Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

ATRAM 25 30X25MG Tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17531

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 17531
Kód EAN: 8594739012332
Kód SÚKL: 98925
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Atram je určen k léčbě vysokého krevního tlaku (esenciální hypertenze), chronické stabilní anginy pectoris (projevující se bolestí na hrudi při zátěži) a používá se i k léčení stabilizovaného chronického selhání srdce. Atram slouží k léčbě dospělých osob.

Příbalový leták

 

1

Sp.zn. sukls170026/2013 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

ATRAM 6,25 
ATRAM 12,5 

ATRAM 25 

tablety 

Carvedilolum 

 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje 
pro Vás důležité informace. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 
tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sděte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz 
bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek ATRAM a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ATRAM užívat 

3. 

Jak se přípravek ATRAM užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. Jak 

přípravek ATRAM uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek ATRAM a k čemu se používá 

 
ATRAM obsahuje léčivou látku karvedilol, která způsobuje rozšíření krevních cév (vasodilataci). 
 
ATRAM je určen k léčbě vysokého krevního tlaku, dlouhotrvající stabilní anginy pectoris (projevující se bolestí na 
hrudi při zátěži) a k léčbě stabilizovaného dlouhotrvajícího selhání srdce. 
ATRAM slouží k léčbě dospělých osob. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ATRAM užívat 

 

Neužívejte přípravek ATRAM: 

  jestliže jste alergický(á) na karvedilol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 

v bodě 6); 

  jestliže trpíte těžkým selháním srdce, které vyžaduje nitrožilní podání léčiv podporujících srdeční 

činnost; 

  jestliže trpíte průduškovým astmatem; 
  jestliže máte závažné jaterní onemocnění; 

  jestliže máte velmi nízký srdeční puls méně než 50 tepů/min.), nebo velmi nízký krevní tlak 

(systolický krevní tlak pod 85 mmHg); 

  jestliže máte nějakou poruchu převodního systému srdce (nazývanou AV-blok typu II a III, nebo také 

nazývanou syndrom sinusového uzlu nebo sinoatriální blok); 

  jestliže trpíte závažným ohrožením srdeční funkce (kardiogenní šok). 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Atram se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

 

2

-  Pokud máte cukrovku (diabetes mellitus). Léčba přípravkem Atram může maskovat známky nízké hladiny 

krevního cukru a kontrola krevního cukru může být zhoršena. Proto by Váš krevní cukr měl být pravidelně 
monitorován. 

-  Pokud máte závažné dýchací potíže, na které nejste léčen(a), může přípravek Atram tyto dýchací potíže zhoršit. 
-  Pokud trpíte chronických zánětem průdušek a plic s bronchiálním spasmem; 
-  pokud máte zvýšenou funkci nadledvinek (feochromocytom), která není léčena; 
-  pokud trpíte neobvyklou formou anginy pectoris nazývanou Prinzmetalova angina; 
-  pokud kojíte, 
-  Pokud jste někdy měl(a) lupénku (kožní onemocnění) spojené s léčbou betablokátory. 
-  Pokud máte deprese. 
-  Pokud máte poruchu periferního krevního oběhu, pocity chladu a bolesti v rukou a nohou. 
-  Pokud máte dědičnou svalovou slabost (myastenia gravis). 
-  Pokud máte zvýšenou funkci štítné žlázy (thyreotoxikóza), se zvýšenou produkcí hormonů štítné žlázy. 

Přípravek Atram může maskovat symptomy. 

-  Pokud máte chronické srdeční selhání. Zadržování tekutin (tvorba otoků) nebo zhoršení příznaků srdečního 

selhání se mohou objevit v průběhu postupného zvyšování dávky karvedilolu. 

-  Pokud máte chronické srdeční selhání spojené s: 

-  nízkým krevním tlakem (hodnoty systolického krevního tlaku pod 100 mmHg), 
-  ohrožující zásobování srdce krví a kyslíkem (ischemická choroba srdeční) a cévní onemocnění, 
-  potíže s ledvinami. 
Vaše funkce ledvin by měla být v těchto případech kontrolována. 

-  Jestliže jste nedávno měl(a) infarkt myokardu. 
-  Pokud máte velmi nízký puls (méně než 55 úderů za minutu). 
-  Pokud máte Reynaudův fenomén (prsty na rukou nebo nohou se v závislosti na bolesti jsou nejprve nafialovělé, 

poté bělavé a poté zarudlé nebo jiné potíže s krevním oběhem v končetinách. Přípravek Atram může tyto 
symptomy zhoršit. 

-  Pokud užíváte přípravek Atram a máte podstoupit operaci v celkové narkóze. Měl(a) byste se v dostatečném 

předstihu poradit se svým lékařem zodpovědným za anestézii. 

-  Pokud jste již někdy měl(a) závažnou alergickou reakci (např. na jídlo, nebo bodnutí hmyzem) nebo podstupuje 

nebo jste podstoupil(a) alergickou desenzibilizačnízační terapii, protože přípravek Atram může zvýšit citlivost 
k alergenům a závažnost anafylaktické reakce a oslabit účinnost léčiv, užívaných k léčbě alergických reakcí. 

-  Jestliže trpíte závažnou poruchou acidobazické rovnováhy těla (metabolická acidóza). 
-  Jestliže jste léčen(a) digitálisovými glykosidy. Kombinace digitálisových glykosidů a karvedilolu by měla být 

používána s opatrností. 

-  Jestliže jste léčen(a) intravenózně podáváným verapamilem nebo diltiazemem (viz bod „Další léčivé přípravky 

a přípravek Atram“). 

-  Jestliže používáte kontaktní čočky, přípravek Atram může snížit produkci slz. 
 
Prosím, informujte svého lékaře, pokud se na Vás vztahuje kterýkoliv z výše popsaných stavů, nebo pokud si nejste 
jistý(á) užíváním tohoto přípravku 
 
Děti a dospívající 
S užíváním přípravku Atram u dětí (do 18 let) nejsou žádné zkušenosti. Přípravek Atram by proto neměl být 
podáván dětem. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Atram 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo 
které možná budete užívat. 
 
Jiné současně užívané léky mohou ovlivnit, nebo mohou být ovlivněny přípravkem Atram. 
Zejména je důležité, aby Váš lékař věděl, že současně užíváte: 
 
 

digoxin (lék určený k léčbě srdečního selhání); 

 

rifampicin (antibiotikum určené k léčbě tuberkulózy); 

 

cyklosporin (léky k supresi imunitního systému, užívaný např. k prevenci odmítnutí orgánu po transplantaci, 
stejně tak na některé revmatické a dermatologické problémy); 

 

cimetidin (lék k léčbě žaludečních vředů, pálení žáhy a refluxní choroby jícnu); 

 

fluoxetin (lék k léčbě deprese); 

 

clonidin (lék určený ke snižování krevního tlaku nebo k léčbě migrény); 

 

3

 

verapamil, diltiazem, amiodaron nebo jiná léčiva určená k léčbě nepravidelného srdečního rytmu; 

 

jiné léky ke snižování krevního tlaku, carvedilol může zvýšit účinek jiných současně užívaných léku na 
snížení krevního tlaku (např. antagonisté alfa-1-receptoru) nebo léky které mají hypotenzi jako nežádoucí 
účinek; 

 

inzulin a perorální antidiabetická léčiva (přípravky snižující krevní cukr), neboť účinek na snížení krevního 
cukru může být zvýšen a příznaky nízké hladiny cukru mohou být skryty; 

 

anestetika (léky užívané k anestezii); 

 

dihydropyrimidiny (léky určené k léčbě vysokého krevního tlaku a onemocnění srdce); 

 

neuromuskulární blokátory (léky které snižují svalové napětí); 

 

ergotamin (užívaný k léčbě migrény); 

 

nesteroidní protizánětlivé léky na bolest (NSAID), estrogeny (hormony) a kortikosteroidy (hormony 
nadledvin), protože mohou v některých případech snížit krevní tlak, snížením účinku karvedilolu; 

 

léky obsahující reserpin, guanethidin, methyldopu, guanfacin a inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) jsou 
léky k léčbě deprese, které mohou vést k dalšímu snížení srdeční frekvence; 

 

léky užívané k léčbě astmatu (beta-agonisté bronchodilatancia). 

 
Těhotenství, kojení a fertilita 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se svým 
lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 
Při užívání v průběhu těhotenství je zde riziko poškození nenarozeného dítěte. Přípravek Atram by v průběhu 
těhotenství neměl být užíván. 
 
Kojení 
Není známo, jestli se přípravek Atram vylučuje do mateřského mléka a proto by přípravek Atram neměl být užíván 
v průběhu kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Tento přípravek má malý vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 
Na počátku léčby se může objevit závrať nebo ospalost, nebo při změně léčby, nebo v kombinaci s alkoholem. 
Pokud pociťujete při užívaní léku závrať nebo slabost, měli byste se vyvarovat řízení motorových vozidel a činností 
vyžadujících zvýšenou pozornost. 
Nebyly provedeny žádné studie na účinky tohoto přípravku a jejich vlivu na pacienty a jejich schopnost řídit a 
obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Atram obsahuje laktózu a sacharózu 
Jedna tableta obsahuje 13,285 mg sacharózy a 90,193 mg laktózy. 
Jedna tableta obsahuje 12,500 mg sacharózy a 84,865 mg laktózy. 
Jedna tableta obsahuje 25,000 mg sacharózy a 169,730 mg laktózy. 
 
Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem, než začnete 
tento přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek ATRAM užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Při navyšování dávek tohoto přípravku musíte být pod stálou kontrolou svého ošetřujícího lékaře. 
 
Léčba vysokého krevního tlaku 
Přípravek se doporučuje užívat v jedné denní dávce. 
 
Dospělí pacienti 
Doporučená dávka přípravku ATRAM v prvních dvou dnech léčby je 12,5 mg a poté 25 mg jednou denně. 
V případě potřeby se může dávka postupně zvyšovat v odstupu dvou týdnů až do doporučované maximální denní 
dávky 50 mg jednou denně, nebo rozděleně ve dvou denních dávkách. 

 

4

 
Starší pacienti 
Doporučená dávka při zahájení léčby je 12,5 mg jednou denně, což je u některých pacientů obvykle dostačující. 
Jestliže ovšem léčba není dostatečně účinná, může se dávkování postupně v dvoutýdenních odstupech zvyšovat až 
do doporučené maximální denní dávky 25 mg/denně. 
 
Léčba angíny pectoris 
 
Dospělí pacienti 
Doporučená počáteční dávka přípravku je 12,5 mg užívaných první dva dny dvakrát denně. Potom by se dávka 
měla zvýšit na 25 mg užívaných dvakrát denně. V případě nutnosti se mohou dávky postupně v dvoutýdenních 
odstupech navyšovat až do maximální denní dávky 100 mg užívaných rozděleně ve dvou dávkách denně. 
 
Starší pacienti 
U starších pacientů se doporučuje užívat denní dávku 50 mg rozděleně ve dvou dávkách. 
 
Léčba srdečního selhání 
 
Dospělí pacienti 
Doporučená počáteční dávka přípravku Atram při zahájení léčby je 3,125 mg dvakrát denně po dobu dvou týdnů. 
Pokud pacient toto dávkování snáší dobře, lze dávku postupně zvyšovat v intervalech, které by neměly být kratší 
než dva týdny, až na 6,25 mg dvakrát denně, následně pak na 12,5 mg dvakrát denně a nakonec na 25 mg 
užívaných dvakrát denně. Dávkování je možné zvýšit až na maximální dávku, kterou pacient snáší. 
Maximální doporučená denní dávka pro pacienty se závažným srdečním selháním a pro pacienty s lehkým a 
středně těžkým srdečním selháním vážící do 85 kg je 25 mg dvakrát denně. Pro pacienty s lehkým a středně těžkým 
srdečním selháním vážící nad 85 kg je dávka 50 mg dvakrát denně. 
Před každým zvyšováním dávky je nutné vyšetření, které provede ošetřující lékař. Dojde-li k přechodnému 
zhoršení srdeční nedostatečnosti, nebo v případě zadržování tekutin v organizmu (otoky), je nutné zvýšit dávky 
diuretik (tzn. léků stimulujících produkci a vylučování moči) podle návodu lékaře. V některých případech je nutné 
přípravek Atram dočasně vysadit. 
 
Jestliže došlo k dočasnému vysazení přípravku Atram, a to delšímu než dva týdny, doporučuje se zahájit další 
podávání opět dávkami 3,125 mg dvakrát denně a potom dávkování navyšovat postupně podle výše uvedeného 
postupu. Přesný návod Vám poskytne Váš lékař. 
 
Tablety se polykají celé spolu s jídlem a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Atram než jste měl(a) 
Pokud jste užil(a) více přípravku Atram, nebo pokud Vaše dítě náhodou přípravek požilo, ihned vyhledejte 
lékařskou pomoc. 
Příznaky předávkování mohou zahrnovat pocity na omdlení v důsledku nepřiměřeně nízkého krevního tlaku, 
pomalá srdeční frekvence, a v závažných případech příležitostné vynechání srdečního tepu, srdeční selhání, 
kardiogenní šok, srdeční zástava. Mohou se objevit potíže s dýcháním, zúžení dýchacích cest, zvracení, poruchy 
vědomí či křeče. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Atram 
Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, dávku užijte ihned jakmile si vzpomenete. Pokud se blíží čas následující 
dávky, vynechte dávku předchozí a vyčkejte na další dávku. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Atram 
Léčba přípravkem Atram je dlouhodobá. Bez porady se svým lékařem léčbu náhle nepřerušujte, nebo neměňte 
doporučené dávkování. Pokud potřebujete léčbu přerušit, musí tak být provedeno postupně, aby se zamezilo 
nežádoucím účinkům. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 

 

5

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek ATRAM nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. 
 
Při užívání karvedilolu (léčivá látka přípravku Atram) se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky (seřazeny 
dle četnosti výskytu): 
Frekvence nežádoucích účinků není závislá na dávce, s výjimkou závratí, poruch zraku, a pomalého srdečního tepu. 
 
Velmi časté (postihují více než 1 osobu z 10): 

 

Závrať; 

 

bolest hlavy; 

 

srdeční problémy které mohou způsobit dušnost nebo otok kotníků; 

 

nízký krevní tlak; 

 

pocit únavy. 

 
Časté (postihují méně než 1 osobu z 10): 

 

infekce dýchacích cest (bronchitida), plic (pneumonie); 

 

infekce močových cest; 

 

nízký počet červených krevních buněk (anémie?); 

 

zvýšení hmotnosti; 

 

zvýšení hladiny cholesterolu v krvi; 

 

ztráta kontroly hladiny cukru v krvi u diabetiků; 

 

deprese, depresivní nálada; 

 

poruchy zraku, 

 

snížená tvorba slz, suché oči, podráždění očí; 

 

pomalý srdeční tep; 

 

otok těla nebo částí těla; 

 

poruchy krevního oběhu, zvýšení krevního objemu; 

 

mdloby, točení hlavy nebo závratě při vstávání (v důsledku nízkého krevního tlaku).  

 

problémy s krevním oběhem (studené ruce a nohy); 

 

zhoršení symptomů u pacientů, kteří trpí Raynaudovým onemocněním (prsty na rukou nebo nohou jsou 

v závislosti na bolesti nejprve namodralé, poté bělavé a poté zarudlé a bolestivé) nebo kulháním (bolest 
nohou, která se zhoršuje při chůzi); 

 

dušnost; 

 

hromadění tekutiny v plicích; 

 

dýchací potíže u pacientů s astmatem nebo chronickou plicní nemocí; 

 

pocit nevolnosti; 

 

průjem; 

 

zvracení; 

 

zažívací potíže; 

 

bolest břicha; 

 

akutní porucha funkce ledvin u pacientů s kornatěním tepen a/nebo poruchou funkce ledvin; 

 

potíže s močením; 

 

bolest rukou, nohou. 

 
Méně časté (postihují méně než 1 osobu ze 100): 

 

poruchy spánku; 

 

pocit na omdlení, mdloby; 

 

brnění nebo ztuhlost v rukou a nohou; 

 

poruchy srdečního převodního systému; 

 

bolest na hrudi; 

 

kožní reakce (alergická vyrážka, zánět kůže, kopřivka, svědění, vyrážka jako u psoriázy, vyrážka jako u 

lišeje); 

 

vypadávání vlasů; 

 

zácpa, sucho v ústech; 

 

poruchy sexuální výkonosti. 

 
Vzácné (postihují méně než 1 osobu z 1000): 

 

snížení počtu krevních destiček, které zvyšuje riziko krvácení a vzniku podlitin; 

 

6

 

ucpaný nos. 

 
Velmi vzácné (postihují méně než 1 osobu z 10 000) 

 

nízký počet bílých krvinek; 

 

alergické reakce; 

 

změny v jaterních testech; 

 

závažná kožní vyrážka se začervenáním, olupování kůže nebo puchýře na kůži, v ústech, očích a 

genitáliích; 

 

mimovolní únik moči u žen (močová inkontinence), která odezní po ukončení léčby. 

 
Závrať, mdloby, bolesti hlavy a únava jsou obvykle mírné a s větší pravděpodobností se vyskytují na začátku léčby. 
 
Přípravek Atram může také zhoršit projevy cukrovky nebo způsobit rozvoj příznaků cukrovky u pacientů, kteří 
mají mírnou formu cukrovky nazývanou „latentní diabetes“. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři,lékárníkovi nebo zdravotní sestře. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo 
na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku

 
 
5. 

Jak přípravek ATRAM uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru/krabičce za „EXP:“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 30°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak 
naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 

Další informace 

 
Co přípravek ATRAM obsahuje 
Léčivou látkou je karvedilol. 
 
Jedna tableta obsahuje 6,25 mg carvedilolum. 
Jedna tableta obsahuje 12,5 mg carvedilolum. 
Jedna tableta obsahuje 25 mg carvedilolum. 
 
Pomocnými látkami jsou sacharosa, povidon 30, monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, sodná sůl 
kroskarmelosy, magnesium-stearát, žlutý oxid železitý (E172), přípravek Atram 12,5 mg a 25 mg obsahuje červený 
oxid železitý (E172). 
 
Jak přípravek Atram vypadá a co obsahuje toto balení 
ATRAM 6,25 jsou tablety žluté barvy se světlými skvrnami, s půlící rýhou typu karate na jedné straně a vyraženou 
číslicí „6“ na straně druhé. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 

 

7

ATRAM 12,5 jsou tablety okrové barvy se světlými skvrnami, s půlící rýhou typu karate na jedné straně a 
s vyraženou číslicí „12“ na straně druhé. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
ATRAM 25 jsou tablety okrové barvy se světlými skvrnami, s půlící rýhou typu karate na jedné straně a 
s vyraženou číslicí „25“ na straně druhé. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Atram 6,25 a Atram 12,5: Jedno balení obsahuje 15 nebo 30 tablet. 
Atram 25: Jedno balení obsahuje 30 nebo 90 tablet. 
 
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, Praha, Česká republika 
 
Tento léčivý přípravek je zaregistrován v dalších státech EHP pod následujícími názvy: 
 
Česká republika, Polsko 

Atram 

Maďarsko  

 

 

Carvedilol Zentiva 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 20.12.2013 
 
 
 
 

Recenze

Recenze produktu ATRAM 25 30X25MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ATRAM 25 30X25MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám