Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

AMICLOTON 30 Tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17823

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 17823
Kód EAN: 8584005110909
Kód SÚKL: 88518
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Důvody k užívání Tablety Amicloton se používají při léčbě hypertenze (vysokého krevního tlaku). Na předpis lékaře mohou tablety Amicloton užívat pouze dospělí pacienti. Způsob účinku Mechanismus účinku přípravku Amicloton (amilorid v kombinaci s chlortalidonem) spočívá ve zvýšení vylučování sodíku a v zabránění vylučování draslíku močí a ve zvyšování hladin v krvi. Za zvýšení vylučování sodíku je v přípravku Amicloton zodpovědný chlortalidon, za snížené vylučování draslíku je v přípravku Amicloton zodpovědný amilorid. Amicloton působí diureticky, to znamená že zvyšuje vylučování tekutin z organismu a má antihypertenzivní účinek (snižuje krevní tlak).

Příbalový leták

 
 

                                                                                       1/4 

 

sp. zn. sukls248951/2016 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

AMICLOTON 

amiloridi hydrochloridum dihydricum a chlortalidonum 

tablety 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Amicloton a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amicloton užívat 

3. 

Jak se přípravek Amicloton užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Amicloton uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Amicloton a k čemu se používá 

 

Amicloton patří do skupiny diuretik kombinovaných s draslík šetřícími diuretiky. 
Tablety Amicloton se používají při léčbě hypertenze (vysokého krevního tlaku). 
Amicloton je určen k léčbě pouze dospělých pacientů. 
Mechanismus účinku přípravku Amicloton (amilorid v kombinaci s chlortalidonem) spočívá ve 
zvýšení vylučování sodíku a v zabránění vylučování draslíku močí a ve zvyšování jeho hladin 
v krvi. Za zvýšení vylučování sodíku je v přípravku Amicloton zodpovědný chlortalidon, za snížené 
vylučování draslíku je zodpovědný amilorid. Amicloton působí diureticky což znamená, že zvyšuje 
vylučování tekutin z organismu a má antihypertenzivní účinek (snižuje krevní tlak). 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amicloton užívat 

 
Neužívejte přípravek Amicloton: 
-  jestliže jste alergický(á) na léčivou látku amilorid, chlortalidon, sulfonamidy nebo na kteroukoli 

další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), 

-  jestliže trpíte poruchou elektrolytové rovnováhy, jejíž projevy jsou např. (hyperkalémie či 

hypokalémie, hyponatrémie, hypochlorémie), 

-  při těžké poruše funkce jater a ledvin, při těžké mozkové nebo koronární skleróze, dnavé 

artritidě, při poruchách krvetvorby, 

-  v těhotenství, během kojení. 
 
Děti a dospívající 
Přípravek Amicloton není určen k léčbě dětí. 
 

 
 

                                                                                       2/4 

 

Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Amicloton se poraďte s lékařem nebo lékárníkem. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Amicloton 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Pro lékové interakce kombinace chlortalidon s amiloridem platí, že jejich rozsah (množství) je 
výrazně menší ve srovnání se samotným chlortalidonem nebo amiloridem, protože riziko snížené 
hladiny draslíku v krvi nebo naopak zvýšené hladiny draslíku v krvi je při podávání výše uvedené 
kombinace diuretik sníženo. Účinek léčivého přípravku Amicloton mohou snižovat nesteroidní 
protizánětlivá léčiva (např. ibuprofen), cholestyramin a colestipol. Účinek léčivého přípravku 
Amicloton mohou zvyšovat další antihypertenziva, především tzv. inhibitory ACE. Přípravek 
Amicloton může zvyšovat výskyt nežádoucích účinků při současném podávání chinidinu, dofetilidu 
nebo solí lithia. 
 
Přípravek Amicloton s jídlem a pitím 
Tablety se užívají před jídlem, během jídla nebo i po jídle. 
 
Těhotenství a kojení  
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Přípravek se nesmí užívat v těhotenství a během kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek může, hlavně na začátku léčby, ovlivnit pozornost při řízení motorových vozidel nebo 
obsluze strojů. 
 
Přípravek Amicloton obsahuje monohydrát laktosy 
Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem 
dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Amicloton užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dospělí 
Na začátku terapie obvykle ½-1 tabletu 1x denně (tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny). 
Udržovací dávka je obvykle ½ tablety denně nebo 1 tableta obden. Dávky vyšší než 1 tableta denně 
již nemají vyšší antihypertenzivní účinek. U starších pacientů by úvodní dávka měla být nejvýše ½ 
tablety 1x denně. 
 
Použití u dětí 
Bezpečnost a účinnost nebyla dosud prokázána. Přípravek Amicloton není určen k léčbě dětí. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Amicloton než jste měl(a) 
Hlavními příznaky, které lze očekávat při akutní intoxikaci kombinací amiloridu s chlortalidonem, 
jsou dehydratace a poruchy rovnováhy vody a minerálů. 
Při předávkování nebo při akutní otravě kombinací amiloridu s chlortalidonem je nutné ukončit její 
podávání, případně zamezit jejímu dalšímu vstřebávání z trávicího ústrojí (vyvoláním zvracení, 
výplachem žaludku). Léčba akutní otravy je symptomatická a podpůrná. 
 

 
 

                                                                                       3/4 

 

V případě náhodného předávkování nebo otravy přípravkem Amicloton je nezbytné okamžitě 
kontaktovat lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Amicloton 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu a pokračujte v užívání 
jako obvykle. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Amicloton 
Bez porady s Vaším lékařem nepřerušujte doporučenou dobu užívání přípravku, i když se budete 
cítit lépe. Po svévolném přerušení léčby se může Vás stav opět zhoršit. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
V přehledu jsou použity definice frekvencí výskytu nežádoucích účinků dle MedDRA: 

-  Velmi časté: (výskyt u více než 1 z 10 pacientů), 
-  Časté: (výskyt u více než 1 ze 100 pacientů, ale méně než u 1 z 10 pacientů), 
-  Méně časté: (výskyt u více než 1 z 1000 pacientů, ale méně než u 1 ze 100 pacientů), 
-  Vzácné: (výskyt u více než 1 z 10 000 pacientů, ale méně než u 1 z 1000 pacientů), 
-  Velmi vzácné: (výskyt u méně než 1 z 10 000 pacientů), 
-  Není známo (z dostupných údajů nelze určit). 

 
Časté: poruchy iontové rovnováhy (nízká nebo vysoká hladina draslíku v krvi, nízká hladina chlóru 
v krvi, nízká hladina sodíku v krvi, zvýšená hladina kyseliny močové v krvi) a metabolizmu 
(manifestace nebo zhoršení cukrovky). 
Méně časté: nevolnost, zvracení, nechutenství, pocit sucha v ústech, průjem, zácpa, zvýšená 
citlivost na světlo, kožní vyrážky, svědění, snížení krevního tlaku při změně polohy. 
Vzácné: snížený počet bílých krvinek v krvi, psychické změny - deprese, poruchy spánku a 
zhoršení funkce jater. 
Není známo: útlum krvetvorby. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Amicloton uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 

 
 

                                                                                       4/4 

 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za „EXP“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Amicloton obsahuje 
Léčivou látkou je amiloridi hydrochloridum dihydricum v množství 2,84 mg, což odpovídá 2,5 mg 
amiloridi hydrochloridum a chlortalidonum v množství 25 mg. 
Pomocnými látkami jsou dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, monohydrát laktosy, 
kukuřičný škrob, calcium-stearát. 
 
Jak přípravek Amicloton vypadá a co obsahuje toto balení 
Amicloton jsou slabě nažloutlé kulaté ploché tablety se zkosenými hranami a půlicí rýhou na jedné 
straně. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny. 
Velikost balení 30 tablet. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Zentiva, a. s., Einsteinova 24, Bratislava, Slovenská republika 
 
Výrobce: 
Saneca Pharmaceuticals a. s., Nitrianska 100, 920 27  Hlohovec, Slovenská republika 
Zentiva, k.s., U Kabelovny 130, 102 37, Praha 10 - Dolní Měcholupy, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 
16.11.2016 
 
 
 
 
 

Recenze

Recenze produktu AMICLOTON 30 Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu AMICLOTON 30 Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám