Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: AstraZeneca Czech Republic
Kód výrobku: 15491
Kód EAN: 7321839710247
Kód SÚKL: 8651
Držitel rozhodnutí: AstraZeneca Czech Republic
Bronchiální astma. Chronická bronchitida, emfyzém plic a jiná onemocnění plic, kde je bronchokonstrikce komplikujícím faktorem.

Příbalový leták

Stránka 1 z 4
Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls66686/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
BRICANYL 0,5 mg/ml
(terbutalini sulfas)
injekční roztok
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento
přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst
znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by
jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud
si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je BRICANYL 0,5 mg/ml a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost předtím, než začnete BRICANYL 0,5 mg/ml používat
3. Jak se BRICANYL 0,5 mg/ml používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak BRICANYL 0,5 mg/ml uchovávat
6. Další informace
1. Co je BRICANYL 0,5 mg/ml a k čemu se používá
BRICANYL 0,5 mg/ml obsahuje léčivou látku terbutalin. Terbutalin rozšiřuje dýchací cesty,
a tak usnadňuje dýchání. BRICANYL 0,5 mg/ml se používá při náhlém záchvatu dušnosti
u pacientů s astmatem a jinými podobnými zdravotními problémy. Jeden mililitr injekčního
roztoku obsahuje 0,5 mg terbutalin sulfátu. BRICANYL 0,5 mg/ml, injekční roztok se dodává
ve skleněných ampulkách. Jedna ampulka obsahuje 1 ml roztoku.
2. Čemu musíte věnovat pozornost předtím, než začnete BRICANYL 0,5 mg/ml
používat
Nepoužívejte BRICANYL 0,5 mg/ml
- Jestliže jste alergický(á)/ přecitlivělý(á) na terbutalin sulfát nebo na kteroukoli další
složku přípravku.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku BRICANYL 0,5 mg/ml je zapotřebí
- Jestliže jste měl(a) v minulosti neobvyklou reakci na BRICANYL (terbutalin) nebo jiná
léčiva.
- Jestliže máte jiné zdravotní obtíže, např. onemocnění srdce, , nepravidelný srdeční tep,
angina pectoris (náhlá a opakující se bolest na hrudi vlevo a obvykle vyzařující do levé
Stránka 2 z 4
ruky), diabetes mellitus (cukrovka), poruchy štítné žlázy (nadměrná funkce žlázy).
V těchto případech je potřebné, abyste informoval(a) lékaře.
Před užitím tohoto léku uvědomte Vašeho lékaře, jestliže
- Máte nebo jste měl(a) srdeční onemocnění, nepravidelný srdeční rytmus, nebo anginu
pectoris.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech přípravcích, které užíváte nebo jste
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Některá jiná léčiva, např. pro léčbu vysokého krevního tlaku a onemocnění srdce a některé
oční kapky, mohou snižovat účinnost přípravku BRICANYL, pokud se užívají současně. Při
současném podávání přípravku BRICANYL s některými léčivy může dojít k poruše iontové
rovnováhy krve (nízké koncentrace draslíku v krvi). Obvykle se nejedná o nic závažného, ale
v některých případech může dojít k poruše srdečního rytmu.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Těhotenství
Pokud jste těhotná nebo se snažíte otěhotnět informujte o svém stavu ošetřujícího lékaře ještě
před použitím přípravku. Jako těhotná byste měla být vždy velice opatrná při užívání
jakýchkoliv léků. Dosud nejsou žádné důkazy o tom, že by terbutalin (BRICANYL)
poškozoval matku nebo plod v průběhu těhotenství. Přesto, pokud otěhotníte v průběhu léčby,
informujte o svém stavu ošetřujícího lékaře ještě před podáním přípravku BRICANYL
0,5 mg/ml.
Kojení
Pokud kojíte, informujte o tom lékaře ještě před zahájením léčby přípravkem BRICANYL
0,5 mg/ml. V průběhu kojení byste měla být velice opatrná při užívání jakýchkoliv léků.
Dosud nejsou žádné důkazy o tom, že by terbutalin poškozoval kojence, pokud byl matce
podáván BRICANYL 0,5 mg/ml v době kojení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
BRICANYL 0,5 mg/ml nemá vliv na schopnost řídit motorová vozidla ani na schopnost
obsluhovat stroje.
3. Jak se BRICANYL 0,5 mg/ml používá
Přípravek lze podat dospělým i dětem. Lékař rozhodne o podávané dávce u každého pacienta
individuálně.
BRICANYL 0,5 mg/ml, injekční roztok, může podávat lékař nebo zdravotní sestra. Dávka
může být podána přímo do žíly (intravenózně) nebo pod kůži (subkutánně).
Účinek přípravku BRICANYL 0,5 mg/ml se obvykle projeví v průběhu 5 minut od podání a
přetrvává až 8 hodin.
Jestliže dostanete více přípravku BRICANYL 0,5 mg/ml, než jste měl(a):
Nejčastějšími příznaky při předávkování jsou:
- nucení na zvracení.
Stránka 3 z 4
- bolest hlavy.
- rychlý a nepravidelný tep.
- svalové křeče.
- nervozita, neklid a třesavka.
- závratě a neobvyklá ospalost.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek BRICANYL 0,5 mg/ml nežádoucí účinky,
které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Nežádoucí účinky, které se mohou objevit, jsou obvykle mírné. Pokud však budou nežádoucí
účinky přetrvávat nebo Vás budou obtěžovat, informujte vždy svého ošetřujícího lékaře.
Velmi často ( více než u 1 z 10 léčených) se může objevit
Třesavka a bolest hlavy.
Často (u 1 z 10 léčených)
Zrychlený tep.
Pocit bušení srdce (palpitace).
Svalové křeče.
Nízké hladiny draslíku v krvi.
Vzácně (u 1 z 1000 léčených), popř s neznámou frekvencí
Nepravidelný srdeční tep.
Nucení na zvracení či pocit nemoci.
Nabuzenost, neklid, poruchy spánku.
Alergická reakce, např. ve formě kožní vyrážky či pocitu píchání v kůži.
Ačkoli není přesně známá četnost výskytu, někteří lidé mohou občas pociťovat bolest na
hrudi v důsledku problémů s prokrvením srdce (angina pectoris). Informujte ošetřujícího
lékaře, pokud se tyto příznaky vyvinou v průběhu léčby přípravkem BRICANYL 0,5 mg/ml.
Léčbu však sami bez porady s lékařem nepřerušujte.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. Jak BRICANYL 0,5 mg/ml uchovávat
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek uchovávejte při teplotě 15-25°C.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu (EXP). Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Přípravek bude obvykle uchováván u lékaře. Zdravotní sestra či lékař je zodpovědný za
správné uchovávání, podání i likvidaci nepoužitého přípravku podle platných předpisů.
6. Další informace
Stránka 4 z 4
Co přípravek BRICANYL 0,5 mg/ml obsahuje
Léčivou látkou je terbutalini sulfas 0,5 mg v 1 ml injekčního roztoku.
Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, kyselina chlorovodíková 35% na úpravu pH, voda na
injekci.
Jak přípravek BRICANYL 0,5 mg/ml vypadá
Čirý bezbarvý roztok
Držitel rozhodnutí o registraci:
AstraZeneca UK Limited, 2 Kingdom Street, London W2 6BD, Velká Británie
Výrobce přípravku:
Cenexi, 94120 Fontenay sous Bois, Francie
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí
o registraci.
AstraZeneca Czech Republic s.r.o., Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5
Tel.: 222 807 111
Fax: 222 807 221
www.astrazeneca.cz
Datum poslední revize 19.4.2011

Recenze

Recenze produktu BRICANYL 0,5 MG/ML 10X1ML/0.5MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu BRICANYL 0,5 MG/ML 10X1ML/0.5MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze