Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na krev

EXACYL 5X5ML/500MG Injekční roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12203

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, AMBARES
Kód výrobku: 12203
Kód EAN: 8595116520792
Kód SÚKL: 49990
Držitel rozhodnutí: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, AMBARES
Hemoragická příhoda způsobená primárně generalizovaným fibrinolytickým stavem. Hemoragická příhoda v důsledku podávání fibrinolytika. Hemoragická příhoda v souvislosti s lokální fibrinolýzou, např.: Menoragie a metroragie: - způsobená hormonální dysfunkcí; - sekundární jako následek traumatické, infekční nebo degenerativní léze uteru. Gastrointestinální krvácení. Hematurie z dolních močových cest: - způsobená adenomem prostaty; - způsobená maligním tumorem močového měchýře nebo prostaty; - způsobená ledvinovými kameny; - obecně po chirurgických výkonech na prostatě a močových cestách. Krvácení po ORL výkonech - adenektomie, tonsilektomie.

Příbalový leták

 

1/4 

 

sp.zn. sukls194783/2017 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

EXACYL 

0,5 g/5 ml injekční roztok  

 

acidum tranexamicum 

 
 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní 
sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je přípravek Exacyl a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Exacyl používat  

3. 

Jak se přípravek Exacyl používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Exacyl uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Exacyl a k čemu se používá 

 
Přípravek Exacyl obsahuje kyselinu tranexamovou, která patří do skupiny léčivých přípravků 
používaných proti krvácení nazývaných antifibrinolytika.  
Přípravek Exacyl se používá u dospělých a dětí starších 1 roku k prevenci a léčbě krvácení 
způsobeného procesem, který brání srážení krve a nazývá se fibrinolýza. 
Specifické indikace zahrnují: 

Silnou menstruaci u žen 

Krvácení z trávicího ústrojí 

Krvácení z močových cest, po chirurgickém zákroku na prostatě nebo na močovém ústrojí 

Chirurgické zákroky oblasti ucha, nosu a krku 

Srdeční a břišní chirurgické zákroky, gynekologické zákroky  

Krvácení po léčbě jiným léčivým přípravkem, který brání srážení krve.  

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Exacyl používat  

 
Neužívejte přípravek Exacyl 

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kyselinu tranexamovou nebo na kteroukoli další 
složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), 

pokud máte v současnosti onemocnění způsobující vznik krevních sraženin,  

pokud trpíte onemocněním zvaným konsumpční koagulopatie, kdy se začíná srážet krev v celém 
těle, 

pokud máte problémy s ledvinami, 

pokud jste někdy měl(a) křeče. 

 

 

2/4 

 

Vzhedem k riziku otoku mozku a křečí se nedoporučuje podání mezi mozkové pleny, do mozkových 
komor a do mozku.  
 
Pokud si myslíte, že se Vás týká cokoli z výše uvedeného nebo si nejste jist(a), řekněte to svému 
lékaři dříve, než začnete přípravek Exacyl používat. 
 
Upozornění a opatření 
Lékař rozhodne, zda je pro Vás léčba přípravkem Exacyl vhodná. Informujte svého lékaře, pokud se 
Vás týká cokoli dále uvedeného:  
• 

Pokud jste někdy měl(a) krev v moči, může léčba přípravkem Exacyl způsobit neprůchodnost 
močových cest.  

• 

Pokud víte, že máte zvýšené riziko vzniku krevních sraženin. 

• 

Pokud trpíte nadměrným srážením krve nebo krvácením v celém těle (tzv. diseminovaná 
intravaskulární koagulace), nemusí být pro Vás léčba přípravkem Exacyl vhodná. Výjimkou je 
situace, kdy máte akutní závažné krvácení a pomocí krevních testů bylo zjištěno, že ke krvácení 
dochází v důsledku procesu, který brání srážení krve (fibrinolýza).  

• 

Pokud jste už někdy měl(a) křeče, přípravek Exacyl by Vám neměl být podán. Lékař Vám musí 
předepsat nejmenší možnou účinnou dávku, aby se předešlo křečím v důsledku léčby 
přípravkem Exacyl.  

• 

Pokud jste dlouhodobě léčen(a) přípravkem Exacyl, je nutné věnovat pozornost možnému 
výskytu poruch barevného vidění a v případě nutnosti léčbu ukončit. Při pokračujícím 
dlouhodobém používání injekčního roztoku přípravku Exacyl se provádějí pravidelná oční 
vyšetření (oční vyšetření zahrnující zrakovou ostrost, barevné vidění, oční pozadí, zorné pole, 
atd.). Při výskytu patologických očních změn, zejména změn na sítnici, musí lékař po 
konzultacích se specialistou rozhodnout o nezbytnosti dlouhodobého podávání přípravku 
Exacyl ve Vašem případě.  

 
Další léčivé přípravky a přípravek Exacyl 
Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo které jste užíval(a) 
v nedávné době, včetně přípravků dostupných bez lékařského předpisu, vitamínů, minerálů, 
rostlinných přípravků a doplňků stravy.  
Lékaře informujte především v případě, že užíváte: 
• 

jiné léčivé přípravky, které napomáhají srážení krve (tzv. antifibrinolytika), 

• 

léčivé přípravky, které brání srážení krve, 

• 

perorální antikoncepci (antikoncepční pilulky). 

 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete používat přípravek 
Exacyl.  
Kyselina tranexamová přechází do mateřského mléka. Proto se během léčby přípravkem Exacyl 
nedoporučuje kojit.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Nebyly provedeny žádné studie zaměřené na ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Exacyl používá 

 
Použití u dospělých 
Přípravek Exacyl Vám bude podán formou pomalé nitrožilní injekce. 
Lékař určí správnou dávku a trvání léčby.  
 

 

3/4 

 

Použití u dětí 
U dětí starších jednoho roku je dávka přípravku Exacyl stanovena na základě tělesné hmotnosti dítěte. 
Lékař určí správnou dávku pro Vaše dítě, a jak dlouho bude léčba trvat.   
 
Použití u starších pacientů 
Pokud nejsou známky selhání ledvin, není u starších pacientů nutné snižovat dávkování.   
 
Použití u pacientů s poruchou funkce ledvin 
Jestliže máte problémy s ledvinami, bude Vám dávka přípravku Exacyl snížena podle výsledku 
krevních testů (test na hladinu kreatininu v séru).  
 
Použití u pacientů s poruchou funkce jater 
Dávkování není nutné upravovat. 
 
Způsob podání 
Injekce přípravku Exacyl do žíly se musí aplikovat velmi pomalu. 
Přípravek Exacyl nelze podávat injekcí do svalu. 
 
Jestliže Vám byla podána vyšší než doporučená dávka přípravku Exacyl 
Pokud dojde k aplikaci vyšší dávky, než jaká je doporučena, může dojít k přechodnému poklesu 
krevního tlaku. Ihned informujte lékaře nebo zdravotní sestru.  
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Exacyl nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob) 

účinky na žaludek a střeva: pocit na zvracení, zvracení, průjem 

 
Méně časté (mohou postihnout 1 až 10 osob z 1000)  

kožní problémy: vyrážka 

 
Není známo (na základě dostupných údajů nelze frekvenci určit) 

malátnost s hypotenzí (nízkým krevním tlakem), zejména pokud je injekce podána příliš rychle 

vznik krevní sraženiny 

účinky na nervový systém: křeče 

účinky na zrak: porucha zraku včetně poruchy barevného vidění 

účinky na imunitní systém: alergické reakce 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 

 

4/4 

 

 
5. 

Jak přípravek Exacyl uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za „EXP:“. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Exacyl
 obsahuje 
 
-  Léčivou látkou je acidum tranexamicum 100 mg v 1 ml injekčního roztoku.  
-  Pomocnými látkami jsou voda na injekci, kyselina chlorovodíková 25%. 
 
Jak přípravek Exacyl vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Exacyl je čirý bezbarvý roztok balený v bezbarvých ampulkách.  
Jedno balení obsahuje 5 ampulek po 5 ml roztoku pro injekci. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika 
 
Výrobce 
Delpharm Dijon, Quétigny, Francie 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 18. 10. 2017 
 
Vysvětlení k textu na vnitřním obalu: 
 
Exacyl oldatos injekció      

 

 

Exacyl injekční roztok 

tranexámsav 

 

 

 

 

tranexamid acid 

i.v. 

 

 

 

 

 

intravenózní podání 

 
 
Felh.:   

 

 

 

 

EXP: 

Gy.sz.:   

 

 

 

    

Č.šarže: 

 
 
 
 

Recenze

Recenze produktu EXACYL 5X5ML/500MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu EXACYL 5X5ML/500MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám