Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žaludek a střeva

ELAPRASE 2 MG/ML IVN 10X3ML Koncentrát pro inj. roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 78770

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 78770
Kód EAN:
Kód SÚKL: 27984
Co je Elaprase a k čemu se používá Elaprase se používá jako náhrada enzymů u pacientů s Hunterovým syndromem (mukopolysacharidóza II), u kterých je hladina iduronát-2-sulfatázy v těle nižší, než je normální.

Příbalový leták

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA I 

 

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 

 

 

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o 

bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. 
Podr

obnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8. 

 
 
1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
Elaprase 2 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jedna injekční lahvička obsahuje idursulfasum 6 mg. 1 ml obsahuje idursulfasum 2 mg*. 
 
Pomocná 

látka se známým účinkem  

Jedna lahvička obsahuje 0,482 mmol sodíku.  
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
*Idursulfáza je vyrobena technologií rekombinace DNA v 

kontinuální linii lidských buněk.  

 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 
Koncentrát pro infuzní roztok (sterilní koncentrát). 

Čirá až mírně opalescentní bezbarvá tekutina. 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 

Elaprase je indikován pro dlouhodobou léčbu pacientů s Hunterovým syndromem 
(Mukopolysacharidóza II, MPS II). 
 
Do klinických zkoušek nebyly zahrnuty heterozygotní ženy. 
 
4.2 

Dávkování a způsob podání 

 

Tato léčba by měla probíhat pod dohledem lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka, který má 
zkušenosti s 

léčbou pacientů s onemocněním MPS II a dalšími dědičnými metabolickými 

onemocněními. 
 
Dávkování  

Elaprase se podává v dávce 0,5 mg/kg tělesné hmotnosti 1 x týdně v intravenózní infuzi po dobu 3 

hodin. Pokud se nevyskytnou žádné nežádoucí účinky spojené s podáním infuze, může být doba 

podávání infuze postupně snížena až na 1 hodinu. (viz bod 4.4).  
 
Návod k použití viz bod 6.6.  
 
Infuze v 

domácím prostředí může být zvážena u pacientů, kteří již byli léčeni po dobu několika měsíců 

na klinice a kteří infuze přípravku snášejí dobře. Infuze v domácím prostředí je třeba provádět pod 

dohledem lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka. 
 

Zvláštní populace 
Starší pacienti 

Nejsou žádné zkušenosti s podáváním u pacientů starších než 65 let. 
 
Pacienti s poruchou ledvin nebo jater 

Nejsou žádné zkušenosti s podáváním u pacientů s insuficiencí ledvin nebo jater (viz bod 5.2). 
 
Pediatrická populace 

Dávkování u dětí a mladistvých je stejné jako u dospělých, 0,5 mg/kg tělesné hmotnosti týdně. 
 

Způsob podání 

Návod k naředění tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6. 
 
4.3 

Kontraindikace 

 
Závažná nebo život ohrožující h

ypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku, 

pokud není hypersenzitivita kontrolovatelná. 
 
4.4 

Zvláštní upozornění a opatření pro použití  

 
Reakce spojené s infuzí 

U pacientů léčených idursulfázou se mohou vyskytnout nežádoucí účinky spojené s podáním infuze 
(viz bod 

4.8). Nejčastější nežádoucí účinky pozorované během klinických zkoušek byly kožní reakce 

(vyrážka, svědění, kopřivka), horečka, bolesti hlavy, hypertenze a zrudnutí. Tyto nežádoucí účinky 
byl

y léčeny nebo mírněny zpomalením infuze, přerušením infuze nebo podáním léčivých přípravků 

jako jsou antihistaminika, antipyretika, kortikosteroidy v nízké dávce (prednison nebo 
metylprednisolon), nebo 

inhalací betamimetik. Během klinických studií nebyla u žádného pacienta 

přerušena léčba kvůli nežádoucím účinkům spojených s podáním infuze. 
 

Zvláštní pozornost by měla být věnována při podávání infuze pacientům trpících závažným 

onemocněním dýchacích cest. Tito pacienti by měli být pečlivě sledováni a infuzní terapie by měla 
probíhat v odpovídajících 

klinických podmínkách. Při léčbě těchto pacientů je třeba postupovat 

opatrně a je nutné u nich dávku antihistaminik nebo jiných sedativ snížit, případně jejich podávání 

pečlivě sledovat. V některých případech může být nezbytné použít přístroje pro řízené dýchání. 
 
Odložení infuze 

by mělo být zváženo u pacientů s akutní horečnatou respirační chorobou. Pacienti 

používající 

podpůrnou oxygenační terapii by ji měli mít připravenou pro případ nežádoucí reakce na 

infuzi. 
 
Anafylaktoidní/anafylaktické reakce 

U některých pacientů léčených idursulfázou byly až několik let po zahájení léčby zjištěny 
anafylaktoidní/

anafylaktické reakce, které mohou být život ohrožující. Pozdní příznaky a známky 

anafylaktoidních/anafylaktických 

reakcí byly zjištěny až 24 hodin po první reakci. Pokud se vyskytne 

anafylaktoidní/

anafylaktická reakce, je nutné okamžitě přerušit infuzi přípravku a zahájit příslušnou 

léčbu a pozorování pacienta. Pro neodkladnou léčbu použijte aktuální standardní lékařské postupy. 
Pacienti, u nichž dojde k 

těžké nebo refrakterní anafylaktoidní/anafylaktické reakci, mohou vyžadovat 

delší klinické sledování. Při opakovaném podání idursulfázy pacientům, u nichž došlo 
k anafylaktoidní/anafylaktické reakci, je nutné postupov

at opatrně. Během infuzí by měl být 

dispozici odpovídajícím způsobem vyškolený personál a vybavení pro nouzovou resuscitaci (včetně 

epinefrinu). Závažná 

a potenciálně život ohrožující hypersenzitivita je kontraindikací opětovného 

podání, pokud není hypersenzitivita kontrolovatelná (viz bod 4.3). 
 
Pacienti s kompletní delecí/výrazným 

přeskupením v genotypu 

Pediatričtí pacienti s kompletní delecí/ výrazným přeskupením v genotypu mají vysokou 

pravděpodobnost tvorby protilátek, včetně neutralizačních protilátek, jako odpověď na expozici 
idursulfáze. Pacienti s tímto genotypem mají 

vyšší pravděpodobnost vzniku nežádoucích účinků 

souvisejících s podáním infuze a 

tendenci vykazovat utlumenou odpověď při hodnocení dle poklesu 

močového výdeje glykosaminoglykanů, velikosti jater a objemu sleziny ve srovnání s pacienty s 
missense mutací v genotypu

. Léčba pacientů musí být stanovena individuálně (viz bod 4.8). 

 
Sodík  
Tento  

přípravek obsahuje 0,482 mmol sodíku (nebo 11,1 mg) v jedné lahvičce. To je třeba zohlednit u 

p

acientů na dietě s kontrolovaným obsahem sodíku. 

 
4.5 

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce  

 
Žádné studie interakcí 

léčivých přípravků s idursulfázou nebyly provedeny. 

 
Vzhledem k 

tomu, že je idursulfáza metabolizována v buněčných lysosomech, není pravděpodobné, že 

by byla součástí interakcí zprostředkovaných cytochromem P450. 
 
4.6 

Fertilita, t

ěhotenství a kojení 

 

Těhotenství 
Údaje o 

podávání idursulfázy těhotným ženám jsou omezené nebo nejsou k dispozici. Studie 

reprodukční toxicity na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky (viz bod 5.3). 
Podávání idursulfázy v 

těhotenství se z preventivních důvodů nedoporučuje. 

 
Kojení 

Není známo, zda se idursulfáza vylučuje do lidského mateřského mléka. Dostupné údaje u zvířat 
pro

kázaly vylučování idursulfázy do mléka (viz bod 5.3). Riziko pro kojené novorozence /děti nelze 

vyloučit. Na základě posouzení prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti léčby pro matku je nutno 
rozhodnout, zda 

přerušit kojení nebo ukončit/přerušit podávání idursulfázy. 

 
Fertilita 

reprodukčních studiích u potkaních samců nebyly zaznamenány žádné účinky na samčí fertilitu. 

 
4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 
Idursulfáza 

nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.  

 
4.8 

Nežádoucí účinky 

 

Shrnutí bezpečnostního profilu 

Nežádoucí účinky, hlášené  během 52týdenní placebem kontrolované studie TKT024 fáze II/III u 
32 

pacientů léčených dávkou 0,5 mg/kg idursulfázy týdně, byly téměř ve všech případech 

klasifiková

ny jako mírné až středně těžké. Nejčastější byly nežádoucí účinky spojené s podáním 

infuze, z 

nichž 202 případů bylo hlášeno u 22 z 32 pacientů, kterým bylo celkem podáno 1580 infuzí. 

U placebem léčené skupiny bylo 128 nežádoucích účinků spojených s podáním infuze hlášeno u 21 

32 pacientů, kterým bylo celkem podáno 1612 infuzí. Výše uvedená čísla jsou pravděpodobně 

nadhodnocena proti skutečnému výskytu nežádoucích účinků spojených s podáním infuze, protože 

během jedné infuze mohlo dojít k více než jedné reakci v souvislosti s jejím podáním. Srovnávané 

nežádoucí účinky hlášené ve skupině léčené placebem byly podobné v projevech i závažnosti jako ve 

skupině léčené Elaprase. Nejčastější nežádoucí účinky spojené s podáním infuze byly kožní projevy 
(vyrážka, sv

ědění, kopřivka), horečka, bolesti hlavy, hypertenze a návaly horkosti. Četnost 

nežádoucích účinků spojených s podáním infuze klesala s délkou pokračující léčby.  
 

Tabulkový seznam nežádoucích účinků 

Nežádoucí účinky jsou uvedeny v tabulce 1 s informací uvedenou pod třídou orgánových systémů a 

frekvencí. Frekvence jsou dány jako velmi časté (≥1/10) nebo časté (≥1/100 až <1/10). Výskyt 

nežádoucího účinku u jednoho pacienta je definován jako častý, vzhledem k počtu léčených pacientů. 

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. V tabulce jsou 
také uve

deny nežádoucí účinky, které byly hlášené pouze během období po uvedení přípravku na trh, 

a to ve skupině četnosti „není známo“ (z dostupných údajů nelze určit). 

 
Tabulka 1: Nežádoucí reakce z 

klinických studií a zkušeností po uvedení na trh u pacientů 

léčených přípravkem Elaprase 

Třídy orgánových 

systémů 

Nežádoucí účinky (obvyklé výrazy) 

Velmi časté 
 

Časté 
 

Není známo 

Poruchy imunitního systému 
 

 

 

Anafylaktoidní/anafylaktické 
reakce 

Poruchy nervového systému 
 

bolesti hlavy 

závratě, třes 

 

Srdeční poruchy 
 

 

cyanóza, arytmie, 
tachykardie 

 

Cévní poruchy 
 

hypertenze, návaly 
horka 

hypotenze 

 

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy 
 

sípání, dyspnoe 

hypoxie, tachypnoe, 
bronchospasmus, 
kašel  

 

Gastrointestinální poruchy 
 

bolesti břicha, nauzea, 

dyspepsie, průjem, 
zvracení 

otok jazyka 

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 
 

kopřivka, vyrážka, 

svědění 

erytém 

 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 
 

 

artralgie 

 

Celkové poruchy a reakce v 

místě aplikace 

 

pyrexie, bolest na 

hrudi, otok v místě 
infuze 

Edém tváře, periferní 
edém 

 

Poranění, otravy a procedurální komplikace 
 

reakce spojená 
s infuzí 

 

 

 

Popis vybraných nežádoucích účinků 

Celkově ve všech klinických studiích byly hlášeny závažné nežádoucí účinky celkem u 5 pacientů, 

kteří dostávali 0,5 mg/kg týdně, nebo každý druhý týden. Čtyři pacienti prodělali hypoxickou příhodu 

během jedné nebo několika infuzí, která si u tří pacientů se závažným obstrukčním onemocněním 
dýchacích cest v anamnéze vynutila kyslíkovou terapii (2 s již existující tracheostomií). 

Nejtěžší 

případ se vyskytl u pacienta s horečnatým respiračním onemocněním a byl spojený s hypoxií během 

infuze, což vyvolalo krátký záchvat. U čtvrtého pacienta, který měl méně závažné základní 

onemocnění, došlo krátce po přerušení infuze ke spontánnímu zlepšení. Tyto příhody se při dalších 
infuzích neopakovaly s 

tím, že infuze byly podány s menší rychlostí a před infuzemi byla podána 

premedikace, obvykle malé d

ávky kortikoidů, antihistaminik a inhalace betamimetik. U pátého 

pacienta, který měl kardiopatii, byly během studie diagnostikovány předčasné ventrikulární komplexy 
a plicní embolie. 
 

Po registraci přípravku byly hlášeny anafylaktoidní/anafylaktické reakce (viz bod 4.4). 
 
Pacienti s úplnou delecí/

výrazným přeskupením v genotypu mají vyšší pravděpodobnost vzniku 

nežádoucích 

účinků souvisejících s podáním infuze (viz bod 4.4). 

 

Imunogenicita  

Celkově ve 4 klinických studiích (TKT008, TKT018, TKT024 a TKT024EXT) došlo někdy během 
sledování u 53/107 

pacientů (50 %) ke vzniku protilátek IgG proti idursulfáze. Celková četnost nálezu 

neutralizujících protilátek byla 26/107 

pacientů (24 %).  

 
V post-

hoc analýze imunogenity u dat ze studií TKT024/024EXT mělo 51 % (32/63) pacientů 

léčených pomocí 0,5 mg/kg idursulfázy týdně alespoň 1 krevní vzorek pozitivní na protilátky proti 
idursulfáze a 37 % (23/63) bylo pozitivních na protilátky v 

minimálně 3 následných studijních 

návštěvách. Dvacet jedna procent (13/63) bylo pozitivních na neutralizační protilátky minimálně 
jednou a 13 

% (8/63) bylo pozitivních na neutralizační protilátky při minimálně 3 následných 

studijních návštěvách. 
 
Klinická studie HGT-ELA-

038 hodnotila imunogenicitu u dětí ve věku 16 měsíců až 7,5 let. Během 

studie trvající 53 

týdnů byl 67,9 % (19 z 28) pacientů odebrán alespoň jeden krevní vzorek, který byl 

v testu pozitivní na protilátky proti idursulfáze, a 57,1 % (16 z 

28) pacientů mělo pozitivní výsledky 

na protilátky při alespoň třech po sobě jdoucích návštěvách v rámci studie. Padesát čtyři procent 

pacientů mělo pozitivní výsledky testů na neutralizační protilátky alespoň jednou a polovina pacientů 

měla pozitivní výsledky testů na neutralizační protilátky v alespoň třech po sobě jdoucích studijních 
náv

štěvách.  

 

všech pacientů s kompletní delecí/výrazným přeskupením v genotypu došlo k tvorbě protilátek a 

většina z nich (7/8) měla pozitivní výsledky na neutralizační protilátky minimálně ve 3 po sobě 
jdoucích 

vyšetřeních. U všech pacientů s genotypem s posunovou mutací/ mutací splice site došlo k 

tvorbě protilátek a 4/6 měli pozitivní testy na neutralizační protilátky minimálně ve 3 po sobě jdoucích 

studijních návštěvách. Pacienti s negativními protilátkami byli zjištěni výhradně u skupiny 
s genotypem missense mutace (viz body 4.4 a 5.1.) 
 
Pediatrická populace 

Nežádoucí účinky hlášené u pediatrické populace byly všeobecně podobné jako nežádoucí účinky 
hlášené u 

dospělých osob. 

 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného 

Dodatku V

. 

 
4.9 

Předávkování 

 

Nejsou žádné zkušenosti s předávkováním Elaprase. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: 

Jiné přípravky pro trávicí trakt a metabolismus – enzymy, ATC kód: 

A16AB09
 

Mechanismus účinku 

Hunterův syndrom je onemocnění s vazbou na X-chromozom, způsobené nedostatečnou hladinou 
lysosomálního enzymu iduronát-2-sulfatázy. Funkce iduronát-2-sulfatázy je katabolismus 

glykosaminoglykanů (GAG) dermatansulfátu a heparansulfátu odštěpením sulfátu z vazby na 

oligosacharidy. V důsledku chybějícího nebo defektního enzymu iduronát-2-sulfatázy u pacientů s 
Hunterovým syndromem 

dochází k progresivní akumulaci glykosaminoglykanů v buňkách, což vede k 

buněčnému městnání, organomegálii, poškození tkání a dysfunkci orgánových systémů.  
 

Idursulfáza je čištěná forma lysosomálního enzymu iduronát-2-sulfatázy, produkovaná v linii lidských 

buněk, který je analogický přirozeně se vyskytujícímu enzymu, umožňující lidský glykosylační profil. 

Idursulfáza je vylučována jako glykoprotein, který je složen z 525 aminokyselin a obsahuje 8 N-

vazebných glykosylačních míst, které jsou obsazeny komplexními, hybridními oligosacharidovými 

řetězci bohatými na manózu. Idursulfáza má molekulární hmotnost přibližně 76 kD.  
 

Léčba pacientů s Hunterovým syndromem intravenózním podáním idursulfázy spočívá v dodání 

exogenního enzymu, který vstupuje do buněčných lysosomů. Rezidua manóza-6-fosfátu (M6P) na 

oligosacharidových řetězcích umožňují specifickou vazbu enzymu na M6P receptory na buněčném 

povrchu, což vede k pronikání enzymu do buňky, kde směřuje do intracelulárních lysosomů a 

následně katabolizuje nahromaděný GAG.  
 

Klinická účinnost a bezpečnost  

Bezpečnost a účinnost přípravku Elaprase byla prokázána ve třech klinických studiích: dvou 

randomizovaných, placebem kontrolovaných klinických studiích (TKT008 a TKT024) u dospělých a 

dětí ve věku starších 5 let a jedné otevřené bezpečnostní studii (HGT-ELA-038) u dětí ve věku od 
16 

měsíců do 7,5 roku.  

 

Celkem 108 mužských pacientů s Hunterovým syndromem s širokým spektrem příznaků bylo 

zařazeno do dvou randomizovaných, placebem kontrolovaných klinických studií, 106 pokračovalo v 

léčbě ve dvou otevřených rozšířených studiích. 
 
Studie TKT024 

Ve 52týdenní, randomizované, dvojitě slepé a placebem kontrolované klinické studii, dostávalo 96 

pacientů ve věku 5 až 31 let buď Elaprase 0,5 mg/kg jedenkrát týdně (n=32) nebo 0,5 mg/kg jedenkrát 
za 14 dní (n=32), nebo placebo (n=32). Studie zahrnovala pacienty s 

dokumentovanou funkční 

insuficiencí iduronát-2-sulfatázy, dále s 

FVC menším než 80 % předpokládané hodnoty a pacienty se 

širokým spektrem závažnosti onemocnění.  
 
Základním cílov

ým parametrem efektivity bylo dvousložkové kombinované skóre, založené na součtu 

stupně změn od začátku do konce studie. Měřítkem vytrvalosti byla vzdálenost, kterou lze ujít během 

šesti minut (6minutový test chůze neboli 6MWT) a měřítkem funkce plic bylo procento předpokládané 
vitální kapacity plic (FVC). Na konci studie byl v tomto cílovém parametru signifikantní rozdíl mezi 

pacienty léčenými jedenkrát týdně a mezi pacienty, kterým bylo podáváno placebo (p=0,0049).  
 

Doplňkové analýzy klinické prospěšnosti byly provedeny na jednotlivých komponentách složeného 

skóre cílového parametru: na celkových změnách FVC, změnách v hladině GAG v moči, na objemu 

jater a sleziny, měření maximálního expiračního objemu za 1 sekundu (FEV

1

) a změna hmotnosti levé 

komory (LVM). Výsledky jsou uvedeny v tabulce 2. 
 

Tabulka 2. Výsledky pivotní klinické studie s dávkou 0,5 

mg/kg týdně (studie TKT024) 

Cílový parametr 

52 týdnů léčby 

0,5 mg/kg týdně 
Marginálně vážený (ZH: zjištěná 

hranice) průměr (Standardní 
chyba) 

Rozd

íl průměrů 

léčby ve srovnání 
s placebem 
(Standardní 
chyba) 

Hodnota-P 
(ve srovnání s 
placebem) 

Idursulfáza 

Placebo 

kombinace 
(6MWT a %FVC) 

74,5 (4,5) 

55,5 (4,5) 

19,0 (6,5) 

0,0049 

6MWT (m) 

43,3 (9,6) 

8,2 (9,6) 

35,1 (13,7) 

0,0131 

% předpokládané 
FVC 

4,2 (1,6) 

-0,04 (1,6) 

4,3 (2,3) 

0,0650 

FVC absolutní 
objem (l) 

0,23 (0,04) 

0,05 (0,04) 

0,19 (0,06) 

0,0011 

Hladiny GAG v 

moči (μg GAG/mg 
kreatininu) 

-223,3 (20,7) 

52,23 (20,7) 

-275,5 (30,1) 

<0,0001 

% změna objemu 
jater 

-25,7 (1,5) 

-0,5 (1,6) 

-25,2 (2,2) 

<0,0001 

% změna objemu 
sleziny 

-25,5 (3,3) 

7,7 (3,4) 

-33,2 (4,8) 

<0,0001 

 

Ve skupině pacientů léčených 1 x týdně mělo zvýšení v FEV

o alespoň 0,02 l na konci nebo před 

koncem studie celkem 11 pacientů ze 31 (36 %) ve srovnání s 5 pacienty z 31 (16 %) ve skupině 

pacientů, kterým bylo podáváno placebo, což prokazuje zlepšení obstrukce dýchacích cest 
v souvislosti s 

podávanou dávkou. Pacienti ve skupině léčené 1 x týdně měli na konci studie průměrné 

zlepšení FEV1 o 15%, což je klinicky signifikantní.  
 
U 50 % 

pacientů léčených 1 x týdně se hladina GAG v moči normalizovala na hodnoty pod horní 

hranicí rozmezí normálních hodnot (tj. 126,6 µg GAG/mg kreatininu). 
 

U 80% (tj. u 20 pacientů) z 25 pacientů se zvětšením jater na počátku studie, kteří byli léčeni 1x týdně, 
došlo ke konci studie ke zmenšení velikosti jater na hodnoty v normálním rozmezí hodnot.  
 

U 3 z 9 pacientů se zvětšením sleziny na počátku léčby, kteří byli léčeni 1 x týdně, bylo na konci 
studie dosaženo normalizace objemu sleziny.  
 

Přibližně polovina pacientů ve skupině léčené 1 x týdně (15 ze 32, tj. 47 %) mělo na začátku studie 
hypertrofii levé komory, definovanou jako LVM index 

>103 g/m

2. 

Šest těchto pacientů (40 %) na 

konci studie dosáhlo normálních hodnot LVM. 
 
V prodloužení této studie (TKT02

4EXT) byla pacientům idursulfáza podávána jedenkrát týdně až po 

dobu 3,2 let. 
 

pacientů, kteří byli ve studii TKT024 původně randomizováni do skupiny, které byla idursulfáza 

podávána jednou týdně, bylo maximálního prodloužení vzdálenosti (střední hodnota), kterou pacienti 

byli schopni ujít za šest minut, dosaženo ve 20. měsíci a střední procentní předpokládaná FVC dosáhla 
nejvyšší hodnoty v 

16. měsíci. 

 

všech pacientů bylo statisticky významné střední zvýšení vzdálenosti dosažené v šestiminutovém 

testu (6MWT) v 

porovnání se vstupními hodnotami (hodnotami ze začátku léčby ve studii TKT024 

pro pacienty dostávající v rámci této studie idursulfázu a hodnotami z 53. týdne pro pacienty 

dostávající ve studii TKT024 placebo) zaznamenáno ve většině hodnocených časových bodů. Změny 

vzdáleností (měřeno střední hodnotou a procentní změnou) byly významné a střední hodnoty těchto 

změn se pohybovaly v rozmezí 13,7m až 41,5m (maximum ve 20. měsíci) a procentní zvýšení mezi 

6,4 % resp. 13,3 % (maximum ve 24

. měsíci). U pacientů, kteří během původní studie TKT024 

dostávali léčbu jedenkrát týdně, se ušlá vzdálenost zvýšila ve větším rozsahu než u pacientů ze 

zbývajících 2 léčebných skupin, a to ve většině zkoumaných časových bodů. 
 

Střední procentní předpokládaná FVC se u všech pacientů významně zvýšila v 16. měsíci, i když do 

36. měsíce poklesla k hodnotám podobným hodnotám na začátku léčby. Pacienti s nejtěžšími 
poruchami plicní 

funkce začátku studie (měřeno jako procento předpokládané FVC) měli tendenci 

k nejmenšímu zlepšení. 
 
Pro každou z 

předchozích léčebných skupin ze studie TKT024 a pro všechny léčebné skupiny bylo při 

většině kontrol zaznamenáno statisticky významné zvýšení absolutního objemu FVC v porovnání 

výchozími hodnotami. Střední změna se pohybovala mezi 0,07 l až 0,31 l a procentní změna mezi 

6,3% až 25,5

% (maximum ve 30. měsíci). Střední a procentní změna oproti výchozím hodnotám byla 

největší u skupiny pacientů ze studie TKT024, kteří dostávali dávku jedenkrát týdně, a to ve všech 

časových bodech. 
 

Při závěrečné kontrole mělo konečnou normalizovanou hladinu GAG v moči, která se nacházela pod 

horní hranicí normálu, 21/31 pacientů ze skupiny studie TKT024 dostávajících idursulfázu jednou 

týdně, 24/32 pacientů ze skupiny studie TKT024 dostávajících idursulfázu každý druhý týden a 18/31 

pacientů ze studie TKT024 dostávajících placebo. Změna hladiny GAG v moči byla nejčasnějším 

projevem klinického zlepšení při léčbě idursulfázou a největší snížení hladiny GAG v moči bylo 

zaznamenáno během prvních čtyř měsíců léčby u všech léčebných skupin; změna mezi 4. a 36. 

měsícem byla malá. Čím vyšší byla hladina GAG v moči na začátku studie, tím větší bylo snížení 
hladin GAG v 

moči při léčbě idursulfázou. 

 
Zmenšení objemu jater a sleziny zaznamenané na konci studie TKT024 (v 53

. týdnu) přetrvalo u všech 

pacientů během prodloužené studie (TKT024EXT) bez ohledu na to, do které předchozí léčebné 

skupiny byli zařazeni. U 73% (52 ze 71) pacientů s hepatomegalií na začátku léčby se objem jater 
navrátil k 

normálním hodnotám do 24. měsíce. Navíc se průměrný objem jater snížil do téměř 

maximální míry do 8. měsíce u všech dříve léčených pacientů; mírné zvýšení bylo pozorováno v 36. 

měsíci. Snížení průměrného objemu jater bylo zaznamenáno bez ohledu na věk, závažnost 

onemocnění, stav IgG protilátek nebo stav neutralizujících protilátek. Objem sleziny se navrátil 

normálním hodnotám do 12. a 24. měsíce u 9,7% pacientů se zvětšenou slezinou, kteří ve studii 

TKT024 dostávali idursulfázu jednou týdně. 
 

Střední hodnota indexu hmotnosti levé komory srdeční (LVMI) zůstal u každé léčebné skupiny ze 
studie TKT024 stabilní po dobu 36 

měsíců léčby idursulfázou. 

 
V post-hoc analýze imunogenity u studií TKT024 a TKT024EXT (viz bod 4.8) bylo prokázáno, že 

mají pacienti buď „mis-sense“ mutaci nebo posunovou (frameshift) nebo nonsense mutaci. Po 
105 týdnech expozice idursulfáze neovlivnil protilátkový status ani genotyp pokles ve velikosti jater a 
sleziny, ani vzdálenost v 6-

minutovém testu chůze nebo měření vynucené vitální kapacity. Pacienti, u 

nichž byly 

pozitivní protilátky, vykazovali menší pokles močového výdeje glykosaminoglykanů než 

pacienti bez protilátek. Dlouhodobější účinky vzniku protilátek na klinické výsledky nebyly 
stanoveny.  
 
Studie HGT-ELA-038  
Toto byla 

otevřená, multicentrická, jednoramenná studie hodnotící podávání infuzí idursulfáze u 

chlapců s Hunterovým syndromem ve věku od 16 měsíců do 7,5 roku.  
 

Léčba idursulfázou vedla až k 60% poklesu výdeje glykosaminoglykanů v moči a ke zmenšení 
velikosti jater a sleziny: výsledky byly srovnatelné s výsledky ve studii TKT024. Pokles byl zjevný v 
18. týdnu a byl udržován do 53. týdne. Pacienti, u nichž došlo k vývoji vysokého titru protilátek, 

měli 

menší odpověď na idursulfázu hodnocený výdejem glykosaminoglykanů v moči a velikostí jater a 
sleziny. 
 

Analýzy genotypů pacientů ve studii HGT-ELA-038 
Pacienti byli klasifikováni do následujících skupin: missense mutace (13), kompletní delece/výrazné 

přeskupení (8) a posunová/splice site mutace (5). Jeden pacient nebyl klasifikován/byl 
neklasifikovatelný. 
 
Genotyp s kompletní delecí/výrazným 

přeskupením byl nejčastěji spojen s vznikem vysokého titru 

protilátek a neutralizačních protilátek proti idursulfáze a vykazoval nejpravděpodobněji utlumenou 

odpověď na  léčivý přípravek. Nebylo však možné přesně předpovědět individuální klinický výsledek 

na základě protilátkové odpovědi nebo genotypu. 
 

Žádná klinická data nedokazují zlepšení neurologických projevů onemocnění.  
 

Tento léčivý přípravek byl registrován za „výjimečných okolností“. Znamená to, že vzhledem 
k vzácné povaze 

onemocnění, pro které je indikován, nebylo možné získat úplné informace o 

přínosech a rizicích tohoto léčivého přípravku.  
 
Evropská agentura 

pro léčivé přípravky každoročně vyhodnotí jakékoli nově dostupné informace a 

tento souhrn údajů o přípravku bude podle potřeby aktualizován.  
 
5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 

Idursulfáza je vychytávána prostřednictvím vazeb na selektivní receptory, včetně receptorů pro 
manózo-6-fosfát

. Po proniknutí do buněk je lokalizována do celulárních lysosomů, čímž je distribuce 

tohoto proteinu omezena. Idursulfáza je odbourávána pomocí celkem dobře prostudovaného 

mechanismu hydrolýzy proteinů, jehož produktem jsou malé peptidy a aminokyseliny. Při 

nedostatečnosti funkce ledvin nebo jater se tedy nepředpokládá ovlivnění farmakokinetiky idursulfázy. 
 

Farmakokinetické parametry měřené během první infuse v 1. týdnu studie TKT024 (rameno s 
0,5 

mg/kg týdně) a HGT-ELA-038 jsou uvedeny v tabulce 3 a tabulce 4 níže jako funkce věku, resp 

tělesné hmotnosti. 
 
Tabulka 3. Farmakokinetické parametry v 

1. týdnu jako funkce věku ve studiích TKT024 a 

HGT-ELA-038 

 

Studie 

 

HGT-ELA-038 

TKT024 

Věk (roky) 

1,4 až 7,5 

(n=27) 

5 až 11 

(n=11) 

12 až 18 

(n=8) 

> 18 

(n=9) 

C

max

 

(μg/ml) 

Průměr ± SD 

1,3 ± 0,8 

1,6 ± 0,7 

1,4 ± 0,3 

1,9 ± 0,5 

AUC

0-

 

(min*μg/ml) 

Průměr ± SD 

224,3 ± 76,9 

238 ± 103,7 

196 ± 40,5 

262 ± 74,5 

CL 
(ml/min/kg) 

Průměr ± SD 

2,4 ± 0,7 

2,7 ± 1,3 

2,8 ± 0,7 

2,2 ± 0,7 

V

ss

 (ml/kg) 

Průměr ± SD 

394 ± 423 

217 ± 109 

184 ± 38 

169 ± 32 

 
Pacienti ve studii TKT024 a HGT-ELA-038 byli také 

stratifikováni do pěti hmotnostních kategorií, 

které jsou uvedené v následující tabulce: 
 

10 

Tabulka 4. Farmakokinetické parametry v 

1. týdnu jako funkce tělesné hmotnosti ve studiích 

TKT024 a HGT-ELA-038 

Tělesná 
hmotnost 
(kg)   

<20 

(n=17) 

≥ 20 a < 30 

(n=18) 

≥ 30 a < 40 

(n=9) 

≥ 40 a < 50 

(n=5) 

≥ 50 

(n=6) 

C

max

 

(μg/ml)  

Průměr ± SD 

1,2 ± 0,3 

1,5 ± 1,0 

1,7 ± 0,4 

1,7 ± 0,7 

1,7 ± 0,7 

AUC

0-

 

(min*μg/ml) 

206,2 ± 33,9 

234,3 ± 103,0 

231,1 ± 681,0 

260,2 ± 113,8 

251,3 ± 86,2 

CL 
(ml/min/kg) 

Průměr ± SD 

2,5 ± 0,5 

2,6 ± 1,1 

2,4 ± 0,6 

2,4 ± 1,0 

2,4 ± 1,1 

V

ss

 

(ml/kg) 

321 ± 105 

397 ± 528 

171 ± 52 

160 ± 59 

181 ± 34 

 

Větší distribuční objem v ustáleném stavu (Vss) byl pozorován v nejnižší hmotnostní skupině. 
 

Celkově se nevyskytl žádný zjevný trend v systémové expozici nebo rychlost clearance idursulfázy s 

ohledem na věk nebo tělesnou hmotnost. 
 
5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Neklinické údaje získané na základě farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po jednorázovém 
podání, toxicity po opakovaném podání

, reprodukční a vývojové toxicity a samčí reprodukční toxicity 

neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. 
 

Studie na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky na průběh těhotenství, 
embryonální/fetální vývoj, porod nebo postnatální vývoj. 
 

Studie na zvířatech prokázaly vylučování idursulfázy do mateřského mléka. 
 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
Polysorbát 20  
Chlorid sodný 

Heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného 

Monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného 
Voda na injekci 
 
6.2 

Inkompatibility 

 

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou 
uvedeny v 

bodě 6.6. 

 
6.3 

Doba použitelnosti 

 
3 roky 

Chemická a fyzikální stabilita po naředění byla prokázána po dobu 8 hodin při 25 °C. 
 

Po zředění 

Z hlediska mikrobiologické bezpečnosti má být naředěný přípravek použit okamžitě. Není-li použit 

okamžitě, doba uchování přípravku po naředění by neměla být delší než 24 hodin při teplotě 2 až 8 °C.  
 

11 

6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 
Uchov

ávejte v chladničce (2°C – 8°C). 

Chraňte před mrazem. 
Podmínky uchovávání 

tohoto léčivého přípravku po jeho naředění jsou uvedeny v bodě 6.3. 

 
6.5 

Druh obalu a obsah balení 

 

5ml injekční lahvička (sklo typ I) se zátkou (butylová pryž potažená fluoro-rezinem), jednodílným 

těsněním a modrým víčkem. Jedna injekční lahvička obsahuje 3 ml koncentrátu pro infuzní roztok. 
 
Velikost balení: 1, 4 a 10  

injekčních lahviček. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 
6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním  

 

Jedna injekční lahvička Elaprase je určena pouze k jednomu použití a obsahuje 6 mg idursulfázy ve 

ml roztoku. Elaprase je určena pro intravenózní infuzi a před použitím se ředí roztokem chloridu 

sodného 9 mg/ml (0,9%) na infuzi. 

Doporučuje se aplikovat celkový objem infuze pomocí 0,2 µm in-

line připojeného filtru. Přípravek Elaprase se nemá infundovat s jinými léčivými přípravky v infuzním 
setu. 
 

P

očet injekčních lahviček, které se mají rozředit, se stanoví individuálně na základě pacientovy 

hmotnosti a doporučené dávky 0,5 mg/kg.  

Roztok v 

injekčních lahvičkách se nesmí používat, pokud má nežádoucí zbarvení nebo obsahuje 

částice. Roztok se nesmí protřepávat.  

Vypočítaný objem Elaprase se odebere z adekvátního počtu injekčních lahviček.  

P

otřebný objem Elaprase se rozředí ve 100 ml roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%) na 

infuzi. Sterilita připravovaného roztoku musí být pečlivě zajištěna, protože Elaprase neobsahuje 

žádné konzervační ani bakteriostatická činidla, musí být dodržen aseptický postup. Naředěný 

roztok by měl být promícháván jemně, nesmí se protřepávat.  

 
Veškerý nepoužitý 

léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 

požadavky. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Shire Human Genetic Therapies AB 
Vasagatan 7 
111 20 Stockholm 
Švédsko 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/06/365/001-003 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 
Datum první registrace: 8. ledna 2007 
Datum posledního prodloužení registrace:  

3. 

října 2011

 

 
 
10. 

DATUM REVIZE TEXTU 

 
 

12 

 
Po

drobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury 

pro léčivé přípravky 

http://www.ema.europa.eu/.

 

13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA II 

 

A. 

VÝROBCE BIOLOGICKÉ LÉČIVÉ LÁTKY A VÝROBCE 

ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 
B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ  

 
C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 
D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA 

BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO 

PŘÍPRAVKU 

 
E. 

ZVLÁŠTNÍ POVINNOST USKUTEČNIT POREGISTRAČNÍ 

OPATŘENÍ PRO REGISTRACI PŘÍPRAVKU ZA 

VÝJIMEČNÝCH OKOLNOSTÍ  
 

14 

A. 

VÝROBCE 

BIOLOGICKÉ LÉČIVÉ LÁTKY A VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA 

PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 

Název a adresa výrobce biologické léčivé látky 
 
Shire (TK3) 
205 Alewife Brook Parkway 
Cambridge, MA 02138 
USA 
 
Shire 
300 Shire Way 
Lexington MA 02421 
USA 
 

Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží 
 
Shire Pharmaceuticals Ireland Limited 
5 Riverwalk 
Citywest Business Campus. 
Dublin 24 
Irsko 
 
 
B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením (viz příloha I:  Souhrn údajů 

přípravku, bod  4.2). 

 
 
C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE  

 
• 

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti 

 

Požadavky pro předkládání pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti pro tento léčivý 

přípravek jsou uvedeny v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 

107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a jakékoli následné změny jsou zveřejněny na evropském 

webovém portálu pro léčivé přípravky. 
 
 
D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S 

OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU  

 
• 

Plán řízení rizik (RMP) 

 

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance 

podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých 
schválených následných aktualizacích RMP.  
 

Aktualizovaný RMP je třeba předložit: 

• 

na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky, 

• 

při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které 
mohou vést k 

významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení 

význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik).  

 
 

15 

 
E. 

ZVLÁŠTNÍ POVINNOST U

SKUTEČNIT POREGISTRAČNÍ OPATŘENÍ PRO 

REGISTRACI PŘÍPRAVKU ZA VÝJIMEČNÝCH OKOLNOSTÍ  

 

Tato registrace byla schválena za „výjimečných okolností“, a proto podle článku 14(8) nařízení (ES) 

č. 726/2004 držitel rozhodnutí o registraci uskuteční v daném termínu následující opatření: 
 

Popis 

Termín splnění 

Zvláštní povinnost 1: Hodnocení výsledk

ů Hunterova syndromu (Hunter 

Outcome Survey, HOS): dostupné údaje a aktualizace budou poskytovány 

jako součást každoročních hodnocení. 

31. března každý rok 

Zvláštní povinnost 4: Předkládat údaje tykající se imunogenicity po 
opakované expozici idursulfáze v 

rámci každoročních hodnocení. 

31. března každý rok 

Zvláštní povinnost 5: Vyhodnotit následující dlouhodobé klinické cílové 
parametry v 

první řadě prostřednictvím HOS. Tyto údaje budou každoročně 

přehodnocovány a výsledky nahlášeny a prodiskutovány v rámci 

každoročního hodnocení. 
 

Hodnocení dlouhodobé morbidity v 

důsledku pulmonálních 

onemocnění (např. incidence infekcí, funkční stav plic) a jejich 
mortality 

Hodnocení dlouhodobé morbidity v 

důsledku kardiovaskulárních 

onemocnění (např. incidence příhod a echokardiografické údaje, 
jsou-li k dispozici) a jejich mortality  

Hodnocení dlouhodobých vzorců vylučování GAG do moče  

Hodnocení dlouhodobých hladin protilátek, izotypů a korelace 

dalšími parametry léčby 

31. března každý rok 

 
 

16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA III 

 

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. OZNAČENÍ NA OBALU 

18 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 

VNĚJŠÍ OBAL  
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Elaprase 2 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok 
idursulfasum  
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK 

 

Jedna injekční lahvička obsahuje idursulfasum 6 mg. Jeden ml obsahuje idursulfasum 2 mg. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Polysorbát 20  
Chlorid sodný 

Heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného 

Monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného   
Voda na injekci 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
Koncentrát pro infuzní roztok  
3 ml  
4 x 3 ml 
10 x 3 ml 
 
6 mg/3 ml 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 

Určeno pouze pro jedno použití 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci 
Intravenózní podání 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A 

DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo 

dohled a dosah dětí 

 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP  
 

19 

 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v c

hladničce 

Chraňte před mrazem 
 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Shire Human Genetic Therapies AB 
Vasagatan 7 
111 20 Stockholm 
Švédsko 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/06/365/001 
EU/1/06/365/002 
EU/1/06/365/003 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

č.š.: 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Nevyžaduje se - 

odůvodnění přijato 

 
 
17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 
PC:

 

SN: 
NN:  

20 

 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 
 

INJEKČNÍ LAHVIČKA 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/ CESTY PODÁNÍ 

 
Elaprase 2 mg/ml sterilní koncentrát 
idursulfasum 
i.v. 
 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 

EXP  
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

č.š.:  
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET  

 
6 mg/3 ml 
 
 
6. 

JINÉ 

 

Uchovávejte v chladničce 

Chraňte před mrazem 
 

21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

22 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Elaprase 2 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok 

idursulfasum 

 

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o 

bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak 

hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4. 
 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-

li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné 

známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v 

této příbalové informaci. Viz bod 4. 

  
Co naleznete v této 

příbalové informaci:  

 
1. 

Co je 

přípravek Elaprase a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Elaprase používat  

3. 

Jak se 

přípravek Elaprase používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak 

přípravek Elaprase uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

C

o je přípravek Elaprase a k čemu se používá  

 

Elaprase se používá jako náhrada enzymů u dětí a dospělých s Hunterovým syndromem 
(mukopolysacharidóza II), u kterých je hladina enzymu iduronát-2-

sulfatázy v těle nižší, než je 

normální 

a pomáhá zlepšovat příznaky onemocnění. Jestliže trpíte Hunterovým syndromem, sacharid 

zvaný glykosaminoglykan, který je obvykle v 

těle, štěpen není a pozvolna se hromadí v různých 

buňkách Vašeho těla. To vede k jejich abnormální funkci a vyvolává tak problémy v různých 

tělesných orgánech, což může vést k poškození tkání a poruchu funkce a selhání orgánů. Typické 
orgány, kde se glykosaminoglykan akumuluje, jsou slezina, játr

a, plíce a pojivová tkáň. U některých 

pacientů se glykosaminoglykan akumuluje také v mozku. Elaprase obsahuje léčivou látku zvanou 
idursulfáza, která 

působí tak, že nahrazuje enzym, jehož hladina je nízká, a štěpí tento sacharid 

postižených buňkách. 

 
Enz

ymová substituční terapie se obvykle podává jako dlouhodobá léčba. 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Elaprase používat  

 

Nepoužívejte přípravek Elaprase:  
 

jestliže se u vás vyskytnou závaž

né nebo potenciálně život ohrožující reakce alergického typu 

na idursulfázu nebo na kteroukoli další složku 

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) a tyto není 

možné kontrolovat odpovídající 

léčbou.  

 

23 

Upozornění a opatření  
 

Před použitím tohoto léku se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou. 
 

Pokud se léčíte Elaprase, mohou se u Vás objevit nežádoucí účinky spojené s podáním infuze, v jejím 

průběhu nebo až následně po infuzi (viz bod 4. Možné nežádoucí účinky). Nejčastějšími příznaky jsou 

svědění, vyrážka, kopřivka, horečka, bolesti hlavy, zvýšení krevního tlaku a návaly horka (zrudnutí). 

Ve většině případů můžete stále dostávat tento lék, i když se tyto příznaky objeví. Pokud zaznamenáte 
takovou reakci po podání tohoto léku

, ihned kontaktujte lékaře. Mohou Vám být podána další léčiva, 

například antihistaminika a kortikosteroidy, která pomohou reakce alergického typu léčit, či jim 

předejít.  
 

Pokud se objeví závažné alergické reakce, Váš lékař okamžitě infuzi ukončí a zahájí vhodnou léčbu. Je 

možné, že budete muset zůstat v nemocnici. 
 
Charakter Vašeho genotypu 

(genetické složení všech aktivních genů v lidských buňkách, které určuje 

specifické individuální charakteristiky jedince) 

může ovlivnit léčebnou odpověď na tento lék a také 

Vaše riziko vzniku protilátek a nežádoucích 

účinků souvisejících s podáním infuze. V individuálních 

případech může dojít ke vzniku tzv. neutralizačních protilátek, které mohou snižovat aktivitu 

přípravku Elaprase a vaší odpovědi na léčbu. Dlouhodobé účinky vzniku protilátek na odpověď na 

léčbu nebyly stanoveny. Poraďte se prosím se svým lékařem, pokud potřebujete další informace.  
 

Další léčivé přípravky a přípravek Elaprase  
 
Nejsou známy žádné interakce tohoto léku s jinými léky. 
 

Informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste 

nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

 

Těhotenství a kojení 
 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Tento lék nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na 

schopnost řídit a obsluhovat stroje.  

 
Elaprase obsahuje sodík 
 
Tento 

přípravek obsahuje 0,482 mmol (nebo 11.1 mg) sodíku v lahvičce. To je třeba zohlednit u 

pacientů na dietě s kontrolovaným obsahem sodíku. 
 
 
3. 

J

ak se přípravek Elaprase používá  

 
Vždy po

užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 

se svým lékařem.  
 
Tento lék Vám bude podáván p

od dohledem lékaře nebo zdravotní sestry, kteří mají znalosti o léčbě 

Hunterova syndromu nebo jiných dědičných metabolických poruch. 
 

Doporučená dávka přípravku je infuze 0,5 mg (půl miligramu) na jeden kg Vaší tělesné hmotnosti. 
 

Elaprase se musí před podáním zředit 9 mg/ml (0,9%) roztokem chloridu sodného. Po zředění se tento 
lék 

podává do žíly (infuzí). Infuze normálně trvá 1 až 3 hodiny a bude opakována jednou týdně. 

 

24 

Použití u 

dětí a dospívajících 

 

Doporučené dávkování u dětí a dospívajících je stejné jako u dospělých. 
 
Jestliže jste použil

(a) více přípravku Elaprase, než jste měl(a) 

 

Nejsou žádné zkušenosti s předávkováním tímto lékem. 
 

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Elaprase 
 
Jestliže jste infuzi Elaprase vynechal(a), kontaktujte, prosím, 

svého lékaře. 

 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání 

tohoto léku, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní 

sestry. 
 
 
4. 

M

ožné nežádoucí účinky  

 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.  
 

Většina nežádoucích účinků je mírných až středně těžkých a jsou spojeny s podáním infuze, nicméně 

některé nežádoucí účinky mohou být závažné. Časem se počet těchto reakcí spojených s podáním 
infuze snižuje.  
 
Pokud máte potíže s dýcháním, 

máte nebo nemáte namodralou kůži, ihned to sdělte svému lékaři 

a vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc. 
 

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů) jsou: 

• 

Bolesti hlavy 

• 

Zvýšení krevního tlaku, návaly horka (zčervenání) 

• 

De

chová nedostatečnost, sípání 

• 

Bolest břicha, nevolnost, zvracení, zažívací potíže, častá a/nebo řídká stolice 

• 

Bolesti na hrudi 

• 

Kopřivka, vyrážka, svědění  

• 

Horečka 

• 

Zduření místa vpichu 

• 

Reakce spojená s infuzí (viz bod „

Upozornění a opatření“) 

 

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů) jsou: 

• 

Závratě, třes  

• 

Rychlý srdeční tep, nepravidelný srdeční tep, modravá kůže 

• 

Pokles krevního tlaku 

• 

Dušnost, kašel, zrychlené dýchání, nízké hladiny kyslíku v krvi 

• 

Otok jazyka  

• 

Zarudnutí kůže 

• 

Bolesti kl

oubů  

• 

Otoky končetin, otok obličeje 

 

Nežádoucí účinky, pro které není frekvence známá (nelze z dostupných údajů určit), jsou: 

• 

Závažné alergické reakce 

 
 

Hlášení nežádoucích účinků 
 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

25 

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního 

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete 

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

J

ak přípravek Elaprase uchovávat  

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za EXP. 
Doba použitelnosti se vztahuje k 

poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C) 

Chraňte před mrazem 
 
Nepoužívejte 

tento přípravek, pokud si všimnete, že je roztok zabarven nebo jsou v něm přítomny cizí 

částice.  
 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naloži

t s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Elaprase obsahuje 
 

Léčivou látkou je idursulfasum, což je forma lidského enzymu iduronát-2-sulfatázy. Idursulfáza je 
produkována 

klonem lidských buněk pomocí technologie genového inženýrství (to znamená vpravení 

genetické informace do lidských buněk v laboratoři, přičemž tyto buňky pak produkují požadovaný 
produkt). 
 

Jedna injekční lahvička obsahuje idursulfasum 6 mg. Jeden ml obsahuje idursulfasum 2 mg. 
 
Pomocnými látkami jsou polysorbát 20, chlorid sodný, h

eptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, 

m

onohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného a voda na injekci. 

 
Jak 

přípravek Elaprase vypadá a co obsahuje toto balení 

 
Tento lék je konc

entrát pro infuzní roztok. Je dodáván ve skleněných injekčních lahvičkách jako čirý 

až mírně opalescentní, bezbarvý roztok.  
 

Jedna injekční lahvička obsahuje 3 ml koncentrátu pro infuzní roztok. 
 
Elaprase je dodáván v baleních obsahujících 1, 4 a 10 injek

čních lahviček v krabičce. Na trhu nemusí 

být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci   
 
Shire Human Genetic Therapies AB 
Vasagatan 7 
111 20 Stockholm 
Švédsko 
 

26 

Výrobce 
 
Shire Pharmaceuticals Ireland Limited 
5 Riverwalk 
Citywest Business Campus 
Dublin 24, 
Irsko 
 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
 
Tento 

léčivý přípravek byl registrován za „výjimečných okolností“. Znamená to, že vzhledem 

k vzácné povaze 

tohoto onemocnění nebylo možné získat o tomto léčivém přípravku úplné informace. 

 
Evropská agentura 

pro léčivé přípravky každoročně vyhodnotí jakékoliv nové informace týkající se 

tohoto 

léčivého přípravku a tato příbalová informace bude podle potřeby aktualizována. 

 
 
Další zdroje informací 
 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky 

http://www.ema.europa.eu.

 

Na těchto stránkách naleznete též odkazy na 

další webové stránky týkající se vzácných onemocnění a jejich léčby. 
 

Na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky je tato příbalová informace 

dispozici ve všech úředních jazycích EU/EHP. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Následující informace 

jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky: 

 
Instrukce pro použití a zacházení s 

přípravkem a pro jeho likvidaci 

 
1. 

Vypočítejte, jak velká dávka má být podána a kolik injekčních lahviček Elaprase je potřeba.  

 
2. 

Zřeďte celkové množství Elaprase koncentrátu pro infuzní roztok ve 100 ml 9 mg/ml (0,9%) 
roztoku chloridu sodného na infuze. 

Doporučuje se aplikovat celkový objem infuze pomocí 

0,2 µm in-

line připojeného filtru. Sterilita připravovaného roztoku musí být pečlivě zajištěna, 

protože Elaprase neobsahuje žádné konzervační ani bakteriostatická činidla, musí být dodržen 

aseptický postup. Naředěný roztok by měl být promícháván jemně, nesmí se protřepávat.  

 
3. 

Před podáním roztok vizuálně zkontrolujte, zda neobsahuje částice nebo není zabarven. 

Neprotřepávejte.  

 
4. 

Doporučuje se podávat přípravek co nejdříve po naředění. Chemická a fyzikální stabilita 

naředěného roztoku byla prokázána po dobu 8 hodin při 25 °C 

 
5. 

Nepodávejte infuzi Elaprase současně stejnou intravenózní cestou s jinými léčivými přípravky. 

 
6. 

Pouze pro jednorázové použití. Veškerý nepoužitý 

léčivý přípravek nebo odpad musí být 

zlikvidován v souladu s 

místními předpisy.  

27 

Recenze

Recenze produktu ELAPRASE 2 MG/ML IVN 10X3ML Koncentrát pro inj. roztok

Diskuze

Diskuze k produktu ELAPRASE 2 MG/ML IVN 10X3ML Koncentrát pro inj. roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám