Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis anestetika

CALYPSOL 5X10ML/500MG Injekční roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 21529

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 21529
Kód EAN: 5997001310397
Kód SÚKL: 87814
Celková anestézie: Calypsol se používá jako disocitativní celkové anestetikum s krátkodobým účinkem: jako monoanestetikum u bolestivých terapeutických a diagnostických výkonů, při převozu zraněných a u chirurgických výkonů do 15 minut s vyjímkou výkonů v hltanu, na dýchacích cestách, dále u oční tenzometrie a výkonů vyžadujích svalou relaxaci. Pro výkony v hltanu je nezbytné zajištění dýchacích cest tracheální intubací s těsnící manžetou. Při výkonech v dutině ústní a na dýchacích cestách je nutná doplňující svalová relaxace a lokální anestezie. Opakování podání zajistí i dlouhodobou anestezii, ale jsou zvýrazněny nežádoucí účinky. Dále se Calypsol používá jako úvod do celkové anestezie. Analgezie: Calypsol se používá u akutních somatických bolestí traumatického původu, popálenin (hlavně v přednemocniční péči), při bolestivých vyšetřeních a převazech. Dále k bazálnímu útlumu při operaci a bezprostředně v pooperačním období, v resuscitační péči a při hromadném výskytu poraněných. Je vhodný k trankvanalgezii v kombinaci s benzodiazepiny. Další indikace: bronchospazmus rezistentní na běžnou terapii, adjuvantní léčba u astmatického stavu, úporná škytavka, priapismus. Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé, děti.

Příbalový leták

1/4 

 

sp.zn.sukls151601/2016 

Příbalová informace: informace pro pacienta

 

 

Calypsol 50 mg/ml injekční roztok 

ketamini hydrochloridum 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  Vám  bude  injekce  aplikována,  protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 

 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a 

to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne  kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci  

1. 

Co je přípravek Calypsol a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než bude Vaše léčba přípravkem Calypsol zahájena 

3. 

Jak Vám bude přípravek Calypsol podáván  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Calypsol uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 

1. 

Co je přípravek Calypsol a k čemu se používá 

Přípravek Calypsol je anestetikum s výrazným analgetickým (působícím proti bolesti) účinkem. 

Může  být  použitý  samostatně  pro  krátkodobé  diagnostické  a  chirurgické  výkony  nebo  v  kombinaci  s 
jinými léčivými přípravky pro navození a udržování anestezie u dětí i dospělých. 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než bude Vaše léčba přípravkem Calypsol zahájena 

Přípravek Calypsol Vám nesmí být podán: 

-  jestliže  jste  alergický(á)  na  ketamin  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku  (uvedenou  v 

bodě 6); 

-  jestliže  máte  i  přes  dostatečnou  léčbu  silně  kolísající  krevní  tlak  nebo  pokud  máte  velmi  vysoký 

krevní  tlak;  nebo  pokud  máte  jakékoli  jiné  onemocnění,  kde  by  významné  zvýšení  krevního  tlaku 
mohlo  znamenat  závažné  riziko  (např.  srdeční  selhání,  závažná  porucha  srdce  nebo  krevních  cév, 
poranění mozku, zvýšený nitrolební tlak nebo cévní mozková příhoda); 

2/4 

-  jestliže máte onemocnění, které je spojeno s jakýmkoli typem křečí; 

-  jestliže máte neléčenou nebo špatně kontrolovanou hypertyreózu (zvýšená funkce štítné žlázy); 

-  jestliže máte jakékoli psychiatrické onemocnění (např. schizofrenii, akutní psychózu); 

-  jestliže máte vysoký nitrooční tlak (zelený zákal-glaukom). 

 

Upozornění a opatření 

Před léčbou přípravkem Calypsol se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou. 

Přípravek Calypsol Vám může být podán jen po pečlivém lékařském uvážení:  

-  pokud jste měl(a) v posledních 6 měsících anginu pectoris nebo infarkt myokardu; 

-  pokud máte zrychlenou srdeční činnost; 

-  pokud máte zranění oka nebo zvýšený  nitrooční tlak (glaukom) nebo zvýšený  nitrolební tlak (např. 

z důvodu úrazu nebo abnormálního růstu tkáně v mozku); 

-  pokud jste požil(a) velké množství alkoholu nebo máte problémy s alkoholem; 

-  pokud máte onemocnění jater (např. jaterní cirhózu) 

 

Děti a dospívající 

Přípravek  Calypsol  může  být  podáván  i  dětem  a  dospívajícím,  a  to  v  dávkování  odpovídajícím  jejich 
tělesné hmotnosti. 

 

Další léčivé přípravky a přípravek Calypsol 

Informujte  svého  lékaře  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné  době  užíval(a)  nebo  které 
možná budete užívat. 

Účinek  přípravku  Calypsol  může  být  ovlivněný  jinými  léky  podávanými  před  operací  nebo  během  ní. 
Proto musíte lékaře informovat o tom, zda jste nedávno užíval(a) jakékoli jiné léky. 

Informujte  svého  lékaře,  pokud  užíváte  barbituráty,  opioidní  přípravky,  deriváty  benzodiazepinů, 
aminofylin nebo léky ovlivňující funkci štítné žlázy. 

  

Přípravek Calypsol s alkoholem 

Platí zákaz pití alkoholických nápojů ještě nejméně 24 hodin po probuzení z ketaminové anestezie. 

 

Těhotenství a kojení 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem dříve, než Vám bude tento přípravek podán.  

Ketamin rychle prochází placentou a může se vylučovat do mateřského mléka. 

Jste-li těhotná nebo kojíte, Váš lékař pečlivě zváží, zda je ve Vašem případě vhodné tento přípravek podat. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

3/4 

Po  podání  přípravku  Calypsol je  zakázáno  řízení  dopravních prostředků,  obsluha  nebezpečných  strojů a 
jiné nebezpečné činnosti tak dlouho, jak určí Váš lékař, minimálně však 24 hodin. 

 

Přípravek Calypsol obsahuje sodík 

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v 1 ml, tj. je téměř bez sodíku.  

 

3. 

Jak Vám bude přípravek Calypsol, injekční roztok podáván 

Přípravek Calypsol Vám bude podán intravenózně (tj. do žíly) nebo intramuskulárně (tj. do svalu). 

Podávání přípravku Calypsol, injekční roztok je možné také alternativní cestou, protože může být vstřebán 
i  po  aplikaci  na  sliznici  dutiny  ústní  nebo  nosu.  Pokud  Vám  bude  přípravek  podán  touto  alternativní 
cestou, dávka bude zdvojnásobena oproti podání do žíly, ale délka analgezie bude podobná jako po podání 
do svalu. Takto je používán v naléhavých případech a zvláště u dětí. 

 

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Calypsol, než mělo být 

Můžete  pociťovat  problémy  s dýcháním.  Lékař  nebo  zdravotní  sestra  Vám  mohou  zajistit  zařízení  na 
podporu dýchání. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní 
sestry. 

 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého.  

Informujte okamžitě svého lékaře, pokud zaznamenáte bolest, zánět kůže nebo vyrážku v místě aplikace 
injekce. 

Po  podání  injekce  může  být  pozorováno  přechodné  zvýšení  krevního  tlaku  a  pulsu.    Může  se  také 
vyskytnout pokles krevního tlaku a zpomalení srdečního rytmu nebo nepravidelný srdeční rytmus. 

Po příliš rychlém intravenózním podání nebo po podání vysoké dávky ketaminu může dojít k útlumu nebo 
zástavě  dýchání.  V takovém  případě  bude  lékař  Vaše  dýchání  podporovat,  dokud  nedojde  k spontánní 
obnově dýchání. 

Může  být  pozorováno  mírné  zvýšení  nitroočního  tlaku,  dvojité  vidění,  mimovolní  pohyby  očí 
(nystagmus). 

Může se vyskytnout zvýšené napětí kosterního svalstva. 

Byla pozorována ztráta chuti k jídlu, pocit na zvracení, zvracení a slinění.  Byly také hlášeny kožní reakce 
a reakce přecitlivělosti.  

Během  probouzení  se  z  anestezie  může  mít  pacient  živé  sny,  zrakové  halucinace,  poruchy  nálady, 
delirium, psychomotorický neklid, křeče a může být zmatený. Tyto reakce jsou méně často pozorovány u 
mladých osob (15 let a méně) a u osob starších než 65 let. 

U pacientů, kterým byl ketamin podáván dlouhodobě, se vyskytly případy zánětu močového měchýře. 

Pokud je ketamin používán denně po dobu několika týdnů, může se rozvinout závislost a tolerance, zvláště 
u osob se zneužíváním léků a závislostí. 

4/4 

 

Hlášení nežádoucích účinků  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo  zdravotní sestře. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  

Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky:  

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.  

 

5. 

Jak přípravek Calypsol uchovávat  

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo lahvičce za EXP. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. 

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

 

6. 

Obsah balení a další informace 

Co přípravek Calypsol obsahuje 

-  Léčivou látkou je ketaminum 500 mg (jako ketamini hydrochloridum 576,7 mg) v jedné lahvičce (10 

ml). 

Pomocnými látkami jsou benzethonium-chlorid, chlorid sodný, voda na injekci. 

 

Jak přípravek Calypsol vypadá a co obsahuje toto balení 

Bezbarvý nebo téměř bezbarvý čirý roztok. 

Lahvička z hnědého skla třídy I s hliníkovým krytem a pryžovou zátkou, tvarovaná folie, krabička. 

Velikost balení: 5 x 10 ml  
 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Gedeon Richter Plc. 
Gyömrői út 19-21,  
1103 Budapešť, 
Maďarsko 
 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována. 

11. 7. 2017 

 

Recenze

Recenze produktu CALYPSOL 5X10ML/500MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu CALYPSOL 5X10ML/500MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám