Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

DIGOXIN 0,250 LÉČIVA 30X0.25MG Tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17271

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 17271
Kód EAN: 8594739018556
Kód SÚKL: 3542
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Přípravek se používá k léčbě chronické srdeční nedostatečnosti, zvláště je-li spojena s míháním nebo s kmitáním síní a k léčbě některých poruch srdečního rytmu (míhání síní s rychlou odpovědí komor). Přípravek je určen k léčbě dospělých a dětí od 3 let.

Příbalový leták

sp.zn. sukls54203/2014 
 
 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

DIGOXIN 0,250 LÉČIVA 

Tablety 

Digoxinum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Digoxin 0,250 Léčiva a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Digoxin 0,250 Léčiva užívat 

3. 

Jak se přípravek Digoxin 0,250 Léčiva užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Digoxin 0,250 Léčiva uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Digoxin 0,250 Léčiva a k čemu se používá 

 
Digoxin je srdeční glykosid obsažený v listech náprstníku vlnatého (Digitalis lanata). Digoxin zlepšuje 
funkci srdce jako pumpy tím, že zesiluje sílu stahu srdečního svalu a zpomaluje jeho tepovou 
frekvenci. Zlepšuje se prokrvení ledvin, zvyšuje se tvorba moče, což pomáhá odstranit z organismu 
nadbytek vody, která se hromadí jako důsledek selhání srdce. Léčebný účinek se projeví snížením 
únavy, dušnosti, zmenšením otoků dolních končetin a zvýšením fyzické výkonnosti. 
 
Přípravek se používá k léčbě chronické srdeční nedostatečnosti, zvláště je-li spojena s míháním síní a 
k léčbě některých poruch srdečního rytmu (míhání síní s rychlou odpovědí komor). 
Přípravek je určen k léčbě dospělých a dětí od 3 let. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Digoxin 0,250 Léčiva užívat 

 
Neužívejte přípravek Digoxin 0,250 Léčiva 

jestliže jste alergický(á) na digoxin, nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6), 

pokud Vám Váš lékař sdělil, že máte některý z následujících srdečních problémů: 

zrychlená činnost srdečních komor u čerstvého srdečního infarktu, 

porucha vedení srdečního vzruchu (síňo-komorové blokády 2. a 3. stupně), 

hypertrofická srdeční kardiomyopatie (onemocnění srdeční svaloviny, které je způsobeno 
jejím zbytněním), 

srdeční slabost v důsledku plicního onemocnění (cor pulmonale), 

pomalá srdeční činnost (pomalý tep). 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Digoxin 0,250 Léčiva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Digoxin 0,250 Léčiva je zapotřebí, jestliže: 

máte porušenou funkci srdce zaviněnou mechanickou překážkou bez současné poruchy srdečního 
rytmu síní (fibrilace), 

jste v nedávné době prodělal(a) srdeční infarkt, 

máte akutní zánět srdce, 

jste pacient vyššího věku, 

Vám bylo řečeno, že máte nízkou či vysokou hladinu draslíku a vápníku, nízkou hladinu hořčíku 
nebo více kyselin v krvi, 

máte poruchu srdečního rytmu (arytmii) zvanou sick-sinus syndrom, 

máte v plánu podstoupit výkon, který se používá k přerušení srdečních arytmií, 

máte sníženou funkci štítné žlázy a myxedém projevující se suchou kůží a otoky kolem rtů a 
prstů, 

máte zrychlený srdeční tep (tachykardii) nebo poruchu srdečního rytmu, 

máte poškozenou funkci ledvin nebo štítné žlázy, 

máte závažné onemocnění plic. 

 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Digoxin 0,250 Léčiva 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Účinky digoxinu a jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Bez porady 
s lékařem neužívejte současně s přípravkem Digoxin 0,250 Léčiva žádný volně prodejný lék. 
 
Léky, které mohou ovlivnit účinek přípravku Digoxin 0,250 Léčiva jsou následující: 

 

účinek digoxinu mohou snížit antacida (léky snižující žaludeční kyselost), živočišné uhlí, léky 

proti průjmům, léky na snížení hladiny cholesterolu (cholestyramin), vláknina, léky na 
zažívací potíže (metoklopramid), některé léky na léčbu bakteriálních infekcí (neomycin, 
sulfasalazin), lék na léčbu tuberkulózy (kyselina aminosalicylová), gliadiny (proteiny 
přítomné v pšeničních zrnech), aktinoterapie (léčba ozářením), 

 

kortikosteroidy (protizánětlivé léky) a diuretika (močopudné léky) způsobují ztráty draslíku, a 

tím zvyšují riziko nežádoucích účinků digoxinu, 

 

při kombinaci s antiarytmiky (léky na léčbu srdečních arytmií) se zvyšuje riziko vzniku 

arytmie, 

 

při kombinaci s beta-blokátory (léky používanými na snížení krevního tlaku nebo k léčbě 

některých srdečních problémů) může dojít ke zpomalení srdečního tepu (bradykardii), 

 

při kombinaci s některými myorelaxancii (léky na uvolnění svalů) může dojít ke zvýšení 

účinku digoxinu, 

 

při kombinaci s některými léky na léčbu bakteriálních infekcí (tetracykliny, neomycinem, 

erytromycinem a klaritromycinem) se může zvýšit účinek digoxinu, 

 

léky užívané proti bolesti a zánětu, např. ibuprofen, kyselina acetylsalicylová, diklofen aj., 

mohou zvýšit výskyt nežádoucích účinků Digoxinu 0,250 Léčiva u pacientů s poškozenou 
funkcí ledvin, 

 

omeprazol (na léčbu žaludečních a duodenálních vředů) a léky na snížení krevního tlaku 

mohou zvýšit účinek digoxinu, 

 

léky, které pomáhají regulovat srdeční frekvenci (dronedaron). 

 
Doporučuje se jíst hodně ovoce a zeleniny, někdy může lékař doporučit užívání přípravků s obsahem 
draslíku. 
 
Přípravek Digoxin 0,250 Léčiva s jídlem, pitím a alkoholem 

Užívejte přípravek Digoxin 0,250 Léčiva přibližně ve stejnou denní dobu před jídlem. Pokud by se 
objevila žaludeční nevolnost, lze jej užít i po jídle. Zapijte malým množstvím tekutiny. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Přípravek Digoxin 0,250 Léčiva lze užít během těhotenství a kojení jen na doporučení lékaře. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Digoxin 0,250 Léčiva neovlivňuje řízení dopravních prostředků a obsluhu strojů. 
 
Přípravek Digoxin 0,250 Léčiva obsahuje monohydrát laktózy 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek používat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Digoxin 0,250 Léčiva užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Přesné dávkování a délku léčby vždy určuje lékař. Dávky určené lékařem je nutno přesně dodržovat. 
Obvyklé udržovací dávky u dospělých se pohybují v rozmezí 0,125-0,500 mg tj. ½-2 tablety přípravku 
Digoxin 0,250 Léčiva 1x denně. Dávkování u dětí určí lékař v závislosti na tělesné hmotnosti dítěte. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Digoxin 0,250 Léčiva než jste měl(a) 
Při předávkování (projevuje se vystupňováním nežádoucích účinků) nebo náhodném požití tablet 
dítětem ihned vyhledejte lékaře! 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Digoxin 0,250 Léčiva 
Pokud zapomenete užít dávku, užijte ji jakmile si vzpomenete. Avšak přiblížil-li se čas pro další 
dávku, vynechte ji. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Digoxin 0,250 Léčiva 
Bez porady s lékařem nepřestávejte užívat přípravek Digoxin 0,250 Léčiva. Vaše srdeční potíže by se 
mohly zhoršit. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. Při užívaní Digoxin 0,250 Léčiva se mohou vyskytnout následující nežádoucí 
účinky seřazené dle frekvence výskytu: 
 
Časté (mohou se vyskytnout u 1-10 ze 100 léčených): 

 

alergická reakce (může zahrnovat příznaky jako je dušnost, vyrážka, svědění, bušení srdce aj.), 

 

poruchy vidění, 

 

pomalý nebo nepravidelný tep, 

  nevolnost, zvracení. 

 
Velmi vzácné (mohou se vyskytnout u méně než 1 z 10 000 léčených): 

 

nechutenství (anorexie), 

  dezorientace, 

  bolesti hlavy, 

 

zrychlený srdeční tep, poruchy srdečního rytmu, 

 

únava, malátnost. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Digoxin 0,250 Léčiva uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 ºC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a 
vlhkostí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za „EXP:“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Další informace 

 
Co přípravek Digoxin 0,250 Léčiva obsahuje 

Léčivou látkou je digoxinum 0,250 mg v 1 tabletě. 

Pomocnými látkami jsou kukuřičný škrob, želatina, kalcium-stearát, želatina, polysorbát 80, 
monohydrát laktózy, sodná sůl kroskarmelózy. 

 
Jak přípravek Digoxin 0,250 Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis: Bílé až téměř bílé ploché tablety s půlicí rýhou na jedné straně o průměru 7 mm. Tabletu lze 
rozdělit na stejné dávky. 
 
Velikost balení: 30 tablet. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, Praha, Česká republika 
 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 

19.5.2014 

Recenze

Recenze produktu DIGOXIN 0,250 LÉČIVA 30X0.25MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu DIGOXIN 0,250 LÉČIVA 30X0.25MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám