Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

ENAP-HL 30 Tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 18395

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Kód výrobku: 18395
Kód EAN: 3838989516277
Kód SÚKL: 55429
Držitel rozhodnutí: KRKA
Přípravek se užívá k léčbě zvýšeného krevního tlaku, pokud je vhodná kombinovaná léčba. Přípravek mohou užívat pouze dospělí.

Příbalový leták

 

 

 

sp.zn. sukls220379/2011, sukls264112/2011 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Enap-HL 

10 mg/12,5 mg 

Enap-H 

10 mg/25 mg 

tablety 

enalaprili maleas/hydrochlorothiazidum 

 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 

Co je přípravek Enap-HL, Enap-H a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Enap-HL, Enap-H užívat 

3. 

Jak se přípravek Enap-HL, Enap-H užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Enap-HL, Enap-H uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Enap-HL, Enap-H a k čemu se používá 

 
Přípravky Enap-HL a Enap-H jsou kombinací enalapril-maleinátu a hydrochlorothiazidu. Kombinace 
těchto látek je účinnější než jednotlivé látky samy o sobě. 
Enalapril-maleinát blokuje působení enzymu (působku) přeměňujícího angiotenzin I na angiotenzin II 
(inhibitor  angiotenzin  konvertujícího  enzymu  –  inhibitor  ACE),  což  je  enzym  v  těle  nezbytný  pro 
tvorbu  látky,  která  způsobuje  zúžení  krevních  cév.  Léčba  enalaprilem  rozšiřuje  cévy,  což  snižuje 
krevní tlak a zvyšuje dodávku krve a kyslíku k srdečnímu svalu a ostatním orgánům. 
Hydrochlorothiazid má močopudný účinek a tím snižuje krevní tlak. 
 
Přípravek se používá k léčbě zvýšeného krevního tlaku, pokud je vhodná kombinovaná léčba. 
Přípravek mohou užívat pouze dospělí. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Enap-HL, Enap-H užívat 

 
Neužívejte přípravek Enap-HL, Enap-H: 

jestliže  jste  alergický(á)  na  enalapril-maleinát,  hydrochlorothiazid,  sulfonamidy  nebo  na 
kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

jestliže se u Vás v minulosti vyskytl angioneurotický edém (náhlý otok hlavně v oblasti tváří, 
očních víček, rtů, jazyka a krku, někdy ve spojení s dýchacími obtížemi a chrapotem vznikající 
v důsledku léčby tzv. ACE inhibitory nebo i bez zjevné příčiny). 

pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin nebo jste léčen(a) přípravkem ke 
snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. 

pokud máte závažnou poruchu funkce jater. 

 

 

 

pokud máte zástavu močení a netvoří se vám moč. 

pokud jste pacient po transplantaci ledvin, pacient s primárním hyperaldosteronismem (zvýšená 
hladina  hormonu  aldosteronu  způsobená  nejčastěji  nezhoubným  nádorem  nadledvin),  pacient 
s porfyrií  (porucha  látkové  přeměny  porfyrinů  účastnících  se  tvorby  krevního  barviva 
hemoglobinu). 

pokud  jste  těhotná  déle  než  3  měsíce.  (Je  však  lépe  přípravek  neužívat  ani  na  počátku 
těhotenství – viz bod „Těhotenství, kojení a plodnost“.) 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Enap-HL a Enap-H se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

pokud máte nízký krevní tlak a nerovnováhu solí a tekutin; 

pokud jste léčen(a) kvůli onemocnění ledvin; 

pokud jste léčen(a) hemodialýzou; 

pokud jste léčen(a) kvůli cukrovce; 

pokud jste léčen(a) kvůli onemocnění jater; 

pokud  jste  léčen(a)  kvůli  těžkému  onemocnění  pojivové  tkáně,  nazývanému  systémový  lupus 
erythematodes; 

pokud máte poškození srdeční chlopně nebo jakékoli jiné srdeční onemocnění; 

pokud užíváte tablety diuretik (močopudné léky); 

u černošských pacientů; 

pokud používáte lithium, které se používá k léčbě některých psychiatrických onemocnění. 

 
Před případným chirurgickým zákrokem nebo narkózou (dokonce i u zubaře) sdělte svému lékaři, že 
užíváte kombinaci enalaprilu a hydrochlorothiazidu. 
 
V průběhu léčby se u Vás může  vyskytnout  průjem a zvracení, dále  kašel, který při ukončení léčby 
vymizí. Dále se může vyskytnout dna a zvýšené hladiny kyseliny močové v krvi. 
  
Řekněte lékaři, který Vás léčí, že užíváte přípravek Enap-HL nebo Enap-H pokud podstupujete: 

léčbu hemodialýzou, 

odstranění cholesterolu z krve (aferézu), 

desenzibilizační léčbu (léčba ke snížení účinků alergie na včelí nebo vosí bodnutí), 

testy  kontrolující  funkci  Vašich  příštítných  tělísek  (jedná  se  o  žlázy  v  krku,  které  kontrolují 
hladinu vápníku v krvi), 


Hydrochlorothiazid,  který  je  obsažen  v  tomto  léčivém  přípravku,  může  způsobit  pozitivní  výsledek 
antidopingového testu. 
 
Pokud máte anginu pectoris (onemocnění srdce) a Váš stav se během užívání kombinace enalaprilu a 
hydrochlorothiazidu zhorší, oznamte to svému lékaři. 
 
Informujte svého lékaře, jestliže si myslíte, že jste (nebo byste mohla být) těhotná. Přípravky Enap-HL 
a  Enap-H  se  nedoporučují v  časném  těhotenství  a  nesmí  být  užívány,  pokud  jste  déle  než  3  měsíce 
těhotná,  protože  mohou  způsobit  vážné  poškození  Vašeho  dítěte,  pokud  jsou  v  této  fázi  těhotenství 
užívány (viz bod o těhotenství). 
 
Před užitím přípravku Enap-HL nebo Enap-H se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku: 

blokátory  receptorů  pro  angiotenzin  II  (ARB)  (také  známé  jako  sartany  -  například 
valsartan,  telmisartan,  irbesartan),  a  to  zejména  pokud  máte  problémy  s  ledvinami 
související s diabetem. 

aliskiren. 

Váš  lékař  může  v  pravidelných  intervalech  kontrolovat  funkci  ledvin,  krevní  tlak  a  množství 
elektrolytů (např. draslíku) v krvi. 
Viz také informace v bodě: „Neužívejte přípravek Enap-HL, Enap-H“. 

 

 

 

 

Další léčivé přípravky a přípravek Enap-HL, Enap-H 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat: 

jiné léky k léčbě vysokého krevního tlaku; 

doplňky  draslíku,  náhražky  solí  obsahující  draslík  nebo  draslík  šetřící  močopudné  léky  (např. 
spironolakton, amiodaron); 

léky proti bolesti a zánětu (nesteroidní protizánětlivé léky, např. ibuprofen, diklofenak); 

lék k léčbě deprese (např. lithium, tricyklická antidepresiva, antipsychotika); 

léky, které zvyšují množství moči (diuretika); 

lék na snížení hladiny cholesterolu (např. cholestyramin, kolestipolové pryskyřice); 

lék na potlačení růstu nádoru (cytostatika, např. cyklofosfamid, methotrexát); 

lék  používaný  k  léčbě  určitých  stavů, jako jsou  bolest,  ztuhlost  a  zánět  svalů,  kostí  a  kloubů, 
alergická onemocnění, astma nebo některá onemocnění krve (kortikosteroidy); 

lék používaný k léčbě abnormálního srdečního rytmu (digitalis, prokainamid, amiodaron nebo 
sotalol); 

léky  používané  v  některých  přípravcích  proti  kašli  a  nachlazení  (sympatomimetika),  nebo 
noradrenalin a adrenalin používané při nízkém krevním tlaku, šoku, srdečním selhání, astmatu 
nebo  alergiích.  Pokud  se  tyto  léky  používají  s přípravky  Enap-HL  nebo  Enap-H,  mohou 
udržovat Váš krevní tlak zvýšený. 

antidiabetické  léky,  jako  je  insulin.  Přípravky  Enap-HL  nebo  Enap-H  mohou  způsobit,  že 
hladina cukru v krvi klesne ještě více, pokud je užijete s antidiabetiky. 

léky uvolňující svaly (např. tubokurarin používaný při anestézii); 

injekce zlata k léčbě bolesti, ztuhlosti a zánětu svalů, kostí a kloubů 
 (aurothiomalát sodný). 

 
Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření: 

Pokud užíváte blokátor receptorů pro angiotenzin II (ARB) nebo aliskiren (viz také informace 
v bodě „Neužívejte přípravek Enap-HL, Enap-H“ a „Upozornění a opatření“). 

 
Přípravek Enap-HL, Enap-H s jídlem, pitím a alkoholem 
Přípravek můžete užívat během jídla nebo po jídle a zapít trochou tekutiny. Během léčby nepožívejte 
alkoholické nápoje, protože alkohol zvyšuje účinek přípravku. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 
Musíte sdělit svému lékaři, pokud jste těhotná nebo pokud si myslíte, že jste těhotná. Obvykle Vám 
lékař  poradí,  abyste  přestala  užívat  přípravek  Enap-HL  nebo  Enap-H,  ještě  předtím  než  otěhotníte 
nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná a doporučí vám  užívat jiný lék  místo přípravku Enap-HL nebo 
Enap-H. 
Přípravky Enap-HL a Enap-H nejsou během těhotenství doporučené, a nesmí být používány po třetím 
měsíci těhotenství, protože pokud jsou užívány po třetím měsíci těhotenství, mohou způsobovat vážné 
poškození vašeho dítěte.  
 
Kojení 
Informujte  svého  lékaře,  pokud  kojíte  nebo  se  chystáte  začít  kojit.  Přípravek  Enap-HL  ani  Enap-H 
není doporučen pro matky, které kojí. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Zejména  na  začátku  léčby  mohou  u  jednotlivých  pacientů  přípravky  Enap-HL  a  Enap-H  způsobit 
závratě nebo únavu, a tím mohou nepřímo a přechodně snížit psychofyzické schopnosti řídit automobil 
nebo obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Enap-HL, Enap-H obsahuje monohydrát laktosy 

 

 

 

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se svým lékařem, než začnete tento léčivý 
přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Enap-HL, Enap-H užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Přesné dávkování vždy určí lékař. 
Doporučená dávka přípravku je 1 až 2 tablety přípravku Enap-HL nebo Enap-H denně (tj. 1 tableta 
denně ráno nebo 1 tableta ráno a 1 tableta odpoledne). 
Tableta se užívá celá, nerozkousaná, během jídla nebo po jídle s trochou tekutiny. 
Měl(a)  byste  si  zvyknout  užívat  lék  pravidelně,  ve  stejnou  dobu.  Jestliže  opomenete  užít  dávku, 
vezměte  si ji  co  nejdříve, ale  nikoliv  v  případě,  že je již  téměř  čas  na  další dávku.  Jestliže  do  další 
dávky  zbývá  pouze  několik  málo  hodin,  vynechte  chybějící  dávku  a  navraťte  se  ke  svému 
pravidelnému rozpisu dávkování. Nezdvojnásobujte dávky. 
Měl(a) byste vědět, že léčba jakýmkoli přípravkem snižujícím krevní tlak nevyléčí Vaše onemocnění, 
ale  pomůže  snížit  hodnoty  krevního  tlaku  a  udržovat  je  na  požadovaných  hodnotách.  Tímto  se 
předejde  nebo  sníží  důsledky  a/nebo  komplikace  zvýšeného  krevního  tlaku.  Proto  je  léčba  tímto 
přípravkem  dlouhodobá,  obvykle  celoživotní,  jestliže  se  nevyskytnou  okolnosti  vedoucí  k  vysazení 
léčby. 
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety, pokud máte potíže ji polknout celou. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Enap-HL, Enap-H, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 
Nejčastějším  příznakem  předávkování  je  výrazné  snížení  krevního  tlaku  projevující  se  pocity  na 
omdlení  až  mdlobou.  V takovém  případě  se  položte  do  vodorovné  polohy  se  zajištěním  přivolání 
lékaře. 
Při  užití  většího  množství  tablet  najednou  je  třeba  se  pokusit  vyvolat  zvracení  (není-li  pacient 
v bezvědomí) a přivolat lékaře, který zajistí následnou léčbu. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Enap-HL, Enap-H 
Pokud si zapomenete vzít dávku léku, vezměte si další dávku jako obvykle. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Nežádoucí účinky jsou rozděleny do následujících skupin podle četnosti výskytu: 

Velmi časté 

postihují více než 1 z 10 osob 

Časté 

postihují méně než 1 z 10 osob 

Méně časté 

postihují méně než 1 ze 100 osob 

Vzácné 

postihují méně než 1 z 1 000 osob 

Velmi vzácné 

postihují méně než 1 z 10 000 osob 

Není známo 

frekvenci z dostupných údajů nelze určit 

 

 

 

 

Velmi časté (postihují více než 1 z 10 osob) 

rozmazané vidění, 

závrať, 

kašel, 

pocit na zvracení (nauzea), 

slabost (astenie). 

 
Časté (postihují méně než 1 z 10 osob) 

nízká  hladina  draslíku  v  krvi,  zvýšené  hladiny  cholesterolu,  zvýšené  hladiny  triglyceridů, 
zvýšené hladiny kyseliny močové v krvi, 

bolest hlavy, deprese, mdloba (synkopa), změny chuti, 

nízký krevní tlak, nízký krevní tlak při postavení se a slabost, nepravidelný tlukot srdce, bolest 
na hrudi (angina pectoris), zrychlený tep, 

obtíže s dýcháním (dušnost), 

průjem, bolest břicha, 

vyrážka, 

svalové křeče, 

bolest na hrudi, únava, 

zvýšená hladina draslíku v krvi, zvýšení kreatininu v séru. 

 
Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 osob) 

chudokrevnost (anémie, včetně aplastické a hemolytické), 

zčervenání, rychlý a silný tlukot srdce (palpitace), srdeční infarkt a mrtvice, možná způsobené 
nadměrným snížením krevního tlaku u pacientů s jejich vysokým rizikem, 

zvonění v uších (tinitus), 

výtok z nosu (rýma), bolest v krku a chrapot, astma, 

neprůchodnost střev, zánět slinivky břišní (pankreatitida), zvracení, poruchy trávení (dyspepsie), 
bolest  břicha,  hromadění  plynů  ve  střevech  (flatulence),  zácpa,  anorexie,  podráždění  žaludku, 
sucho v ústech, vřed, 

porucha funkce ledvin, selhání ledvin, bílkovina v moči (proteinurie), 

svědění, pocení, vypadávání vlasů, 

bolest kloubů (artralgie), 

nízká hladina cukru v krvi, nízké hladiny hořčíku, dna, 

impotence, 

malátnost, horečka, 

zmatenost,  snížení  libida,  nespavost,  ospalost  a  nervozita,  pocit  točení  hlavy  (vertigo),  pocit 
brnění nebo mravenčení v rukou nebo nohou (parestézie), 

zvýšení močoviny v krvi, snížení hladin sodíku v krvi. 

 
Vzácné (postihují méně než 1 z 1 000 osob) 

změny  krevního  obrazu  (neutropenie,  hypohemoglobinemie,  snížení  hematokritu, 
trombocytopenie, leukopenie), 

zvýšení hladiny glukózy v krvi, 

podivné sny, problémy se spánkem, porucha pohybu (paréza), 

otok  žláz,  autoimunitní  choroby,  zhoršené  prokrvení  v  prstech  na  rukou  a  nohou  způsobující 
zarudnutí a bolest (Raynaudův syndrom), 

tekutina na plicích, výtok  z nosu nebo bolest v nose, eosinofilní pneumonie (příznaky  mohou 
být kašel, vysoká teplota a potíže s dýcháním), 

otok nebo vředy v ústech, infekce nebo bolest a otok jazyka, 

selhání jater nebo hepatitida, které mohou způsobit zežloutnutí kůže (žloutenka), 

nadměrné zarudnutí kůže, vyrážka s puchýři a zánět kůže, zejména na rukou a nohou, v ústech 
nebo  kolem  úst,  doprovázené  horečkou  (Stevens-Johnsonův  syndrom),  odlupování  kůže 
v šupinkách, 

ledvinové potíže, jako jsou bolesti spodní části zad a snížení objemu vytvářené moči, 

zvětšení prsů u mužů, 

zvýšení jaterních enzymů nebo bilirubinu v krvi. 

 

 

 

 
Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 osob) 

střevní  angioedém  (příznaky  mohou  zahrnovat  bolest  břicha,  nevolnost  a  zvracení),  zvýšená 
hladina vápníku v krvi. 

 
Není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit) 

nízká hladina sodíku v krvi (způsobená syndromem SIADH). 

 
Popsán byl také soubor následujících příznaků: horečka, zánět cév, bolest a zánět svalů nebo kloubů, 
poruchy krve postihující krevní buňky (obvykle zjištěné z krevních testů). 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Enap-HL, Enap-H uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  za  „EXP“.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Enap-HL, Enap-H obsahuje 

Léčivými látkami jsou enalaprili maleas a hydrochlorothiazidum 
Enap-H: Jedna tableta obsahuje enalaprili maleas 10 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg. 
Enap-HL: Jedna tableta obsahuje enalaprili maleas 10 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg. 

Dalšími složkami jsou: 
Enap-H:  Monohydrát  laktosy,  kukuřičný  škrob,  předbobtnalý  kukuřičný  škrob,  mastek, 
hydrogenuhličitan sodný, magnesium-stearát, chinolinová žluť. 
Enap-HL:  Monohydrát  laktosy,  kukuřičný  škrob,  předbobtnalý  kukuřičný  škrob,  mastek, 
hydrogenuhličitan sodný, magnesium-stearát. 

 
Jak přípravek Enap-HL, Enap-H vypadá a co obsahuje toto balení 
Tableta. 
Enap-HL: bílé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami, s půlicí rýhou na jedné straně. 
Enap-H: žluté, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami, s půlicí rýhou na jedné straně. 
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety, pokud máte potíže ji polknout celou. 
 

 

 

 

Obsah balení: 
Enap-HL: 30 tablet 
Enap-H: 20 nebo 30 tablet 
 
Tablety jsou baleny v Al/OPA-Al-PVC blistrech. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 26. 4. 2017 
 

Recenze

Recenze produktu ENAP-HL 30 Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ENAP-HL 30 Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám