Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na močové a pohlavní ústrojí » Gynekologické léky na předpis

ENZAPROST F 5X1ML/5MG Injekční roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 101063

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 101063
Kód EAN: 8595116521867
Kód SÚKL: 107955
Terapeutický potrat při patologickém těhotenství: časné úmrtí plodu v 1. nebo 2. trimestru, závažné fetální malformace (anencefalie, hydrocefalus, amelie) diagnostikované RTG, ultrazvukem nebo jinou metodou. Indukce porodu v následujících případech: intrauterinní úmrtí plodu (pozdní úmrtí plodu, ukončení těhotenství pro vývojovou vadu plodu, předčasná ruptura blan a primárně slabá děložní aktivita, porod placenty). Programovaná indukce porodu: při splnění následujících podmínek: správný termín porodu, hmotnost plodu nad 3000 g, poloha hlavičkou, přiměřená dilatace cervixu (tzv. zralý krček), dostatečně citlivá svalovina dělohy.

Příbalový leták

 

1/4 

 

sp.zn. sukls180467/2014 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Enzaprost F 

 

dinoprostum 

injekční roztok 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to 
i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
 
1. 

Co je přípravek Enzaprost F a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Enzaprost F podán 

3. 

Jak se přípravek Enzaprost F užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Enzaprost F uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Enzaprost F a k čemu se používá 

 
Přípravek Enzaprost F obsahuje léčivou látku dinoprost, která vyvolává děložní stahy. Toho se využívá 
k ukončení patologického těhotenství (časné úmrtí plodu ve 2. trimestru nebo závažné vrozené vývojové 
vady plodu stanovené ultrazvukem nebo jinou metodou prenatálního vyšetření).  Kromě toho se používá 
k vyvolání porodu v následujících případech: intrauterinní úmrtí plodu (pozdní úmrtí plodu, ukončení 
těhotenství pro vývojovou vadu plodu, předčasná ruptura blan a primárně slabá děložní aktivita, porod 
placenty). 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Enzaprost F podán  

 
Nepoužívejte přípravek Enzaprost F 

Jestliže jste alergická na dinoprost nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 
6).  

Jestliže trpíte některým z následujících onemocnění:  

 

Bronchiální  astma  (nebo  bronchiální  astma  v anamnéze),  chronická  obstrukční  plicní  nemoc, 
aktivní fáze plicního onemocnění. 

 

Aktivní i klidové stadium ulcerózní kolitidy, Crohnova nemoc, tyreotoxikóza, srpkovitá anémie, 
glaukom, akutní infekce. 

 

Akutní zánět v malé pánvi nebo v oblasti břicha, ruptura vaku blan. 

 

Významný nepoměr mezi hlavičkou plodu a pánví, abnormální poloha plodu, vysoký krevní tlak. 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Enzaprost F se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Zvláštní opatrnosti při užívání tohoto přípravku je zapotřebí: 

 

2/4 

 

U pacientek s kardiovaskulárními poruchami: onemocnění srdce s akutními příznaky, stávající 
kardiovaskulární onemocnění (nebo toto onemocnění v anamnéze), stávající vysoký nebo nízký tlak 
(nebo tato onemocnění v anamnéze).  

 

U pacientek s poruchami centrálního nervového systému: epilepsie (nebo anamnéza epilepsie). 

 

U pacientek s endokrinními a metabolickými poruchami: cukrovka (nebo cukrovka v anamnéze). 

 

U pacientek s gastrointestinálními poruchami: žloutenka (nebo žloutenka v anamnéze) nebo akutní 
onemocnění jater.  

 

U pacientek s urogenitálními poruchami: akutní onemocnění ledvin (nebo onemocnění ledvin 
v anamnéze), zvýšený krevní tlak, bílkovina v moči, otoky (preeklampsie), abnormální zúžení 
páteřního kanálu (cervikální stenóza), nezhoubné děložní nádory (leiomyom a myom), dřívější 
chirurgický zákrok na děloze (riziko ruptury dělohy), vícečetné těhotenství.  

 

U pacientek s anemií (nebo s anémií v anamnéze). 

 
Nezamýšlená absorpce přípravku Enzaprost F může způsobit pocit na zvracení (nauzea), zvracení, zúžení 
průdušek a periferních cév (bronchokonstrikce, periferní vazokonstrikce), mdloby, slabost, vysoký krevní 
tlak a pocit paniky. Vzhledem k tomu, že Enzaprost F je rychle metabolizován, jsou tyto účinky přechodné 
(trvají 15-30 minut) a obvykle nejsou klinicky významné.   
 
Před  vyvoláním  porodu  by  měl  být  pečlivě  vyhodnocen  případný  nepoměr  mezi  šířkou  pánve  a  velikostí 
plodu - kefalopelvická disproporce. Během infúze by měla být pečlivě sledována děložní aktivita, stav plodu, 
vývoj  cervikální  dilatace,  rozšíření  děložního  hrdla,  aby  bylo  možno  zjistit  nežádoucí  reakce,  např. 
hypertonie (zvýšené napětí) dělohy, přetrvávající děložní stahy, tíseň plodu. 
U  pacientek,  které  mají  v anamnéze  zvýšené  svalové  napětí  nebo  nedobrovolné  stahy  svalů  či abnormální 
stahy dělohy, by měla být po celou dobu porodu sledována aktivita dělohy a stav plodu. Při hypertonických 
kontrakcích děložních svalů je nutné mít na paměti možnost ruptury dělohy. 
 
Pacientkám starším 35 let, pacientkám s problémy během těhotenství a pacientkám po 40. týdnu těhotenství 
by měl být dinoprost podáván pro vyvolání porodu s velkou opatrností z důvodu zvýšeného rizika vzniku 
závažné poruchy srážlivosti (tzv. diseminované intravaskulární koagulace krve - DIC). 
 
Další léčivé přípravky a Enzaprost F 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo 
které možná budete užívat.  
 
Současné užití oxytocinu a ergometrinu zvyšuje účinek přípravku Enzaprost F a zvyšuje riziko nežádoucích 
účinků. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
Přípravek Enzaprost F se používá k ukončení těhotenství. Pokud je k ukončení těhotenství použit dinoprost, 
musí být postup kompletně dokončen, neboť vliv dinoprostu na plod není dosud objasněn. 
 
Kojení není relevantní. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Vzhledem k nemocničnímu podání přípravku není relevantní. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Enzaprost F používá 

 

 

3/4 

 

Injekce přípravku Enzaprost F se podává do vnitřního plodového obalu (intraamniotické podání). Injekci je 
možné podat přes břišní stěnu nebo přes poševní klenbu. 
 
PŘÍPRAVEK JE MOŽNÉ POUŽÍT JEN NA SPECIALIZOVANÝCH GYNEKOLOGICKO-
PORODNICKÝCH ODDĚLENÍCH, KDE JE K DISPOZICI JEDNOTKA INTENZIVNÍ PÉČE. 
 
Jestliže Vám bylo nezáměrně podáno více přípravku Enzaprost F 
Klinické projevy předávkování:  
Pocit na zvracení (nauzea), zvracení a průjem jsou významně intenzivnější než při podání normální dávky.  
Léčba: 
Specifická léčba: v nezbytném případě chirurgické protržení vaku blan (rezervoár léčivé látky).  
Podpůrná léčba: intravenózní náhrada tekutin.  
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 
Výskyt pozorovaných nežádoucích účinků je definován následovně: 
 
Méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1 000): 
zvýšený počet bílých krvinek, anafylaktický šok, zúžení periferních cév (vazokonstrikce), zpomalení, 
zrychlení či porucha srdeční činnosti (bradykardie, tachykardie, A-V blok druhého stupně), tlak nebo bolest 
pod hrudní kostí, bolest na hrudi, bolest hlavy, spavost, úzkost, dvojité vidění, parestézie, přetrvávající kašel, 
bolestivé močení (dysurie), krev v moči (hematurie), problémy s močením (močová retence), třes, chlad nebo 
zrychlené dýchání, přechodná horečka, zčervenání, neobvyklá žízeň, zánět a bolest v místě vpichu, bolest 
dělohy provázející potrat, zvýšené napětí svalů dělohy. 
 
Vzácné (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000): 
pálení očí, intenzivní a konstantní bolest břicha nebo nadbřišku, neprůchodnost střev v důsledku poruchy 
nervů (paralytický ileus), bolest bérců, zad nebo ramen, otok prsů, pálení prsů. 
 
Velmi vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 10 000): 
pocit na zvracení (nauzea), zvracení, průjem, žaludeční křeče nebo bolest. 
 
U pacientek, u kterých byl porod vyvolán pomocí přípravků s obsahem dinoprostu nebo hormonu 
oxytocinu), bylo zjištěno vyšší riziko vzniku závažné poruchy srážlivosti krve, tzv. DIC. 
 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 

 

4/4 

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
5. 

Jak přípravek Enzaprost F uchovávat  

 
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě 5–15 °C, ampulky uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „EXP:“. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 
jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Enzaprost F obsahuje 
-  Léčivou látkou je dinoprostum 5,0 mg v 1 ml injekčního roztoku. 
-  Pomocnými látkami jsou trihydrát octanu sodného, voda na injekci. 
 
Jak přípravek Enzaprost F vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis přípravku: čirý, bezbarvý až světle zeleno-žlutý roztok, prakticky prostý viditelných částic. 
Velikost balení: 5 x 1 ml. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika 
 
Výrobce: 
CHINOIN Pharmaceutical and Chemical Works Private Co. Ltd. 
Csanyikvölgy, Miskolc, Maďarsko 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována
12.11.2014 

Recenze

Recenze produktu ENZAPROST F 5X1ML/5MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu ENZAPROST F 5X1ML/5MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám