Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

CORDARONE 60X200MG Tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17251

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, AMBARES
Kód výrobku: 17251
Kód EAN: 8595116521492
Kód SÚKL: 13768
Držitel rozhodnutí: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, AMBARES
Přípravek Cordarone se užívá při některých poruchách srdečního rytmu. Přípravek je určen k léčbě dospělých.

Příbalový leták

1/4


Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls2721/2013 a příloha
k sp.zn.sukls115428/2012 a71477/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

CORDARONE
tablety
(Amiodaroni hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek CORDARONE a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CORDARONE užívat
3. Jak se přípravek CORDARONE užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek CORDARONE uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK CORDARONE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek CORDARONE zpomaluje vedení vzruchu ze srdečních síní na komory, čímž zpomaluje
srdeční rytmus a zároveň svým působením na hladké svaly některých cév snižuje nároky srdečního
svalu na spotřebu kyslíku.

Přípravek CORDARONE se užívá při některých poruchách srdečního rytmu.
Přípravek je určen k léčbě dospělých.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
CORDARONE UŽÍVAT

Neužívejte přípravek CORDARONE
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku, jód nebo na kteroukoli další složku
přípravku CORDARONE,
- jestliže trpíte onemocněním štítné žlázy,
- při velmi pomalém srdečním rytmu, při některých poruchách vedení a tvorby srdečního vzruchu
- pokud kojíte,
- jestliže užíváte jiné léky, které ovlivňují srdeční rytmus,
- v těhotenství, vyjma výjimečných okolností.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku CORDARONE je zapotřebí
- jestliže jste těhotná, může být přípravek užíván, jen pokud je to nezbytně nutné a jen po co
nejkratší dobu
- zpomalení srdečního rytmu jako následek užívání přípravku CORDARONE je
pravděpodobnější u starších pacientů
2/4


- během léčby se vyhýbejte slunečnímu záření
- pokud Vy nebo někdo z Vaší rodiny trpíte chorobou štítné žlázy, měli byste tento přípravek
užívat jen velmi opatrně a být pod stálým dohledem lékaře
- bezpečnost a účinnost amiodaronu u dětí nebyla ověřena, proto jeho užití není doporučeno
- před chirurgickým zákrokem by měl být anesteziolog upozorněn na to, že užíváte přípravek
CORDARONE.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Během léčby přípravkem CORDARONE by neměly být užívány některé další léky k léčbě poruch
srdečního rytmu (jako např. sotalol, bepridil nebo flekainid) a neměl by též být podáván injekční
pentamidin (protiparazitární látka) a injekční erytromycin (antibiotikum). Jejich současné podávání by
mohlo způsobit závažnou poruchu srdečního rytmu.
Nedoporučuje se též užívání některých léčiv k léčbě srdečních onemocnění (beta-blokátory),
některých přípravků proti zácpě (např. cisaprid) a fluorchinolonů (užívaných v zubním lékařství nebo
při léčbě osteoporózy) pro zvýšené riziko poruch srdečního rytmu.
Společné podávání amiodaronu a statinů (jedna ze skupin látek snižujících hladiny krevních tuků)
může vést ke zvýšenému výskytu nežádoucích účinků, např. postižení kosterních svalů.
Vzhledem k riziku krvácení je třeba opatrnosti při podávání amiodaronu s dabigatranem. Doporučuje
se zamezit společnému užívání amiodaronu s léky obsahujícími látku, která zpomaluje činnost
jaterních enzymů, tzv. CYP3A4 (grapefruitový džus a mnoho léčivých přípravků).

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Těhotenství:
Vzhledem ke svým účinkům na štítnou žlázu plodu se amiodaron v těhotenství nesmí užívat, vyjma
případů, kdy benefit převáží nad rizikem.

Kojení:
Amiodaron je vylučován ve významném množství do mateřského mléka, proto se v období kojení
nesmí užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Užívání přípravku nemá vliv na pozornost při řízení motorových vozidel či obsluze strojů.

Důležité informace o některých složkách přípravku CORDARONE

CORDARONE obsahuje jód a může ovlivnit výsledky některých testů na funkci štítné žlázy.
CORDARONE obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry,
poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK CORDARONE UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek CORDARONE přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování se u různých pacientů může lišit. V každém případě musíte velmi přísně dodržovat dávky
předepsané lékařem, bez porady s ním dávky neměňte ani léčbu nepřerušujte. Zpočátku dospělí
obvykle užívají 3 tablety denně, později 1/2 až 2 tablety denně. Tablety se polykají v celku (ale mohou
být i rozdrcené) před, během nebo po jídle.

3/4


Jsou k dispozici pouze omezené údaje týkající se bezpečnosti a účinnosti přípravku CORDARONE
u dětí.

Pokud Vám Váš lékař předepíše 1/2 tablety (jednou nebo víckrát denně), postupujte podle uvedeného
návodu!


Tabletu přípravku
CORDARONE lze snadno
poznat podle symbolů
vyrytých na její ploše.

1. Tableta přípravku
CORDARONE je opatřena
půlící rýhou. Chcete-li ji
rozlomit, stlačte plochou stranu
bez rýhy palcem proti podložce.

2. Po rozlomení lze jednotlivé
poloviny tablety snadno rozlišit
díky vyrytým symbolům.
Jestliže jste užil(a) více přípravku CORDARONE, než jste měl(a)

Pokud dojde k předávkování nebo náhodnému požití přípravku dítětem, ihned informujte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek CORDARONE

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
Pokud náhodou vynecháte jednu dávku, nezpůsobí Vám to žádné zvláštní potíže, pokračujte v
předepsaném dávkování, jako by k vynechání nedošlo.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek CORDARONE nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.

Během užívání přípravku CORDARONE se mohou projevit nežádoucí účinky. Patří sem: kožní reakce
po ozáření sluncem nebo zřídka šedé zbarvení kůže, onemocnění štítné žlázy: buď její snížená funkce
(projevuje se přibýváním na tělesné hmotnosti a zvýšenou únavností) nebo naopak zvýšená funkce
(projevuje se ztrátou tělesné hmotnosti na váze, průjmem). Dále se mohou vyskytnout dýchací obtíže:
kašel, dušnost, někdy horečka. CORDARONE může také působit na zrak, zřídka se vyskytne
zamlžené vidění s barevnými kruhy kolem předmětů a výjimečně snížená zraková ostrost. Vlivem
přípravku na srdeční rytmus může dojít k jeho nadměrnému zpomalení nebo naopak ke znovuobjevení
rychlého rytmu. Někdy se může rovněž objevit vzestup hladin jaterních enzymů, případně zřídka zánět
jater provázený zežloutnutím kůže. Nervové nežádoucí účinky jsou řídké, obvykle se projevují
4/4


bolestmi dolních končetin. Jen výjimečně se může vyskytnout třes, noční můry, potíže s chůzí a
benigní intrakraniální hypertenze (chorobně zvýšený nitrolební tlak projevující se bolestí hlavy). Z
dalších nežádoucích účinků se mohou objevit zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, nechutenství) a
velmi výjimečně bolest ve varlatech, plicní krvácení a otok vzniklý na alergickém podkladě. Při
případném výskytu těchto nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte s
lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK CORDARONE UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Přípravek CORDARONE nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za
Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte přípravek CORDARONE, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek CORDARONE obsahuje

- Léčivou látkou je amiodaroni hydrochloridum 200 mg v 1 tabletě.
- Pomocnými látkami jsou kukuřičný škrob, povidon, monohydrát laktosy, magnesium-stearát,
koloidní bezvodý oxid křemičitý.

Jak přípravek CORDARONE vypadá a co obsahuje toto balení

CORDARONE jsou kulaté tablety bílé až slabě krémové barvy, na jedné straně mírně konvexní, na
druhé straně s půlicí rýhou, logem výrobce a nápisem 200.

Velikost balení: 30 nebo 60 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobci
Sanofi Winthrop Industrie, Ambares, Francie
Sanofi-Aventis S.A., Riells i Viabrea, Španělsko
Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Co.Ltd., Veresegyház, Maďarsko


Tato příbalová informace byla naposledy schválena
6.3.2013

Recenze

Recenze produktu CORDARONE 60X200MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu CORDARONE 60X200MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám