Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis vitamíny

ALPHA D3 1 MCG 100X1RG Tobolky - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 11898

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 11898
Kód EAN: 8592387003191
Kód SÚKL: 14399
Doplněk názvu: 1MCG CPS MOL 100
Cesta podání: vnitřní užití - ústy
Přípravek se používá při léčbě osteoporózy (řídnutí kostí), a to zejména v období po přechodu, ve stáří a u osteoporózy vzniklé jako následek léčby glukokortikoidy, u osteomalacie (měknutí kostí v dospělosti) vzniklé v důsledku nedostatečného vstřebávání vápníku z různých příčin. Dále se přípravek používá při poruchách tvorby a růstu kostí vyvolaných poruchami funkce ledvin, u dialyzovaných nemocných nebo při transplantaci ledviny. Jako doplňková léčba se Alpha D3 užívá při snížené funkci příštitných tělísek nebo hypofosfátové (z nedostatku fosfátů) křivice nebo osteomalacie, kde není účinné užívání běžného vitamínu D. Přípravek mohou užívat dospělí a děti s tělesnou hmotností vyšší než 20 kg.

Příbalový leták

ALPHA D3

 

 

1/5 

sp.zn. sukls22066/2016 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

ALPHA D

3

 0,25 mikrogramu 

ALPHA D

3

 0,5 mikrogramu 

ALPHA D

3

 

1 mikrogram 

měkké tobolky 

 

alfacalcidolum 

 

 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.    Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 
-  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. Co je přípravek ALPHA D3 a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ALPHA D3 užívat 
3. Jak se přípravek ALPHA D3 užívá  
4. Možné nežádoucí účinky 
5 Jak přípravek ALPHA D3 uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 
 
 

1.  CO JE PŘÍPRAVEK ALPHA D3 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 
 
Alfakalcidol je derivát vitamínu D

3

, který zvyšuje hladinu vápníku a fosfátu v krvi a používá se 

při různých onemocněních vyvolaných nedostatkem, nebo nedostatečnou účinností vitamínu D, a 
to zvláště při současném onemocnění ledvin. 
 
Přípravek se používá při léčbě osteoporózy (řídnutí kostí) a to zejména v období po přechodu, ve 
stáří a u osteoporózy vzniklé jako následek léčby glukokortikoidy, u osteomalacie (měknutí kostí 
v dospělosti)  vzniklé  v důsledku  nedostatečného  vstřebávání  vápníku  z různých  příčin.  Dále  se 
přípravek  používá  při  poruchách  tvorby  a  růstu  kostí  vyvolaných  poruchami  funkce  ledvin,  u 
dialýzovaných nemocných nebo při transplantaci ledviny. Jako doplňková léčba se ALPHA  D3 
užívá  při  snížené  funkci  příštitných  tělísek  nebo  hypofosfátové  (z  nedostatku  fosfátů)  křivice 

 

 

2/5 

nebo osteomalacie, kde není účinné užívání běžného vitamínu D. Přípravek mohou užívat dospělí 
a děti s tělesnou hmotností vyšší než 20 kg. 
 
 

2.  ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  PŘÍPRAVEK 

ALPHA D3 UŽÍVAT 

 
 
Neužívejte přípravek ALPHA D3 
 

-  jestliže jste alergický(á) na alfaklacidol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6).  Při předávkování vitamínem D 

-  jestliže máte zvýšenou hladinu vápníku nebo hořčíku v krvi. 

 
 
Přípravek  se  nesmí  podávat  novorozencům  a  dětem  s tělesnou  hmotností  menší  než  20  kg. 
Rovněž těhotné ženy mohou přípravek užívat jen jsou-li pro to zvlášť závažné důvody. 
 
  
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku ALPHA D3 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
- trpíte-li sarkoidózou (tvorba uzlin v různých tkáních)  
- trpíte-li nebo jste v minulosti trpěli ledvinovými kameny 
- jste-li těhotná. 
 
Během  léčby  přípravkem  ALPHA  D3  u  Vás  bude  lékař  provádět  pravidelně  kontroly  hladiny 
vápníku a fosforu v krvi a analýzu krevních plynů. Tyto kontroly by se měly provádět v týdenním 
až měsíčním intervalu. Na začátku léčby je většinou třeba provádět tato vyšetření častěji. 
 
Děti a dospívající 
Přípravek mohou užívat děti s tělesnou hmotností vyšší než 20 kg.   
 

 

Další léčivé přípravky a přípravek ALPHA D3 
 
Účinky přípravku ALPHA D3 a účinky jiných současně podávaných užívaných léků se mohou 
navzájem ovlivňovat.  
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste  v nedávné době 
užíval (a) nebo které možná budete užívat. 
Bez porady s lékařem neužívejte současně s přípravkem ALPHA D3 žádný volně prodejný lék. 
Současně  s alfakalcidolem  se  nesmí  užívat  vitamín  D  a  jeho  deriváty,  protože  by  se  výrazně 
zvýšilo  riziko  hyperkalcemie  (zvýšení  hladiny  vápníku  v krvi).  Tato  hyperkalcemie    může  u 
pacientů  léčenými  srdečními  glykosidy  vyvolat  poruchy  srdečního  rytmu.  Budete-li  užívat 
současně  přípravky  s obsahem  srdečních  glykosidů  a  ALPHA  D3,  bude  u  vás  provádět  lékař 
častější kontroly zdravotního stavu.  

 

 

3/5 

Antikonvulsiva (léky které mírní křeče kosterního svalstva) včetně barbiturátu a fenytoinu snižují 
účinnost alfakalcidolu. 
Účinek alfakalcidolu snižují rovněž glukokortikoidy (hormony nadledvin). Dlouhodobé současné 
užívání  ALPHA  D3  a  přípravků,  které  obsahují  cholestyramin  ,  sukralfát,  nebo  antacida 
(přípravky  snižující  kyselost  žaludeční  šťávy)  s vysokým  obsahem  hliníku  také  není  vhodné, 
protože tyto přípravky mohou snižovat vstřebávání a účinek alfakalcidolu.  
ALPHA  D3  se  nesmí  užívat  ve  stejnou  denní  dobu  jako  antacida  obsahující  hliník,  ale  tyto 
přípravky a ALPHA D3 se musí užívat s odstupem nejméně 2 hodin. 
Při  současném  užívání  ALPHA  D3  a  antacid  nebo  projímadel,  která  obsahují  hořčík, 
dialyzovanými  pacienty  hrozí  nebezpečí  vzniku  hypermagnezémie  (zvýšená  hladina  hořčíku 
v krvi).  
Účinek  alfakalcidolu  zvyšuje  současné  užívání  estrogenů  v období  přechodu  a  po  přechodu.  
Účinek  užívání  ALPHA  D3  a  thiazidu  (močopudné  léky)  nebo  přípravků  obsahující  vápník 
zvyšuje riziko vzniku hyperkalcemie. 
 
Přípravek ALPHA D3 s jídlem a pitím 
 
Tobolky přípravku se užívají celé, nerozkousané a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny. 
 
Těhotenství a kojení 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být  těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotné ženy mohou přípravek užívat jen, jsou-li pro to zvlášť závažné důvody. 
 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Ovlivnění pozornosti při podávání přípravku nebylo zjištěno. 
 
Přípravek  ALPHA  D3  obsahuje  sorbitol.  Pokud  Vám  Váš  lékař  řekl,  že  nesnášíte  některé 
cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
3. JAK SE PŘÍPRAVEK ALPHA D3 UŽÍVÁ 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Dávkování a délku léčby vždy stanoví lékař.  
 
Doporučená dávka přípravku je pro dospělé 1 g alfakalcidolu. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Doporučená dávka přípravku pro děti o

 

hmotnosti nad 20 kg je 1 g alfakalcidolu. 

 
 

 

 

4/5 

V  průběhu  léčby  může  lékař  podle  potřeby  dávkování  snížit  nebo  zvýšit.  Pacienti  s výrazně 
rozvinutým onemocněním kostí potřebují a snášejí vyšší dávky, a to 1 – 3 g alfakalcidolu denně. 
Pacientům  trpícím  sníženou  funkcí  příštitných  tělísek  (hypoparatyreóza)  naopak  může  lékař 
v průběhu léčby dávkování snížit.  
Jednorázovou  denní  dávku  přípravku  je  vhodné  užít  večer.  Je-li  dávka  rozdělena  na  dvě  dílčí 
dávky, doporučuje se přípravek užívat ráno a večer.  
 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku ALPHA D3, než jste měl(a) 
Při jednorázovém předávkování (25-30 mikrogramu alfakalcidolu) nedošlo k žádnému poškození 
pacientů. Při dlouhodobém předávkování ALPHA D3 může dojít za určitých podmínek až k život 
ohrožující  hyperkalcemii.  Tato  hyperkalcemie  se  projevuje  slabostí,  únavou,  malátností,  
bolestmi  hlavy,  zažívacími  obtížemi  (nevolnost,  zvracení,  zácpa  nebo  průjem,  pálení  žáhy), 
suchem  v ústech,  bolesti  svalů  kostí  kloubů,  svěděním  nebo  palpitacemi  (bušení  srdce).  Při 
snížené schopnosti ledvin se může ještě vyskytnout nadměrné močení, nadměrná žíznivost, časté 
močení v noci a přítomnost bílkoviny v moči.  Při výskytu těchto příznaků nebo při požití většího 
množství tobolek dítětem se poraďte neprodleně s lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek ALPHA D3 
 
Zapomenete-li užít dávku, užijte ji, jakmile si vzpomenete, pokud ještě není čas na další dávku. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil (a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek ALPHA D3 
 
Nepřestávejte užívat přípravek ALPHA D3, dokud Vám neřekne Váš lékař. Máte-li jakékoli další 
otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
 
 

4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Při nevhodně vysokém dávkování přípravku může dojít k nežádoucímu vzestupu hladiny vápníku 
v krvi.  Příznaky  eventuálního  vzestupu  hladiny  vápníku  v krvi  jsou  únava,  obtíže  v oblasti 
zažívacího ústrojí (nucení na zvracení, zvracení, průjmy, nechutenství), pocit žízně nebo svědění. 
Při  výskytu  těchto  obtíží  se  neprodleně  poraďte  s lékařem,  který  by  měl  zkontrolovat  hladinu 
vápníku v krvi a nežádoucí vzestup této hladiny může upravit snížením dávky nebo přechodným 
vysazením přípravku.  Rovněž při případném výskytu jakýchkoliv neobvyklých reakcí se poraďte 
co nejdříve s lékařem. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
 

 

 

5/5 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci.  
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 
48, 100 41 Praha 10, webové stránky

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

.  

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
 

5.  JAK PŘÍPRAVEK ALPHA D3 UCHOVÁVAT 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné 
do:“.    
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.  
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
 

6.  Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek ALPHA D3 obsahuje 
 
Léčivou  látkou  je  alfacalcidolum  (alfakalcidol).  Jedna  měkká  tobolka  obsahuje  alfacalcidolum 
0,25; 0,5 nebo 1,0 mikrogram.  
 
Pomocnými látkami jsou:  
kyselina  citronová,  propyl-gallát,  tokoferol-alfa,  ethanol  bezvodý,  podzemnicový  olej,  želatina, 
glycerol 85%, dehydratovaný sorbitol  
barviva: 
ALPHA D3 0,25 g: červený oxid železitý;  
ALPHA D3 0,5 g: červený oxid železitý, oxid titaničitý;  
ALPHA D3 1 g: žlutý oxid železitý, oxid titaničitý  

 

Černý inkoust:  
šelak,  černý  oxid  železitý  (  E172  ),  propylenglykol,  butanol,  isopropylalkohol,  ethanol 
denaturovaný methanolem, roztok amoniaku 30%  
 
Jak přípravek ALPHA D3 vypadá a co obsahuje toto balení 
 

 

 

6/5 

ALPHA D

3

 0,25g: oválné měkké želatinové tobolky hnědočervené barvy s vytištěnou hodnotou  

„0,25“ černým inkoustem, uvnitř čirý, světle žlutý olejový roztok. 
 
ALPHA D

3

 0,5g:  oválné měkké želatinové tobolky růžové barvy s vytištěnou hodnotou  „0,5“ 

černým inkoustem, uvnitř čirý, světle žlutý olejový roztok. 
 
ALPHA  D

3

  1g:  oválné  měkké  želatinové  tobolky  béžové  barvy  s vytištěnou  hodnotou  „1,0“ 

černým inkoustem, uvnitř čirý, světle žlutý olejový roztok. 
 
Velikosti balení:  
Velikost balení: Všechny síly přípravku jsou baleny po 30 nebo 100 tobolkách.   

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 

 

Držitel rozhodnutí o registraci: 
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. 
Praha, Česká republika 
 
Výrobce: 
Pharmachemie B.V., Haarlem, Nizozemsko 
Teva Pharma B.V., Haarlem,, Nizozemsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 15.12.2015. 

Recenze

Recenze produktu ALPHA D3 1 MCG 100X1RG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu ALPHA D3 1 MCG 100X1RG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám