Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žaludek a střeva

BUSCOPAN 5X1ML/20MG Injekční roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 11438

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - BUSCOPAN 5X1ML/20MG Injekční roztok

sp.zn. sukls231539/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

BUSCOPAN
Injekční roztok
butylscopolaminii bromidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je BUSCOPAN a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete BUSCOPAN užívat
3. Jak se BUSCOPAN užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak BUSCOPAN uchovávat
6. Další informace

1. CO JE BUSCOPAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Butylskopolaminium-bromid, léčivá látka přípravku BUSCOPAN, je spazmolytikum. Spazmolytika
jsou léky, které odstraňují spasmy (křečové stahy) vnitřních dutých orgánů, např. žaludku, střev,
žlučových a močových cest, ženských pohlavních orgánů a tím zmírňují bolest. Podávají se při
kolikách (břišní útrobní bolest s vlnovitým průběhem, s kolísáním intenzity bolesti, která nemá zcela
přesnou lokalizaci) a bolestech vycházejících z uvedených orgánů.

BUSCOPAN uvolňuje křečovité stahy hladké svaloviny trávicího a močopohlavního ústrojí (žaludku,
střev, žlučových a močových cest), včetně žlučníkové a ledvinné koliky.

BUSCOPAN se může také použít pro uvolnění spasmů při diagnostických a terapeutických výkonech,
např. gastroduodenální endoskopii a radiologii.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE BUSCOPAN UŽÍVAT

Neužívejte BUSCOPAN
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na butylskopolaminium-bromid nebo na kteroukoli další
složku přípravku.
- jestliže trpíte myastenia gravis (onemocnění provázené výraznou svalovou slabostí až neschopností
pohybu)
- při komplikovaných formách nespecifických střevních zánětů (Crohnova nemoc, ulcerózní
kolitida), zvláště byla-li přítomna komplikace zvaná megakolon
- jestliže Vaše srdce tluče příliš rychle
- jestliže máte zvýšený nitrooční tlak (zelený zákal s úzkým úhlem), který není léčen
- jestliže trpíte střevní obstrukcí
- jestliže máte zvětšenou prostatu a máte problémy s močením

Jestliže jste léčen/a přípravky na ředění krve (antikoagulačními přípravky), lékař Vám nebude
aplikovat injekci do svalu, protože by se mohl vytvořit hematom (lokalizovaný uzavřený krevní výron
spojený s otokem).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku BUSCOPAN je zapotřebí
Lékařem budete poučen/a, abyste ihned vyhledal/a pomoc očního lékaře v případě, že se u Vás po
podání injekce přípravku BUSCOPAN objeví bolest, zčervenání očí a poruchy vidění. To může být
příznak zvýšeného nitroočního tlaku v očích z důvodu zatím nediagnostikovaného a tudíž neléčeného
zeleného zákalu s úzkým úhlem.

Po podání injekce přípravku BUSCOPAN byly pozorovány případy anafylaxe (náhlá, rychle se
rozvíjející, život ohrožující alergická reakce) včetně několika případů šoku. Stejně jako v případě
všech léčivých přípravků, které tyto reakce způsobují, zůstanete po podání injekce přípravku
BUSCOPAN krátce pod lékařským dohledem.

V případě závažné nevysvětlitelné břišní bolesti, která přetrvává nebo se zhoršuje, nebo se objevuje
s příznaky jako je horečka, pocit na zvracení, zvracení, změny ve vyprazdňování, citlivost břicha,
snížený tlak krve, mdloby nebo krev ve stolici, je nutné okamžitě vyhledat lékaře, který vyšetří
příčinu Vašich obtíží.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Před započetím užívání přípravku BUSCOPAN informujte svého lékaře v případě, že užíváte:
- tri- a tetracyklická antidepresiva (k léčbě deprese)
- antihistaminika (k léčbě některých alergií)
- antipsychotika (léčivé přípravky, které snižují příznaky duševních onemocnění)
- beta-mimetika (k léčbě srdečního selhávání a/nebo astmatu)
- chinidin (k léčbě nepravidelného srdečního rytmu)
- amantadin (k léčbě Parkinsonovy nemoci)
- disopyramid (k léčbě nepravidelného srdečního rytmu) - látka působící na pohyblivost trávicího
ústrojí urychlující vyprazdňování žaludku, s účinkem proti zvracení
- jiná anticholinergika jako je ipratropium nebo tiotropium (k léčbě chronické obstrukční plicní
nemoci) a látky podobné atropinu. Účinky těchto léků mohou být při současném užívání
přípravku BUSCOPAN zvýšeny.

Také informujte svého lékaře pokud užíváte metoklopramid (k léčbě zvracení, nevolnosti nebo
trávicích potíží), protože účinky přípravku BUSCOPAN, stejně jako metoklopramidu, mohou být
sníženy.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Lékař Vám podá BUSCOPAN v období těhotenství a kojení pouze v nezbytně nutných případech.

Údaje o podávání přípravku těhotným a kojícím ženám jsou omezené. Proto se z důvodu bezpečnosti
užívání přípravku Buscopan během těhotenství a kojení nedoporučuje.

V období těhotenství a kojení je možné užívat přípravek pouze na doporučení lékaře, který zváží
poměr mezi rizikem a přínosem léčby.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Po podání injekce přípravku BUSCOPAN neřiďte a neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje až do
obnovení normálního vidění. Injekce přípravku BUSCOPAN mohou způsobit poruchy akomodace
(problémy zaostřit) nebo závratě.

Důležité informace o některých složkách přípravku BUSCOPAN
Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné dávce, lze jej tedy
považovat jako bez obsahu sodíku.


3. JAK SE BUSCOPAN UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.
BUSCOPAN nesmí být užíván každodenně nebo dlouhodobě bez vyšetření příčiny bolesti.

Obvyklá dávka přípravku je:

Dospělí a dospívající starší 12 let:

Lékař Vám bude aplikovat obsah 1-2 ampulí přípravku BUSCOPAN (20-40 mg) několikrát denně.
Neměla by být překročena maximální denní dávka 100 mg přípravku BUSCOPAN.

Kojenci a děti:

Lékař podá v těžkých případech 0,3 0,6 mg/kg tělesné hmotnosti několikrát denně. Neměla by být
překročena maximální denní dávka 1,5 mg/kg tělesné hmotnosti.

Přípravek BUSCOPAN bude podán aplikován do žíly, svalu nebo pod kůži.

Jestliže jste užil(a) více přípravku BUSCOPAN, než jste měl(a)
Pokud se domníváte, že Vám bylo aplikováno více přípravku BUSCOPAN než mělo, ihned se zeptejte
svého lékaře nebo lékárníka nebo navštivte nejbližší pohotovost.

Lze očekávat následující příznaky: suchost v ústech, zčervenání kůže, potíže s močením, zrychlená
srdeční činnost a poruchy vidění.

Jestliže jste zapomněl(a) užít BUSCOPAN
Nedostanete zdvojenou dávku, aby se doplnil(a) dávka vynechaná. Další dávku dostanete pouze
pokud to bude vyžadovat Váš zdravotní stav.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek BUSCOPAN

Lékař Vám podá injekci pouze u akutních stavů. Jestliže bude nezbytné v léčbě pokračovat, lékař Vás
převede na přípravek BUSCOPAN ve formě tablet.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i BUSCOPAN nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Mnoho uvedených nežádoucích účinků může být přičítáno anticholinergním vlastnostem přípravku
BUSCOPAN.
Anticholinergní nežádoucí účinky přípravku BUSCOPAN jsou obvykle mírné a spontánně ustupují.

Pro četnost výskytu nežádoucích účinků je použita následující klasifikace:
velmi časté: u více než 1 z 10 léčených pacientů;
časté: u více než 1 ze 100 léčených pacientů, ale méně než u 1 z 10 léčených pacientů;
méně časté: u více než 1 z 1 000 léčených pacientů, ale méně než u 1 ze 100 léčených pacientů;
vzácné: u více než u 1 z 10 000 léčených pacientů, ale méně než u 1 z 1 000 léčených pacientů;
velmi vzácné: u méně než 1 z 10 000 léčených pacientů

Srdeční poruchy
Časté: Zrychlená srdeční činnost

Poruchy oka
Časté: Poruchy akomodace (zaostření)
Není známo: Mydriáza (rozšířené zornice), zvýšení nitroočního tlaku

Gastrointestinální poruchy
Časté: Sucho v ústech

Poruchy ledvin a močových cest
Není známo: Potíže s močením

Poruchy kůže a podkožní tkáně
Není známo: Porucha vylučování potu

Cévní poruchy
Časté: Závratě
Není známo: Snížení krevního tlaku, zrudnutí

Poruchy imunitního systému
Není známo: Anafylaktický šok (náhlá, těžká alergická reakce, která se projevuje
dechovou nedostatečností, selháním krevního oběhu a otokem),
někdy s fatálními následky, anafylaktické reakce, dušnost, kožní
projevy (např. kopřivka, vyrážka, zarudnutí kůže, svědění), jiné
projevy přecitlivělosti

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.

5. JAK BUSCOPAN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

BUSCOPAN nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do:.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30C.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co BUSCOPAN obsahuje
Léčivou látkou je butylscopolaminii bromidum. Jedna ampule o objemu 1 ml obsahuje 20 mg
butylskopolaminium-bromidu.
Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, voda na injekci.

Jak BUSCOPAN vypadá a co obsahuje toto balení
Čirý, bezbarvý roztok
Velikost balení: 5 nebo 6 ampulí po 1 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim am Rhein, Německo

Výrobce
Boehringer Ingelheim Espana SA, Sant Cugat Del Valles, Španělsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
12.6.2013

Informace o produktu

Výrobce: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, INGELHEIM
Kód výrobku: 11438
Kód EAN: 8590347000167
Kód SÚKL: 98169
Držitel rozhodnutí: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, INGELHEIM

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Buscopan se podává při spasmech v oblasti gastrointestinálního, biliárního a urogenitálního traktu, včetně dysmenorey, biliárních a renálních kolik. Pro zklidnění peristaltiky a spasmů při diagnostických a terapeutických výkonech, u nichž může být provedení výkonu komplikováno spasmem, např. gastroduodenální endoskopie a radiologie. Buscopan je určen pro dospělé i děti.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Recenze

Recenze produktu BUSCOPAN 5X1ML/20MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu BUSCOPAN 5X1ML/20MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám