Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

AXETINE 750 MG INJ SIC 50X750MG - diskuze

Kód výrobku: 19985

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - AXETINE 750 MG INJ SIC 50X750MG

sp.zn.sukls53459/2016

Příbalová informace: informace pro pacienta

AXETINE 750 mg

AXETINE 1,5 g

Prášek pro injekční/infuzní roztok Cefuroximum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. Co naleznete v této příbalové informaci
 1. Co je AXETINE a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek AXETINE podán
 3. Jak se AXETINE podává
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak AXETINE uchovávat
 6. Obsah balení a další informace 1. Co je AXETINE a k čemu se používá

Přípravek AXETINE je antibiotikum, které se používá u dospělých a dětí. Účinkuje tak, že zabíjí bakterie, které způsobují infekce. Patří do skupiny léků nazývaných cefalosporiny . Přípravek AXETINE se používá k léčbě následujících infekcí:

 • plic a hrudníku
 • močových cest
 • kůže a měkkých tkání
 • břicha Přípravek AXETINE se používá rovněž:
 • k prevenci infekcí u chirurgických výkonů. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek AXETINE podán

  Přípravek AXETINE Vám nesmí být podán

 • jestliže jste alergický(á) na jakékoli cefalosporinové antibiotikum
 • jestliže se u Vás vyskytla alergická reakce (reakce přecitlivělosti) na jakékoli jiné betalaktamové antibiotikum (peniciliny, monobaktamy a karbapenemy)  Pokud se Vás toto týká, sdělte to svému lékaři dříve , než zahájíte léčbu přípravkem AXETINE. Přípravek AXETINE Vám nesmí být podán.

Upozornění a opatření

Je nutné, abyste v době, kdy Vám je podáván přípravek AXETINE, věnoval(a) pozornost určitým příznakům, jako jsou alergické reakce a poruchy trávicího traktu, např. průjem. To sníží riziko možných problémů, viz „Stavy, kterým je nutné věnovat pozornost “ v bodě 4. Pokud jste někdy měl(a) alergickou reakci na jiná antibiotika, jako je např. penicilin, můžete být rovněž alergický(á) na přípravek AXETINE. Jestliže je nutné provést vyšetření krve nebo moči Přípravek AXETINE může mít vliv na výsledek stanovení cukru při vyšetření moči nebo krve a testu zvaného jako Coombsův test. Pokud podstupujete tyto testy:

 •  Sdělte osobě, která Vám odebírá vzorky, že dostáváte přípravek AXETINE. Další léčivé přípravky a přípravek AXETINE

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Týká se to i léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Některé léky mohou ovlivňovat způsob, jakým přípravek AXETINE účinkuje, nebo mohou zvyšovat pravděpodobnost vzniku nežádoucích účinků. Týká se to následujících léčiv:

 • antibiotika aminoglykosidového typu
 • močopudné tablety (diuretika), jako je např. furosemid
 • probenecid
 • perorální antikoagulancia (léky proti srážení krve užívané ústy) Pokud se Vás toto týká, sdělte to svému lékaři . Je možné, že Vám bude muset při používání přípravku AXETINE provést zvláštní vyšetření funkce ledvin. Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Váš lékař zváží prospěch léčby přípravkem AXETINE pro Vás oproti možným rizikům pro Vaše dítě. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje, jestliže se necítíte dobře. AXETINE obsahuje sodík

Pokud dodržujete dietu s kontrolovaným příjmem sodíku, je nutné vzít toto v úvahu. AXETINE 750 mg: Jedna injekční lahvička obsahuje 1,7 mmol (39 mg) sodíku. AXETINE 1,5 g: Jedna injekční lahvička obsahuje 3,4 mmol (78 mg) sodíku. 3. Jak se AXETINE podává

Přípravek obvykle podává lékař nebo zdravotní sestra . Lze ho podávat pomocí kapačky (nitrožilní infuze) nebo jako injekci přímo do žíly nebo do svalu. Obvyklá dávka

O správné dávce přípravku AXETINE rozhodne Váš lékař v závislosti na závažnosti a typu infekce, na tom zda používáte jiná antibiotika a na základě Vaší tělesné hmotnosti, věku a funkci ledvin. Novorozenci (0-3 týdny)

Na každý 1 kg tělesné hmotnosti novorozence se podává 30 až 100 mg přípravku AXETINE denně rozděleně ve dvou nebo třech dávkách.

Kojenci (starší 3 týdnů) a děti

Na každý 1 kg tělesné hmotnosti kojence nebo dítěte

se podává 30 až 100 mg přípravku AXETINE denně rozděleně ve třech nebo čtyřech dávkách. Dospělí a dospívající

750 mg až 1,5 g přípravku AXETINE dvakrát, třikrát nebo čtyřikrát denně. Pacienti s poruchou funkce ledvin

Pokud máte problémy s ledvinami, Váš lékař Vám může dávku upravit.  Pokud se Vás toto týká, sdělte to svému lékaři . Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry. 4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Stavy, kterým je třeba věnovat pozornost

U malého počtu osob, které používají přípravek AXETINE, se může objevit alergická reakce nebo potenciálně závažné kožní reakce. Příznaky těchto reakcí zahrnují:

 • závažnou alergickou reakci. Příznaky zahrnují vystouplou a svědivou vyrážku, otok obličeje nebo úst způsobující obtíže s dýcháním.
 • kožní vyrážka , která může tvořit puchýře a může vypadat jako malé terčíky (centrální tmavá tečka ohraničená světlejší oblastí s tmavým prstencem na okraji).
 • široce rozšířená vyrážka s puchýři a olupující se kůží . To mohou být příznaky Stevens-Johnsonova syndromu nebo toxické epidermální nekrolýzy .
 • plísňové infekce ve vzácných případech; léky jako je přípravek AXETINE mohou způsobovat přerůstání kvasinek (Candida ) v těle, což může vést k plísňovým infekcím (jako je moučnivka). Tyto nežádoucí účinky jsou pravděpodobnější, pokud používáte přípravek AXETINE delší dobu.  Pokud se u Vás objeví kterýkoli z těchto příznaků, neprodleně kontaktujte lékaře nebo zdravotní sestru.

Časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 pacienta z 10)

 • bolest v místě injekce, otok a zarudnutí podél žíly.  Pokud se u Vás cokoli z toho objeví, sdělte to svému lékaři . Časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:
 • zvýšení určitých látek (enzymů ) tvořených játry - změny počtu bílých krvinek (neutropenie nebo eozinofilie ) - nízký počet červených krvinek (anémie ) Méně časté nežádoucí účinky

  (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100)

 • kožní vyrážka, svědění, vystouplá vyrážka (kopřivka)
 • průjem, nevolnost, bolest břicha  Pokud se u Vás kterýkoli z těchto příznaků objeví, sdělte to svému lékaři .

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:

 • nízká hladina bílých krvinek (leukopenie )
 • zvýšení bilirubinu (látky, která je tvořena játry)
 • pozitivní Coombsův test Další nežádoucí účinky

Další nežádoucí účinky se objevily u velmi malého počtu osob a jejich přesná četnost není známa:

 • plísňové infekce
 • vysoká teplota (horečka )
 • alergické reakce
 • zánět tlustého střeva, způsobující průjem, obvykle s příměsí krve a hlenu, bolest břicha
 • zánět ledvin a krevních cév
 • příliš rychlý rozpad červených krvinek (hemolytická anémie )
 • kožní vyrážka, která může vést k tvorbě puchýřů a může vypadat jako malé terčíky - centrální tmavá tečka ohraničená světlejší oblastí s tmavým prstencem na okraji (erythema multiforme )  Pokud se u Vás kterýkoli z těchto příznaků objeví, sdělte to svému lékaři. Nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:
 • snížení počtu krevních destiček (krevních buněk, které pomáhají při srážení krve (trombocytopenie )
 • zvýšení hladiny močovinového dusíku a sérového kreatininu v krvi Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak AXETINE uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. Rekonstituovaný roztok Rekonstituovaný roztok se doporučuje použít okamžitě.

Chemická a fyzikální stabilita byla prokázána:

 • po dobu 5 hodin při 25 °C a 48 hodin při 2 °C - 8 °C (v chladničce) pro rekonstituované roztoky pro intramuskulární a intravenózní injekci
 • po dobu 6 hodin při 25 °C a 24 hodin při 2 °C - 8 °C (v chladničce) pro rekonstituované roztoky pro intravenózní infuzi Z mikrobiologického hlediska má však být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po naředění jsou na odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 °C - 8 °C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek. Před použitím je třeba roztok vizuálně zkontrolovat. Lze použít pouze čiré roztoky. 6. Obsah balení a další informace

  Co AXETINE obsahuje

 • Léčivou látkou je cefuroximum. AXETINE 750 mg: Jedna injekční lahvička obsahuje cefuroximum 750 mg (jako cefuroximum natricum). AXETINE 1,5 g: Jedna injekční lahvička obsahuje cefuroximum 1,5 g (jako cefuroximum natricum).
 • Přípravek AXETINE neobsahuje pomocné látky. Jak AXETINE vypadá a co obsahuje toto balení

Zapertlovaná injekční lahvička z bezbarvého skla, pryžová zátka, Al kryt, krabička Velikost balení: 1, 10, 50 nebo 100 injekčních lahviček Popis přípravku: bílý nebo téměř bílý prášek Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

MEDOCHEMIE Ltd., Constantinoupoleos Str. 1-10, 3011 Limassol, Kypr Tato příbalová informace byla naposledy revidována

4.5.2016

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Návod pro rekonstituci Objemy rozpouštědla a koncentrace roztoků, které mohou být užitečné, pokud jsou vyžadovány

frakcionované dávky

Velikost injekční lahvičky Množství vody, které je potřeba přidat (ml) Přibližná koncentrace cefuroximu (mg/ml)** 750 mg prášku pro injekční/infuzní roztok 750 mg

intramuskulárně intravenózní bolus intravenózní infuze 3 ml alespoň 6 ml alespoň 6 ml 116 1,5 g prášku pro injekční/infuzní roztok 1,5 g intramuskulárně intravenózní bolus intravenózní infuze 6 ml alespoň 15 ml 15 ml* 94

 • Rekonstituovaný roztok, který je třeba přidat k 50 nebo 100 ml kompatibilního infuzního roztoku (viz informace týkající se kompatibility níže) ** Výsledný objem roztoku cefuroximu v rekonstitučním médiu je zvýšen vlivem objemového faktoru léčivé látky, což vede k uvedeným koncentracím v mg/ml. Kompatibilita
 • 0,9% injekční roztok chloridu sodného
 • 5% injekční roztok glukózy
 • 10% injekční roztok glukózy
 • Ringerův injekční roztok
 • Laktátový Ringerův injekční roztok Před použitím je třeba roztok vizuálně zkontrolovat. Lze použít pouze čiré roztoky. Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Informace o produktu

Výrobce: MEDOCHEMIE LTD, LIMASSOL
Kód výrobku: 19985
Kód EAN:
Kód SÚKL: 64836
Držitel rozhodnutí: MEDOCHEMIE LTD, LIMASSOL

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Axetine je baktericidní cefalosporinové antibiotikum, které je rezistentní k většině betalaktamáz a je účinné proti široké řadě G+ a G+ bakterií. Je indikován k léčbě ještě před tím, než je identifikován vyvolávající mikroorganismus nebo když je infekce způsobena citlivou bakterií. Je účinný v pooperační profylaxi infekce. Obvykle je účinný v monoterapii, ale může být vhodné jej použít v kombinaci s aminoglykosidovými antibiotiky nebo metronidazolem. Současné podání s metronidazolem je vhodné u prokázaných nebo suspektních aerobních nebo anaerobních infekcí jako je peritonitida, aspirační pneumonie, absces plic, pánve nebo mozku, nebo je vhodný při chirurgických kolorektálních nebo gynekologických zákrocích. Infekce kostí a kloubů: jako je septická artritis, osteomyelitis. ORL infekce: faryngitis, sinusitis, tonsilitis. Gonorea: zvláště pokud není vhodné použít penicilin. Porodnické a gynekologické infekce: pánevní záněty. Profylaxe: tam, kde je zvýšené riziko infekce, jako jsou břišní, srdeční, esofageální, ortopedické, pánevní, plicní a vaskulární chirurgické zákroky. Respirační: jako jsou chronická bronchitis, infekční bronchiektasie, bakteriální pneumonie, plicní abscesy a pooperační hrudní infekce. Infekce měkkých tkání: jako je celulitis, erysipel, peritonitis a infikovaná poranění. Močové infekce: jako je asymptomatická bakteriurie, cystitis a akutní a chronická pyelonefritis. Jiné infekce: včetně sepse a meningitis.

Příbalový leták

AXETINE 750 MG INJ SIC 50X750MG – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu AXETINE 750 MG INJ SIC 50X750MG zobrazíte nebo stáhnete zde: AXETINE 750 MG INJ SIC 50X750MG.pdf

Recenze

Recenze produktu AXETINE 750 MG INJ SIC 50X750MG

Diskuze

Diskuze k produktu AXETINE 750 MG INJ SIC 50X750MG

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám