Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis

ATORIS 40 60X40MG Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 39269

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Kód výrobku: 39269
Kód EAN: 3838989504144
Kód SÚKL: 87032
Držitel rozhodnutí: KRKA
Atorvastatin se užívá ke snížení zvýšené hladiny krevních tuků - cholesterolu a triglyceridů v případě, že jiná opatření (jako jsou např. změna dietního režimu, tělesné cvičení, snížení váhy) nebyla dostatečně účinná. Přípravek se užívá při: - zvýšených hladinách cholesterolu v krvi (primární hypercholesterolemie) nebo současně zvýšených hladinách cholesterolu a triglyceridů v krvi (smíšená hyperlipidémie odpovídající typu IIa nebo IIb podle Fredricksona); - dědičně zvýšených hladinách cholesterolu v krvi při familiární hypercholesterolemii (heterozygotní forma); - dědičně zvýšených hladinách cholesterolu v krvi při familiární hypercholesterolemii (homozygotní forma) ke snížení hladin celkového cholesterolu a LDL-cholesterolu spolu s ostatními léčebnými metodami na snížení krevních tuků (např. LDL aferéza) nebo v případě, že tyto léčebné metody nejsou dostupné.

Příbalový leták

 

 

sp.zn. sukls193000/2016 
 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Atoris 10 
Atoris 20 
Atoris 40 

potahované tablety 

atorvastatinum calcicum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 

Co je přípravek Atoris a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Atoris užívat 

3. 

Jak se přípravek Atoris užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Atoris uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Atoris a k čemu se používá 

 
Přípravek  Atoris  patří  do  skupiny  léků  známých  jako  statiny,  což  jsou  léky,  které  upravují  hladinu 
lipidů (tuků) v těle. 
 
Přípravek  Atoris  se  užívá  ke  snížení  hladiny  lipidů  -  cholesterolu  a  triglyceridů  v  krvi,  pokud  jiná 
opatření  jako  dieta  s  omezením  tuku  a  změna  způsobu  života  nebyla  dostatečně  účinná.  Přípravek 
Atoris se může užívat také ke snížení rizika onemocnění srdce dokonce i tehdy, pokud jsou hladiny 
Vašeho cholesterolu na normálních hodnotách. Ve standardní nízkocholesterolové dietě byste měl(a) 
pokračovat i během léčby. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Atoris užívat 

 
Neužívejte přípravek Atoris
 

jestliže  jste  alergický(á)  na  atorvastatin  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6); 

jestliže máte nebo jste někdy měl(a) onemocnění postihující játra; 

jestliže jste měl(a) neobjasněné abnormální hodnoty jaterních testů; 

jestliže jste žena v reprodukčním věku a nepoužíváte vhodnou antikoncepci; 

jestliže jste těhotná nebo těhotenství plánujete; 

jestliže kojíte. 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Atoris se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

 

 

Důvody, proč pro Vás přípravek Atoris nemusí být vhodný, jsou následující: 

jestliže jste měl(a) mozkovou mrtvici s krvácením do mozku, nebo máte v mozku malé váčky 
s tekutinou po předchozích mrtvicích 

jestliže máte problémy s ledvinami 

jestliže máte sníženou funkci štítné žlázy (hypotyreózu) 

jestliže máte opakované nebo neobjasněné bolesti svalů, nebo vyskytly-li se u Vás nebo ve Vaší 
rodině  svalové  problémy.  Informujte svého  lékaře  nebo  lékárníka,  také  pokud  trpíte  svalovou 
slabostí, která přetrvává. Pro diagnostiku a léčbu tohoto stavu mohou být potřebné další testy 
a léčivé přípravky. 

jestliže jste měl(a) svalové problémy při předchozí léčbě jinými léky snižujícími hladinu tuků 
v krvi (např. jinými statiny nebo fibráty) 

jestliže pravidelně konzumujete velké množství alkoholu 

jestliže jste prodělal(a) jaterní onemocnění 

jste-li starší 70 let 

jestliže  užíváte  nebo  jste  v  posledních  7  dnech  užíval(a)  léčivý  přípravek  obsahující  kyselinu 
fusidovou  (k  léčbě  bakteriální  infekce),  podávaný  ústy  nebo  ve  formě  injekcí.  Kombinace 
kyseliny  fusidové  a  přípravku  Atoris  může  vést  k  závažným  svalovým  obtížím 
(rhabdomyolýza). 

 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat přípravek Atoris 

jestliže máte těžké respirační (dechové) selhávání. 

 
Jestliže se Vás některý z uvedených důvodů týká, Váš lékař Vám provede krevní testy před zahájením 
léčby  a  pravděpodobně  i  během  léčby  přípravkem  Atoris,  aby  předpověděl  možnost  rizika 
nežádoucích účinků na svaly. Je známo, že riziko nežádoucích účinků na svaly např. rhabdomyolýza, 
se  zvyšuje,  pokud  jsou  některé  léky  užívány  ve  stejnou  dobu  (viz  bod  2  „Další  léčivé  přípravky 
a přípravek Atoris“). 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Atoris 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a)  nebo  které  možná  budete  užívat.  Některé  léčivé  přípravky  mohou  ovlivňovat  účinek 
přípravku  Atoris  nebo  může  být  jejich  účinek  přípravkem  Atoris  ovlivněn.  Tento  typ  vzájemného 
ovlivňování může způsobit, že jeden nebo oba léky se stanou méně účinnými. Navíc to může zvýšit 
riziko nebo závažnost nežádoucích účinků, včetně závažného zhoršení svalového stavu známého jako 
rhabdomyolýza popsaná v bodě 4. 

Přípravky užívané ke snížení imunitních reakcí organismu, např. cyklosporin 

Určitá  antibiotika  nebo  antimykotika  např.  erytromycin,  klarithromycin,  telithromycin, 
ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, flukonazol, posakonazol, rifampicin, kyselina fusidová 

Jiné léčivé přípravky upravující hladiny tuků, např. gemfibrozil, jiné fibráty, kolestipol 

Některé  blokátory  vápníkového  kanálu  používané  při  angině  pectoris  nebo  vysokém  krevním 
tlaku, např. amlodipin, diltiazem; přípravky regulující srdeční rytmus, např. digoxin, verapamil, 
amiodaron 

Léčivé  přípravky  používané  při  léčbě  HIV,  např.  ritonavir,  lopinavir,  atazanavir,  indinavir, 
darunavir, kombinace tipranaviru/ritonaviru atd. 

Některé léky používané při léčbě hepatitidy C, např. telaprevir 

Jiné  přípravky,  o  kterých  je  známo,  že  ovlivňují  účinek  přípravku  Atoris  zahrnující  ezetimib 
(snižující cholesterol), warfarin (snižující krevní srážlivost), perorální antikoncepci, stiripentol 
(používaný  proti  křečím  u  epilepsie),  cimetidin  (proti  pálení  žáhy  a  žaludečním  vředům), 
fenazon  (proti  bolesti),  kolchicin  (k  léčbě  dny),  antacida  (užívané  při  potížích  se  zažíváním 
obsahující  hořčík  a  hliník)  a  boceprevir  (používaný  k  léčbě  onemocnění  jater,  např. 
hepatitidy C) 

Léčivé přípravky bez lékařského předpisu: třezalka tečkovaná 

Pokud potřebujete užívat kyselinu fusidovou perorálně (ústy) k léčbě bakteriální infekce, budete 
muset  dočasně  přerušit  léčbu  tímto  léčivým  přípravkem.  Váš  lékař  Vám  sdělí,  kdy  bude 
bezpečné  v  léčbě  přípravkem  Atoris  znovu  pokračovat.  Užívání  přípravku  Atoris  s  kyselinou 
fusidovou  může  vzácně  vést  ke  svalové  slabosti,  bolesti  nebo  citlivosti  svalů  (příznaky  tzv. 

 

 

rhabdomyolýzy). Více informací o rhabdomyolýze viz bod 4. 

 
Prosím,  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte  nebo  jste  užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
V průběhu léčby tímto přípravkem Vás bude lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku nebo riziko 
pro vznik cukrovky. V případě, že máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, máte nadváhu nebo 
vysoký krevní tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty s rizikem pro vznik diabetu. 
 
Přípravek Atoris s jídlem, pitím a alkoholem 
Viz bod 3 Jak se přípravek Atoris užívá. Prosím, vezměte v úvahu následující: 
 
Grapefruitová šťáva 
Neužívejte víc než jednu nebo dvě malé skleničky grapefruitové šťávy denně, protože velká množství 
grapefruitové šťávy mohou měnit účinek přípravku Atoris. 
 
Alkohol 
Vyhněte  se  konzumování  příliš  velkého  množství  alkoholu  během  užívání  tohoto  přípravku.  Další 
podrobnosti viz bod 2 „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Atoris užívat“. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Přípravek Atoris neužívejte, pokud jste těhotná nebo se snažíte otěhotnět. 
Přípravek  Atoris  neužívejte,  jste-li  v  reprodukčním  věku  a  nepoužíváte  spolehlivé  antikoncepční 
prostředky. 
Přípravek Atoris neužívejte, pokud kojíte. 
Bezpečnost přípravku Atoris během těhotenství a kojení nebyla zatím prokázána. 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Tento léčivý přípravek běžně neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje. Neřiďte však dopravní 
prostředek, jestliže přípravek ovlivňuje Vaši schopnost řídit. Neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, 
pokud je Vaše schopnost používat je ovlivněna tímto přípravkem. 
 
Přípravek Atoris obsahuje laktosu 
Jestliže  Vám  Váš lékař sdělil,  že  nesnášíte některé  cukry,  poraďte se se  svým  lékařem,  než  začnete 
tento léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Atoris užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Před zahájením léčby Vám lékař doporučí nízkocholesterolovou dietu, kterou byste měl(a) dodržovat 
také během léčby přípravkem Atoris. 
 
Obvyklá  počáteční  dávka  přípravku  Atoris  je  10  mg  1x  denně  u  dospělých  a  dětí  ve  věku  10  let 
a starších.  Pokud  to  bude  nezbytné,  může  být  tato  dávka  Vaším  lékařem  zvýšena,  a  to  tak,  abyste 
užíval(a) množství, které potřebujete. Váš lékař bude upravovat dávku v intervalu 4 týdnů nebo déle. 
Maximální dávka přípravku Atoris je 80 mg 1x denně u dospělých a 20 mg 1x denně u dětí. 
 
Tablety přípravku Atoris se polykají celé, zapíjejí se vodou a mohou být užívány kdykoliv v průběhu 
dne, s jídlem nebo bez něj. Pokuste se však užívat tabletu každý den ve stejnou dobu. 
 

 

 

Vždy užívejte přípravek Atoris přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Délku trvání léčby přípravkem Atoris stanoví Váš lékař. 
 
Pokud máte pocit, že účinek přípravku Atoris je příliš silný nebo slabý, poraďte se se svým lékařem. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Atoris, než jste měl(a) 
Pokud  náhodně  užijete  nadměrné  množství  tablet  přípravku  Atoris  (více  než  je  Vaše  obvyklá  denní 
dávka), vyhledejte svého lékaře nebo nejbližší nemocnici. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Atoris 
Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si další dávku v obvyklou dobu. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Atoris 
Jestliže si přejete přestat užívat tento léčivý přípravek, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Pokud u sebe zpozorujete některé z následujících vážných nežádoucích účinků, přestaňte tablety 
užívat a ihned se obraťte na svého lékaře nebo vyhledejte nejbližší nemocnici nebo pohotovostní 
službu. 
 
Vzácné (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000): 

Závažné  alergické  reakce  způsobující  otoky  obličeje,  jazyka  a  hrdla,  které  způsobují  velké 
obtíže při dýchání. 

Závažné  onemocnění  s  výrazným  olupováním  a  otokem  kůže,  puchýři  na  kůži,  v  ústech,  na 
očích  a  genitáliích  a  horečkou.  Kožní  vyrážka  se  zarudnutím  zejména  na  dlaních  rukou  nebo 
ploskách nohou s možnými puchýři. 

Svalová  slabost,  citlivost  nebo  bolest  a  zejména  pokud  se  zároveň  necítíte  dobře  nebo  máte 
vysokou horečku, může to být způsobeno abnormálním rozpadem svalů, což je život ohrožující 
stav, který může vést k ledvinovým problémům. 

 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10 000) 

Jestliže  zaznamenáte  problémy  s neočekávaným  nebo  neobvyklým  krvácením  nebo  zvýšenou 
tvorbou modřin, může to být známka jaterních komplikací. Informujte svého lékaře co nejdříve. 

 
Další možné nežádoucí účinky přípravku Atoris 
 
Časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů ze 100) zahrnují: 

zánět nosních cest, bolest v krku, krvácení z nosu 

alergické reakce 

zvýšené  hladiny  cukru  v  krvi  (pokud  máte  cukrovku,  pečlivě  pokračujte  ve  sledování  hladin 
krevního cukru), zvýšení kreatinkinázy v krvi 

bolest hlavy 

nevolnost, zácpa, větry, poruchy trávení, průjem 

bolest kloubů, bolest svalů a bolest zad 

výsledky jaterních krevních testů, které ukazují na abnormální funkci jater 

 

 

 
Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 1 000) zahrnují: 

anorexie  (ztráta  chuti),  nárůst  tělesné  hmotnosti,  snížení  hladiny  cukru  v krvi  (pokud  máte 
cukrovku, pokračujte v pečlivém sledování hladin cukru v krvi) 

noční můry, nespavost 

závratě, mravenčení v prstech rukou a nohou, snížená citlivost na bolest nebo dotyk, změny ve 
vnímání chuti, ztráta paměti 

rozmazané vidění 

zvonění v uších a/nebo v hlavě 

zvracení,  říhání,  bolest  v  horní  a  dolní  části  břicha,  pankreatitida  (zánět  slinivky  břišní 
vyvolávající bolesti břicha) 

hepatitida (zánět jater) 

vyrážka, vyrážka na kůži a svědění, kopřivka, ztráta vlasů 

bolest šíje, svalová únava 

únava,  pocit,  že  se  necítíte  dobře,  slabost,  bolest  na  hrudi,  otok  zejména  kotníků,  zvýšená 
teplota 

testy moči, které jsou pozitivní na bílé krvinky 

 
Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000) zahrnují: 

poruchy vidění 

neočekávané krvácení nebo tvorba modřin 

cholestáza (zežloutnutí kůže a bělma očí) 

poranění šlach 

 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10 000) zahrnují: 

alergické reakce – příznaky mohou zahrnovat náhlé sípání a bolest na hrudi nebo napětí, otok 
očních víček, tváří, rtů, úst, jazyka a hrdla, obtížné dýchání, kolaps 

ztráta sluchu 

gynekomastie (zvětšení prsů u mužů a žen) 

 
Nežádoucí účinky hlášené při užívání některých statinů (léky stejného druhu): 

sexuální potíže 

deprese 

dýchací potíže, včetně přetrvávajícího kašle a/nebo dušnosti nebo horečky 

cukrovka. Je pravděpodobnější, pokud máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, nadváhu 
nebo vysoký krevní tlak. Váš lékař Vás bude sledovat v průběhu léčby. 

 
Nežádoucí účinky neznámé četnosti: Svalová slabost, která přetrvává. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Atoris uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. 

 

 

 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  za  „EXP“.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Atoris obsahuje 

Léčivou látkou je atorvastatin. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg, 20 mg 
nebo 40 mg (ve formě atorvastatinum calcicum). 

Dalšími složkami jsou: roztok hydroxidu sodného 0,02 mol/l, natrium-lauryl-sulfát, hyprolosa, 
mikrokrystalická  celulosa,  monohydrát  laktosy,  sodná  sůl  kroskarmelosy,  krospovidon, 
magnesium-stearát  v jádru  tablety  a  mastek,  oxid  titaničitý  (E171),  makrogol  3000, 
polyvinylalkohol v potahu tablety. 

 
Jak přípravek Atoris vypadá a co obsahuje toto balení 
Potahované tablety 10 mg, 20 mg a 40 mg jsou bílé, kulaté, lehce konvexní. 
 
Velikost balení: 30, 60 nebo 90 potahovaných tablet balených v blistrech a krabičce. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
 
KRKA ČR, s.r.o. 
Sokolovská 79 
186 00 Praha 8 
Tel: 221 115 150 
info.cz@krka.biz 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 9.11.2016
 

Recenze

Recenze produktu ATORIS 40 60X40MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ATORIS 40 60X40MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám