Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na cévy

ENELBIN 100 RETARD 50X100MG Tabl. s prodl. uvol. - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 18765

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 18765
Kód EAN: 8594739020221
Kód SÚKL: 97026
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Enelbin 100 retard užívají dospělí a mladiství při onemocněních vyvolaných poruchami prokrvení končetin a mozku, dále při poruše prokrvení oční sítnice a vnitřního ucha.

Příbalový leták

 

1/4 

sp.zn.sukls192753/2016

 

 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

ENELBIN 100 RETARD 

naftidrofuryli oxalas 

tablety s prodlouženým uvolňováním 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl 
by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek ENELBIN 100 RETARD a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ENELBIN 100 RETARD 
užívat  

3. 

Jak se přípravek ENELBIN 100 RETARD užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek ENELBIN 100 RETARD uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek ENELBIN 100 RETARD a k čemu se používá 

 
Přípravek Enelbin 100 retard obsahuje účinnou látku naftidrofuryl-oxolát, který rozšiřuje 
krevní cévy, a tím zlepšuje prokrvení, okysličení a výživu tkání.  
 
Přípravek Enelbin 100 retard se používá:  

ke zvýšení prokrvení okrajových částí těla (např. při bolesti při chůzi, chladných 
končetinách, popáleninách, vředech, poruchách hojení ran, při postižení cév u cukrovky 
(diabetu mellitu)), 

ke zvýšení prokrvení mozku (např. u poruch spánku, závratí, bolestí hlavy, snížené 
schopnosti koncentrace a paměti, po mozkové mrtvici, po poranění hlavy se ztrátou 
vědomí nebo při presenilních poruchách chování), 

při porušeném prokrvení oční sítnice a vnitřního ucha. 

 
Přípravek Enelbin 100 retard je určen pro dospělé a dospívající.  
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ENELBIN 100 RETARD 
užívat
 

 
Neužívejte přípravek ENELBIN 100 RETARD: 

jestliže jste alergický(á) na naftidrofuryl-oxolát nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6); 

jestliže jste v nedávné době prodělal(a) srdeční infarkt nebo máte závažné onemocnění 
srdce a krevního oběhu; 

 

2/4 

jestliže u Vás byly diagnostikovány krvácivé stavy; 

jestliže máte sklon ke kolapsům (mdlobám); 

jestliže máte výrazně nízký krevní tlak nebo trpíte 

výraznějším poklesem krevního 

tlaku při změně z ležící do vzpřímené polohy

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku ENELBIN 100 RETARD se poraďte se svým lékařem nebo 
lékárníkem. Během léčby není vhodné kouřit. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek ENELBIN 100 RETARD 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Účinky přípravku Enelbin 100 retard a jiných léků současně užívaných se mohou navzájem 
ovlivňovat. Jde především o léky ovlivňující srdeční činnost a krevní tlak. Jestliže Vám další 
lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již užíváte přípravek 
Enelbin 100 retard. 
 
Přípravek ENELBIN 100 RETARD s jídlem, pitím a alkoholem 
Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Během léčby se nedoporučuje kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek ENELBIN 100 RETARD může výjimečně, zejména na počátku léčby, vyvolat 
únavu nebo závratě. Pokud se u Vás tyto účinky vyskytnou, vyvarujte se řízení vozidel nebo 
obsluhy strojů a informujte lékaře.  
 
Přípravek ENELBIN 100 RETARD obsahuje monohydrát laktosy a hlinitý lak ponceau 
4R 
Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než 
začnete tento přípravek užívat. Přípravek Enelbin 100 retard obsahuje hlinitý lak ponceau 4R 
(E124), který může způsobit alergickou reakci. 
 
 
3. 

Jak se přípravek ENELBIN 100 RETARD užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si 
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Léčba je zpravidla dlouhodobá a dávkování vždy určuje ošetřující lékař dle druhu a 
závažnosti onemocnění. Doporučená dávka přípravku je 1-2 tablety 2-3krát denně. V případě 
potřeby a na doporučení lékařem může být denní dávka zvýšena. 
 
Tablety polykejte celé, nerozkousané a zapijte je vodou nebo jiným nealkoholickým nápojem. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku ENELBIN 100 RETARD, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití více potahovaných tablet dítětem vyhledejte lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek ENELBIN 100 RETARD 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Při ojedinělém 
vynechání jedné dávky užijte lék, jakmile si vzpomenete a další dávku užijte v obvyklou 
dobu. 

 

3/4 

 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 léčených): 

  nespavost, poruchy srdečního rytmu, zažívací potíže (tlak v nadbřišku, nevolnost), 

vyrážka, onemocnění jater. 

 
Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 léčených): 

  neklid, závrať, bolest hlavy, nízký krevní tlak, pokles krevního tlaku při rychlé změně 

polohy těla, únava. 
 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak ENELBIN 100 RETARD uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25°C. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „EXP:“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek ENELBIN 100 RETARD obsahuje 
-  Léčivou látkou je naftidrofuryli oxalas. Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním 

obsahuje naftidrofuryli oxalas 100 mg. 

-  Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, upravený 

montánní vosk, methylovaný oxid křemičitý, magnesium-stearát, mastek. 

-  Potah  tablety  obsahuje  hypromelosu  2910/5,  makrogol  6000,  polysorbát  80, 

simetikonovou  emulzi  SE  4  oxid  titaničitý,  hlinitý  lak  chinolinové  žluti,  hlinitý  lak 
Ponceau 4R. 
 

 

 

4/4 

Jak přípravek ENELBIN 100 RETARD vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis přípravku: světle žluté čočkovité potahované tablety. 
Druh obalu: Al/PVC blistr nebo bílá PE lahvička se šroubovacím PE uzávěrem, krabička. 
 
Obsah balení: 
20 tablet s prodlouženým uvolňováním (blistr) 
50 tablet s prodlouženým uvolňováním (blistr) 
100 tablet s prodlouženým uvolňováním (blistr, PE lahvička) 
 
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Zentiva k. s., U Kabelovny 130, 102 37, Praha 10, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 
23.8.2016 
 

Recenze

Recenze produktu ENELBIN 100 RETARD 50X100MG Tabl. s prodl. uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu ENELBIN 100 RETARD 50X100MG Tabl. s prodl. uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám