Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na smyslové orgány » Léky na předpis na oči

EMADINE 0,05% GTT OPH 1X10ML/5MG - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 24528

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: Alcon Pharmaceuticals Czech Republic S.r.o.
Kód výrobku: 24528
Kód EAN:
Kód SÚKL: 26510
Držitel rozhodnutí: Alcon Pharmaceuticals Czech Republic S.r.o.
Co je Emadine a k čemu se používá Emadine se používá k léčbě sezónního alergického zánětu spojivek očí. Alergický zánět spojivek. Některé látky (alergeny) jako jsou pyly, domácí prach nebo zvířecí srst mohou způsobovat alergickou reakci, která se projevuje svěděním, zarudnutím oka nebo také otoky v okolí Vašich očí. Emadine je lék pro léčbu alergických onemocnění oka. Snižuje intenzitu alergické reakce.

Příbalový leták

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA I 

 

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
EMADINE 0,5 mg/ml, oční kapky, roztok 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 
1 ml roztoku obsahuje emedastinum 0,5 mg (ve formě emedastini difumaras) 
 
Pomocné látky se známým účinkem: benzalkonium-chlorid 0,1 mg/ml 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 
Oční kapky, (roztok). 
 
Čirý, bezbarvý roztok.  
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 
Symptomatická léčba sezónní alergické konjunktivitidy. 
 
4.2 

Dávkování a způsob podání 

 
EMADINE nebyl studován v klinických zkouškách přesahujících šest týdnů. 
 
Dávkování 
 
Dávka je jedna kapka přípravku EMADINE do postiženého oka (očí) dvakrát denně. 
 
Používá-li  se  více  než  jeden  oční  léčivý  přípravek,  je  třeba  léčivé  přípravky  podávat  s  odstupem 
minimálně 10 minut. Oční masti mají být aplikovány jako poslední. 
 
Starší populace 
EMADINE nebyl studován u pacientů starších než 65 let, a proto se jeho používání v této věkové 
kategorii nedoporučuje. 
 
Dětská populace 
EMADINE lze používat u dětských pacientů (3 roky a starší) ve stejném dávkování jako u dospělých. 
 
Použití při poškození funkce ledvin nebo jater 
Přípravek EMADINE nebyl u těchto pacientů studován, a proto se jeho použití u těchto pacientů 
nedoporučuje. 
 
Způsob podání 
 
Pro oční podání. 
 
Aby se zabránilo kontaminaci hrotu kapátka a roztoku, je třeba dbát na to, aby se hrot kapátka 
lahvičky nedotkl očních víček, okolních tkání nebo jiných povrchů. 
 

Pokud je po sejmutí víčka bezpečnostní kroužek uvolněný, je třeba jej před použitím přípravku 
odstranit. 
 
4.3 

Kontraindikace 

 
Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 
 
4.4 

Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 
Infiltráty na rohovce oka 
V souvislosti s používáním přípravku EMADINE byl zaznamenán výskyt infiltrátů na oční rohovce. 
V případě infiltrátů rohovky se má podávání přípravku přerušit a má se zavést odpovídající léčba. 
 
Pomocné látky 
Benzalkonium-chlorid, který se běžně používá jako konzervační činidlo u očních léčivých přípravků, 
je uváděn jako původce keratitis punctata a/nebo keratitis ulcerans toxica. Vzhledem k tomu, že 
přípravek EMADINE obsahuje benzalkonium-chlorid, je nutné během častého nebo dlouhodobého 
používání pacienta monitorovat. 
 
Dále může benzalkonium-chlorid způsobit podráždění oka a je o něm známo, že zbarvuje měkké 
kontaktní čočky. Styku s měkkými kontaktními čočkami by se mělo zabránit. Pacienti by měli být 
poučeni, aby čočky před aplikací přípravku EMADINE vyjmuli z oka a vyčkali nejméně 15 minut po 
nakapání, než si opět nasadí kontaktní čočky zpět.  
 
4.5 

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 
Nebyly provedeny žádné studie interakcí. 
 
4.6 

Fertilita, těhotenství a kojení 

 
Těhotenství 
Údaje o podávání emedastinu těhotným ženám nejsou dostatečné. Studie na zvířatech prokázaly 
reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známo. Avšak vzhledem k 
absenci účinků na adrenergní, dopaminergní a serotoninové receptory, může být přípravek EMADINE  
používán během těhotenství, pokud je respektováno dávkování doporučené v bodě 4.2. 
 
Kojení 
Emedastin byl po perorálním podání nalezen v mléce potkanů. Není známo, zda lokální aplikace může 
mít u lidí za následek dostatečnou systémovou absorpci, která by vedla k detekovatelným množstvím 
v mateřském mléce. Přípravek EMADINE by měl být používán během kojení s opatrností. 
 
Fertilita 
Studie na zvířatech neprokázaly poškození fertility (viz bod 5.3). Údaje o vlivu na fertilitu u lidí 
nejsou k dispozici. 
 
4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 
Přípravek  EMADINE  nemá  žádný  nebo  má  zanedbatelný  vliv  na  schopnost  řídit  nebo  obsluhovat 
stroje, pokud se však stejně jako u jiných očních přípravků vyskytne při aplikaci přechodné rozmazané 
vidění  nebo  jiná  porucha  vidění,  má  pacient  před  řízením  nebo  obsluhou  strojů  vyčkat,  dokud  se 
vidění nevyjasní. 
 
4.8 

Nežádoucí účinky 

 
Souhrn bezpečnostního profilu 
Ve 13 klinických studiích, které zahrnovaly 696 pacientů, byl přípravek EMADINE aplikován jednou 
až čtyřikrát denně do obou očí po dobu 42 dnů. V souvislosti s podáváním přípravku EMADINE se v 

klinických studiích vyskytly nežádoucí účinky v průměru u 7% pacientů; avšak méně než 1% těchto 
pacientů léčbu z důvodu nežádoucího účinku přerušilo. Žádné závažné nežádoucí účinky na oči nebo 
systémové nežádoucí účinky nebyly v klinických studiích hlášeny. Nejčastěji hlášeným nežádoucím 
účinkem byla bolest a svědění oka, které se vyskytly u 1% až 2% pacientů.  
 
Tabulkový souhrn nežádoucích účinků 
Nežádoucí účinky uvedené níže, byly pozorovány v klinických studiích nebo byly zjištěné na základě 
zkušeností po uvedení na trh. Jsou roztříděny do skupin dle tříd orgánových systémů a podle 
následujících pravidel: velmi časté (≥1/ 10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1000 až <1/100), 
vzácné (≥1/10 000 až <1/1000) velmi vzácné (<1/10 000) nebo není známo (z dostupných údajů nelze 
určit). V každé skupině četnosti jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 
 

Třídy orgánových systémů 

Frekvence 

Nežádoucí účinek 

Psychiatrické poruchy 

Méně časté 

neobvyklé sny 

Poruchy nervového systému 

Méně časté 

bolest hlavy, bolest hlavy provázející 
zánět vedlejších nosních dutin, 
dysgeuzie 

Poruchy oka 

Časté 

bolest oka, svědění oka, hyperemie 
spojivek 

Méně časté 

infiltráty na rohovce, skvrny na 
rohovce, rozmazané vidění, 
podráždění oka, suché oko, pocit 
cizího tělíska v oku, zvýšené slzení, 
astenopie, hyperemie oka 

Srdeční poruchy 

Není známo 

tachykardie 

Poruchy kůže a podkožní tkáně  Méně časté 

vyrážka 

 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v 

Dodatku V

. 

 
4.9 

Předávkování 

 
Při očním podáním přípravku nejsou očekávány žádné specifické účinky po předávkování. 
 
Žádné údaje ohledně předávkování u lidí v důsledku náhodného nebo úmyslného požití nejsou 
k dispozici. V případě náhodného požití obsahu lahvičky EMADINE se mohou projevit jeho sedativní 
účinky a je třeba vzít v úvahu potenciál emedastinu prodloužit QT interval, proto se má zavést 
odpovídající monitorování a léčba. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1   Farmakodynamické vlastnosti
 
 
Farmakoterapeutická skupina: dekongesční léčiva a antialergika; jiná antialergika.  
 
ATC kód: S01GX06 
 
Emedastin je silný selektivní a lokálně účinný H

1

 histaminový antagonista (K

i

 = 1,3 nM). Zkoušení in 

vitro afinity emedastinu k histaminovým receptorům (H

1

, H

a H

3

) prokázalo 10 000 násobnou 

selektivitu k receptoru H

1

, přičemž příslušné hodnoty K

i

 se rovnaly 1,3 nM, resp. 49 064 nM, resp. 

12 430 nM. Lokální oční aplikace emedastinu in vivo vyvolává koncentračně závislou inhibici 
histaminem stimulované spojivkové vaskulární permeability. Studie s emedastinem neprokázaly 
účinek na adrenergní, dopaminergní a serotoninové receptory. 
 
5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 
Absorpce 
Emedastin je systémově absorbován podobně jako jiné lokálně podávané lékové substance. Ve studii 
na deseti zdravých dobrovolnících, kterým byl po dobu 15 dnů bilaterálně dvakrát denně podáván 
0,05% oční roztok EMADINE, byly koncentrace mateřské látky v plazmě obvykle pod dolní hranicí 
detekčního limitu metody stanovení (0,3 ng/ml). Vzorky, ve kterých byl emedastin kvantifikovatelný, 
měly koncentraci od 0,30 do 0,49 ng/ml. 
 
Biologická dostupnost emedastinu při perorálním podání u člověka je přibližně 50% a maximální 
koncentrace v plazmě bylo dosaženo během jedné až dvou hodin po podání. 
 
Metabolismus 
Emedastin je převážně metabolizován játry. Eliminační poločas lokálně podávaného emedastinu je 
deset hodin. Přibližně 44% perorální dávky je vyloučeno močí během 24 hodin, pouze 3,6% dávky je 
však vyloučeno v nezměněné podobě . Močí se vylučují především dva primární metabolity, 5- a 
6-hydroxyemedastin, oba jak ve volné, tak v konjugované formě.  Méně častými metabolity jsou také 
5´-oxo analoga 5-a 6-hydroxyemedastinu a N-oxidu. 
 
5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 
Emedastin-difumarát prokázal nízkou akutní toxicitu u celé řady živočišných druhů a při různých 
cestách podání. V dlouhodobých studiích místní aplikace do očí u králíků nebyly pozorovány žádné 
významné místní ani systémové účinky. 
 
Infiltráty rohovkových limbálních mononukleárních buněk byly zaznamenány u 1/4 opičích samců, 
kterým bylo podáváno 0,5 mg/ml a u 4/4 samců a 1/4 samic, kterým byl podáván 1,0 mg/ml. Infiltráty 
mononukleárních buněk skléry byly přítomny u 1/4 samců a 1/4 samic, kterým bylo podáváno 
0,5 mg/ml a u 2/4 samců a 1/4 samic, kterým byl podáván 1,0 mg/ml. Průměrné vrcholové hodnoty 
v plazmě byly přibližně 1 ng/ml a 2 ng/ml při podávání 0,5 mg/ml resp. 1,0 mg/ml. 
 
Zjistilo se, že emedastin prodlužuje u psů QT interval; hladina nevyvolávající ještě žádný účinek 
(NOEL) odpovídá hladinám 23krát vyšším než byly hladiny nalezené u pacientů (7 ng/ml ve srovnání 
s 0,3 ng/ml, tj. limitem detekce emedastinu). 
 
Emedastin-difumarát  nebyl ve studiích na myších a potkanech shledán karcinogenním. Emedastin-
difumarát  nebyl ve standardní sérii zkoušek genotoxicity in vivo in vitro shledán ani genotoxickým. 
 
V teratologické studii na potkanech se objevily při nejvyšší hodnocené dávce (140 mg/kg/den) toxické 
účinky na plod, ne však účinky teratogenní; při nižších dávkách (40 mg/kg/den), odpovídajících 
s výraznou rezervou dávkám, podávaným jako doporučené terapeutické dávky, nebyly odhaleny žádné 
účinky. Ve studii na králících nebyla odhalena reprodukční toxicita. 
 
Nebylo zjištěno poškození fertility nebo snížení reprodukční kapacity u potkanů po perorálním podání 
emedastin-difumarátu  v dávce až 30 mg/kg/den.  
 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
Benzalkonium-chlorid 0,1 mg/ml  
Trometamol  

Chlorid sodný  
Hypromelosa  
Kyselina chlorovodíková/hydroxid sodný (k úpravě pH) 
Čištěná voda 
 
6.2 

Inkompability 

 
Neuplatňuje se. 
 
6.3 

Doba použitelnosti 

 
30 měsíců. 
 
Přípravek EMADINE se nemá používat déle než 4 týdny po prvním otevření. 
 
6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
 
6.5 

Druh obalu a obsah balení 

 
EMADINE je dodáván v 5 ml a 10 ml neprůhledných plastových aplikačních lahvičkách 
DROP-TAINER. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku 

 
Žádné zvláštní požadavky. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Novartis Europharm Limited 
Frimley Business Park 
Camberley GU16 7SR 
Velká Británie 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLA 

 
EU/1/98/095/001-2 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 
Datum první registrace: 27. ledna 1999. 
Datum posledního prodloužení registrace: 13. ledna 2009 
 
 
10. 

DATUM REVIZE TEXTU 

 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky na adrese 

http://www.ema.europa.eu

. 

 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
EMADINE 0,5 mg/ml, oční kapky, roztok, jednodávkový obal  
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 
1 ml roztoku obsahuje emedastinum 0,5 mg (ve formě emedastini difumaras) 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 
Oční kapky, roztok. 
 
Čirý, bezbarvý roztok.  
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 
Symptomatická léčba sezónní alergické konjunktivitidy. 
 
4.2 

Dávkování a způsob podání 

 
EMADINE nebyl studován v klinických zkouškách přesahujících šest týdnů. 
 
Dávkování 
 
Dávka je jedna kapka přípravku EMADINE do postiženého oka (očí) dvakrát denně. 
 
Používá-li se více než jeden oční léčivý přípravek, je třeba léčivé přípravky podávat s odstupem 
minimálně 10 minut. Oční masti mají být aplikovány jako poslední. 
 
Pro jednorázové použití; jedna ampulka je dostatečná pro léčbu obou očí. Všechen nespotřebovaný 
roztok by měl být ihned po použití zlikvidován. 
 
Starší populace 
EMADINE nebyl studován u pacientů starších než 65 let, a proto se jeho používání v této věkové 
kategorii nedoporučuje. 
 
Dětská populace 
EMADINE lze používat u dětských pacientů (3 roky a starší) ve stejném dávkování jako u dospělých. 
 
Použití při poškození funkce ledvin nebo jater 
EMADINE nebyl u těchto pacientů studován, a proto se jeho použití u těchto pacientů nedoporučuje. 
 
Způsob podání 
 

 

Pro oční podání. 
 
4.3 

Kontraindikace 

 
Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 

4.4 

Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití 

 
Infiltráty na rohovce oka 
V souvislosti s používáním přípravku EMADINE byl zaznamenán výskyt infiltrátů na oční rohovce. 
V případě infiltrátů rohovky se má podávání přípravku přerušit a má se zavést odpovídající léčba. 
 
4.5 

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 
Nebyly provedeny žádné studie interakcí. 
 
4.6 

Fertilita, těhotenství a kojení 

 
Těhotenství 
Údaje o podávání emedastinu těhotným ženám nejsou dostatečné. Studie na zvířatech prokázaly 
reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známo. Avšak vzhledem k 
absenci účinků na adrenergní, dopaminergní a serotoninové receptory, může být přípravek EMADINE 
používán během těhotenství, pokud je respektováno dávkování doporučené v bodě 4.2. 
 
Kojení 
Emedastin byl po perorálním podání nalezen v mléce potkanů. Není známo, zda lokální aplikace může 
mít u lidí za následek dostatečnou systémovou absorpci, která by vedla k detekovatelným množstvím 
v mateřském mléce. Přípravek EMADINE by měl být používán během kojení s opatrností. 
 
Fertilita 
Studie na zvířatech neprokázaly poškození fertility (viz bod 5.3). Údaje o vlivu na fertilitu u lidí 
nejsou k dispozici. 
 
4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 
Přípravek  EMADINE  nemá  žádný  nebo  má  zanedbatelná  vliv  na  schopnost  řídit  nebo  obsluhovat 
stroje,  pokud  se  stejně  jako  u  jiných  očních  přípravků  vyskytne  při  aplikaci  přechodné  rozmazané 
vidění nebo jiná poruch vidění, má pacient před řízením nebo obsluhou strojů vyčkat, dokud se vidění 
neupraví. 
 
4.8 

Nežádoucí účinky 

 
Souhrn bezpečnostního profilu 
Ve 13 klinických studiích, které zahrnovaly 696 pacientů, byl přípravek EMADINE aplikován jednou 
až čtyřikrát denně do obou očí po dobu 42 dnů. V souvislosti s podáváním přípravku EMADINE se v 
klinických studiích vyskytly nežádoucí účinky v průměru u 7% pacientů; avšak méně než 1% těchto 
pacientů léčbu z důvodu nežádoucího účinku přerušilo. Žádné závažné nežádoucí účinky na oči nebo 
systémové nežádoucí účinky nebyly v klinických studiích hlášeny. Nejčastěji hlášeným nežádoucím 
účinkem byla bolest a svědění oka, které se vyskytly u 1% až 2% pacientů.  
 
Tabulkový souhrn nežádoucích účinků 
Nežádoucí účinky uvedené níže, byly pozorovány v klinických studiích nebo byly zjištěné na základě 
zkušeností po uvedení na trh. Jsou roztříděny do skupin dle tříd orgánových systémů a podle 
následujících pravidel: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1000 až <1/100), 
vzácné (≥1/10 000 až <1/1000) velmi vzácné (<1/10 000) nebo není známo (z dostupných údajů nelze 
určit). V každé skupině četnosti jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 
 

Třídy orgánových systémů 

Frekvence 

Nežádoucí účinek 

Psychiatrické poruchy 

Méně časté 

neobvyklé sny 

Poruchy nervového systému 

Méně časté 

bolest hlavy, bolest dutin, 
dysgeuzie 

Poruchy oka 

Časté 

bolest oka, svědění oka, hyperemie 
spojivek 

Méně časté 

infiltráty na rohovce, skvrny na 
rohovce, rozmazané vidění, 
podráždění oka, suché oko, pocit 
cizího tělíska v oku, zvýšené 
slzení, astenopie, hyperemie oka 

Srdeční poruchy 

Není známo 

tachykardie 

Poruchy kůže a podkožní tkáně  Méně časté 

vyrážka 

 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v 

Dodatku V

. 

 
4.9 

Předávkování 

 
Při očním podáním přípravku nejsou očekávány žádné specifické účinky po předávkování. 
 
Žádné údaje ohledně předávkování u lidí v důsledku náhodného nebo úmyslného požití nejsou 
k dispozici. V případě náhodného požití obsahu lahvičky EMADINE se mohou projevit jeho sedativní 
účinky a je třeba vzít v úvahu potenciál emedastinu prodloužit QT interval, proto se má zavést 
odpovídající monitorování a léčba. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1   Farmakodynamické vlastnosti
 
 
Farmakoterapeutická skupina: látky pro dekongesci a antialergika; jiná antialergika.  
 
ATC kód: S01G X 06 
 
Emedastin je silný selektivní a lokálně účinný H

1

 histaminový antagonista (K

i

 = 1,3 nM). Zkoušení in 

vitro afinity emedastinu k histaminovým receptorům (H

1

, H

a H

3

) prokázalo 10 000 násobnou 

selektivitu k receptoru H

1

, přičemž příslušné hodnoty K

i

 se rovnaly 1,3 nM, resp. 49 064 nM, resp. 

12 430 nM. Lokální oční aplikace emedastinu in vivo vyvolává koncentračně závislou inhibici 
histaminem stimulované spojivkové vaskulární permeability. Studie s emedastinem neprokázaly 
účinek na adrenergní, dopaminergní a serotoninové receptory. 
 
5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 
Absorpce 
Emedastin je systémově absorbován podobně jako jiné lokálně podávané lékové substance. Ve studii 
na deseti zdravých dobrovolnících, kterým byl po dobu 15 dnů bilaterálně dvakrát denně podáván 
0,05% oční roztok EMADINE, byly koncentrace účinné látky v plazmě obvykle pod dolní hranicí 
detekčního limitu metody stanovení (0,3 ng/ml). Vzorky, ve kterých byl emedastin kvantifikovatelný, 
měly koncentraci od 0,30 do 0,49 ng/ml. 
 
Biologická dostupnost emedastinu při perorálním podání člověku je přibližně 50% a maximální 
koncentrace v plazmě bylo dosaženo během jedné až dvou hodin po podání. 
 
 
 

10 

Metabolismus 
Emedastin  je  převážně  metabolizován  játry.  Eliminační  poločas  lokálně  podávaného  emedastinu  je 
deset hodin. Přibližně 44% perorální dávky je vyloučeno močí během 24 hodin, pouze 3,6% dávky je 
však  vyloučeno  v  nezměněné  podobě.  Močí  se  vylučují  především  dva  primární  metabolity,  5- a 
6-hydroxyemedastin, oba jak ve volné, tak v konjugované formě. Méně častými metabolity jsou také 
5´-oxo analoga 5-a 6-hydroxyemedastinu a N-oxidu. 
5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 
Emedastin-difumarát prokázal nízkou akutní toxicitu u celé řady živočišných druhů a při různých 
cestách podání. V dlouhodobých studiích místní aplikace do očí u králíků nebyly pozorovány žádné 
významné místní ani systémové účinky. 
 
Infiltráty rohovkových limbálních mononukleárních buněk byly zaznamenány u 1/4 opičích samců, 
kterým bylo podáváno 0,5 mg/ml a u 4/4 samců a 1/4 samic, kterým byl podáván 1,0 mg/ml. Infiltráty 
mononukleárních buněk skléry byly přítomny u 1/4 samců a 1/4 samic, kterým bylo podáváno 
0,5 mg/ml a u 2/4 samců a 1/4 samic, kterým byl podáván 1,0 mg/ml. Průměrné vrcholové hodnoty 
v plazmě byly přibližně 1 ng/ml a 2 ng/ml při podávání 0,5 mg/ml resp. 1,0 mg/ml. 
Zjistilo se, že emedastin prodlužuje u psů QT interval; hladina nevyvolávající ještě žádný účinek 
(NOEL) odpovídá hladinám 23krát vyšším než byly hladiny nalezené u pacientů (7 ng/ml ve srovnání 
s 0,3 ng/ml, tj. limitem detekce emedastinu). 
 
Emedastin-difumarát nebyl ve studiích na myších a potkanech shledán karcinogenním. Emedastin-
difumarát nebyl ve standardní sérii zkoušek genotoxicity in vivo in vitro shledán ani genotoxickým. 
 
V teratologické studii na potkanech se objevily při nejvyšší hodnocené dávce (140 mg/kg/den) toxické 
účinky na plod, ne však účinky teratogenní; při nižších dávkách (40 mg/kg/den), odpovídajících 
s výraznou rezervou dávkám podávaným jako doporučené terapeutické dávky, nebyly odhaleny žádné 
účinky. Ve studii na králících nebyla odhalena reprodukční toxicita. 
 
Nebylo zjištěno poškození fertility nebo snížení reprodukční kapacity u potkanů po perorálním podání 
emedastin-difumarátu v dávce až 30 mg/kg/den.  
 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
Trometamol  
Chlorid sodný  
Hypromelosa  
Kyselina chlorovodíková/hydroxid sodný (k úpravě pH) 
Čištěná voda 
 
6.2 

Inkompability 

 
Neuplatňuje se. 
 
6.3 

Doba použitelnosti 

 
2 roky. 
 
Po prvním otevření ochranného fóliového přebalu: 7 dní. 
 
6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 
Uchovávejte při teplotě do 30

o

C. 

 

11 

6.5 

Druh obalu a obsah balení 

 
EMADINE je dodáván v polyethylenových jednodávkových ampulkách o obsahu 0,35 ml. Pět 
jednodávkových ampulek je zataveno v ochranném fóliovém přebalu. 
 
K dispozici jsou následující velikosti balení: 30 x 0,35 ml jednodávkových ampulek a 60 x 0,35 ml 
jednodávkových ampulek. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku 

 
Pouze pro jednorázové použití; jedna ampulka je dostatečná pro léčbu obou očí. Všechen 
nespotřebovaný roztok by měl být ihned po použití zlikvidován. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Novartis Europharm Limited 
Frimley Business Park 
Camberley GU16 7SR 
Velká Británie 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLA 

 
EU/1/98/095/003-4 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 
Datum první registrace: 27. ledna 1999. 
Datum posledního prodloužení registrace: 13. ledna 2009 
 
 
10. 

DATUM REVIZE TEXTU 

 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky na adrese 

http://www.ema.europa.eu

. 

 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA II 

 

A. 

VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 
B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 
C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 
D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA 
BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO 
PŘÍPRAVKU 

13 

A.  VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 
 
Názvy a adresy výrobců odpovědných za propouštění šarží 
 
EMADINE 0.5 mg/ml, oční kapky, roztok 
S.A. Alcon-Couvreur N.V.,  
Rijksweg 14,  
B-2870 Puurs,  
Belgie. 
 
Alcon Cusí, S.A.,  
Camil Fabra 58,  
08320 El Masnou,  
Barcelona,  
Španělsko. 
 
EMADINE 0.5 mg/ml, oční kapky, roztok, jednodávkový obal  
 
S.A. Alcon-Couvreur N.V.,  
Rijksweg 14,  
B-2870 Puurs,  
Belgie. 
 
V příbalové informaci k léčivému přípravku musí být uveden název a adresa výrobce odpovědného za 
propouštění dané šarže. 
 
 
B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. 
 
 
C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 

 

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti 

 
Držitel rozhodnutí o registraci předkládá pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti pro tento 
léčivý přípravek v souladu s požadavky uvedenými v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) 
stanoveném v čl. 107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a zveřejněném na evropském webovém portálu 
pro léčivé přípravky. 
 
 
D.  PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Neuplatňuje se. 

14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA III 

 

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE  

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. OZNAČENÍ NA OBALU 

16 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU  
KRABIČKA NA 1 LAHVIČKU, 5 ml & 10 ml.
 

 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
EMADINE 0,5 mg/ml, oční kapky, roztok 
Emedastinum  
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY 

 
Emedastinum 0,5 mg/ml ve formě emedastini difumaras. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Obsahuje: benzalkonium-chlorid 0,1 mg/ml, trometamol, chlorid sodný, hypromelosa, kyselina 
chlorovodíková/hydroxid sodný (k úpravě pH), čištěná voda. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
Oční kapky, roztok;  
1 x 5 ml 
1 x 10 ml 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 

 
Oční podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ
 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP:  
Zlikvidujte čtyři týdny po prvním otevření. 
Otevřeno: 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte při teplotě do 25 

C. 

 

17 

 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ
 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Novartis Europharm Limited 
Frimley Business Park 
Camberley GU16 7SR 
Velká Británie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLA 

 
EU/1/98/095/001 1 x 5 ml 
EU/1/98/095/002 1 x 10 ml  
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot: 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16 

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Emadine 

18 

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 
 
ŠTÍTEK NA LAHVIČKU 5 ml & 10 ml
 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA PODÁNÍ 

 
EMADINE 0,5 mg/ml oční kapky 
Emedastinum 
Oční podání. 
 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP:  
Zlikvidujte čtyři týdny po prvním otevření. 
Otevřeno: 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot: 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK 

 
5 ml 
10 ml 
 
 
6. 

JINÉ 

19 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU  
 
Krabička pro 30 x 0.35 ml jednodávkový obal a krabička pro 60 x 0.35 ml jednodávkový obal 
 
 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
EMADINE 0,5 mg/ml, oční kapky, roztok, jednodávkový obal 
Emedastinum 
 
 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY 

 
Emedastinum 0,5 mg/ml ve formě emedastini difumaras. 
 
 
3        SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 
 
Obsahuje: trometamol, chlorid sodný, hypromelosa, kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný a 
čištěná voda. 
 
 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
Oční kapky, roztok.  
0,35 ml x 30. 
0.35 ml x 60 
 
 

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 

 
Oční podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
Pouze pro jednorázové použití; jeden jednodávkový obal je dostatečný pro léčbu obou očí. Bez 
konzervační látky.  
 
 

POUŽITELNOST 

 
EXP:  
Zlikvidujte veškerý nespotřebovaný roztok v jednodávkovém obalu ihned po použití.  
Zlikvidujte veškeré nespotřebované jednodávkové obaly jeden týden po prvním otevření ochranného 
fóliového přebalu.  

20 

 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte při teplotě do 30°C. 
 
 
10 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ
 

 
 
11 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Novartis Europharm Limited 
Frimley Business Park 
Camberley GU16 7SR 
Velká Británie 
 
 
12 

REGISTRAČNÍ ČÍSLOA 

 
EU/1/98/095/003 0.35 ml x 30 
EU/1/98/095/004 0.35 ml x 60  
 
 
13 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot:  
 
 
14 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16 

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Emadine 
 

21 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU NEBO NA VNITŘNÍM OBALU, POKUD VNĚJŠÍ 
OBAL NEEXISTUJE 
 
Ochranný fóliový přebal 
 
 
1        NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
 
 
EMADINE 0,5 mg/ml, oční kapky, roztok, jednodávkový obal 
Emedastinum 
 
 
2       OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY 
 
Emedastin 0,5 mg/ml ve formě emedastini difumaras. 
 
 
3        SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 
 
Obsahuje: trometamol, chlorid sodný, hypromelosa, kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný a 
čištěná voda. 
 
 
4        LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 
 
Oční kapky, roztok; 0,35 ml x 5. 

 
 

5         ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 
 
Oční podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
Pouze pro jednorázové použití; jeden jednodávkový obal je dostatečný pro léčbu obou očí. Bez 
konzervační látky.  
 
 
8         POUŽITELNOST 
 
EXP:  
Zlikvidujte veškerý nespotřebovaný roztok v jednodávkovém obalu ihned po použití.  
Zlikvidujte veškeré nespotřebované jednodávkové obaly jeden týden po prvním otevření ochranného 
fóliového přebalu.  

22 

 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte při teplotě do 30°C. 
 
 
10 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ
 

 
 
11 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Novartis Europharm Limited 
Frimley Business Park 
Camberley GU16 7SR 
Velká Británie 
 
 
12 

REGISTRAČNÍ ČÍSLA 

 
EU/1/98/095/003 0.35 ml x 30 
EU/1/98/095/004 0.35 ml x 60  
 
 
13 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot:  
 
 
14 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
Roztrhněte přebal v místě nastřižení. 

23 

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 
 
Jednodávkový obal 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA PODÁNÍ 

 
EMADINE 
Oční podání 
 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP:  
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot:  
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK 

 
 
6.        JINÉ
 

24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

25 

Příbalová informace: informace pro pacienty 

 

EMADINE 0,5 mg/ml, oční kapky, roztok 

Emedastinum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.  

 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
 
1. 

Co je přípravek EMADINE a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek EMADINE používat 

3. 

Jak se přípravek EMADINE používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek EMADINE uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1.  

Co je přípravek EMADINE a k čemu se používá 

 
EMADINE je léčivý přípravek, 
který se používá k léčbě sezónního alergického zánětu spojivek očí 
(alergický stav oka). Snižuje intenzitu alergické reakce. 
 
Alergický zánět spojivek. 
Některé látky (alergeny) jako jsou pyly, domácí prach nebo zvířecí srst 
mohou způsobovat alergickou reakci, která se projevuje svěděním, zarudnutím oka nebo také otoky  
v okolí Vašich očí. 
 
Pokud se nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek EMADINE používat  

 
Nepoužívejte přípravek EMADINE
 
 

 

jestliže jste alergický(á) na emedastin nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

 
Poraďte se se svým lékařem. 
 
Upozornění a opatření  
 

 

Nepoužívejte přípravek EMADINE pro léčbu dětí mladších než 3 roky. 

 

 

Jestliže nosíte kontaktní čočky, prosím přečtěte si bod „Přípravek EMADINE obsahuje 
benzalkonium-chlorid“ níže.  

 

 

EMADINE není doporučován pro léčbu pacientů ve věku vyšším než 65 let, protože u této 

věkové skupiny nebyly provedeny žádné klinické studie.  

26 

 

Používání přípravku EMADINE není doporučováno u pacientů s onemocněním ledvin a 

jater.  

 
Před použitím přípravku EMADINE se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek EMADINE
 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.  
 
Jestliže  současně  s přípravkem  EMADINE  používáte  ještě  další  oční  léčivé  přípravky,  postupujte 
podle informací v bodě 3 „Jak se přípravek EMADINE používá“. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
 
Můžete zjistit, že je Vaše vidění po určitou dobu po použití přípravku EMADINE rozmazané. Neřiďte 
nebo neobsluhujte stroje, dokud nebudete opět vidět jasně. 
 
Přípravek EMADINE obsahuje benzalkonium-chlorid 
Konzervační látka v přípravku EMADINE (benzalkonium-chlorid) může způsobit podráždění oka a je 
o něm známo, že zbarvuje měkké kontaktní čočky. Z tohoto důvodu nepoužívejte kapky EMADINE, 
pokud máte kontaktní čočky nasazeny v oku. Vyčkejte nejméně 15 minut po nakapání přípravku 
EMADINE, než si kontaktní čočky opět nasadíte.  
 
 
3.  

Jak se přípravek EMADINE používá  

 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučená dávka přípravku u dospělých a dětí ve věku 3 roky a více: Jedna kapka do oka, dvakrát 
denně

 
Vždy  používejte tento  přípravek  přesně  v souladu  s  příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Kapky používejte pouze do očí.  
 
Otočte stránku pro více informací 
 
Nyní otočte> 
 
 
3.  

Jak se přípravek EMADINE používá (pokračování) 

 

 

   

 

 

 
 

 

1   

27 

Doporučená dávka 
<viz strana 1 
 

 

Připravte si lahvičku s přípravkem EMADINE a zrcátko. 

 

Umyjte si ruce. 

 

Vezměte lahvičku a odšroubujte uzávěr. 

 

Pokud je po sejmutí víčka bezpečnostní kroužek uvolněný, před použitím přípravku jej 
odstraňte. 

 

Lahvičku držte hrotem dolů mezi palcem a prostředníčkem. 

 

Zakloňte hlavu dozadu. Čistým prstem si stáhněte víčko dolů tak, aby se mezi očním víčkem a 
okem vytvořila jakási „kapsa“. Tam se umístí kapka (viz obr. 1). 

 

Hrot lahvičky dejte těsně k oku. Můžete si pomoci zrcátkem. 

 

Hrotem lahvičky se nedotýkejte oka nebo očního víčka, okolních tkání nebo jiných 
povrchů. 
Oční kapky by se tím mohly znečistit. 

 

Lehce zatlačte na dno lahvičky tak, aby se uvolnila jedna kapka EMADINE. 

 

Lahvičku nestlačujte; je vyrobena tak, aby k uvolnění kapky stačil lehký tlak na dno 
(obrázek 2). 

 

Pokud máte kapat do obou očí, pokračujte stejným způsobem i u druhého oka. 

 

Ihned po použití nasaďte zpět pevně uzávěr. 

 
Jestliže nedopatřením přípravek EMADINE požijete nebo použijete k injekční aplikaci, 
okamžitě kontaktujte lékaře. 
Mohlo by dojít k poruše Vašeho srdečního rytmu. 
 
Jestliže se Vám nepodaří vkápnout kapku do oka, celý úkon opakujte. 
 
Jestliže si do oka nakapete příliš velké množství, 
oko vypláchněte sterilním fyziologickým 
roztokem, pokud není k dispozici, použijte vlažnou vodu. Další kapky již do oka nekapejte a vyčkejte 
do doby další aplikace dle pravidelného dávkovacího režimu. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít EMADINE v pravidelnou dobu, 
vkápněte si jednu kapku do oka 
ihned, jakmile si vzpomenete, a pak se vraťte ke svému pravidelnému dávkovacímu schématu. 
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. 
 
Používáte-li ještě jiné oční kapky, 
zachovejte mezi aplikací přípravku EMADINE a jiných přípravků 
interval alespoň 10 minut. Oční masti se aplikují jako poslední. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i přípravek EMADINE nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Obvykle můžete v používání kapek pokračovat, pokud nejsou účinky závažné. Máte-li obavy, sdělte to 
svému lékaři nebo lékárníkovi.  
 
Časté nežádoucí účinky 
(mohou se objevit až u 1 osoby z 10) 
 
Účinky na oko: bolest oka, svědění oka, zarudnutí oka. 
 
Méně časté nežádoucí účinky 
(mohou se objevit až u 1 osoby ze 100)
 
 

28 

Účinky na oko: poškození rohovky, neobvyklý pocit v očích, zvýšené slzení, unavené oči, podráždění 
oka, rozmazané vidění, skvrny na rohovce, suché oko. 
 
Celkové nežádoucí účinky: bolest hlavy, problémy se spánkem, bolest hlavy provázející zánět 
vedlejších nosních dutin, pachuť v ústech, vyrážka. 
 
Není známo 
(četnost výskytu z dostupných údajů nelze určit
 
Celkové nežádoucí účinky: zvýšená srdeční frekvence 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci.  Nežádoucí  účinky  můžete  hlásit  také  přímo  prostřednictvím  národního  systému  hlášení 
nežádoucích  účinků  uvedeného  v 

Dodatku  V

.  Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět 

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek EMADINE uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a papírové krabičce 
za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
 
Čtyři týdny po prvním otevření lahvičku zlikvidujte, aby se zabránilo kontaminaci přípravku. 
Zapište datum otevření každé lahvičky na štítek lahvičky a na krabičku na vyznačené místo. 
 
Otevřeno: 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek EMADINE obsahuje 
 

 

Léčivou látkou je emedastinum 0.5 mg/ml ve formě emedastini difumaras. 

 

Pomocnými látkami jsou benzalkonium-chlorid, trometamol, chlorid sodný, hypromelosa, 
čištěná voda. Malé množství kyseliny chlorovodíkové nebo hydroxidu sodného se přidává 
proto, aby se udržely normální hodnoty kyselosti (úrovně pH). 

 
Jak přípravek EMADINE vypadá a co obsahuje toto balení 
 
EMADINE je tekutina (roztok) dodávaná v balení obsahujícím 5 ml nebo 10 ml plastovou 
(DROP-TAINER) lahvičku se šroubovacím uzávěrem. Na trhu nemusí být Všechny velikosti balení . 
 
 
 
 
 
 

29 

Držitel rozhodnutí o   

Výrobce 

Výrobce 

registraci 
 
Novartis Europharm Limited,  

S.A. Alcon-Couvreur N.V., 

Alcon Cusí, S.A., 

Frimley Business Park                       Rijksweg 14, 

Camil Fabra 58, 

Camberley GU16 7SR 

B-2870 Puurs, 

08320 El Masnou, 

Velká Británie 

Belgie 

Španělsko  

 

30 

 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. 
 

België/Belgique/Belgien 
Novartis Pharma N.V. 
Tél/Tel: +32 2 246 16 11 
 

Lietuva 
Novartis Pharma Services Inc. 
Tel: +370 5 269 16 50 

България 
Novartis Pharma Services Inc. 
Тел.: +359 2 489 98 28 
 

Luxembourg/Luxemburg 
Novartis Pharma N.V. 
Tél/Tel: +32 2 246 16 11 
 

Česká republika 
Novartis s.r.o. 
Tel: +420 225 775 111 

Magyarország 
Novartis Hungária Kft. 
Tel.: +36 1 457 65 00 

 
Danmark 
Novartis Healthcare A/S 
Tlf: +45 39 16 84 00 
 

 
Malta 
Novartis Pharma Services Inc. 
Tel: +356 2122 2872 

Deutschland 
Novartis Pharma GmbH 
Tel: +49 911 273 0 

Nederland 
Novartis Pharma B.V. 
Tel: +31 26 37 82 111 
 

Eesti 
Novartis Pharma Services Inc. 
Tel: +372 66 30 810 
 

Norge 
Novartis Norge AS 
Tlf: +47 23 05 20 00 

Ελλάδα 
Novartis (Hellas) A.E.B.E. 
Τηλ: +30 210 281 17 12 
 

Österreich 
Novartis Pharma GmbH 
Tel: +43 1 86 6570 

España 
Novartis Farmacéutica, S.A. 
Tel: +34 93 306 42 00 

Polska 
Novartis Poland Sp. z o.o.  
Tel.: +48 22 375 4888 
 

France 
Novartis Pharma S.A.S. 
Tél: +33 1 55 47 66 00 

Portugal 
Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A. 
Tel: +351 21 000 8600 
 

Hrvatska 
Novartis Hrvatska d.o.o. 
Tel. +385 1 6274 220 

România 
Novartis Pharma Services Romania SRL 
Tel: +40 21 31299 01 
 

Ireland 
Novartis Ireland Limited 
Tel: +353 1 260 12 55 

Slovenija 
Novartis Pharma Services Inc.  
Tel: +386 1 300 75 50 
 

Ísland 
Vistor hf. 
Sími: +354 535 7000 

Slovenská republika 
Novartis Slovakia s.r.o. 
Tel: + 421 2 5542 5439 
 

Italia 
Novartis Farma S.p.A. 
Tel: +39 02 96 54 1 
 
 
 

Suomi/Finland 
Novartis Finland Oy 
Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200 

31 

Κύπρος 
Novartis Pharma Services Inc. 
Τηλ: +357 22 690 690 
 

Sverige 
Novartis Sverige AB 
Tel: +46 8 732 32 00 

Latvija 
Novartis Pharma Services Inc.  
Tel: +371 67 887 070 
 

United Kingdom 
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. 
Tel: +44 1276 698370 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována   
 
Podrobné informace o tomto přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro 
léčivé přípravky na adrese 

http://www.ema.europa.eu

. 

32 

Příbalová informace: informace pro pacienty 

 

EMADINE 0,5 mg/ml oční kapky, roztok, jednodávkový obal 

Emedastinum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.  

 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek EMADINE a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek EMADINE používat 

3. 

Jak se přípravek EMADINE používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek EMADINE uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1.  

Co je přípravek EMADINE a k čemu se používá 

 
EMADINE je léčivý přípravek, který se používá k léčbě sezónního alergického zánětu spojivek očí 
(alergický stav oka). Snižuje intenzitu alergické reakce. 
 
Alergický zánět spojivek. 
Některé látky (alergeny) jako jsou pyly, domácí prach nebo zvířecí srst 
mohou způsobovat alergickou reakci, která se projevuje svěděním, zarudnutím oka nebo také otoky  
v okolí Vašich očí. 
 
Pokud se nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek EMADINE používat  

 
Nepoužívejte přípravek EMADINE
 
 

 

jestliže jste alergický(á) na emedastin nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

 
Poraďte se se svým lékařem. 
 
Upozornění a opatření  
 

 

Nepoužívejte přípravek EMADINE pro léčbu dětí mladších než 3 roky. 

  

 

EMADINE není doporučován pro léčbu pacientů ve věku vyšším než 65 let, protože u této 
věkové skupiny nebyly provedeny žádné klinické studie.  

 

 

Používání přípravku EMADINE není doporučováno u pacientů s onemocněním ledvin a 
jater. 

 
Před použitím přípravku EMADINE se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

33 

Další léčivé přípravky a přípravek EMADINE 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat  
 
Jestliže současně s přípravkem EMADINE používáte ještě další oční léčivé přípravky, postupujte 
podle informací v bodě 3 „Jak se přípravek EMADINE používá“. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Můžete zjistit, že je Vaše vidění po určitou dobu po použití přípravku EMADINE rozmazané. Neřiďte 
nebo neobsluhujte stroje, dokud nebudete opět vidět jasně. 
 
 
3.  

Jak se přípravek EMADINE používá  

 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučená dávka přípravku u dospělých a dětí ve věku 3 roky a více: Jedna kapka do oka, dvakrát 
denně.
 
 
Vždy  používejte tento  přípravek  přesně  v souladu  s  příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Kapky používejte pouze do očí.  
 
Otočte stránku pro více informací 
 
Nyní otočte> 
 
 
3.  

Jak se přípravek EMADINE používá (pokračování) 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
Doporučená dávka 
<viz strana 1 
 
Nepoužívejte jednodávkový obal - ampulku, která již byla otevřena. Nepoužívejte žádnou 
uzavřenou ampulku z ochranného fóliového přebalu, který byl otevřen déle než týden.
 
 

 

Roztrhněte ochranný fóliový přebal a vyjměte pás pěti ampulek. 

 

Nepoužívejte, pokud je roztok zakalený nebo obsahuje částice. 

34 

 

Držte pás dlouhou plochou stranou nahoru a oddělte ampulku tahem směrem k sobě, zatímco 
ostatní pevně držíte. Pokud ampulky pevně drží, bude potřeba je od sebe odlomit (obrázek 1). 

 

Odeberte jednu ampulku. Ostatní vraťte do ochranného fóliového přebalu. 

 

Ujistěte se, zda máte po ruce zrcátko a umyjte si ruce. 

 

Držte ampulku za plochý konec mezi palcem a ukazováčkem a otevřete ji zakroucením druhého 
konce (obrázek 2). 

 

Zakloňte hlavu. Stáhněte čistým prstem víčko směrem dolů tak, aby se mezi víčkem a okem 
vytvořila jakási “kapsa”. Tam se umístí kapka.  

 

Držte ampulku mezi palcem a ostatními prsty otevřeným koncem směrem dolů. 

 

Hrot ampulky dejte těsně k oku. Můžete si pomoci zrcátkem. 

 

Hrotem ampulky se nedotýkejte oka nebo očního víčka, okolních tkání nebo jiných 
povrchů. 
Oční kapky by se tím mohly znečistit. 

 

Lehce zatlačte na ampulku tak, aby se uvolnila jedna kapka do kapsy mezi očním víčkem a 
okem (obrázek 3). 

 

Pokud Vám lékař doporučil, že máte přípravek používat do obou očí, pokračujte stejným 
způsobem u druhého oka - použijte stejnou ampulku. 

 

Vyhoďte ampulku včetně zbývajícího roztoku. 

 

Vyhoďte všechny nepoužité ampulky z ochranného přebalu, který byl otevřen déle než 
týden, i když jsou ampulky stále uzavřené.
 

 
Jestliže nedopatřením přípravek EMADINE požijete nebo použijete k injekční aplikaci, 
okamžitě kontaktujte lékaře. 
Mohlo by dojít k poruše Vašeho srdečního rytmu. 
 
Jestliže se Vám nepodaří kápnout kapku do oka, celý úkon opakujte. 
 
Jestliže si do oka nakapete příliš velké množství, 
oko vypláchněte sterilním fyziologickým 
roztokem, nemáte-li jej k dispozici, použijte vlažnou vodu. Další kapky již do oka nekapejte a vyčkejte 
do doby další aplikace dle pravidelného dávkovacího režimu. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít EMADINE v pravidelnou dobu, vkápněte si jednu kapku do oka 
ihned, jakmile si vzpomenete, a pak se vraťte ke svému pravidelnému dávkovacímu schématu. 
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. 
 
Používáte-li současně ještě jiné oční kapky, 
zachovejte mezi aplikací přípravku EMADINE a jiných 
přípravků interval alespoň 10 minut. Oční masti se aplikují jako poslední. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i přípravek EMADINE nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.  
 
Obvykle můžete v používání kapek pokračovat, pokud nejsou účinky závažné. Máte-li obavy, sdělte to 
svému lékaři nebo lékárníkovi.  
 
Časté nežádoucí účinky 
(mohou se objevit až u 1 osoby z 10) 
 
Účinky na oko:
 bolest oka, svědění oka, zarudnutí oka. 
 

35 

Méně časté nežádoucí účinky 
(mohou se objevit až u 1 osoby ze 100)
 
 
Účinky na oko: poškození rohovky, neobvyklý pocit v očích, zvýšené slzení, unavené oči, podráždění 
oka, rozmazané vidění, skvrny na rohovce, suché oko. 
 
Celkové nežádoucí účinky: bolest hlavy, problémy se spánkem, bolest hlavy provázející zánět 
vedlejších nosních dutin, pachuť v ústech, vyrážka 
 
Není známo 
(četnost výskytu z dostupných údajů nelze určit
 
Celkové nežádoucí účinky: zvýšená srdeční frekvence 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci.  Nežádoucí  účinky  můžete  hlásit  také  přímo  prostřednictvím  národního  systému  hlášení 
nežádoucích  účinků  uvedeného  v 

Dodatku  V

.  Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět 

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek EMADINE uchovávat 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.  
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na ampulce a papírové krabičce 
za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 30°C. 
 
Ampulku musíte po použití ihned vyhodit. Jeden týden po prvním otevření ochranného fóliového 
přebalu musí být všechny nespotřebované ampulky vyhozeny. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek EMADINE obsahuje
 
 

 

Léčivou látkou je emedastinum 0.5 mg/ml ve formě emedastini difumaras. 

 

Pomocnými látkami jsou trometamol, chlorid sodný, hypromelosa, čištěná voda. Malé množství 
kyseliny chlorovodíkové nebo hydroxidu sodného se přidává proto, aby se udržely normální 
hodnoty kyselosti (úrovně pH). 

 
Jak přípravek EMADINE vypadá a co obsahuje toto balení 
 
EMADINE je tekutina (roztok), dodávaná v jednodávkových obalech (ampulkách), o obsahu 0.35 ml. 
Pět ampulek je baleno pohromadě ve fóliovém přebalu. Balení přípravku EMADINE obsahuje 
30 nebo 60 ampulek. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

36 

Držitel rozhodnutí o 

Výrobce 

 

registraci 
 
Novartis Europharm Limited,  

S.A. Alcon-Couvreur N.V. 

   

Frimley Business Park 

Rijksweg 14, 

 

Camberley GU16 7SR 

B-2870 Puurs, 

   

 

Velká Británie                                 Belgie 

 

   

37 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. 
 

België/Belgique/Belgien 
Novartis Pharma N.V. 
Tél/Tel: +32 2 246 16 11 
 

Lietuva 
Novartis Pharma Services Inc. 
Tel: +370 5 269 16 50 

България 
Novartis Pharma Services Inc. 
Тел.: +359 2 489 98 28 
 

Luxembourg/Luxemburg 
Novartis Pharma N.V. 
Tél/Tel: +32 2 246 16 11 
 

Česká republika 
Novartis s.r.o. 
Tel: +420 225 775 111 

Magyarország 
Novartis Hungária Kft. 
Tel.: +36 1 457 65 00 

 
Danmark 
Novartis Healthcare A/S 
Tlf: +45 39 16 84 00 
 

 
Malta 
Novartis Pharma Services Inc. 
Tel: +356 2122 2872 

Deutschland 
Novartis Pharma GmbH 
Tel: +49 911 273 0 

Nederland 
Novartis Pharma B.V. 
Tel: +31 26 37 82 111 
 

Eesti 
Novartis Pharma Services Inc. 
Tel: +372 66 30 810 
 

Norge 
Novartis Norge AS 
Tlf: +47 23 05 20 00 

Ελλάδα 
Novartis (Hellas) A.E.B.E. 
Τηλ: +30 210 281 17 12 
 

Österreich 
Novartis Pharma GmbH 
Tel: +43 1 86 6570 

España 
Novartis Farmacéutica, S.A. 
Tel: +34 93 306 42 00 

Polska 
Novartis Poland Sp. z o.o.  
Tel.: +48 22 375 4888 
 

France 
Novartis Pharma S.A.S. 
Tél: +33 1 55 47 66 00 

Portugal 
Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A. 
Tel: +351 21 000 8600 
 

Hrvatska 
Novartis Hrvatska d.o.o. 
Tel. +385 1 6274 220 

România 
Novartis Pharma Services Romania SRL 
Tel: +40 21 31299 01 
 

Ireland 
Novartis Ireland Limited 
Tel: +353 1 260 12 55 

Slovenija 
Novartis Pharma Services Inc.  
Tel: +386 1 300 75 50 
 

Ísland 
Vistor hf. 
Sími: +354 535 7000 

Slovenská republika 
Novartis Slovakia s.r.o. 
Tel: + 421 2 5542 5439 
 

Italia 
Novartis Farma S.p.A. 
Tel: +39 02 96 54 1 
 

Suomi/Finland 
Novartis Finland Oy 
Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200 

Κύπρος 
Novartis Pharma Services Inc. 
Τηλ: +357 22 690 690 

Sverige 
Novartis Sverige AB 
Tel: +46 8 732 32 00 

38 

 
Latvija 
Novartis Pharma Services Inc.  
Tel: +371 67 887 070 
 

United Kingdom 
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. 
Tel: +44 1276 698370 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována   
 
Podrobné informace o tomto přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro 
léčivé přípravky na adres

http://www.ema.europa.eu

. 

Recenze

Recenze produktu EMADINE 0,05% GTT OPH 1X10ML/5MG

Diskuze

Diskuze k produktu EMADINE 0,05% GTT OPH 1X10ML/5MG

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám