Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis anestetika

CALYPSOL 5X10ML/500MG Injekční roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 21529

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 21529
Kód EAN: 5997001310397
Kód SÚKL: 87814
Celková anestézie: Calypsol se používá jako disocitativní celkové anestetikum s krátkodobým účinkem: jako monoanestetikum u bolestivých terapeutických a diagnostických výkonů, při převozu zraněných a u chirurgických výkonů do 15 minut s vyjímkou výkonů v hltanu, na dýchacích cestách, dále u oční tenzometrie a výkonů vyžadujích svalou relaxaci. Pro výkony v hltanu je nezbytné zajištění dýchacích cest tracheální intubací s těsnící manžetou. Při výkonech v dutině ústní a na dýchacích cestách je nutná doplňující svalová relaxace a lokální anestezie. Opakování podání zajistí i dlouhodobou anestezii, ale jsou zvýrazněny nežádoucí účinky. Dále se Calypsol používá jako úvod do celkové anestezie. Analgezie: Calypsol se používá u akutních somatických bolestí traumatického původu, popálenin (hlavně v přednemocniční péči), při bolestivých vyšetřeních a převazech. Dále k bazálnímu útlumu při operaci a bezprostředně v pooperačním období, v resuscitační péči a při hromadném výskytu poraněných. Je vhodný k trankvanalgezii v kombinaci s benzodiazepiny. Další indikace: bronchospazmus rezistentní na běžnou terapii, adjuvantní léčba u astmatického stavu, úporná škytavka, priapismus. Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé, děti.

Příbalový leták

1/4

Příloha č.1 ke sdělení sp.zn.sukls221138/2012
PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Informace pro použití, čtěte pozorně!

CALYPSOL
injekční roztok
Ketamini hydrochloridum

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21,
H-1103 Budapešť,
Maďarsko
Složení
Léčivá látka:
Ketamini hydrochloridum 576,7 mg, odpovídá ketaminum (ketamin) 500 mg v 10 ml roztoku
(koncentrace 50 mg/ml) v 1 lahvičce.
Pomocné látky:
Benzethonium-chlorid, chlorid sodný, voda na injekci.
Indikační skupina
Celkové anestetikum.
Charakteristika
Ketamin je krátkodobě účinné disociativní anestetikum z halucinogenní skupiny fencyklidinu a je
racemickou směsí dvou stereoizomerů. Působí mj. blokádou účinku excitačních aminokyselin v CNS.
Působí přednostně v mozkové kůře a v mezencefalu. Vyvolává povrchní spánek a somatickou analgézii.
Dávkováním lze oddělit analgetickou hladinu od anestetické. Odeznívání účinku, zejména po
anestetických dávkách disponuje k nepříjemným snovým stavům. Svalový tonus může mírně zvýšit,
bronchiální svalstvo relaxuje.
Farmakokinetické údaje
CALYPSOL se podává intravenózně nebo intramuskulárně v anestetických nebo analgetických dávkách.
Po i.m. podání nastupuje účinek za 3 až 6 minut, po i.v. do 1 minuty. Distribuční čas je 11 minut,
biologický poločas 2,5 až 4 hodiny. Anestetický účinek po jednorázovém podání i.v. nebo i.m. trvá
přibližně 15 minut, analgetický přetrvává podstatně déle a ustupuje pozvolna. Krátkost účinku je podobně
jako u ultrakrátkých barbiturátů dána redistribucí z mozku do periferie. Zdánlivý distribuční objem je
přibližně 3,3 litrů/kg. Metabolizuje se převážně v játrech a část metabolitů je aktivní. Pouze velmi malá
část se vyloučí nezměněna ledvinami, plazmatická clearance je vysoká, 1,3 litrů/min. Prochází
hematoencefalickou bariérou i placentou.
CALYPSOL je možné podat i netradičně, protože se vstřebává po bukální i intranazální aplikaci. Dávka je
dvojnásobná oproti i.v. podání a interval trvání analgesie je srovnatelný s i.m. podáním. Toho se využívá v
medicíně katastrof a výběrově i u dětí.
2/4
Terapeutické indikace
Celková anestézie:
CALYPSOL se používá jako disociativní celkové anestetikum s krátkodobým účinkem: jako
monoanestetikum u bolestivých terapeutických a diagnostických výkonů, při převozu zraněných a u
chirurgických výkonů do 15 minut s výjimkou výkonů v hltanu, na dýchacích cestách, dále oční
tenzometrie a výkonů vyžadujících svalovou relaxaci. Pro výkony v hltanu je nezbytné zajištění dýchacích
cest tracheální intubací s těsnící manžetou. Při výkonech v dutině ústní a na dýchacích cestách je nutná
doplňující svalová relaxace a lokální anestézie. Opakování podání zajistí i dlouhodobou anestézii, ale jsou
zvýrazněny nežádoucí účinky.
Dále se CALYPSOL používá jako úvod do celkové anestézie.
Analgezie:
CALYPSOL se používá u akutních somatických bolestí traumatického původu, popálenin (hlavně v
přednemocniční péči), při bolestivých vyšetřeních a převazech. Dále k bazálnímu útlumu při operaci a
bezprostředně v pooperačním období, v resuscitační péči a při hromadném výskytu poraněných.
Je vhodný k trankvanalgezii v kombinaci s benzodiazepiny.
Další indikace:
Bronchospazmus rezistentní na běžnou terapii, adjuvantní léčba u astmatického stavu, úporná škytavka,
priapismus.
Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé a děti.
Kontraindikace
CALYPSOL se nesmí podat při přecitlivosti na ketamin nebo pomocné látky přípravku, při cévní
mozkové příhodě v anamnéze, nitrolební hypertenzi, glaukomu, závažné plicní a systémové hypertenzi,
městnavé srdeční slabosti, eklampsii a preeklampsii, hyperthyreóze, při křečích v anamnéze a psychických
onemocněních.
U epilepsie, psychotických onemocnění, chronického alkoholizmu a akutní opilosti může být CALYPSOL
podán jen ze zvlášť závažných důvodů.
Podání ketaminu nemocným s mírnou hypertenzí nebo srdeční subkompenzací je možné pouze za pečlivé
kontroly krevního tlaku, tepové frekvence a rytmu, eventuelně i jiných oběhových parametrů.
V období těhotenství a kojení se CALYPSOL může použít pouze po pečlivém zvážení očekávaného
prospěchu a možného rizika.
Nežádoucí účinky
Nežádoucí účinky se vyskytují zejména po rychlé aplikaci vyšších dávek bez vhodné premedikace nebo
doplňkové léčby. Nejčastěji se jedná o tachykardii, popř. bradykardii a arytmii, zvýšení systémového tlaku
a tlaku v plicnici, dále malý a přechodný útlum dýchání, zvýšení salivace.
Při nástupu anestézie bývá naznačen nystagmus, oči mohou zůstat otevřeny, objevují se malé trhavé
pohyby.
Probouzení z anestézie bývá doprovázeno živými barevnými sny (ztráta integrity těla), které vyvolávají
anxiozitu. Vyrušení v této době vede u nemocného k psychomotorickému neklidu.
Nízké analgetické dávky nemění vědomí, ale vyšší analgetické dávky vedou k lehké konfuzi.
Interakce
Ketamin potencuje myorelaxační účinek tubokurarinu, nemění však účinnost pankuronia a
sukcinylcholinu.
3/4
Barbituráty a anestetika typu halogenovaných uhlovodíků (enfluran, halothan, isofluran, methoxyfluran)
prodlužují účinek ketaminu a mohou zpomalit probouzení z anestézie.
Barbituráty jsou chemicky inkompatibilní s ketamin-hydrochloridem, a proto se nesmějí mísit s
přípravkem CALYPSOL v téže injekční stříkačce.
Injekce přípravku CALYPSOL jsou kompatibilní s jinými anestetiky a myorelaxancii.
K částečné antagonizaci účinku ketaminu na CNS lze použít fysostigmin, současné podání droperidolu a
benzodiazepinů snižuje výskyt halucinací a riziko psychomotorického neklidu.
Dávkování a způsob podávání
CALYPSOL se podává intravenózně nebo intramuskulárně, je možné alternativní podání, bukálně nebo
intranazálně. Dávkování CALYPSOLU je třeba individualizovat podle reakce pacienta. Doporučuje se
premedikace diazepamem, který výrazně snižuje frekvenci i intenzitu nežádoucích účinků ketaminu.
Anestézii lze udržovat dodatečným opakovaným podáváním CALYPSOLU ve výši poloviny anebo celé
úvodní dávky, maximálně 5krát.
Intravenózní podání
A. Intermitentní intravenózní podávání
Úvod do celkové anestézie
Dospělí: úvodní intravenózní dávka se pohybuje mezi 1,0 a 4,5 mg/kg tělesné hmotnosti.
Děti: 0,5 - 4,5 mg/kg tělesné hmotnosti.
Průměrná dávka, která vyvolá anestézii trvající 5 až 10 minut, je 2,0 mg/kg tělesné hmotnosti.
Udržování celkové anestézie
Dospělí: polovina plné indukční (úvodní) dávky.
Děti: 1/2 nebo 1/4 plné indukční dávky.
B. Intravenózní infuze
Pro podání infuzí je vhodný roztok obsahující 1 mg/ml ketaminu v 5% glukóze nebo v 0,9% chloridu
sodném.
Úvod do celkové anestézie
Infuze odpovídající dávce ketaminu mezi 0,5 až 2,0 mg/kg tělesné hmotnosti (celková indukční dávka).
Udržování celkové anestézie
Podává se 10 až 45 mikrogramů ketaminu/kg/min (odpovídá 1 až 3 mg/min). Rychlost infuze se řídí
reakcí pacienta a průběhem anestézie. Jestliže byl použit dlouhodobě působící blokátor nervosvalového
přenosu (dlouhodobě působící periferní myorelaxans) je možné dávkování ketaminu snížit.
Intramuskulární podání
Úvod do celkové anestézie
Dospělí: 6,5 - 13 mg/kg tělesné hmotnosti. Dávka 10 mg/kg tělesné hmotnosti vyvolá anestézii, trvající 12
- 25 minut.
Děti: 2,0 - 5,0 mg/kg tělesné hmotnosti.
Udržování celkové anestézie
Polovina plné indukční dávky.
4/4
Analgesie: úvodní dávka 4 mg/kg tělesné hmotnosti, udržování aditivními dávkami.
Alternativní podání
CALYPSOL je možné podat i netradičně, protože se vstřebává po bukální i intranazální aplikaci. Dávka je
dvojnásobná oproti i.v. podání a interval trvání analgesie je srovnatelný s i.m. podáním. Toho se využívá v
medicíně katastrof a výběrově i u dětí.
Upozornění
CALYPSOL může podávat jen zkušený anesteziolog na dobře vybaveném pracovišti.
CALYPSOL se nesmí smísit v jedné injekční stříkačce s barbituráty.
I.v. injekce musí být pomalá (nejméně 60 sekund).
Deprese dechu může nastat po příliš rychlé i.v. injekci. Je třeba zavést řízené dýchání.
Postanestetickému neklidu běžně zabrání droperidol (0,1 mg/kg i.m.) nebo diazepam, preventivně podaný
k premedikaci.
Po probuzení z ketaminové anestézie nesmí pacient ještě alespoň po 24 hodin řídit vůz anebo obsluhovat
stroje, obdobně platí zákaz pití alkoholických nápojů. Ketamin je látka výrazně snižující schopnost
koncentrace a rychlé orientace.
Předávkování:
Předávkování vede k zástavě dechu a musí být zavedeno řízené dýchání.
K částečné antagonizaci účinku ketaminu na CNS lze použít fysostigmin.
Uchovávání
Uchovávejte v původním obalu , aby byl přípravek chráněn před světlem.
Varování
Přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Balení
5 lahviček po 10 ml
Datum revize textu: 12.12.2012Recenze

Recenze produktu CALYPSOL 5X10ML/500MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu CALYPSOL 5X10ML/500MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám