Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žaludek a střeva

COLINFANT NEW BORN LYO 12X1ML - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 11646

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: DYNTEC S.R.O., TEREZÍN
Kód výrobku: 11646
Kód EAN: 8594019541019
Kód SÚKL: 53494
Držitel rozhodnutí: DYNTEC S.R.O., TEREZÍN
Colinfant New Born je určen pro novorozence a kojence do 1 roku věku a pro nedonošené děti, zvláště nekojené, k prevenci a léčbě nemocničních nákaz, gastrointestinálních onemocnění různé etiologie, poruch složení střevní mikroflory např. po léčbě antibiotiky a u nosičů enteropatogenních kmenů.

Příbalový leták

1/4 

sp.zn.sukls21908/2012 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

COLINFANT NEW BORN 

Escherichia coli cryodesiccata 

Prášek pro perorální suspenzi 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v  souladu  s  příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vašemu dítěti. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by 
jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vaše dítě. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 

1.  Co je přípravek COLINFANT NEW BORN a k čemu se užívá 
2.  Čemu  musíte  věnovat  pozornost,  než  začne  Vaše  dítě  přípravek  COLINFANT  NEW  BORN 

užívat 

3.  Jak se přípravek COLINFANT NEW BORN užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek COLINFANT NEW BORN uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 

 
 

1.  Co je přípravek COLINFANT NEW BORN a k čemu se užívá 
 

Přípravek COLINFANT NEW BORN je imunopreparát (probiotikum). 

 

Přípravek  COLINFANT  NEW  BORN  je  určen  pro  novorozence  a  kojence  do  1  roku  věku  a  pro 
nedonošené děti, zvláště nekojené, především k prevenci nemocničních nákaz, žaludečních a střevních 
onemocnění různého původu, poruch složení střevní mikroflóry např. po léčbě antibiotiky a u nosičů 
enteropatogenních kmenů (kmenů vyvolávajících střevní onemocnění). 

 

Kmen  Escherichia  coli  obsažený  v přípravku  je  představitelem  skupiny  bakterií,  které  jsou  součástí 
normální střevní mikroflóry. Velmi dobře osidluje střevní trakt a jeho dlouhodobá přítomnost ve střevě 
stimuluje tvorbu specifických a nespecifických protilátek, a to jak místní, ve střevě a ve slinách, tak 
celkovou v oběhu krevním. Má příznivý vliv na složení střevní mikroflóry, vytlačuje enteropatogenní 
kmeny a u pacientů se střevními onemocněními napomáhá k úpravě střevní flory. Příznivě působí též 
u nosičů enteropatogenních kmenů.  

 
 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začne Vaše dítě přípravek COLINFANT NEW BORN 

užívat 

 
Nepodávejte přípravek COLINFANT NEW BORN: 

 jestliže je Vaše dítě alergické na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 
 

Upozornění a opatření 
Před podáním přípravku COLINFANT NEW BORN dítěti se poraďte se svým lékařem. 

2/4 

 
U pacientů s poruchou imunity je doporučena zvýšená pozornost lékaře při podávání přípravku. Před a 
po podávání přípravku se má provést bakteriologické vyšetření stolice pro kontrolu uchycení kmene 
Escherichia coli.  
 
Další léčivé přípravky a přípravek COLINFANT NEW BORN 
Informujte svého lékaře o všech lécích, které Vaše dítě užívá, které v nedávné době užívalo nebo které 
možná bude užívat. 
 
Kmen  Escherichia  coli  obsažený  v  přípravku  je  citlivý  na  běžná  antibiotika,  je  tudíž  bezúčelné  jej 
podávat současně s antibiotiky. 
 
Přípravek COLINFANT NEW BORN s jídlem a pitím. 
Přípravek se podává před jídlem a pitím. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Přípravek je určen pro podávání dětem do jednoho roku věku.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek je určen pro podávání dětem do jednoho roku věku.  
 
Přípravek COLINFANT NEW BORN obsahuje sacharózu 
Pokud Vám lékař řekl, že Vaše dítě nesnáší některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete 
dítěti tento léčivý přípravek podávat. 
 
Tento  přípravek  obsahuje  méně  než  1  mmol  (23  mg)  sodíku  v jedné  dávce,  tj.  v podstatě  je  „bez 
sodíku“. 
 
 

3.  Jak se přípravek COLINFANT NEW BORN užívá 

 

Vždy  podávejte  dítěti  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře.  Pokud  si  nejste  jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem. 
 
Doporučená  dávka  přípravku  je  obsah  jedné  lahvičky  rozpuštěný  podle  instrukcí  uvedených  v  této 
příbalové informaci. 

 

 

Přípravek se podává perorálně (ústy) 1krát denně před jídlem, 3krát týdně, po dobu 4 týdnů.  
 
Obsah jedné lahvičky se rozpustí přidáním 1 ml sterilní destilované vody sterilní injekční stříkačkou, 
přičemž  se  zátka  lahvičky  po  odstranění  hliníkového  uzávěru  propíchne  jehlou.  U  novorozenců 
a nedonošených dětí se přípravek podává stříkačkou bez injekční jehly přímo na kořen jazyka tak, aby 
jej dítě nevyplivlo, a dá se zapít čajem. Je-li nedonošené dítě krmené parenterálně (do žíly), je aplikace 
prováděna žaludeční sondou. U dětí od 1 týdne do 1 roku věku se obsah stříkačky přenese do 5-10 ml 
čaje a dá se dítěti vypít.

 

 

 

Jestliže jste podal(a) dítěti více přípravku COLINFANT NEW BORN, než jste měl(a) 

 

 

Předávkování není známo. Pokud by k němu došlo, mohly by následovat 1-2 dny řídké stolice, poté 
spontánní úprava. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) podat přípravek COLINFANT NEW BORN 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku a informujte svého lékaře. 
 
Jestliže jste přestal(a) podávat přípravek COLINFANT NEW BORN 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.  

3/4 

 
 

4.  Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
První den podávání přípravku se mohou v ojedinělých případech vyskytnout častější řídké stolice. Jiné 
nežádoucí účinky nejsou známy.  
 
Hlášení nežádoucích účinků 
 
Pokud  se  u  Vašeho  dítěte  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny  v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete také hlásit přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobártova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 

 
 

5.  Jak přípravek COLINFANT NEW BORN uchovávat 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C). Uchovávejte v původním obalu a v krabičce, aby byl přípravek 
chráněn před světlem a vlhkostí. 
 
Po otevření a rekonstituci se přípravek musí ihned spotřebovat. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  štítku  a  krabičce  za 
"Použitelné do:". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

 

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete poškození uzavření lékovky. 

 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 

6.  Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek COLINFANT NEW BORN obsahuje 
Jedna  dávka  obsahuje  Escherichia  coli  criodesiccata  (O83:K24:H31)  v  počtu  0,8  x  10

8

  až  1,6 x 10

8

 

bakterií.  
 
Pomocné látky: 100 mg sacharosy, 150 mg odtučněného sušeného mléka 
 
Dalšími  složkami  jsou  hydrogenfosforečnan  sodný,  dihydrogenfosforečnan  draselný,  chlorid  sodný, 
chlorid amonný. 
 
 

4/4 

 
Jak přípravek COLINFANT NEW BORN vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek COLINFANT NEW BORN je bělavá až slabě nažloutlá porézní hmota uložená v převážné 
většině v kompaktním celku na dně lahvičky. Po rozpuštění vznikne bělavá slabě zakalená tekutina.  

 

Kartonová  krabička  obsahuje  12  skleněných  lahviček  s  lyofilizovaným  přípravkem  uzavřených 
gumovou zátkou a hliníkovým uzávěrem a tuto příbalovou informaci. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
DYNTEC spol. s r.o. 
Klučovská 1280, 282 01 Český Brod, Česká republika 
E-mail: 

dyntec@dyntec.cz

 

 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 
6.5.2015 

Recenze

Recenze produktu COLINFANT NEW BORN LYO 12X1ML

Diskuze

Diskuze k produktu COLINFANT NEW BORN LYO 12X1ML

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám