Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

CITALOPRAM-TEVA 10 MG 20X10MG Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 65442

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 65442
Kód EAN: 8592387007663
Kód SÚKL: 52340
Přípravek Cialopram Teva se používá k léčbě deprese (depresivní epizody).

Příbalový leták

1/8
Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. szn. sukls171129/2010
a příloha k sp. zn. sukls28636/2012, sukls143513/2012


PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

Citalopram-Teva 10 mg
potahované tablety

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je Citalopram-Teva a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Citalopram-Teva užívat
3. Jak se Citalopram-Teva užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Citalopram-Teva uchovávat
6. Další informace1. CO JE CITALOPRAM-TEVA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Citalopram-Teva patří do skupiny antidepresiv zvaných selektivní inhibitory zpětného
vychytávání serotoninu (SSRI).
Přípravek Citalopram-Teva se používá k léčbě deprese (depresivních epizod).2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CITALOPRAM-TEVA
UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Citalopram-Teva
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na citalopram nebo na kteroukoli další složku přípravku
Citalopram-Teva (uvedenou v bodě 6 Další informace).
jestliže souběžně užíváte antidepresiva zvaná inhibitory monoaminooxidázy (MAOI, například
selegilin nebo moklobemid) nebo jestliže jste tyto léčivé přípravky užíval/a během posledních
dvou týdnů.
pokud jste léčen/a linezolidem (antibiotikum) a nejste přitom pečlivě sledován/a včetně
monitorování krevního tlaku.
pokud máte vrozenou poruchu srdečního rytmu, nebo pokud jste někdy v minulosti měl/a poruchu
poruchu srdečního rytmu (tyto poruchy lze rozpoznat EKG vyšetřením, toto vyšetření vyhodnotí,
jak srdce funguje).
pokud užíváte léky na poruchu srdečního rytmu nebo léky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit.
Viz také část Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky níže.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Citalopram-Teva je zapotřebí
Použití u dětí a dospívajících do 18 let
Citalopram-Teva by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let. Měli byste také vědět, že u
pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu
2/8
nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání
(převážně agresivita, vzdorovité chování a hněv). Váš lékař přesto může Citalopram-Teva pacientům
do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal
Citalopram-Teva pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře.
Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem Citalopram-Teva, rozvine nebo zhorší
některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobé
bezpečností účinky přípravku Citalopram-Teva ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání a rozvoje poznání
a chování nebyly dosud v této věkové skupině prokázány.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese
Jestliže trpíte depresí, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se
mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž určitou dobu, než
tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.
Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:
- Jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.
- Jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko
sebevražedného chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickými
onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy.
Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned
svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.
Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese a
požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat, aby Vám řekli,
pokud si budou myslet, že se Vaše deprese zhoršuje nebo budou-li znepokojení změnami ve Vašem
chování.
Během prvních několika týdnů léčby se u pacientů užívajících antidepresiva mohou vyskytnout
příznaky jako je neklid a neschopnost zůstat sedět nebo stát. U pacientů, u kterých se vyskytnou
uvedené příznaky, může být zvyšování dávek škodlivé.
Přípravek Citalopram-Teva musí být vysazen u pacientů, u kterých se vyskytnou křeče (epilepsie)
nebo se zvýší frekvence křečí. Pacienti s nestabilní (nekontrolovanou) epilepsií se musí vyvarovat
užívání citalopramu. Pacienti s kontrolovanou epilepsií musí být pečlivě sledováni.
Citalopram se nesmí užívat ve stejnou dobu jako přípravky se serotonergním účinkem zahrnujícím
léčiva proti bolesti a přípravky používané k léčbě migrény (viz Vzájemné působení s dalšími
léčivými přípravky).
Citalopram se musí užívat s obezřetností u pacientů s nízkou hladinou sodíku.

Sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi než začnete užívat citalopram, že:
trpíte cukrovkou, léčba přípravkem Citalopram-Teva může narušit glykemickou kontrolu
(kontrolu hladiny cukrů v krvi).
trpíte epilepsií nebo záchvaty křečí, protože je možné, že se u Vás vyskytnou křeče v souvislosti
s léčbou antidepresivy.
jestliže proděláváte elektroléčbu.
jestliže jste v minulosti trpěl(a) mánií/hypománií, musí být přípravek Citalopram-Teva užíván
opatrně a jestliže dojde k přechodu do manické fáze, musí být vysazen.
jestliže máte ledvinné nebo jaterní onemocnění. Citalopram se nedoporučuje podávat u pacientů se
závažnou poruchou ledvin.
jestliže máte poruchu krvácivosti, může u Vás přípravek Citalopram-Teva vyvolat krvácení.
jestliže užíváte léčivé přípravky, které ovlivňují srážení krve (viz bod Vzájemné působení s
dalšími léčivými přípravky).
jestliže máte žaludeční vředy nebo jste v minulosti měl/a krvácení do žaludku nebo do střeva.
jestliže máte nízkou hladinu draslíku nebo hořčíku v krvi.
jestliže trpíte psychotickými stavy s depresivními epizodami.
jestliže jste měl/a takzvaný serotoninový syndrom. Výskyt tohoto stavu může být charakterizován
příznaky jako je neklid, třes, svalové stahy a přehřátí. Léčba přípravkem Citalopram-Teva musí
být okamžitě přerušena.
pokud máte, nebo jste někdy v minulosti měl/a problémy se srdcem, nebo pokud jste v nedávné
době prodělal/a srdeční záchvat
3/8
pokud máte v klidu pomalý srdeční tep a/nebo pokud víte, že můžete mít nedostatek solí jako
důsledek dlouhotrvajícího těžkého průjmu a zvracení nebo jako důsledek používání diuretik
(močopudných léků).
Pokud budete mít rychlý nebo nepravidelný srdeční tep, mdloby, kolaps nebo závratě při vstávání,
může to ukazovat na poruchu srdečního rytmu.

Léčba citalopramem nesmí být náhle ukončena, protože se mohou u Vás vyskytnout reakce z vysazení
(viz bod 3).


Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
NEUŽÍVEJTE CITALOPRAM-TEVA, pokud užíváte léky na poruchu srdečního rytmu nebo léky,
které mohou srdeční rytmus ovlivnit, např. antiarytmika třídy IA a III, antipsychotika (např.
fenothiazinové deriváty, pimozid, haloperidol), tricyklická antidepresiva, některé antimikrobiální látky
(např.sparfloxacin, moxifloxacin, nitrožilní erythromycin, pentamidin, antimalarika, zejména
halofantrin), některá antihistaminika (astemizol, mizolastin).
Máte-li jakékoli další otázky, měl/a byste se poradit se svým lékařem.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to zejména:
Antidepresiva ze skupiny nazývané inhibitory monoaminooxidázy (MAOI), jako je fenelzin,
isokarboxazid a tranylcypromin. Neužívejte přípravek Citalopram-Teva po dobu 14 dnů po
ukončení léčby takzvanými ireverzibilními MAOI. Neužívejte přípravek Citalopram-Teva po
určenou dobu po ukončení léčby reverzibilními MAOI (např. moklobemid), jak je uvedeno
v příbalové informaci pro reverzibilní MAOI. Neužívejte MAOI po dobu 7 dnů od ukončení léčby
přípravkem Citalopram-Teva. Neužívejte přípravek Citalopram-Teva jestliže souběžně užíváte
MAO selegilin v dávce vyšší než 10 mg/den.
Jiné léčivé přípravky, které mají serotonergní účinek, jako sumatriptan, jiné triptany nebo
tryptofan (viz Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Citalopram-Teva je zapotřebí).
Antikoagulancia (přípravky k prevenci proti srážení krve), např. warfarin, aspirin (kyselina
acetylsalicylová), dipyridamol nebo tiklopidin.
Přípravky, které snižují práh pro vznik epileptického záchvatu např. neuroleptika, meflochin
nebo bupropion.
Bylinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum).
Přípravky na léčbu bolesti a zánětu zvané nesteroidní antirevmatika (NSAID), jako např.
ibuprofen, ketoprofen nebo diklofenak.
Přípravky na léčbu bolesti, jako je tramadol (viz Zvláštní opatrnosti při použití přípravku
Citalopram-Teva je zapotřebí).
Přípravky na léčbu depresí, např. fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin, venlafaxin.
Přípravky na léčbu migrény, např. sumatriptan a jiné triptany (viz Zvláštní opatrnosti při použití
přípravku Citalopram-Teva je zapotřebí).
Přípravky na léčbu srdečního selhání, např. metoprolol.
Přípravky na léčbu psychiatrických onemocnění, např. lithium, risperidon nebo chlorpromazin.
Přípravky na léčbu žaludečních vředů, např. omeprazol, esomeprazol, lansoprazol nebo cimetidin.
Přípravky, které snižují hladiny draslíku nebo hořčíku v krvi, jelikož tyto stavy mohou zvyšovat
riziko život ohrožujících poruch srdečního rytmu (prodloužení QT intervalu, torsade de pointes).
Linezolid (antibiotikum)
Pimozid (antipsychotický přípravek). Citalopram nesmí být užíván spolu s pimozidem vzhledem
ke vlivu této kombinaci na srdeční funkci.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku Citalopram-Teva s jídlem a pitím
Po dobu léčby přípravkem Citalopram-Teva se nedoporučuje pít alkohol.
Přípravek Citalopram-Teva se může užívat s jídlem nebo bez jídla.

4/8
Těhotenství
S užíváním citalopramu během těhotenství existují pouze omezené zkušenosti. Pokud jste těhotná
nebo těhotenství plánujete, smíte užívat Citalopram-Teva, pouze pokud Váš lékař rozhodl, že je to
absolutně nezbytné.

Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. i porodní asistentka) ví, že užíváte Citalopram-Teva. Užívání
látek podobných přípravku Citalopram-Teva během těhotenství, zvláště v jeho posledních 3 měsících,
může u dětí zvýšit riziko výskytu závažného zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní hypertenze
novorozenců, který se projevuje zrychleným dýcháním a promodráním. Tyto příznaky se obvykle
projeví během prvních 24 hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě
kontaktujte dětského lékaře.

Užívání přípravku Citalopram-Teva nesmíte ukončit náhle. Jestliže užíváte přípravek Citalopram-Teva
během posledních 3 měsíců těhotenství, oznamte to svému lékaři, protože Vaše dítě by mohlo mít po
narození určité příznaky. Tyto příznaky se obvykle projeví během prvních 24 hodin po narození.
Mohou zahrnovat nespavost nebo potíže s krmením, potíže s dýcháním, namodralou kůži, pocit horka
či chladu, zvracení, ustavičný pláč, ztuhlost nebo ochablost svalů, netečnost, třes, neklid nebo křeče.
Jestliže má Vaše dítě po narození jakýkoli z těchto příznaků, kontaktujte svého lékaře, který Vám
poradí.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Kojení
Citalopram se v malém množství vylučuje do mateřského mléka a hrozí riziko účinku na dítě.
Jestliže užíváte Citalopram-Teva, oznamte to svému lékaři, než začnete kojit.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Fertilita
Ve studiích na zvířatech bylo prokázáno, že citalopram snižuje kvalitu spermií. Teoreticky by to
mohlo ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Citalopram-Teva může ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Neřiďte a
neobsluhujte stroje, dokud nezjistíte, jak na Vás přípravek Citalopram-Teva působí. Jestliže si nejste
něčím jistý/á poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Důležité informace o některých složkách přípravku Citalopram-Teva
Tento léčivý přípravek obsahuje laktosu. Jestliže Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých
cukrů, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.3. JAK SE CITALOPRAM-TEVA UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Citalopram-Teva se má užívat v jedné dávce, ráno nebo večer. Tablety se mohou
užívat s jídlem nebo bez něj. Tablety se mají polykat celé a zapíjí se vodou nebo jinou tekutinou.
Účinek přípravku Citalopram-Teva se neprojeví ihned. Antidepresivní účinek nelze očekávat
dříve než za 2 týdny. Léčba má pokračovat, dokud nejste 4-6 měsíců bez příznaků. Léčba
přípravkem Citalopram-Teva musí být ukončována pomalu. Doporučuje se během 1-2 týdnů
postupně snižovat dávku. I kdybyste se cítil/a lépe, nepřestávejte užívat přípravek Citalopram-
Teva, pokud Vám to lékař neřekne. Nikdy neměňte dávkování přípravku, dokud se o tom
neporadíte s lékařem.

Obvyklé dávkování je:
5/8

Dospělí
Obvyklá dávka je 20 mg denně. Váš lékař ji může zvýšit až na maximálně 40 mg denně.

Starší pacienti (nad 65 let)
Zahajovací dávka by měla být snížena na polovinu doporučené dávky, tj. 10-20 mg denně.
Starší pacienti by obvykle neměli dostat dávku vyšší než 20 mg denně.

Děti a dospívající do 18 let
Přípravek Citalopram-Teva se nemá používat k léčbě dětí a dospívajících do 18 let (viz bod Zvláštní
opatrnosti při použití přípravku Citalopram-Teva je zapotřebí).

Snížená funkce jater
Pacientům s mírně až středně sníženou funkcí jater se má podávat zahajovací dávka 10 mg denně.
Pacienti s onemocněním jater by neměli dostat dávku vyšší než 20 mg denně. Tito pacienti musí být
klinicky sledováni. Zvýšená opatrnost a zvlášť opatrné dávkování se doporučuje u pacientů se závažně
sníženou funkcí jater.

Snížená funkce ledvin
U pacientů s mírným až středně závažným poškozením ledvin není nutná úprava dávky. Použití
přípravku Citalopram-Teva u pacientů se závažným poškozením ledvin se nedoporučuje, jelikož pro
tyto pacienty nejsou dostupné žádné informace.

Příznaky z vysazení pozorované při přerušení léčby
Léčba se nesmí přerušit náhle. Při ukončování léčby přípravkem Citalopram-Teva musí být dávka
v průběhu 1-2 týdnů postupně snižována, aby se zabránilo reakcím z vysazení (viz bod Jestliže jste
přestal(a) užívat přípravek Citalopram-Teva a bod Možné nežádoucí účinky).
Jestliže se následně po snížení dávky v rámci ukončování léčby objeví nesnesitelné příznaky, potom
by měla být podávána poslední předepsaná dávka. Následně by Váš lékař měl pokračovat ve snižování
dávky, ale mnohem pozvolněji.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Citalopram-Teva, než jste měl(a)
Jestliže jste užil/a více přípravku Citalopram-Teva, než jste měl/a, okamžitě kontaktujte lékaře nebo
lékárníka.

Příznaky předávkování zahrnují: ospalost, stav blízký bezvědomí se zjevnou psychickou netečností,
sníženou schopností reagovat na podněty nebo bezvědomí, křeče, změny EKG (např. prodloužený QT
interval), nepravidelnost srdečního rytmu, nevolnost, zvracení, změnu barvy pokožky, pocení,
zrychlené dýchání. Mohou se vyskytnout příznaky serotoninového syndromu (viz bod Možné
nežádoucí účinky), zejména v případě, že jste zároveň užil/a i další léčivé přípravky.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Citalopram-Teva
Jestliže jste zapomněl/a užít obvyklou dávku přípravku, neužívejte dvojitou dávku, aby jste nahradil/a
vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Citalopram-Teva
Nepřestávejte užívat tento přípravek, pokud Vám to lékař neřekl.
Protože by se po přerušení léčby mohly projevit příznaky z vysazení, doporučuje se snižovat dávku
postupně, v 1-2 týdenních rozestupech.
Reakce z vysazení zahrnují: závratě, mravenčení, pocit elektrického šoku, sníženou citlivost,
nespavost, abnormální sny, neklid, úzkost, nevolnost nebo zvracení, třes, zmatenost, pocení, bolesti
hlavy, průjem, zrychlenou srdeční činnost (palpitace bušení srdce), citovou nestabilitu, podrážděnost
a poruchy zraku. Většina těchto reakcí je mírné intenzity a samovolně vymizí, ale u některých
pacientů mohou být reakce závažné.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

6/8


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Citalopram-Teva nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého. U některých pacientů se mohou vyskytnout závažné alergické reakce. Je
to velmi vzácný, ale závažný nežádoucí účinek.
Jestliže se u Vás vyskytne jakýkoli z následujících nežádoucích účinků, přestaňte užívat
citalopram a sdělte to okamžitě svému lékaři nebo vyhledejte nejbližší pohotovostní oddělení
nemocnice:
Otok rtů, tváře a krku (alergická reakce) vedoucí k závažným potížím s polykáním nebo
dýcháním.
Šok (výrazný pokles krevního tlaku, bledost, neklid, slabý a rychlý puls, studená vlhká kůže,
snížené vědomí) způsobený náhlým a rychlým roztažením cév, v důsledku závažné reakce
přecitlivělosti na určitou látku (anafylaktická reakce).
Rychlý, nepravidelný srdeční tep a mdloby, které mohou být příznaky život ohrožujícího stavu
známého jako torsade de pointes.

U pacientů léčených tímto typem antidepresiv (SSRI) byl hlášen serotoninový syndrom. Kontaktujte
svého lékaře, jestliže se u Vás objeví vysoká horečka, třesavka, svalové záškuby a úzkost, neboť tyto
příznaky mohou znamenat vznik tohoto syndromu. Léčba přípravkem Citalopram-Teva musí být
okamžitě přerušena.

Během užívání citalopramu nebo záhy po ukončení léčby byly hlášeny sebepoškození, myšlenky na
sebepoškození a sebevražedné myšlenky/chování (viz bod 2 Zvláštní opatrnosti při použití přípravku
Citalopram-Teva je zapotřebí).

U pacientů užívajících tento typ antidepresiv byl pozorován zvýšený výskyt zlomenin kostí.

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány s následující frekvencí četnosti výskytu:

Velmi časté (vyskytují se u více než 1 pacienta z 10)
ospalost, nespavost, neklid, nervozita.
bolesti hlavy, třes, závratě
obtíže se zaostřováním, rozmazané vidění
nepravidelný srdeční tep
nevolnost, sucho v ústech, zácpa, průjem
zvýšené pocení
pocit slabosti (letargie)

Časté (vyskytují se u 1 až 10 pacientů ze 100)
snížení tělesné hmotnosti, váhový přírůstek
poruchy spánku, poruchy koncentrace, abnormální sny (neobvyklé a intenzivní sny), ztráta paměti,
úzkost, snížení sexuální chuti, zvýšená chuť k jídlu, ztráta chuti k jídlu, ztráta citů nebo nadšení,
zmatenost
migréna, mravenčení nebo snížená citlivost.
poruchy vidění, zhoršení zraku
zrychlená frekvence srdce
závratě při náhlém vzpřímení, nízký krevní tlak, vysoký krevní tlak
vodnatá rýma, svědění v nose, zánět dutin (bolesti a tlak v obličeji, které se zhoršují v předklonu,
ucpaný nos, bolest v krku a kašel, bolesti hlavy, horečka, bolest ucha, bolest zubů nebo bolest
horní čelisti)
poruchy trávení/pálení žáhy, zvracení, bolest žaludku, plynatost, zvýšená produkce slin.
poruchy močení, zvýšená tvorba moči
neschopnost ženy dosáhnout orgasmu, menstruační bolesti, impotence (neschopnost dosáhnout
nebo udržet erekci), poruchy ejakulace
vyrážka, svědění
7/8
únava, zívání, poruchy chuti

Méně časté (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1000)
pocit optimismu, veselost a pocit životní pohody (euforie), zvýšení sexuální chuti
křeče, poruchy volních pohybů jako je třes, záškuby (tiky), změny svalového napětí, zpomalení
pohybů, nechtěné a/nebo neobvyklé svalové pohyby, které se objevují v obličeji
zvonění v uších
zpomalená frekvence srdce
kašel
poruchy jater, které mohou být zjištěny krevními testy
přecitlivělost na světlo
bolest svalů
alergické reakce, mdloba, celkový pocit špatného zdravotního stavu

Vzácné (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 10 000),
krvácení, např. vaginální, gastrointestinální, krvácení kůže a sliznic
psychomotorický neklid horních a dolních končetin (akatizie)
snížené množství sodíku v krvi, zejména u starších pacientů (které způsobuje halucinace,
zmatenost, křeče, nedostatek energie a svalové křeče nebo slabost)

Velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10 000)
halucinace, poruchy nálad, ztráta kontaktu se sebou samým, doprovázená pocity neskutečnosti a
odcizenosti, záchvaty paniky
abnormality srdečního rytmu a frekvence
abnormální vylučování mléka z prsu
svědění, otok rtů, obličeje a krku (alergická reakce) vedoucí k závažným potížím s polykáním
nebo dýcháním
bolest kloubů
šok (výrazné zvýšení krevního tlaku, bledost, neklid, slabý a rychlý puls, studená vlhká kůže,
snížené vědomí) způsobený náhlým a rychlým roztažením cév, v důsledku závažné reakce
přecitlivělosti na určitou látku (anafylaktická reakce)

Protože by se po náhlém přerušení léčby mohly projevit příznaky z vysazení, doporučuje se snižovat
dávku postupně během 1-2 týdnů.
Reakce z vysazení zahrnují: závratě, mravenčení, pocit elektrického šoku, sníženou citlivost,
nespavost, abnormální sny, neklid, úzkost, nevolnost nebo zvracení, třes, zmatenost, pocení, bolesti
hlavy, průjem, zrychlenou srdeční činnost (palpitace bušení srdce), citovou nestabilitu, podrážděnost
a poruchy zraku. Většina těchto reakcí je mírné intenzity a samovolně vymizí.

Většina nežádoucích účinků obvykle vymizí v průběhu několika dnů.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.5. JAK CITALOPRAM-TEVA UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


8/8

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Citalopram-Teva obsahuje:
Léčivá látka je citaloprami hydrobromidum.
Citalopram-Teva 10 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje citaloprami hydrobromidum 12,49
mg, což odpovídá citalopramum 10 mg.
Pomocné látky jsou:
o Jádro tablety: kopovidon, sodná sůl kroskarmelosy (E466), glycerol (E422), monohydrát
laktosy, magnesium-stearát (E470b), kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa (E460i).
o Potahová vrstva: hypromelosa (E464), mikrokrystalická celulosa (E460i), makrogol-2000-
stearát (E431), oxid titaničitý (E171).

Jak přípravek Citalopram-Teva vypadá a co obsahuje toto balení:
Citalopram-Teva 10 mg jsou bílé kulaté tablety o průměru 6 mm.
Velikosti balení: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98 a 100 potahovaných tablet v krabičce, jednodávkový
blistr 50 x 1 potahovaná tableta.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
Pharmachemie B.V., Haarlem, Nizozemsko
Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Debrecen, Maďarsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru (EHP)
schválen pod následujícími názvy:
Belgie: Citalopram Teva 10 mg filmomhulde tabletten
Česká republika: Citalopram-Teva 10 mg
Estonsko: Citalopram-Teva 10 mg
Finsko: CITALOPRAM TEVA 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Irsko: Citalopram Teva 10 mg film-coated tablets
Litva: Citalopram-Teva 10 mg plévele dengtos tablets
Lotyšsko: Citalopram Teva 10 mg
Německo: Citalopram-TEVA 10 mg Filmtabletten
Nizozemsko: Citalopram 10 PCH, filmomhulde tabletten 10 mg
Norsko: Citalopram TEVA tabletti, filmdrasjert 10 mg
Rakousko: Citalopram Teva 10 mg Filmtabletten
Slovensko: Citalopram Teva 10 mg
Švédsko: Citalopram Teva, 10 mg filmdragerad tablett
Velká Británie: Citalopram 10 mg tablets

Další informace o tomto přípravku získáte u držitele rozhodnutí o registraci.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 25.7.2012


Recenze

Recenze produktu CITALOPRAM-TEVA 10 MG 20X10MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu CITALOPRAM-TEVA 10 MG 20X10MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám