Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

APO-ATENOL 50 MG 100X50MG Tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 96781

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: CHANELLE MEDICAL LTD., LOUGHREA
Kód výrobku: 96781
Kód EAN: 8594158130648
Kód SÚKL: 125514
Držitel rozhodnutí: CHANELLE MEDICAL LTD., LOUGHREA
Apo-Atenol se užívá u dospělých k léčení vysokého krevního tlaku (hypertenze) a nedostatečného prokrvení srdečního svalu (ischemická choroba srdeční, angina pectoris).

Příbalový leták

 1/6 

sp.zn. sukls182844/2017

 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

APO-ATENOL 50 mg 

APO-ATENOL 100 mg 

tablety 

atenololum 

 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  Co je APO-ATENOL  a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete APO-ATENOL  užívat 
3.  Jak se APO-ATENOL  užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak APO-ATENOL  uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 

 
1. 

Co je APO-ATENOL a k čemu se používá 

 
APO-ATENOL  obsahuje  léčivou  látku  atenololum  a  patří  mezi  skupinu  léků,  které  se  nazývají 
betablokátory.  Betablokátory  ovlivňují  především  činnost  srdce  a  cévního  systému.  APO-ATENOL 
snižuje práci srdečního svalu a tlumí reakce na tělesné a duševní pochody, a tím chrání srdeční sval 
před  nadměrnou  námahou.  APO-ATENOL  snižuje  závažnost  a  zmenšuje  počet  záchvatů  anginy 
pectoris a snižuje krevní tlak. 
 
APO-ATENOL se užívá u dospělých k léčení: 
- vysokého krevního tlaku (hypertenze) a  
- nedostatečného prokrvení srdečního svalu (ischemická choroba srdeční, angina pectoris). 

 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost předtím, než začnete APO-ATENOL užívat 

 

Nepoužívejte přípravek APO-ATENOL  

jestliže  jste  alergický(á)  na  léčivou  látku  nebo  kteroukoliv  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6), 

jestliže jste alergický(á) na jiné betablokátory (např. metoprolol nebo propranolol), 

jestliže jste někdy měl(a) některý z následujících problémů se srdcem: 

srdeční selhání, které není dobře kontrolováno léčbou (to se obvykle projevuje dušností a 
otékáním kotníků). 

druhý  nebo  třetí  stupeň  srdeční  blokády  (tento  stav  se  obvykle  léčí  voperováním 
kardiostimulátoru). 

 2/6 

velmi  pomalou  nebo  nepravidelnou  srdeční  akci,  velmi  nízký  krevní  tlak  nebo  velmi 
špatný průtok krve cévami. 

jestliže  máte  nádor  dřeně  nadledvin,  který  se  označuje  jako  “feochromocytom”,  který  není 
léčen. Nádor způsobuje vysoký krevní tlak. Pokud je třeba, aby se feochromocytom léčil, lékař 
Vám  předepíše  jiný  lék,  který  se  označuje  jako  alfablokátor.  Tento  lék  budete  užívat  vedle 
přípravku APO-ATENOL. 

jestliže máte zvýšenou hladinu kyselin ve Vaší krvi (metabolická acidóza). 

 
Upozornění a opatření

Před užitím přípravku APO-ATENOL se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte: 

astma, pískoty na průduškách nebo jiné dýchací obtíže nebo se u Vás objevila alergie na 
štípnutí  hmyzu,  na  potraviny  nebo  jiné  látky.  Pokud  jste  někdy  měl(a)  astma  nebo 
pískoty, nemůžete užívat tento lék bez předchozí porady s lékařem

bolest na hrudi označovanou jako Prinzmetalova angina pectoris. 

špatný krevní oběh nebo Vám selhává srdce, které je kontrolováno léčbou. 

srdeční blokádu prvního stupně. 

cukrovku. Vaše léky mohou změnit odpověď srdce na nízkou hladinu cukru v krvi. Můžete mít 
pocit, že srdeční akce je rychlejší. 

thyreotoxikózu  (stav,  kdy  štítná  žláza  produkuje  nadbytek  hormonů  štítné  žlázy).  APO-
ATENOL může zakrývat/maskovat příznaky thyreotoxikózy. 

problémy  s ledvinami.  V průběhu  Vaší  léčby  může  být  nutné  provádění  dodatečných  kontrol 
krve. 

Pokud si nejste jistý(á), zda se některá z výše uvedených skutečností vztahuje také na Vás, poraďte se 
s lékařem ještě před zahájením léčby přípravkem APO-ATENOL. 
 
Děti 
Použití  přípravku  APO-ATENOL  u dětí  se  nedoporučuje,  protože  nejsou  zkušenosti  s podáváním 
přípravku u této skupiny pacientů. 
 
Další léčivé přípravky a APO-ATENOL 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a)  nebo  které  možná  budete  užívat,  včetně  léků  dostupných  bez  lékařského  předpisu.  Tyto 
informace jsou důležité, neboť APO-ATENOL může ovlivňovat účinek jiných léků a také naopak. 

Zvláště důležité jsou informace o následujících léčivech: 

klonidin (používaný k léčbě vysokého krevního tlaku a nebo migrény). Pokud užíváte současně 
klonidin  a  APO-ATENOL,  nepřestávejte  užívat  klonidin,  dokud  tak  nerozhodne  lékař.  Lékař 
Vám  dá  přesné  informace  o tom,  jak  léčbu  klonidinem  nebo  přípravkem  APO-ATENOL 
ukončit. 

verapamil, diltiazem nebo nifedipin (k léčbě vysokého  krevního tlaku nebo bolesti na hrudi  – 
angina pectoris). 

disopyramid, chinidin nebo amiodaron (k léčbě nepravidelné srdeční akce, arytmií). 

digoxin (k léčbě problémů se srdcem). 

adrenalin, též známý jako epinefrin (k povzbuzení srdeční činnosti). 

ibuprofen nebo indometacin (k léčbě bolesti a zánětů). 

insulin nebo léky k léčbě cukrovky (diabetes mellitus) podávané ústy. 

léky  k léčbě  opuchlé  nosní  sliznice  nebo  léky  k léčbě  nachlazení  (včetně  léků  volně 
prodejných). 

Chirurgické zákroky 
Jestliže  půjdete  do  nemocnice  nebo  k zubnímu  lékaři  k provedení  chirurgického  výkonu,  řekněte 
lékaři/lékaři-anesteziologovi/zubnímu  lékaři,  že  užíváte  APO-ATENOL.  Důvodem  je  skutečnost,  že 
po  podání  některých  anestetik  může  dojít  ke  snížení  krevního  tlaku,  když  užíváte  současně  APO-
ATENOL. 
 

 3/6 

Přípravek APO-ATENOL s jídlem, pitím a alkoholem 
Při užívání tohoto přípravku byste se měl(a) vyhnout alkoholu, protože by to mohlo způsobit snížení 
Vašeho krevního tlaku. 

 

Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
APO-ATENOL by neměl být užíván v průběhu těhotenství. Kojící ženy by měly při užívání přípravku 
APO-ATENOL kojení přerušit. 
V případě,  že  otěhotníte  až  v průběhu  léčby  přípravkem  APO-ATENOL,  informujte  lékaře  co 
nejdříve. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Pokud pociťujete závratě nebo únavu v průběhu léčby přípravkem APO-ATENOL, neřiďte motorová 
vozidla a neobsluhujte stroje. 
 
 
3. 

Jak se APO-ATENOL užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

Dospělí 
Přesnou  dávku  a  způsob  užívání  a  délku  léčby  určuje  lékař  na  základě  vašeho  zdravotního  stavu  a 
případné další léčby. 

Pokud lékař nedoporučí jinak, užívá se přípravek obvykle v následujících dávkách: 

Při léčení vysokého krevního tlaku se obvykle začíná léčba dávkou 1krát denně 50 mg atenololu (1 
tableta APO-ATENOL 50 mg). Podle léčebného účinku může lékař dávku zvýšit na 1krát denně 100 
mg atenololu (2 tablety APO-ATENOLu 50 mg nebo 1 tableta APO-ATENOLu 100 mg). 

U onemocnění věnčitých tepen (angina pectoris) se užívá 50-100 mg atenololu 1krát denně (1 tableta 
APO-ATENOLu 50 mg  až 1 tableta APO-ATENOLu 100 mg) 

Tablety se polykají nerozkousané a zapíjejí se dostatečným množstvím vody. 
 
Starší pacienti 
Pokud jste již starší, lékař Vám může předepsat nižší dávku, zvláště pokud máte problémy  
s ledvinami. 
 
Dávkování u pacientů s poruchou funkce ledvin 
Pokud máte závažné problémy s ledvinami, lékař Vám může předepsat nižší dávku. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Tento přípravek se nesmí podávat dětem. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku APO-ATENOL, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) větší dávku přípravku APO-ATENOL než Vám předepsal lékař, zavolejte mu nebo 
jděte přímo do nemocnice. Vezměte si svůj lék s sebou, aby bylo zřejmé, o jaký lék se jedná. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít APO-ATENOL 
Jestliže jste zapomněl(a) na pravidelnou dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Pokud se již 
blíží čas na další dávku, vynechte opomenutou dávku a pokračujte další pravidelnou dávkou. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 

 4/6 

 
Jestliže jste přestal(a) užívat APO-ATENOL 
Nepřestávejte užívat APO-ATENOL bez vědomí lékaře. V některých případech je nutné, aby 
k vysazení přípravku došlo postupně. 

Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 

 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 

Alergické reakce
Pokud se objeví alergická reakce, navštivte či volejte lékaře. Příznaky alergie mohou zahrnovat tvorbu 
pupínků na kůži (kopřivka), otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla. 

Další možné nežádoucí účinky

Časté (u méně než jednoho pacienta z 10) 

můžete  si  všimnout  pomalejší  srdeční  akce,  když  užíváte  APO-ATENOL. Je to normální, ale 
pokud máte nějaké obavy, řekněte o tom lékaři. 

studené ruce a nohy. 

průjem. 

pocit nevolnosti (nauzea). 

pocit únavy. 

Méně časté (u méně než jednoho pacienta ze 100) 

poruchy spánku. 

Vzácné (u méně než jednoho pacienta z 1000) 

srdeční blok (může vyvolat závratě, abnormální srdeční akci, únavu nebo slabost). 

necitlivost nebo křeč prstů následované pocitem tepla a bolesti (Reynodův fenomén). 

změny nálady. 

noční můry. 

pocit zmatenosti. 

změny osobnosti (psychózy) a halucinace. 

bolest hlavy. 

závratě (zvláště při změně polohy těla/vzpřímení). 

brnění rukou. 

neschopnost ztopořit penis (impotence). 

sucho v ústech. 

suchost oční sliznice. 

poruchy vidění. 

slábnutí vlasů. 

kožní vyrážka. 

snížení počtu krevních destiček (mohou se snadněji tvořit modřiny). 

purpurové skvrny na kůži. 

žloutenka (projevující se zežloutnutím kůže a očního bělma). 

Velmi vzácné (u méně než jednoho pacienta z 10 000) 

změny  složení  krve.  Lékař  může  kontrolovat  Vaši  krev,  aby  zjistil,  zda  nedochází  k těmto 
změnám při podávání přípravku APO-ATENOL 

Není známo: 

Lupus-like  syndrom  (onemocnění,  kdy  imunitní  systém  vytváří  protilátky,  které  napadají 
zejména kůži a klouby) 

 

 5/6 

Stavy, které se mohou v průběhu léčby zhoršit 
Pokud  trpíte  některou  z dále  uvedených  nemocí,  může  se  stát,  že  v průběhu  léčby  dojde  k jejímu 
zhoršení. Tato okolnost se vyskytuje vzácně a postihuje méně než jednoho pacienta z 1000. 
 
 

lupénka (postižení kůže). 

dušnost a otoky kotníků (při selhávání srdce). 

astma a dýchací obtíže. 

zhoršený krevní oběh. 

Neobávejte se tohoto seznamu nežádoucích účinků. U Vás se nemusí objevit žádný z nich. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro 
kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 , webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-

ucinek

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 

přípravku.  

 
5. 

Jak APO-ATENOL uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě  do 25 

°

C, v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí 

 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za  EXP. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 

 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
Co APO-ATENOL obsahuje 

Léčivou látkou je atenololum. 

Další  pomocnými  látkami  jsou:  mikrokrystalická  celulosa,  magnesium-stearát,  krospovidon, 
koloidní bezvodý oxid křemičitý. 

 
Jak APO-ATENOL vypadá a co obsahuje toto balení 
APO-ATENOL 50 mg: bílé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami, na jedné straně s označením 
„APO“, na druhé s „ATE“ nad a „50“ pod rýhou. 
APO-ATENOL  100  mg:  bílé,  kulaté,  ploché  tablety  se  zkosenými  hranami,  na  jedné  straně 
s označením „APO“, na druhé s „ATE“ nad a „100“ pod rýhou. 

Půlicí  rýha  má  pouze  usnadnit  dělení  tablety  pro  snazší  polykání,  nikoliv  její  rozdělení  na  stejné 
dávky. 
 

Každá síla přípravku APO-ATENOL se dodává v HDPE lahvičkách uzavřená fólií Al/papír indikující 
první otevření a modrý PP šroubovacím uzávěrem, obsahujících 100 tablet. 

 6/6 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Apotex Europe B.V., Archimedesweg 2, 2333 CN Leiden, Nizozemsko. 
 Výrobce 
Apotex Nederland B.V., Archimedesweg 2, 2333 CN Leiden, Nizozemsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 19. 10. 2017. 

 

 

 

 

Recenze

Recenze produktu APO-ATENOL 50 MG 100X50MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu APO-ATENOL 50 MG 100X50MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám