Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na zánět, bolest a napětí

ARTRODAR 30X50MG Tobolky - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 37505

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - ARTRODAR 30X50MG Tobolky

Strana 1 (celkem 4)
Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls51145/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
ARTRODAR
tvrdé tobolky
diacereinum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Artrodar a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Artrodar užívat
3. Jak se přípravek Artrodar užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Artrodar uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK ARTRODAR A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Artrodar obsahuje léčivou látku diacerein a je určen k dlouhodobé léčbě degenerativních
kloubních onemocnění (osteoartróza a příbuzná onemocnění) dospělých pacientů. V jedné tvrdé
tobolce je obsaženo 50 mg diacereinu. Diacerein tlumí tvorbu a aktivitu prozánětlivých interleukinů,
které hrají významnou roli v odbourávání chrupavky při osteoartróze.
Artrodar má analgetické a protizánětlivé účinky, snižuje bolestivost a zlepšuje funkci kloubu
postiženého osteoartrózou. Léčebné účinky Artrodaru je možné pozorovat po 2-4 týdnech léčby,
k výraznému zlepšení dochází za 4-6 týdnů a účinky Artrodaru přetrvávaly ještě přibližně 2 měsíce po
ukončení léčby.
Vzhledem k velmi dobré snášenlivosti Artrodaru Vám může lékař během prvních 2-4 týdnů léčby, než
se účinek plně rozvine, doporučit současnou léčbu jinými bolest snižujícími nebo protizánětlivými
přípravky (analgetiky nebo nesteroidními antirevmatiky).
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
ARTRODAR UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Artrodar
- pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku diacerein, na antrachinonové deriváty
nebo na kteroukoli další složku přípravku
- pokud trpíte zánětlivým onemocněním střev ( ulcerosní colitis, Crohnova nemoc )
- pokud trpíte poruchou střevní pasáže ( obstrukce, nebo pseudoobstrukce )
- pokud trpíte bolestmi břicha nejasného původu
- pokud trpíte těžkou poruchou funkce jater

Strana 2 (celkem 4)
Nepodávejte přípravek dětem.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Artrodar je zapotřebí
- pokud užíváte antibiotika, která mohou narušit střevní mikroflóru a pohyb střev; Váš lékař
zváží, zda máte po dobu užívání antibiotik léčbu přípravkem Atrodar přerušit
- oznamte svému lékaři, pokud jste někdy v minulosti prodělal/a onemocnění tlustého střeva
( dráždivý tračník )
oznamte neprodleně,svému lékaři, pokud se u Vás projeví nechutenství, zvýšená únavnost,
světlá stolice a tmavá moč; lékař Vám provede nezbytná vyšetření-
pokud přijímáte snížené množství potravy při užtí Artrodaru nalačno nebo s malým
množstvím potravy dochází ke zvýšenému výskytu nežádoucích účinků jako je zrychlení střevní
pasáže
- současně s přípravkem Artrodar byste neměl/a užívat projímadla
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i
o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Artrodar se nemá užívat zároveň s léčivy, která ovlivňují rychlost střevní pasáže ani s přípravky
ovlivňujícími kvalitu střevního obsahu ( např. větší množství vlákniny ) .
Pokud užíváte léky potlačující zvýšenou kyselost žaludečního obsahu ( antacida ), která obsahují
aluminium, magnesium a kalcium, dodržujte mezi užitím Artrodaru a těmito léky minimálně
dvouhodinový interval.
U pacientů léčených antibiotiky nebo chemoterapeutiky, která mohou ovlivňovat střevní mikroflóru,
může vést současná léčba Artrodarem k častějším střevním obtížím.
Užívání přípravku Artrodar s jídlem a pitím
Užívejte Artrodar s jídlem a zapijte sklenicí vody.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete během těhotenství nebo kojení užívat
jakýkoliv lék.
Vzhledem k tomu, že není k dispozici dostatek údajů o užívání Artrodaru těhotnými nebo kojícími
ženami, přípravek v tomto období neužívejte.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Žádný sedativní účinek, který by mohl ovlivnit pozornost při řízení motorových vozidel či obsluze
strojů, nebyl zaznamenán. Pacient, který užívá Artrodar může řídit i obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách Artrodaru
Přípravek obsahuje laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním,
než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Přípravek obsahuje chinolinovou žluť.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK ARTRODAR UŽÍVÁ.
Vždy užívejte Artrodar přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jist/á, poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem.Obvyklá dávka přípravku je1 tobolka 2krát denně během jídla (jedna
tobolka s obědem a druhá s večeří). Tobolka se musí spolknout celá, nerozdělená a zapije se sklenicí
vody.
Vzhledem k tomu, že užívání přípravku Artrodar může vést k urychlení střevní pasáže během prvních
2 týdnů léčby, doporučuje se zahájit léčbu užíváním 1 tobolky Artrodaru 1krát denně během večeře, a
to po dobu 4 týdnů. Jakmile si pacient zvykne na léčbu, dávka se může postupně zvýšit na 2 tobolky
denně užívané během jídla.
U pacientů s mírnou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu 30-49ml/min) není třeba upravovat
dávkování. U pacientů s vážnou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu méně než 30 ml/min) se
dávkování sníží o 50%.
Strana 3 (celkem 4)
U pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou jaterních funkcí není třeba upravovat dávkování.
U starších pacientů není třeba upravovat dávkování.
Podávání přípravku dětem se vzhledem k chybějícím údajům nedoporučuje.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Artrodar, než jste měl(a)
Náhodné nebo úmyslné užití vysokých dávek Artrodaru může způsobit průjem. V tomto případě se
poraďte s lékařem.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Artrodar
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Artrodar
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Artrodar nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
Výskyt nežádoucích účinků je uveden níže podle orgánových systémů a četnosti. V každé skupině
četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.
PORUCHY ZAŽÍVACÍHO ÚSTROJÍ
Velmi časté (> 1/10): průjem, bolesti břicha.
Časté (> 1/100 až < 1/10): zrychlená střevní pasáž
PORUCHY LEDVIN A MOČOVÝCH CEST
Velmi časté (> 1/10): zbarvení moče bez klinického významu
PORUCHY KŮŽE A PODKOŽNÍ TKÁNĚ
Jako možný nežádoucí účinek bylo zaznamenáno svědění kůže, zarudnutí nebo ekzém.
VYŠETŘENÍ
U několika pacientů podstupujících kolonoskopii byly zaznamenány pigmentace sliznice
konečníku a tlustého střeva ( Pseudomelanosis coli ). Toto zabarvení po ukončení léčby samo
vymizí.
5. JAK PŘÍPRAVEK ARTRODAR UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Artrodar nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužívejte přípravek Artrodar, pokud si všimnete poškození obalu nebo jiných viditelných známek
poškození.
Strana 4 (celkem 4)
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Artrodar obsahuje
- Léčivou látkou je diacerein (diacereinum). Jedna tobolka obsahuje 50 mg diacereinu.
- Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, sodná sůl kroskarmelosy, povidon 40,
koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium stearát
složení tobolky : indigokarmín, chinolinová žluť, oxid titaničitý, želatina,
Jak přípravek Artrodar vypadá a co obsahuje toto balení
Artrodar je vyroben ve formě tvrdých tobolek (vrchní část tmavě zelená, spodní světle zelená),
obsahujících žlutý prášek téměř bez zápachu, balených v blistru (Al / bezbarvý průhledný PVC) a
krabičce.
Velikost balení: 30, 50 tvrdých tobolek
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
TRB Chemedica (Austria), GmbH, IZ NOE Sued, Strasse 7, Objekt 58D/1/2.OG, 2355 Wiener
Neudorf, Rakousko
Výrobce
1/ MADAUS GmbH, 51101 Kolín nad Rýnem, Německo
2/ LACER S.A., Cerdanyola del Vallés (Barcelona), Španělsko
3) Klocke Pharma-Service GmbH, 77767 Appenweier, Německo
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
18.5.2011

Informace o produktu

Výrobce: MADAUS AG, KÖLN
Kód výrobku: 37505
Kód EAN: 8594062170044
Kód SÚKL: 59341
Držitel rozhodnutí: MADAUS AG, KÖLN

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek je určen k dlouhodobé léčbě degenerativních kloubních onemocnění (osteoartróza a příbuzná onemocnění) dospělých pacientů.

Recenze

Recenze produktu ARTRODAR 30X50MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu ARTRODAR 30X50MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám