Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na močové a pohlavní ústrojí » Léky na předpis na močové cesty, ledviny, prostatu

DETRUSITOL SR 4 MG 28X4MG Tobolky - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19579

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PFIZER
Kód výrobku: 19579
Kód EAN: 8595060909698
Kód SÚKL: 32641
Držitel rozhodnutí: PFIZER
Přípravek se užívá k léčbě naléhavé potřeby močení a četného močení, včetně pomočování při naléhavé potřebě močení, u hyperaktivního močového měchýře.

Příbalový leták

1/4

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls76351/2011PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE

DETRUSITOL SR 4mg
tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním
(tolterodini hydrogenotartras)


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.

V této příbalové informaci najdete:
1. Co je DETRUSITOL SR a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete DETRUSITOL SR užívat
3. Jak se DETRUSITOL SR užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak DETRUSITOL SR uchovávat
6. Další informace


1. CO JE DETRUSITOL SR A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivou látkou přípravku DETRUSITOL SR je tolterodin. Tolterodin patří do skupiny přípravků s
antimuskarinovým účinkem, které uvolňují svalovinu močového měchýře.

Přípravek se užívá k léčbě příznaků hyperaktivního močového měchýře. Příznaky zahrnují: naléhavou
potřebu močení a četné močení, a pomočování.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE DETRUSITOL SR UŽÍVAT

DETRUSITOL SR není určen pro děti a dospívající do 18 let věku.

Neužívejte DETRUSITOL SR, pokud:
- jste přecitlivělý/á na tolterodin nebo jinou složku přípravku
- obtížně močíte
- trpíte nezvládnutým glaukomem s úzkým úhlem (jeden z druhů zeleného zákalu)
- trpíte myastenií gravis (porucha nervosvalových funkcí)
- trpíte těžkou ulcerózní kolitidou (zánětlivé postižení střev)
- trpíte toxickým megakolonem (akutní rozšíření tračníku spojené s těžkým zánětlivým postižením).
2/4


Zvláštní opatrnosti při použití přípravku DETRUSITOL SR je zapotřebí, pokud:
- máte srdeční onemocnění
- trpíte onemocněním zažívacího ústrojí, projevujícím se zúžením či neprůchodností
- máte potíže s močením a slabý proud moči
- trpíte onemocněním jater
- trpíte onemocněním ledvin
- trpíte vegetativní neuropatií (porušená funkce nervů, která se občas vyskytne u nemocných s
cukrovkou a která může vést k průjmu, impotenci nebo nízkému krevnímu tlaku)
- máte brániční kýlu (část žaludku se protlačuje otvorem v bránici)
- trpíte sníženou pohyblivostí střev nebo těžkou zácpou.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o
lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Nedoporučuje se současné užívání přípravku DETRUSITOL SR s:
- některými antibiotiky (např. erythromycin a klarithromycin)
- léky určenými k léčbě kvasinkových infekcí (např. ketokonazol a itrakonazol)
- léky pro léčbu infekcí HIV (např. ritonavir).

DETRUSITOL SR je možné užívat s opatrností s léky:
- na léčbu poruch trávení (obsahující např. metoklopramid a cisaprid)
- s podobnými nebo opačnými účinky jako je účinek tolterodinu (antimuskarinové či cholinergní
vlastnosti).

Užívání DETRUSITOL SR s jídlem a pitím
Tobolky se polykají celé, s jídlem i bez jídla.

Těhotenství a kojení

Těhotenství
Neužívejte přípravek DETRUSITOL SR v těhotenství. Kontaktujte svého lékaře, otěhotníte-li v průběhu
léčby, mohla byste být těhotná, nebo těhotenství plánujete.

Kojení
Není známo, zda se tolterodin vylučuje do mateřského mléka. Kojení není během léčby přípravkem
DETRUSITOL SR doporučeno.

Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem před tím, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
DETRUSITOL SR může vyvolat závratě, slabost a neostré vidění. To může ovlivnit Vaši schopnost řídit
dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku DETRUSITOL SR
Přípravek obsahuje sacharosu. Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se
svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


3/4

3. JAK SE DETRUSITOL SR UŽÍVÁ

Vždy užívejte DETRUSITOL SR přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je 1 tobolka s prodlouženým uvolňováním 1x denně, s výjimkou pacientů s
nedostatečnou funkcí jater nebo ledvin, u nichž se doporučuje podání přípravku DETRUSITOL SR 2 mg
jedna tobolka 1x denně.

Tobolky s prodlouženým uvolňováním se polykají celé. Tobolky nežvýkejte.

Délku léčby určí lékař. Nepřerušujte léčbu předčasně, i když nepozorujete okamžitý účinek. Váš močový
měchýř potřebuje určitý čas k přizpůsobení. Dokončete celou léčbu podle pokynů Vašeho lékaře. Pokud
ani potom nezpozorujete žádný efekt, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste užil/a více DETRUSITOLU SR než jste měl/a
Neužívejte více tobolek, než Vám předepsal lékař. Pokud náhodně užijete více tobolek nebo pokud dojde
k náhodnému požití přípravku dítětem, kontaktujte lékaře.

Jestliže jste zapomněl/a užít DETRUSITOL SR
Pokud zapomenete užít přípravek v obvyklou dobu, užijte jej co nejdříve, jakmile si vzpomenete, pokud
již není čas užít následující tobolku. Neužívejte najednou více než jednu dávku. Pokračujte v užívání
podle instrukcí lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léčivé přípravky, může mít i DETRUSITOL SR nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.

Pokud bude pro Vás některý z níže uvedených účinků nepříjemný, informujte Vašeho lékaře, který Vám
může snížit dávku. Pokud se objeví závažná nebo přetrvávající reakce, kontaktujte co nejdříve Vašeho
lékaře.

Nejčastějším nežádoucím účinkem spojeným s užíváním přípravku je sucho v ústech, které se může
objevit u zhruba nemocných.

Často se vyskytují zánět vedlejších nosních dutin, závratě, ospalost, bolesti hlavy, syndrom suchého oka,
porucha zraku, porucha trávení, zácpa, bolest břicha, nadýmání, průjem, obtížné a bolestivé močení, únava
a otoky končetin.

Méně často se mohou vyskytovat reakce z přecitlivělosti, nervozita, nezvyklé pocity jako pálení, píchání
či mravenčení, zhoršení paměti, závratě, bušení srdce, srdeční selhání, porucha srdečního rytmu, pocit
neúplného vyprázdnění měchýře, bolest na hrudi.

Vzácně se mohou vyskytnout těžké reakce z přecitlivělosti, zmatenost, halucinace, dezorientace, zvýšená
tepová frekvence, návaly horka, zpětný tok žaludečních šťáv ze žaludku do jícnu, zvracení, otok podkožní
tkáně a suchá kůže.

4/4

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.


5. JAK DETRUSITOL SR UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl léčivý přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte DETRUSITOL SR, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.

DETRUSITOL SR nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co DETRUSITOL SR obsahuje
- Léčivou látkou je tolterodini hydrogenotartras 4 mg v 1 tobolce.
- Pomocnými látkami jsou zrněný cukr, kukuřičný škrob, disperze ethylcelulosy 18,8%, hypromelosa
2910, želatina, šelak, oxid titaničitý (E171), indigokarmín (E132), propylenglykol, simetikon.

Jak DETRUSITOL SR vypadá a co obsahuje toto balení
DETRUSITOL SR 4 mg jsou modré tobolky s bílým symbolem firmy a číslicí 4 obsahující bílé až
téměř bílé peletky.

Druh obalu:
a) bílá PE lahvička se šroubovacím bezpečnostním PP uzávěrem, krabička
b) blistr PVC/PVDC/Al, krabička

Velikost balení:
a) 30, 90 tobolek v lahvičce
b) 14, 28, 49, 84, 98 a 280 tobolek v blistrech
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Pfizer spol. s r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
Pfizer Italia S.r.L., Marino del Tronto, Ascoli Piceno, Itálie.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
13.3.2013

Recenze

Recenze produktu DETRUSITOL SR 4 MG 28X4MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu DETRUSITOL SR 4 MG 28X4MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám