Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kůži » Léky na předpis na vyrážky a záněty

CYTEAL 1X250ML Tekutina k zev. užití - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12937

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE TCHEQUIE
Kód výrobku: 12937
Kód EAN: 3592619065534
Kód SÚKL: 98190
Držitel rozhodnutí: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE TCHEQUIE
V gynekologii: k čištění a dezinfekci kůže a sliznic (při vaginitidách a vulvitidách). V dermatologii: cílená léčba kožních onemocnění (náchylných k infekci nebo již infikovaných jako jsou akné, intertrigo, kožní mykózy, bércové vředy). V chirurgii: k čištění a dezinfekci ran, k dezinfekci rukou. Přípravek se může používat u dospělých, mladistvých i dětí.

Příbalový leták

 
sp.zn. sukls180333/2016 
 
 
 (ETIKETA NA LAHVIČCE JE SLOUČENA S PŘÍBALOVOU INFORMACÍ) 
 
 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO PACIENTA 

 

CYTEAL 

kožní tekutina 

 

hexamidini diisetionas, chlorhexidini digluconatis, chlorcresolum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci, viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
:  
1. 

Co je přípravek Cyteal a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cyteal používat  

3. 

Jak se přípravek Cyteal používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Cyteal uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

CO JE PŘÍPRAVEK CYTEAL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 
Přípravek Cyteal je pěnivá tekutina, určená k zevnímu použití. Přípravek působí ničivě na bakterie a 
dezinfikuje kůži a sliznice.  
Přípravek se používá v gynekologii k čištění a dezinfekci kůže a sliznic (při vaginitidách – zánětech 
pochvy a vulvitidách – zánětech zevních pohlavních orgánů), v dermatologii (v kožním lékařství) při 
cílené  léčbě  kožních  onemocnění  (náchylných  k  infekci  nebo  již  infikovaných  –  jako  jsou  akné, 
intertrigo  -  opruzení,  kožní  mykózy  -  plísňová  onemocnění  kůže,  bércové  vředy)  nebo  v chirurgii  k 
čištění a dezinfekci ran, k dezinfekci rukou.  
Přípravek mohou používat dospělí, dospívající i děti. 
 
 
2. 

ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  PŘÍPRAVEK  CYTEAL 
POUŽÍVAT
 

 
Nepoužívejte přípravek Cyteal 

jestliže  jste  alergický(á)  na  léčivé  látky  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

v  místech  blízko  očí,  protože  přípravek  nesmí  přijít  do  přímého  kontaktu  s  okem.  Rovněž 
nepoužívejte do uší při podezření na perforaci či perforaci (protržení) ušního bubínku.  

k dezinfekci  kůže  před  lékařskými  úkony  a  odběry  (např.  odběr  krve,  aplikace  injekčních 
roztoků, punkce)  

-  

k dezinfekci  kůže  před  invazivními  úkony  chirurgického  charakteru,  jako  jsou  např.  lumbální 
punkce či zavedení kanyly do centrální žíly.  

přípravek  se  rovněž  nesmí  používat  k dezinfekci  zdravotnického  materiálu  a  chirurgických 
nástrojů. 

 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Cyteal se poraďte s lékařem nebo lékárníkem. 
Přípravek Cyteal nepoužívejte na rozsáhlé plochy kůže, pod tlakovým obvazem, na poškozenou kůži 
(obzvláště  v případě  popálenin  nebo  velkých  otevřených  ran),  na  sliznice  nebo  na  pokožku 
nedonošených  dětí  a  kojenců  z důvodu  rizika  průniku  do  podkoží  a  možného  rozvoje  nežádoucích 
účinků. 
 
Po použití přípravku Cyteal je nutno ošetřená místa vždy důkladně opláchnout. 
 
Po použití je třeba lahvičku s přípravkem řádně a včas uzavřít. 

 

Další léčivé přípravky a přípravek Cyteal 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  užíval(a) v nedávné 
době, nebo které možná budete užívat. 
 
Vyhněte se současnému použití jiných přípravků určených k místní dezinfekci kůže.  
Zvláště je důležité, abyste současně s přípravkem Cyteal nepoužíval(a) mýdlo, neboť může způsobit 
neúčinnost tohoto přípravku. 

 

Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.  
 
Z preventivních důvodů je doporučuje vyhnout se používání přípravku Cyteal v těhotenství a v období 
kojení. 
 

 

 
3. 

JAK SE PŘÍPRAVEK CYTEAL POUŽÍVÁ 

 
Vždy používejte přípravek Cyteal přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Přípravek  se  používá  neředěný    anebo  ředěný  v  poměru  1:10.  Po  použití  přípravku  Cyteal  je nutno 
ošetřená místa vždy důkladně opláchnout. 
V gynekologii se přípravek používá neředěný nebo ředěný v poměru 1:10 (např. jako sedací lázeň).  
V kožním lékařství se přípravek Cyteal používá neředěný k namydlení anebo ředěný v poměru 1:10. 
V chirurgii se používá: 
-  k dezinfekci ran přípravek ředěný v poměru 1:10 a 
-  k dezinfekci rukou přípravek neředěný. 
 
Přípravek Cyteal je určen výlučně k zevnímu použití! 

 
 
Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte okamžitě s lékařem. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka.  

 
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
 
Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky: 
 
Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit) 

-  kontaktní dermatitida (zánět kůže). 
-  hypersenzitivita (alergická reakce). 
-  bolest (pocit píchání)  
-  svědění, pocit pálení, suchá kůže, zčervenání, a to především v případě opakovaného používání.  
-  vznik přecitlivělosti na hexamidin (projevuje se vyrážkou) 

). 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
 
5. 

JAK PŘÍPRAVEK CYTEAL  UCHOVÁVAT  

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.  
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti,  uvedené  na  obalu  za  EXP.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Po použití vždy lahvičku dobře uzavřete! 
 
 
6. 

DALŠÍ INFORMACE 

 
Co přípravek Cyteal obsahuje 
 
-  Léčivými  látkami  jsou  hexamidini  diisethionas  ,  chlorhexidini  digluconatis  solutio  (20%)  a 

chlorcresolum.  100  ml  kožní  tekutiny  obsahuje  hexamidini  diisetionas  100  mg,  chlorhexidini 
digluconatis (solutio 20 %) 100 mg a chlorcresolum 300 mg. 

-  Pomocnými  látkami  jsou  lauramidopropylbetain,  diolamid  kyseliny  kokosové,  kyselina  edetová, 

lesní parfém, kyselina mléčná, čištěná voda.  

 
Jak přípravek Cyteal vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Nažloutlá viskózní kapalina charakteristického zápachu. 

 
Neprůhledná  lahvička  z  polyethylenu  o  vysoké  hustotě  o  obsahu  250  ml,  500  ml  nebo  1000  ml, 
uzavřená neprůhledným šroubovacím uzávěrem z polyethylenu o nízké hustotě. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
 
Pierre Fabre Medicament  
45 Place Abel Gance,   
92100 Boulogne,  
Francie 
 
Výrobce 

Pierre Fabre 

Medicament

 Production,  

Rue du Lycée-Z.I. de Guiry 
45 500 Gien 
Francie 

 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Tchequie, s.r.o. 
Prosecká 64, 19000 Praha 9,  
Telefon: 286 004 111 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 10. 10. 2017 
 
Kožní podání 
Reg.č.: 32/290/98-C 
EXP: 
Lot: 
Velikost balení: 250 ml (500 ml nebo 1000 ml) kožní tekutiny 
Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
(Informace v Braillově písmu:)  CYTEAL 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
PC: 

 

SN:  
NN:  

Recenze

Recenze produktu CYTEAL 1X250ML Tekutina k zev. užití

Diskuze

Diskuze k produktu CYTEAL 1X250ML Tekutina k zev. užití

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám