Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

CAZAPROL 5 MG 98X5MG Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 102150

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Kód výrobku: 102150
Kód EAN:
Kód SÚKL: 114894
Držitel rozhodnutí: KRKA
Tablety Cazaprol se užívají: - k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze); - k léčbě srdečního selhání (stavu, při kterém srdce nedokáže čerpat dostatek krve pro splnění požadavků těla).

Příbalový leták

 

 

 1/7

Sp.zn. sukls157967/2014 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Cazaprol 0,5 mg 

Cazaprol 1 mg 

Cazaprol 2,5 mg 

Cazaprol 5 mg 

potahované tablety 

Cilazaprilum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

- Tento 

přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Cazaprol a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cazaprol užívat 

3. 

Jak se přípravek Cazaprol užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Cazaprol uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Cazaprol a k čemu se používá 

 
Léčivá látka tablet Cazaprol, cilazapril, patří do skupiny léků zvaných inhibitory enzymu 
přeměňujícího angiotensin (inhibitory ACE). 
 
Tablety Cazaprol se užívají: 

k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze), 

k léčbě chronického (dlouhotrvajícího) srdečního selhání (stavu, při kterém srdce nedokáže 
čerpat dostatek krve pro splnění požadavků těla). 

 
Přípravek Cazaprol působí na krevní cévy, které uvolňuje a rozšiřuje. Toto přispívá ke snížení 
krevního tlaku. Rovněž tím usnadňuje srdci pumpovat krev do celého těla, pokud máte chronické 
srdeční selhání. 
 
Lékař Vám může předepsat další léky, které, stejně jako přípravek Cazaprol, pomáhají k léčbě Vašich 
zdravotních obtíží. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cazaprol užívat 

 
Neužívejte přípravek Cazaprol: 

jestliže jste alergický(á) na cilazapril nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na jiné léky ze skupiny ACE inhibitorů, jako jsou 
kaptopril, enalapril, lisinopril a ramipril. 

 

 

 2/7

jestliže se u Vás po užívání jiných ACE inhibitorů objevil závažný nežádoucí účinek nazývaný 
angioedém (angioneurotický edém), jestliže máte hereditární (vrozený) angioedém nebo 
angioedém neznámé příčiny. Příznaky jsou otok obličeje, rtů, úst a jazyka. 

jestliže jste těhotná déle jak 3 měsíce. (Je rovněž vhodné vyvarovat se užívání přípravku 
Cazaprol v průběhu časného těhotenství - viz bod „Těhotenství“ a „Kojení“.)
 

pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin nebo jste léčen(a) přípravkem ke 
snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. 

 
Pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká, neužívejte přípravek Cazaprol. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Cazaprol užívat. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Cazaprol se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

jestliže máte problémy se srdcem. Přípravek Cazaprol není vhodný pro osoby s určitými typy 
srdečních onemocnění. 

jestliže jste prodělal(a) cévní mozkovou příhodu (mrtvici) nebo máte problémy s cévním 
zásobením (prokrvením) mozku. 

jestliže máte závažné problémy s játry nebo se u Vás objeví žloutenka. 

jestliže máte problémy s ledvinami nebo máte problémy s prokrvením ledvin, které se nazývá 
stenóza (zúžení) renální artérie. 

jestliže podstupujete dialýzu. 

jestliže jste v nedávné době zvracel(a) nebo měl(a) průjem. 

jestliže držíte dietu s kontrolovaným příjmem soli (sodíku). 

jestliže máte podstoupit plánovanou léčbu ke snížení alergie na včelí nebo vosí bodnutí 
(desenzibilizační léčba). 

jestliže máte podstoupit plánovanou operaci (včetně zubařských zákroků). To je proto, že 
některá anestetika mohou snižovat krevní tlak a ten by pak mohl být příliš nízký. 

jestliže se Vám hromadí tekutina v dutině břišní (ascites). 

jestliže máte cukrovku (diabetes). 

jestliže máte kolagenní cévní onemocnění. 

jestliže podstupujete LDL aferézu se sulfátem dextranu. 

pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku: 
- blokátory 

receptorů pro angiotenzin II (ARB) (také známé jako sartany - například 

valsartan, telmisartan, irbesartan), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami 
související s diabetem. 

- aliskiren. 
Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství 
elektrolytů (např. draslíku) v krvi. 
Viz také informace v bodě: „Neužívejte přípravek Cazaprol“. 

 
Pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká, nebo pokud si nejste jistý(á), promluvte si se svým 
lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Cazaprol užívat. 
 
Pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo můžete být těhotná), musíte informovat svého lékaře. Přípravek 
Cazaprol není doporučen v časném těhotenství a nesmí se užívat v případě, že jste těhotná déle než 
3 měsíce, protože, pokud je užíván v tomto stupni těhotenství, mohl by vážně poškodit dítě (viz bod 
„Těhotenství“ a „Kojení“). 
 
Děti a dospívající 
Přípravek Cazaprol není určen k podávání dětem. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Cazaprol  
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, 
a rostlinných přípravcích. To je proto, že přípravek Cazaprol může ovlivnit způsob, jakým některé 
léky účinkují. Stejně tak některé léky mohou ovlivnit způsob, jakým účinkuje přípravek Cazaprol. 

 

 

 3/7

 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte jakékoli z následujících léků: 

další léky k léčbě vysokého krevního tlaku a/nebo srdečního selhání, včetně léků, které zvyšují 
množství moče (diuretik). 

léky k léčbě cukrovky (inzulin nebo tablety). 

léky k ulehčování bolestí kloubů (nazývané „nesteroidní antiflogistika“ (NSAID), např. 
acylpyrin, indometacin a ibuprofen). 

protizánětlivé léky (systémové kortikosteroidy jako je např. hydrokortizon, prednizolon 
a dexametazon) nebo další léky, které potlačují činnost imunitního systému (imunosupresiva). 

léky k léčbě mánie a deprese (lithium). 

tablety s obsahem draslíku (včetně náhražek soli) nebo močopudné léky šetřící draslík. 

antagonisty aldosteronu. 

sympatomimetika. 

léky usnadňující chirurgickou operaci (anestetika, narkotika). 

léky k léčbě duševních poruch jako je deprese, úzkost, schizofrenie (tricyklická antidepresiva, 
antipsychotika). 

sloučeniny zlata (užívané k léčbě revmatoidní artritidy). 

 
Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření: 

Pokud užíváte blokátor receptorů pro angiotenzin II (ARB) nebo aliskiren (viz také informace 
v bodě „Neužívejte přípravek Cazaprol“ a „Upozornění a opatření“). 

 
Přípravek Cazaprol s jídlem a pitím 
Tento přípravek užívejte před jídlem nebo po jídle. Polykejte tablety celé, zapijte je vodou nebo jiným 
nealkoholickým nápojem. 
Pokud užíváte potravinové doplňky, které obsahují draslík, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 
Pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo můžete otěhotnět), musíte to sdělit svému lékaři. Lékař Vám 
obvykle doporučí ukončit užívání přípravku Cazaprol dříve, než otěhotníte, nebo co nejdříve poté, kdy 
zjistíte, že jste těhotná. Rovněž Vám místo přípravku Cazaprol doporučí jiný lék. Přípravek Cazaprol 
není doporučen v časném těhotenství a nesmí se užívat, pokud jste těhotná déle než 3 měsíce, protože 
pokud se užívá po třetím měsíci těhotenství, může vážně poškodit dítě. 
 
Kojení 
Pokud kojíte, nebo se chystáte s kojením začít, sdělte to svému lékaři. Přípravek Cazaprol není 
doporučen kojícím matkám. Lékař Vám může vybrat jiný lék, pokud si přejete kojit, zvláště pokud je 
Vaše dítě novorozenec nebo předčasně narozené. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Cilazapril neovlivňuje schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje. Je však třeba 
připomenout, že u některých lidí se mohou objevit závratě, a to zejména na začátku léčby, při zvýšení 
dávky nebo v kombinaci s dalšími léky pro léčbu vysokého tlaku. 
Pokud pociťujete závrať, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje. 
 
Přípravek Cazaprol obsahuje laktózu 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Cazaprol užívá 

 

 

 

 4/7

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Užívání tohoto léčivého přípravku 

Užívejte vždy jednu tabletu přípravku Cazaprol každý den. 

- Tabletu 

spolkněte celou a zapijte ji dostatečným množstvím vody. 

- Není 

důležité, ve kterou denní dobu přípravek Cazaprol užíváte, vždy jej ale užívejte přibližně 

ve stejnou dobu každý den. 

- Přípravek Cazaprol můžete užívat před nebo po jídle. 
 
Vysoký krevní tlak (hypertenze) 

Obvyklá úvodní dávka pro dospělé je 1 mg denně. 

- Lékař bude zvyšovat dávku až do té doby, než bude krevní tlak upraven – obvyklá udržovací 

dávka je mezi 2,5 mg a 5 mg denně. 

Pokud máte problémy s ledvinami, nebo pokud jste starší, může Vám lékař předepsat nižší 
dávku. 

Pokud již užíváte diuretika („močopudné léky“), lékař Vám doporučí ukončit jejich užívání 
přibližně 3 dny před zahájením léčby přípravkem Cazaprol. Obvyklá úvodní dávka přípravku 
Cazaprol je pak 0,5 mg denně. Lékař bude zvyšovat dávku až do té doby, než bude krevní tlak 
upraven. 

 
Chronické srdeční selhání 

Obvyklá úvodní dávka je 0,5 mg denně. 

- Lékař bude poté dávku zvyšovat – obvyklá udržovací dávka je mezi 1 mg a 2,5 mg denně. 

Pokud máte problémy s ledvinami, nebo pokud jste staršího věku, může Vám lékař podávat 
nižší dávku. 

Pokud máte jaterní cirhózu bez ascitu (tekutiny v břiše), nebude Vám lékař dávat dávku vyšší 
než 0,5 mg denně a bude pečlivě sledovat Váš krevní tlak. 

 
Použití u dětí 
Děti nesmí přípravek Cazaprol užívat. 
 
Neměňte sami předepsanou dávku. Máte-li dojem, že je účinek léku příliš silný nebo příliš slabý, 
poraďte se s lékařem či lékárníkem. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Cazaprol, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Cazaprol, než jste měl(a), nebo pokud někdo další užil tablety 
přípravku Cazaprol, okamžitě to sdělte svému lékaři nebo vyhledejte nejbližší nemocnici. Balení léku 
vezměte s sebou. Mohou se objevit následující účinky: pocit závrati nebo opilosti, povrchní dýchání, 
chladná vlhká kůže, neschopnost pohybu nebo řeči a zpomalená srdeční frekvence. 
 
Jestliže jste zapomněla(a) užít přípravek Cazaprol 
Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, zapomenutou dávku vynechejte. Poté si vezměte následující 
dávku jako obvykle. 
Nezdvojnásobujte následující dávku (dvě dávky ve stejnou dobu), abyste nahradil(a) vynechanou 
dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 

 

 

 5/7

Závažné reakce: 
Pokud se u Vás projeví závažná reakce nazývaná angioedém (angioneurotický edém), ukončete 
užívání přípravku Cazaprol a okamžitě vyhledejte lékaře. 
Příznaky mohou být následující: 
- Náhlý 

otok 

obličeje, hrdla, rtů nebo úst. To může vést k obtížím s dýcháním nebo polykáním. 

 
Další možné nežádoucí účinky: 
 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů) 
- Pocit 

závrati 

- Kašel 

Pocit na zvracení (nauzea) 

- Pocit 

únavy 

- Bolest 

hlavy 

 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) 

Nízký krevní tlak. To může vést k pocitu slabosti, závrati nebo opilosti a může též způsobovat 
rozmazané vidění a mdlobu. Výrazné snížení krevního tlaku může zvyšovat riziko srdeční 
příhody (infarktu) nebo cévní mozkové příhody (mrtvice) u určitých pacientů 

Zvýšení tepové frekvence 

- Pocit 

slabosti 

Bolesti na hrudi 

Potíže s dýcháním, včetně dušnosti a pocitu tíhy na hrudi 

- Příznaky rýmy nebo ucpaný nos a kýchání (rýma) 

Suchá a opuchlá ústa 

- Nechutenství 
- Změna chuti 
- Průjem nebo zvracení 

Kožní vyrážka (která může být závažná) 

- Svalové 

křeče nebo bolesti svalů nebo kloubů 

- Impotence 
- Zvýšené 

pocení 

- Návaly 

horka 

- Poruchy 

spánku 

 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů) 

Prokázání sníženého počtu červených krvinek, bílých krvinek nebo krevních destiček v krevních 
testech (anémie, neutropenie, agranulocytóza a trombocytopenie) 

- Určitý typ závažné alergické reakce (anafylaxe) 

Ischémie (nedokrvení) mozku, tranzitorní ischemická ataka („malá“ mrtvice), cévní mozková 
příhoda (mrtvice) (mohou se objevit, pokud krevní tlak příliš poklesne) 

- Srdeční infarkt (může se objevit, pokud krevní tlak příliš poklesne) 

Nepravidelný tlukot srdce 

Intersticiální plicní onemocnění 

Obtíže podobající se systémovému lupus erythematodes 

- Mravenčení a znecitlivění rukou a nohou 
- Sípot 

Pocit plného nosu nebo pulzující bolesti za nosem, tvářemi a očima (sinusitida, zánět 
obličejových dutin) 

- Bolest 

jazyka 

- Pankreatitida 

(zánět slinivky břišní). Příznaky zahrnují silnou bolest břicha, která se šíří do zad 

- Změny funkce jater a ledvin (které se prokáží v krevních testech nebo rozboru moči) 

Porucha jater, jako je hepatitida (zánět jater) nebo jaterní poškození 

Závažné kožní reakce, které zahrnují tvorbu puchýřů nebo olupování kůže 

Zvýšená citlivost na světlo 

- Ztráta 

vlasů (která může být dočasná) 

 

 

 6/7

Vypadávání a odlučování nehtů z nehtových lůžek 

- Zvětšení prsů u mužů 
 
Poruchy krve, hlášené při užívání ACE inhibitorů, zahrnují: 
- Nízký 

počet červených krvinek (anémie). Příznaky zahrnují pocit únavy, bledost kůže, 

zrychlený nebo nepravidelný tlukot srdce (palpitace) a dušnost. 

- Nízký 

počet všech typů bílých krvinek. Příznaky zahrnují zvýšený počet infekcí, např. úst, 

dásní, hrdla a plic. 

- Nízký 

počet krevních destiček v krvi. Příznaky zahrnují snadnou tvorbu modřin a krvácení 

z nosu. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. Jak 

přípravek Cazaprol uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte při teplotě do 
30 °C. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Cazaprol obsahuje 

Léčivou látkou je cilazapril. 
Jedna potahovaná tableta obsahuje cilazaprilum 0,5 mg, 1,0 mg, 2,5 mg nebo 5,0 mg. 

Pomocnými látkami jsou natrium-stearyl-fumarát, mastek, monohydrát laktosy, hypromelosa, 
kukuřičný škrob v jádru tablety a hypromelosa, mastek, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid 
železitý (E172) v přípravku Cazaprol 1 mg a červený oxid železitý (E172) v přípravcích 
Cazaprol 2,5 mg a Cazaprol 5 mg v potahové vrstvě. 

 
Jak přípravek Cazaprol vypadá a co obsahuje toto balení 
Cazaprol 0,5 mg: bílé, podlouhlé, mírně bikonvexní potahované tablety. 
Cazaprol 1 mg: žluté, podlouhlé, mírně bikonvexní potahované tablety. 
Cazaprol 2,5 mg: světle červenohnědé, podlouhlé, mírně bikonvexní potahované tablety. 
Cazaprol 5 mg: červenohnědé, podlouhlé, mírně bikonvexní potahované tablety. 
 

 

 

 7/7

Přípravek Cazaprol je balený v krabičkách obsahujících 28, 30, 56, 60, 84, 90 nebo 98 potahovaných 
tablet v blistrech. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
KRKA ČR, s.r.o. 
Sokolovská 79 
186 00 Praha 8 
Tel: 221 115 150 
info@krka.cz 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 3.11.2014. 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Státního 
ústavu pro kontrolu léčiv. 
 

Recenze

Recenze produktu CAZAPROL 5 MG 98X5MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu CAZAPROL 5 MG 98X5MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám