhodné pády 

 

Změny jaterních funkcí 

 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 lidí) 

 

Bolest na hrudi 

 

Vyrážka, svědění 

 

Epileptické záchvaty (křeče nebo záchvaty křečí) 

 

Žaludeční a dvanáctníkové vředy 

 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10000 lidí) 

 

Vysoký krevní tlak 

 

Infekce močových cest 

 

Vidění věcí, které nejsou (halucinace) 

 

Potíže se srdečním rytmem, jako zrychlení nebo zpomalení 

 

Krvácení do trávicí soustavy – projevuje se krví ve stolici nebo při zvracení 

 

Zánět slinivky břišní – příznaky zahrnují prudkou bolest v horní části břicha často s nevolností a 
zvracením 

 

Zhoršení Parkinsonovy choroby nebo vývoj podobných příznaků – jako ztuhnutí svalů, obtížné 
provádění pohybů 

178 

 
Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit) 

 

Silné zvracení, které může vést k protržení trubice, která spojuje dutinu ústní a žaludek (jícen) 

 

Dehydratace (ztratíte příliš mnoho tekutin) 

 

Poruchy jater (žlutá kůže, zežloutnutí bělma očí, neobvyklé ztmavnutí moči nebo nevolnost bez 
příčiny, zvracení, únava a ztráta chuti k jídlu) 

 

Agresivita, pocity neklidu 

 

Nepravidelný tlukot srdce 

 
Pacienti trpící demencí spojenou s Parkinsonovou nemocí 
U těchto pacientů se některé nežádoucí účinky vyskytují ve větší míře. Vyskutují se u nich také 
některé další nežádoucí účinky: 
 
Velmi časté (mohou postihnout více jak 1 z 10 lidí) 

 

Třes 

 

Mdloby 

 

Náhodné pády 

 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí) 

 

Úzkost 

 

Pocity neklidu 

 

Pomalý a rychlý tlukot srdce 

 

Poruchy spánku 

 

Nadměrné slinění a pocit dehydratace 

 

Abnormálně pomalé nebo nekontrolovatelné pohyby 

 

Zhoršení Parkinsonovy choroby nebo vývoj podobných příznaků – jako ztuhnutí svalů, obtížné 
provádění pohybů a svalová slabost 

 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí) 

 

Nepravidelný srdeční rytmus a špatná kontrola pohybu 

 
Další nežádoucí účinky, které se vyskytly při používání Exelon transdermální náplasti a které se 
mohou též vyskytnout při užívání tvrdých tobolek: 
 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí) 

 

Horečka 

 

Silná zmatenost 

 

Inkontinence moči (neschopnost udržet moč) 

 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí) 

 

Hyperaktivita (zvýšená úroveň činnosti, neklid) 

 
Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit) 

 

Místní alergické reakce v místě aplikace náplasti, jako puchýře nebo zánět kůže 

Pokud se u Vás kterýkoli z popsaných příznaků objeví, obraťte se na svého lékaře, protože je možné, 
že budete potřebovat lékařskou pomoc. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního 
systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete 

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 

179 

 
5. 

Jak přípravek Exelon uchovávat 

 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce jako 
„Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

Uchovávejte při teplotě do 30°C. 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chrínit 
životní prostředí. 

 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Exelon obsahuje 

Léčivou látkou je rivastigmini hydrogenotartras. 

Pomocnými látkami jsou hypromelosa, magnesium-stearát, mikrokrystalická celulosa, koloidní 
bezvodý oxid křemičitý, želatina, žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), oxid 
titaničitý (E171) a šelak. 

 
Jedna tobolka Exelon 1,5 mg obsahuje rivastigminum 1,5 mg. 
Jedna tobolka Exelon 3,0 mg obsahuje rivastigminum 3,0 mg. 
Jedna tobolka Exelon 4,5 mg obsahuje rivastigminum 4,5 mg. 
Jedna tobolka Exelon 6,0 mg obsahuje rivastigminum 6,0 mg. 
 
Jak přípravek Exelon vypadá a co obsahuje toto balení 

Exelon 1,5 mg tvrdé tobolky, které obsahují téměř bílý až nažloutlý prášek, mají žlutou vrchní i 
spodní část, s červeným potiskem „EXELON 1,5 mg” na spodní části. 

Exelon 3,0 mg tvrdé tobolky, které obsahují téměř bílý až nažloutlý prášek, mají oranžovou 
vrchní i spodní část, s červeným potiskem „EXELON 3 mg“ na spodní části. 

Exelon 4,5 mg tvrdé tobolky, které obsahují téměř bílý až nažloutlý prášek, mají červenou 
vrchní i spodní část, s bílým potiskem „EXELON 4,5 mg“ na spodní části. 

Exelon 6,0 mg tvrdé tobolky, které obsahují téměř bílý až nažloutlý prášek, mají červenou 
vrchní a oranžovou spodní část, s červeným potiskem „EXELON 6 mg“ na spodní části. 

Jsou baleny do blistrů, které jsou k dispozici ve třech různých velikostech balení (28, 56 a 
112 tobolek), a do plastikových lékovek obsahujících 250 tobolek. Všechna balení ale nemusí být 
dostupná na trhu ve Vaší zemi. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Novartis Europharm Limited 
Frimley Business Park 
Camberley GU16 7SR 
Velká Británie 
 
Výrobce 
Novartis Pharmacéutica, S.A. 
Planta de Producción 
Ronda de Santa Maria 158 
E-08210 Barberà del Vallès, Barcelona 
Španělsko 

180 

 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
 

België/Belgique/Belgien 
Novartis Pharma N.V. 
Tél/Tel: +32 2 246 16 11 
 

Lietuva 
Novartis Pharma Services Inc. 
Tel: +370 5 269 16 50 
 

България 
Novartis Pharma Services Inc. 
Тел: +359 2 489 98 28 
 

Luxembourg/Luxemburg 
Novartis Pharma N.V. 
Tél/Tel: +32 2 246 16 11 
 

Česká republika 
Novartis s.r.o. 
Tel: +420 225 775 111 
 

Magyarország 
Novartis Hungária Kft. Pharma 
Tel.: +36 1 457 65 00 

Danmark 
Novartis Healthcare A/S 
Tlf: +45 39 16 84 00 
 

Malta 
Novartis Pharma Services Inc. 
Tel: +356 2122 2872 

Deutschland 
Novartis Pharma GmbH 
Tel: +49 911 273 0 
 

Nederland 
Novartis Pharma B.V. 
Tel: +31 26 37 82 111 

Eesti 
Novartis Pharma Services Inc. 
Tel: +372 66 30 810 
 

Norge 
Novartis Norge AS 
Tlf: +47 23 05 20 00 

Ελλάδα 
Novartis (Hellas) A.E.B.E. 
Τηλ: +30 210 281 17 12 
 

Österreich 
Novartis Pharma GmbH 
Tel: +43 1 86 6570 

España 
Novartis Farmacéutica, S.A. 
Tel: +34 93 306 42 00 
 

Polska 
Novartis Poland Sp. z o.o. 
Tel.: +48 22 375 4888 

France 
Novartis Pharma S.A.S. 
Tél: +33 1 55 47 66 00 
 

Portugal 
Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A. 
Tel: +351 21 000 8600 

Hrvatska 
Novartis Hrvatska d.o.o. 
Tel. +385 1 6274 220 
 

România 
Novartis Pharma Services Romania SRL 
Tel: +40 21 31299 01 

Ireland 
Novartis Ireland Limited 
Tel: +353 1 260 12 55 
 

Slovenija 
Novartis Pharma Services Inc. 
Tel: +386 1 300 75 50 

Ísland 
Vistor hf. 
Sími: +354 535 7000 
 

Slovenská republika 
Novartis Slovakia s.r.o. 
Tel: +421 2 5542 5439 
 

181 

 

Italia 
Novartis Farma S.p.A. 
Tel: +39 02 96 54 1 

Suomi/Finland 
Novartis Finland Oy 
Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200 
 

Κύπρος 
Novartis Pharma Services Inc. 
Τηλ: +357 22 690 690 
 

Sverige 
Novartis Sverige AB 
Tel: +46 8 732 32 00 
 

Latvija 
Novartis Pharma Services Inc. 
Tel: +371 67 887 070 
 

United Kingdom 
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. 
Tel: +44 1276 698370 
 

 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
 
Další zdroje informací 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu. 

182 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Exelon 2 mg/ml perorální roztok 

rivastigminum 

 
 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
 
1. 

Co je přípravek Exelon a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Exelon užívat 

3. 

Jak se přípravek Exelon užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Exelon uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Exelon a k čemu se používá 

 
Léčivou látkou přípravku Exelon je rivastigmin. 
 
Rivastigmin patří do skupiny látek, které se nazývají inhibitory cholinesterázy. U pacientů 
s Alzheimerovou demencí nebo demencí spojenou s Parkinsonovou chorobou některé nervové buňky 
v mozku odumírají, což vede k nízkým hladinám neurotransmiteru acetylcholinu (látka, která 
umožňuje nervovým buňkám komunikovat mezi sebou). Rivastigmin působí tak, že blokuje enzymy, 
které odbourávají acetylcholin: acetylcholinesterázu a butyrylcholinesterázu. Blokováním těchto 
enzymů Exelon umožňuje zvýšení hladiny acetylcholinu v mozku a tím pomáhá snížit příznaky 
Alzheimerovy choroby a demence spojené s Parkinsonovou chorobou. 
 
Exelon je užíván k léčbě dospělých pacientů s mírnou až středně závažnou Alzheimerovou demencí, 
což je progresivní mozkové onemocnění, které postupně postihuje paměť, intelektuální schopnosti a 
chování. Tobolky a perorální roztok se mohou také užít k léčbě demence u dospělých pacientů 
s Parkinsonovou nemocí. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Exelon užívat 

 
Neužívejte přípravek Exelon 

jestliže jste alergický(á) na rivastigmin (léčivou látku přípravku Exelon) nebo na kteroukoli další 
složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

jestliže se u Vás vyskytla kožní reakce rozšířená i za hranici náplasti, jestliže se jedná o 
intenzivnější místní reakci (jako jsou puchýřky, zvětšující se kožní zánět, otok) a pokud se to 
nezlepší do 48 hodin po odstranění náplastě. 

Pokud se Vás něco z toho týká, řekněte to svému lékaři a přípravek Exelon neužívejte. 
 

183 

Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Exelon se poraďte se svým lékařem: 

jestliže máte nebo jste někdy měl(a) nepravidelnou nebo pomalou srdeční akci. 

jestliže máte nebo jste někdy měl(a) aktivní vřed žaludku. 

jestliže máte nebo jste někdy měl(a) obtíže při močení. 

jestliže máte nebo jste někdy měl(a) epileptické záchvaty. 

jestliže máte nebo jste někdy měl(a) astma nebo těžké onemocnění dýchacích cest. 

jestliže máte nebo jste někdy měl(a) poruchu funkce ledvin. 

jestliže máte nebo jste někdy měl(a) poruchu funkce jater. 

jestliže trpíte třesem. 

jestliže máte nízkou tělesnou hmostnost. 

jestliže pociťujete zažívací potíže, jako je nevolnost (pocit na zvracení) nebo zvracíte a máte 
průjem. Pokud zvracení nebo průjem trvají dlouho, může dojít k dehydrataci (ztratíte příliš 
mnoho tekutin). 

Jestliže se Vás týká cokoli z výše uvedeného, bude možná nutné, aby Vás lékař v průběhu užívání 
tohoto léku sledoval podrobněji. 
 
Jestliže jste neužil(a) přípravek Exelon více jak tři dny, neužívejte další dávku, dokud o tom neřeknete 
svému lékaři. 
 
Děti a dospívající 
Neexistuje žádné relevantní použití přípravku Exelon u pediatrické populace při léčbě Alzheimerovy 
demence. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Exelon 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Přípravek Exelon by neměl být užíván současně s dalšími léky s podobnými účinky. Přípravek Exelon 
může vzájemně působit s léky, které mají anticholinergní účinky (léky používané k uvolnění stahů 
nebo křečí žaludku, léky pro léčbu Parkinsonovy choroby nebo pro předcházení nevolnosti při 
cestování). 
 
Exelon by neměl být podáván ve stejné době jako metoklopramid (lék používaný ke zmírnění nebo 
prevenci pocitu na zvracení a zvracení). Vezmeme-li dva léky dohromady, mohou způsobit problémy 
jako tuhé končetiny a třes rukou. 
 
Pokud během užívání přípravku Exelon musíte podstoupit chirurgický výkon, informujte o tom lékaře 
ještě dříve, než Vám budou podána jakákoli anestetika, protože přípravek Exelon může během 
anestezie prohloubit účinky některých léků snižujících napětí svalů (myorelaxancia). 
 
Dejte si pozor, pokud užíváte Exelon společně s betablokátory (léky, jako jsou atenolol, používané k 
léčbě vysokého krevního tlaku, anginy pectoris a dalších srdečních onemocnění). Vezmete-li tyto dva 
léky dohromady, můžete si způsobit problémy, jako je např. zpomalení srdečního tepu (bradykardie), 
což vede k omdlévání nebo ztrátě vědomí. 
 
Těhotenství, kojení a fertilita 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékářem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Jestliže jste těhotná, je třeba posoudit prospěch léčby přípravkem Exelon oproti možným účinkům na 
Vaše nenarozené dítě. Přípravek Exelon by neměl být používán během těhotenství, pokud to není 
nezbytně nutné. 
 
Během užívání přípravku Exelon byste neměla kojit. 

184 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Váš lékař Vás bude informovat o tom, zda Vám Vaše onemocnění dovoluje řídit dopravní prostředky a 
obsluhovat stroje. Přípravek Exelon může vyvolat závratě a ospalost, a to zvláště na počátku léčby 
nebo při zvýšení dávky. Pokud pociťujete závratě nebo ospalost, neřiďte, neobsluhujte žádné stroje a 
nevykonávejte žádné úkoly, které vyžadují Vaši pozornost. 
 
Důležité informace o některých složkách přípravku Exelon 
Jednou z neúčinných pomocných látek perorálního roztoku přípravku Exelon je benzoan sodný. 
Kyselina benzoová mírně dráždí kůži, oči a sliznice. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Exelon užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. 
 
Jak se zahajuje léčba 
Váš lékař Vám řekne, jakou dávku přípravku Exelon máte užívat. 

 

Léčba se obvykle zahajuje nízkou dávkou. 

 

V závislosti na tom, jak budete na léčbu reagovat, bude Váš lékař dávku pomalu zvyšovat. 

 

Nejvyšší doporučená dávka je 6,0 mg dvakrát denně. 

 
Váš lékař bude pravidelně kontrolovat, zda u Vás léčivý přípravek účinkuje. Po dobu užívání tohoto 
léčivého přípravku bude Váš lékař též sledovat Vaši váhu. 
 
Jestliže jste neužil(a) přípravek Exelon více jak tři dny, neužívejte další dávku, dokud o tom neřeknete 
svému lékaři. 
 
Užívání léčivého přípravku 

 

Sdělte svému pečovateli/pečovatelce, že užíváte přípravek Exelon. 

 

Tento lék je nutné brát denně, aby účinkoval. 

 

Užívejte přípravek Exelon dvakrát denně (ráno a večer) spolu s jídlem. 

 
Jak užívat léčivý přípravek 
 

 

1. 

Příprava lahvičky a stříkačky 

  Vyjměte přiloženou ústní dávkovací stříkačku 

z ochranného krytu. 

  Zatlačte dolů a otočte dětským bezpečnostním 

uzávěrem a otevřete lahvičku. 

 

 

2. 

Nasazení stříkačky na lahvičku 

  Ponořte ústí stříkačky do otvoru v bílé zátce. 

 

185 

 

3. 

Plnění stříkačky 

  Táhněte pístem nahoru, dokud nedosáhne na 

příslušnou značku označující předepsanou dávku. 

 
 

 

4. 

Odstranění bublin 

  Několikrát píst stlačte a opět nasajte, abyste 

odstranili velké vzduchové bubliny. 

  Přítomnost několika malých bublin není významná 

a na dávku nemá žádný vliv. 

  Zkontrolujte, zda je dávka stále správná. 

  Poté vyjměte stříkačku z lahvičky. 

 

 

5. 

Užívání léku 

  Polkněte lék přímo ze stříkačky. 

  Můžete lék také smíchat s vodou v malé skleničce. 

Zamíchejte a vypijte celý obsah. 

 

 

6. 

Po použití stříkačky 

  Otřete stříkačku zvnějšku čistým ubrouskem. 

  Poté uložte stříkačku zpět do ochranného krytu. 

  Uzavřete lahvičku opět dětským bezpečnostním 

uzávěrem. 

 

 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Exelon, než jste měl(a) 
Pokud náhodně užijete více přípravku Exelon, než jste měl(a), informujte svého lékaře. Budete možná 
potřebovat lékařské ošetření. U některých osob, které náhodně užily větší množství přípravku Exelon, 
se vyskytl pocit nevolnosti (nauzea), bylo jim špatně (zvracení), průjem, vysoký krevní tlak a 
halucinace. Může se také objevit snížení frekvence srdečního rytmu a mdloby. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Exelon 
Jestliže jste zjistil(a), že jste zapomněl(a) užít dávku přípravku Exelon, počkejte a užijte až další dávku 
v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 

186 

 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Při zahájení užívání Vašeho přípravku nebo při zvýšení dávky se mohou nežádoucí účinky vyskytnout 
ve větší míře. Nežádoucí účinky většinou vymizí,až si Vaše tělo na přípravek zvykne. 
 
Velmi časté (mohou postihnout více jak 1 z 10 lidí) 

 

Závrať 

 

Nechutenství 

 

Žaludeční potíže jako nevolnost (pocit na zvracení) nebo zvracení, průjem 

 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí) 

 

Úzkost 

 

Pocení 

 

Bolest hlavy 

 

Pálení žáhy 

 

Pokles tělesné hmotnosti 

 

Bolest žaludku 

 

Neklid 

 

Slabost, únava 

 

Celkový pocit indispozice 

 

Třes nebo pocity zmatenosti 

 

Snížená chuť k jídlu 

 

Noční můry 

 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí) 

 

Deprese 

 

Poruchy spánku 

 

Mdloby nebo náhodné pády 

 

Změny jaterních funkcí 

 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 lidí) 

 

Bolest na hrudi 

 

Vyrážka, svědění 

 

Epileptické záchvaty (křeče nebo záchvaty křečí) 

 

Žaludeční a dvanáctníkové vředy 

 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10000 lidí) 

 

Vysoký krevní tlak 

 

Infekce močových cest 

 

Vidění věcí, které nejsou (halucinace) 

 

Potíže se srdečním rytmem, jako zrychlení nebo zpomalení 

 

Krvácení do trávicí soustavy – projevuje se krví ve stolici nebo při zvracení 

 

Zánět slinivky břišní – příznaky zahrnují prudkou bolest v horní části břicha často s nevolností a 
zvracením 

 

Zhoršení Parkinsonovy choroby nebo vývoj podobných příznaků – jako ztuhnutí svalů, obtížné 
provádění pohybů 

187 

 
Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit) 

 

Silné zvracení, které může vést k protržení trubice, která spojuje dutinu ústní a žaludek (jícen) 

 

Dehydratace (ztratíte příliš mnoho tekutin) 

 

Poruchy jater (žlutá kůže, zežloutnutí bělma očí, neobvyklé ztmavnutí moči nebo nevolnost bez 
příčiny, zvracení, únava a ztráta chuti k jídlu) 

 

Agresivita, pocity neklidu 

 

Nepravidelný tlukot srdce 

 
Pacienti trpící demencí spojenou s Parkinsonovou nemocí 
U těchto pacientů se některé nežádoucí účinky vyskytují ve větší míře. Vyskutují se u nich také 
některé další nežádoucí účinky: 
 
Velmi časté (mohou postihnout více jak 1 z 10 lidí) 

 

Třes 

 

Mdloby 

 

Náhodné pády 

 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí) 

 

Úzkost 

 

Pocity neklidu 

 

Pomalý a rychlý tlukot srdce 

 

Poruchy spánku 

 

Nadměrné slinění a pocit dehydratace 

 

Abnormálně pomalé nebo nekontrolovatelné pohyby 

 

Zhoršení Parkinsonovy choroby nebo vývoj podobných příznaků – jako ztuhnutí svalů, obtížné 
provádění pohybů a svalová slabost 

 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí) 

 

Nepravidelný srdeční rytmus a špatná kontrola pohybu 

 
Další nežádoucí účinky, které se vyskytly při používání Exelon transdermální náplasti a které se 
mohou též vyskytnout při užívání perorálního roztoku: 
 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí) 

 

Horečka 

 

Silná zmatenost 

 

Inkontinence moči (neschopnost udržet moč) 

 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí) 

 

Hyperaktivita (zvýšená úroveň činnosti, neklid) 

 
Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit) 

 

Místní alergické reakce v místě aplikace náplasti, jako puchýře nebo zánět kůže 

Pokud se u Vás kterýkoli z popsaných příznaků objeví, obraťte se na svého lékaře, protože je možné, 
že budete potřebovat lékařskou pomoc. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud sev Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři ,lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního 
systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete 

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 

188 

 
5. 

Jak přípravek Exelon uchovávat 

 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce jako 
„Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

Uchovávejte při teplotě do 30°C. Chraňte před chladem nebo mrazem. 

 

Uchovávejte ve vzpřímené pozici. 

 

Exelon perorální roztok by měl být spotřebován do 1 měsíce po otevření lahvičky. 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chrínit 
životní prostředí. 

 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Exelon obsahuje 

Léčivou látkou je rivastigmini hydrogenotartras. Jeden ml obsahuje rivastigmini 
hydrogenotartras odpovídající báze rivastigminum 2,0 mg. 

Pomocnými látkami jsou natrium-benzoát, kyselina citronová, citronan sodný, chinolinová žluť 
(E104) a čištěná voda. 

 
Jak přípravek Exelon vypadá a co obsahuje toto balení 
Exelon perorální roztok je dodáván jako 50 ml nebo 120 ml čirého, žlutého roztoku (2,0 mg/ml base) v 
hnědých skleněných lahvičkách s bezpečnostním uzávěrem odolávajícím dětem, se zanořenou 
trubičkou a s vyrovnávací zátkou. K perorálnímu roztoku je přibalena ústní dávkovací stříkačka, která 
je v pouzdru z umělé hmoty. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Novartis Europharm Limited 
Frimley Business Park 
Camberley GU16 7SR 
Velká Británie 
 
Výrobce 
Novartis Pharma GmbH 
Roonstraße 25 
D-90429 Norimberk 
Německo 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
 

België/Belgique/Belgien 
Novartis Pharma N.V. 
Tél/Tel: +32 2 246 16 11 
 

Lietuva 
Novartis Pharma Services Inc. 
Tel: +370 5 269 16 50 
 

България 
Novartis Pharma Services Inc. 
Тел: +359 2 489 98 28 
 

Luxembourg/Luxemburg 
Novartis Pharma N.V. 
Tél/Tel: +32 2 246 16 11 
 

Česká republika 
Novartis s.r.o. 
Tel: +420 225 775 111 
 

Magyarország 
Novartis Hungária Kft. Pharma 
Tel.: +36 1 457 65 00 

189 

 

Danmark 
Novartis Healthcare A/S 
Tlf: +45 39 16 84 00 
 

Malta 
Novartis Pharma Services Inc. 
Tel: +356 2122 2872 

Deutschland 
Novartis Pharma GmbH 
Tel: +49 911 273 0 
 

Nederland 
Novartis Pharma B.V. 
Tel: +31 26 37 82 111 

Eesti 
Novartis Pharma Services Inc. 
Tel: +372 66 30 810 
 

Norge 
Novartis Norge AS 
Tlf: +47 23 05 20 00 

Ελλάδα 
Novartis (Hellas) A.E.B.E. 
Τηλ: +30 210 281 17 12 
 

Österreich 
Novartis Pharma GmbH 
Tel: +43 1 86 6570 

España 
Novartis Farmacéutica, S.A. 
Tel: +34 93 306 42 00 
 

Polska 
Novartis Poland Sp. z o.o. 
Tel.: +48 22 375 4888 

France 
Novartis Pharma S.A.S. 
Tél: +33 1 55 47 66 00 
 

Portugal 
Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A. 
Tel: +351 21 000 8600 

Hrvatska 
Novartis Hrvatska d.o.o. 
Tel. +385 1 6274 220 
 

România 
Novartis Pharma Services Romania SRL 
Tel: +40 21 31299 01 

Ireland 
Novartis Ireland Limited 
Tel: +353 1 260 12 55 
 

Slovenija 
Novartis Pharma Services Inc. 
Tel: +386 1 300 75 50 

Ísland 
Vistor hf. 
Sími: +354 535 7000 
 

Slovenská republika 
Novartis Slovakia s.r.o. 
Tel: +421 2 5542 5439 
 

Italia 
Novartis Farma S.p.A. 
Tel: +39 02 96 54 1 

Suomi/Finland 
Novartis Finland Oy 
Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200 
 

Κύπρος 
Novartis Pharma Services Inc. 
Τηλ: +357 22 690 690 
 

Sverige 
Novartis Sverige AB 
Tel: +46 8 732 32 00 
 

Latvija 
Novartis Pharma Services Inc. 
Tel: +371 67 887 070 
 

United Kingdom 
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. 
Tel: +44 1276 698370 
 

 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
 
Další zdroje informací 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu. 
 

190 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Exelon 4,6 mg/24 h transdermální náplast 
Exelon 9,5 mg/24 h transdermální náplast 

Exelon 13,3 mg/24 h transdermální náplast 

rivastigminum 

 
 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité informace.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v přípradě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
 
1. 

Co je přípravek Exelon a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Exelon užívat 

3. 

Jak se přípravek Exelon užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Exelon uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Exelon a k čemu se používá 

 
Léčivou látkou přípravku Exelon je rivastigmin. 
 
Rivastigmin patří do skupiny látek, které se nazývají inhibitory cholinesterázy. U pacientů 
s Alzheimerovou demencí některé nervové buňky v mozku odumírají, což vede k nízkým hladinám 
neurotransmiteru acetylcholinu (látka, která umožňuje nervovým buňkám komunikovat mezi sebou). 
Rivastigmin působí tak, že blokuje enzymy, které odbourávají acetylcholin: acetylcholinesterázu a 
butyrylcholinesterázu. Blokováním těchto enzymů Exelon umožňuje zvýšení hladiny acetylcholinu 
v mozku a tím pomáhá snížit příznaky Alzheimerovy choroby. 
 
Exelon je užíván k léčbě dospělých pacientů s mírnou až středně závažnou Alzheimerovou demencí, 
což je progresivní mozkové onemocnění, které postupně postihuje paměť, intelektuální schopnosti a 
chování. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Exelon užívat 

 
Nepoužívejte přípravek Exelon 

jestliže jste alergický(á) na rivastigmin (léčivou látku v náplastech přípravku Exelon) nebo na 
kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

jestliže máte nebo jste někdy měl(a) alergickou reakci na podobný druh léčiva (deriváty 
karbamátu). 

jestliže se u Vás vyskytla kožní reakce rozšířená i za hranici náplasti, jestliže se jedná o 
intenzivnější místní reakci (jako jsou puchýřky, zvětšující se kožní zánět, otok) a pokud se to 
nezlepší do 48 hodin po odstranění náplastě. 

Pokud se Vás něco z toho týká, řekněte to svému lékaři a přípravek Exelon, transdermální náplasti si 
neaplikujte. 
 

191 

Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Exelon se poraďte se svým lékařem: 

jestliže máte nebo jste někdy měl(a) nepravidelnou nebo pomalou srdeční akci. 

jestliže máte nebo jste někdy měl(a) aktivní vřed žaludku. 

jestliže máte nebo jste někdy měl(a) obtíže při močení. 

jestliže máte nebo jste někdy měl(a) epileptické záchvaty. 

jestliže máte nebo jste někdy měl(a) astma nebo těžké onemocnění dýchacích cest. 

jestliže trpíte třesem. 

jestliže máte nízkou tělesnou hmotnost. 

jestliže pociťujete zažívací potíže, jako je nevolnost (pocit na zvracení) nebo zvracíte a máte 
průjem. Pokud zvracení nebo průjem trvají dlouho, může dojít k dehydrataci (ztratíte příliš 
mnoho tekutin). 

jestliže máte poruchu funkce ledvin. 

Pokud se Vás cokoli z toho týká, Váš lékař Vás musí v průběhu Vaší léčby pozorně kontrolovat. 
 
Pokud si více jak tři dny nenalepíte náplast, neaplikujte další náplast dříve, než se poradíte s Vaším 
lékařem. 
 
Děti a dospívající 
Neexistuje žádné relevantní použití přípravku Exelon u pediatrické populace při léčbě Alzheimerovy 
demence. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Exelon 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Může dojít k vzájemnému působení přípravku Exelon a anticholinergních léků, z nichž některé jsou 
léky, které se užívají na zmírnění žaludečních křečí nebo spasmů (např. dicyklomin), k léčbě 
Parkinsonovy choroby (např. amantidin) nebo k prevenci nevolnosti při cestování (např. 
difenylhydramin, skopolamin nebo meklizin). 
 
Exelon trasnsdermální náplast by neměla být podávána ve stejné době jako metoklopramid (lék 
používaný ke zmírnění nebo prevenci pocitu na zvracení a zvracení). Vezmeme-li dva léky 
dohromady, mohou způsobit problémy jako tuhé končetiny a třes rukou. 
 
Pokud během používání přípravku Exelon, transdermální náplasti musíte podstoupit chirurgický 
výkon, informujte lékaře o tom, že je používáte, protože mohou během anestezie prohloubit účinky 
některých léků snižujících napětí svalů. 
 
Dejte si pozor, pokud užíváte Exelon transdermální náplast společně s betablokátory (léky, jako jsou 
atenolol, používané k léčbě vysokého krevního tlaku, anginy pectoris a dalších srdečních 
onemocnění). Vezmete-li tyto dva léky dohromady, můžete si způsobit problémy, jako je např. 
zpomalení srdečního tepu (bradykardie), což vede k omdlévání nebo ztrátě vědomí. 
 
Těhotenství, kojení a fertilita 
Pokud jste těhotná nebo nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Jestliže jste těhotná, je třeba posoudit prospěch léčby přípravkem Exelon oproti možným účinkům na 
Vaše nenarozené dítě. Přípravek Exelon by neměl být používán během těhotenství, pokud to není 
nezbytně nutné. 
 
Během léčby přípravkem Exelon, transdermální náplasti byste neměla kojit. 

192 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Váš lékař Vám řekne, zdali s Vaším onemocněním můžete bezpečně řídit nebo obsluhovat stroje. 
Přípravek Exelon, transdermální náplasti může způsobit mdloby nebo těžkou zmatenost. Pokud se 
cítíte na omdlení nebo jste dezorientovaný(á), neřiďte dopravní prostředek, ani neobsluhujte stroje 
nebo nevykonávejte jiné činnosti vyžadující Vaši pozornost. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Exelon užívá 

 
Vždy používejte přípravek Exelon, transdermální náplasti přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si 
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. 
 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 

 

Odstraňte předchozí náplast před nanesením JEDNÉ nové náplasti. 

 

Naneste pouze jednu náplast denně. 

 

Náplast nestříhejte na kusy. 

 

Náplast silně přitlačte na kůži po dobu nejméně 30 sekund pomocí dlaně ruky. 

 
Jak se zahajuje léčba 
Váš lékař Vám řekne, která Exelon transdermální náplast je pro Vás nejvhodnější. 

 

Léčba se obvykle zahajuje náplastí Exelon 4,6 mg/24 h. 

 

Obvyklá doporučená denní dávka je Exelon 9,5 mg/24 h. Pokud je dobře snášena, může Váš 
ošetřující lékař dávku zvýšit na Exelon 13,3 mg/24 h. 

 

Nalepte si vždy jen jednu náplast Exelon, kterou po 24 hodinách nahraďte novou náplastí. 

V průběhu léčby Vám Váš lékař může upravit dávkování tak, aby vyhovovalo Vašim individuálním 
potřebám. 
 
Pokud si  více jak 3 dny náplast nenalepíte, neaplikujte další náplast předtím, než to oznámíte svému 
lékaři. Pokud léčba není přerušena na více než tři dny, může být léčba transdermálními náplastmi 
obnovena ve stejné dávce. V opačném případě Váš lékař začne léčbu znovu přípravkem Exelon 
4,6 mg/24 h. 
 
Přípravek Exelon může být užíván spolu s jídlem, pitím i alkoholem. 
 
Na jaké místo Váš přípravek Exelon, transdermální náplasti aplikovat 

 

Před nalepením náplasti se ujistěte, že kůže je čistá, suchá a bez chlupů, není zapudrovaná, je 
zbavená oleje, pleťového mléka nebo krému, což by mohlo bránit tomu, aby se náplast správně 
přilepila na kůži, není poraněná, je bez vyrážky a/nebo podráždění. 

 

Před nalepením nové náplasti opatrně sejměte jakoukoli stávající náplast. Více náplastí na 
těle by Vás mohlo vystavit nadměrnému množství léku, což by případně mohlo být nebezpečné. 

 

Aplikujte JEDNU náplast denně POUZE na JEDNO z následujících míst ukázáných na 
obrázku: 

horní část levé paže nebo horní část pravé paže 

horní část hrudníku vlevo nebo horní část hrudníku vpravo (nelepte na prsa) 

horní část zad vlevo nebo horní část zad vpravo 

spodní část zad vlevo nebo spodní část zad vpravo 

 

193 

Každých 24 hodin vyměňte předchozí náplast za JEDNU 
novou náplast POUZE na JEDNO z následujících míst. 

 

 
Při výměně náplasti musíte nejprve odstranit náplast z předchozího dne a poté aplikujte novou náplast 
pokaždé na jiné místo na kůži (např. jeden den na pravou stranu těla, pak druhý den na levou stranu, 
nebo jeden den na horní část těla, a potom druhý den na spodní část). Nelepte novou náplast podruhé 
na stejné místo na kůži v průběhu 14 dnů. 
 
Jak přípravek Exelon, transdermální náplasti aplikovat 
Náplasti přípravku Exelon jsou tenké, neprůhledné náplasti z umělé hmoty, které se lepí na kůži. 
Každá náplast je zatavená v sáčku, který ji chrání do té doby, než jste připraven/a ji nalepit. 
Neotvírejte sáček ani nevyjímejte náplast dříve než těsně před nalepením. 
 
Opatrně odstraňte stávající náplast než nanesete jednu novou 
náplast. 
 
 
Pro pacienty začínající léčbu poprvé nebo pro pacienty začínající 
znovu léčbu náplastmi Exelon po léčebné pauze, začněte prosím 
až s následujícím obrázkem. 

 

 

Každá náplast je zatavená v ochranném sáčku. 
Měl(a) byste otevřít sáček pouze tehdy, pokud jste 
připraven(a) náplast nalepit. 
Nůžkami ustřihněte sáček v naznačeném místě podél 
tečkované linie a náplast vyjměte ze sáčku. 

 

 

Ochranná vrstva kryje lepicí stranu náplasti. 
Odstraňte jednu stranu ochranné vrstvy, ale prsty se lepicí 
strany náplasti nedotýkejte. 

 

 

Zpředu 

Zezadu 

nebo 

nebo 

nebo 

nebo 

nebo
OR 

nebo 

nebo 

194 

Přiložte lepicí stranu náplasti na horní nebo spodní část 
zad, horní část paže nebo hrudník, a pak odstraňte druhou 
část ochranné vrstvy. 

 

 

Potom rukou silně přitlačte náplast na kůži po dobu 
nejméně 30 sekund pomocí dlaně ruky, aby přilnula pevně 
i na okrajích. 

 
Pokud Vám to pomůže, zapište si na náplast den její aplikace 
(například tenkým kuličkovým perem). 

 

 
Náplast má být nalepena nepřetržitě až do doby, kdy ji nahradíte novou náplastí. Když si aplikujete 
novou náplast, můžete vyzkoušet různá místa na těle, která jsou Vám nejpohodlnější a kde se nebude 
oblečení otírat o náplast. 
 
Jak Váš přípravek Exelon, transdermální náplasti odstranit 
Jemně zatáhněte za okraj náplasti a pomalu ji odstraňte z kůže. V případě, že Vám na kůži zbude 
zbytek lepidla, opatrně namočte místo teplou vodou a jemným mýdlem nebo dětským olejem lepidlo 
odstraňte. Alkohol nebo jiná rozpouštědla (odlakovač na nehty nebo další rozpouštědla) nepoužívejte. 
 
Po odstranění náplasti byste si měl(a) umýt ruce mýdlem a vodou. V případě kontaktu s očima nebo 
pokud jsou oči zarudlé po manipulaci s náplastí, okamžitě důkladně vypláchněte oči vodou a 
v případě, že příznaky nezmizí, vyhledejte lékařskou pomoc. 
 
Můžete mít nalepený přípravek Exelon, transdermální náplasti při koupání, plavání nebo 
opalování? 

 

Koupání, plavání nebo sprchování nemá vliv na nalepenou náplast. Nicméně se ujistěte, že se 
náplast během těchto činností neuvolnila. 

 

Nevystavujte náplast žádným vnějším zdrojům tepla (např. nadměrnému slunečnímu záření, v 
sauně, solariu) po delší dobu. 

 
Co dělat, když se náplast odlepí 
Jestliže se náplast odlepí, nalepte si novou náplast na zbytek dne, a potom ji odstraňte ve stejné době 
jako obvykle. 
 
Kdy a jak dlouho aplikovat Váš přípravek Exelon, transdermální náplasti 

 

Aby byla léčba prospěšná, musíte si lepit náplasti každý den, pokud možno ve stejnou dobu. 

 

Nalepte si vždy jen jednu náplast Exelon, kterou po 24 hodinách nahraďte novou náplastí. 

 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Exelon, než jste měl(a) 
Jestliže si omylem nalepíte víc než jednu náplast, odstraňte všechny náplasti z kůže a svého lékaře 
informujte o tom, co se stalo. Můžete potřebovat lékařskou pomoc. U některých lidí, kteří si nalepili 
více náplastí přípravku Exelon, se vyskytl pocit nevolnosti (nauzea), bylo jim špatně (zvracení), měli 
průjem, vysoký krevní tlak a halucinace. Také se může objevit pomalý tlukot srdce a mdloby. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Exelon 
Jakmile zjistíte, že jste si zapomněl(a) náplast nalepit, ihned to udělejte. Další náplast si aplikujte v 
obvyklém čase dalšího dne. Nenalepujte si dvě náplasti, abyste nahradil(a) tu, na kterou jste 
zapomněl(a). 

195 

 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Exelon 
Jestliže jste přestal(a) používat náplast, oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Exelon, transdermální náplasti, nežádoucí účinky, 
které se ale nemusí vyskytnout u každého. 
 
Při zahájení používání Vašeho přípravku nebo při zvýšení dávky se mohou nežádoucí účinky 
vyskytnout ve větší míře. Nežádoucí účinky většinou vymizí, až si Vaše tělo na přípravek zvykne. 
 
Odstraňte náplast a ihned informujte svého lékaře, pokud se u Vás objeví kterýkoli 
z následujících nežádoucích účinků, které mohou být vážnější: 
 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí) 

 

Ztráta chuti k jídlu 

 

Závrať 

 

Pocity rozrušení nebo ospalosti 

 

Inkontinence moči (neschopnost udržet moč) 

 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí) 

 

Potíže se srdečním rytmem, jako pomalý tlukot srdce 

 

Vidění věcí, které nejsou (halucinace) 

 

Žaludeční vředy 

 

Dehydratace (ztratíte příliš mnoho tekutin) 

 

Hyperaktivita (zvýšená úroveň činnosti, neklid) 

 

Agresivita 

 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 lidí) 

 

Pády 

 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10000 lidí) 

 

Ztuhlé ruce nebo nohy 

 

Třes rukou 

 
Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit) 

 

Místní alergické reakce v místě aplikace náplasti, jako puchýře nebo zanícená kůže 

 

Zhoršení Parkinsonovy choroby – jako třes, ztuhlost, šourání se 

 

Zánět slinivky břišní – příznaky zahrnují prudkou bolest v horní části břicha často s nevolností 
(pocit na zvracení) a zvracením 

 

Zrychlený nebo nepravidelný tep 

 

Vysoký krevní tlak 

 

Epileptické záchvaty (křeče nebo záchvaty křečí) 

 

Poruchy jater (žlutá kůže, zežloutnutí bělma očí, neobvyklé ztmavnutí moči nebo nevolnost bez 
příčiny, zvracení, únava a ztráta chuti k jídlu) 

 

Změny jaterních funkcí 

 

Pocity neklidu 

 

Noční můry 

Odstraňte náplast a ihned informujte svého lékaře, pokud se u Vás objeví kterýkoli ze jmenovaných 
nežádoucích účinků. 

196 

 
Další nežádoucí účinky, které se vyskytly při užívání přípravku Exelon tobolky nebo perorální 
roztok, a které by se mohly taktéž vyskytnout při užívání náplasti: 
 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí) 

 

Nadměrné slinění 

 

Nechutenství 

 

Pocity neklidu 

 

Celkový pocit indispozice 

 

Třes nebo pocity zmatenosti 

 

Zvýšené pocení 

 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí) 

 

Nepravidelná srdeční činnost (např. zrychlený tep) 

 

Poruchy spánku 

 

Náhodné pády 

 
Vzácné
 (mohou postihnout až 1 z 1000 lidí) 

 

Epileptické záchvaty (křeče nebo záchvaty křečí) 

 

Dvanáctníkové vředy 

 

Bolest na hrudi – může být způsobená sevřením srdce 

 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10000 lidí) 

 

Vysoký krevní tlak 

 

Zánět slinivky břišní – příznaky zahrnují prudkou bolest v horní části břicha často s nevolností 
(pocit na zvracení) a zvracením 

 

Krvácení do trávicí soustavy – projevuje se krví ve stolici nebo při zvracení 

 

Vidění věcí, které nejsou (halucinace) 

 

U některých pacientů trpících prudkým zvracením došlo k protržení trubice, která spojuje dutinu 
ústní a žaludek (jícen) 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního 
systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete 

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Exelon uchovávat 

 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a sáčku za 

Použitelné do: nebo EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

Uchovávejte při teplotě do 25°C. 

 

Až do použití ponechte transdermální náplast v sáčku. 

 

Nepoužívejte náplast, pokud si všimnete poškození nebo známek manipulace. 

 

Po odstranění náplasti ji přeložte napůl lepivými stranami k sobě a stiskněte. Vraťte použitou 

náplast zpět do původního obalu a zlikvidujte tak, aby nepřišla do ruky dětem. Nedotýkejte se 
prsty očí, umyjte si ruce mýdlem a vodou poté, co náplast odstraníte. Jestliže je ve Vašem městě 
či obci běžný domovní odpad svážen do spalovny, můžete náplast vyhodit do domácího odpadu. 
Jinak vraťte použité náplasti do lékárny, pokud možno v původním obalu. 

 
 

197 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Exelon obsahuje 

Léčivou látkou je rivastigminum. 

Exelon 4,6 mg/24 h, transdermální náplasti: Z jedné náplasti se během 24 hodin uvolňuje 
4,6 mg rivastigminu. Jedna náplast o velikosti 5 cm

2

 obsahuje rivastigminum 9 mg. 

Exelon 9,5 mg/24 h, transdermální náplasti: Z jedné náplasti se během 24 hodin uvolňuje 
9,5 mg rivastigminu. Jedna náplast o velikosti 10 cm

2

 obsahuje rivastigminum 18 mg. 

Exelon 13,3 mg/24 h, transdermální náplasti: Z jedné náplasti se během 24 hodin uvolňuje 
13,3 mg rivastigminu. Jedna náplast o velikosti 15 cm

2

 obsahuje rivastigminum 27 mg. 

 

Pomocnými látkami jsou vápenatý lak pegoterátu, tokoferol alfa, kopolymer methyl- a 
butylmethakrylátu, akrylátový kopolymer, silikonový olej, dimetikon, fluorpolymerovaná 
pegoterátová fólie. 

 
Jak přípravek Exelon vypadá a co obsahuje toto balení 
Každá transdermální náplast je tenká náplast, skládající se ze tří vrstev. Vnější strana náplasti je béžová a 
označená následovně: 

„Exelon“, „4.6 mg/24 h“ a „AMCX“, 

„Exelon“, „9.5 mg/24 h“ a „BHDI“, 

„Exelon“, „13.3 mg/24 h“ a „CNFU“. 

 
Jedna transdermální náplast je jednotlivě zatavená v sáčku. 
Exelon 4,6 mg/24 h transdermální náplasti a Exelon 9,5 mg/24 h transdermální náplasti jsou dostupné 
v balení, které obsahuje 7, 30 nebo 42 sáčků, a ve vícečetném balení, které obsahuje 60, 84 nebo 
90 sáčků. 
Exelon 13,3 mg/24 h transdermální náplasti jsou dostupné v balení, které obsahuje 7 nebo 30 sáčků, a 
ve vícečetném balení, které obsahuje 60 nebo 90 sáčků. 
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Novartis Europharm Limited 
Frimley Business Park 
Camberley GU16 7SR 
Velká Británie 
 
Výrobce 
Novartis Pharma GmbH 
Roonstraße 25 
D-90429 Norimberk 
Německo 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
 

België/Belgique/Belgien 
Novartis Pharma N.V. 
Tél/Tel: +32 2 246 16 11 
 

Lietuva 
Novartis Pharma Services Inc. 
Tel: +370 5 269 16 50 
 

България 
Novartis Pharma Services Inc. 
Тел: +359 2 489 98 28 
 

Luxembourg/Luxemburg 
Novartis Pharma N.V. 
Tél/Tel: +32 2 246 16 11 
 

Česká republika 
Novartis s.r.o. 
Tel: +420 225 775 111 
 

Magyarország 
Novartis Hungária Kft. Pharma 
Tel.: +36 1 457 65 00 

198 

 

Danmark 
Novartis Healthcare A/S 
Tlf: +45 39 16 84 00 
 

Malta 
Novartis Pharma Services Inc. 
Tel: +356 2122 2872 

Deutschland 
Novartis Pharma GmbH 
Tel: +49 911 273 0 
 

Nederland 
Novartis Pharma B.V. 
Tel: +31 26 37 82 111 

Eesti 
Novartis Pharma Services Inc. 
Tel: +372 66 30 810 
 

Norge 
Novartis Norge AS 
Tlf: +47 23 05 20 00 

Ελλάδα 
Novartis (Hellas) A.E.B.E. 
Τηλ: +30 210 281 17 12 
 

Österreich 
Novartis Pharma GmbH 
Tel: +43 1 86 6570 

España 
Novartis Farmacéutica, S.A. 
Tel: +34 93 306 42 00 
 

Polska 
Novartis Poland Sp. z o.o. 
Tel.: +48 22 375 4888 

France 
Novartis Pharma S.A.S. 
Tél: +33 1 55 47 66 00 
 

Portugal 
Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A. 
Tel: +351 21 000 8600 

Hrvatska 
Novartis Hrvatska d.o.o. 
Tel. +385 1 6274 220 
 

România 
Novartis Pharma Services Romania SRL 
Tel: +40 21 31299 01 

Ireland 
Novartis Ireland Limited 
Tel: +353 1 260 12 55 
 

Slovenija 
Novartis Pharma Services Inc. 
Tel: +386 1 300 75 50 

Ísland 
Vistor hf. 
Sími: +354 535 7000 
 

Slovenská republika 
Novartis Slovakia s.r.o. 
Tel: +421 2 5542 5439 
 

Italia 
Novartis Farma S.p.A. 
Tel: +39 02 96 54 1 

Suomi/Finland 
Novartis Finland Oy 
Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200 
 

Κύπρος 
Novartis Pharma Services Inc. 
Τηλ: +357 22 690 690 
 

Sverige 
Novartis Sverige AB 
Tel: +46 8 732 32 00 
 

Latvija 
Novartis Pharma Services Inc. 
Tel: +371 67 887 070 
 

United Kingdom 
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. 
Tel: +44 1276 698370 
 

 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
 
Další zdroje informací 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu. 

199 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA IV 

 

VĚDECKÉ ZÁVĚRY A ZDŮVODNĚNÍ DOPORUČUJÍCÍ ZMĚNY PODMÍNEK 

ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

200 

Vědecké závěry 
 
S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizovaných zpráv o 
bezpečnosti (PSUR) rivastigminu, dospěl výbor CHMP k těmto vědeckým závěrům: 
 
 

Srdeční arytmie 

 
Srdeční arytmie/bradykardie jsou známé nežádoucí účinky rivastigminu. 
 
Během sledovaného období byly hlášeny 2 případy torsade de pointes. U těchto 2 případů torsade de 
pointes s pozitivním dechallenge po snížení dávky nebo vysazení rivastigminu nebylo možné 
vyloučit kauzální roli rivastigminu. Důvodem jsou jeho nežádoucí účinky související s možným 
rozvojem bradykardie navzdory dalším spolupůsobícím faktorům (venlafaxin, tiaprid). 
 
Je známo, že rivastigmin vyvolává bradykardii, což představuje rizikový faktor pro prodloužení QT 
intervalu. Případy srdeční arytmie byly hlášeny právě v souvislosti s použitím rivastigminu po 
uvedení na trh, zejména u pacientů s dalšími rizikovými faktory pro prodloužení QTc/torsade de 
pointes (TdP), (konkomitantní léčba vyvolávající TdP, relevantní srdeční poruchy). 
 
 

Noční můry 

 
Během sledovaného období bylo hlášeno 35 případů nočních můr a kumulativně 324 případů (124 
při perorálním podáním, 176 u náplastí, 16 při neznámém způsobu podání a 4 jak při perorálním 
podání, tak i u náplasti). Bylo identifikováno 26 relevantních případů s pozitivním dechallenge (po 
vysazení či snížení dávky), respektive s pozitivním rechallenge. Dokumentace časové souvislosti 
mezi rozvojem nežádoucího účinku a zahájením léčby rivastigminem ukazuje na kauzální vztah. 
 
Na podkladě vědecké literatury, významého podílu hlášení případů (proportional reporting ratio, 
PRR) nočních můr v systému EudraVigilance, dat z klinických studií (pro perorální podání) a 
případů po uvedení na trh (u obou lékových forem) výbor PRAC souhlasil s přidáním "nočních můr" 
jako nežádoucího účinku v bodě 4.8 SmPC s frekvencí "není známo" pro náplasťové formy a 
frekvencí "časté" pro perorální formy léků s obsahem rivastigminu. 
 
S ohledem na dostupné údaje týkající se srdeční arytmie a nočních můr, považuje výbor PRAC 
změny informací o přípravku za odůvodněné.

 

 

CHMP souhlasí s vědeckými závěry výboru PRAC. 
 
Zdůvodnění doporučující změnu podmínek rozhodnutí o registraci 
 
Na základě vědeckých závěrů týkajících se rivastigminu zastává výbor CHMP stanovisko, že poměr 
přínosů a rizik rivastigminu je příznivý pod podmínkou, že v údajích o přípravku budou provedeny 
navržené změny. 
 
Výbor CHMP doporučuje změnit podmínky rozhodnutí o registraci. 
 

Recenze

Recenze produktu EXELON 4,6 MG/24H 60X9MG Náplast

Diskuze

Diskuze k produktu EXELON 4,6 MG/24H 60X9MG Náplast

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám