Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

DORMICUM 15 MG TBL OBD 10X15MG - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 24142
Dormicum užívají dospělí při poruchách spánku, a to zvláště při obtížném usínání.

Více informací

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Dormicum užívají dospělí při poruchách spánku, a to zvláště při obtížném usínání.

Informace o produktu

Výrobce: ROCHE S.R.O.
Kód výrobku: 24142
Kód EAN: 8594040191573
Kód SÚKL: 15010
Držitel rozhodnutí: ROCHE S.R.O.
Dormicum užívají dospělí při poruchách spánku, a to zvláště při obtížném usínání (na začátku spánku nebo po předčasném probuzení).

Příbalový leták

 

1 of 6 

sp.zn. sukls22904/2017 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

Dormicum   

injekční roztok 

Midazolamum 

 
 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4.  
 

Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je přípravek Dormicum a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dormicum používat   

3. 

Jak se přípravek Dormicum používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Dormicum uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Dormicum a k čemu se používá 

 
Dormicum obsahuje látku midazolamum, která patří do skupiny léků zvaných benzodiazepiny.  
 
Dormicum rychle navodí pocit ospalosti nebo spánek. Také zklidňuje a uvolňuje svaly.  
 
U dospělých se Dormicum používá: 

  jako celkové anestetikum k uvedení do spánku nebo udržení ve spánku.  
 
U dospělých a u dětí se Dormicum používá: 

  Ke zklidnění a navození ospalosti během intenzivní péče. Toto se nazývá „sedace“.  

  Před a během lékařských testů a vyšetření, kdy pacient zůstává při vědomí. Navozuje pocit klidu a 

ospalosti. Toto se nazývá „sedace se zachovaným vědomím“.   

  K navození pocitu klidu a ospalosti před podáním anestetika.  
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dormicum používat 

 
Nepoužívejte přípravek Dormicum  

  jestliže jste alergický(á) na midazolam nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6). 

  jestliže jste alergický(á)na jiné benzodiazepiny, jako např. diazepam nebo nitrazepam.  

  máte závažné problémy s dýcháním a máte podstoupit sedaci se zachovaným vědomím. 
Pokud splňujete kteroukoli z těchto podmínek, nesmíte používat Dormicum. Pokud si nejste jistý(á), 
obraťte se na svého lékaře, než Vám bude přípravek podán.  
 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Dormicum se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže:  

  Je Vám více než 60 let. 

  Trpíte dlouhodobým onemocněním, např. dýchacích cest, ledvin, jater nebo srdce. 

  Trpíte nemocí, kvůli níž se cítíte slabý(á), vyčerpaný(á) nebo nevýkonný(á).  

 

2 of 6 

  Máte nemoc jménem „myasthenia gravis“, při které jsou Vaše svaly slabé.  

  Máte nebo jste kdykoliv měl(a) problémy s alkoholem.  

  Máte nebo jste kdykoliv měl(a) problémy s drogami.  
Pokud se Vás cokoliv z výše uvedeného týká (nebo si nejste jistý(á)), poraďte se s Vaším lékařem 
nebo lékárníkem, než užijete Dormicum.  
 
Děti 
Pokud má Vaše dítě používat tento lék: 

  Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud se cokoliv z výše uvedeného týká Vašeho 

dítěte.  

  Zejména informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud Vaše dítě má srdeční nebo dýchací 

problémy.  

 
Další léčivé přípravky a přípravek Dormicum 
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které 
možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, a rostlinných 
přípravků. Dormicum totiž může ovlivnit působení některých jiných léčiv. Též některé jiné léky 
mohou ovlivnit působení přípravku Dormicum.  
 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem obzvláště pokud užíváte některý z následujících léků:  

  Léky k léčbě deprese.  

  Hypnotika (léky na spaní). 

  Sedativa (léky na uklidnění nebo navozující spánek). 

  Trankvilizéry (léky na úzkost nebo na zlepšení spánku). 

  Karbamazepin nebo fenytoin (mohou se užívat na epileptické křeče nebo záchvaty). 

  Rifampicin (lék na tuberkulózu). 

  Přípravky k léčbě HIV zvané „inhibitory proteáz“ (např. sachinavir).  

  Antibiotika zvaná „makrolidy“ (např. erythromycin nebo klarithromycin).  

  Léky na plísňové-houbové infekce (např. ketokonazol, vorikonazol, flukonazol, itrakonazol, 

posakonazol).  

  Silné léky proti bolesti.  

  Atorvastatin (na vysoký cholesterol). 

  Antihistaminika (na alergické reakce). 

  Třezalku (přírodní lék na depresi).  

  Léky na vysoký krevní tlak zvané „blokátory vápníkových kanálů“ (např. diltiazem).  
Pokud se Vás cokoliv z výše uvedeného týká (nebo si nejste jistý(á)), poraďte se s Vaším lékařem 
nebo lékárníkem, než užijete přípravek Dormicum.  
 
Přípravek Dormicum s alkoholem 
Nepijte alkohol, pokud používáte přípravek Dormicum, protože se můžete cítit velmi ospalý(á) a mít 
problémy s dýcháním.  
 
Těhotenství a kojení  

  Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Váš 
lékař rozhodne, zda je tento lék pro Vás vhodný. 

  Po každém použití přípravku Dormicum 24 hodin nekojte, protože Dormicum může prostupovat 

do Vašeho mateřského mléka.   

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

  Po použití přípravku Dormicum nesmíte řídit dopravní prostředky ani obsluhovat stroje a přístroje, 

dokud Vám vykonávání těchto činností nepovolí lékař.  

  Je to proto, že podání přípravku Dormicum Vám způsobí ospalost a zapomnětlivost. Také může 

narušit Vaše soustředění a koordinaci, což může ovlivnit Vaši schopnost řídit dopravní prostředky 
nebo obsluhovat stroje a přístroje.  

  Po léčbě musíte být odveden(a) domů dospělou osobou, která na Vás může dohlédnout.  

 

3 of 6 

 
Přípravek Dormicum v podstatě neobsahuje sodík,
 protože obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) 
sodíku v každé ampulce. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Dormicum používá  

 
Přípravek Dormicum Vám podá lékař. Bude to na místě, které má vybavení pro Vaše sledování a 
léčbu jakýchkoli nežádoucích účinků, např. nemocnice, klinika nebo lékařská ordinace. Zvláště bude 
sledováno Vaše dýchání a krevní oběh.  
 
Použití u dětí 
Přípravek Dormicum se nedoporučuje k léčbě novorozenců a kojenců do 6 měsíců. Nicméně pokud to 
lékař uzná za nezbytné, může být Dormicum podáno novorozenci nebo kojenci do 6 měsíců na 
jednotce intenzivní péče.  
 
Jak Vám bude přípravek Dormicum podán 
Přípravek Dormicum Vám bude podán jedním z následujících způsobů:  

  Pomalá injekce do žíly (intravenózní injekce). 

  Infuzí do jedné z Vašich žil (intravenózní infuze). 

  Injekcí do svalu (intramuskulární injekce).  

  Rektální podání u dětí (podání do konečníku). 
 
Jaká dávka přípravku Dormicum bude podána  
Dávka přípravku Dormicum je různá pro každého pacienta. Lékař rozhodne, kolik léku Vám podá. 
Záleží to na Vašem věku, hmotnosti a celkovém zdravotním stavu. Také záleží, k čemu tento lék 
potřebujete, jak odpovídáte na léčbu a zda současně užíváte jiné léky.  
 
Po podání přípravku Dormicum  
Po léčbě musíte být odveden(a) domů dospělou osobou, která na Vás může dohlédnout, protože 
Dormicum Vám může způsobit ospalost a zapomnětlivost. Také může narušit Vaši soustředěnost a 
koordinaci.  
 
Pokud dostáváte Dormicum dlouhou dobu, jako např. na jednotce intenzivní péče, může si Vaše tělo 
na tento lék vytvořit návyk (tolerance). To znamená, že již nebude účinkovat tak dobře.  
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Dormicum, než jste měl(a) 
 
Váš lék Vám bude podán lékařem, takže je nepravděpodobné, že byste jej použil(a) příliš mnoho.  
Nicméně pokud  chybně dostanete příliš mnoho léku, může se u Vás projevit:   

  Pocit ospalosti a ztráta koordinace a reflexů.  

  Problémy s mluvením a neobvyklé pohyby očí. 

  Nízký krevní tlak, kvůli kterému můžete pociťovat závrať nebo omámení.  

  Zpomalení nebo zástava dýchání nebo srdeční činnosti a ztráta vědomí (koma).  
 
Dlouhodobé používání přípravku Dormicum pro zklidnění v intenzivní péči 
Pokud používáte Dormicum dlouhodobě, může se stát, že: 

  Lék začne méně účinkovat. 

  Stanete se závislý(á) na tomto léku a po ukončení podávání budete mít abstinenční příznaky (viz 

níže „Ukončení podávání přípravku Dormicum“). 

 
Ukončení podávání přípravku Dormicum  
Pokud používáte Dormicum dlouhodobě, jako např. na jednotce intenzivní péče, můžete mít po 
ukončení podávání abstinenční příznaky, např.:  

  Změny nálady. 

  Křeče. 

  Bolest hlavy. 

 

4 of 6 

  Bolest svalů. 

  Problémy se spaním (nespavost). 

  Pocity velké úzkosti, napětí, neklidu, zmatenosti nebo podráždění. 

  Vidění a někdy slyšení věcí, které neexistují (halucinace). 
Váš lékař bude snižovat dávku léku postupně, což pomůže zastavit výskyt Vašich abstinenčních 
příznaků.  
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. Byly hlášeny následující nežádoucí účinky (četnost není známa, nelze ji určit 
z dostupných údajů):  
 
Okamžitě vyhledejte lékaře, objeví-li se některý z následujících vedlejších účinků. Mohou být 
život ohrožující a mohou vyžadovat okamžitou lékařskou péči: 

  Těžká alergická reakce (anafylaktický šok). Příznaky mohou být náhlá vyrážka, svědění nebo 

kopřivka a otok tváře, rtů, jazyka nebo jiných částí těla. Můžete také mít zkrácený dech, sípání 
nebo obtížné dýchání.  

  Zpomalení srdeční činnosti až zástava. Mezi příznaky může patřit bolest na hrudi.  

  Problémy s dýcháním, někdy až zástava dýchání.  

  Svalový spasmus v oblasti hlasivek, způsobující dušení. 
Život ohrožující nežádoucí účinky jsou častější u dospělých nad 60 let a u pacientů, kteří již mají 
dýchací nebo srdeční problémy.  
 
Poruchy imunitního systému:
 Alergické reakce (např. vyrážka na kůži, pokles krevního tlaku, dušnost), 
angioedém, anafylaktický šok (život ohrožující těžká forma alergické reakce). 
 
Psychiatrické poruchy: Stav zmatenosti, euforie (nepřiměřeně dobrá nálada), halucinace. Byly hlášeny 
paradoxní reakce jako neklid, nepřátelské chování, záchvaty vzteku, agresivita, podrážděnost a 
útočnost. Tyto příznaky byly pozorovány častěji při podání vyšších dávek nebo po příliš rychlém 
podání, častěji u dětí a starších pacientů. Abúzus (zneužívání léku). 
 
Závislost: Používání přípravku Dormicum může i v doporučrných dávkách vést ke vzniku fyzické 
závislosti. Po déletrvajícím podávání musí být dávka midazolamu postupně snižována, aby nedošlo k 
projevům abstinenčních příznaků včetně epileptických křečí. 
 
Poruchy nervového systému: Ospalost a prodloužené zklidnění, snížená bdělost, spavost, bolest hlavy, 
závrať, zhoršená koordinace pohybů. Dočasná ztráta paměti, jejíž trvání je přímo úměrné podané 
dávce. V ojedinělých případech měla ztráta paměti prodloužený průběh.  
U předčasně narozených dětí, novorozenců a starších pacientů byly hlášeny křeče.    
 
Srdeční a cévní poruchy: Vyskytly se závažné nežádoucí účinky, které zahrnovaly srdeční zástavu, 
nízký krevní tlak, pomalý srdeční tep, vazodilatační účinky (např. návaly, zčervenání obličeje, mdloby 
a nevolnost). 
 
Poruchy dýchání: Byly hlášeny závažné nežádoucí účinky zahrnující dýchací obtíže (včetně zástavy 
dechu), zkrácení dechu, náhlou neprůchodnost dýchacích cest (laryngospasmus), škytání.  
Život ohrožující komplikace jsou pravděpodobnější u dospělých nad 60 let a u pacientů s již 
existujícími dýchacími obtížemi či narušenými srdečními funkcemi, a to hlavně po příliš rychlé 
aplikaci injekce nebo po podání příliš velké dávky (viz bod „Upozornění a opatření“).  
 
Gastrointestinální poruchy: Pocit na zvracení, zvracení, zácpa, sucho v ústech. 
 

 

5 of 6 

Kožní poruchy: Vyrážka, kopřivka, svědění. 
 
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace: Únava, zčervenání a otok kůže, vznik krevních staženin a 
bolest v místě vpichu injekce.  
U pacientů užívajících benzodiazepiny (látky navozující uklidnění, ospalost a spánek) bylo 
zaznamenáno riziko pádů a zlomenin. Zvýšené riziko bylo hlášeno u osob užívajících současně 
sedativa (včetně alkoholických nápojů) a u starších osob. 
 
Frekvence výskytu výše uvedených nežádoucích účinků nelze z dostupných zdrojů určit. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
 
5. 

Jak přípravek Dormicum uchovávat 

 

  Za uchovávání přípravku Dormicum je zodpovědný Váš lékař či lékárník. Jsou také zodpovědní za 

správné zacházení s nepoužitým přípravkem Dormicum. 

  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

  Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

  Chemická a fyzikální stabilita po naředění byla prokázána na dobu 24 hodin při pokojové teplotě 

nebo na dobu 3 dnů při 5 °C. 

  Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a 

podmínky  uchovávání  přípravku  po  naředění  před  použitím  jsou  v odpovědnosti  uživatele  a 
normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 °C až 8° C, pokud ředění neproběhlo za 
kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek. 

  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a ampulce za 

„Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  

  Nepoužívejte tento přípravek, pokud je ampulka nebo obal poškozen.  

  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 

 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Dormicum obsahuje 

  Léčivou látkou je midazolamum ve formě midazolami hydrochloridum. Jeden ml roztoku pro 

injekční podání obsahuje midazolamum 5 mg ve formě midazolami hydrochloridum.  

  Dalšími složkami jsou chlorid sodný, kyselina chlorovodíková 37%, roztok hydroxidu sodného 

100 g/l a voda na injekci.  

 
Jak přípravek Dormicum vypadá a co obsahuje toto balení 
Dormicum je čirý bezbarvý až nažloutlý roztok prakticky prostý částic balený v bezbarvé skleněné 
ampulce.  
 
Přípravek je dodáván v balení: 
Skleněná ampulka o objemu 1 ml, jedno balení obsahuje 10 ampulek   
Skleněná ampulka o objemu 3 ml, jedno balení obsahuje 5 nebo 10 ampulek   

 

6 of 6 

Skleněná ampulka o objemu 10 ml, jedno balení obsahuje 5 ampulek   
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Roche s. r. o. 
Sokolovská 685/136f  
186 00 Praha 8 
Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 18. 1. 2017 

Recenze

Recenze produktu DORMICUM 15 MG TBL OBD 10X15MG

Diskuze

Diskuze k produktu DORMICUM 15 MG TBL OBD 10X15MG

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám