Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

DIGOXIN 0,125 LÉČIVA 30X0.125MG Tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17270

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 17270
Kód EAN: 8594739018563
Kód SÚKL: 83318
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Přípravek se používá k léčbě chronické srdeční nedostatečnosti, zvláště je-li spojena s míháním síní a k léčbě některých poruch srdečního rytmu (míhání síní s rychlou odpovědí komor). Přípravek je určen k léčbě dospělých a dětí od 3 let.

Příbalový leták

1/4
sp.z.sukls61887/2013

Příbalová informace informace pro pacienta

DIGOXIN 0,125 LÉČIVA
Tablety
Digoxinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.


Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Digoxin 0,125 Léčiva a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Digoxin 0,125 Léčiva užívat
3. Jak se přípravek Digoxin 0,125 Léčiva užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Digoxin 0,125 Léčiva uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Digoxin 0,125 Léčiva a k čemu se používá

Digoxin je srdeční glykosid obsažený v listech náprstníku vlnatého (Digitalis lanata). Digoxin zlepšuje
funkci srdce jako pumpy tím, že zesiluje sílu stahu srdečního svalu a zpomaluje jeho tepovou
frekvenci. Zlepšuje se prokrvení ledvin, zvyšuje se tvorba moče, což pomáhá odstranit z organismu
nadbytek vody, která se hromadí jako důsledek selhání srdce. Léčebný účinek se projeví snížením
únavy, dušnosti, zmenšením otoků dolních končetin a zvýšením fyzické výkonnosti.

Přípravek se používá k léčbě chronické srdeční nedostatečnosti, zvláště je- li spojena s míháním síní a
k léčbě některých poruch srdečního rytmu (míhání síní s rychlou odpovědí komor).
Přípravek je určen k léčbě dospělých a dětí od 3 let.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Digoxin 0,125 léčiva užívat

Neužívejte přípravek Digoxin 0,125 Léčiva
- jestliže jste alergický(á) na digoxin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou
v bodě 6),
- pokud Vám Váš lékař sdělil, že máte některý z následujících srdečních problémů:
- zrychlená činnost srdečních komor u čerstvého srdečního infarktu,
- porucha vedení srdečního vzruchu (síňo-komorové blokády 2. a 3. stupně),
- hypertrofická srdeční kardiomyopatie (onemocnění srdeční svaloviny, které je způsobeno
jejím zbytněním),
- srdeční slabost v důsledku plicního onemocnění (cor pulmonale),
- pomalá srdeční činnost (pomalý tep).

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Digoxin 0,125 Léčiva se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem, pokud:
2/4
- máte porušenou funkci srdce zaviněnou mechanickou překážkou bez současné poruchy srdečního
rytmu síní (fibrilace),
- jste v nedávné době prodělal(a) srdeční infarkt,
- máte akutní zánět srdce,
- jste vyššího věku,
- Vám bylo řečeno, že máte nízkou či vysokou hladinu draslíku a vápníku, nízkou hladinu hořčíku
nebo více kyselin v krvi,
- máte poruchu srdečního rytmu (arytmii) zvanou sick-sinus syndrom,
- máte v plánu podstoupit výkon, který se používá k přerušení srdečních arytmií,
- máte sníženou funkci štítné žlázy a myxedém projevující se suchou kůží a otoky kolem rtů a
prstů,
- máte zrychlený srdeční tep (tachykardii) nebo poruchu srdečního rytmu,
- máte poškozenou funkci ledvin nebo štítné žlázy,
- máte závažné onemocnění plic.

Další léčivé přípravky a přípravek Digoxin 0,125 Léčiva
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Účinky digoxinu a jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Bez porady
s lékařem neužívejte současně s přípravkem Digoxin 0,125 Léčiva žádný volně prodejný lék.

Léky, které mohou ovlivnit účinek přípravku Digoxin 0,125 Léčiva, jsou následující:
účinek digoxinu mohou snížit antacida (léky snižující žaludeční kyselost), živočišné uhlí, léky
proti průjmům, léky na snížení hladiny cholesterolu (cholestyramin), vláknina, léky na
zažívací potíže (metoklopramid), některé léky na léčbu bakteriálních infekcí (neomycin,
sulfasalazin), lék na léčbu tuberkulózy (kyselina aminosalicylová), gliadiny (proteiny
přítomné v pšeničných zrnech), aktinoterapie (léčba ozářením),
kortikosteroidy (protizánětlivé léky) a diuretika (močopudné léky) způsobují ztráty draslíku, a
tím zvyšují riziko nežádoucích účinků digoxinu,
při kombinaci s antiarytmiky (léky na léčbu poruch srdečního rytmu) jako je chinidin,
verapamil, diltiazem, amiodaron, propafenon se zvyšuje riziko vzniku arytmie,
při kombinaci s beta-blokátory (léky používanými na snížení krevního tlaku nebo k léčbě
některých srdečních problémů) může dojít ke zpomalení srdečního tepu,
při kombinaci s některými myorelaxancii (léky na uvolnění svalů) může dojít ke zvýšení
účinku digoxinu,
při kombinaci s některými léky na léčbu bakteriálních infekcí (s doxycyklinem, neomycinem,
erytromycinem a klaritromycinem) se může zvýšit účinek digoxinu,
léky užívané proti bolesti a zánětu, např. ibuprofen, kyselina acetylsalicylová, diklofenak aj.,
mohou zvýšit výskyt nežádoucích účinků Digoxinu 0,125 Léčiva u pacientů s poškozenou
funkcí ledvin,
omeprazol (na léčbu žaludečních a duodenálních vředů) a léky na snížení krevního tlaku
mohou zvýšit účinek digoxinu.

Doporučuje se jíst hodně ovoce a zeleniny, někdy může lékař doporučit užívání přípravků s obsahem
draslíku.

Přípravek Digoxin 0,125 Léčiva s jídlem, pitím a alkoholem
Užívejte přípravek Digoxin 0,125 Léčiva přibližně ve stejnou denní dobu před jídlem. Pokud by se
objevila žaludeční nevolnost, lze je užít i po jídle. Zapijte malým množstvím tekutiny.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Přípravek Digoxin 0,125 Léčiva lze užít během těhotenství a kojení jen na doporučení lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Digoxin 0,125 Léčiva neovlivňuje schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.
3/4

Přípravek Digoxin 0,125 Léčiva obsahuje monohydrát laktózy
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento
léčivý přípravek užívat.


3. Jak se přípravek Digoxin 0,125 Léčiva užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.

Přesné dávkování a délku léčby vždy určuje lékař. Dávky určené lékařem je nutno přesně dodržovat.
Obvyklé udržovací dávky u dospělých se pohybují v rozmezí 0,125-0,500 mg tj. 1 - 4 tablety
přípravku Digoxin 0,125 Léčiva jedenkrát denně. Dávkování u dětí určí lékař v závislosti na tělesné
hmotnosti dítěte.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Digoxin 0,125 Léčiva než jste měl(a)
Při předávkování (projevuje se vystupňováním nežádoucích účinků) nebo náhodném požití tablet
dítětem ihned vyhledejte lékaře!

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Digoxin 0,125 Léčiva
Pokud zapomenete užít dávku, užijte ji, jakmile si vzpomenete. Avšak přiblížil-li se již čas pro další
dávku, vynechejte ji.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Digoxin 0,125 Léčiva
Bez porady s lékařem nepřestávejte užívat přípravek Digoxin 0,125 Léčiva. Vaše srdeční potíže by se
mohly zhoršit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může i tento přípravek způsobit nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Při užívaní přípravku Digoxin 0,125 Léčiva se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky
seřazené dle frekvence výskytu:

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 léčených):
alergická reakce (může zahrnovat příznaky jako je dušnost, vyrážka, svědění, bušení srdce aj.),
poruchy vidění,
pomalý nebo nepravidelný tep srdce,
nevolnost, zvracení.

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 léčených):
nechutenství (anorexie),
dezorientace,
bolesti hlavy,
zrychlený srdeční tep, poruchy srdečního rytmu,
únava, malátnost.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.

4/4

5. Jak přípravek Digoxin 0,125 Léčiva uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a
vlhkostí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za EXP:. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Digoxin 0,125 Léčiva obsahuje
Léčivou látkou je digoxinum 0,125 mg v 1 tabletě.
Dalšími složkami jsou monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, sodná sůl kroskarmelosy, želatina,
kalcium-stearát, polysorbát 80.

Jak přípravek Digoxin 0,125 Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení
Popis: bílé až téměř bílé kulaté ploché tablety bez půlicí rýhy.
Velikost balení: 30 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
26.6.2013

Recenze

Recenze produktu DIGOXIN 0,125 LÉČIVA 30X0.125MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu DIGOXIN 0,125 LÉČIVA 30X0.125MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám