Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

AMOKSIKLAV 625 MG TBL OBD 21X625MG - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19825

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Kód výrobku: 19825
Kód EAN: 3838957294404
Kód SÚKL: 85525
Držitel rozhodnutí: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Na co se Amoksiklav užívá? Přípravek lze užívat k léčbě následujících infekcí: - infekce horních cest dýchacích: akutní a chronický zánět vedlejších nosních dutin (sinusitida), akutní a chronický zánět středního ucha (otitida), peritonsilární supurace (absces); - infekce dolních cest dýchacích (akutní a chronický zánět průdušek, zápal plic); - infekce močových cest; - gynekologické infekce; - kapavka; - infekce po kousnutí zvířetem nebo člověkem; - infekce kůže a měkkých tkání; - infekce kostí a kloubů; - cholecystitida a cholangitida (zánět žlučníku a žlučovodů); - měkký vřed; - odontogenní infekce (infekce úst, zubů); - abdominální infekce; - smíšené infekce vyvolané gramnegativními a grampozitivními mikroorganismy a anaeroby.

Příbalový leták

1/7 

sp.zn. sukls255860/2017 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 
 

Amoksiklav 625 mg potahované tablety 

amoxicillinum / acidum clavulanicum 

 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je přípravek Amoksiklav a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amoksiklav užívat  

3. 

Jak se přípravek Amoksiklav užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Amoksiklav uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Amoksiklav a k čemu se používá 

 

Přípravek Amoksiklav je antibiotikum, které hubí bakterie způsobující infekce. Obsahuje dvě různé 
léčivé látky nazývané amoxicillin a kyselina klavulanová. Amoxicilin patří do skupiny léků 
nazývaných “peniciliny”, které někdy nemusí působit (mohou být inaktivovány). Druhá léčivá látka 
(kyselina klavulanová) tomu brání.  
 
Přípravek Amoksiklav se používá u dospělých a dětí k léčbě následujících infekcí:  

  infekce středního ucha a vedlejších nosních dutin  

  infekce dýchacích cest  

  infekce močových cest  

  infekce kůže a měkkých tkání, včetně zubních infekcí  

  infekce kostí a kloubů.  

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amoksiklav užívat  

 

Neužívejte přípravek Amoksiklav: 

  jestliže jste alergický(á) na amoxicilin, kyselinu klavulanovou, penicilin nebo na kteroukoli 

další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

  jestliže jste kdykoli v minulosti měl(a) těžkou alergickou reakci na jakékoli jiné antibiotikum. 

Tato reakce může zahrnovat kožní vyrážku nebo otok obličeje nebo krku.  

  jestliže jste kdykoli v minulosti měl(a) při užívání antibiotik problémy s játry nebo žloutenku 

(zežloutnutí kůže).  

 

2/7 

Pokud se Vás kterákoli z věcí uvedených výše týká, přípravek Amoksiklav neužívejte. Nejste-li si 
jistý(á), obraťte se předtím, než začnete přípravek Amoksiklav užívat, na svého lékaře nebo lékárníka.  
 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Amoksiklav se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: 

  máte infekční mononukleózu  

  jste léčen(a) na problémy s ledvinami nebo játry  

  pravidelně nemočíte.  

 
Jestliže si nejste jistý(á), zda se na Vás vztahuje některá z výše uvedených záležitostí, poraďte se 
předtím, než začnete tento lék užívat, se svým lékařem nebo lékárníkem. 
  
V některých případech může lékař zjišťovat typ bakterie, který způsobuje Vaši infekci. V závislosti na 
výsledcích Vám může být podána jiná síla kombinace amoxicilin/kyselina klavulanová nebo jiný lék.  
 
Stavy vyžadující zvýšenou pozornost 

Přípravek Amoksiklav může některé stávající choroby zhoršit nebo může způsobit závažné nežádoucí 
účinky. Ty zahrnují alergické reakce, záchvaty křečí a zánět tlustého střeva. Během užívání přípravku 
Amoksiklav si musíte jisté příznaky hlídat, aby se snížilo riziko jakýchkoli problémů. Viz ‘Stavy 
vyžadující zvýšenou pozornost’ 
v bodu 4.  

Krevní testy a testy moči  
Pokud podstupujete krevní testy (jako jsou testy na stav červených krvinek nebo testy jaterních funkcí) 
nebo testy moči (na glukosu), lékaři nebo zdravotní sestře oznamte, že užíváte přípravek Amoksiklav. 
To proto, že tento léčivý přípravek může ovlivnit výsledky tohoto typu testů.  
 
Další léčivé přípravky a přípravek Amoksiklav 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. To se týká léků, které jsou dostupné bez lékařského 
předpisu a rostlinných přípravků.  
 
Pokud užíváte alopurinol (lék na dnu) spolu s přípravkem Amoksiklav, může se zvýšit 
pravděpodobnost, že se u Vás vyskytne alergická kožní reakce.  
 
Pokud užíváte probenecid (lék na dnu), může se Váš lékař rozhodnout, že upraví dávku přípravku 
Amoksiklav. 
 
Pokud se spolu s přípravkem Amoksiklav užívají léky napomáhající zabránit tvorbě krevních sraženin 
(jako je warfarin), pak může být potřebné provádět další krevní testy.  
 
Přípravek Amoksiklav může mít vliv na fungování methotrexátu (lék používaný k léčbě rakoviny nebo 
revmatických chorob).  
 
Přípravek Amoksiklav může ovlivnit účinek mofetil-mykofenolátu (lék užívaný k zabránění odmítnutí 
transplantovaných orgánů). 
 
Přípravek Amoksiklav s jídlem, pitím a alkoholem  
K minimalizaci potenciální nesnášenlivosti v trávicím ústrojí tablety užívejte těsně před jídlem. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 

3/7 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Amoksiklav může mít nežádoucí účinky, přičemž jejich příznaky Vám mohou znemožnit 
řízení.  
Neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje, ledaže byste se cítil(a) dobře. 

 
 
3. 

Jak se přípravek Amoksiklav užívá 

 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Dospělí a děti s tělesnou hmotností 40 kg a více  
Obvyklá dávka je 1 tableta třikrát denně. 
 

Děti s tělesnou hmotností méně než 40 kg  
Děti ve věku 6 let nebo mladší by měly být léčeny kombinací amoxicilin/kyselina klavulanová spíše 
ve formě perorální suspenze nebo sáčků.  
 
Pokud podáváte přípravek Amoksiklav dětem s tělesnou hmotností méně než 40 kg, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem.  
 

Pacienti s problémy s ledvinami nebo játry  

  Jestliže máte problémy s ledvinami, může být dávka změněna. Lékař může zvolit jinou sílu 

nebo jiný lék.  

  Jestliže máte problémy s játry, mohou Vám být častěji prováděny jaterní testy, aby se 

zkontrolovala funkce jater.  

 
Jak se přípravek Amoksiklav užívá
  

  Tabletu užívejte na začátku jídla nebo těsně předtím.  

  Dávky během dne rozložte rovnoměrně, nejméně 4 hodiny od sebe. Během 1 hodiny 

neužívejte 2 dávky.  

  Tento lék neužívejte déle než 2 týdny. Pokud Vám stále není dobře, musíte opět navštívit 

lékaře.  

 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Amoksiklav, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) příliš mnoho přípravku Amoksiklav, mohou příznaky zahrnovat podrážděný 
žaludek (pocit na zvracení, zvracení nebo průjem) nebo křeče. Co nejdříve se obraťte na svého lékaře. 
Vezměte s sebou krabičku nebo lahvičku od léku, abyste je ukázali lékaři.  

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Amoksiklav  
Jestliže zapomenete užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Další dávku nesmíte užít příliš 
brzy – před užitím další dávky počkejte asi 4 hodiny.  

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Amoksiklav  
Přípravek Amoksiklav užívejte, dokud nebude léčba ukončena, i když se již cítíte lépe. K boji s infekcí 
potřebujete každou dávku. Pokud některé bakterie přežijí, může se infekce vrátit.  
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 

  
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

4/7 

 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 

Stavy vyžadující zvýšenou pozornost  

Alergické reakce:  

  kožní vyrážka  

  zánět drobných cév (vaskulitida), který může být viditelný jako červené nebo rudé vystouplé 

skvrny na kůži, ale může postihnout i jiné části těla  

  horečka, bolesti kloubů, otok uzlin na krku, podpaží nebo tříslech  

  otok, někdy obličeje nebo úst (angioedém), způsobující potíže s dýcháním  

  kolaps.  

 
Pokud se u Vás kterýkoli z těchto symptomů projeví, ihned se obraťte na svého lékařePřestaňte 
přípravek Amoksiklav užívat.  
 
Zánět tlustého střeva 
 
Zánět tlustého střeva, způsobující vodnatý průjem, obvykle s krví a hlenem, s bolestmi žaludku a/nebo 
horečkou.  

Co nejdříve se obraťte na svého lékaře s žádostí o radu, pokud se u Vás tyto symptomy objeví.  
 
Další nežádoucí účinky 
 
Velmi časté 
(postihují více než 1 z 10 pacientů):  

  průjem (u dospělých).  

 
Časté (postihují až 1 z 10 pacientů):  

  moučnivka (kandidóza – kvasinková infekce v pochvě, ústech nebo v kožních záhybech)  

  pocit na zvracení (nauzea), zvláště při užívání vysokých dávek. Pokud se objeví, užívejte 

přípravek Amoksiklav před jídlem.  

  zvracení  

  průjem (u dětí). 

 
Méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů): 

  kožní vyrážka, svědění  

  vystouplá svědivá vyrážka (kopřivka) 

  poruchy trávení 

  závratě 

  bolesti hlavy. 

 
Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit při krevních testech:  

  zvýšení hladiny některých látek (enzymy) vytvářených v játrech. 

 
Vzácné (postihují až 1 z 1000 pacientů): 

  kožní vyrážka, která může vytvářet puchýře a má terčovitý tvar (centrální tmavé skvrny 

obklopené světlejší oblastí s tmavým prstencem na okraji – erythema multiforme). 

 
Jestliže zaznamenáte některý z těchto příznaků, ihned se obraťte na svého lékaře.

 
Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit při krevních testech: 

  snížený počet krevních destiček účastnících se srážení krve 

5/7 

  snížený počet bílých krvinek. 

 

Neznámá četnost nežádoucích účinků (nežádoucí účinky se objevily u velmi malého počtu 
lidí, a tak jejich přesná četnost není známa):

 

  alergické reakce (viz výše) 

  zánět tlustého střeva (viz výše) 

  zánět mozkových blan (aseptická meningitida

  závažné kožní reakce:  

•  rozsáhlá vyrážka s puchýři a olupováním kůže, zejména v okolí úst, nosu, očí a 

genitálu (Stevens-Johnsonův syndrom) a závažnější forma způsobující rozsáhlé 
olupování kůže (více než 30 % kožního povrchu, toxická epidermální nekrolýza)  

•  rozsáhlá červená kožní vyrážka s malými puchýřky obsahujícími hnis (bulózní 

exfoliativní dermatitida)  

•  červená, šupinatá vyrážka s podkožními hrbolky a puchýři (exantematózní pustulóza

•  chřipce podobné příznaky s vyrážkou, horečkou, zduřelými uzlinami a abnormálními 

výsledky krevních testů (včetně zvýšeného počtu bílých krvinek (eozinofilie) a 
jaterních enzymů) (léková reakce s eozinofilií a systémovými příznaky (DRESS)). 

Pokud se u Vás objeví některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékaře. 

 

  zánět jater (hepatitida)  

  žloutenka způsobená vzestupem bilirubinu (látka vznikající v játrech) v krvi, která se může 

projevovat zežloutnutím kůže a očního bělma 

  zánět ledvinných kanálků 

  prodloužení doby srážení krve  

  hyperaktivita  

  křeče (u lidí užívajících vysoké dávky přípravku Amoksiklav nebo u lidí s problémy s 

ledvinami) 

  černý, chlupatě vyhlížející jazyk.  

 
Nežádoucí účinky, které se mohou projevit při krevních testech: 

  výrazné snížení počtu bílých krvinek 

  snížení počtu červených krvinek (hemolytická anémie) 

  krystalky v moči.  

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

 
 
5. 

Jak přípravek Amoksiklav uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 
Uchovávejte  při  teplotě  do  25  °C.  Uchovávejte  v  původním  obalu,  aby  byl  přípravek  chráněn  před 
vlhkostí. 

 
 

6/7 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

Nevyhazujte léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 
jak naložit s přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Amoksiklav obsahuje 
 
Léčivými látkami jsou amoxicillinum a acidum clavulanicum. 

 

Jedna potahovaná tableta obsahuje amoxicillinum 500 mg (jako amoxicillinum trihydricum) a acidum 
clavulanicum 125 mg (jako kalii clavulanas).  

 

Pomocnými látkami jsou: 
Jádro  tablety:  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  krospovidon,  sodná  sůl  kroskarmelosy,  magnesium-
stearát, mikrokrystalická celulosa. 
Potahová vrstva tablety: hyprolosa, ethylcelulosa, polysorbát 80, triethyl-citrát, oxid titaničitý (E 171), 
mastek. 

 

Jak přípravek Amoksiklav vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Amoksiklav 625 mg jsou bílé až téměř bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety s délkou 23 mm. 
 
Potahované  tablety  přípravku  Amoksiklav  625  mg  jsou  dodávány  v  balení  po  21  tabletách  v  Al/Al 
blistrech a krabičce. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Lek Pharmaceuticals d. d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovinsko 
 
Výrobce 
Lek Pharmaceuticals d. d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovinsko 
Lek Pharmaceuticals d. d., Perzonali 47, 2391 Prevalje, Slovinsko 
 
Další  informace  o  tomto  léčivém  přípravku  Vám  poskytne  místní  zástupce  držitele  rozhodnutí  o 
registraci: Sandoz s.r.o., Praha, e-mail: 

office.cz@sandoz.com

 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 20. 11. 2017 

 
 

Pokyny/zdravotnické informace  
Antibiotika se používají k léčení infekcí způsobených bakteriemi. Nemají žádné účinky proti infekcím 
způsobeným viry.  
Někdy infekce způsobená bakteriemi na léčbu antibiotiky nereaguje. Jedním z nejběžnějších důvodů 
bývá odolnost bakterií způsobujících infekci na užívané antibiotikum. To znamená, že takové bakterie 
mohou navzdory antibiotiku přežívat, a dokonce se i množit.  
Bakterie se mohou stát odolnými vůči antibiotikům z mnoha důvodů. Obezřetné užívání antibiotik 
může napomoci snížit možnost, že se bakterie stanou vůči antibiotikům odolné.  

7/7 

Pokud Vám lékař předepíše léčbu antibiotiky, je tato léčba určena pouze k vyléčení stávající choroby. 
Dodržování následujících pokynů napomůže zabránit vzniku odolných bakterií, které by mohly 
ukončit fungování antibiotik.  
 

1.  Je velmi důležité, abyste antibiotika užívali ve správných dávkách, ve správný čas a po 

správný počet dnů. Přečtěte si pokyny na štítku, a pokud něčemu neporozumíte, požádejte 
svého lékaře nebo lékárníka o vysvětlení.  

2.  Antibiotikum smíte užívat, jen pokud bylo předepsáno právě Vám a pouze k léčení infekce, na 

kterou bylo předepsáno.  

3.  Nesmíte užívat antibiotika, která byla předepsána jiným lidem, i když mají infekci, která je 

podobná té Vaší.  

4.  Antibiotika, která byla předepsána Vám, nesmíte dávat jiným lidem.  

5. 

Pokud Vám nějaké antibiotikum po ukončení léčby podle pokynů lékaře zbyde, musíte jej 
odevzdat do lékárny k řádné likvidaci.

 

Recenze

Recenze produktu AMOKSIKLAV 625 MG TBL OBD 21X625MG

Diskuze

Diskuze k produktu AMOKSIKLAV 625 MG TBL OBD 21X625MG

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám