Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 34385
Kód EAN: 8594739012370
Kód SÚKL: 84587
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Atram je určen k léčbě vysokého krevního tlaku (esenciální hypertenze), chronické stabilní anginy pectoris (projevující se bolestí na hrudi při zátěži) a používá se i k léčení stabilizovaného chronického selhání srdce. Atram slouží k léčbě dospělých osob.

Příbalový leták


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
ATRAM 6,25
ATRAM 12,5
ATRAM 25
(Carvedilolum)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1.Co je přípravek ATRAM a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ATRAM užívat
3. Jak se přípravek ATRAM užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek ATRAM uchovávat
6. Další informace
1. Co je přípravek ATRAM a k čemu se používá
ATRAM obsahuje léčivou látku karvedilol, který vyvolává rozšíření cév (vasodilataci). ATRAM je určen k léčbě vysokého krevního tlaku, dlouhotrvající stabilní anginy pectoris (projevující se bolestí na hrudi při zátěži) a používá se i k léčení stabilizovaného dlouhotrvajícího selhání srdce.
ATRAM slouží k léčbě dospělých osob.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ATRAM užívat
Neužívejte přípravek ATRAM
jestliže máte alergii (přecitlivělost) na karvedilol (léčivá látka přípravku ATRAM) nebo na kteroukoliv jinou pomocnou látku přípravku
jestliže trpíte těžkým selháním srdce, které vyžaduje nitrožilní podání léčiv podporujících srdeční činnost;
jestliže trpíte chronickým zánětem průdušek a plic se zúžením průdušek;
jestliže trpíte průduškovým astmatem;
jestliže máte závažnou poruchu jater;
jestliže trpíte poruchou srdečního rytmu
jestliže trpíte velmi nízkou činností srdce (puls pod 50/min) nebo velmi nízkým krevním tlakem (systolický krevní tlak pod 85 mm Hg);
v případě poruch srdečního rytmu z důvodu špatné funkce sinusového uzlu, včetně poruchy vedení mezi sinusovým uzlem a síní sinoatriální blok
při nádoru dřeně nadledvinek, který není řádně kontrolován léčbou
jestliže u Vás byla diagnostikována tzv. Prinzmetalova forma angíny pectoris;
v případě zvýšené kyselosti krve (metabolická acidóza);
v případě těžkých oběhových poruch tepen paží a nohou;
v případě souběžného nitrožilního podání s verapamilem nebo diltiazemem (viz kapitola Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky)¨;
jestliže jste kojící matka
Přípravek nesmějí užívat pacienti v  šoku způsobeným těžkou poruchou srdeční funkce,
Přípravek se nesmí používat u dětí a dospívajících do 18 let věku.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku ATRAM je zapotřebí
v případě, že trpíte cukrovkou (diabetem mellitus), lupenkou (kožní onemocnění), depresemi, poruchami periferního krevního oběhu, dědičná svalová slabost (myastenií gravis), zvýšená činnost štítné žlázy ( tyreotoxikózou),
v případě vážných projevů přecitlivělosti v minulosti,
v případě chronického srdečního selhání a nízkého krevního tlaku (systolický krevní tlak pod 100 mm Hg), ischemické choroby srdeční a cévního onemocnění, popř. ledvinné nedostatečnosti,
v případě chirurgického zákroku prováděného v celkové narkóze,
jestliže používáte kontaktní čočky, je třeba vzít v úvahu možnost snížené produkce slz.
Pokud se Vás některé z výše uvedených postižení týká, nebo pokud si nejste něčím v souvislosti s užíváním tohoto léku jist/jista, informujte o tom, prosím, svého lékaře.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívala v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Účinky přípravku ATRAM a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.
ATRAM zesiluje působení současně podávaných léků pro léčení vysokého krevního tlaku nebo léků, u nichž se snížení krevního tlaku očekává jako nežádoucí účinek.
Při souběžném podávání přípravku ATRAM spolu s perorálním přípravkem obsahujícím léčivou látku diltiazem nebo verapamil se občas vyskytují poruchy srdečního vedení, které mohou vést k poruše srdečního rytmu.
Pokud budete přípravek ATRAM užívat spolu s některou z výše uvedených látek, bude nutné podrobit se sledování srdeční činnosti (EKG) a měření krevního tlaku. Současnému nitrožilnímu podání těchto léků je nutno zabránit.
U pacientů s vysokým krevním tlakem, kteří užívají přípravek ATRAM souběžně s lékem obsahujícím digoxin, může dojít ke zvýšení hladiny digoxinu v krvi. Proto je nutné na počátku léčby, v jejím průběhu i při vysazení přípravku ATRAM sledovat hladiny digoxinu k krvi.
ATRAM zesiluje účinek insulinu a jiných léků k léčení cukrovky, čímž dochází ke zkreslení nebo oslabení příznaků nízké hladiny cukru v krvi (především zvýšená srdeční frekvence). Proto se u pacientů s cukrovkou doporučuje pravidelné sledování hladin cukru v krvi.
Při současném podávání přípravku ATRAM s léky obsahujícími léčivou látku klonidin (působící proti vysokému krevnímu tlaku) je při ukončení léčby nejdříve třeba vysadit ATRAM, což by se mělo provést několik dní před postupným snižováním dávek léku obsahujícího klonidin.
U pacientů užívajících lék s léčivou látkou rifampicin (antibiotikum) se hladiny přípravku ATRAM v krvi mohou snižovat a tím může docházet k utlumení jeho účinku. Naopak, při současném užití léku obsahujícího cimetidin (léčba žaludečních vředů) lze očekávat zesílení účinku přípravku ATRAM.
Opatrnost je nutná při celkové narkóze (úplném znecitlivění) díky společnému depresivnímu účinku karvedilolu a anestetik na srdeční rytmus a krevní tlak.
Sledování pacientů je nutné v případě současného podávání s reserpinem, guanetidinem, metyldopou, guanfacinem, léky proti depresi nebo dihydropyridiny.
Při současné léčbě s  léky tlumícími bolesti a horečku nebo léky obsahujícími estrogeny a kortikosteroidy se účinek přípravku ATRAM zeslabuje.

ATRAM zvyšuje léčivé účinky ergotamínu a blokátorů svalových nervů.
Užívání přípravku ATRAM s jídlem a pitím
ATRAM užívejte současně s jídlem, zapijte dostatečným množstvím tekutiny.
Těhotenství a kojení
Přípravek ATRAM by neměly užívat těhotné ženy a kojící matky.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není známo, že by přípravek ATRAM použitý v terapeutických dávkách jakkoliv ovlivňoval schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku ATRAM
Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
3. Jak se přípravek ATRAM užívá
Vždy užívejte přípravek ATRAM přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Při navyšování dávek tohoto přípravku musíte být pod stálou kontrolou svého ošetřujícího lékaře.
Léčba vysokého krevního tlaku
Přípravek se doporučuje užívat v jedné denní dávce.
Dospělí pacienti
Doporučená dávka přípravku ATRAM první dva dny při zahájení léčby je 12,5 mg jednou denně. Poté se užívá dávka 25 mg jednou denně. V případě potřeby se může dávka navyšovat postupně v odstupech dvou týdnů až do doporučované maximální denní dávky 50 mg jednou denně nebo rozděleně ve dvou denních dávkách.
Starší pacienti
Doporučená dávka při zahájení léčby je 12,5 mg jednou denně, což je u některých pacientů dostačující. Jestliže ovšem léčba není dostatečně účinná, může se dávkování postupně v dvoutýdenních odstupech zvyšovat až do doporučené maximální denní dávky.
Léčba angíny pectoris
Dospělí pacienti
Doporučená dávka přípravku při zahájení léčby je 12,5 mg užívaných první dva dny dvakrát denně. Potom by se dávka měla zvýšit na 25 mg užívaných dvakrát denně. Při nezbytnosti se dávky mohou postupně v dvoutýdenních odstupech navyšovat až do maximální denní dávky 100 mg užívaných rozděleně ve dvou dávkách denně.
U starších pacientů se doporučuje užívat denní dávku 50 mg rozděleně ve dvou dávkách.
Léčba srdečního selhání
Dospělí pacienti
Doporučená dávka přípravku ATRAM při zahájení léčby je 3,125 mg užívaných po dobu dvou týdnů dvakrát denně. Pokud pacient toto dávkování snáší dobře, lze dávku postupně zvyšovat v intervalech, které by neměly být kratší než dva týdny, až na 6,25 mg dvakrát denně, následně pak na 12,5 mg dvakrát denně a nakonec na 25 mg užívaných dvakrát denně. Dávkování je možné zvýšit až na maximální dávku, kterou pacient snáší.
Maximální doporučená denní dávka pro pacienty se závažným srdečním selháním a pro pacienty s lehkým a středně těžkým srdečním selháním vážící do 85 kg je 25 mg dvakrát denně. Pro pacienty s lehkým a středně těžkým srdečním selháním vážící nad 85 kg je dávka 50 mg dvakrát denně.
Před každým zvyšováním dávky je nutné vyšetření, které provede ošetřující lékař. Dojde-li k přechodném zhoršení srdeční nedostatečnosti nebo v případě zadržování tekutin v organizmu (otoky), je nutné zvýšit dávky diuretik (tzn. léků stimulujících produkci a vylučování moči) podle návodu lékaře. V některých případech je dokonce nutné přípravek ATRAM dočasně vysadit.
Jestliže došlo k dočasnému vysazení přípravku ATRAM delšímu než dva týdny, doporučuje se zahájit další podávání opět dávkami 3,125 mg dvakrát denně a potom dávkování navyšovat postupně podle výše uvedeného postupu. Přesný návod Vám poskytne Váš lékař.
Tablety se polykají celé a zapíjejí se dostatečným množstvím nějaké tekutiny.
Jestliže jste užil/užila více přípravku ATRAM než jste měl/měla
Při předávkování přípravkem ATRAM může dojít k výraznému snížení krevního tlaku, výraznému poklesu srdeční frekvence, selhání srdce a dokonce šoku a srdeční zástavě. Vyskytují se i problémy s dýcháním (dušnost), zvracení, poruchy vědomí a křeče.
Při předávkování nebo náhodném požití tohoto přípravku dítětem je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek ATRAM
Zapomenutou dávku užijte, jakmile si vzpomenete. Pokud se blíží čas následující dávky, vynechte dávku předchozí a vyčkejte na další dávku.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal/a užívat přípravek ATRAM
Léčba přípravkem ATRAM je dlouhodobá. Bez nařízení ošetřujícího lékaře proto léčení nepřerušujte. Vysazování přípravku musí být postupné.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek ATRAM nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Při užívání karvedilolu (léčivá látka přípravku Atram) se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky (seřazeny dle četnosti výskytu):
Velmi časté (možnost výskytu u více než 1 pacienta z 10): na počátku léčby se mohou vyskytnout závratě**
Časté (možnost výskytu u 1- 10 pacientů ze 100): přírůstky hmotnosti, zpomalená srdeční činnost, zvýšené zadržování tekutin, nevolnost, průjem, bolest břicha, zvýšená hladina cukru v krvi (zvláště u pacientů s cukrovkou), zvýšená hladina cholesterolu v krvi, pokles krevního tlaku, otoky, ucpaný nos, snížená tvorba slz, bolest končetin, na počátku léčby se mohou vyskytnout bolesti hlavy a únava
Méně časté (možnost výskytu u 1- 10 pacientů z 1 000): poruchy srdečních funkcí a rytmu, poruchy krevního oběhu, krátkodobá ztráta vědomí způsobená nedostatečným zásobením mozku kyslíkem*, zhoršené vidění**, zhoršené dýchání a astma u pacientů kteří k tomu mají sklon, zácpa, zvracení**, sucho v ústech, ztížené vylučování moči, brnění, podrážděné oči, kožní alergické reakce (vyrážka, kopřivka, svědění), poruchy sexuálních funkcí, nespavost, sklíčenost
Vzácné (možnost výskytu u 1- 10 pacientů z 10 000): ): snížení počtu krevních destiček** a/nebo bílých krvinek, poruchy fungování ledvin, změny laboratorních hodnot
* u pacientů s chronickým srdečním selháním se tento nežádoucí účinek vyskytuje vzácně
** u pacientů s chronickým srdečním selháním se tento nežádoucí účinek vyskytuje často
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. Jak přípravek ATRAM uchovávat
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek ATRAM nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 30°C.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. Další informace
Co přípravek ATRAM obsahuje
Léčivou látkou je carvedilolum (karvedilol) 6,25 mg, 12,5 mg nebo 25 mg v 1 tabletě.
Pomocnými látkami jsou sacharosa, povidon 30, monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát, žlutý oxid železitý, červený oxid železitý (ATRAM 12,5 a ATRAM 25)
Jak přípravek ATRAM vypadá a co obsahuje toto balení
ATRAM 6,25 jsou tablety žluté barvy se světlými skvrnami, s půlící rýhou typu karate na jedné straně a vyraženou číslicí 6 na straně druhé,
ATRAM 12,5 jsou tablety okrové barvy se světlými skvrnami, s půlící rýhou typu karate na jedné straně a s vyraženou číslicí 12 na straně druhé,
ATRAM 25 jsou tablety okrové barvy se světlými skvrnami, s půlící rýhou typu karate na jedné straně a s vyraženou číslicí 25 na straně druhé.
ATRAM 6,25 a ATRAM 12,5: Jedno balení obsahuje 15 nebo 30 tablet.
ATRAM 25: Jedno balení obsahuje 30 nebo 90 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Zentiva, k.s., Praha, Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 6.5.2009

Recenze

Recenze produktu ATRAM 25 90X25MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ATRAM 25 90X25MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze