Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

CIPRALEX 20 MG/ML 1X15ML Kapky, roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 96343

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: H.LUNDBECK A/S, COPENHAGEN-VALBY
Kód výrobku: 96343
Kód EAN: 5702157141326
Kód SÚKL: 123264
Držitel rozhodnutí: H.LUNDBECK A/S, COPENHAGEN-VALBY
Cipralex obsahuje escitalopram a používá se k léčbě deprese a úzkostných poruch (panická porucha s nebo bez agorafobie, sociální úzkostná porucha a generalizovaná úzkostná porucha).

Příbalový leták

 

Page 1/9 

Sp.zn.sukls81414/2017 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Cipralex 20 mg/ml perorální kapky, roztok 

escitalopramum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

•  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

•  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

•  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

•  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 

1.  Co je Cipralex a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cipralex užívat 
3.  Jak se Cipralex užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak Cipralex uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 

 

1. 

Co je Cipralex a k čemu se používá 

 
Cipralex obsahuje léčivou látku escitalopram. Cipralex patří do skupiny antidepresiv, nazývaných 
selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Přípravky patřící do této skupiny 
ovlivňují serotoninový systém tím, že zvyšují hladinu serotoninu v mozku. Poruchy serotoninového 
systému jsou klíčovým faktorem v rozvoji deprese a souvisejících onemocnění. 
 
Cipralex obsahuje escitalopram a používá se k léčbě deprese (depresivní epizody) a úzkostných 
poruch (panická porucha s nebo bez agorafobie, sociální úzkostná porucha, generalizovaná úzkostná 
porucha a obsedantně kompulzivní porucha) u dospělých starších 18 let. 
 
Může trvat několik týdnů, než se začnete cítit lépe. Pokračujte v užívání přípravku Cipralex, i když 
potrvá nějakou dobu, než pocítíte zlepšení Vašeho zdravotního stavu. 
 
Pokud se nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cipralex užívat 

 
Neužívejte Cipralex 
 

•  jestliže jste alergický(á) na escitalopram nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6). 

•  jestliže současně užíváte jiné přípravky, které patří do skupiny MAO inhibitorů, včetně 

selegilinu (přípravek užívaný k léčbě Parkinsonovy choroby), moklobemidu (přípravek 
užívaný k léčbě deprese) a linezolidu (antibiotikum). 

•  jestliže máte vrozenou poruchu srdečního rytmu, nebo jestliže jste někdy v minulosti měl(a) 

poruchu srdečního rytmu (tyto poruchy lze rozpoznat EKG vyšetřením, toto vyšetření 
vyhodnotí, jak srdce funguje). 

•  jestliže užíváte léky na poruchu srdečního rytmu nebo léky, které mohou srdeční rytmus 

ovlivnit (viz bod 2 „Další léčivé přípravky a Cipralex”). 

 

 
 

 

Page 2/9 

Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Cipralex se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Oznamte, prosím, 
svému lékaři, pokud máte jakékoli další zdravotní problémy nebo onemocnění, o kterých by Váš lékař 
měl vědět. Obzvláště sdělte svému lékaři: 
•  jestliže máte epilepsii. Jestliže se při léčbě přípravkem Cipralex poprvé objeví záchvaty nebo 

vzroste jejich četnost, měla by být léčba přerušena (viz také bod 4 „Možné nežádoucí účinky”). 

•  jestliže máte poruchu funkce jater nebo ledvin. Váš lékař Vám může upravit dávkování přípravku. 

•  jestliže máte cukrovku (diabetes). Léčba přípravkem Cipralex může narušit rovnováhu glukosy. 

Může být potřeba upravit dávkování inzulinu a/nebo perorálních antidiabetik. 

•  jestliže máte sníženou hladinu sodíku v krvi. 

•  jestliže máte zvýšený sklon ke krvácení nebo k tvorbě modřin. 

•  jestliže podstupujete elektrokonvulzivní terapii. 

•  jestliže máte ischemickou chorobu srdeční. 

•  jestliže máte nebo jste někdy v minulosti měl(a) problémy se srdcem, nebo pokud jste v nedávné 

době prodělal(a) srdeční záchvat. 

•  jestliže máte v klidu pomalý srdeční tep a/nebo pokud víte, že můžete mít nedostatek solí jako 

důsledek dlouhotrvajícího těžkého průjmu a zvracení nebo jako důsledek používání diuretik 
(močopudné přípravky). 

•  jestliže budete mít rychlý nebo nepravidelný srdeční tep, mdloby, kolaps nebo závratě při vstávání, 

může to ukazovat na poruchu srdečního rytmu. 

•  jestliže máte nebo jste v minulosti měl(a) problémy s očima jako je určitý typ glaukomu (zvýšený 

nitrooční tlak). 

 
Věnujte, prosím, pozornost tomuto sdělení 
Někteří pacienti s bipolární afektivní poruchou mohou přejít do manické fáze, charakterizované 
neobvyklým a rychlým sledem myšlenek, nepřiměřeně veselou náladou a nadměrnou tělesnou 
aktivitou. Pokud se takové příznaky u Vás objeví, vyhledejte svého lékaře. 
 
Během prvních týdnů léčby se u Vás mohou vyskytnout příznaky jako je neklid nebo obtíže zůstat 
sedět či stát v klidu. Informujte neprodleně svého lékaře, pokud se u Vás takové příznaky objeví. 
 
Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese nebo úzkosti 
Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. 
Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž 
určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle. 
 
Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě: 

•  jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu. 

•  jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko 

sebevražedného chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickými 
onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy. 

 

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, vyhledejte ihned 
svého lékaře nebo nejbližší nemocnici

 
Možná bude užitečné, když řeknete příbuznému nebo blízkému příteli, že máte deprese nebo 
úzkostnou poruchu a požádáte je, aby si přečetli tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) 
požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budou-
li znepokojeni změnami ve Vašem chování. 
 
Děti a dospívající 
Cipralex není běžně určen k léčbě dětí a dospívajících do 18 let. Měli byste také vědět, že u pacientů 
do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích 
účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně 
agresivita, vzdorovité chování a hněv). Váš lékař přesto může Cipralex pacientům do 18 let předepsat, 
pokud usoudí, že je to v jejich nejlepším zájmu. Pokud Váš lékař předepsal Cipralex pacientovi 
mladšímu 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů 
do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem Cipralex, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených 

 

Page 3/9 

příznaků, měli byste o tom informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobá bezpečnost přípravku 
Cipralex ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání, rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové 
skupině zkoumány. 
 
Další léčivé přípravky a Cipralex 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Informujte svého lékaře, pokud užíváte kterýkoli z následujících přípravků: 

•  Neselektivní inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) obsahující léčivou látku fenelzin, 

iproniazid, isokarboxazid, nialamid a tranylcypromin. Pokud jste užíval(a) kterýkoli z těchto 
přípravků, je potřeba vyčkat 14 dní, než zahájíte léčbu přípravkem Cipralex. Po ukončení 
léčby přípravkem Cipralex je nutno vyčkat 7 dní, než je možno zahájit léčbu kterýmkoli z 
těchto přípravků. 

•  Reverzibilní selektivní inhibitory MAO-A obsahující moklobemid (užívaný k léčbě deprese). 

•  Ireverzibilní inhibitory MAO-B obsahující selegilin (užívaný k léčbě Parkinsonovy choroby). 

Tyto přípravky zvyšují riziko výskytu nežádoucích účinků. 

•  Antibiotikum linezolid. 

•  Lithium (užívané k léčbě bipolární afektivní poruchy) a tryptofan. 

•  Imipramin a desipramin (užívané k léčbě deprese). 

•  Sumatriptan a podobné přípravky (užívané k léčbě migrény) a tramadol (užívaný k potlačení 

silné bolesti). Tyto přípravky zvyšují riziko výskytu nežádoucích účinků. 

•  Cimetidin, lansoprazol a omeprazol (užívané k léčbě žaludečních vředů), fluvoxamin 

(antidepresivum) a tiklopidin (užívaný ke snížení rizika výskytu mozkové mrtvice). Tyto 
přípravky mohou zvýšit hladinu escitalopramu v krvi. 

•  Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) – rostlinný přípravek užívaný k léčbě deprese. 

•  Kyselina acetylsalicylová a nesteroidní protizánětlivé přípravky (přípravky užívané k tlumení 

bolesti nebo ředění krve, tzv. antikoagulancia). Tyto přípravky mohou zvýšit sklon ke 
krvácení. 

•  Warfarin, dipyridamol a fenprokumon (přípravky užívané k ředění krve, tzv. antikoagulancia). 

Váš lékař pravděpodobně provede při zahájení a ukončení léčby přípravkem Cipralex kontrolu 
srážlivosti krve, aby se ujistil, že stále užíváte přiměřenou dávku přípravku proti srážení krve. 

•  Meflochin (užívaný k léčbě malárie), bupropion (užívaný k léčbě deprese) a tramadol 

(užívaný k potlačení silné bolesti) kvůli možnému riziku snížení prahu pro vznik záchvatů. 

•  Neuroleptika (přípravky k léčbě schizofrenie, psychózy)

 

a antidepresiva (tricyklická 

antidepresiva a SSRI) kvůli možnému riziku snížení prahu pro vznik záchvatů. 

•  Flekainid, propafenon a metoprolol (užívané k léčbě kardiovaskulárních chorob), klomipramin 

a nortriptylin (antidepresiva) a risperidon, thioridazin a haloperidol (antipsychotika). Může být 
potřeba upravit dávku přípravku Cipralex. Přípravky, které snižují hladinu draslíku nebo 
hořčíku v krvi, za těchto podmínek zvyšují riziko život ohrožujících poruch srdečního rytmu. 

 
 
Neužívejte Cipralex, pokud užíváte léky na poruchu srdečního rytmu nebo léky, které mohou srdeční 
rytmus ovlivnit, např. antiarytmika třídy IA a III, antipsychotika (např. fenothiazinové deriváty, 
pimozid, haloperidol), tricyklická antidepresiva, některé antimikrobiální látky (např. sparfloxacin, 
moxifloxacin, nitrožilní erythromycin, pentamidin, antimalarika, zejména halofantrin), některá 
antihistaminika (astemizol, mizolastin). 
Máte-li jakékoli další otázky, měl(a) byste se poradit se svým lékařem. 
 
Cipralex s jídlem, pitím a alkoholem 
 
Cipralex může být užíván společně s jídlem nebo nalačno (viz bod 3 „Jak se Cipralex užívá”). 
 
Stejně jako při užívání jiných přípravků, nedoporučuje se během léčby přípravkem Cipralex požívat 
alkohol, i když se nepředpokládá jejich vzájemná interakce. 
 

 

Page 4/9 

Těhotenství, kojení a plodnost 
 
Informujte svého lékaře, pokud jste těhotná nebo plánujete otěhotnět. Pokud jste těhotná nebo kojíte, 
neužívejte Cipralex, jestliže jste nekonzultovala možná rizika a přínos léčby se svým lékařem. 
 
Pokud jste užívala Cipralex během posledního trimestru těhotenství, měla byste vědět, že se u Vašeho 
novorozence mohou vyskytnout následující příznaky: obtížné dýchání, namodralé zabarvení kůže, 
záchvaty, změna tělesné teploty, obtíže s příjmem potravy, zvracení, nízká hladina cukru v krvi, 
svalová ztuhlost nebo ochablost, zesílení reflexů, třes, nervozita, podrážděnost, letargie, neutišitelný 
pláč, spavost a obtíže se spánkem. Pokud se u Vašeho novorozence vyskytne kterýkoli z těchto 
příznaků, neprodleně vyhledejte svého lékaře. 
 
Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. i porodní asistentka) ví, že užíváte Cipralex. Užívání látek 
podobných přípravku Cipralex během těhotenství, zvláště v posledních 3 měsících, může u dětí zvýšit 
riziko výskytu závažného zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní hypertenze novorozenců (PPHN), 
který se projevuje zrychleným dýcháním a promodráním. Tyto příznaky se obvykle projeví během 
prvních 24 hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě kontaktujte 
dětského lékaře. 
 
Pokud je Cipralex užíván během těhotenství, nesmí být nikdy náhle vysazen. 
 
Předpokládá se, že se escitalopram vylučuje do mateřského mléka. 
 
Ve studiích na zvířatech bylo prokázáno, že citalopram, lék podobný escitalopramu, snižuje kvalitu 
spermií. Teoreticky by to mohlo ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

 

 

Dokud nebudete vědět, jak na Vás Cipralex působí, nedoporučuje se řídit dopravní prostředky a 
obsluhovat stroje. 
 
Cipralex 20 mg/ml perorální kapky, roztok obsahuje alkohol 
 
Tento přípravek obsahuje malé množství ethanolu (alkohol), méně než 100 mg v jedné dávce. Jedna 
kapka obsahuje 4,7 mg ethanolu. 
 
3. 

Jak se Cipralex užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
Otočte lahvičku přímo dnem vzhůru. V případě, že kapky nezačnou kapat, lehce poklepte na dno pro 
uvolnění kapek.  

 

 

 
Odměřte požadované množství kapek do Vašeho nápoje (voda, pomerančový nebo jablečný džus), 
krátce zamíchejte a celý obsah vypijte. 
 
Cipralex perorální kapky nesmí být mísen s jinými tekutinami nebo jinými léčivými přípravky. 
 
 
 
 
 

 

Page 5/9 

Dospělí 
 
Deprese 
Obvyklá dávka přípravku Cipralex je 10 mg (10 kapek) v jedné denní dávce. Váš lékař může tuto 
dávku zvýšit na maximálně 20 mg (20 kapek) denně. 
 
Panická porucha 
Úvodní dávka přípravku Cipralex je 5 mg (5 kapek) v jedné denní dávce během prvního týdne léčby. 
Následně se dávka zvyšuje na 10 mg (10 kapek) denně. Váš lékař může dávku zvýšit na maximálně 20 
mg (20 kapek) denně. 
 
Sociální úzkostná porucha 
Obvyklá doporučená dávka přípravku Cipralex je 10 mg (10 kapek) v jedné denní dávce. Váš lékař 
může v závislosti na Vaší odpovědi na léčbu dávku snížit na 5 mg (5 kapek) nebo zvýšit na maximálně 
20 mg (20 kapek) denně. 
 
Generalizovaná úzkostná porucha 
Obvyklá doporučená dávka přípravku Cipralex je 10 mg (10 kapek) v jedné denní dávce. Váš lékař 
Vám může dávku zvýšit na maximálně 20 mg (20 kapek) denně. 
 
Obsedantně kompulzivní porucha 
Obvyklá doporučená dávka přípravku Cipralex je 10 mg (10 kapek) v jedné denní dávce. Váš lékař 
může dávku zvýšit na maximálně 20 mg (20 kapek) denně. 
 
Starší pacienti (nad 65 let) 
 
Doporučená úvodní dávka přípravku Cipralex je 5 mg (5 kapek) v jedné denní dávce. Váš lékař může 
dávku zvýšit až na 10 mg denně. 
 
Děti a dospívající 
 
Cipralex by neměl být běžně užíván k léčbě dětí a dospívajících. Více informací viz bod 2 „Čemu 
musíte věnovat pozornost, než začnete Cipralex užívat”. 
 
Délka léčby 
 
Může trvat několik týdnů, než se začnete cítit lépe. 
Pokračujte v užívání přípravku Cipralex, i když potrvá nějakou dobu, než se Váš zdravotní stav zlepší. 
 
Nikdy neměňte dávku bez vědomí svého lékaře. 
 
Pokračujte v užívání přípravku Cipralex přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud byste léčbu 
ukončil(a) příliš brzy, může dojít k návratu příznaků Vašeho onemocnění. Léčba by měla trvat 
nejméně 6 měsíců poté, kdy se již cítíte dobře. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Cipralex, než jste měl(a) 
 
Pokud jste užil(a) více přípravku Cipralex než jste měl(a), vyhledejte okamžitě svého lékaře nebo 
navštivte nejbližší pohotovost. Učiňte tak i v případě, když nebudete pociťovat žádné příznaky nebo 
potíže. Příznaky předávkování mohou být: závratě, třes, agitovanost, křeče, kóma, nevolnost, zvracení, 
změna srdečního rytmu, pokles krevního tlaku a změna rovnováhy tělních tekutin/solí. Krabičku/obal 
přípravku Cipralex vezměte do nemocnice nebo k lékaři s sebou. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Cipralex 
 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jestliže jste zapomněl(a) 
užít předepsanou dávku a vzpomenete si ještě před spaním, ihned dávku užijte. Další den užijte dávku 
v obvyklou dobu. Pokud si vzpomenete v noci nebo během dalšího dne, vynechanou dávku 
nenahrazujte a další dávku užijte v obvyklou dobu. 

 

Page 6/9 

 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Cipralex 
 
Neukončujte léčbu přípravkem Cipralex, aniž by Vám to řekl Váš lékař. Pokud ukončíte léčebnou 
kúru, doporučuje se vysazovat Cipralex postupným snižováním dávky v období několika týdnů. 
 
Pokud přestanete Cipralex užívat, obzvláště pokud je přerušení léčby náhlé, mohou se u Vás 
vyskytnout příznaky z vysazení. Tyto příznaky jsou při ukončení léčby přípravkem Cipralex časté. 
Riziko je vyšší, pokud léčba přípravkem Cipralex byla dlouhodobá, užívaná dávka vysoká nebo 
vysazení proběhlo příliš rychle. U většiny pacientů jsou tyto příznaky mírné a spontánně odezní 
během dvou týdnů. U některých pacientů však mohou být těžké nebo trvat delší dobu (2-3 měsíce 
nebo déle). Pokud se u Vás vyskytnou těžké příznaky z vysazení po ukončení léčby přípravkem 
Cipralex, informujte svého lékaře. Váš lékař Vám může doporučit začít perorální kapky opět užívat a 
poté je vysazovat mnohem pomaleji. 
 
Příznaky z vysazení jsou: závrať (nestabilita nebo neschopnost udržet rovnováhu), pocity brnění 
(mravenčení), pocity pálení a pocity elektrických výbojů (méně často), které se mohou objevit i v 
hlavě, poruchy spánku (živé sny, noční můry, neschopnost usnout), pocity úzkosti, bolesti hlavy, 
nevolnost (nauzea), pocení (včetně nočního pocení), pocity neklidu nebo agitovanosti, třes (chvění), 
pocity zmatenosti nebo dezorientovanosti, emoční nestabilita nebo podrážděnost, průjem (řídká 
stolice), zrakové poruchy, bušení srdce (palpitace). 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Nežádoucí účinky zpravidla odezní během několika týdnů léčby. Mnohé nežádoucí účinky mohou být 
také projevem nemoci samotné a v takovém případě postupně vymizí, jakmile se začnete cítit lépe. 
 
Pokud se u Vás vyskytne některý z následujících příznaků, vyhledejte ihned svého lékaře nebo 
navštivte nemocnici: 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob): 

•  Neobvyklé krvácení, včetně krvácení do trávicího traktu 

 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 osob): 

•  Otok kůže, jazyka, rtů nebo otok kdekoliv v obličeji, obtížné dýchání nebo polykání (alergická 

reakce) 

•  Vysoká horečka, agitovanost, zmatenost, třes a náhlé svalové záškuby, může se jednat o 

příznaky vzácného serotoninového syndromu 

 
 
Není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit): 

•  Obtížné močení 

•  Záchvaty (křeče), viz také bod „Upozornění a opatření” 

•  Žluté zabarvení kůže a bělma očí, které může být známkou poruchy funkce jater/hepatitidy 

(zánět jater) 

•  Rychlý, nepravidelný srdeční tep a mdloby, které mohou být příznaky život ohrožujícího stavu 

známého jako torsade de pointes 

•  Myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, viz také bod „Upozornění a opatření” 

 
Kromě těchto nežádoucích účinků byly hlášeny následující nežádoucí účinky: 
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob): 

 

Page 7/9 

•  Nevolnost (nauzea) 

•  Bolest hlavy 

 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob): 

•  Pocit ucpaného nosu nebo vodnatá rýma (sinusitida) 

•  Snížená nebo zvýšená chuť k jídlu 

•  Úzkost, neklid, abnormální sny, obtížné usínání, pocity ospalosti, závratě, zívání, třes, píchavé 

pocity v kůži 

•  Průjem, zácpa, zvracení, sucho v ústech 

•  Zvýšené pocení 

•  Bolest svalů a kloubů (artralgie a myalgie) 

•  Sexuální poruchy (opožděná ejakulace, poruchy erekce, pokles libida a u žen obtížné 

dosahování orgasmu) 

•  Únava, horečka 

•  Zvýšení tělesné hmotnosti 

 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob): 

•  Kopřivka, vyrážka, svědění (pruritus) 

•  Skřípání zubů, agitovanost, nervozita, záchvaty paniky, stavy zmatenosti 

•  Poruchy spánku, poruchy chuti, mdloba (synkopa)  

•  Rozšíření zornic (mydriáza), zrakové poruchy, zvonění v uších (tinitus) 

•  Vypadávání vlasů 

•  Nadměrné menstruační krvácení 

•  Nepravidelný menstruační cyklus 

•  Pokles tělesné hmotnosti 

•  Rychlý srdeční tep 

•  Otoky rukou a nohou 

•  Krvácení z nosu 

 

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 osob): 

•  Agresivita, odosobnění, halucinace 

•  Pomalý srdeční tep 

 

Není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit): 

•  Snížená hladina sodíku v krvi (příznaky jsou pocity nevolnosti a nemoci, svalová slabost nebo 

zmatenost) 

•  Závratě při rychlém vstávání v důsledku poklesu krevního tlaku (ortostatická hypotenze) 

•  Odchylky v jaterních testech (zvýšení hladiny jaterních enzymů v krvi) 

•  Poruchy hybnosti (mimovolní pohyby svalů)  

•  Bolestivá erekce (priapismus) 

•  Známky zvýšeného krvácení, např. krvácení do kůže a sliznic (ekchymóza)  

•  Náhlý otok kůže nebo sliznic (angioedém) 

•  Zvýšené množství vylučované moči (nepřiměřená sekrece ADH) 

•  Tvorba mléka u mužů a u žen, které nekojí 

•  Mánie 

•  U pacientů užívajících tento typ antidepresiv byl pozorován zvýšený výskyt zlomenin kostí 

•  Změna srdečního rytmu (nazývaná „prodloužení QT intervalu“, pozorovaná na EKG, 

elektrickém záznamu srdeční činnosti). 

 
Některé další nežádoucí účinky byly pozorovány při léčbě přípravky, které působí podobně jako 
escitalopram (léčivá látka přípravku Cipralex): 
 

•  Motorický neklid (akatizie) 

•  Ztráta chuti k jídlu 

 

 

Page 8/9 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak Cipralex uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo na štítku za 
označením „Použitelné do”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Po prvním otevření kapky spotřebujte během 8 týdnů a uchovávejte při teplotě do 25C. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Cipralex obsahuje 
 
Léčivou látkou je escitalopramum (escitalopram). Jeden ml přípravku Cipralex perorální kapky, roztok 
obsahuje escitalopramum 20 mg (ve formě escitaloprami oxalas). 
1 kapka obsahuje escitalopramum 1 mg. 
 
Dalšími pomocnými látkami jsou: 
Propyl-gallát 
Kyselina citronová 
Ethanol 96 % (V/V) 
Hydroxid sodný 
Čištěná voda 
 
Jak Cipralex vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Přípravek Cipralex perorální kapky, roztok je balený v lahvičce z hnědého skla opatřené kapátkem a 
obsahující 15 ml. 
 
Velikost balení: 15 ml 
 
Cipralex perorální kapky, roztok jsou čirý, téměř bezbarvý až slabě nažloutlý roztok. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
H. Lundbeck A/S 
Ottiliavej 9 
2500 Valby 
Dánsko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:  
Lundbeck Česká republika s.r.o., Bozděchova 7, 150 00 Praha 5 
Tel:+420 225 275 600 

 

Page 9/9 

 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 

Česká republika:     Cipralex 
Dánsko: 

Cipralex 

Finsko:  

Cipralex 

Francie: 

Seroplex 

Německo:               Cipralex 20 mg/ml Tropen zum Einnehmen, Lösung 
Řecko: 

Cipralex 

Itálie:  

Cipralex 

Norsko: 

Cipralex 

Portugalsko: 

Cipralex 

Španělsko: 

Cipralex 

Švédsko: 

Cipralex 

Velká Británie: 

Cipralex 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 2. 8. 2017  

 

Recenze

Recenze produktu CIPRALEX 20 MG/ML 1X15ML Kapky, roztok

Diskuze

Diskuze k produktu CIPRALEX 20 MG/ML 1X15ML Kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám