Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

DIFLUCAN 50 MG 7X50MG Tobolky - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 20544

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PFIZER
Kód výrobku: 20544
Kód EAN: 8595060903221
Kód SÚKL: 64940
Držitel rozhodnutí: PFIZER
Použití léčebné: Přípravek mohou užívat dospělí, děti a mladiství, postižení jak povrchovou (slizniční, kožní), tak i orgánovou (jaterní, plicní, ledvinovou, mozkovou atd.) infekcí vyvolanou zejména kvasinkami rodu Kandida (Candida albicans a další) a kryptokoky (Cryptococcus neoformans a další). V léčbě orgánových infekcí se flukonazol uplatňuje u nemocných se závažným základním onemocněním (cukrovka, druhotné houbové infekce při léčbě širokospektrými antibiotiky, nádory, poruchy imunity a jiné formy oslabení obranyschopnosti, AIDS a další). V léčbě povrchových infekcí se dosahuje výborných výsledků zejména při postižení sliznic úst a jícnu, při akutních i chronických infekcích gynekologických a mužského genitálu a infekcích kůže. Použití profylaktické, k zabránění vzniku infekce u ohrožených jedinců: U nemocných, kteří sice nemají známky infekce, ale jejichž základní nemoc (nebo její léčba) je provázena oslabením obrany proti infekci. V takovém případě by rozvinutá houbová infekce mohla probíhat velmi závažně až s rizikem ohrožení života (AIDS, nádory, transplantace orgánů a jiné). Diflucan se nesmí užívat pro léčbu tinea capitalis (plíseň skalpu) u dětí.

Příbalový leták

 

Sp. zn. sukls141495/2016 
a k sp. zn. sukls 121826/2015, sukls 130844/2015 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Diflucan 50 mg 

Diflucan 100 mg 
Diflucan 150 mg 

Tvrdé tobolky 

fluconazolum 

 
 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné  známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 

Co je přípravek Diflucan a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Diflucan užívat 

3. 

Jak se přípravek Diflucan užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Diflucan uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Diflucan a k čemu se používá 

 
 
Diflucan patří do skupiny léků nazývaných „antimykotika”. Léčivou látkou je flukonazol. 
 
Diflucan se užívá k léčbě infekcí vyvolaných houbami a může se také užívat k prevenci kandidových 
infekcí. Nejběžnější příčinou mykotických infekcí je kvasinka zvaná Candida
 
Dospělí 
Tento lék Vám může Váš lékař dát na léčbu následujících typů mykotických infekcí: 
 

kryptokoková  meningitida  (zánět  mozkových  blan  vyvolaný  kvasinkou  Cryptococcus 
neoformans) 

kokcidioidomykóza (infekce dýchacích cest vyvolaná houbou Coccidioides immitis) 

infekce  vyvolané  kvasinkou  druhu  Candida  a  nalezené  v krevním  řečišti,  tělesných  orgánech 
(např. srdce, plíce) nebo močovém ústrojí 

slizniční kvasinková infekce – infekce sliznice úst, krku nebo otlaků v místě protézy 

kvasinková infekce postihující zevní pohlavní ústrojí- infekce pochvy nebo penisu 

kožní infekce – např. tzv. atletická noha, plíseň, infekce záhybu kůže (třísel), infekce nehtů 

 
Diflucan můžete rovněž dostat: 

k prevenci opětovného výskytu kryptokokové meningitidy 

k prevenci opětovného výskytu slizniční kvasinkové infekce 

ke snížení opětovného výskytu infekce pochvy vyvolané kvasinkou druhu Candida 

k prevenci infekce vyvolané kvasinkou druhu Candida (jestliže máte oslabený imunitní systém 
nebo jeho činnost je nedostatečná) 

 

 
Děti a dospívající (0 – 17 let) 
Tento lék Vám může Váš lékař dát na léčbu následujících typů mykotických infekcí: 

slizniční kvasinková infekce – infekce sliznice úst nebo krku 

infekce  vyvolané  kvasinkou  druhu  Candida  a  nalezené  v krevním  řečišti,  tělesných  orgánech 
(např. srdce, plíce) nebo močovém ústrojí 

kryptokoková  meningitida  (zánět  mozkových  blan  zapříčiněný  kvasinkovou  houbou 
kryptokokem) 

 
Diflucan můžete rovněž dostat: 
-  k prevenci infekcí vyvolaných kvasinkou druhu  Candida (pokud Váš imunitní systém je slabý a 

nepracuje správně) 

-  k prevenci opětovného výskytu kryptokokové meningitidy 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Diflucan užívat 

 
Neužívejte přípravek Diflucan 

jestliže jste alergický(á)  na flukonazol, na jiné léky, které jste užíval(a) k léčbě mykotických 
infekcí nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Příznaky mohou 
zahrnovat svědění, zčervenání kůže nebo obtíže s dýcháním 

jestliže užíváte astemizol, terfenadin (antihistaminika k léčbě alergií) 

jestliže užíváte cisaprid (používaný na žaludeční nevolnost) 

jestliže užíváte pimozid (používaný k léčbě mentálních nemocí) 

jestliže užíváte chinidin (používaný k léčbě srdeční arytmie) 

jestliže užíváte erythromycin (antibiotikum k léčbě infekcí) 

 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Diflucan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

jestliže máte problémy s játry nebo ledvinami 

jestliže trpíte srdečním onemocněním, včetně problémů se srdeční arytmií 

jestliže máte abnormální hladiny draslíku, vápníku nebo hořčíku v krvi 

jestliže se u Vás rozvinula závažná kožní reakce (svědění, zčervenání kůže nebo obtíže 
s dýcháním) 

jestliže se u Vás rozvinuly známky "nedostatečnosti nadledvin ', při níž nadledviny nevytvářejí 
dostatečné  množství  určitých  steroidních  hormonů,  jako  je  kortizol  (chronická  nebo 
dlouhotrvající  únava,  svalová  slabost,  ztráta  chuti  k  jídlu,  úbytek  tělesné  hmotnosti,  bolest 
břicha) 

 

Další léčivé přípravky a přípravek Diflucan 
 
Informujte okamžitě svého lékaře, pokud užíváte astemizol, terfenadin (antihistaminika k léčbě 
alergií) nebo cisaprid (používaný na žaludeční nevolnost) nebo pimozid (používaný k léčbě mentálních 
nemocí) nebo chinidin (používaný k léčbě srdeční arytmie) nebo erythromycin (antibiotikum k léčbě 
infekcí), protože tyto léky se nesmí užívat s přípravkem Diflucan (viz bod: “Neužívejte přípravek 
Diflucan”). 
 
Některé léky se mohou s přípravkem Diflucan vzájemně ovlivňovat. Ujistěte se, že Váš lékař ví, že 
užíváte kterýkoliv z následujících léků: 
 

rifampicin nebo rifabutin (antibiotika k léčbě infekcí) 

alfentanil, fentanyl (užívané jako anestetika) 

amitriptylin, nortriptylin (užívané jako antidepresiva) 

amfotericin B, vorikonazol (antimykotika) 

léky na ředění krve k prevenci krevních sraženin (warfarin nebo podobné léky) 

benzodiazepiny (midazolam, triazolam nebo podobné léčivé přípravky) užívané na spaní nebo při 
úzkosti 

 

karbamazepin, fenytoin (užívaný k léčbě záchvatů) 

nifedipin, isradipin, amlodipin, felodipin a losartan (na hypertenzi - vysoký tlak krve) 

cyklosporin, everolimus, sirolimus nebo takrolimus (prevence odmítnutí štěpu) 

cyklofosfamid, vinka alkaloidy (vinkristin, vinblastin nebo podobné léky) používané k léčbě 
rakoviny 

halofantrin (užívaný k léčbě malárie) 

statiny (atorvastatin, simvastatin a fluvastatin nebo podobné léky) užívané ke snížení vysokých 
hladin cholesterolu 

methadon (užívaný při bolesti) 

celekoxib, flurbiprofen, naproxen, ibuprofen, lornoxikam, meloxikam, diklofenak (nesteroidní 
protizánětlivé léky (NSAID) 

perorální antikoncepce (užívaná ústy) 

prednison (steroid) 

zidovudin, také známý jako AZT; sachinavir (užívaný u HIV pacientů) 

léky na cukrovku jako jsou chlorpropamid, glibenklamid, glipizid nebo tolbutamid 

theofylin (užívaný pro kontrolu astmatu) 

vitamin A (potravinový doplněk) 

ivakaftor (užívaný k léčbě cystické fibrózy) 

amiodaron (používaný k léčbě nepravidelného srdečního rytmu „arytmií“) 

hydrochlorothiazid (užívaný k podpoře močení, diuretikum) 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Přípravek Diflucan s jídlem a pitím 
Lék můžete užívat s jídlem i bez jídla. 

 

Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Jestliže jste těhotná, přípravek Diflucan neužívejte, pokud Vám lékař neřekne. 
V kojení můžete pokračovat po užití jedné dávky přípravku Diflucan do maximální výše 200 mg. 
V kojení byste neměla pokračovat při opakovaném užití přípravku Diflucan. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Při řízení vozidel a obsluze strojů je třeba počítat s tím, že se příležitostně mohou objevit závratě nebo 
záchvaty. 
 
Diflucan obsahuje laktosu (mléčný cukr) 
Tento lék obsahuje malé množství laktosy (mléčný cukr). Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé 
cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Diflucan užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Tobolky se polykají celé se sklenicí vody. Nejlepší je užívat tobolky ve stejnou dobu každý den. 
 
Doporučené dávkování pro různé indikace je uvedeno níže: 
 

 

Dospělí 
 

Stav 

Dávka 

Léčba kryptokokové meningitidy 

400 mg první den, poté 200 až 400 mg 
jednou denně po 6 až 8 týdnů nebo déle, 
pokud je třeba. Někdy jsou dávky 
zvýšeny až na 800 mg. 

Prevence opětovného výskytu kryptokokové 
meningitidy 

200 mg jednou denně, dokud Vám lékař 
neřekne, abyste léčbu ukončil(a). 

Léčba kokcidioidomykózy 

200 až 400 mg jednou denně po dobu 11 
až 24 měsíců nebo déle, je-li potřeba. 
Někdy jsou dávky zvýšeny až na 800 mg. 

Léčba kandidové infekce postihující vnitřní orgány 

800 mg první den, poté 400 mg jednou 
denně, dokud Vám lékař neřekne, abyste 
léčbu ukončil(a). 

Léčba infekce postihující sliznice dutiny ústní, krku a 
otlaků v místě protézy 

200 mg až 400 mg první den, poté 
100 mg až 200 mg, dokud Vám lékař 
neřekne, abyste léčbu ukončil(a). 

Léčba slizniční kvasinkové infekce – dávka závisí na 
lokalizaci infekce 

50 až 400 mg jednou denně po 7 až 
30 dní, dokud Vám lékař neřekne, abyste 
léčbu ukončil(a). 

Prevence opětovného výskytu infekce v ústech nebo 
v krku 

100 mg až 200 mg jednou denně, nebo 
200 mg 3 krát týdně, po dobu hrozícího 
rizika vzniku infekce. 

Kvasinková infekce postihující pohlavní orgány 

150 mg jako jednorázová dávka. 

Ochrana před opětovným výskytem kvasinkové 
infekce pochvy 

150 mg každý třetí den, celkově 3 dávky 
(den 1, 4, a 7), následně jednou týdně po 
dobu 6 měsíců, kdy jste v riziku ohrožení 
infekcí. 

Léčba infekce kůže a nehtů 

V závislosti na místě infekce 50 mg 
jednou denně, 150 mg jednou týdně, 300 
až 400 mg jednou týdně po 1 až 4 týdny 
(u atletické nohy až po 6 týdnů, léčba u 
infekce nehtů trvá až do doby než je 
nehet nahrazen novým). 

Prevence kandidové infekce (jestliže máte oslabený 
imunitní systém nebo jeho činnost je nedostatečná) 

200 až 400 mg jednou denně, po dobu 
hrozícího rizika vzniku infekce. 

 
Dospívající ve věku od 12 do 17 let 
 
Dodržujte dávku, kterou Vám předepsal lékař (ať dávkování pro děti nebo pro dospělé). 
 
Děti ve věku do 11 let 
 
Maximální dávka pro děti je 400 mg denně. 
 
Dávka je založena na tělesné hmotnosti dítěte v kilogramech. 
 

 

Stav 

Denní dávka 

Kvasinková infekce sliznice a krku – dávkování a 
délka léčby závisí na závažnosti infekce a na její 
lokalizaci 

3 mg na kg tělesné hmotnosti (6 mg na kg 
tělesné hmotnosti smí být podáno první 
den) 

Kryptokoková meningitida nebo kandidová infekce 
vnitřních orgánů  

6 mg až 12 mg na kg tělesné hmotnosti 

Ochrana dětí před kandidovou infekcí (jestliže 
činnost jejich imunitního systému není dostatečná) 

3 mg až 12 mg na kg tělesné hmotnosti 

 
Užití u dětí ve věku 0 až 4 týdny 
 
Užití u dětí ve věku 3 až 4 týdny: 
Stejná dávka jako výše ovšem jednou za dva dny. Maximální dávka je 12 mg na kg tělesné hmotnosti 
každých 48 hodin. 
 
Užití u dětí ve věku méně než 2 týdny: 
Stejná dávka jako výše ovšem jednou za tři dny. Maximální dávka je 12 mg na kg tělesné hmotnosti 
každých 72 hodin. 
 
V případě potřeby mají být u pediatrických pacientů použity jiné lékové formy jiných přípravků. 
 
Starší pacienti 
 
Podává se obvyklá dávka pro dospělé, pokud nemáte problémy s ledvinami. 
 
Pacienti s ledvinovými problémy 
 
Lékař Vám může změnit dávku v závislosti na funkci Vašich ledvin. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Diflucan, než jste měl(a) 
 
Jestliže jste užili příliš mnoho tobolek najednou, můžete pocítit nevolnost. Kontaktujte svého lékaře 
nebo ihned navštivte nejbližší nemocnici. Příznaky možného předávkování mohou zahrnovat změny 
sluchového a zrakového vnímání (halucinace a paranoidní chování). Podpůrná léčba příznaků (např. 
výplach žaludku) může napomoci ke zvládnutí tohoto stavu. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Diflucan 
 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokud zapomenete užít dávku, 
vezměte si ji hned, jak si vzpomenete. Pokud je již doba na následující dávku, neberte si zapomenutou 
dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
U některých lidí se rozvinuly alergické reakce i přesto, že vážné alergické reakce jsou vzácné. Pokud se 
u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Pokud se objeví, kterýkoli z následujících příznaků, okamžitě se obraťte na svého lékaře

 

 

náhlá dušnost, potíže s dýcháním nebo tíseň na hrudi 

otok očních víček, obličeje nebo rtů 

svědění po celém těle, zčervenání kůže nebo svědivé červené skvrny 

kožní vyrážka 

závažné kožní reakce jako vyrážka s puchýři (může se objevit na jazyku či v ústech) 

 
Diflucan může mít vliv na játra. Známky jaterních problémů zahrnují: 

únavu 

ztrátu chuti k jídlu 

zvracení 

zežloutnutí kůže nebo očního bělma (žloutenka) 

 
Pokud nastane kterýkoliv z těchto příznaků, okamžitě přestaňte užívat přípravek Diflucan a sdělte to 
svému lékaři. 
 
Další nežádoucí účinky: 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 
 
Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10) jsou:

 

bolest hlavy 

žaludeční nevolnost, průjem, pocit na zvracení, zvracení 

zvýšené jaterní testy 

vyrážka 

 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta ze 100) jsou

 

snížení počtu červených krvinek, což může vyvolat bledost kůže, slabost nebo dušnost 

snížení chuti k jídlu 

nespavost, ospalost 

záchvaty, závratě, pocit motání, brnění, píchání nebo necitlivosti, změny chuti 

zácpa, obtíže s trávením, plynatost, sucho v ústech 

bolest svalů 

poškození jater a zežloutnutí kůže a očí (žloutenka) 

pupeny, puchýře (kopřivka), svědění, zvýšené pocení 

únava, pocit necítění se dobře, horečka 

 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 1 000) jsou:

 

 

nižší než normální počet bílých krvinek, které pomáhají bránit proti infekcím, a krevních 
destiček, které pomáhají zastavit krvácení 

červené nebo nachové skvrny na kůži, které mohou být zapříčiněny nízkým počtem krevních 
destiček, jiné změny krve 

změny biochemických hodnot krve (vysoké hladiny cholesterolu a tuku) 

nízká hladina draslíku v krvi 

třes 

abnormální elektrokardiogram (EKG), změny srdeční frekvence nebo rytmu 

selhání jater 

alergické reakce (někdy závažné), zahrnující rozšířenou puchýřovitou vyrážku, olupování kůže, 
závažné kožní reakce, otoky obličeje a rtů 

ztráta vlasů 

 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Diflucan uchovávat 

 
 
-  Uchovávejte tento přípravek mimo dosah a dohled dětí. 
-  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do“. 

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

-  Uchovávejte při teplotě do 30 C. 
 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 
6. 

DALŠÍ INFORMACE 

 
Co přípravek Diflucan obsahuje 
 
-  Léčivou látkou je flukonazol. 
-  Jedna tobolka obsahuje 50 mg, 100 mg nebo150 mg flukonazolu. 
-  Pomocnými látkami jsou: 
 
Tobolka  obsahuje:  monohydrát  laktosy,  kukuřičný  škrob,  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý, 
magnesium-stearát, natrium-lauryl-sulfát 
 
Složení obalu tobolky: 
50 mg tvrdé tobolky: želatina, oxid titaničitý (E171), patentní modř V (E131) 
100 mg tvrdé tobolky: želatina, oxid titaničitý (E171), sodná sůl erythrosinu (127), patentní modř V 
(E131) 
150 mg tvrdé tobolky: želatina, oxid titaničitý (E171), patentní modř V (E131) 
 
Potiskový inkoust: 
Šelak, černý oxid železitý (E172), butanol, bezvodý ethanol, čištěná voda, propylenglykol, ethanol 
denaturovaný methanolem, isopropylalkohol, roztok amoniaku 30%, hydroxid draselný 
 
Jak přípravek Diflucan vypadá a co obsahuje toto balení 
 
-  Diflucan 50 mg tvrdé želatinové tobolky, tělo bílé a víčko tyrkysově modré, potisk černým 

inkoustem “Pfizer “ a „FLU-50“. Velikost tobolky 4. 

-  Diflucan 100 mg tvrdé želatinové tobolky, tělo bílé a víčko modré, potisk černým inkoustem 

“Pfizer” a “FLU-100“. Velikost tobolky 2. 

-  Diflucan 150 mg tvrdé želatinové tobolky, víčko i tělo tyrkysově modré, potisk černým inkoustem 

“Pfizer” a “FLU-150“. Velikost tobolky 1. 

 

 

Diflucan 50 mg, 100 mg a 150 mg se dodává v blistru s 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 60, 
100 nebo 500 tvrdými tobolkami. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci:
 
Pfizer, spol.s r.o., Praha, Česká republika 
 
Výrobce: 
Fareva Amboise, Poce-sur-Cisse, Francie 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
 

Rakousko

 

Diflucan 50 mg Kapseln 
Diflucan 100 mg Kapseln 
Diflucan 150 mg Kapseln 
 

 

Belgie, Bulharsko, Dánsko,

 

Finsko, Island

Irsko, Itálie, 

Lucembursko, Nizozemsko, 
Norsko, Portugalsko, Polsko, 
Švédsko, Velká Británie

 

Diflucan

 

Litva 

Diflucan 50 mg hard capsules

 

Diflucan 100 mg hard capsules 
Diflucan 150 mg hard capsules 
 

Kypr, Řecko

 

Fungustatin

 

Česká republika

 

Diflucan 50mg, Diflucan 100mg, Diflucan 150mg

 

Estonsko

 

Diflucan 150mg

 

Francie

 

Triflucan 50 mg gélule 
Triflucan 100 mg, gélule 
 
Fluconazole Pfizer 150mg, gélule

 

Německo

 

Diflucan 50mg

 

Diflucan 100mg 
Fungata 

 

Maďarsko

 

Diflucan 50 mg hard capsules

 

Diflucan 100 mg hard capsules 
Diflucan 150 mg hard capsules 

 

Lotyšsko

 

Diflucan 50 mg hard capsules

 

Diflucan 150 mg hard capsules

 

Rumunsko

 

Diflucan 50 mg capsule

 

Diflucan 150 mg capsule

 

 

Slovenská republika

 

Diflucan 50mg 
Diflucan 100mg 
Diflucan 150mg

 

Slovinsko

 

Diflucan 50 mg trde kapsule

 

Diflucan 100 mg trde kapsule 
Diflucan 150 mg trde kapsule

 

Španělsko

 

Diflucan 50 mg capsulas duras

 

Diflucan 100 mg capsulas duras 
Diflucan 150 mg capsulas duras

 

 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  28.12.2016 
 

Recenze

Recenze produktu DIFLUCAN 50 MG 7X50MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu DIFLUCAN 50 MG 7X50MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám