Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

DIAZEPAM SLOVAKOFARMA 10 MG 20X10MG Tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 14378

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 14378
Kód EAN: 8584005113108
Kód SÚKL: 2478
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Přípravek se užívá při úzkosti, napětí, strachu a neklidu, vždy však jen tam, kde příčina těchto stavů je přechodná a předem je zřejmé, že nebude nutné podávání déle než 4-5 týdnů. Dále se užívá u epileptických křečí i k zabránění jejich vzniku, na snížení svalového napětí, v léčbě abstinenčního syndromu u alkoholiků, na počátku hospitalizace u osob s problémy adaptace a v rámci předoperační přípravy. Při léčbě epilepsie lze podávat i dlouhodobě. Přípravek mohou užívat dospělí i děti od 3 let a mladiství.

Příbalový leták

sp.zn. sukls12228/2012, sukls12229/2012 
a sp.zn. sukls208884/2015 
 
Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Diazepam Slovakofarma 5 mg 

Diazepam Slovakofarma 10 mg 

diazepamum 

tablety 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
  Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl 

by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 

1.  Co je přípravek Diazepam Slovakofarma a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Diazepam Slovakofarma užívat 
3.  Jak se přípravek Diazepam Slovakofarma užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Diazepam Slovakofarma uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Diazepam Slovakofarma a k čemu se používá 

 
Přípravek Diazepam Slovakofarma se používá u dospělých: 

  ke krátkodobé léčbě při  závažných stavech úzkosti vyvolaných různými příčinami  a ke  snížení 

zvýšeného svalového napětí. 

  jako součást předoperační přípravy v nemocnici. 
  jako doplňková léčba epilepsie. 
  k léčbě abstinenčních reakcí u alkoholiků. 

 
Přípravek Diazepam Slovakofarma se používá u dětí ve věku od 3 let: 

  ke krátkodobé léčbě ke snížení napětí a dráždivosti způsobených dětskou mozkovou obrnou nebo 

horečnatým  onemocněním,  které  mají  za  následek  svalovou  ztuhlost  a  nepohyblivost  nebo 
nekoordinované pohyby. 

  jako pomocný lék ke zvládnutí svalových křečí u tetanu. 
  jako součást předoperační přípravy v nemocnici. 

 
Přípravek mohou užívat dospělí i děti od 3 let a dospívající. 

Diazepam  je  určen  pouze  k  léčbě  závažných  stavů,  které  jsou  vysilující  nebo  způsobují  těžké 
rozrušení pacienta. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Diazepam Slovakofarma užívat 

 
Neužívejte přípravek Diazepam Slovakofarma 

  jestliže jste alergický(á) na diazepam nebo na kteroukoli další složky tohoto přípravku (uvedené 

v bodě 6). 

  jestliže trpíte krátkodobými zástavami dechu během spánku (syndrom spánkové apnoe). 
  jestliže máte závažné dýchací potíže (dechovou nedostatečnost). 
  jestliže  máte  onemocnění  projevující  se  zvýšenou  svalovou  slabostí  a  ochablostí  (myasthenia 

gravis). 

  při zeleném zákalu (glaukom s uzavřeným úhlem). 
  při otravě alkoholem. 
  jestliže užíváte jiné přípravky působícími tlumivě na centrální nervový systém. 
  jestliže máte těžkou poruchu funkce jater nebo ledvin. 
  jestliže jste v první třetině těhotenství. 
  jestliže kojíte. 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Diazepam Slovakofarma se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

  jestliže máte problémy s dýcháním, protože Vaše dýchání může být méně intenzivní. 
  jestliže máte onemocnění jater nebo patříte do skupiny starších pacientů (nad 65 let), protože Váš 

lékař může rozhodnout o snížení dávky přípravku Diazepam Slovakofarma. 

  jestliže  máte  depresi  nebo  jste  měl(a)  v  minulosti  jiné  duševní  onemocnění,  diazepam  může 

odhalit nebo zhoršit Vaše příznaky. 

 
Délka léčby 
Podávání  přípravku  Diazepam  Slovakofarma  má  být  co  nejkratší.  Při  dlouhodobém  podávání 
vysokých  dávek  je  možný  vznik  lékové  závislosti,  proto  by  podávání  přípravku  nemělo  trvat  déle 
než 4 – 5 týdnů. 
Po dlouhodobém pravidelném užívání se lék nesmí vysadit náhle. 
 
Tolerance 
Jestliže po několika týdnech zjistíte, že tablety již neúčinkují tak dobře jako na začátku Vaší léčby, 
poraďte se se svým lékařem.  
 
Závislost 
Podávání  přípravku  může  vést  k  rozvoji  fyzické  i  psychické  závislosti.  Riziko  závislosti  se  zvyšuje 
s dávkou a trváním léčby a je vyšší u pacientů, kteří byli nebo jsou závislí na alkoholu nebo drogách. 
Při vzniku závislosti je náhlé ukončení léčby doprovázeno abstinenčními příznaky, jako např. bolest 
hlavy, bolest svalů, extrémní úzkost a napětí, neklid, zmatenost a podrážděnost. V těžkých případech 
může  dojít  k  následujícím  projevům:  psychické  poruchy  (derealizace,  depersonalizace),  zvýšené 
brnění  nebo  mravenčení  v  končetinách,  přecitlivělost  na  světlo,  hluk  a  fyzický  kontakt,  halucinace. 
Mohou se objevit i křeče. Při výskytu těchto příznaků vyhledejte lékaře, protože léčba závislosti musí 
probíhat pod lékařským dohledem. 
 

Návrat příznaků 
Léčbu je potřeba ukončovat postupně. Při vysazení léčby se mohou přechodně objevit příznaky, které 
Vás  přivedly  k  léčbě  přípravkem  Diazepam  Slovakofarma,  a  to  v  intenzivnější  podobě.  Mohou 
je doprovázet další reakce jako změny nálady, úzkost a neklid. 
 
Amnézie 
Diazepam  Slovakofarma  může  způsobit  ztrátu  paměti,  ke  které  nejčastěji  dochází  několik  hodin 
po podání přípravku. Abyste snížili toto riziko, zajistěte si možnost spát 8 hodin bez přerušení. 
 
Psychiatrické a „paradoxní“ reakce 
Přípravek  Diazepam  Slovakofarma  může  způsobit  nežádoucí  účinky  jako  je  neklid,  zvýšená 
nespavost,  nervozita,  podrážděnost,  agresivita,  bludy,  vztek,  noční  můry,  halucinace,  nevhodné 
chování, zvýšené napětí svalů a další nežádoucí poruchy chování. Tyto projevy jsou pravděpodobnější 
u dětí a starších osob. Pokud se u vás projeví, obraťte se na svého lékaře. 
 
Děti a dospívající 
Vzhledem k lékové formě se přípravek nepodává dětem do 3 let. Vzhledem  k  možným  nežádoucím 
účinkům (viz bod 4) by léčba u dětí měla být co nejkratší. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Diazepam Slovakofarma 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Informujte svého lékaře, zejména pokud užíváte: 

  přípravky k léčbě některých duševních potíží (antipsychotika). 
  přípravky k léčbě těžké bolesti (opioidní analgetika). 
  léčivé přípravky používané k anestezii (znecitlivění). 
  přípravky  k  léčbě  senné  rýmy,  vyrážky  nebo  jiných  alergií,  které  mohou  způsobit  ospalost 

(sedativní antihistaminika). 

  léky k léčbě epilepsie, např. fenytoin nebo fenobarbital. 
  některé léky způsobující uvolnění svalů. 
  léky  na  spaní  a  uklidňující  léky,  které  mohou  zvyšovat  účinnost  přípravku  Diazepam 

Slovakofarma. 

  léky stimulující psychickou činnost (psychostimulancia). 
  léky neutralizující kyselinu v žaludku (antacida) a léky používané v léčbě Parkinsonovy nemoci 

(antiparkinsonika), které mohou snížit vstřebávání diazepamu. 

  léky k léčbě deprese nebo duševních poruch (tricyklická antidepresiva, lithium). 
  léčivé  přípravky,  které  potlačují  činnost  některých  jaterních  enzymů,  mohou  zvyšovat  tlumící 

(sedativní)  účinek  přípravku  Diazepam  Slovakofarma.  Poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo 
lékárníkem,  které  léčivé  přípravky  mají  tento  účinek  (např.  cimetidin,  přípravek  k  léčbě 
žaludečních potíží). 

 
Přípravek Diazepam s jídlem, pitím a alkoholem 
Během léčby přípravkem se nesmí požívat alkohol. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Přípravek nesmíte užívat v první třetině těhotenství. 

Pokud  užijete  z  naléhavých  lékařských  důvodů  Diazepam  Slovakofarma  v  pozdní  fázi  těhotenství 
nebo  při  porodu,  Vaše  dítě  může  mít  nízkou  tělesnou  teplotou,  potíže  s  dýcháním  a  může  trpět 
ochablostí svalů a mohou se u něj objevit po porodu vlivem fyzické závislosti abstinenční příznaky. 
Pokud byl přípravek Diazepam Slovakofarma užíván na konci těhotenství současně s dalšími látkami 
tlumícími  centrální  nervový  systém,  byly  u  novorozenců  hlášeny  případy  závažného  dechového 
útlumu. 
 
Diazepam  Slovakofarma  se  nesmí  užívat  při  kojení,  protože  malé  množství  léčivé  látky  přechází 
do mateřského mléka. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Diazepam  Slovakofarma  má  výrazný  vliv  na  schopnost  řídit  nebo  obsluhovat  stroje,  Během  léčby 
nesmíte řídit motorové vozidlo ani provozovat činnosti, u kterých je vyžadována zvýšená pozornost, 
schopnost soustředění a koordinace pohybů.  
 
Přípravek Diazepam Slovakofarma obsahuje monohydrát laktosy 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Přesné dávkování a délku léčby určí vždy lékař s ohledem na Váš věk a onemocnění. 
Léčba  má  být  co  nejkratší.  Přípravek  je  určen  k  léčbě  přechodných  stavů,  kdy  je  předem  zřejmé, 
že nebude nutné užívat přípravek déle než 4 – 5 týdnů. Proto Vás bude lékař během léčby pravidelně 
kontrolovat a na základě toho rozhodne, zda je třeba i nadále pokračovat v léčbě. 
U dospělých se obyčejně začíná léčba  dávkou 5 mg (jako doplněk v léčbě epilepsie 2,5 mg) na noc 
a je-li to nutné, doplní se dalšími dávkami ráno a v poledne. Podle potřeby lze celkovou denní dávku 
zvýšit  až  na  30  mg,  není-li  ospalost  na překážku.  Pokud  jste  v nemocnici,  může  být  dávka  ještě 
zvýšena. 
U dětí přesné dávkování na základě tělesné hmotnosti stanoví vždy ošetřující lékař, obvykle se dětem 
podává 2,5 mg až 5 mg denně. 
Starší pacienti a pacienti s poruchou funkce jater užívají na doporučení lékaře nižší dávky. 
U pacientů s poruchou funkce ledvin je třeba opatrnosti, obzvláště pokud je přípravek podáván delší 
dobu. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku, než jste měl(a) 
V případě  předávkování  nebo  náhodném  požití  přípravku,  vyhledejte  ihned  lékaře  nebo  nejbližší 
zdravotnické  zařízení.  Předávkování  se  projevuje  zpočátku  změnou  chování,  zmateností,  netečností, 
ospalostí, útlumem dýchání a bezvědomím. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek 
Po  dlouhodobém  pravidelném  užívání  se  léčba  nesmí  náhle  ukončit.  Pokud  Váš  lékař  rozhodne  o 
ukončení léčby, přípravek musí být vysazován postupně. 

 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
Následující nežádoucí účinky se vyskytují při  zahájení  léčby  a  při  opakovaném  podávání  přípravku 
obvykle  vymizí:  denní  ospalost,  emoční  chudost,  snížená  bdělost,  zmatenost,  únava,  bolest  hlavy, 
závrať, svalová slabost, nekoordinované pohyby a dvojité vidění. 
 
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihovat více než 1 z 10 pacientů): 

  ztráta krátkodobé paměti. 

 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): 

  neklid. 
  poruchy pozornosti. 
  třes. 
  útlum. 

 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): 

  poruchy rovnováhy. 
  pokles krevního tlaku. 
  dechová nedostatečnost (utlumené dýchání). 
  pocit na zvracení, zvracení, zácpa, průjem, zvýšené slinění. 
  svalová slabost. 

 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 z 1 000 pacientů): 

  snížená tepová frekvence. 
  porucha složení krve. 
  silné rozrušení provázené zvýšenou pohybovou aktivitou. 
  agresivní chování, podrážděnost, záchvaty vzteku. 
  halucinace, bludy, ztráta kontaktu se skutečností (psychóza). 
  zvýšené svalové napětí. 
  porucha spánku. 
  noční můry. 
  změny chování. 
  neschopnost udržet moč (inkontinence). 
  zadržování moči. 
  sucho v ústech, zvýšená chuť k jídlu. 
  zvýšená hladina některých enzymů (transaminázy, alkalická fosfatáza) v krvi. 
  zánětlivé  onemocnění  kůže  projevující  se  zarudnutím  a  výrazným  olupováním  (exfoliativní 

dermatitida). 

 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000): 

  snížený počet bílých krvinek. 
  porucha libida. 
  žloutenka. 

 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): 

  dezorientace až zmatenost, deprese. 
  spavost, porucha koordinace pohybů, porucha řeči, bolest hlavy. 
  porucha vidění, která se upraví, jako jsou rozmazané vidění, dvojité vidění, mimovolní pohyby 

očí (nystagmus). 

  závratě. 
  pády a zlomeniny. 
  vyrážka, svědění. 
  horečka. 

Při dlouhodobém podávání vzniká riziko lékové závislosti. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
 
5. 

Jak přípravek uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte  při  teplotě  do  25 °C.  Uchovávejte  v původním  obalu,  aby  byl  přípravek  chráněn 
před

 

světlem a vlhkostí. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek obsahuje 

  Léčivou látkou je diazepamum. Jedna tableta obsahuje diazepamum 5 mg nebo 10 mg. 
  Pomocnými  látkami  jsou  monohydrát  laktosy,  kukuřičný  škrob,  bramborový  škrob,  želatina, 

glycerol, sodná sůl karboxymethylškrobu, kalcium-stearát. 

 

Jak přípravek vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek Diazepam Slovakofarma 5 mg: bílé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami, na jedné 
straně s půlicí rýhou, na druhé straně s číselným označením „5“. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
Přípravek Diazepam Slovakofarma 10 mg: bílé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami, na jedné 
straně s půlicí rýhou, na druhé straně s číselným označením „10“. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Tablety jsou baleny do bezbarvých, průhledných PVC/Al blistrů a krabičky. 
Velikost balení: 20 tablet. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Zentiva, a. s., Einsteinova 24, Bratislava, Slovenská republika 
 
Výrobce 
Saneca Pharmaceuticals, a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovenská republika 
Zentiva, k.s., U Kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praha 10, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:23.11.2016 

Recenze

Recenze produktu DIAZEPAM SLOVAKOFARMA 10 MG 20X10MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu DIAZEPAM SLOVAKOFARMA 10 MG 20X10MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám